Logo Сряда, 14 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 2 ОТ 24 АВГУСТ 2007 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В СПОРТНИТЕ УЧИЛИЩА

В сила от 01.09.2007 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.71 от 31 Август 2007г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за приемане на ученици в държавните и общинските спортни училища, наречени за краткост "спортните училища".

Чл. 2. (1) Приемането на ученици в спортните училища се извършва по държавен план-прием, утвърден за всяка учебна година със заповед на министъра на образованието и науката, съгласувано с председателя на Държавната агенция за младежта и спорта (ДАМС).
(2) С държавния план-прием по ал. 1 се определя броят на учениците по съответния вид спорт в спортните училища.
(3) Директорите на спортните училища изготвят предложенията за държавния план-прием по образец съгласно приложението въз основа на наличната спортно-материална база, осигуреността със спортно-педагогически кадри, финансовото осигуряване и традициите за развитие на спорта на територията на областта.
(4) Директорите на спортните училища съгласуват предложенията за държавния план-прием на областно ниво с експерта на ДАМС за административната област и с финансиращия орган на училището и ги представят на началника на регионалния инспекторат по образованието (РИО).
(5) Утвърденият държавен план-прием се обявява в училището и в съответния РИО в срок до 15 април.


Чл. 3. (1) В спортните училища се приемат ученици след завършен IV, V, VI или VII клас.
(2) Учениците се приемат след проверка на възможностите им по съответния вид спорт.
(3) Проверката на възможностите се осъществява чрез приемен изпит, който включва тестове за оценка и прием на ученици в спортните училища.
(4) Учениците имат право да положат приемен изпит по един или два вида спорт.
(5) Тестовете по ал. 3 се разработват от ДАМС и се утвърждават от министъра на образованието и науката.
(6) Информация за тестовете по ал. 3 за прием на учениците по съответния вид спорт се предоставя в училището.


Чл. 4. (1) Приемният изпит се организира от училището по график, утвърден от директора.
(2) Приемният изпит за съответния вид спорт се полага в два дни, в периода 20 - 30 юни.
(3) Директорът на училището изпраща на РИО и на ДАМС до 6 юни графика за провеждането на изпита по отделните видове спорт.
(4) Графикът по ал. 1 се обявява в училището и в РИО в срок не по-кратък от 5 работни дни преди деня, определен за провеждане на приемния изпит.
(5) Директорът на училището назначава със заповед комисии за:
1. приемане на документите на кандидатите, осигуряване на съоръженията и документацията за провеждане на изпита;
2. провеждане на приемния изпит по съответния вид спорт;
3. класиране на кандидатите.
(6) Комисиите по ал. 5 се състоят от един председател и най-малко двама членове.
(7) Членовете на комисията по ал. 5, т. 2 са учители по спортна подготовка, по физическо възпитание и спорт и/или специалисти, притежаващи квалификация по съответния вид спорт.
(8) Спортните училища за провеждане на приемния изпит ползват предоставените им спортни обекти и съоръжения - публична държавна или публична общинска собственост, собствени спортни обекти и съоръжения и такива, предоставени им за ползване от други физически или юридически лица.

Раздел II.
Приемане на учениците


Чл. 5. Учениците, които кандидатстват в спортно училище, трябва да са завършили IV, V, VI или VII клас в годината на кандидатстването.


Чл. 6. (1) Кандидатите подават до директора на училището в срок до 20 юни следните документи:
1. заявление по образец на училището, подписано от ученика и родителя (настойника или попечителя), в което са заявени желанията за прием по съответния вид спорт;
2. копие на акт за раждане;
3. медицинско свидетелство със заключение, че съответният вид спорт не е противопоказен за здравословното състояние на ученика, издадено от личния лекар;
4. застрахователна полица "Злополука" за дните на изпита по вида спорт.
(2) При подаване на документите кандидатът представя за сверяване оригинала на документа по ал. 1, т. 2.


Чл. 7. (1) Класирането се извършва във всяко училище по съответния вид спорт по низходящ ред на получения сбор точки от тестовете и съобразно заявените желания за прием, посочени от кандидатите.
(2) В класирането участват кандидатите, успешно положили приемния изпит по чл. 3, ал. 3.
(3) За успешно положен се счита приемният изпит, по който кандидатът е получил от тестовете сбор точки не по-малък от определения за прием по съответния вид спорт.
(4) Класирането се обявява в училището в двудневен срок от провеждане на приемния изпит.
(5) Учениците, класирани с еднакъв сбор точки на последното място за съответния вид спорт, се приемат над утвърдения държавен план-прием.
(6) Записването на приетите ученици се извършва от 1 до 10 юли след представяне на оригинал на удостоверение за завършен начален етап на основно образование и удостоверение за завършен V, VI или VII клас.
(7) Незаетите места се обявяват в училището в двудневен срок след срока по ал. 6 и следващите класирани кандидати се записват в периода 13 - 15 юли.


Чл. 8. (1) Незаетите след класирането по чл. 7, ал. 7 места се обявяват от директора на училището в РИО до 20 юли.
(2) За местата по ал. 1 се провежда приемен изпит по чл. 3, ал. 3 в периода 20 - 28 август.
(3) Кандидатите подават документите по чл. 6 в периода 10 - 19 август.
(4) Графикът за провеждане на приемния изпит за съответния вид спорт се обявява по реда на чл. 4, ал. 4 до 15 август.
(5) Класирането се извършва по реда на чл. 7, ал. 1 - 3 и се обявява в училището в двудневен срок от провеждането на приемния изпит.
(6) Записването на приетите ученици се извършва до 30 август след представяне на документите по чл. 7, ал. 6.
(7). Началникът на РИО утвърждава осъществения държавен прием в спортното училище до 31 август.

Раздел III.
Приемане на чужденци и на български граждани, обучавали се в чужбина


Чл. 9. (1) Български граждани, обучавали се в чуждестранни или в български училища в чужбина, чужденци от българска народност или с разрешено постоянно пребиваване в страната, се приемат при условията и по реда на тази наредба.
(2) При условията и по реда на тази наредба, без да заплащат обучението си, се приемат и ученици в задължителна училищна възраст - деца на граждани на държави - членки на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство и Швейцария, упражняващи трудова дейност на територията на Република България, когато пребивават заедно с родителите, съответно настойниците или попечителите си.


Чл. 10. (1) Чужди граждани могат да се приемат над утвърдения държавен план-прием след успешно полагане на приемен изпит по съответния вид спорт срещу заплащане на обучението.
(2) Министърът на образованието и науката определя размера на средствата по ал. 1.
(3) Броят на учениците по ал. 1 е не повече от трима за всяка паралелка.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (1) Медалисти и национални състезатели с призови класирания от олимпийски игри, световни, европейски и балкански първенства и световни купи се приемат без приемен изпит по съответния вид спорт над утвърдения държавен план-прием.
(2) Учениците по ал. 1 представят при записването служебна бележка от съответната българска спортна федерация.


§ 2. Документацията от приемния изпит се съхранява в срок една учебна година в училището.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 26а, ал. 3 от Закона за народната просвета и отменя Наредба № 4 от 2002 г. за приемане на ученици в спортните училища.


§ 4. Наредбата е съгласувана с председателя на ДАМС.


§ 5. Наредбата влиза в сила от 1.IX.2007 г.


Приложение към чл. 2, ал. 3


Предложение за държавен план-прием на
ученици по видове спорт
за учебната ................. година
.....................................................................................................................................................................................
(наименование на спортното училище)
.....................................................................................................................................................................................
(адрес, тел. за контакти)
 
Наиме- Брой ученици по вид спорт Общ
нование   брой
на вида V VI VII VIII ученици
спорт клас клас клас клас по вид
          спорт
           
           
           
Общ брой          
ученици          
Брой пара-          
лелки          
           
Директор:
........................................................................................................................
  (име, фамилия, подпис и печат)
   
Съгласували:  
   
Експерт на ДАМС
.......................................................................................................................
за административ- (име, фамилия, подпис и печат)
ната област  
   
Кмет на община
..........................................................................................................................
  (име, фамилия, подпис и печат)
   
Началник на РИО
.........................................................................................................................
  (име, фамилия, подпис и печат)
   


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти