Logo Понеделник, 10 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕБЕН ЦЕНТЪР

В сила от 14.08.2007 г.
Издаден от Министерството на държавната политика при бедствия и аварии

Обн. ДВ. бр.66 от 14 Август 2007г., изм. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2009г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството, функциите, задачите и дейността на Националния учебен център, наричан за краткост "центъра".

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г.) Центърът е административно звено в Министерството на извънредните ситуации (МИС) със седалище София, пл. Св. Неделя 6, който осъществява методическа помощ при организиране на обучението на органите на изпълнителната власт, другите държавни органи и населението и организира и провежда обучение по защита при бедствия на министри, зам.-министри, областни управители, кметове и на служителите от МИС.

Раздел II.
Функции и задачи


Чл. 3. Центърът осъществява следните дейности:
1. разработва и организира изпълнението на национални програми за обучение и подготовка на органите за ръководство за действия при бедствия и аварии съобразно утвърдените програми;
2. участва в изготвянето или в процеса по съгласуването на програми за обучение, учебни материали и помагала за детските градини и училищата и планове за обучение и подготовка за защита при бедствия на ръководния персонал и учителите в системата на народната просвета;
3. разработва програма за обучение на доброволците за действие при възникване на бедствия и съдейства за организацията на тяхното обучение при искане на съответния кмет, направено в изпълнение на задължението му по чл. 42, ал. 1, т. 2 ЗЗБ;
4. организира обучение с придобиване на степен на професионална квалификация съгласно чл. 12, т. 1, 2 и 6 и в съответствие с чл. 49а, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение по професия "Спасител при бедствия, аварии и катастрофи";
5. организира и осъществява обучение на органите за ръководство при бедствия и аварии;
6. организира, планира и провежда обучение, квалификация и професионална подготовка на служителите от министерството;
7. планира и организира използването на научноизследователския потенциал в интерес на обучението за защита при бедствия и аварии;
8. подпомага министъра при разработване на политиката по подготовка на структурите на недържавни организации за обучение и реагиране при бедствия и аварии;
9. изготвя списък на юридическите лица и едноличните търговци от национално значение, които изготвят вътрешни аварийни планове;
10. оказва методическа помощ при подготовката на юридическите лица и едноличните търговци за обучение на работниците;
11. извършва анализ на политиката на Европейския съюз и предлага за въвеждане на европейските добри практики при обучението;
12. оказва методическа помощ на главните инспектори по подготовка на органите за управление, силите и населението;
13. изгражда и поддържа печатен и електронен материал за нуждите на провежданото обучение.

Раздел III.
Устройство и организация на дейността


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г.) Центърът е звено в специализираната администрация на МИС, чието място в структурата и численост на персонала се определят с Устройствения правилник на МИС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г.) Щатното разписание и организационната структура на центъра се утвърждават от министъра на извънредните ситуации по предложение на директора на центъра.
(3) Задълженията на служителите в центъра се определят с длъжностни характеристики, утвърдени от главния секретар.


Чл. 5. Директорът на центъра ръководи, координира и контролира работата на центъра, като:
1. организира разпределянето на задачите;
2. отговаря за условията за нормална и ефективна работа;
3. осъществява общия контрол за изпълнението на възложените задачи;
4. изпълнява и други задачи, възложени му от министъра или от главния секретар на министерството;
5. контролира използването на материално-техническата база на центъра;
6. извършва преценка за необходимостта от нови и съвременни технически средства на обучение;
7. контролира формирането на групите за обучение;
8. предлага на министъра за утвърждаване годишните програми за обучение.


Чл. 6. (1) Към центъра със заповед на министъра може да се създаде експертно-методически съвет, който е помощен колективен орган за научно и методическо ръководство на учебния процес.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г.) Експертно-методическият съвет се състои от 9 членове - служители на МИС и експерти в областта на гражданската защита.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г.) Членовете на експертно-методическия съвет се определят със заповед на министъра на извънредните ситуации за срок 1 г. В заповедта се определят поименният състав и председателят на съвета.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г.) С експертите, членове на експертно-методическия съвет, които не са служители на МИС, се сключват договори, в които се определят техните задължения и дължимото им възнаграждение.
(5) Директорът на центъра участва по право в експертно-методическия съвет.
(6) Експертно-методическият съвет:
1. обсъжда и приема учебните планове и учебните програми на центъра;
2. обсъжда и дава предложения за повишаване качеството на обучението и използването на материално-техническата база;
3. обсъжда и взема решения относно резултатите от обучението, образователната политика на центъра и перспективите за неговото развитие;
4. приема лекционния материал;
5. приема графика за обучение;
6. осъществява контрол за качеството на воденото обучение.


Чл. 7. (1) Експертно-методическият съвет провежда две заседания годишно, за които заседания съветът се свиква от директора на центъра, председателят на съвета или по инициатива на не по-малко от половината от неговите членове. При необходимост директорът на центъра, председателят на съвета или по инициатива на не по-малко от половината от неговите членове може да се свиква експертно-методическият съвет и на извънредни заседания.
(2) Членовете на съвета се уведомяват не по-късно от пет работни дни преди провеждането на заседанието.
(3) Експертно-методическият съвет взема решения по разглежданите въпроси с обикновено мнозинство.
(4) За заседанията на съвета се водят протоколи, които се подписват от председателя и протоколчика.

Заключителни разпоредби


§ 1. Правилникът се издава на основание чл. 15, ал. 2 от Закона за защита при бедствия.


§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ИНСТРУКЦИЯ № 5 ОТ 9 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА РАДИАЦИОННА, ХИМИЧНА И БИОЛОГИЧНА ЗАЩИТА ПРИ ИНЦИДЕНТИ И АВАРИИ, СВЪРЗАНИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2009 Г.)

§ 4. Навсякъде думите "Министерството на държавната политика при бедствия и аварии", "Министерство на държавната политика при бедствия и аварии", "министъра на държавната политика при бедствия и аварии" се заменят с думите "Министерството на извънредните ситуации", "Министерство на извънредните ситуации" и "министъра на извънредните ситуации" в следните актове, издадени от министъра на държавната политика при бедствия и аварии:
1. Правилник за устройството и дейността на Националния учебен център (ДВ, бр. 66 от 2007 г.);
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти