Logo Неделя, 20 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИЯ СЪВЕТ ПО ФАРМАЦИЯ

Издаден от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.71 от 31 Август 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 29 Май 2012г., изм. ДВ. бр.68 от 27 Август 2019г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С този правилник се уреждат организацията и дейността на Висшия съвет по фармация.

Чл. 2. (1) Висшият съвет по фармация е консултативен орган на министъра на здравеопазването.
(2) Съставът му се утвърждава със заповед на министъра на здравеопазването.

Раздел II.
Функции


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2012 г.) Висшият съвет по фармация обсъжда и дава становища по:
1. основните насоки и приоритети в областта на фармацията;
2. етични проблеми на фармацията;
3. проекти на нормативни актове, свързани с фармацията;
4. научни приоритети в областта на фармацията;
5. програми за организиране на обществени образователни кампании в областта на лекарствените продукти.

Раздел III.
Структура


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2019 г.) Висшият съвет по фармация се състои от петима представители, определени от министъра на здравеопазването, петима представители на Българския фармацевтичен съюз, един представител на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, двама представители на Националната здравноосигурителна каса и по един представител на фармацевтичните факултети на медицинските висши училища. Министърът на здравеопазването е председател на съвета без право на глас.
(2) В състава на Висшия съвет по фармация задължително се включва най-малко един правоспособен юрист.


Чл. 5. Представителите на Министерството на здравеопазването във Висшия съвет по фармация се определят от министъра на здравеопазването, като в тях се включват представители от Министерството на здравеопазването и от Изпълнителната агенция по лекарствата.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2019 г.) Представителите на Българския фармацевтичен съюз и на Българската асоциация на помощник-фармацевтите във Висшия съвет по фармация се избират в съответствие с устава на съответната организация.


Чл. 7. Представителите на Националната здравноосигурителна каса се избират в съответствие с устройствения правилник на касата.


Чл. 8. Представителите на фармацевтичните факултети на медицинските висши училища във Висшия съвет по фармация се избират в съответствие с устройствените правилници на факултетите.


Чл. 9. (1) Министърът на здравеопазването утвърждава състава на Висшия съвет по фармация за срок 4 години.
(2) Със заповедта по ал. 1 се определя и секретарят на Висшия съвет по фармация, който е магистър-фармацевт, служител на администрацията на Министерството на здравеопазването.
(3) Секретарят на Висшия съвет по фармация координира работата на Висшия съвет по фармация и води неговата документация.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2012 г.) По решение на Висшия съвет по фармация към него могат да се създават експертни комисии, както и да се привличат експерти.


Чл. 11. Висшият съвет по фармация избира с тайно гласуване и с мнозинство от две трети от членовете си заместник-председател.


Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2012 г.)

Раздел IV.
Организация на дейността


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2019 г.) Заседанията на Висшия съвет по фармация се свикват от неговия председател, а в негово отсъствие - от заместник-председателя, при постъпило искане на поне едно от ведомствата или организациите, представени в него, но не по-малко от два пъти годишно.
(2) В срок до 10 дни от постъпване на искането по ал. 1 Висшият съвет по фармация се свиква за провеждане на заседание.
(3) Датата, часът и мястото на провеждане на заседанията на Висшия съвет по фармация, както и дневният ред се определят от председателя му, за което членовете на съвета се уведомяват писмено с покана. Поканата за заседанието и материалите към нея се изпращат по факс, електронна поща или друг предварително уговорен начин най-малко 7 дни преди датата на провеждане на заседанието.
(4) Дневният ред за съответното заседание на Висшия съвет по фармация се публикува на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.
(5) Членовете на съвета участват лично и изразяват позицията на ведомствата и организациите, които представляват.
(6) Членовете на Висшия съвет по фармация могат да представят писмено становище при невъзможност за участие в заседания на съвета. Становищата се прилагат към протокола от заседанието.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2019 г.) Заседанията се считат за редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете на съвета. Решенията се взимат с мнозинство от две трети от присъстващите.
(8) При липса на кворум по ал. 7 се насрочва ново заседание.
(9) Заседанията се ръководят от неговия председател, а в негово отсъствие - от неговия заместник-председател.
(10) Председателят може да упълномощи със заповед лице от състава на съвета, което да председателства и ръководи заседание за определен срок.
(11) За заседанията на Висшия съвет по фармация се водят аудиозапис и протокол, които се подписват от председателя на съвета и от секретаря. Всеки протокол съдържа дата и място на провеждане, час на откриване на заседанието, дневен ред, решенията, които са взети, изразено особено мнение и постъпили писмени становища.
(12) Секретарят уведомява членовете на съвета за изготвения протокол в тридневен срок от утвърждаването му. При поискване член на съвета може да се запознае с протокола и приложените към него материали при секретаря.


Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2012 г.) (1) Ежегодно в срок до 20 декември Висшият съвет по фармация приема годишна работна програма, в която се определят основните приоритети в дейността му за следващата година.
(2) Ежегодно в срок до 20 декември Висшият съвет по фармация представя на министъра на здравеопазването годишен доклад за своята дейност, който се публикува на интернет страницата по чл. 13, ал. 4.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2012 г.) За участието си в заседанията на Висшия съвет по фармация неговите членове, секретарят и експертите по чл. 10 не получават възнаграждение.
(2) Членовете на съвета, които не живеят в столицата, получават командировъчни пари за сметка на Министерството на здравеопазването.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2012 г.)

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Този правилник се издава на основание чл. 16, ал. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти