Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Iз-1457 ОТ 28 АВГУСТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ГРАЖДАНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО НА ДОБРОВОЛНИ НАЧАЛА ДА ПОМАГАТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОВО ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ФУНКЦИИ НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА "ПОЛИЦИЯ"

Издадена от Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.75 от 18 Септември 2007г., отм. ДВ. бр.86 от 1 Ноември 2016г.


Отменена с Параграф единствен от Наредба за отменяне на Наредба № Із-1457 от 2007 г. за условията и реда за привличане на граждани и неправителствени организации, които на доброволни начала да помагат за изпълнение на законово определените функции на Национална служба "Полиция" - ДВ, бр. 86 от 1 ноември 2016 г., в сила от 05.11.2016 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I.
Предмет, цел и задачи


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за привличане на граждани и неправителствени организации, които на доброволни начала помагат за изпълнение на законово определените функции на Национална служба "Полиция".

Чл. 2. (1) Национална служба "Полиция" осъществява партньорство на национално, областно и местно ниво с гражданите и неправителствените организации чрез съответните структурни звена.
(2) Национална служба "Полиция" насърчава или участва във вече създадени партньорства чрез участие в постоянни или временни комисии, консултативни комисии, публични дискусии, кръгли маси, съвместни проекти и кампании.


Чл. 3. Партньорството между органите на Национална служба "Полиция", гражданите и неправителствените организации се осъществява за:
1. изучаване на проблемите на вътрешната сигурност и обществения ред и удовлетвореността от дейността на полицията;
2. разработване и реализация на програми и дейности по превенция на престъпността;
3. разработване и реализация на конкретни проекти за решаване на проблеми на вътрешната сигурност и обществения ред;
4. подпомагане на лица, застрашени или пострадали от престъпление;
5. реализиране на обучителни, медийни и други разяснителни кампании.

Раздел II.
Основни принципи за създаване на партньорства


Чл. 4. Партньорството между органите на Национална служба "Полиция", гражданите и неправителствените организации се създава на основата на следните принципи:
1. доброволност и готовност за сътрудничество;
2. наличие на общи цели и интереси;
3. точно определени очаквани резултати;
4. ясно очертани права, отговорности и задължения на партньорите;
5. публичност и прозрачност;
6. безвъзмездност.

Глава втора.
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВО С ГРАЖДАНИТЕ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Раздел I.
Установяване на партньорство


Чл. 5. Партньорството между органите на Национална служба "Полиция", гражданите и неправителствените организации може да се установи под различни форми за решаването на проблеми на вътрешната сигурност и обществения ред.


Чл. 6. (1) Партньорството между органите на Национална служба "Полиция" и неправителствените организации се осъществява след:
1. съгласуване на общите цели и определяне на подходящи критерии за наблюдение на ефективността на партньорството;
2. създаване на процедурна рамка, съдържаща правила за обмен на информация, вземане на решения и разрешаване на противоречия в хода на партньорството;
3. определяне и строго разграничаване на компетентността и ролята на партньорите;
4. установяване на обща работна терминология;
5. формулиране на очакванията на партньорите един към друг;
6. формулиране на правата, задълженията и отговорностите на партньорите;
7. установяване на приноса на партньорите (финансов, кадрови, времеви, предоставяне на сграден фонд и др.);
8. уточняване на основните правила за отношенията със средствата за масово осведомяване.
(2) За осъществяване на партньорството между органите на Национална служба "Полиция" и неправителствените организации могат да се сключват споразумения за сътрудничество, предмет на които са дейностите по ал. 1, т. 1 - 8.
(3) Реализацията на партньорството по решаване на приоритети на вътрешната сигурност и обществения ред протича чрез:
1. анализ на проблемите на вътрешната сигурност и обществения ред, които са обект за решаване чрез партньорството;
2. планиране на стратегически и непосредствени дейности по решаване на проблемите на вътрешната сигурност и обществения ред;
3. ресурсно обезпечаване на дейностите по партньорството;
4. определяне на срокове и отговорници за осъществяване на дейностите по партньорството;
5. контрол и оценка на дейностите по партньорството.


Чл. 7. Партньорството с граждани се установява след преценка от страна на органите на Национална служба "Полиция", съответстваща на спецификата на задачите, за които то ще се осъществява.


Чл. 8. (1) Установяването на партньорство с неправителствени организации се осъществява при следните условия:
1. да имат регистрация по съответния законен ред като организация с нестопанска цел;
2. да представляват определена обществена група;
3. да имат ясно формулирани цели и задачи, съответстващи на приоритетите на Национална служба "Полиция";
4. да имат публична отчетност на дейността, в т. ч. и финансова, сертифицирана чрез външен независим одит;
5. да имат реален потенциал за принос към подобряване на капацитета на полицейската институция.
(2) За установяване на партньорство с Национална служба "Полиция" неправителствените организации прилагат документи, удостоверяващи условията по чл. 8, ал. 1:
1. документ, удостоверяващ регистрация по съответния законен ред като организация с нестопанска цел;
2. декларация с ясно формулирани цели и задачи;
3. документи, удостоверяващи отчетността на дейността, в т. ч. и финансовата, сертифицирана чрез външен независим одит.

Раздел II.
Прекратяване на партньорство


Чл. 9. Основания за прекратяване на партньорството на органите на Национална служба "Полиция" с неправителствените организации са:
1. отказ от партньорство на една от страните;
2. изчерпване възможностите за осъществяване на целите и задачите на партньорството;
3. неспазване на поетите ангажименти и отговорности съгласно сключеното споразумение за сътрудничество;
4. реализиране на целите и изпълнение на задачите, заложени в сключеното споразумение за сътрудничество;
5. когато са налице данни за поведение, несъвместимо с морала, и действия, уронващи престижа на Национална служба "Полиция".

Глава трета.
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПАРТНЬОРСТВОТО


Чл. 10. (1) Дейността по партньорството се осъществява от съответните структурни звена на Национална служба "Полиция".
(2) Ръководителите на съответните структурни звена в Национална служба "Полиция" в рамките на своята компетентност:
1. определят приоритетите и насоките за партньорството и възлагат конкретни задачи на подчинените им полицейски служители по привличане на граждани и неправителствени организации;
2. планират дейността на управляваните от тях структурни звена в съответствие с целите и задачите на партньорството с гражданите и неправителствените организации;
3. осъществяват методическо ръководство, координират и контролират създадената организация за осъществяване на партньорството с гражданите и неправителствените организации;
4. отчитат и анализират дейността по партньорството с гражданите и неправителствените организации и предприемат мерки за оптимизирането му с цел постигане на по-висока ефективност при осъществяване на възложените функции;
5. мотивират полицейските служители за проява на инициативност в посока на установяване на партньорство с граждани и неправителствени организации;
6. предлагат за награди граждани, които при сътрудничество на органите на Национална служба "Полиция" имат конкретен принос за ефективно осъществяване на законово определените й функции.


Чл. 11. (1) Ръководителите на съответните структурни звена в Национална служба "Полиция" определят служители, които да подпомагат осъществяването на дейностите по партньорството.
(2) Служителите по ал. 1:
1. разработват приоритетите за партньорство с граждани и неправителствени организации, с цел повишаване ефективността на полицейската работа в съответствие с обществените потребности;
2. правят предложения до ръководителите на съответните структурни звена за установяване или прекратяване на партньорство с граждани и неправителствени организации;
3. координират дейностите и контролират ефективността на партньорството с гражданите и неправителствените организации;
4. анализират и систематизират информацията, постъпваща в съответните структурни звена, и предлагат решения на ръководството на МВР и Национална служба "Полиция" по въпроси, касаещи привличането на граждани и неправителствени организации за установяване на партньорство;
5. разработват указания, обзори, методики и други документи за подобряване ефективността на дейностите по партньорство между органите на Национална служба "Полиция", гражданите и неправителствените организации;
6. самостоятелно и съвместно с други структурни звена в МВР участват в реализирането на медийни, разяснителни и обучителни кампании за популяризиране на добри практики на партньорство.

Глава четвърта.
ФИНАНСОВО-РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО МЕЖДУ ОРГАНИТЕ НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА "ПОЛИЦИЯ", ГРАЖДАНИТЕ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ


Чл. 12. (1) Финансово-ресурсното обезпечаване на партньорството между органите на Национална служба "Полиция", гражданите и неправителствените организации се осъществява чрез:
1. средства в бюджета на МВР;
2. средства от дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми с целево предназначение за решаване на проблеми на вътрешната сигурност и обществения ред;
3. средства от конкретни проекти на неправителствени организации за решаване на проблеми на вътрешната сигурност и обществения ред.
(2) Средствата по ал. 1, т. 1 се предвиждат и разходват по предложение на ръководителите на съответните структурни звена на Национална служба "Полиция" след утвърждаване от страна на министъра на вътрешните работи.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба "партньорство" означава съвместно участие на органите на Национална служба "Полиция", гражданите и неправителствените организации в дейности за постигане на по-висока ефективност при изпълнение на законово определените функции на Национална служба "Полиция" чрез поемане на съвместна отговорност и обединяване на ресурси.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 52, ал. 1, т. 22 във връзка с чл. 21, т. 11 от Закона за Министерството на вътрешните работи.


§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на директора на Национална служба "Полиция".


§ 4. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на главния секретар на Министерството на вътрешните работи.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти