Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА"

Издадена от министъра на културата

Обн. ДВ. бр.55 от 6 Юли 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 23 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 13 Май 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 5 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 15 Юни 2018г., изм. ДВ. бр.72 от 31 Август 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 8 Септември 2020г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Националния фонд "Култура".

Чл. 2. Националният фонд "Култура" по реда на тази наредба подпомага:
1. проекти и програми с национално, международно и общинско значение за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата, както и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство;
2. научноизследователска дейност в областта на културата;
3. подпомагане на културни прояви и инициативи с национално и международно значение;
4. програми и проекти за разширяване на международната културна дейност;
5. програми и проекти за нови и експериментални форми на културна дейност;
6. програми и проекти за защита свободата на културни изяви на гражданите, в това число на етническите, религиозните и езиковите общности;
7. образователни програми и проекти в областта на културата, усъвършенстване и развитие на структурата и качеството на образованието в областта на изкуството и културата;
8. творчески стипендии за подпомагане на млади и на изтъкнати творци и на други млади специалисти в областта на културата със срок до две години;
9. програми и проекти за проучване, опазване и популяризиране на културно-историческото наследство;
10. програми и проекти за запазване и развитие на културата на българските общности в чужбина;
11. програми и проекти за разширяване достъпа на деца и младежи до културни дейности;
12. награди за високи постижения в областта на културата;
13. програми и проекти за стимулиране на любителското изкуство;
14. (нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) програми и проекти за подпомагане дейността на читалищата;
15. (нова - ДВ, бр. 79 от 2020 г., в сила от 08.09.2020 г.) програми и проекти за подпомагане на дейци на културата и изкуството, упражняващи свободни професии.


Чл. 3. Управителният съвет на Националния фонд "Култура" ежегодно до края на месец март приема програма за темите на конкурсите през текущата календарна година.

Раздел II.
Обявяване на конкурса


Чл. 4. (1) Управителният съвет на фонда приема решение за обявяване на конкурс в съответствие с темите, включени в програмата по чл. 3. С решението се определят:
1. условията на конкурса;
2. общият размер на финансовите средства, с които ще бъдат подпомогнати кандидатстващите проекти;
3. срокът и мястото за подаване на документите;
4. специалните изисквания към участниците и кандидатстващите проекти.
(2) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Управителният съвет на фонда взема решения за провеждане и на конкурси за целево финансово подпомагане на програми и проекти с голямо национално културно значение, невключени в програмата по чл. 3.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) С решенията по ал. 1 и 2 управителният съвет одобрява и формуляр за участие в конкурса, който задължително съдържа:
1. вид на проекта;
2. кратко описание на условията за кандидатстване;
3. обща информация за проекта;
4. информация за кандидатстващо физическо или юридическо лице за предоставяне на средства от фонда;
5. бюджет на проекта:
а) обща стойност на проекта;
б) очаквана финансова подкрепа от фонда;
в) (изм. - ДВ, бр. 5 от 2017 г.) средства, осигурени от други източници, и собствени средства.
г) (зал. - ДВ, бр. 5 от 2017 г.)
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Формулярът за участие в конкурса може да съдържа и допълнителни изисквания, на които следва да отговарят проектите и кандидатстващите физически и юридически лица.
(5) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2020 г., в сила от 08.09.2020 г.) Управителният съвет на фонда може да взема решения за провеждане на конкурси за творчески стипендии за подпомагане на млади и на изтъкнати творци и на други млади специалисти в областта на културата. Конкурсната документация се одобрява от управителния съвет и включва обява и образци на документите за кандидатстване. С решението се определят и:
1. цел на програмата;
2. изисквания към кандидатите;
3. общ бюджет на програмата;
4. срок и място за подаване на документите.
(6) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2020 г., в сила от 08.09.2020 г.) С решението по ал. 5 управителният съвет одобрява и формуляр за участие в конкурса, който задължително съдържа:
1. информация за кандидата за предоставяне на стипендия;
2. информация относно творческата дейност на кандидата.
(7) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 40 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., предишна ал. 5, доп. - ДВ, бр. 79 от 2020 г., в сила от 08.09.2020 г.) Конкурсът се обявява от изпълнителния директор на фонда на интернет страниците на Министерството на културата и Националния фонд "Култура". Обявата съдържа всички данни от решението по ал. 1 и 5, като в нея се посочва и лице и телефон за контакти.
(8) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 79 от 2020 г., в сила от 08.09.2020 г.) Алинея 7 не се прилага в случаите на чл. 4, ал. 2.

Раздел III.
Условия и ред за кандидатстване


Чл. 5. (1) За получаване на средства от фонда могат да кандидатстват всички културни организации, включително и организации с нестопанска цел, както и културни дейци.
(2) За получаване на средства от фонда не могат да кандидатстват:
1. лица и организации, които са санкционирани по реда на чл. 37 от Закона за закрила и развитие на културата;
2. лица и организации с неизпълнени договорни задължения към фонда;
3. проекти, които не са одобрени на предишни конкурси, организирани от фонда;
4. лица и организации, дарители на фонда;
5. служители на фонда и членове на експертната комисия по чл. 7,
6. (нова - ДВ, бр. 5 от 2017 г.) лица и организации с два одобрени за финансиране проекта през същата календарна година.


Чл. 6. (1) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2015 г.) За получаване на средства от фонда кандидатите представят попълнен формуляр за участие в конкурса заедно с всички посочени приложения към него. Когато документите са на чужд език, те се представят заедно със заверен превод на български език.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2012 г., в сила от 23.11.2012 г.) Юридическите лица посочват във формуляра по ал. 1 единен идентификационен код и прилагат заверени копия на следните документи:
1. държавните и общинските организации - акта за създаване на културната организация;
2. лицата, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел - съдебно решение за първоначална регистрация и удостоверение за актуално състояние по съдебната регистрация;
3. чуждестранните лица, учредени в съответствие със законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство и Швейцария - легализиран превод на документа, издаден от компетентен орган в държавата на тяхното учредяване, удостоверяващ, че те имат право да осъществяват дейност в сферата на културата.
(3) Физическите лица прилагат към формуляра по ал. 1 заверено копие от документ за самоличност.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2017 г.) При подаването на формуляра по ал. 1 лицата представят и:
1. декларация, че кандидатстващият проект не е подкрепен с финансови средства по реда на чл. 14, ал. 2, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата;
2. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2020 г., в сила от 08.09.2020 г.) доказателства за осигуряване на 20 на сто от общия бюджет - за проекти с очаквана финансова подкрепа над 15 000 лв.;
3. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2020 г., в сила от 08.09.2020 г.) доказателства за осигуряване на сумата от общия бюджет, надвишаваща очакваната финансова подкрепа - за проекти с очаквана финансова подкрепа под 15 000 лв.


Раздел IV.
Провеждане на конкурса


Чл. 7. (1) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2015 г.) Конкурсът по чл. 4, ал. 1 се провежда от експертна комисия, която се състои от нечетен брой членове, творци и експерти в съответното културно направление.
(2) Управителният съвет на фонда с решение определя поименния състав на експертната комисия.
(3) Членовете на експертната комисия представят декларация, че нямат търговски, финансов или друг делови интерес от осъществяването на проектите.
(4) Членовете на експертните комисии нямат право да предоставят информация за разглежданите проекти и решенията на комисията, за което попълват декларация.
(5) За участие в работата на комисията експертите получават възнаграждение въз основа на сключен договор с изпълнителния директор на фонда.


Чл. 8. (1) Експертната комисия:
1. разглежда и оценява постъпилите проекти;
2. предлага размера на средствата от фонда, с които да бъде подпомогнат всеки одобрен за финансиране от нея проект.
(2) Проектите, които кандидатстват за получаване на средства от фонда, се оценяват от експертната комисия съобразно:
1. художествения и естетическия им потенциал в контекста на европейското културно разнообразие;
2. техния потенциал за утвърждаване и развитие на уникалността и автентичността на българската култура и изкуство;
3. икономическата обоснованост на предлагания бюджет.
(3) Управителният съвет утвърждава и допълнителни критерии за оценка на проектите, свързани с темата на конкурса. Допълнителните критерии се обявяват едновременно с обявяването на конкурса.


Чл. 9. (1) Заседанието на комисията е редовно, ако присъстват всички нейни членове.
(2) Решенията се вземат с мнозинство от повече от половината от всички членове.
(3) За работата си експертната комисия съставя протокол, който се подписва от всички нейни членове и съдържа:
а) (изм. - ДВ, бр. 50 от 2018 г., в сила от 15.06.2018 г.) предложените за финансиране проекти и размера на финансирането със средства от фонда;
б) (изм. - ДВ, бр. 50 от 2018 г., в сила от 15.06.2018 г.) непредложените за финансиране проекти поради недостиг на средства;
в) неодобрени за финансиране проекти;
г) мотивите за решенията на комисията.


Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2020 г., в сила от 08.09.2020 г.) По решение на Управителния съвет на фонда конкурсът по чл. 4, ал. 2 и оценката на кандидатите по чл. 4, ал. 5 може да се проведе от него.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2020 г., в сила от 08.09.2020 г.) В случаите на чл. 4, ал. 2 Управителният съвет на фонда разглежда и оценява постъпилите проекти съобразно критериите на чл. 8, ал. 2 и с решение определя спечелилите конкурса проекти и размера на средствата от фонда по всеки от тях.
(3) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2020 г., в сила от 08.09.2020 г.) В случаите на чл. 4, ал. 5 управителният съвет на фонда разглежда и оценява постъпилите кандидатури в съответствие с изискванията на конкурса и с решение определя избраните кандидати и размера на средствата от фонда по всеки от тях.

Раздел V.
Осъществяване на финансовото подпомагане


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2018 г., в сила от 15.06.2018 г.) Управителният съвет обсъжда протокола по чл. 9, ал. 3, като с решението си определя окончателно проектите, спечелили конкурса, и размера на тяхното финансиране.
(2) (Зал. - ДВ, бр. 5 от 2017 г.)

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2018 г., в сила от 15.06.2018 г., доп. - ДВ, бр. 79 от 2020 г., в сила от 08.09.2020 г.) Решението по чл. 9а, ал. 3 и чл. 10, ал. 1 се обявява на интернет страниците на Министерството на културата и Националния фонд "Култура".


Чл. 12. (1) Условията за финансово подпомагане, целесъобразното разходване на предоставените финансови средства от фонда и тяхното отчитане се уреждат с договор.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2015 г.) Договорът по ал. 1 се сключва от изпълнителния директор на фонда в двуседмичен срок от съобщаването на резултата от конкурса.
(3) Одобреният проект е неразделна част от сключения договор.
(4) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2020 г., в сила от 08.09.2020 г.) В случаите по чл. 4, ал. 5 въз основа на решението на управителния съвет на фонда между избрания кандидат и изпълнителния директор на фонда се сключва договор за предоставяне на стипендията в двуседмичен срок от съобщаването на резултата.

Чл. 13. (1) Лицата, получили средства по реда на тази наредба, отчитат и доказват целесъобразността на разходваните средства пред фонда. За отчитане разходването на предоставените им средства се изготвят и представят финансови отчети в съответствие с изискванията на счетоводното законодателство и в сроковете, определени в договора за финансово подпомагане.
(2) Лицата, които разходват получените от фонда средства не по предназначение, ги възстановяват в пълен размер заедно с лихва, равна на основния лихвен процент на Българската народна банка, увеличен с 10 пункта.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Обявените преди влизането в сила на наредбата конкурси се довършват по досегашния ред.


§ 2. Министърът на културата дава указания по прилагането на наредбата.


§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 31, ал. 3 от Закона за закрила и развитие на културата.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА"


(ОБН. - ДВ, БР. 92 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 23.11.2012 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА"


(ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 15.06.2018 Г.)

§ 4. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА"


(ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 31.08.2018 Г.)

§ 2. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА"


(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 08.09.2020 Г.)

§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти