Logo Четвъртък, 22 Октомври


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 14 ОТ 2 АВГУСТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗВЪДНА ДЕЙНОСТ, ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА И УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЯ НА РЕГИСТРИРАНИ ЕДНОКОПИТНИ ЖИВОТНИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 51 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 06.07.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 55 ОТ 2012 Г.)

В сила от 14.08.2007 г.
Издадена от министъра на земеделието и продоволствието

Обн. ДВ. бр.66 от 14 Август 2007г., изм. ДВ. бр.51 от 6 Юли 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2019г.

Раздел I.
Обща разпоредба


Чл. 1. Тази наредба урежда:
1. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) контрола на продуктивните качества и определянето на развъдната стойност на регистрирани еднокопитни животни, наричани по-нататък "еднокопитни";
2. условията за използване на регистрирани еднокопитни за разплод, както и на сперма, яйцеклетки и ембриони от тях;
3. условията и реда за регистриране на еднокопитните в родословните книги и зоотехнически регистри и реда за воденето им от развъдните организации;
4. условията и реда за издаване на идентификационен документ (паспорт) на регистрирани еднокопитни и на зоотехнически сертификати за спермата, яйцеклетките и ембрионите от тях;
5. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) условията за предлагане на пазара и участие в състезания на еднокопитни, регистрирани в други държави - членки на Европейския съюз (ЕС).

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2010 г., в сила от 06.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Развъдната дейност с еднокопитните по чл. 1, т. 1 се извършва от развъдни организации, получили разрешение по чл. 29 - 29б от Закона за животновъдството (ЗЖ).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Развъдните организации представят в Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) описание на методите за извършване на контрола на продуктивните качества, описание на вида продуктивност, статистическия метод за анализ и използваните генетични параметри за всеки оценяван признак и друга информация, свързана с дейностите по селекция и репродукция, с цел изграждане и поддържане на информационна система.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството упражнява контрол върху дейността на развъдните организации и развъдната дейност.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2010 г., в сила от 06.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Националният генофонд по коневъдство се структурира по породи според ЗЖ. Към Националния генофонд се причисляват:
1. за изчезващите и застрашените от изчезване породи - всички регистрирани жребци производители и кобили майки с техните приплоди;
2. за останалите породи - всички жребци производители и кобили майки, класирани в класовете елит и първи, с техните приплоди до навършване на тригодишната им възраст.
(5) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г.) Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството поддържа регистър на мъжките разплодни животни и регистър на развъдните стада от Националния генофонд, който ежегодно се актуализира по предложение на развъдните организации и се одобрява със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

Раздел II.
Контрол на продуктивните и функционалните качества (Загл. изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.)


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Контрол на продуктивните и функционалните качества със селекционна значимост се извършва в конезаводи, племенни ферми, жребцови депа, хиподруми, конно-спортни бази и станции за тестиране:
1. продуктивните качества са: работоспособност, репродуктивна способност и оползотворяване на фуража;
2. функционалните качества са: екстериор, конституция и темперамент.


Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Комплексната оценка на продуктивността и функционалните качества се извършва въз основа на отделни оценки на признаците, групирани по следния начин:
1. типичност;
2. екстериор: глава, шия, труп; предни и задни крайници; телесни измервания;
3. конституция, мускулатура, сухожилия;
4. темперамент и нрав;
5. работоспособност, репродуктивна способност и оползотворяване на фуража.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) За установяване на работоспособността се определят следните задължителни признаци и показатели:
1. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) при породите еднокопитни за надбягване - бегово време, класация и спечелена сума;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 55 от 2012 г. (*)) при породите еднокопитни за класически конен спорт - алюри, скокови качества, ездови способности и класиране в състезания от вътрешния и международния спортен календар;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) при породите еднокопитни за впряг - теглителна сила, мощност, скорост на движение, издръжливост, готовност за работа и класиране в състезания от вътрешния и международния спортен календар.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Работоспособността на регистрираните еднокопитни се установява:
1. за породите по чл. 4, ал. 1, т. 1 - на хиподрум;
2. за породите по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 и 3 - в конезаводи, племенни конеферми, жребцови депа, конно-спортни бази и станции за тестиране.
(4) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) При контрола на признаците, характеризиращи работоспособността, задължително подлежат на регистрация факторите, оказващи влияние върху фенотипното им разнообразие.
(5) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Провеждането на официални състезания за установяване работоспособността на конете от:
1. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г.) чистокръвна английска порода се организира от организация, която е оторизирана за национален представител на Република България в IFHA от министъра на земеделието, храните и горите и е член на същата;
2. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г.) чистокръвна арабска порода могат да бъдат организирани от организация, която е оторизирана за национален представител на България в IFAHR от министъра на земеделието, храните и горите и е член на същата;
3. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г.) рисистите породи могат да бъдат организирани от организация, която е оторизирана за национален представител на България в UET от министъра на земеделието, храните и горите.
(6) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Контролът на признаците, характеризиращи работоспособността на спортните породи, може да бъде осъществяван в състезание за стил и официални състезания, организирани от Българската федерация по конен спорт (БФКС), съобразени с изискванията на FEI и WBFSH.


Чл. 5. (1) (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) За провеждане на бонтировките и тестиранията развъдната организация определя съдийска комисия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Съдийската комисия по ал. 1 представя на развъдната организация протокола за резултатите от тестиранията, които са валидни при определяне на развъдната стойност на животните и/или на техните родители и странични родственици.


Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.)


Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) (1) При автохтонните породи коне, застрашени от изчезване, се прилагат развъдни консервационни програми.
(2) Обект на контрола при прилагане на поддържаща селекция са признаците, характеризиращи произхода и типичността, екстериора, качествата на движение и темперамента и готовността за работа.
(3) Обект на контрола и задължителен мониторинг са:
1. ефективният размер на популацията и нивото на инбридинг;
2. телесните измерения: височина при холката, коса дължина на тялото, дълбочина на гърдите, ширина на гърдите, обхват на гърдите и обхват на свирката;
3. репродуктивните качества: % заплодяемост, % на абортите, брой живородени кончета, пол на живородените кончета;
4. дълголетието и продължителността на стопанско използване.
(4) При автохтонните породи коне, незастрашени от изчезване, контролът на признаците се извършва по реда на чл. 4.


Чл. 6б. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) (1) При всички породи оценките на произхода и типичността, телесните измерения, екстериора и темперамента се извършват по време на контролите на телесното развитие, бонитировката, тестиранията и състезанията.
(2) Преценката по екстериор и работоспособност на конете от чистокръвна арабска порода може да бъде извършена в шоу програми и спортни състезания (без надбягвания), организирани от ECAHO (Европейската конференция на организациите за арабска порода).


Чл. 7. Контролът на репродуктивните качества включва:
1. за жребците: брой покрити кобили, брой заплодени кобили, брой случни сезони, % заплодяемост, % ожребени кобили и % безплодие;
2. (доп. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) за кобилите: брой ожребвания, брой живородени кончета, брой близнене, брой безплодни случни сезони (яловост), брой аборти, брой мъртвородени кончета и брой отбити кончета като данните се систематизират по години в таблица "Разплодна дейност на кобилата".


Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) При всички породи коне, застрашени от изчезване, обект на контрол и задължителен мониторинг са генеалогичната структура, ефективният размер на популацията и нивото на инбридинг.


Чл. 8. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) (1) Зоотехническите прегледи на стадата в държавните конезаводи и конеферми (държавни предприятия, резервати, научни институти, университети и др.) се извършват от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на ИАСРЖ.
(2) Комисията по ал. 1 се състои от експерти на ИАСРЖ, научни работници в областта на коневъдството, председателя на развъдната организация, работеща с дадената порода, или упълномощено от него лице, представител на институцията - обект на контрол.
(3) Зоотехническият преглед се провежда два пъти в годината, както следва:
1. пролетен преглед - извършва се общ преглед на конското стадо; в прегледа участват само младите коне; комисията определя животните, несъответстващи на развъдните цели и развъдната политика на конефермата и могат да бъдат обявени за продажба;
2. есенен преглед - включват се всички животни; комисията определя животните, несъответстващи на развъдните цели и развъдната политика на конефермата и могат да бъдат обявени за продажба, както и ремонтните животни, които да влязат в основно стадо; комисията одобрява за разплод жребци производители и изготвя случен план по предложение на специалистите по места; изпълнението на случните планове е обект на контрол от страна на ИАСРЖ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г.) Комисията съставя протокол, отразяващ резултатите от проведения преглед, в четири еднообразни екземпляра - един за МЗХГ, един за ИАСРЖ и два за проверяваното стопанство. Протоколът се утвърждава от изпълнителния директор на ИАСРЖ.

Раздел II "а".
Определяне на развъдната стойност (Нов - ДВ, бр. 55 от 2012 г.)


Чл. 9. (Предишен чл. 8, изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) (1) Развъдната стойност на еднокопитни за разплод се определя от развъдната организация от квалифицирани специалисти зооинженери.
(2) Лицата по ал. 1 определят развъдната стойност на всички контролирани животни за разплод от дадена порода в съответствие с развъдната програма на съответната развъдна организация.
(3) Развъдната стойност на конете от породата Шагия се извършва по критерии, определени от ISG.
(4) Развъдната стойност на чуждите породи коне се извършва по критериите на съответните международни организации.
(5) Еднокопитни, които не отговарят на изискванията на раздел IV, не подлежат на определяне на развъдна стойност.
(6) Развъдната стойност се определя въз основа на посочените показатели в чл. 4, , и 7.


Чл. 10. (Предишен чл. 9, изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Източници на информация за преценка на развъдната стойност са:
1. произходът на животните;
2. собствената продуктивност на животните;
3. страничните родственици на животните;
4. потомството на животните.


Чл. 11. (В сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.)


Чл. 11а. (Предишен чл. 10 - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Развъдната организация ежегодно публикува в свой информационен бюлетин данни за развъдната стойност на жребците и кобилите.

Раздел III.
Условия за използване на регистрирани еднокопитни, сперма, яйцеклетки и ембриони от тях за разплод и предлагането им на пазара (Загл. изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.)


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) При конете от чистокръвните породи за разплод се допускат само регистрирани в родословната книга и утвърдени за разплод жребци и кобили. Забранява се регистрацията в родословната книга на приплоди, получени в резултат на изкуствено осеменяване, ембриотрансфер и други генетични манипулации при чистокръвната английска порода.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г.) За разплод в полукръвните породи се допускат само жребци, регистрирани и утвърдени за разплод в съответствие с приетите от МЗХГ развъдни програми на съответните развъдни организации и които отговарят на следните изисквания:
1. произход до шести родословен пояс включително;
2. наличие на преценка по собствена продуктивност, в т.ч. работоспособност.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) За разплод при породи коне за работа се допускат еднокопитни, регистрирани от развъдна организация и отговарящи на изискванията на развъдната програма по чл. 29, ал. 1, т. 2 ЗЖ.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Еднокопитните от всички породи, използвани за разплод, трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са идентифицирани и регистрирани;
2. да са включени в регистрите по чл. 18, ал. 6 ЗЖ;
3. да нямат предаващи се по наследство болести;
4. да нямат дефекти на половите органи, включително и крипторхизъм;
5. да нямат аномалии по зъбите и челюстите;
6. да нямат наследствени недостатъци и лоши навици;
7. да не са претърпявали операции за корекция на крайниците.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) (1) Получаването, обработката и съхранението на сперма се извършва:
1. в центрове за изкуствено осеменяване, одобрени и регистрирани от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност;
2. от жребци, отговарящи на изискванията по чл. 12, 13, 14 и 15.
(2) Произведената сперма се идентифицира и се придружава от зоотехнически сертификат и ветеринарномедицински сертификат съгласно чл. 56, ал. 1, т. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(3) Обстоятелствата по ал. 1, т. 2 и ал. 2 се контролират по реда на чл. 47, т. 3 ЗЖ.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) (1) Яйцеклетки и ембриони се получават:
1. в центрове за трансплантация на ембриони, одобрени и регистрирани от БАБХ съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност;
2. от регистрирани еднокопитни, които са вписани в родословна книга.
(2) Произведените яйцеклетки и ембриони са идентифицирани и се придружават от зоотехнически сертификат и ветеринарномедицински сертификат съгласно чл. 56, ал. 1, т. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(3) Обстоятелствата по ал. 1, т. 2 и ал. 2 се контролират по реда на чл. 47, т. 3 ЗЖ.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) (1) Предлагането на пазара на регистрирани еднокопитни, сперма, яйцеклетки и ембриони от тях не може да бъде забранявано или ограничавано на зоотехнически и генеалогични основания освен произтичащите от ЗЖ и тази наредба.
(2) Предлагането на пазара на сперма, яйцеклетки и ембриони се осъществява при наличие на зоотехнически сертификат, а на регистрираните еднокопитни - идентификационен документ (паспорт).
(3) Копие от документите по ал. 2, издадени извън територията на Република България, се предоставя на ИАСРЖ.


Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Внасянето от трети страни на регистрирани еднокопитни за разплод се извършва под контрола на ИАСРЖ и БАБХ, при условие че животните са:
1. вписани в родословна книга или в зоотехнически регистър на страната износител, която се води от развъдна организация, отговаряща на изискванията по чл. 44а ЗЖ;
2. придружени с идентификационен документ (паспорт), зоотехнически сертификат, идентификационен документ (паспорт), доказващи произхода и продуктивните им качества;
3. придружени с ветеринарномедицински сертификат съгласно чл. 56, ал. 1, т. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
4. придружени с документ, доказващ, че регистрираните еднокопитни ще бъдат вписани в родословна книга или зоотехнически регистър по изискванията на водените в Европейската общност.


Чл. 18б. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) (1) Внасянето на яйцеклетки и ембриони в страната от трети страни се осъществява под контрола на ИАСРЖ и БАБХ при спазване на следните изисквания:
1. яйцеклетките и ембрионите да произхождат от животно, което е вписано в родословна книга или в зоотехнически регистър на страната износител, които се водят от развъдна организация, отговаряща на изискванията на чл. 44а ЗЖ;
2. яйцеклетките и ембрионите са придружени от зоотехнически и ветеринарномедицински сертификати.
(2) Внасянето на сперма в страната от трети страни се осъществява при спазване на следните изисквания:
1. да произхожда от животно, което е вписано в родословна книга или в зоотехнически регистър на страната износител, които се водят от развъдна организация, отговаряща на изискванията на чл. 44а ЗЖ;
2. да произхожда от животно, което е било предмет на контрол на продуктивните качества и има определена развъдна стойност;
3. да е придружена от зоотехнически и ветеринарномедицински сертификати.
(3) Вносителят организира съхраняването на внесените сперма, яйцеклетки и ембриони при спазване на ветеринарномедицинските изисквания.

Раздел IV.
Условия и ред за регистриране на еднокопитни в родословните книги и зоотехническите регистри и ред за воденето им от развъдните организации


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Родословната книга се води от развъдните организации по чл. 2, получили разрешение по реда на чл. 29 - чл. 29б ЗЖ. Развъдните организации изготвят вътрешен правилник за вписване на конете в родословната книга съгласно действащите национални и международни нормативни документи.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) В родословната книга се регистрират еднокопитни, като се посочват всички известни техни родственици по низходяща линия не по-малко от пети родословен пояс.


Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г.) При чистокръвните и полукръвните чуждестранни породи коне, за които има изисквания за официално представителство за водене на книга, за които важат общи международни изисквания, родословните книги се водят от организации, оторизирани със заповед на министъра на земеделието, храните и горите при спазване на европейските изисквания, съгласно правилата на съответната международна организация.
(2) Режимът на регистрация и структурата на родословната книга за коне от чистокръвна английска порода се определят от специализираните изисквания на ISBC, а на конете от чистокръвна арабска порода - и на WAHO.
(3) Режимът на регистрация и структурата на родословната книга за коне от породата Шагия се определят от специализираните изисквания на ISG.
(4) Режимът на регистрация и структурата на родословната книга за коне от специализираните за класическите дисциплини на конния спорт породи може да бъде съгласуван с изискванията на WBFSH.
(5) Режимът на регистрация и структурата на родословната книга за коне от рисистите породи може да бъде съгласуван с изискванията на UET.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Родословната книга може да съдържа главен раздел, съдържащ един или повече класа (нива), и допълнителен раздел, наречен регистър.
(2) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Вписването на конете в класовете и регистъра се извършва в зависимост от тяхната развъдна стойност.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) За да бъдат вписани в главния раздел на родословната книга, животните трябва да отговарят на критериите, посочени в чл. 28, ал. 1 ЗЖ:
1. (нова - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) да произлизат от родители, които са вписани в главния раздел на родословната книга за същата порода, и да има родословие, установено в съответствие с правилата за водене на посочената родословна книга;
2. (нова - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) да бъде идентифицирано след раждане съгласно правилата за водене на родословната книга;
3. (нова - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) за конете от автохтонните породи при първоначално въвеждане на родословни книги се допуска тригодишен период на вписване на идентифицирани животни за разплод и преценка на признаците, характеризиращи типичността и екстериора, след което режимът на вписване се привежда в съответствие с т. 1 и 2.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) По предложение на развъдната организация комисия от специалисти, оторизирана от ИАСРЖ, може да вземе решение по отношение на животни, които не отговарят на критериите по чл. 28, ал. 1 ЗЖ и притежават специфичните за породата характеристики, да бъдат вписвани в регистъра към родословната книга, ако отговарят на следните изисквания:
1. идентифицирани и регистрирани са съгласно правилата за водене на родословната книга на страната на произход;
2. да отговарят на характеристиките на породата, определени в развъдната програма на страната на произход;
3. имат минимума от продуктивни качества, необходими за осъществяване на развъдната програма.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) В случаите по ал. 3, т. 2 и 3 при вписването в регистъра към родословната книга задължително се посочва, че животното задължително отговаря на изискванията на развъдната програма на развъдната организация.
(6) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Развъдната организация определя правилата, даващи възможност на потомството на такива животни да бъде вписано в главния раздел на родословната книга.


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Развъдната организация назначава специалист зооинженер, който води родословната книга в съответствие с изискванията на тази наредба.


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Развъдната организация не може да откаже вписването в родословната книга на чистопородни и регистрирани еднокопитни, ако те произхождат от друга държава - членка на ЕС, при условие че животните отговарят на изискванията за вписване в родословната книга и се спазват международно приетите правила за работа с породите.


Чл. 23. (1) Зоотехническият регистър се води от развъдните организации.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) В зоотехническия регистър се вписват еднокопитните, които не отговарят на условията и реда за регистриране в родословната книга, но са обект на развъдната програма на развъдна организация.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Еднокопитните - продукт на хибридизация, поради биологически обусловена безплодност не се вписват в зоотехнически регистър и с тях не се води развъдна дейност.
(4) За да бъде вписано в зоотехнически регистър, еднокопитното трябва:
1. да е идентифицирано след раждането си;
2. (доп. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) да има частично установен произход доказващ принадлежността към съответната порода.


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) При предлагане на пазара на еднокопитни в рамките на Европейската общност те се вписват в съответната родословна книга на държавата членка по местоназначение под същото име, с което са регистрирани в държавата членка на изпращане, като в съответствие с международните правила се посочват инициалите на страната на раждане.
(2) Когато правилата на развъдните организации позволяват, името по произход на еднокопитното може временно или постоянно да се предхожда или последва от друго име, като в скоби се посочва името по произход и страната на раждане се указва чрез инициалите по ал. 1.

Раздел V.
Условия и ред за издаване на идентификационен документ (паспорт) на регистрирани еднокопитни и зоотехнически сертификати (Загл. изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.)


Чл. 25. (1) Идентификационният документ (паспорт) на регистрирано еднокопитно се издава от развъдните организации, водещи родословните книги, получили разрешение по чл. 29 - 29б ЗЖ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Идентификационният документ се издава в печатен неделим формат на френски, английски и български език и по стандартен образец на Регламент (ЕО) № 504/2008 на Комисията за прилагане на Директива 90/426/ЕИО и Директива 90/427/ЕИО на Съвета относно методите за идентификация на еднокопитни животни (обн., ОВ L 149 от 7 юни 2008 г.) и на Наредба № 45 от 2006 г. за здравните изисквания при придвижване на еднокопитни животни между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, и внасянето от трети страни (ДВ, бр. 43 от 2006 г.). Минималната информация, която съдържа идентификационният документ, е съгласно приложение № 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Паспорт на кон се издава по писмено заявление на собственика му не по-късно от навършване на 6-месечна възраст на кончето, докато то е под майка си (чл. 5, т. 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 504/2008).
(4) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) При внос на еднокопитни в 30-дневен срок след приключване на митническия режим собственикът подава заявление за регистрация на съществуващия идентификационен документ в съответстващата на породата база данни (чл. 8, т. 1 от Регламент (ЕО) № 504/2008).
(5) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Паспортът не може да бъде преиздаван или заменян с изключение на случаите и по реда съгласно чл. 16 и 17 от Регламент (EO) № 504/2008.
(6)(Нова - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Органът издател гарантира, че идентификационен документ за еднокопитно животно не се издава преди попълване на раздели I и II от него.
(7) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Преди да издаде идентификационен документ, органът издател е длъжен съгласно чл. 9 и 10 от Регламент (ЕО) № 504/2008 да провери дали до момента не е бил издаван такъв идентификационен документ за съответното еднокопитно и да предотврати многократното неправомерно издаване на идентификационни документи за отделно еднокопитно животно.
(8) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Към идентификационния документ се прикрепя сертификат за произход с педигре до четвърти родословен пояс, издаден от развъдните организации по чл. 2.
(9) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Идентификационният документ винаги придружава регистрираните еднокопитни, освен в случаите, посочени в чл. 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 504/2008. Документът трябва да може да бъде представен до три часа.
(10) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) При смърт на животното паспортът се анулира чрез печат "невалиден" от правоимащия ветеринарен лекар и следва да бъде върнат на органа, който го е издал.
(11) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Паспортът се анулира и в случаите, когато след излизане на резултата от ДНК теста на кончето неговият произход не съответства на официално обявения.
(12) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Официалният ветеринарен лекар може да прекрати временно валидността на паспорта за целите на движение чрез подходящо вписване в раздел VІІ от него по реда на чл. 18 от Регламент (EO) № 504/2008.


Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) (1) За идентифициране самоличността на всички коне за разплод се прилага системата за универсалния доживотен номер на еднокопитните (UELN), приета в световен мащаб от организациите за отглеждане на коне и за провеждане на състезания по конен спорт и конни надбягвания.
(2) Универсалният доживотен номер се състои от 15 цифри, като първите три цифри са ISO на страната, поддържаща коня, следващите три са издаденият от UELN номер на базата данни, а останалите девет са индивидуалният номер на коня в базата данни на породата.
(3) Развъдните организации, водещи родословните книги, получили разрешение по чл. 29 - 29б ЗЖ, задължително поддържат база данни за съставяне на UELN и за издаваните от тях паспорти по реда на чл. 21 от Регламент (ЕО) № 504/2008.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г.) Министерството на земеделието, храните и горите предоставя наименованията, адресите, включително и начините за осъществяване на контакт, както и шестцифрения код, съвместим с UELN, на базите данни на органите издатели на разположение на другите страни членки и на обществеността на интернет страница (чл. 21 от Регламент (ЕО) № 504/2008). Ползването на един номер на база данни за различни породи се извършва с писмено разрешение от изпълнителния директор на ИАСРЖ.
(5) Идентифицирането на конете се извършва от правоимащ ветеринарен лекар чрез графичното описание и чрез поставянето на транспондер (чип), чийто код е съвместим с UELN и започва с ISO на България.
(6) При регистрираните за развъдни цели хергелета от автохтонните породи коне, обитаващи високопланински райони или природни резервати, където изпълнението на чл. 19 от Регламент (ЕО) № 504/2008 е практически неизпълнимо, може да бъде ползван алтернативен метод за удостоверяване на идентификацията по реда на чл. 12 от същия регламент, като:
1. алтернативният метод за удостоверяване на самоличността (идентификацията) включва графично описание и трайно уникално за развъдната организация тавро при внедрен ДНК тест за доказване на произход;
2. алтернативният метод за удостоверяване на самоличността (идентификацията) не се прилага за коне, напускащи местообитанието или използвани за работа;
3. алтернативният метод за удостоверяване на самоличността (идентификацията) не променя стандартния по Регламент (ЕО) № 504/2008 образец на идентификационния документ (паспорт);
4. Българската агенция по безопасност на храните издава разрешително за използване на алтернативния метод за удостоверяване на самоличността (идентификацията) на конете на развъдните организации по приложен списък на хергелетата и тяхното местообитание след съгласуване с ИАСРЖ.


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Получените от регистрирани еднокопитни сперма, яйцеклетки и ембриони се придружават от зоотехнически сертификати, издадени от развъдните организации.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) При предлагане на пазара на сперма, яйцеклетки и ембриони от регистрирани еднокопитни, те се придружават от зоотехническия сертификат по ал. 1.
(3) Зоотехническият сертификат се изготвя най-малко на езика на страната на местоназначение и по образец, определен от ЕК.
(4) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Зоотехническите сертификати по ал. 1 доказват произхода, продуктивните качества и генетичната стойност на животните.


Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Зоотехническият сертификат за сперма от регистрирани еднокопитни се издава при предлагане на пазара по образец съгласно приложение № 2 и съдържа:
1. данните по чл. 26, отнасящи се до еднокопитното, което дава спермата;
2. данни за спермата.


Чл. 26б. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) (1) Зоотехническият сертификат за ембриони или яйцеклетки от регистрирани еднокопитни се издава при предлагане на пазара по образец съгласно приложение № 3 и съдържа:
1. данните по чл. 26, отнасящи се до животното, от което са получени ембрионите или яйцеклетките;
2. данни за ембрионите или яйцеклетките.
(2) Ако има повече от една яйцеклетка или от един ембрион в една пайета, това трябва да бъде отбелязано върху нея.
(3) В случая на ал. 2 всички яйцеклетки и ембриони трябва да имат един и същ произход.

Раздел VI.
Условия за участие на еднокопитни в състезания (Загл. изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.)


Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) При организиране и провеждане на състезания не се допускат:
1. различни правила за еднокопитни, регистрирани в Република България, и еднокопитни, регистрирани в друга държава - членка на ЕС;
2. различни правила за еднокопитни с произход от Република България и еднокопитни с произход от друга държава - членка на ЕС.
(2) Изискванията по ал. 1 се отнасят до:
1. минималните и максималните изисквания по записване за участие в състезанията;
2. съдийските оценки на състезанията;
3. наградния фонд или печалбата, натрупана в състезанията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) При организиране на национални състезания с цел: отбор на еднокопитни; провеждане на състезания за еднокопитни, регистрирани в родословна книга, с цел подобряване на породата; състезания, свързани с исторически или традиционни събития, изискванията по ал. 1 и 2 не се прилагат.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2010 г., в сила от 06.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г.) Министерството на земеделието, храните и горите уведомява предварително официалните органи на държавите - членки на Европейския съюз, и обществеността за случаите по ал. 3.


Чл. 28. (1) (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) От всяко състезание по чл. 27, ал. 3 2 % от наградния фонд се превеждат на развъдните организации по чл. 2 за защитата, развитието и подобряването на развъждането.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2010 г., в сила от 06.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г.) За да получат средствата по ал. 1, развъдните организации изготвят критерии за преразпределението им в 3-месечен срок от влизане в сила на наредбата. Критериите се одобряват със заповед на министъра на земеделието, храните и горите и се съобщават на официалните органи на държавите - членки на Европейския съюз, и на обществеността.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Алюри" са естествените и придобити след обучение постъпателни движения на еднокопитните.
2. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.)
3. "Еднокопитни" са домашни животни от вида на конете или магаретата или техните хибриди.
4. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) "Екстериор" е съвкупност от външни форми на животното, която характеризира хармоничността на телосложението, здравословното и телесното състояние, стопанското направление, пола и възрастта.
5. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) "Жребцово депо" е стопанство за отглеждане на лицензирани от развъдната организация жребци от различни породи с цел задоволяване на развъдната дейност.
6. "Конезавод" е стопанство, в което се осъществява чистопородно развъждане на коне от една или няколко породи, които имат изградена линейна и фамилна структура.
6а. (нова - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) "Резерват" - държавно предприятие, в което се съхраняват ценни за страната генетични ресурси.
7. (изм. и доп. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) "Състезание" означава всяко състезание, в частност - надбягване с коне, прескачане на препятствия, всестранна езда, обездка, издръжливост, надбягване с двуколки, състезание с конски впрягове и демонстрационни състезания за екстериор и качество на движенията.
7а. (нова - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) "Официално състезание" е състезание, резултатите от което се използват за развъдни цели в национален мащаб.
7б. (нова - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) "Състезание за стил" е състезание за млади коне на 4- и 5-годишна възраст, в което се поставя обща оценка, характеризираща стила на четирите фази на скока, работата на отделните части на тялото на коня по време на летежната фаза, силата (потенциала) на скока, галопирането и воденето на коня в паркура, спазването на галопните махове в дистанциите между препятствията и ритъма на галопа.
8. "Племенна ферма" е стопанство, в което се осъществява развъждане на коне от една или няколко породи.
9. "Полукръвни породи" са тези породи, които са създадени чрез кръстосване на две или повече породи и се използват за различните видове конно-спортни дисциплини, любителска езда и лека селскостопанска работа.
10. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) "Първоначален тест" е мероприятие по изготвена от развъдната организация специализирана програма за тестиране на работоспособността и резултатите от обучението на млади коне от различни породи.
11. "Работоспособност" е изява на генетическия потенциал и резултата от специалната подготовка на коня за извършване на определена дейност за определен период от време.
12. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г.) "Регистрирани еднокопитни животни" са еднокопитни животни, които са идентифицирани посредством предвидения в чл. 8 на Директива 90/427/ЕИО документ и първоначално регистрирани или вписани в родословна книга и зоотехнически регистри на развъдни организации или на друг компетентен орган, определен със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.
13. "Първоначално регистрирано еднокопитно" е еднокопитно, регистрирано след раждането си за първи път в родословна книга, в която към датата на раждане е включена неговата майка.
14. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) "Вписани еднокопитни" са еднокопитните, регистрирани вече в една родословна книга и включени в друга такава книга според целите на развъдната програма.
15. "Репродуктивна способност" е способността на животното да се размножава.
16. (доп. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) "Родословна книга" е всяка книга, регистър или информационен носител, която се води от развъдна организация по чл. 2, получила разрешение по чл. 29 - 29б ЗЖ, и в която се регистрират или вписват еднокопитните животни с цел да се удостоверят произходът, продуктивността и развъдната им стойност, като се посочват всички известни техни родственици по възходяща линия.
17. "Случен сезон" е период от време в рамките на една календарна година, в който се извършва кампания по заплождане на кобилите.
18. "Станция за тестиране" е специализирано коневъдно предприятие, в което по програма и правилник, приети от управителния съвет на развъдната организация, се извършва изпитване на работоспособността на различни породи и категории коне.
19. "Странични родственици" са тези еднокопитни, които в произхода си имат един или повече общи родители или прародители.
20. "Съдийска комисия" е специализиран орган на развъдната организация, определян ежегодно със заповед на председателя на развъдната организация и с участие на държавен представител, която отчита индивидуалните показатели на животните при тяхното изпитване.
21. "Страна на местоназначение" е държавата, в която трябва да се доставят търгуваните еднокопитни, сперма, яйцеклетки и ембриони от регистрирани еднокопитни.
22. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) "Тестиране" е елемент от преценката по собствена продуктивност преди навършване на възраст за участия в състезания с цел включване в определянето на развъдната стойност на индивида.
23. "Финален тест" е завършек на тестирането и оценка за резултатите от изпълнението на специализираната програма за тестиране на коне от различни породи.
24. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.)
25. "Крипторхизъм" е състояние, при което тестисите са в коремната кухина, водещо до продукция на негодна за оплождане сперма.
26. (нова - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) "Хергеле" е култивирано стадо коне, живеещо в естествено местообитание.
27. (нова - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) IFHA - Интернационална федерация на националните представителства за конни надбягвания.
28. (нова - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) IFAHR - Интернационална федерация на националните представителства за надбягвания с арабски коне.
29. (нова - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) ISG - Интернационално дружество за породата Шагия.
30. (нова - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) WAHO - Световна организация за арабска порода.
31. (нова - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) ISBC - Интернационален комитет по родословна книга (само за чистокръвна английска порода).
32. (нова - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) ECAHO - Европейска конференция на организациите за арабска порода.
33. (нова - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) WBFSH - Световна федерация за развъждане на спортни коне.
34. (нова - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) FEI - Интернационална федерация по конен спорт.
35. (нова - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) UETI - Европейски съюз на рисистките породи.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Тази наредба въвежда разпоредбите на Директива 90/427 на Съвета относно зоотехническите и генеалогичните условия за търговия с еднокопитни животни в Общността (OB, L 224 от 18 август 1990 г.), Директива 90/428 на Съвета относно търговията с еднокопитни животни, предназначени за състезания, и определянето на условията за участие в тези състезания (OB, L 224 от 18 август 1990 г.) и чл. 8 и 9 от Директива 2008/73/ЕО на Съвета от 15 юли 2008 г. за опростяване на процедурите по вписване и публикуване на информация във ветеринарната и зоотехническата област и за изменение на директиви 64/432/ЕИО, 77/504/ЕИО, 88/407/ЕИО, 88/661/ЕИО, 89/361/ЕИО, 89/556/ЕИО, 90/426/ЕИО, 90/427/ЕИО, 90/428/ЕИО, 90/429/ЕИО, 90/539/ЕИО, 91/68/ЕИО, 91/496/ЕИО, 92/35/ЕИО, 92/65/ЕИО, 92/66/ЕИО, 92/119/ЕИО, 94/28/EO, 2000/75/EO, Решение 2000/258/ЕО и директиви 2001/89/EO, 2002/60/ЕО и 2005/94/EO (OB, L 219/40 от 14 август 2008 г.).

Заключителни разпоредби


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2010 г., в сила от 06.07.2010 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.)

§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2010 г., в сила от 06.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Наредбата се издава на основание на чл. 8, ал. 8.


§ 4. Тази наредба отменя Наредба № 12 от 2003 г. за контрол на продуктивните качества и определяне на развъдната стойност на племенни коне (ДВ, бр. 21 от 2003 г.).

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник", а чл. 11 - от 1 януари 2008 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА № 20 ОТ 23 ЮНИ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗВЪДНА ДЕЙНОСТ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА ЧИСТОПОРОДНИ ОВЦЕ И КОЗИ ЗА РАЗПЛОД


(ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 06.07.2010 Г.)

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ И ИЗПИТ И ЗА ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО НА КЛАСИФИКАТОРИ ЗА ОКАЧЕСТВЯВАНЕ НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ ПО СКАЛАТА (S)EUROP


(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2019 Г.)

§ 16. В Наредба № 14 от 2007 г. за условията и реда за извършване на развъдна дейност, предлагане на пазара и участие в състезания на регистрирани еднокопитни животни (обн., ДВ, бр. 66 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2010 г. и бр. 55 от 2012 г.) се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Навсякъде в наредбата думите "министъра на земеделието и храните" и абревиатурата "МЗХ" се заменят съответно с "министъра на земеделието, храните и горите" и "МЗХГ".

Приложение № 1 към чл. 25, ал. 2

(Предишно Приложение към чл. 25, ал. 2, изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.)Приложение № 2 към чл. 26а

(Ново - ДВ, бр. 55 от 2012 г.)

ЗООТЕХНИЧЕСКИ СЕРТИФИКАТ ЗА СПЕРМА ОТ РЕГИСТРИРАНИ ЕДНОКОПИТНИ

 

А. Данни за жребеца донор:

1. Орган, издаващ сертификата

2. Порода

3. Наименование на родословната книга

4. Име на животното:

5. Номер в родословната книга по произход:

6. Система за идентификация:

7. Идентификационен номер:

8. Дата на раждане:

 9. Анализ на кръвна група (или ДНК тест)

 

(да/не)

10. Име и адрес на собственика :

11. Произход:

 

Баща

Родословна книга № ......

Майка

Родословна книга № ......

Баща на майката

Родословна книга № ......

 

 

12. Резултати от тестовете за продуктивност и оценка на развъдна стойност:

Б. Данни за спермата:

1. Система за идентификация на спермата

 2. Идентификация на контейнера

(цвят, № и др.)

 

 

3. Произход на спермата (адрес и регистрационен № на центъра/центрове за събиране на

сперма)

 

4. Местоназначение на спермата (име и адрес на получателя)

 

 Брой дози

Дата на събиране

 

Идентификация на дозите (пайети, тръби, таблети и т.н.)

 

 

 

 

Съставено в ..................................................... на .......................................................................................................................................

Подпис ...................................................................................................................................................................................................

ИМЕ С ГЛАВНИ БУКВИ И ДЛЪЖНОСТ НА ПОДПИСАЛОТО ЛИЦЕ

..........................................................................................................................................................................................................................

Приложение № 3 към чл. 26б, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 55 от 2012 г.)

ЗООТЕХНИЧЕСКИ СЕРТИФИКАТ ЗА ЕМБРИОНИ ИЛИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ ОТ РЕГИСТРИРАНИ

ЕДНОКОПИТНИ

А. Данни за жребеца донор:

1. Орган, издаващ сертификата

2. Порода

3. Наименование на родословната книга

4. Име на животното:

5. Номер в родословната книга по произход:

6. Система за идентификация:

7. Идентификационен номер:

8. Дата на раждане:

 

9. Анализ на кръвна група (или ДНК тест)

(да/не)

10. Име и адрес на собственика:

11. Произход:

 

Баща

Родословна книга № ......

Майка

Родословна книга № ......

Баща на майката

Родословна книга № ......

 

12. Резултати от тестовете за продуктивност и оценка на развъдна стойност:

Б. Данни за кобилата донор:

1. Орган, издаващ сертификата

2. Порода

3. Произход на спермата (адрес и регистрационен № на центъра/центрове за събиране на сперма)

4. Име на животното:

5. Номер в родословната книга по произход:

6. Система за идентификация:

7. Идентификационен номер:

8. Дата на раждане:

9. Анализ на кръвна група (или ДНК тест)

 

(да/не)

10. Име и адрес на собственика:

11. Произход:

 

Баща

Родословна книга № ......

Майка

Родословна книга № ......

Баща на майката

Родословна книга № ......

 

12. Резултати от тестовете за продуктивност и оценка на развъдна стойност:

В. Данни за яйцеклетките/ембриона (ембрионите):

1. Система за идентификация

 2. Идентификация на контейнера

на яйцеклетките/ембриона

 

(цвят, № и др.)

 

3. Произход на яйцеклетките/ембриона (адрес и регистрационен № на центъра/центрове за

събиране на яйцеклетките/ембриона)

4. Местоназначение на яйцеклетките/ембриона (име и адрес на получателя)

 

Съставено в ..................................................... на ...................................................................................................................................

Подпис .......................................................................................................................................................................................................

ИМЕ С ГЛАВНИ БУКВИ И ДЛЪЖНОСТ НА ПОДПИСАЛОТО ЛИЦЕ

....................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти