Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Н-6 ОТ 29 ЮНИ 2007 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ В ДЪРЖАВНИТЕ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ, В ДЪРЖАВНИТЕ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ И В БЪЛГАРСКИТЕ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ В ЧУЖБИНА

Издадена от министъра на културата

Обн. ДВ. бр.60 от 24 Юли 2007г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя организацията на творческата дейност в държавните културни институти, в държавните културни институти с национално значение и в българските културни институти в чужбина.

Раздел II.
Организиране и отчитане на творческата дейност на държавните културни институти в областта на театъра, музиката и танца, държавните музеи и художествени галерии и Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий"

Чл. 2. (1) Държавните културни институти в областта на театъра, музиката и танца, държавните музеи и художествени галерии и Народната библиотека " Св. св. Кирил и Методий" при определяне на своите задачи за съответна календарна година изготвят:
1. репертоарен план, който съдържа:
a) заглавие, автор, постановъчен екип - режисьори, сценографи, композитори, хореографи - за театрите;
б) заглавие, автор, композитори, сценаристи, диригенти, солисти, режисьори, хореографи, сценографи - за културните институти в областта на музиката и танца;
2. годишен план, който съдържа:
а) експозиционна, събирателска, фондова и научно-изследователска дейност, културен календар, връзки с обществеността, училищно-образователни програми, административно-стопанска дейност, съвместни програми и проекти за постигане на общи цели с други държавни и общински институти и частни културни организации; международна дейност - за държавните музеи и художествени галерии;
б) библиотечно-информационна, културна и научна дейност на библиотеката и мерки за съхраняване и ползване на книжовното наследство - за Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий".
(2) Държавните културни институти по ал. 1 в срок до 30 октомври представят в Министерството на културата репертоарните и годишните планове за следващата календарна година.


Чл. 3. (1) Държавните културни институти в областта на театъра, музиката и танца и държавните музеи и художествени галерии при осъществяване на дейността си създават и поддържат база данни, както следва:
1. театрите за всички реализирани спектакли относно:
а) брой собствени представления;
б) брой гостуващи представления;
в) брой зрители от собствени представления;
г) брой зрители от гостуващи представления;
д) приходи от собствени представления;
е) приходи от гостуващи представления;
ж) отстъпени и ползвани авторски и сродни на тях права;
2. театрите за осъществени нови спектакли относно:
а) дата на премиера;
б) брой представления;
в) брой зрители;
г) брой гостуващи артисти;
д) постановъчни екипи;
е) инвестиции в създаването на спектакъла;
ж) приход от спектакъла;
з) отстъпени и ползвани авторски и сродни на тях права;
3. културните институти в областта на музиката и танца относно:
а) брой концерти и спектакли по жанрове;
б) обща посещаемост в страната на концертите и спектаклите по жанрове;
в) средна посещаемост на концертите и спектаклите в страната (брой посетители);
г) брой програми с български произведения;
д) брой концерти и спектакли при гостувания в други градове в страната;
е) брой концерти и спектакли, адресирани към детската и младежката аудитория;
ж) брой концерти и спектакли - юбилеи, чествания и др.;
з) брой премиерни концерти и спектакли;
и) брой концерти и спектакли с гостуващи солисти и диригенти;
к) брой гостуващи концерти и спектакли;
л) брой зрители от гостуващи концерти и спектакли;
м) постановъчни екипи;
н) приход от концертите и спектаклите;
о) отстъпени и ползвани авторски и сродни на тях права;
4. държавните музеи и художествени галерии:
а) брой движими паметници на културата, постъпили във фондовете;
б) брой инвентирани материали във фондовете (документиране);
в) брой и видове експозиции;
г) брой посетители и изнесени беседи от екскурзовод;
д) брой изяви в научно-популяризаторската работа;
е) брой научни изяви и съдебни експертизи;
ж) брой извършена препараторска, дермопластична, консервационна и реставрационна работа;
з) брой заснимания - позитиви и негативи, цифрови снимки и видеоматериали;
и) приходи от музейни дейности;
к) сравнителни таблици по музейна дейност;
л) брой посетители по възраст;
м) приходи от проекти.
(2) Държавните културни институти в областта на театъра, музиката и танца попълват персонални карти за заетост, както следва:
1. за заетост на режисьора, който е в трудово правоотношение с театъра, съгласно приложение № 1;
2. за заетост на сценографа, който е в трудово правоотношение с театъра, съгласно приложение № 2;
3. за заетост на актьора и актрисата, които са в трудово правоотношение с театъра, съгласно приложение № 3;
4. за заетост на диригента, хореографа и солиста, които са в трудово правоотношение с държавния културен институт в областта на музиката и танца, съгласно приложение № 4.
(3) Държавните културни институти в областта на музиката и танца за длъжностите извън тези по ал. 2, т. 4 попълват персонални карти за заетост по образци, одобрени от директора на института.
(4) Държавните културни институти предоставят в Министерството на културата до десето число на месеца, следващ изтичането на шестмесечието, информация за данните по ал. 1 и заверено копие от персоналните карти по ал. 2.
(5) Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" предоставя в Министерството на културата в срока по ал. 4 информация за:
1. основните показатели: брой читатели, брой набавени библиотечни документи, брой библиотечни документи, заети на читатели, брой периодични издания, брой посещения на читатели, информационно обслужване (информационни продукти, библиографски справки, информационни материали);
2. реализирането на дейности, свързани с обновяване на библиотечното обслужване: степен на автоматизация, създадени собствени бази данни, осъществен достъп до международни бази данни, дигитализирани документи, реставрация и консервация;
3. изложби и друга културно-творческа дейност;
4. международната дейност и сътрудничество с други национални библиотеки, международни организации и културни институции;
5. научната дейност, публикувани научни изследвания;
6. издателската дейност.


Чл. 4. Държавните културни институти в областта на театъра, музиката и танца, за които има осигурени средства за финансиране от общинските бюджети по реда на чл. 5, ал. 2 от Закона за закрила и развитие на културата, представят на съответната община репертоарните планове по чл. 2, ал. 1 и информация за данните по чл. 3, ал. 1.


Чл. 5. Директорите на държавните културни институти в областта на музиката и танца уреждат в правилника за вътрешния трудов ред продължителността и начина за изпълнение на трудовите задължения за длъжности от творческия персонал извън времето на репетициите, концертите и спектаклите.

Раздел III.
Анализ на творческата дейност на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства, държавните музеи и художествени галерии и Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий"


Чл. 6. (1) Дирекциите от специализираната администрация на Министерството на културата, отговарящи за съответното културно направление, извършват анализ на информацията по чл. 3, ал. 4 и 5 и следят за реализацията на задачите, посочени в репертоарния и годишния план по чл. 2, ал. 1.
(2) Анализите по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на Министерството на културата.
(3) Дирекциите от специализираната администрация на Министерството на културата предоставят информация за състоянието на съответното културно направление на обществено-експертните съвети по чл. 16 от Закона за закрила и развитие на културата.
(4) Министерството на културата може да привлича експерти за осъществяването на независима оценка на художественото състояние на дейността на държавните културни институти в областта на театъра, музиката и танца.

Раздел IV.
Организация на творческата дейност на българските културни институти в чужбина


Чл. 7. (1) Директорите на българските културни институти в чужбина изготвят проекти на шестмесечни програми за културната дейност на институтите. При изготвянето на програмите се взимат предвид постъпилите предложения от Министерството на културата и негови второстепенни разпоредители, както и отделни творци, български и чуждестранни граждани, творчески колективи, общински и областни структури, български и чуждестранни неправителствени организации.
(2) Проектите на програмите по ал. 1 съдържат кратко описание на всяка предложена проява, нейните автори, организатори и участници. Те се изпращат за съгласуване в дирекцията от специализираната администрация на Министерството на културата, отговаряща за международната дейност, както следва:
1. до 1 декември - за първото шестмесечие на следващата календарна година;
2. до 1 юни - за второто шестмесечие на календарната година.
(3) Директорите на българските културни институти в чужбина уведомяват дирекцията от специализираната администрация на Министерството на културата, отговаряща за международната дейност, за настъпили промени в програмата, съгласувана по реда на ал. 2.
(4) Директорите на българските културни институти в чужбина изготвят шестмесечни отчети за културната дейност на съответния институт.
(5) Отчетите по ал. 4 съдържат данни за източниците на финансиране на проявите и постигнатия ефект от тях: ниво на посещаемост на проявите, ниво на медиен интерес, проявен интерес от страна на културната общественост в страната домакин, откриване на нови възможности за партньорства и реализиране на съвместни проекти. Отчетите се изпращат в дирекцията от специализираната администрация на Министерството на културата, отговаряща за международната дейност, както следва:
1. до 15 юли - за първото шестмесечие на календарната година;
2. до 15 януари - за второто шестмесечие на предходната календарна година.
(6) Директорите на българските културни институти в чужбина представят в дирекцията от специализираната администрация на Министерството на културата, отговаряща за международната дейност, ежемесечно до пето число кратка информация и отчет за осъществените прояви.

Раздел V.
Организиране на концерти, спектакли и изложби в чужбина на държавните културни институти


Чл. 8. (1) Директорът на държавен културен институт в изпълнение на правомощията си сключва договори за организиране и провеждане в чужбина на спектакли, концерти и изложби от държавния културен институт.
(2) Директорът на държавния културен институт предоставя информация за хода на преговорите по сключването на договора по ал. 1 на министъра на културата чрез директора на дирекцията от специализираната администрация на Министерството на културата, отговаряща за съответното културно направление.


Чл. 9. (1) Договорът по чл. 8, ал. 1 се сключва, изпълнява и отчита от директора на държавния културен институт при спазване принципите за законосъобразност, ефективност, ефикасност и икономичност и за достоверното отчитане на изпълнението на бюджета на културния институт.
(2) В договора задължително се уреждат отношенията, свързани с репертоара и срока на концертите и спектаклите, съответно предмета и срока на изложбата, правата и отговорностите на страните, начина и мястото на изписване на името на културния институт върху афишите.
(3) Директорите на държавните културни институти не могат да договарят условия, уронващи професионалния престиж на института.


Чл. 10. Проектът на договор по чл. 8, ал. 1 се представя от директора на държавния културен институт в едномесечен срок преди подписването в Министерството на културата за становище относно неговата законосъобразност и финансова целесъобразност.


Чл. 11. (1) Директорът на държавния културен институт предоставя в Министерството на културата копие от договора в 3-дневен срок от подписването му.
(2) Директорът на държавния културен институт в 15-дневен срок от изтичането на срока на договора представя в Министерството на културата информация относно осъществяването на концертите, спектаклите или изложбата.
(3) Дирекциите от специализираната администрация на Министерството на културата, отговарящи за съответното културно направление, съставят досие по всеки договор за организиране и провеждане на спектакъл, концерт или изложба в чужбина, което съдържа документите по чл. 10 и чл. 11, ал. 1 и 2.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата "длъжности от творческия персонал в държавните културни институти в областта на музиката и танца" са: акомпаниатор, артист - хорист, артист - солист, главен диригент, главен хормайстор, джазов певец, диригент, естраден певец, инструменталист - солист, композитор, концертмайстор, корепетитор, оркестрант, оркестратор, фолклорен певец, помощник - концертмайстор, солист - оркестрант, хормайстор, балетмайстор, балетен репетитор, балерина (балетист, хореограф, примабалерина) премиер балетист, актьор, актьор - стажант, главен режисьор, постановчик, първи асистент на режисьора, режисьор.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 14, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата.


Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2, т. 1


Персонална карта за заетост на режисьор, който е в трудово правоотношение с театъра
 
..............................................................................................................................................................................................................
(трите имена)
................................................................................................... за ...................... г.
(театър) (период)
 
Брутна Поста- Брой При- Играни Брой При-
заплата новка спек- ход спектакли   ход
за пе- (реали- такли   на поста-    
риода зирана в     новки от    
  периода -     минали    
  заглавие)     години    
        (заглавие)    
             
             
             
             
 
- Всичко играни спектакли на постановки на режисьора през периода: ...................................................................................................................................
- Приход (всичко): ........................................................................................... лв.
 
Директор: ......................................................................................................................................................................................................
Главен счетоводител: ...........................................................................................................................................................................................
 


Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2, т. 2Персонална карта за заетост на сценограф, който е в трудово правоотношение с театъра
 
..............................................................................................................................................................................................................
(трите имена)
................................................................................................... за ...................... г.
(театър) (период)
 
Брутна Поста- Брой При- Играни Брой При-
заплата новка спек- ход спектакли   ход
за пе- (реали- такли   на поста-    
риода зирана в     новки от    
  периода -     минали    
  заглавие)     години    
        (заглавие)    
             
             
             
             
 
- Всичко играни спектакли на постановки на сценографа през периода: ..................................................................................................................................
- Приход (всичко): ............................................................................................ лв.
 
Директор: ......................................................................................................................................................................................................
Главен счетоводител: ...........................................................................................................................................................................................
 


Приложение № 3 към чл. 3, ал. 2, т. 3Персонална карта за заетост на актьор и актриса, които са в трудово правоотношение с театъра
 
..............................................................................................................................................................................................................
(трите имена)
................................................................................................... за ...................... г.
(театър) (период)
 
Брутна заплата Представление Роля Брой
за периода (заглавие)   спектакли
       
       
       
       
 
- Всичко брой спектакли за периода:
 
Директор: ......................................................................................................................................................................................................
Главен счетоводител: ...........................................................................................................................................................................................
 


Приложение № 4 към чл. 3, ал. 2, т. 4


Персонална карта за заетост на диригент, хореограф и солист, които са в трудово правоотношение с държавния културен институт в областта на музиката и танца
 
..............................................................................................................................................................................................................
(трите имена)
................................................................................................... за ...................... г.
(театър) (период)
 
Брутна заплата Представление Брой
за периода (заглавие) спектакли
     
     
     
     
 
- Всичко брой спектакли за периода:
 
Директор: ......................................................................................................................................................................................................
Главен счетоводител: ...........................................................................................................................................................................................
 


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти