Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА РЕДА, УСЛОВИЯТА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИ

В сила от 11.09.2007 г.
Приета с ПМС № 202 от 31.08.2007 г.

Обн. ДВ. бр.73 от 11 Септември 2007г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят редът, условията и критериите за признаването на организациите на военноинвалидите и на военнопострадалите за национално представителни.

Чл. 2. Организации на военноинвалидите и на военнопострадалите са сдружения на лицата по чл. 3 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, които са регистрирани в Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите.

Глава втора.
РЕД, УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И НА ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИ


Чл. 3. За да бъдат признати за национално представителни по смисъла на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, организациите на военноинвалидите и на военнопострадалите трябва да отговарят на следните критерии:
1. да имат не по-малко от 2000 членове;
2. да имат не по-малко от две териториални структури във всяка област на страната;
3. да имат съдебна регистрация по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
4. да имат определени в устава цели и задачи с национално значение във връзка с дейността на военноинвалидите и военнопострадалите;
5. да бъдат вписани в Централния регистър при Министерството на правосъдието за юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност съгласно чл. 2, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.


Чл. 4. Организациите на военноинвалидите и на военнопострадалите, които кандидатстват за национално представителни организации, подават чрез министъра на отбраната до Министерския съвет писмено заявление и следните документи:
1. удостоверение за първоначална регистрация;
2. удостоверение за актуално състояние, издадено от съда по регистрацията;
3. удостоверение от Централния регистър при Министерството на правосъдието за юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност;
4. устав, с който организацията е регистрирана, и заверен препис от протокола с решението за приемането му;
5. справка за дейността в областта на интеграцията на военноинвалидите и военнопострадалите;
6. списък на териториалните структури с имената и адресите на управителите на клоновете;
7. удостоверение за числеността на членския състав на организацията към датата на кандидатстване, издадено от управителния съвет на организацията.


Чл. 5. (1) Организациите на военноинвалидите и на военнопострадалите се признават за национално представителни с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на отбраната.
(2) Предложението до Министерския съвет се прави в срок един месец от постъпването на документите по чл. 4 в Министерството на отбраната.
(3) Министерският съвет се произнася с решение в двумесечен срок от постъпването на предложението по ал. 2.
(4) Решението, с което организациите на военноинвалидите и на военнопострадалите се признават за представителни на национално равнище, е със срок 5 години.
(5) Отказът на Министерския съвет да признае за национално представителна организация на военноинвалидите и на военнопострадалите се мотивира и се съобщава на заинтересуваната организация в 3-дневен срок от приемането му, която може да обжалва отказа пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 6. (1) Министерският съвет може да извършва проверка за наличието на критериите за представителност на всяка една от организациите на военноинвалидите и на военнопострадалите.
(2) В зависимост от резултатите от проверката Министерският съвет може да отмени решението си по чл. 5, ал. 3 преди изтичането на 5-годишния срок, когато:
1. организациите на военноинвалидите и на военнопострадалите, признати за представителни на национално равнище, не представят при поискване в едномесечен срок актуалните документи по чл. 4 за състоянието на съответната организация;
2. се установят документи с невярно съдържание;
3. организациите на военноинвалидите и на военнопострадалите, признати за представителни на национално равнище, престанат да отговарят на критериите за представителност по чл. 3.
(3) В случаите по ал. 2 Министерският съвет приема решение, с което отменя решението си по чл. 5, ал. 3 и отнема качеството на национално представителна организация на военноинвалидите и на военнопострадалите.
(4) Решението по ал. 3 може да бъде обжалвано по реда на чл. 5, ал. 5.


Чл. 7. Национално представителните организации на военноинвалидите и на военнопострадалите чрез свои представители участват в Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите по чл. 8 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 5, ал. 2 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.


§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти