Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 29 ОТ 2007 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ЗА ОТНОСИТЕЛНИЯ ДЯЛ НА СРЕДСТВАТА ЗА ТРУД ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, ФИНАНСИРАНИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 59 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.)

В сила от 01.01.2007 г.
Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.65 от 10 Август 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 2 Август 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.66 от 28 Август 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 4 Юни 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 14 Август 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.58 от 26 Юли 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 21 Май 2019г.


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) Тази наредба определя:
1. условията, реда и размера за възстановяване на разходите за дейности по трансплантация, финансирани от Министерството на здравеопазването;
2. относителния дял на средствата за положения труд за дейностите по т. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2012 г., в сила от 28.08.2012 г.) Министерството на здравеопазването възстановява разходите на лечебните заведения за следните дейности:
1. трансплантация на органи и всички свързани с това разходи, включително на донора и реципиента; разходи на живия донор по чл. 24, ал. 9 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, както и разходите за диагностика и лечение на живия донор и реципиента в следтрансплантационния период, които включват:
а) вземане на органи с цел присаждане от жив и/или трупен донор;
б) присаждане на органи;
в) лекарствените продукти и медицинските изделия, необходими за предоперативното лечение, реанимацията и следоперативния период до изписване на пациентите от лечебното заведение;
г) диагностика и лечение на живия донор и на реципиента в следтрансплантационния период;
д) средства за компенсация на живите донори на органи, която е строго ограничена до възстановяване на свързаните с донорството разходи и загуба на доходи;
2. трансплантация на тъкани и клетки за лечение на заболяванията, определени с наредбата по чл. 16, ал. 1, т. 2 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

Чл. 2. Дейностите по вземане на органи с цел присаждане включват:
1. откриване на потенциален донор с мозъчна смърт и налична сърдечна дейност;
2. установяване на мозъчна смърт;
3. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) поддържане на жизнените функции на донор с мозъчна смърт и налична сърдечна дейност, вирусологични и микробиологични изследвания;
4. вземане, експертиза и обработка на органи;
5. (нова - ДВ, бр. 59 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., доп. - ДВ, бр. 5 от 2015 г., в сила от 01.01.2015 г.) подготовка на потенциален жив донор за трансплантация;
6. (нова - ДВ, бр. 59 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) перфузионен разтвор за вземане на органи;
7. (нова - ДВ, бр. 59 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) плазмафереза при сенсибилизирани реципиенти за трансплантация.


Чл. 3. Дейностите по присаждане на органи включват:
1. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) предоперативно имунологично изследване на реципиента за включването му в служебния регистър на Изпълнителната агенция "Медицински надзор" (ИАМН) и актуализиране на резултатите от изследванията на имунологичния му статус;
2. присаждане на органи;
3. диагностика и лечение през болничния престой на реципиента и живия донор до изписването им от лечебното заведение.


Чл. 4. Лекарствените продукти и медицинските изделия, необходими за предоперативното лечение, реанимацията и следоперативния период, включват:
1. (доп. - ДВ, бр. 59 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) лекарствени продукти и медицински изделия, необходими за живия/трупния донор и за реципиента в периода на подготовката им за трансплантация;
2. лекарствени продукти и медицински изделия, необходими в периода на болничния престой на живия донор и на реципиента до изписването им от лечебното заведение.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., доп. - ДВ, бр. 66 от 2012 г., в сила от 28.08.2012 г.) Дейностите по диагностика и лечение на живия донор и реципиента в следтрансплантационния период включват:
1. изследвания, пряко свързани с извършената трансплантация;
2. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) медицински изделия, пряко свързани с извършената трансплантация, лечение на остро и хронично отхвърляне на орган, лечение на възникнали усложнения или интеркурентни заболявания, лечение с хиперимунен серум при пациенти с реинфекция на присадения орган с хепатит В и С и профилактика на CMV инфекция, които не се финансират от други източници.


Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2012 г., в сила от 28.08.2012 г.) (1) Средствата за компенсация на живите донори на органи са пряко свързани с вземането на съответния орган за присаждане и включват:
1. транспортни разходи;
2. възстановяване на загубата на доходи от временната неработоспособност до нивото на брутното възнаграждение за периода, в който лицето е било временно неработоспособно.
(2) Разходите по ал. 1, т. 2 се възстановяват в размера на разликата между брутното възнаграждение и полученото обезщетение от лицето за периода, включващ болничен престой и до 30 календарни дни след изписване от болницата.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Дейностите по трансплантация на тъкани и клетки включват:
1. вземане на тъкани и клетки за лечение на заболявания, определени с Наредба № 4 от 2005 г. за определяне на заболяванията, за чието лечение Министерството на здравеопазването финансира дейностите по вземане и присаждане на тъкани и клетки;
2. присаждане на тъкани и клетки за лечение на заболявания, определени с Наредба № 4 от 2005 г. за определяне на заболяванията, за чието лечение Министерството на здравеопазването финансира дейностите по вземане и присаждане на тъкани и клетки;
3. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) експертиза, обработка, съхранение и транспортиране на тъкани и клетки и имунологични изследвания за търсене и откриване на съвместим донор, включително изследванията на реципиента.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Финансирането се извършва въз основа на сключен договор между ръководителя на лечебното заведение и министъра на здравеопазването, който съдържа описание на финансираните дейности, техния максимален брой и относителния дял на средствата за положения труд съгласно приложения № 1 - 5.
(2) За сключване на договор по ал. 1 ръководителите на лечебните заведения подават заявление до министъра на здравеопазването в срок до 15 октомври на предходната година, в което посочват видовете дейности съгласно чл. 2 - 6 и предлагат максимален брой за всяка от тях.
(3) Договорът е със срок на действие от 1 януари до 31 декември за следващата година.


Чл. 8. (1) Договор за финансиране на дейности по чл. 2, т. 1 се сключва с лечебни заведения за болнична помощ, получили разрешение по реда на чл. 48, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, и с лечебни заведения по чл. 13, ал. 3 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки (ЗТОТК).
(2) Договор за финансиране на дейности по чл. 2, т. 2 и 3 се сключва с лечебни заведения, в които се извършва вземане на органи, тъкани и клетки.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) Договор за финансиране на дейности по чл. 2, т. 4 се сключва с лечебни заведения по чл. 13, ал. 1 и 3 ЗТОТК за дейностите, които са включени в разрешението им за дейност/в правилника по чл. 35, ал. 3, т. 2 и 3 от Закона за лечебните заведения.
(4) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Договор за финансиране на дейностите по чл. 2, т. 5 - 7 се сключва с лечебни заведения по чл. 13, ал. 1 и 3 ЗТОТК.


Чл. 9. (1) Договор за финансиране на дейности по чл. 3, т. 1 се сключва с лечебни заведения за болнична помощ, получили разрешение по реда на чл. 48, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, и с лечебни заведения по чл. 13, ал. 3 ЗТОТК.
(2) Договор за финансиране на дейности по чл. 3, т. 2 и 3 се сключва с лечебни заведения по чл. 13, ал. 1 и 3 ЗТОТК.


Чл. 10. Договор за финансиране на дейности по чл. 4, т. 1 и 2 се сключва с лечебни заведения по чл. 13, ал. 1 и 3 ЗТОТК.


Чл. 11. (1) Договор за финансиране на дейности по чл. 5, т. 1 се сключва с лечебни заведения за болнична помощ, получили разрешение по реда на чл. 48, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, с лечебни заведения по чл. 13, ал. 3 ЗТОТК и с лечебни заведения за извънболнична помощ, регистрирани по реда на чл. 40 от Закона за лечебните заведения.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 66 от 2012 г., в сила от 28.08.2012 г.) Договор за финансиране на дейности по чл. 5, т. 2 и чл. 5а се сключва с лечебни заведения за болнична помощ, получили разрешение по реда на чл. 48, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, и с лечебни заведения по чл. 13, ал. 3 ЗТОТК.


Чл. 12. (1) Договор за финансиране на дейности по чл. 6, т. 1 и 2 се сключва с лечебни заведения по чл. 13, ал. 1, 2 и 3 ЗТОТК за дейностите, които са включени в разрешението/удостоверението им за дейност.
(2) Договор за финансиране на дейности по чл. 6, т. 3 се сключва с лечебни заведения за болнична помощ, получили разрешение по реда на чл. 48, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, с лечебни заведения по чл. 13, ал. 3 ЗТОТК и с лечебни заведения за извънболнична помощ, регистрирани по реда на чл. 40 от Закона за лечебните заведения.


Чл. 13. (1) Разходите на лечебните заведения за дейностите по чл. 2, т. 1 се възстановяват в размера на средствата съгласно приложение № 1, когато смъртта е установена по реда на Наредба № 14 от 2004 г. за медицинските критерии и реда за установяване на смърт (ДВ, бр. 39 от 2004 г.), независимо дали от донора са взети органи, тъкани или клетки.
(2) Разходите на лечебните заведения за дейностите по чл. 2, т. 2 се възстановяват до размера на средствата съгласно приложение № 1 независимо дали е установено наличие на мозъчна смърт при налична сърдечна дейност и дали от донора са взети органи, тъкани или клетки.
(3) Разходите на лечебните заведения за дейностите по чл. 2, т. 3 се възстановяват до размера на средства по приложение № 1, ако са изпълнени изискванията на чл. 21 ЗТОТК, независимо дали от донора са взети органи, тъкани или клетки.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Разходите на лечебните заведения за дейностите по чл. 2, т. 4 (относно дейностите по експертиза и обработка на органи), чл. 3, т. 2 и 3, чл. 4, т. 1 и 2 и чл. 6, т. 1 и 2 се възстановяват до размера на средствата по приложение № 2, ако е осъществено присаждане и са изпълнени изискванията на чл. 32 ЗТОТК.
(5) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г., в сила от 01.01.2015 г.) Разходите на лечебните заведения за дейностите по чл. 2, т. 4 (относно дейността по вземане) и по чл. 2, т. 6 и 7 се възстановяват до размера на средствата съгласно приложение № 1, ако е осъществено присаждане.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 59 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Разходите на лечебните заведения за дейностите по чл. 3, т. 1 се възстановяват до размера на средствата по приложение № 3 независимо дали е осъществено присаждане.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 59 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Разходите на лечебните заведения за дейностите по чл. 5, т. 1 и 2 се възстановяват до размера на средствата по приложение № 4.
(8) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2012 г., в сила от 28.08.2012 г.) Разходите на лечебните заведения за дейности по чл. 5а се възстановяват до размера на средствата по приложение № 4а.
(9) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 59 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 66 от 2012 г., в сила от 28.08.2012 г.) Разходите на лечебните заведения за дейностите по чл. 6, т. 3 се възстановяват до размера на средствата по приложение № 5 независимо дали е осъществено присаждане.
(10) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2015 г., в сила от 01.01.2015 г.) Разходите на лечебните заведения за медицински изделия, необходими за извършване на имунологични изследвания при осъществяване на дейностите по тази наредба, се възстановяват в размер до 1 500 000 лв. годишно.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) За възстановяване на разходите за извършени дейности по реда на тази наредба ръководителят на лечебното заведение, сключило договор по чл. 7, изпраща в ИАМН заявление по образец съгласно приложение № 6.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Заявление за възстановяване на разходите за дейностите по чл. 2, т. 4 - 7, чл. 3, т. 2 и 3, чл. 4, т. 1 и 2 и чл. 6, т. 1 и 2 се представя не по-късно от 7 дни след изписване на реципиента от лечебното заведение.
(3) Заявление за възстановяване на разходите за дейности по чл. 2, т. 1, 2 и 3, чл. 3, т. 1 и чл. 6, т. 3 се представя в 14-дневен срок след тяхното осъществяване.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2012 г., в сила от 28.08.2012 г.) Заявление за възстановяване на разходите за дейности по чл. 5, т. 1 и 2 и чл. 5а, ал. 1 се представя един път на всяко тримесечие.
(5) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2013 г.) Ако в сроковете по ал. 2 и 3 не са изплатени средства за труд на лицата, участвали пряко в осъществяване на съответните дейности, заявлението по ал. 1 се подава в срок до 14 дни след тяхното изплащане от лечебното заведение.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2012 г., в сила от 28.08.2012 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 49 от 2013 г.) Към заявлението се прилагат заверени от ръководителя на лечебното заведение копия от медицински документи на донора и/или реципиента, копия от формуляри на болнични листове за временна неработоспособност на живия донор, копия от документи за транспортни разходи и финансова документация за доказване на извършените дейности и пряко свързаните с тях разходи.
(7)(Нова - ДВ, бр. 49 от 2013 г.) Средствата за труд се определят във вътрешните правила за работната заплата в съответното лечебно заведение съгласувано с лицето по чл. 15г, ал. 1 ЗТОТК.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) Изпълнителният директор на ИАМН проверява представената документация за съответствие на заявените разходи с извършените дейности по трансплантация, видовете и количеството на използваните лекарствени продукти и медицински изделия в 14-дневен срок от подаване на заявлението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) Изпълнителният директор на ИАМН връща на ръководителя на лечебното заведение подаденото заявление, когато:
1. е установено несъответствие на заявените разходи с посочените в медицинската или финансовата документация видове или количества на медицински дейности, използваните лекарствени продукти и медицински изделия;
2. представената документация е непълна или не обосновава направените разходи;
3. са използвани методи за диагностика или лечение, които не са мотивирани от медицинска необходимост при съответното заболяване;
4. са използвани видове или количества лекарствени продукти или медицински изделия, които не са обосновани съгласно научно утвърдените медицински методи за лечение при съответното заболяване;
5. дейностите, използваните лекарствени продукти или медицински изделия са били финансирани от други източници;
6. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) след проверка в служебния регистър на ИАМН се установи, че лечебното заведение не е предоставило необходимата информация по чл. 13, ал. 4, чл. 23, 29 и 35 ЗТОТК;
7. (Нова - ДВ, бр. 49 от 2013 г.) няма данни, че са изплатени средствата за труд на лицата, участвали пряко в осъществяване на съответните дейности.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) Ръководителят на лечебното заведение е длъжен да отстрани установените непълноти и неточности в 14-дневен срок и да представи необходимата документация и информация в ИАМН.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) Когато непълнотите и неточностите по ал. 2 не са отстранени, изпълнителният директор на ИАМН предлага на министъра на здравеопазването да не се извършва възстановяване на заявените разходи.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) Когато установи съответствие на заявените разходи с извършените дейности по реда на тази наредба, изпълнителният директор на ИАМН съгласува заявлението в 7-дневен срок от получаването му и го изпраща в Министерството на здравеопазването.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) Копие от заявленията, както и приложената към тях документация се съхраняват в ИАМН за период 30 години.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) Министерството на здравеопазването възстановява разходите на лечебното заведение в срок до 30 дни след получаване на заявлението, съгласувано от изпълнителния директор на ИАМН.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г., в сила от 01.01.2015 г.) Ръководителят на лечебното заведение, разпределя сумите за положения труд между всички лица, участвали пряко в осъществяване на дейностите, съобразно обема и качеството на индивидуално положения труд в размера от приложения № 1 - 5.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Наредбата се издава на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

§ 2. Лечебните заведения подават заявления за сключване на договори за финансиране за 2007 г. в срок до 30 август 2007 г.

§ 3. Договорите за финансиране за 2007 г. се сключват до 30 септември 2007 г.


§ 4. (В сила от 14.08.2007 г.) В приложението към член единствен, ал. 1 от Наредба № 6 от 2007 г. за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки (ДВ, бр. 23 от 2007 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се т. 10.6:
"10.6. Кръвните проби могат да бъдат невалидни, ако има хемодилуция или когато донорът е бил подложен на имуносупресивна терапия."
2. Създават се т. 12.1 и 12.2:
"12.1. Относителна контраиндикация е и наличието на физически белези върху тялото на донора, предполагащи риск от трансмисивни инфекции.
12.2. При извършване на оценка на риска от трансмисивни инфекции се отчитат пътуванията на донора и данни за експозиция в райони с преобладаващи инфекциозни заболявания."
3. Създава се т. 24.5.8:
"24.5.8. Кръвните проби могат да бъдат невалидни, ако има хемодилуция или когато донорът е бил подложен на имуносупресивна терапия."
4. Създават се т. 26.1 и 26.2:
"26.1. Относителна контраиндикация е и наличието на физически белези върху тялото на донора, предполагащи риск от трансмисивни инфекции.
26.2. При извършване на оценка на риска от трансмисивни инфекции се отчитат пътуванията на донора и данни за експозиция в райони с преобладаващи инфекциозни заболявания."
5. В т. 39.2.3 думата "урология" се заменя с "хирургия".
6. В т. 52 след думата "съхранението" се добавя "предоставянето", а след думата "съхранение" се добавя "предоставяне".
7. В т. 52.5 след думата "съхранение" се добавя "предоставяне".
8. Създават се т. 53.2.1, 53.3 - 53.5:
"53.2.1. Всички членове на персонала, извършващ дейности по вземане, трябва да бъдат обучени да работят с медицинските изделия и оборудването.
53.3. Лечебните заведения, които имат намерение да сключват договори за съвместна дейност по трансплантация на тъкани или клетки, трябва да оценят предварително и да направят подбор на другата страна относно способността и да спазва изискванията на ЗТОТК и нормативните актове по прилагането му.
53.4. В сключените договори за съвместна дейност по чл. 15а ЗТОТК трябва да се отразят отговорностите на страните и подробностите по съвместно извършване на процедурите по трансплантация.
53.5. При прекратяване на дейността си лечебните заведения, които работят с тъкани и клетки, са длъжни да сключват договори, които да гарантират, че тъканите и клетките, съхранявани от тях, ще бъдат предоставени на лечебни заведения, които отговарят на изискванията на чл. 13 ЗТОТК."
9. Създава се т. 62.4:
"62.4. Обработените или преработени тъкани или клетки не се предоставят за употреба, докато не се изпълнят всички изисквания на ЗТОТК и нормативните актове по прилагането му."
10. Създават се т. 67.1 - 67.4:
"67.1. Когато тъканите/клетките се получават в лечебното заведение, трябва да се придружават от документация, потвърждаваща, че условията за транспортиране, опаковане, етикетирането, документацията и пробите отговарят на изискванията на този стандарт и указанията на получаващото лечебно заведение.
67.2. Отговорното лице в лечебното заведение трябва да гарантира, че получените тъкани и клетки са поставени под карантина, докато бъдат проверени за съответствие с изискванията на този стандарт, заедно с придружаващата документация. Проверката на придружаващата документация и приемането на тъканите/клетките трябва да се извършва от отговорното лице или от упълномощени от него лица.
67.3. Всяко лечебно заведение, получаващо тъкани/клетки, трябва да има СОП за приемане на пратки с тъкани и клетки, включително придружаващите проби. СОП трябва да включва технически изисквания и медицински критерии, които гарантират качество и безопасност на получаваните тъкани/клетки. Лечебните заведения, които получават тъкани/клетки, трябва да имат СОП за идентифициране и изолиране на пратки, които не отговарят на изискванията, или такива, които не са комплектовани с необходимата документация или придружаващи проби.
67.4. Данните от документацията, която придружава тъканите/клетките, трябва да бъдат регистрирани в лечебното заведение, което ги получава, и да включват:
67.4.1. изразено съгласие/липса на несъгласие за вземане (което е приложимо), предназначението на взетите тъкани/клетки (например за лечебни или научни цели, или и двете) и специфични инструкции за унищожаване, ако тъканите и клетките не са използвани по предназначение;
67.4.2. документите, свързани с вземането, и медицинската документация на донора, както е посочена в т. 69;
67.4.3. резултатите от физикалното изследване, от лабораторните изследвания и други изследвания (например аутопсионен протокол, ако има такъв);
67.4.4. за алогенни донори - надлежно документиран преглед на цялостната оценка на донора, според критериите за подбор, подписан от отговорното лице;
67.4.5. в случаите на стволови клетки, предназначени за автотрансплантация, документация за риска от алергии (например към антибиотици)."
11. Създават се т. 68.4, 68.4.1 - 68.4.3:
"68.4. При живи донори медицинският специалист, отговорен за съставянето на здравната документация, трябва да гарантира, че донорът:
68.4.1. разбира предоставената му информация;
68.4.2. има възможност да задава въпроси и са му дадени задоволителни отговори;
68.4.3. потвърждава, че цялата предоставена информация е вярна, съгласно направената оценка в рамките на неговите възможности."


§ 5. (В сила от 14.08.2007 г.) Отменя се Наредба № 7 от 1996 г. за вземане и разпределение на очна роговична тъкан за трансплантация (обн., ДВ, бр. 30 от 1996 г.; изм., бр. 107 от 1996 г.; доп., бр. 95 от 1998 г.; попр., бр. 102 от 1998 г.).

§ 6. В Наредба № 4 от 2005 г. за определяне на заболяванията, за чието лечение Министерството на здравеопазването финансира дейностите по вземане и присаждане на тъкани и клетки (ДВ, бр. 13 от 2005 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В параграф единствен от заключителните разпоредби думите "чл. 16, ал. 2, т. 4" се заменят с "чл. 16, ал. 1, т. 4".
2. Приложението към член единствен се изменя, както следва:
"Приложение към член единствен


Код по Рубрика по МКБ-X Код по Заболяване, за чието лечение Присаждане на
МКБ   МКБ Министерството на тъкани и клетки
      здравеопазването финансира  
      дейности по вземане  
      и присаждане на тъкани  
      и клетки  
1 2 3 4 5
C69 Злокачествено новообразувание C69.1 Роговица Роговица
  на окото и неговите придатъци      
C81 Болест на Hodgkin C81 Болест на Hodgkin  
C82 Фоликуларен (нодуларен) C82 Фоликуларен (нодуларен) Хе-
  нехочкинов лимфом   нехочкинов лимфом мо-
C83 Дифузен нехочкинов лимфом C83 Дифузен нехочкинов лимфом пое-
C85 Други неуточнени типове на C85 Други неуточнени типове на тични
  нехочкинов лимфом   нехочкинов лимфом  
C90 Множествен миелом и злокачест- C90 Множествен миелом и злокачест- ство-
  вени плазмоклетъчни новообра-   вени плазмоклетъчни ло-
  зувания   новообразувания ви
C91 Лимфоидна левкемия C91 Лимфоидна левкемия  
C92 Миелоидна левкемия C92 Миелоидна левкемия клет-
C93 Моноцитна левкемия C93 Моноцитна левкемия ки
C94 Други левкемии с уточнен C94 Други левкемии с уточнен  
  клетъчен вид   клетъчен вид  
D31 Доброкачествено новообразование D31.1 Роговица Роговица
  на окото и неговите придатъци      
D46 Миелодиспластични синдроми D46 Миелодиспластични синдроми  
D47 Други новообразувания с неопре- D47.1 Хронична миелопролиферативна  
  делен или неизвестен характер на   болест  
  лимфната, кръвотворната и срод-      
  ните им тъкани      
D56 Таласемия D56.1 Бета-таласемия Хе-
    D56.2 Делта-, бета-таласемия мо-
D60 Придобита (чиста) аплазия на D60.0 Хронична придобита (чиста) пое-
  еритроцитите   аплазия на еритроцитите тични
D61 Други апластични анемии D61.0 Конституционална апластична  
      анемия ство-
    D61.1 Медикаментозно предизвикана ло-
      апластична анемия ви
    D61.2 Апластична анемия, предизви-  
      кана от други външни агенти клет-
    D61.3 Идиопатична апластична анемия ки
    D61.8 Други уточнени апластични анемии  
E10 Инсулинозависим захарен диабет E10 Инсулинозависим захарен диабет Част от панкреас
H11 Други болести на конюнктивата H11.0 Птеригиум  
H16 Кератит H16.0 Язва на роговицата  
    H16.1 Други повърхностни кератити без  
      конюнктивит Роговица
    H16.3 Интерстициален и дълбок кератит  
    H16.4 Неоваскуларизация на роговицата  
    H16.8 Други форми на кератит  
H18 Други болести на роговицата H18 Други болести на роговицата  
K50 Болест на Crohn K50.0 Болест на Crohn на тънкото черво  
K51 Улцерозен колит K51.0 Улцерозен (хроничен) ентероколит Част от тънко черво
    K51.1 Улцерозен (хроничен) илеоколит  
K71 Токсично увреждане на черния дроб K71 Токсично увреждане на черния  
      дроб Част от черен дроб
K72 Чернодробна недостатъчност, K72.1 Хронична чернодробна недоста-  
  некласифицирана другаде   тъчност  
L10 Пемфигус L10 Пемфигус  
L11 Други акантолитични увреждания L11.0 Придобита фоликуларна кератоза Кожа
L12 Пемфигоид L12 Пемфигоид  
L88 Гангренозна пиодермия L88 Гангренозна пиодермия  
L89 Декубитална язва L89 Декубитална язва  
L92 Грануламатозни изменения на L92 Грануламатозни изменения на Кожа, фасция
  кожата и подкожната тъкан   кожата и подкожната тъкан  
M65 Синовити и тендосиновити M65.2 Калцифициращ тендинит  
M66 Спонтанна руптура на синовията M66.2 Спонтанна руптура на екстензор-  
  и сухожилията   ните сухожилия  
    M66.3 Спонтанна руптура на флексорните Сухожилия
      сухожилия  
M67 Други увреждания на синовията M67.0 Скъсяване на ахилесовото сухожи-  
  и сухожилията   лие (придобито)  
M80 Остеопороза с патологична фрактура M80 Остеопороза с патологична фрактура  
M84 Нарушения в целостта на костите M84 Нарушения в целостта на костите Кост
M87 Остеонекроза M87 Остеонекроза  
M89 Други болести на костите M89.5 Остеолиза  
Q05 Spina bifida Q05 Spina bifida Кост, сухожилия,
        фасции, кожа
Q13 Вродени аномалии на предния Q13.3 Вродено помътняване на роговицата  
  сегмент на окото Q13.4 Други вродени аномалии на Роговица
      роговицата  
Q22 Вродени аномалии на пулмонал- Q22.2 Вродена инсуфициенция на клапата  
  ната и трикуспидалната клапа   на белодробната артерия  
    Q22.3 Други вродени аномалии на кла-  
      пата на белодробната артерия  
    Q22.5 Аномалия на Epstein  
    Q22.8 Други вродени аномалии на три- Сърдечни
      куспидалната клапа тъкани
Q23 Вродени аномалии на аортната Q23.1 Вродена инсуфициенция на  
  и митралната клапа   аортната клапа  
    Q23.3 Вродена митрална инсуфициенция  
    Q23.8 Други вродени аномалии на мит-  
      ралната и аортната клапа  
Q45 Други вродени аномалии на Q45.0 Агенезия, аплазия и хипоплазия Част от панкреас
  храносмилателната система   на панкреаса  
Q79 Вродени аномалии на костно- Q79.8 Други вродени аномалии на костно- Кост, сухожилия,
  мускулната система, некласифи-   мускулната система фасции, кожа
  цирани другаде      
S02 Счупване на черепа и лицевите S02 Счупване на черепа и лицевите Кост
  кости   кости  
S05 Травма на окото и очната орбита S05.0 Травми на конюнктивата и конту- Роговица
      зия на роговицата, без споменаване  
      на чуждо тяло  
S12 Счупване на шийния отдел на S12 Счупване на шийния отдел на  
  гръбначния стълб   гръбначния стълб  
S22 Счупване на ребро (ребра), стернум S22.0 Счупване на гръбначен прешлен  
  и гръдната част на гръбначния      
  стълб      
S32 Счупване на лумбосакралната част S32 Счупване на лумбосакралната част  
  на гръбначния стълб и таза   на гръбначния стълб и таза  
S42 Счупване на ниво раменен пояс S42.7 Множествени счупвания на ключи- Кост
  и мишница   цата, лопатката и раменната кост  
S52 Счупване на костите на пред- S52.7 Множествени счупвания на костите  
  мишницата   на предмишницата  
S72 Счупване на бедрената кост S72.7 Множествени счупвания на бедре-  
      ната кост  
S82 Счупване на костите на подбедри- S82.7 Множествени счупвания на под-  
  цата, включително и глезена   бедрицата  
T21 Термични и химични изгаряния T21 Термични и химични изгаряния  
  на тялото   на тялото  
T22 Термични и химични изгаряния в T22 Термични и химични изгаряния в  
  областта на раменния пояс и горния   областта на раменния пояс и гор-  
  крайник, без китката и дланта   ния крайник, без китката и дланта Кожа
T24 Термични и химични изгаряния в T24 Термични и химични изгаряния в  
  областта на тазобедрената става   областта на тазобедрената става и  
  и долния крайник, без глезена   долния крайник, без глезена и  
  и стъпалото   стъпалото  
T26 Термични и химични изгаряния, T26.1 Термично изгаряне на корнеята и  
  ограничени в областта на окото и   конюнктивалния сак  
  придатъците му     Роговица
    T26.6 Химично изгаряне на корнеята и  
      конюнктивалния сак  
        "


§ 7. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на § 4 и 5.

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 29 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И РАЗМЕРА НА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.)

§ 18. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2012 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2007 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ


(ОБН. - ДВ, БР. 66 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 28.08.2012 Г.)

§ 8. (1) Министерството на здравеопазването сключва договори за дейности по чл. 1, ал. 2, т. 1, буква "г" (относно възстановяване на разходи за диагностика и лечение на живия донор) и по буква "д" от Наредба № 29 от 2007 г. за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от Министерството на здравеопазването за периода от влизане в сила на тази наредба до края на 2012 г. след подаване на заявление от лечебните заведения.
(2) Заявленията по ал. 1 се подават в срок 1 месец от влизане в сила на наредбата.

§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 29 ОТ 2007 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ЗА ОТНОСИТЕЛНИЯ ДЯЛ НА СРЕДСТВАТА ЗА ТРУД ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, ФИНАНСИРАНИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 04.06.2013 Г.)

§ 5. (1) Договорите по чл. 7 между Министерството на здравеопазването и лечебните заведения се изменят съгласно тази наредба.
(2) Министерството на здравеопазването подготвя измененията по ал. 1, които пораждат действие от момента на влизане в сила на тази наредба.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 29 ОТ 2007 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ЗА ОТНОСИТЕЛНИЯ ДЯЛ НА СРЕДСТВАТА ЗА ТРУД ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, ФИНАНСИРАНИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2015 Г.)

§ 7. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2015 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 2007 Г. ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА И ДАННИТЕ, КОИТО СЕ ВПИСВАТ В РЕГИСТРИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, РЕДЪТ ЗА ВПИСВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 41 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 21.05.2019 Г.)

§ 17. В Наредба № 29 от 2007 г. за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от Министерството на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 65 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2011 г., бр. 66 от 2012 г., бр. 49 от 2013 г., бр. 5 и 62 от 2015 г. и бр. 58 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Навсякъде в наредбата абревиатурата "ИАТ" се заменя с "ИАМН".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 34. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 13, ал. 1, 2 и 3

(Изм. - ДВ, бр. 59 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 5 от 2015 г., в сила от 01.01.2015 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.)


Възстановяване на разходите за вземане на органи с цел присаждане
 
Дейност Средства за възстановяване на разходите, лв. Относителен дял на средствата за труд
1 2 3
Откриване на потенциален донор с мозъчна смърт и налична сърдечна дейност до 1500 50 %, от които не по-малко от 70 % за лицето по чл. 15г, ал. 1 ЗТОТК
Установяване на мозъчна смърт при налична сърдечна дейност до 800 50 %, от които не по-малко от 70 % за лицето по чл. 15г, ал. 1 ЗТОТК
Поддържане жизнените функции на потенциалния донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност до 5000 50 %, от които не по-малко от 70 % за лицето по чл. 15г, ал. 1 ЗТОТК
Подготовка на потенциален донор на бъбрек, вкл. имунологични изследвания до 3000, от тях до 1500 за имунологични изследвания до 25 %
Подготовка на жив донор на черен дроб до 5000 до 25 %
Вземане на бъбрек от жив донор до 5000 до 25 %
Вземане на черен дроб от жив донор до 7000 до 25 %
Вземане на орган от трупен донор до 5000 до 25 %
Перфузионен разтвор за вземане на всеки орган до 5000  
Плазмафереза (лечение) на сенсибилизирани реципиенти за трансплантация до 7000  
     
Средствата включват всички разходи, свързани с осъществяването на посочените дейности, включително и разходите за труд.


Приложение № 2 към чл. 13, ал. 4

(Изм. - ДВ, бр. 59 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., доп. - ДВ, бр. 5 от 2015 г., в сила от 01.01.2015 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)


Възстановяване на разходи при осъществено присаждане на органи, тъкани или клетки

 

Вид присадени органи,

Средства за

Относителен

тъкани или клетки

възстановяване

дял на

 

на разходите в

средствата за

 

лв.

труд до:

Бъбрек от трупен и жив

до 20 000

25%

донор

 

 

Сърце

до 60 000

25%

Бял дроб

до 40 000

25%

Сърце и бял дроб

до 70 000

25%

Черен дроб (част) от трупен и

до 75 000

25%

жив донор

 

 

Панкреас (част) - от жив

до 35 000

25%

донор

 

 

Панкреас - от трупен донор

до 30 000

25%

Тънко черво (част)

до 35 000

25 %

Роговица

до 1000

25 %

Стволови клетки - автоложна

до 40 000

40 %

трансплантация

 

 

Стволови клетки - алогенна

до 80 000

40 %

трансплантация

 

 

Стволови клетки - алогенна и автоложна трансплантация при деца

до 100 000

40 %

Кост, сухожилия, фасции,

до 1500

25 %

кожа

 

 Средствата включват всички разходи на лечебното заведение, свързани с извършеното присаждане (болничния престой на реципиента и живия донор, разходите по диагностика, лечение, труд и др.), до изписването на реципиента. Когато се трансплантира орган, предоставен от държава - членка на Европейския съюз, друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или от Конфедерация Швейцария, разходите включват и средства за транспорт до територията на Република България в размер до 200 000 лв.


Приложение № 3 към чл. 13, ал. 6

(Предишно Приложение № 3 към чл. 13, ал. 5, изм. - ДВ, бр. 59 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.)


Възстановяване на разходи за предоперативно имунологично изследване на реципиента за включването му в служебния регистър на ИАМН и актуализиране резултатите от изследванията на имунологичния му статус
 
Дейност Средства за Относителен
  възстановяване дял на
  на разходите в средствата
  лв. за труд до:
Разходи за имунологични до 950 25%
изследвания на реципиента    
за включване в служебния    
регистър на ИАМН    
Разходи за имунологични до 1500 25%
изследвания за    
актуализиране на    
имунологичния статус на    
реципиента, включен в    
служебния регистър на ИАМН    
(за една година)    

Средствата включват всички разходи по имунологична диагностика и организация на дейностите, включително и разходите за труд.


Приложение № 4 към чл. 13, ал. 7

(Предишно Приложение № 4 към чл. 13, ал. 6, изм. - ДВ, бр. 59 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., доп. - ДВ, бр. 66 от 2012 г., в сила от 28.08.2012 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.)


Възстановяване на разходите за диагностика и лечение на живия донор и реципиента в следтрансплантационния период
 
Дейности Първа година след Всяка следваща година Относителен
  изписване от болницата след изписване от дял на
    болницата средствата за
  изследвания изследване - изследвания изследване - труд по всяка
  в лв. лекарствен в лв. лекарствен една от
    мониторинг в   мониторинг описаните
    лв.   в лв. дейности до:
1 2 3 4 5 6
При транс- до 3000 до до до 25%
плантиран   5000 600 5000  
орган/част          
от орган          
За вирусо- до 800   до 800   25%
логични          
изследвания          
За профи- до лечение - до лечение -  
лактика 10 000 до 10 000 до  
на СМV   20 000   20 000  
инфекция          
При транс- до 6000 до до до 25%
плантирани   4000 800 3000  
алогенни          
хемопоетични          
стволови          
клетки          
При изследвания на до 500 лв.   до 300 лв.    
живия донор в след-          
транспланта-          
ционния          
период          

Средствата включват всички разходи за проведени изследвания и медицински изделия, пряко свързани с извършената трансплантация.
Разходите за лечение на остро и хронично отхвърляне на орган и лечение на възникнали усложнения или интеркурентни заболявания се възстановяват, както следва:
Отхвърляне на присаден орган: годишно:
бъбрек до 10 000 лв.
сърце до 25 000 лв.
черен дроб до 20 000 лв.
Пациенти с реинфекция на присадения орган с хепатит В и С за лечение с хиперимунен серум до 100 000 лв.
В средствата се включват и разходите за труд.


Приложение № 4а към чл. 13, ал. 8

(Ново - ДВ, бр. 66 от 2012 г., в сила от 28.08.2012 г.)

Възстановяване на разходи на живи донори на органи, свързани с донорството и загуба на доходи


Разходи Средства за Период на
  възстановяване на възстановяване
  разходите в лв.  
Транспортни разходи Пълно възстановяване Еднократно
  на транспортни  
  разходи в двете  
  посоки, свързани с  
  вземане на органи, с  
  цел присаждане  
Възстановяване на Пълно възстановяване За болничен
загубата на доходи на разликата между престой и до 30 дни
от временна брутното възнаграждение и от изписването
неработоспособност полученото обезщетение от болница


Приложение № 5 към чл. 13, ал. 9

(Предишно Приложение № 5 към чл. 13, ал. 7, изм. - ДВ, бр. 59 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., предишно Приложение № 5 към чл. 13, ал. 8 - ДВ, бр. 66 от 2012 г., в сила от 28.08.2012 г., доп. - ДВ, бр. 5 от 2015 г., в сила от 01.01.2015 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.)


Възстановяване на разходите за експертиза, обработка, съхранение и транспортиране на тъкани и клетки и имунологични изследвания за търсене и откриване на съвместим донор, включително изследванията на реципиента


Дейност

Средства за

Относителен

 

възстановяване

дял на

 

на разходите в

средствата за

 

лв.

труд до:

Разходи за имунологични

до 17 000

25%

изследвания за търсене и

 

 

откриване на съвместим

 

 

донор, вкл.изследвания

 

 

на реципиента

 

 

Разходи при алогенна трансплантация на стволови клетки за експертиза, обработка, съхранение и транспортиране на тъкани и клетки

до 15 000, а когато стволовите клетки се осигуряват от друга държава - до 30 000

25%

   

 


В средствата се включват и разходите за труд.

Приложение № 6 към чл. 14, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти