Logo Събота, 15 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

В сила от 24.07.2007 г.
Издадена от Министерството на отбраната

Обн. ДВ. бр.60 от 24 Юли 2007г., отм. ДВ. бр.58 от 26 Юли 2016г.


Отменен с § 1 от Правилника за отменяне на Правилника за прилагането на системата за финансов мениджмънт в Министерството на отбраната - ДВ, бр. 58 от 26 юли 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.

Глава първа.
СИСТЕМА НА ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ И ПРИЛАГАНЕТО Й В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

Раздел I.
Основни принципи


Чл. 1. С този правилник се определя системата за финансов мениджмънт в Министерството на отбраната, която се прилага в отговор на правителствената задача за усъвършенстване на управлението на финансовите ресурси в национален мащаб. Системата има за цел ефективно планиране, изпълнение и контрол на разходите за отбрана, които съставляват значителна част от консолидирания държавен бюджет и оказват пряко влияние върху разпределението на произвеждания брутен вътрешен продукт (БВП).

Чл. 2. Системата за финансов мениджмънт включва следните елементи:
1. планиране на бюджета на програмен принцип;
2. управление на бюджета в рамките на бюджетната (календарната) година;
3. управление на разходите за инвестиции и материално-техническо осигуряване;
4. управление на плащанията чрез система за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА);
5. система за счетоводно отчитане и анализи;
6. система за финансово управление и контрол.

Структура на системата за финансов мениджмънтЧл. 3. Финансовият мениджмънт в Министерството на отбраната се извършва при спазването на следните принципи:
1. размерът на разходите за отбрана да не влияе отрицателно върху макроикономическата стабилност и растежа на БВП;
2. оптимално разпределение и разходване на финансовите ресурси;
3. извършване на разходите само за постигане на предварително определени политики, програмни цели и резултати;
4. програмите за развитие на Министерството на отбраната и на Българската армия да съответстват на изпълнението на националните програми и планове;
5. ефективност, ефикасност и прозрачност на разходите;
6. ясно разграничаване на правомощия, отговорности и задължения между органите, участващи в системата.

Раздел II.
Цели на финансовия мениджмънт


Чл. 4. Основната цел на финансовия мениджмънт е интегриране процесите на планиране, прогнозиране, програмиране, бюджетиране, разходване, осчетоводяване, анализ и контрол в единна система за управление на финансовите ресурси по начин, съответстващ на реалните пазарни условия.


Чл. 5. Оперативните цели на финансовия мениджмънт са:
1. алтернативно едногодишно и средносрочно планиране на бюджета;
2. постигане на оптимален баланс между финансовата макрорамка и ресурсите за отбрана;
3. управление на бюджета в реално време;
4. функциониране на система за анализ и контрол, улесняваща отчитането на бюджетните операции;
5. своевременно и прецизно изготвяне на необходимите отчети и информация на Министерството на отбраната пред Министерството на финансите, Сметната палата, Народното събрание, Министерския съвет и международни органи и организации.

Раздел III.
Източници на финансово осигуряване


Чл. 6. Източниците на финансовото осигуряване на Министерството на отбраната са:
1. собствените приходи;
2. средствата, предоставени по годишните закони за държавния бюджет (субсидии и трансфери от централния/републиканския бюджет);
3. целевите средства, регламентирани в нормативни актове на Министерския съвет.

Източници на финансово осигуряване


Глава втора.
УЧАСТНИЦИ В СИСТЕМАТА ЗА ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ

Раздел I.
Общи положения по организацията, задачите и работата на органите, участващи в системата за финансов мениджмънт


Чл. 7. Финансовият мениджмънт в Министерството на отбраната се осъществява на три нива съгласно схемата:Чл. 8. (1) Орган от първо ниво е министърът на отбраната, който се подпомага от дирекция "Планиране и управление на бюджета" при планиране и изпълнение на годишния бюджет на Министерството на отбраната съгласно чл. 25 от Устройствения правилник на Министерството на отбраната.
(2) Органи от второ ниво са второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, които се определят с постановление на Министерския съвет.
(3) Органи от трето ниво са структурите, подчинени на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.


Чл. 9. (1) Правомощията на разпоредителите от втора степен и подчинените им структури се подпомагат от финансовите им органи.
(2) Финансовите органи от всички нива в Министерството на отбраната и Българската армия са самостоятелни звена и не влизат в състава на други структури. Те са пряко подчинени на началниците (командирите), към които са създадени по щат, а по въпросите на финансовата дейност - на висшестоящия финансов орган.
(3) Организационно-щатни промени в структурите на финансовите органи се извършват след предварително писмено съгласуване със съответния висшестоящ финансов орган:
1. за структурите, подчинени на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити - с финансовия орган на съответните второстепенни разпоредители с бюджетни кредити;
2. за второстепенните разпоредители с бюджетни кредити - с дирекция "Планиране и управление на бюджета".


Чл. 10. В системата за финансов мениджмънт участват:
1. финансовите органи в Министерството на отбраната и Българската армия;
2. логистичните органи;
3. органите по управление на инфраструктурата;
4. органите по планиране от Генералния щаб и Министерството на отбраната;
5. органите по управление на доставките;
6. органите за вътрешен одит (звено за вътрешен одит);
7. органите, създадени по реда на Закона за държавната финансова инспекция в Министерството на отбраната (дирекция "Финансово-контролна дейност");
8. инспекторатът на Министерството на отбраната.

Раздел II.
Организация, задачи и дейност на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити


Основни функции и задачи на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

Чл. 11. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити ръководят и отговарят за цялостното финансово осигуряване на подчинените им структури.


Чл. 12. Основните функции и задачи на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити са:
1. организиране и ръководене на дейността по своевременното разработване на проекти на годишни бюджети/бюджетни сметки за плановата година, бюджетни прогнози и програмни меморандуми в средносрочен аспект;
2. създаване на необходимата организация за своевременно разпределение на утвърдените им средства по подчинените им структури по основни програми, програми, подпрограми, програмни елементи и по параграфи от Единната бюджетна класификация;
3. организиране на изготвянето на заявка за месечен лимит за разходи на второстепенния разпоредител с бюджетни кредити по утвърдена форма, ред и срокове и изпращането й в дирекция "Планиране и управление на бюджета";
4. организиране своевременното осигуряване и изплащане на личните парични възнаграждения и обезщетения на личния състав;
5. следене за законосъобразното и целесъобразното разходване на утвърдените им бюджетни средства в съответствие с определените им политики, цели, задачи, приоритети и годишни бюджети (бюджетни сметки), в т.ч. по основни програми/програми;
6. организиране разработването на финансов план за материално-техническото осигуряване на второстепенния разпоредител в натурално и стойностно изражение и поименен списък за строителство и строителни услуги;
7. организиране на системите за финансово управление и контрол във второстепенния разпоредител;
8. контролиране спазването на финансовата/лимитната, бюджетната и щатната дисциплина във второстепенния разпоредител;
9. формиране на параметрите на инвестиционната политика за периода на планиране, като организират съставянето и попълването на проект на документация за планирането, оценката и управлението на инвестиционните проекти, които ще бъдат финансирани със средства от републиканския бюджет; организиране разработването и представяне на средносрочна инвестиционна прогноза на базата на предстоящите за изпълнение инвестиционни проекти.


Задачи на финансовите органи при второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

Чл. 13. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити осъществяват дейността си като такива чрез финансовите си органи.


Чл. 14. Финансовите органи във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по финансовите въпроси са методически подчинени на дирекция "Планиране и управление на бюджета".


Чл. 15. Основните функции и задачи на финансовите органи във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити са:
1. управляване на бюджета (бюджетна сметка) на второстепенния разпоредител с бюджетни кредити, в т. ч. по програми;
2. разработване на проекта на бюджет (бюджетна сметка) на второстепенния разпоредител с бюджетни кредити в едногодишен и средносрочен аспект по функции и дейности, по програми и по ред, форми и срокове, определени в този правилник, бюджетните указания и указанията на Министерството на финансите;
3. извършване на анализи и разработване на прогнози по финансовото осигуряване на второстепенния разпоредител в едногодишен и средносрочен аспект;
4. извършване на бюджетни оценки на потребностите от финансови средства в едногодишен и средносрочен аспект;
5. извършване на месечни и тримесечни анализи на изпълнението на бюджета (бюджетната сметка) на второстепенния разпоредител, в т. ч. по разпоредители с бюджетни кредити, по функции и дейности и по политики, основни програми/програми;
6. разпределяне на утвърдените средства по бюджета (бюджетната сметка) на второстепенния разпоредител и подчинените им структури по основни програми/програми, по пълната Единна бюджетна класификация и по функции и дейности;
7. изготвяне на бюджетни сметки на подчинените им структури по утвърдените програми (подпрограми);
8. осъществяване на контрол за представянето на проектите на годишни бюджети (бюджетни сметки) и средносрочни прогнози и съпътстващите ги приложения на разпечатка и в електронен вид (на магнитен носител) в дирекция "Планиране и управление на бюджета" в срок, определен в ежегодните бюджетни указания;
9. изготвяне на обобщени справки, таблици и разчети по финансовото осигуряване на второстепенния разпоредител с бюджетни кредити;
10. разработване на план за приходите в годишните проекти на бюджети (бюджетни сметки) и при разпределението на бюджета (бюджетната сметка) на второстепенния разпоредител за съответната година в съответствие със схемата на приходите и разходите по Единната бюджетна класификация по бюджета на Министерството на отбраната за съответната година;
11. участие в разработването на изискващите се документи по планиране и изпълнение на инвестиционите намерения на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, регламентирани ежегодно в указанията по планиране и разходване на бюджета;
12. определяне на месечните лимити за разходи на подчинените разпоредители с бюджетни кредити, като предлагат в дирекция "Планиране и управление на бюджета" одобрените от тях месечни лимити на подчинените им структури, включени в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), и като цяло обобщен лимит за разходи за второстепенния разпоредител по утвърдената форма, ред и срокове;
13. осъществяване на политиката в заплащането на труда на личния състав, социалното и здравното осигуряване в рамките на второстепенния разпоредител;
14. подготвяне на становища и отговори на въпроси и жалби по финансовото осигуряване в рамките на пълномощията им;
15. иницииране на промени в утвърдените лимити за разход за текущия месец на подчинените разпоредители, като подготвят предложения за разместване на лимити и/или нулеви таблици в съответствие с утвърдения от дирекция "Планиране и управление на бюджета" общ месечен лимит за разход на второстепенния разпоредител с бюджетни кредити, в рамките на утвърдените средства по параграфи в годишния бюджет (бюджетна сметка) по ред, форма и срокове, определени в бюджетни указания или от дирекция "Планиране и управление на бюджета";
16. осъществяване на методическо ръководство и контрол на финансовите органи на структурите, подчинени на съответния второстепенен разпоредител с бюджетни кредити;
17. създаване и поддържане на счетоводен архив в съответствие със Закона за счетоводството.


Чл. 16. При изпълнението на своите задължения финансовите органи при второстепенните разпоредители с бюджетни кредити:
1. съвместно с органите по планиране и програмиране при второстепенните разпоредители и в касаещия ги обем разработват проектите на бюджет (бюджетна сметка) и съдействат за разработване на програмните меморандуми, уточнявайки показателите и параметрите на "постоянните разходи" в рамките на определените годишни финансови квоти за разходи и прогнозна рамка в средносрочен и дългосрочен аспект, като ги привеждат в съответствие с планирания и утвърден личен състав за съответната година и предстоящите за изпълнение задачи и приоритети;
2. определят начина, срока и реда за представяне на месечната заявка за лимит за разход от подчинените им структури в съответствие с бюджетните указания;
3. отчитат фактическите разходи за заплати, други лични парични възнаграждения, осигурителни вноски и други направления на разходите в ежемесечния отчет за реализираните приходи и извършените разходи за отчетния период, утвърдени в схемата за приходите и разходите по Единната бюджетна класификация по бюджета на Министерството на отбраната;
4. контролират прилагането на министерските заповеди за възнагражденията на кадровите военнослужещи и гражданските лица, за реда и условията за начисляване на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване, за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за задължително здравно осигуряване за съответната година при начисляването и отчитането на фактическите разходи за заплати, други лични парични възнаграждения и осигурителни вноски;
5. създават и прилагат контролни дейности по разходване и одобряване на разходите, разделяне на отговорностите, системата за двоен подпис, оценка на ефективността;
6. управляват транзитната си сметка и сметката си за наличности и инициират бюджетни платежни нареждания в СЕБРА по номенклатурата на показателя "Вид плащане" при извършване на разходи (ако имат такива и извършват разходи).


Чл. 17. В рамките на второстепенния разпоредител финансовите органи извършват анализ и контрол върху:
1. заявките за месечен лимит за разход;
2. разчетите за финансиране на капиталовите разходи;
3. спесификациите на разходите за придобиване на сгради, машини, съоръжения, стопански инвентар и друго оборудване;
4. поименното разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи и основен ремонт.


Чл. 18. Финансовите органи при второстепенните разпоредители подготвят писма с предложения до дирекция "Планиране и управление на бюджета" за упълномощаване на лицата, които имат право да инициират бюджетни платежни нареждания, да се разпореждат със средствата по "сметката за наличности" и да нареждат преводите по "транзитните сметки".


Чл. 19. Финансовите органи при второстепенните разпоредители с бюджетни кредити отговарят за:
1. изготвянето и представянето в дирекция "Планиране и управление на бюджета" на ежемесечен и тримесечен отчет за реализираните приходи и извършените разходи по ред, съдържание и срокове, определени в съответните указания; отчетът се изготвя по параграфи и подпараграфи от Единната бюджетна класификация с натрупване в най-малко две направления:
а) по разпоредители с бюджетни кредити;
б) по основни програми/програми;
2. представянето в дирекция "Планиране и управление на бюджета" на месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове по ред, съдържание и срокове, определени в бюджетни указания по разходването и/или указания на дирекция "Планиране и управление на бюджета";
3. попълването на бюджетни платежни нареждания и представянето им в обслужващата търговска банка (ако извършват разходи);
4. внасянето по "транзитната сметка" на реализираните собствени приходи и сумите по възстановени разходи, ако имат разкрита "транзитна сметка";
5. воденето и достоверността на отчетността и отчета на подчинените разпоредители с бюджетни кредити;
6. изготвянето и представянето в дирекция "Планиране и управление на бюджета" на обобщени оборотни ведомости по отделни стопански групи (области) с натрупване от началото на годината по ред, форма и срок, определени в указания на директора на дирекция "Планиране и управление на бюджета" .


Чл. 20. Финансовите органи изготвят и представят в дирекция "Планиране и управление на бюджета" необходимите справки и документи, свързани с данъчната политика и практика (ДДС и др.).


Чл. 21. Финансовите органи стриктно спазват разпоредбите на Закона за счетоводството, сметкоплана на бюджетните предприятия и указанията на дирекция "Планиране и управление на бюджета" по прилагането им.


Чл. 22. Финансовите органи упражняват контрол за недопускането на свръхзапаси от материални активи, както и извършване на услуги на кредит и образуването на дебиторни вземания на Министерството на отбраната.


Чл. 23. Началникът на финансовия орган преподписва всички докладни записки, становища, предложения и преписки, отнасящи се до финансовото осигуряване на второстепенния разпоредител и подчинените му структури.


Чл. 24. (1) Началникът на финансовия орган е длъжен да организира и ръководи дейността на финансовите структури и да осигурява изпълнението на задачите, произтичащи от настоящия правилник.
(2) Началникът на финансовия орган има право да:
1. дава указания по финансови въпроси на подчинените си структури;
2. изисква от подчинените си структури подробни разчети и обяснения относно потребностите им от финансови средства.

Раздел III.
Организация, задачи и дейност на финансовите органи на структурите, подчинени на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити


Основни функции и задачи на финансовите органи на структурите, подчинени на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

Чл. 25. Структурите, подчинени на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, осъществяват дейността си като такива чрез финансовите си органи.


Чл. 26. Началникът на финансовия орган организира, ръководи и контролира финансовата дейност в структурата.


Чл. 27. Началникът на финансовия орган е непосредствено подчинен на началника на поделението (командира), а по въпросите на методологията на финансово-счетоводната дейност - на висшестоящия финансов орган.


Чл. 28. Основните функции и задачи на началника на финансовия орган в структурата са:
1. управляване на бюджета/бюджетната сметка на структурата, в т. ч. по основни програми/програми;
2. разработване на проект на годишна бюджетна сметка на структурата в едногодишен и средносрочен аспект по функции и дейности, по програми и ред, форми и срокове, определени по установения ред;
3. разработване на прогнози и разчети по финансовото осигуряване на структурата в едногодишен и средносрочен аспект;
4. извършване на месечни анализи на изпълнението на бюджета/бюджетната сметка на структурата, в т. ч. по функции и дейности, по основни програми/програми;
5. разпределяне на утвърдените средства по бюджета/бюджетната сметка на структурата по служби, основни програми/програми, Единна бюджетна класификация и вид осигуряване и предлага разпределението за утвърждаване от второстепенния разпоредител;
6. съвместно с подчинените структури отговаряне за представянето на проектите на годишни бюджети/бюджетни сметки и съпътстващите ги приложения на разпечатка и в електронен вид (на магнитен носител) във финансовия орган на второстепенния разпоредител с бюджетни кредити в определен от него срок;
7. изготвяне на справки, таблици и разчети по финансовото осигуряване на структурата;
8. разработване на план за приходите в проектите на годишни бюджетни сметки за съответната година и при разпределението на бюджета/бюджетна сметка на структурата в съответствие със схемата на приходите и разходите по Единната бюджетна класификация по бюджета на Министерството на отбраната;
9. определяне на месечни лимити за разходи на службите, отделите и отделенията в структурата, съгласувано с органите по планирането и логистиката;
10. подготвяне на предложения за разместване на лимити в съответствие с утвърдения от второстепенния разпоредител общ месечен лимит за разход на структурата, в рамките на утвърдените средства по параграфи в годишната бюджетна сметка по ред, форма и срокове, определени в бюджетните указания по разходване на бюджета на Министерство на отбраната за съответната година;
11. разпореждане със средствата от "сметката за наличности" и "транзитната сметка";
12. изготвяне и представяне във финансовия орган на второстепенния разпоредител ежемесечен, тримесечен и годишен отчет за реализираните приходи и извършените разходи по ред, форма и срокове, определени в бюджетни указания по разходването и/или указания от дирекция "Планиране и управление на бюджета";
13. изготвяне на тримесечна справка за получени материални активи по реда на централизираното осигуряване и представянето й в отдел "Централни плащания" - ГЩ.


Чл. 29. (1) Началникът на финансовия орган на структурата, подчинена на второстепенния разпоредител, планира необходимите му за съответната година средства по функции и дейности и по програми, по подпрограми и програмни елементи.
(2) На база определените финансови квоти за разходи началникът на финансовия орган, съгласувано с органите по планирането и логистиката, извършва следното:
1. разработва проект на годишна бюджетна сметка по Единната бюджетна класификация в касаещия го обем;
2. изготвя приложения, справки и обяснителна записка към проекта на бюджетни сметки, като видът, формата и съдържанието на документите се определят от финансовия орган при второстепенния разпоредител с бюджетни кредити.


Чл. 30. При изпълнение на своите задължения началникът на финансовия орган:
1. уточнява показателите и параметрите на "постоянните разходи" в рамките на утвърдените финансови квоти за разходи при изпълнението на бюджетната процедура, като ги привежда в съответствие с планирания и утвърден личен състав за съответната година и предстоящите за изпълнение задачи и приоритети;
2. създава организация за изпълнение на всички дейности и задачи при разработването на проекта на бюджет/бюджетна сметка;
3. представя и осигурява защита на проекта на годишна бюджетна сметка и съпътстващите я приложения на хартиен и магнитен носител във второстепенните разпоредители в срок, определен в бюджетни указания;
4. разпределя съвместно с началниците на служби утвърдените им средства по програми (подпрограми);
5. прилага системата за двоен подпис и предварителен контрол при поемането на задължение или извършването на разходи;
6. съставя досиета за задължения и разходи;
7. за извършването на разходи инициира бюджетни платежни нареждания по номенклатурата на показателя "Вид плащане" в рамките на утвърдените месечни лимити;
8. прилага министерските заповеди за възнагражденията на кадровите военнослужещи и гражданските лица, за реда и условията за начисляване на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване, за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за задължително здравно осигуряване за съответната година.


Чл. 31. При изпълнение на своите задължения, по изключение и ако обстоятелствата налагат това, началникът на финансовия орган подготвя мотивирани и обосновани предложения за разместване на лимитите за разходи. Не се допуска представяне на предложения извън рамките на утвърдените средства по параграфи в годишната бюджетна сметка.


Чл. 32. Началникът на финансовия орган отговаря за:
1. изготвянето и представянето на заверено от БНБ писмо в обслужващата ги търговска банка заедно със спесимен от подписи и другите необходими документи съгласно изискванията на БНБ; това писмо съдържа информация за лицата, които имат право да инициират бюджетни платежни нареждания, да се разпореждат със средствата по "сметката за наличности" и да нареждат преводите по "транзитните сметки";
2. законосъобразността и целесъобразността на инициираните плащания, както и за комплектоването на платежните нареждания, документалното им обезпечение (с фактури и други разходооправдателни документи) и за верността на попълнените в тях данни;
3. представянето във висшестоящия второстепенен разпоредител с бюджетни кредити на ежемесечен отчет за реализираните приходи и извършените разходи по ред, съдържание и срокове, определени в бюджетни указания;
4. представянето във висшестоящия второстепенен разпоредител с бюджетни кредити на месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове по ред, съдържание и срокове, определени в бюджетни указания;
5. изготвянето и представянето във висшестоящия второстепенен разпоредител с бюджетни кредити на оборотни ведомости по отделни стопански групи (области) с натрупване от началото на годината по ред, форма и срок, определени в указания на директора на дирекция "Планиране и управление на бюджета".


Чл. 33. Началникът на финансовия орган стриктно спазва разпоредбите на Закона за счетоводството, сметкоплана на бюджетните предприятия и указанията на дирекция "Планиране и управление на бюджета" по прилагането им.


Чл. 34. Началникът на финансовия орган следи за недопускането на свръхзапаси от материални активи, както и извършване на услуги на кредит и образуване на дебиторни вземания на Министерството на отбраната.


Чл. 35. Началникът на финансовия орган преподписва всички преписки, касаещи финансовото осигуряване на структурата.


Чл. 36. Началникът на финансовия орган е длъжен да:
1. прилага законите и другите нормативни актове на Министерския съвет, заповедите на министъра на отбраната и указанията на висшестоящия финансов орган по въпросите на финансово-счетоводната дейност;
2. осигурява своевременното получаване на финансовите средства;
3. изплаща правилно и своевременно полагащите се трудови възнаграждения и контролира спазването на щатната дисциплина;
4. разяснява своевременно ръководните нормативни документи, касаещи трудовите възнаграждения, и предприема мерки за решаване на жалбите по трудовите възнаграждения;
5. следи за правилното оформяне и попълване на всички приходно-разходни документи, ежедневното им осчетоводяване и своевременното им отразяване по счетоводните регистри;
6. извършва проверка на наличността на касата и я сверява с отчетните данни, както и проверка на подотчетните лица и отчитането на служебните аванси;
7. инициира бюджетни нареждания в СЕБРА за извършените услуги и закупеното имущество в рамките на определените месечни лимити за разход по кодове на плащане;
8. информира началника (командира) на структурата за финансовото състояние на структурата, за констатирани нарушения и предлага мерки за отстраняването им;
9. изготвя индивидуален сметкоплан по сметкоплана на бюджетните предприятия и правилник (план) за документооборота и следи за стриктното им прилагане;
10. участва в организацията и контрола на извършването на инвентаризациите и своевременното отразяване на резултатите по счетоводните регистри;
11. проверява и визира всички документи, които ангажират изразходването на бюджетните средства;
12. дава задължителни указания по прилагането на счетоводната политика, прилаганата форма на счетоводство, системата за аналитично и синтетично отчитане и осчетоводяване на стопанските операции, съставя и представя финансови отчети съгласно указания.


Чл. 37. Началникът на финансовия орган има право да:
1. дава указания на всички длъжностни лица в структурата по въпросите на финансовата дейност, включително и при отчитането на материални активи;
2. изисква от съответните длъжностни лица да представят в срок разчетите за необходимите им материални и финансови средства при изготвянето на проектобюджета/проектобюджетната сметка, а така също и при усвояването на утвърдените за годината средства;
3. прави мотивирано писмено възражение в случаите, когато се предлагат за извършване разходи, противоречащи на действащото законодателство.


Чл. 38. Когато по щата на разпоредителя началникът на финансовия орган изпълнява и функциите на касиер, правомощията и задълженията му се допълват и с правомощията и задълженията на касиера.


Чл. 39. При отсъствие на началника на финансовия орган началникът (командирът) на структурата със заповед определя длъжностно лице да го замества с всички задължения и правомощия на титуляря.


Чл. 40. Началникът на финансовия орган носи отговорност за действията или бездействията си, в резултат на които е нарушена финансовата дисциплина, допуснати са неточности или невярно отразени стопански операции и в резултат са нарушени принципите за водене на счетоводната отчетност.


Отдел "Централни плащания" - ГЩ

Чл. 41. Отдел "Централни плащания" е органът на Генералния щаб на Българската армия, участващ в изпълнението на единния финансов план за материално-техническо осигуряване в частта му за Българската армия.


Чл. 42. Началникът на отдел "Централни плащания" осъществява контрол по комплектоването и законосъобразното изготвяне на платежните документи при изпълнението на единния финансов план за материално-техническо осигуряване в частта му за Българската армия.


Чл. 43. Основните функции и задачи на началника на отдел "Централни плащания" са:
1. участие и създаване на необходимата организация за своевременно изпълнение на утвърдените средства по единния финансов план за материално-техническо осигуряване по основни програми/програми за БА;
2. организиране изготвянето на заявка за месечен лимит за разходи по единния финансов план за материално-техническо осигуряване по утвърдени форма, ред и срокове и изпращането й в дирекция "Планиране и управление на бюджета";
3. организиране разходването на утвърдените средства в единния финансов план за материално-техническо осигуряване в съответствие с определените политики, цели, задачи и приоритети по основни програми/програми за БА;
4. организиране системата за финансово управление и контрол в отдел "Централни плащания";
5. иницииране и упълномощаване на лица да инициират заявка за централно плащане;
6. създаване на необходимата организация за спазване на финансовата (лимитната), бюджетната дисциплина по отношение на единния финансов план за материално-техническо осигуряване;
7. подготвяне на комплектованите първични счетоводни и други документи, придружаващи доставката или услугата за извършване на разплащания с доставчиците;
8. организиране на завеждането на първичните счетоводни и други документи в "Дневник за централни плащания" по хронологичен ред след проверка на тяхното окомплектоване;
9. осъществяване проверка в двудневен срок на постъпилите документи за плащане и комплектоването им с изготвен контролен лист от ресорните началници на отдели и/или програмния ръководител;
10. извършване на контрол за съответствието на цената по договора и тази в първичните счетоводни документи;
11. удостоверяване с подпис достоверността на счетоводната информация; при установяване на неточности в данните връща първичните счетоводни документи за доуточняване и отстраняване на пропуските от съответните длъжностни лица;
12. изготвяне на заявка за плащане в два екземпляра и представянето й в дирекция "Планиране и управление на бюджета", комплектована с надлежно попълнени платежни документи, а при изплащане на доставки и услуги чрез акредитив - и копие на сключения договор;
13. осчетоводяване на извършените плащания по счетоводните сметки от утвърдения индивидуален сметкоплан;
14. завеждане в счетоводните регистри и подшиване в хронологичен ред на всички счетоводни документи, отнасящи се до централното осигуряване;
15. носене на отговорност за обработването и комплектоването на първичните счетоводни документи и тяхното съответствие със Закона за счетоводството;
16. контролиране и следене за законосъобразността и целесъобразността на плащанията, обект на централизирани доставки;
17. следене отчета на разходите за централните плащания по основни програми, програми, подпрограми и параграфи на Единната бюджетна класификация и лимити;
18. контролиране на всички реквизити, изискващи се от Закона за счетоводството, на предоставените първични счетоводни документи за централни плащания;
19. спиране изготвянето на заявки за плащане по доставки, които не са комплектовани с необходимите първични счетоводни документи или са с неоформени контролни листове, съгласно вътрешния документооборот, както и такива, които са с неправилно попълнени реквизити съгласно Закона за счетоводството;
20. съхраняване на разходооправдателните документи и представянето им при проверка от контролни органи;
21. изготвяне на финансови отчети и оборотни ведомости по действащото счетоводно законодателство, утвърдения индивидуален сметкоплан и указанията на дирекция "Планиране и управление на бюджета";
22. изготвяне на регистри и справка-декларация по Закона за данък добавена стойност;
23. изисква тримесечно справка за получените и осчетоводени по реда на централизираното осигуряване материални активи.

Глава трета.
ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

Раздел I.
Формиране на бюджета на Министерството на отбраната. Общи положения


Чл. 44. Финансовото осигуряване на Министерството на отбраната се извършва на основание Закона за устройството на държавния бюджет на Република България, закона за държавния бюджет за съответната година и подзаконовите нормативни актове в областта на публичните финанси.


Чл. 45. Бюджетната процедура в Министерството на отбраната е годишна и средносрочна.


Чл. 46. Годишната бюджетна процедура е процес на разработване на проект на бюджет на Министерството на отбраната за плановата година.


Чл. 47. Средносрочната бюджетна процедура е процес на разработване на тригодишна бюджетна прогноза на Министерството на отбраната.


Чл. 48. Бюджетът на Министерството на отбраната се разработва на базата на следните нормативни документи:
1. Закон за отбраната и въоръжените сили;
2. Концепция за национална сигурност;
3. Военна доктрина на Република България;
4. управленската програма на Министерския съвет на Република България;
5. планове за организационното изграждане и развитие на Министерството на отбраната и въоръжените сили;
6. планове, програми, цели и дейности, свързани с НАТО;
7. Бяла книга за отбраната;
8. визии за развитие на Въоръжените сили, както и утвърдени от началника на Генералния щаб на Българската армия нови доктринални документи;
9. бюджетни указания за планиране;
10. указания за програмиране;
11. меморандум на програмните решения;
12. други документи, показатели и нормативи, регламентиращи разходите по бюджета на Министерството на отбраната.

Раздел II.
Средносрочна бюджетна процедура


Чл. 49. Средносрочната бюджетна процедура има за краен резултат разработване на тригодишна бюджетна прогноза.


Чл. 50. (1) Тригодишната бюджетна прогноза е основен документ, който дава входящата информация за планиране на размера и направленията на разходите, необходими за цялостната дейност на Министерството на отбраната в средносрочен аспект.
(2) Прогнозата се разработва на базата на предоставена от Министерството на финансите макроикономическа рамка и указанията за подготовката на тригодишната бюджетна прогноза, разходни тавани и програмните бюджети за тригодишен период.
(3) Прогнозата се разработва в съответствие със схемата за приходите и разходите по Единната бюджетна класификация по бюджета на Министерството на отбраната и включва:
1. макроикономическите показатели за разработване на проект на бюджет на Министерството на отбраната, в т. ч. политика на доходите, размер на инфлацията, курса на долара спрямо лева и др.;
2. източниците за финансово осигуряване;
3. разходни тавани съгласно Единната бюджетна класификация и в съответствие със средносрочната бюджетна прогноза за разходи, определена от Министерския съвет в следните основни направления:
а) персонал;
б) издръжка;
в) капиталови разходи;
4. прогнозния размер на постоянните разходи за плановия период;
5. други критерии и ограничители, които са задължителни за изпълнение.


Чл. 51. Дирекция "Планиране и управление на бюджета" при изготвяне на тригодишната бюджетна прогноза спазва утвърдените финансови квоти по основни програми, определени в указанията за програмиране или друг документ, утвърден от министъра на отбраната.


Чл. 52. Средносрочната бюджетна прогноза на Министерството на отбраната се разработва и представя в Министерството на финансите по ред, форма и срокове, определени с акт на Министерския съвет.


Чл. 53. Разработената бюджетна прогноза на Министерството на отбраната се анализира в Министерството на финансите, като се установява съответствието й с акта на Министерския съвет и програмата (политиката) на правителството в средносрочен аспект.

Раздел III.
Бюджетна процедура - процес на разработване на бюджета на Министерството на отбраната


Чл. 54. Разработването на проекта на бюджет на Министерството на отбраната за плановата година е процес на детайлизиране на приоритетите, целите и параметрите от средносрочната прогноза в бюджет на Министерството на отбраната.


Чл. 55. Проектът на бюджет на Министерството на отбраната се основава на принципите за ефективност и ефикасност и отразява стратегическите документи и политики на министерството, които са пряко обвързани с годишните цели.


Чл. 56. На основание решението за Министерския съвет за бюджетната процедура дирекция "Планиране и управление на бюджета" разработва бюджетен календар за изпълнението й и дава насоки за съставянето на проектобюджета чрез указания за изпълнение на бюджетната процедура, утвърдени от министъра на отбраната.


Чл. 57. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и подчинените им структури планират средства за осигуряване потребностите за бюджетната година по функции и дейности, по ред, форми и макети, определени в указанията за бюджетната процедура на Министерството на отбраната.


Чл. 58. Директорът на дирекция "Планиране и управление на бюджета" внася проекта на бюджет на Министерството на отбраната, единния финансов план за материално-техническо осигуряване и единния поименен списък за строителство и строителни услуги в Съвета по отбрана за обсъждане и утвърждаването им от министъра на отбраната.

Раздел IV.
Разпределение на бюджета


Чл. 59. След приемане от Народното събрание на закона за държавния бюджет за съответната година дирекция "Планиране и управление на бюджета" разработва проекти на бюджети (бюджетни сметки) на второстепенните разпоредители, в т. ч. по основни програми/програми, функции и дейности в съответствие с утвърдените разходи на Министерството на отбраната.


Чл. 60. В едномесечен срок от издаването на постановление на Министерския съвет за изпълнение на бюджета за текущата година дирекция "Планиране и управление на бюджета" изготвя:
1. разпределение на бюджета на Министерството на отбраната по пълна бюджетна класификация;
2. бюджети/бюджетни сметки на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, в т. ч. по утвърдените програми, по функции и дейности;
3. разпределение на бюджета на Министерството на отбраната по основни програми/програми, по функции и дейности;
4. доклад до Съвета по отбрана относно финансовото осигуряване на Министерството на отбраната и програмите, които ще се изпълняват през текущата година.


Чл. 61. Разпределението на бюджета по чл. 58 и проектите на единния финансов план за материално-техническо осигуряване и единния поименен списък за строителство и строителни услуги се внасят за обсъждане от Съвета по отбрана. След приемането им те се утвърждават от министъра на отбраната и се изпращат на съответните изпълнители в касаещия ги обем. Редът и начинът за планиране и изпълнение на единния финансов план за материално-техническо осигуряване и единния поименен списък за строителство и строителни услуги се конкретизират ежегодно с утвърдените от министъра на отбраната бюджетни указания.


Чл. 62. Дирекция "Планиране и управление на бюджета" разпределя по месеци утвърдените годишни размери на приходите, разходите, трансферите и ги представя в Министерството на финансите в определения срок.


Чл. 63. В двадесетдневен срок от получаване на утвърдените бюджети (бюджетни сметки) второстепенните разпоредители с бюджетни кредити:
1. разпределят утвърдените им средства по програми, по пълна бюджетна класификация, функции и дейности;
2. изготвят бюджетни сметки на подчинените им структури по утвърдените програми (подпрограми), функции и дейности;
3. изготвят разпределение на разходите по утвърдените годишни бюджети/бюджетни сметки по месеци и го изпращат в дирекция "Планиране и управление на бюджета" в сроковете, определени в указания на дирекция "Планиране и управление на бюджета".

Раздел V.
Управление на бюджета в рамките на календарната година


Чл. 64. Министърът на отбраната е администратор на приходите, предвидени за постъпване в бюджета на Министерството на отбраната.


Чл. 65. Дирекция "Планиране и управление на бюджета" във връзка с делегираните й правомощия от министъра на отбраната по реда на чл. 8 утвърждава план за приходите в годишните бюджети/бюджетни сметки на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в съответствие със схемата на приходите и разходите по Единната бюджетна класификация на Министерството на отбраната за текущата година.


Чл. 66. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити утвърждават план за приходите на подчинените си структури. Редът за ползване на приходи, реализирани над утвърдените в годишния бюджет (бюджетна сметка), се определя в бюджетни указания.


Чл. 67. Редът и начинът за разходване на бюджета ежегодно се регламентират с бюджетните указания по разходването на бюджета на Министерството на отбраната за съответната година, утвърдени от министъра на отбраната.


Чл. 68. Министърът на отбраната прави писмено предложение до министъра на финансите за извършване на промени по бюджета на Министерството на отбраната по реда на Закона за устройството на държавния бюджет.


Чл. 69. След извършване на промените по бюджета на Министерството на отбраната от Министерството на финансите министърът на отбраната утвърждава коригирания бюджет.


Чл. 70. Дирекция "Планиране и управление на бюджета" извършва съответните корекции по бюджетите/бюджетните сметки на второстепенните разпоредители в рамките на утвърдените от министъра на финансите промени.


Чл. 71. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити извършват съответните промени по бюджетните сметки на подчинените си структури.

Раздел VI.
Счетоводни операции и отчетност


Чл. 72. В Министерството на отбраната за отчитане на стопанските операции се прилага системата на двустранното счетоводно записване по сметкоплана на бюджетните предприятия.


Чл. 73. Финансовите и материалните активи се отчитат в съответствие с основните принципни положения, залегнали в Албума на първичните счетоводни документи и счетоводния документооборот, обявен със заповед на министъра на отбраната.


Чл. 74. В началото на всяка отчетна година със заповед на началника (командира) на поделението се обявява списък на лицата, имащи право да получават служебни аванси. За отчитане на служебните аванси се използва авансов отчет, към който се прилагат всички разходооправдателни документи, за усвояване на аванса.


Чл. 75. Началникът на финансовия орган изготвя и представя на висшестоящия финансов орган тримесечно оборотна ведомост на начислена основа по сметкоплана на бюджетните предприятия с натрупване от началото на годината.


Чл. 76. (1) Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити изготвят обобщени оборотни ведомости на начислена основа на подчинените си поделения и ги представят в дирекция "Планиране и управление на бюджета".
(2) Редът, начинът и сроковете за изготвяне и представяне на оборотните ведомости се определят с указания на директора на дирекция "Планиране и управление на бюджета" след получаване на указания от Министерството на финансите.


Чл. 77. (1) Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити изготвят и представят в дирекция "Планиране и управление на бюджета" ежемесечен отчет за реализираните приходи и извършените разходи по параграфи и подпараграфи от Единната бюджетна класификация с натрупване.
(2) Формата, съдържанието и сроковете на отчетите по ал. 1 се определят в бюджетни указания.


Чл. 78. Ежемесечният отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове се изготвя по форма и съдържание, определени в бюджетни указания, съгласно изискванията на Министерството на финансите по основни видове приходи и разходи с натрупване от началото на годината.


Чл. 79. Редът, съдържанието и сроковете за изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове се определят от дирекция "Планиране и управление на бюджета" след получаване на указания от Министерството на финансите.


Чл. 80. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити изготвят и представят в дирекция "Планиране и управление на бюджета" обобщени годишни финансови отчети по форма и съдържание съгласно указания на дирекция "Планиране и управление на бюджета".


Чл. 81. В края на всеки данъчен период второстепенните разпоредители с бюджетни кредити представят в дирекция "Планиране и управление на бюджета" справки-декларации на подчинените си поделения по ЗДДС.


Чл. 82. Редът, начинът и формата на отчитане по ЗДДС и правилника за неговото прилагане се определят в бюджетни указания по разходването и/или в указания на директора на дирекция "Планиране и управление на бюджета".


Чл. 83. Средствата по договори за извършване на медицински услуги, сключени между бюджетни предприятия и НЗОК, се отчитат като трансфери между бюджетни сметки, а разходите се отчитат по съответните параграфи от ЕБК при спазване на указанията на Министерството на финансите.


Чл. 84. Активите и пасивите в поделенията и административните структури се инвентаризират през всеки отчетен период. Министърът на финансите може да определи и други срокове за инвентаризация.


Чл. 85. Инвентаризациите се извършват от комисии по ред и начин, определени от началника (командира) на поделението (административната структура), съгласно изискванията на Закона за счетоводството и НСС, приложими за бюджетните предприятия.


Чл. 86. Счетоводната информация се съхранява в счетоводен архив в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, както следва:
1. ведомости за заплати - 50 години;
2. счетоводни регистри и финансови отчети - 10 г.;
3. документи за финансов одит - до извършване на следващ вътрешен одит и одит на Сметната палата;
4. документи за данъчен контрол - до 5 г. след изтичане на давностния срок за погасяване на задължението;
5. всички останали документи - 3 г.

Глава четвърта.
ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА


Чл. 87. Предвидените в централния бюджет целеви средства за Министерството на отбраната се осигуряват допълнително по бюджета чрез извършване на промени по реда на Закона за устройството на държавния бюджет.


Чл. 88. Средствата, свързани с финансовото осигуряване на дейностите по членството на Р България в НАТО, както и участието на Р България в международни мисии и операции зад граница, се разходват целево по ред и начин, определени в указанията по разходването на бюджета на Министерството на отбраната за съответната година.

Глава пета.
ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ПОДЕЛЕНИЯТА НА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ И ПРЕПОДЧИНЯВАНЕ. РЕД ЗА ЛИКВИДАЦИЯ НА ФИНАНСОВ ОРГАН ПРИ РАЗФОРМИРОВАНЕ


Чл. 89. Структурите, подчинени на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, се зачисляват на финансово осигуряване към съответния финансов орган с финансов атестат от дирекция "Планиране и управление на бюджета" или от висшестоящия финансов орган при второстепенния разпоредител с бюджетни кредити въз основа на заповед на министъра на отбраната за формирането им или разпореждане на началника на Генералния щаб за дислокацията/предислокацията им.


Чл. 90. (1) При преподчиняване на структура и преминаването й на финансово осигуряване към друг второстепенен разпоредител с бюджетни кредити осигуряващият финансов орган до момента на промяната издава финансов атестат в свободна форма, която съдържа:
1. утвърден бюджет/бюджетна сметка за годината и извършения разход до момента на промяната;
2. проект на годишна бюджетна сметка за плановата бюджетна година (средносрочна бюджетна прогноза) с необходимите документи към нея, ако отчисляването става в периода на планирането на бюджета за следващата бюджетна година;
3. обяснителна записка за състоянието, в което се предава финансовата служба на новия осигуряващ орган;
4. справка-декларация за удостоверяване изплащането на всички задължения към доставчици на стоки и услуги.
(2) Финансовият атестат се подписва от органа по ал. 1 и в 10-дневен срок от подписване на заповедта за предислокацията и промяната на реда на финансовото осигуряване на разпоредителя (поделението) се изпраща до началника на новия осигуряващ финансов орган.


Чл. 91. При формиране или преподчиняване на разпоредител с бюджетни кредити (поделение) от един второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към друг второстепенен разпоредител с бюджетни кредити новият осигуряващ орган задължително писмено уведомява дирекция "Планиране и управление на бюджета" за включване на разпоредителя (поделението) за работа в СЕБРА.


Чл. 92. При разформироване на структури, подчинени на второстепенния разпоредител с бюджетни кредити, началникът на финансовия орган е длъжен да:
1. извърши всички плащания по задължения към доставчиците и полагащите се парични възнаграждения на личния състав и преведе дължимите суми за данъци и други, произтичащи от нормативните актове;
2. събере и преведе по принадлежност всички дължими на поделението суми;
3. попълни и оформи документите, отнасящи се до лични парични вземания на военнослужещите на кадрова военна служба, и ги връчва срещу подпис в съответните служби ДИО;
4. попълни и оформи документите, отнасящи се до лични парични вземания на гражданските лица по служебни и трудови правоотношения, и ги връчва срещу подпис в съответните служби ДИО;
5. издаде парични вещеви и продоволствени атестати на всички войници на наборна военна служба - единично или групово, за зачисляване на храна и вещево доволствие на новото местослужене (ако има наборни военнослужещи или до датата на прекратяването на наборната военна служба, съгласно действащата законова регламентация);
6. превежда останалите неизразходвани бюджетни средства на дирекция "Планиране и управление на бюджета" след изплащането на всички лични парични възнаграждения на персонала, веществените разходи и др.;
7. преведе чужди средства съобразно техния произход и предназначение;
8. отправи чрез финансовия орган на второстепенния разпоредител писмено искане до дирекция "Планиране и управление на бюджета" за закриване на сметките на структурата;
9. подготви и представи за одит всички документи за дейността на финансовия орган от последния одит до датата на ликвидация на структурата и до завършването на ликвидацията да събере сумите по начети в рамките на законоустановените срокове или постъпи по ред, уточнен от ликвидационната комисия;
10. предаде в деловодството на ликвидиращото се поделение за архивиране ведомостите за заплати на военнослужещите на кадрова и наборна военна служба и гражданските лица по служебни и трудови правоотношения, включително и ведомостите по ДЩР, както и всички счетоводни книги и отчетни документи;
11. изготви ликвидационен отчет, в който да изложи цялостно извършената работа по ликвидацията на финансовата дейност на поделението и приложи всички отчетни форми, които се изискват от този правилник при годишно приключване, към датата на прекратяване функционирането на финансовия орган.


Чл. 93. (1) С цел правилно приключване на финансовата дейност на ликвидиращите се структури, подчинени на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, директорът на дирекция "Планиране и управление на бюджета" дава допълнителни указания в зависимост от конкретните условия, при които се разформироват структурите.
(2) Началникът на финансовия орган на второстепенния разпоредител с бюджетни кредити има право да дава указания по приключване на финансовата дейност на ликвидиращата се подчинена структура.
(3) За всички неуредени трудовоправни взаимоотношения (продължаващи и след разформироването на структурите) те се поемат от правоприемника.
(4) Второстепенният разпоредител с бюджетни кредити назначава служител от подчинения финансов орган, който лично да контролира процеса на прекратяване дейността на финансовия орган на закритото поделение.

Глава шеста.
РЕД ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ГОДИНА


Чл. 94. На основание указанията на Министерството на финансите съвместно с БНБ относно годишното приключване на банковите сметки на бюджетните организации дирекция "Планиране и управление на бюджета" ежегодно изготвя и изпраща до второстепенните разпоредители с бюджетни кредити указания, които определят реда, сроковете и процедурите за приключване на банковите сметки.


Чл. 95. Съгласно чл. 90 от Закона за висшето образование държавните висши военни училища съставят, изпълняват и приключват самостоятелни бюджети и превишаването на приходите над разходите в края на бюджетната година преминава като наличност по бюджетите им за следващата година.


Чл. 96. Редът и начинът за изготвяне на отчетите по годишното приключване на бюджетната година ежегодно се определят от дирекция "Планиране и управление на бюджета" в указания по приключване на бюджетната година след получаване на съответните указания от Министерството на финансите.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Този правилник се издава на основание чл. 35, ал. 1, т. 2, 3 и 26 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл. 25 от Устройствения правилник на Министерството на отбраната.


§ 2. По смисъла на този правилник финансовите органи са идентифицирани като финансови дирекции, отдели, отделения, сектори, звена, направления, служби в зависимост от тяхното наименование и структуриране в щата на съответния разпоредител с бюджетни кредити.


§ 3. Този правилник отменя Правилника за прилагане на системата за финансов мениджмънт в системата на Министерството на отбраната (ДВ, бр. 57 от 2003 г.).


§ 4. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти