Logo Сряда, 12 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Н-4 ОТ 14 ЮНИ 2007 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДИРЕКТОРИ НА ДЪРЖАВНИТЕ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ

Издадена от министъра на културата

Обн. ДВ. бр.50 от 22 Юни 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 26 Ноември 2013г., изм. ДВ. бр.57 от 11 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 23 Октомври 2015г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се определя редът за провеждане на конкурс за заемане на длъжностите "директор" на държавен културен институт, "директор" на държавен културен институт с национално значение и "директор" на български културен институт в чужбина.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2013 г.) Всички документи, свързани с провеждането на конкурсите, се съхраняват в архива на Министерството на културата в сроковете, определени по реда на чл. 43 от Закона за Националния архивен фонд.

Раздел II.
Обявяване на конкурса


Чл. 3. (1) Конкурсът за заемане на длъжностите "директор" на държавен културен институт, "директор" на държавен културен институт с национално значение и "директор" на български културен институт в чужбина се обявява от министъра на културата, който със заповед определя:
1. длъжността, за която се провежда конкурсът;
2. изискванията за заемане на съответната длъжност;
3. изискванията към представянето на концепцията за развитието на културния институт;
4. начина за провеждане на конкурса;
5. срока, за който длъжността се заема;
6. необходимите документи, мястото и срока за подаването им, който не може да бъде по-кратък от 1 месец от публикуването на обявлението за конкурса.
(2) Обявлението за конкурса се поставя на видно място в сградата на Министерството на културата и се публикува на интернет страницата на министерството и в един централен всекидневник.
(3) В обявлението се съдържат всички данни от заповедта по ал. 1.
(4) Характеристиката на конкурсната длъжност се предоставя предварително на кандидатите, за да се запознаят с нея.

Раздел III.
Ред за кандидатстване


Чл. 4. (1) За участие в конкурс за директор на държавен културен институт кандидатите подават писмена молба и представят следните документи:
1. автобиография съгласно приложение № 1;
2. документ за самоличност;
3. документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността;
4. документ, удостоверяващ трудовия стаж на кандидата;
5. свидетелство за съдимост;
6. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;
7. концепция за развитието на културния институт;
8. други документи, удостоверяващи наличието на специфични изисквания, посочени в обявлението.
(2) Кандидатите за длъжността "директор" на български културен институт в чужбина освен документите по ал. 1 представят и:
1. документ, удостоверяващ професионален опит в областта на международното културно сътрудничество;
2. документ за владеене на езика на страната домакин, посочен в заповедта по чл. 3, ал. 1 и в обявлението за конкурса;
3. документ, удостоверяващ владеенето на английски, френски или немски език - ако кандидатът притежава такъв;
4. свидетелство за управление на моторно превозно средство за категория В.
(3) Документите по ал. 1 и 2, издадени в чужбина, се представят след признаване и легализация от оправомощените органи в Република България в превод на български език.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2013 г.) Концепцията по чл. 4, ал. 1, т. 7 се разработва от кандидатите за срока, за който възниква трудовото правоотношение на директора на съответния културен институт.
(2) Концепцията по чл. 4, ал. 1, т. 7 се представя в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от пет страници и съдържа, както следва:
1. концепцията за развитието на държавен театър:
а) художествени показатели:
аа) подробен репертоарен план с постановъчни екипи за първата година;
аб) тенденции в развитието на репертоара за останалите години - жанрови намерения, постановъчни екипи;
ав) възможности за разширяване на зрителската аудитория;
б) финансово-икономически показатели:
ба) планиране на основните показатели: брой спектакли за една година, брой зрители, средна цена на билет;
бб) планиране на съвместни проекти с други театри, с международни организации и други културни организации;
в) стратегии на управлението, политики на заетост;
2. концепцията за развитието на държавен културен институт в областта на музиката и танца:
а) стратегия за творческо развитие на държавния културен институт с подробен репертоарен план за първата година;
б) съответствие на концепцията с конкретната среда, в която работи културният институт:
ба) демографски и културни особености в съответствие с утвърдения профил на института;
бб) политика на оптимална заетост на творческите кадри и наличен потенциал;
бв) творчески потенциал;
в) финансово управление на института и възможности за набиране на допълнителни финансови средства;
г) възможности за увеличаване аудиторията на института;
д) поддържане и подобряване на материалната база;
3. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2013 г.) концепцията за развитието на държавен музей:
а) анализ и оценка на състоянието и дейността на музея, основни проблеми на функционирането му;
б) стратегически цели и приоритети и очаквани резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, механизми за реализация;
в) съвременни тенденции за развитието на музея като културна и научна организация и мястото му в националната музейна мрежа;
г) мерки за реализиране на конкретните цели, свързани с управлението, опазването и представянето на музейните фондове, научноизследователската, образователната и познавателната дейност на музея;
д) форми и механизми на работа за увеличаване на публиката в музея;
е) етапи за реализация на концепцията;
ж) законодателство в сферата на културното наследство и музеите;
4. концепцията за развитието на държавно училище по изкуствата и държавно училище по културата:
а) стратегия за развитие на училището с подробен план за първата година;
б) специфика на училището за организиране на учебно-възпитателната и творческата дейност по съответните специалности, професии и профили съобразно демографските и културните особености на района, в който работи училището;
в) анализ и оценка на проблемите и възможностите за тяхното решаване, перспективи за развитие;
г) финансово управление на училището и възможности за набиране на допълнителни финансови средства;
д) поддържане и подобряване на материалната база;
5. концепцията за развитието на български културен институт в чужбина:
а) стратегия за цялостната политика на управление на културния институт - цели, пътища за постигане на очакваните резултати;
б) обща концепция за развиване на културната дейност на института;
в) приоритетни области в управлението на института;
г) планиране и реализация на конкретни проекти;
д) финансово планиране и управление на дейността на института;
е) конкретно финансово планиране за осигуряване на допълнителни приходи;
ж) познаване на страната домакин и контакти с местни институции - държавни и частни;
з) мерки за разширяване на информационната дейност на института;
и) пътища за разширяването на посещаемостта на института;
6. концепцията за развитието на Българската национална филмотека:
а) показатели по консервация и реставрация на фонда;
б) подробен план с екипи за първата година от петгодишния период за дейността по капитално осигуряване и фондовете за реставрация и консервация;
в) тенденции в развитието на репертоара на кино "Одеон" и гостувания на филмите на Българската национална филмотека във и извън страната;
г) възможности за разширяване на зрителската аудитория чрез отдаване под наем на архивни филмови единици и тираж на филми;
д) планиране на основните показатели;
е) количество заглавия и определен метраж за обработка;
ж) планиране на съвместни проекти с международни институции и организации, фестивали, конгреси, седмици, чествания и др.;
з) политики на заетост;
и) (изм. - ДВ, бр. 102 от 2013 г.) мерки по спазване на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други произведения, Закона за Националния архивен фонд и Закона за културното наследство;
7. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2013 г.) концепцията за развитието на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий":
а) (изм. - ДВ, бр. 102 от 2013 г.) насоки за утвърждаване мястото на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" сред останалите държавни културни институти с национално значение и общокултурното пространство на страната;
б) (изм. - ДВ, бр. 102 от 2013 г.) стратегия за развитието на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" като водещ библиотечен институт, архив на българската книжовна и документална продукция и център на библиографската регистрация, национален архив на ръкописно-документалното наследство; научноизследователска и научно-приложна дейност;
в) възможности за участие в изграждането на националната автоматизирана библиотечно-информационна мрежа;
г) планиране и развитие на основните показатели и възможности за усъвършенстване на обслужването, издателска дейност;
д) финансово-икономически план за развитие на библиотеката, възможности за осигуряване на допълнителни средства;
е) международно сътрудничество;
ж) мерки за развитието на човешките ресурси на библиотеката;
з) мерки за подобряване на условията за поддържане и обновяване на базата с оглед създаване на оптимални условия за работа на библиотеката;
и) (нова - ДВ, бр. 102 от 2013 г.) представяне на мерки, гарантиращи непрестанното повишаване на качеството на изпълняваните задачи, възложени на Националната библиотека като национален културен институт;
8. (нова - ДВ, бр. 102 от 2013 г.) концепцията за развитие на Националния институт за недвижимо културно наследство:
а) анализ и оценка на състоянието и дейността на Националния институт за недвижимо културно наследство, основни проблеми на функционирането му;
б) насоки за утвърждаване мястото на Националния институт за недвижимо културно наследство в националната система за опазване на културното наследство и връзка с другите културни институти и организации в областта на културно наследство;
в) стратегия за развитието на Националния институт за недвижимо културно наследство като държавен културен институт с национално значение към министъра на културата, извършващ дейност в областта на опазване на недвижимото културно наследство, който:
аа) води публичен регистър на недвижимите културни ценности;
бб) поддържа национален документален архивен фонд и информационен център;
вв) (изм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г., в сила от 23.10.2015 г.) провежда дейност, включително и научноизследователска, по издирване и изучаване и предлага деклариране и предоставяне на статут на обекти на недвижимото културно наследство;
гг) извършва специализирано документиране на недвижими културни ценности и на наличната информация за тях, както и създава и поддържа специализирана карта на недвижимите културни ценности;
г) възможности за усъвършенстване на обслужването на физически и юридически лица;
д) финансово-икономическа стратегия за развитие на Националния институт за недвижимо културно наследство, възможности за осигуряване на допълнителни средства;
е) виждане за участие в програми, проекти, международно сътрудничество;
ж) мерки за развитието на човешките ресурси, за поддържане и обновяване на материалната база с оглед създаване на оптимални условия за работа на Националния институт за недвижимо културно наследство;
з) етапи за реализация на концепцията;
9. (нова - ДВ, бр. 102 от 2013 г.) концепцията за развитие на Центъра за подводна археология:
а) анализ и оценка на държавната политика в областта на опазването на културното наследство под вода и състоянието и дейността на Центъра за подводна археология, основни проблеми на функционирането му;
б) насоки за утвърждаване на Центъра за подводна археология в системата на опазването на недвижимото и движимото културно наследство и връзка с другите културни институти и организации в областта на културното наследство;
в) стратегия за развитието на Центъра за подводна археология като държавен културен институт и водещ експертен и методически държавен културен институт в областта на опазването на културното наследство под вода, който:
аа) координира дейностите, свързани с управлението и изследването на подводното археологическо наследство;
бб) поддържа регистър на подводните културни ценности;
вв) издирва, изучава и представя археологическото културно наследство под вода;
г) възможности за участие в изграждането на националната информационна система за недвижимото и движимото културно наследство;
д) възможности за усъвършенстване на обслужването на физически и юридически лица;
е) финансово-икономическа стратегия за развитие на Центъра за подводна археология, възможности за осигуряване на допълнителни средства;
ж) виждане за участие в международни проекти и програми и международно сътрудничество;
з) мерки за развитието на човешките ресурси, за поддържане и обновяване на материалната база с оглед създаване на оптимални условия за работа на Центъра за подводна археология;
и) етапи за реализация на концепцията.

Раздел IV.
Допускане до конкурс


Чл. 6. (1) След изтичането на срока по чл. 3, ал. 1, т. 6 министърът на културата назначава със заповед комисия, която преглежда постъпилите документи и изготвя протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, който представя на министъра на културата.
(2) В състава на комисията по ал. 1 се включват: служител от звеното, отговарящо за човешките ресурси, служител от дирекцията от специализираната администрация на Министерството на културата, отговаряща за съответното културно направление, и служител с юридическо образование.


Чл. 7. (1) На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа. В 7-дневен срок от съобщението те могат да направят възражение пред министъра на културата, който в 3-дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно.
(2) На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на конкурса.

Раздел V.
Провеждане на конкурса


Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 82 от 2015 г., в сила от 23.10.2015 г.) Конкурсът се провежда от комисия, назначена със заповед на министъра на културата. Комисията се състои най-малко от 7 души, включително външни специалисти, които притежават необходимите професионална квалификация и опит, за да извършат преценка на професионалните и деловите качества на кандидатите.
(2) В състава на конкурсната комисия задължително се включват:
1. представител на дирекцията от специализираната администрация на Министерството на културата, отговаряща за съответното културно направление, служител или лице с юридическо образование, представител на дирекцията на Министерството на културата, отговаряща за финансирането на държавните културни институти;
2. при конкурс за длъжността "директор" на културен институт, за който има осигурени средства за финансиране от общинския бюджет - един представител на съответната община;
3. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2013 г.) при конкурс за длъжността "директор" на Българската национална филмотека - по един представител на Държавна агенция "Архиви" и на Института по изкуствознание към Българската академия на науките.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2013 г., отм. - ДВ, бр. 57 от 2014 г., в сила от 11.07.2014 г.)
(4) Работата на конкурсната комисия се ръководи и организира от председател, който се посочва в заповедта на министъра на културата по ал. 1. Председател на комисията за заемане на длъжността "директор" на български културен институт в чужбина е заместник-министър на културата.
(5) Заседанията на комисията са редовни, ако присъстват най-малко 2/3 от членовете й.
(6) За участие в работата на конкурсната комисия външните специалисти получават възнаграждение.


Чл. 9. Членовете на комисията нямат право да разгласяват информация, която им е станала известна при провеждането на конкурса, за което попълват декларация съгласно приложение № 2.


Чл. 10. (1) Конкурсът за "директор" на държавен културен институт, "директор" на държавен културен институт с национално значение и "директор" на български културен институт в чужбина се провежда чрез разглеждане на представените документи и концепции за развитието на културния институт и събеседване с кандидатите.
(2) При конкурс за "директор" на държавен културен институт с национално значение събеседване с кандидатите може да не се провежда, когато това е посочено в заповедта по чл. 3, ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2013 г.) Конкурсът за "директор" на Националния институт за недвижимо културно наследство се провежда по реда на чл. 10, ал. 1.


Чл. 11. (1) В случаите на провеждане на конкурс по чл. 10, ал. 1 комисията разглежда представените документи и концепции за развитието на културния институт и провежда събеседване с кандидатите.
(2) Редът за явяване на кандидатите пред комисията се определя по предварително изтеглен жребий.
(3) Пликът с концепцията се отваря непосредствено преди явяването пред комисията на съответния кандидат. При провеждането на събеседването комисията предоставя възможност на кандидата да представи устно разработената от него концепция за развитието на културния институт. Всеки от членовете на комисията може да задава допълващи и уточняващи въпроси.
(4) При провеждането на събеседването комисията оценява уменията за представяне и защита на концепцията, професионалната подготовка и другите качества на кандидата, необходими за заемането на длъжността, като всеки член от комисията попълва отделна оценъчна карта, както следва:
1. приложение № 3, при конкурс за заемане длъжността "директор" на държавен театър;
2. приложение № 4, при конкурс за заемане длъжността "директор" на държавен културен институт в областта на музиката и танца;
3. приложение № 5, при конкурс за заемане длъжността "директор" на държавен музей;
4. приложение № 6, при конкурс за заемане длъжността "директор" на държавно училище по изкуствата и държавно училище по културата;
5. приложение № 7, при конкурс за заемане длъжността "директор" на български културен институт в чужбина;
6. приложение № 8, при конкурс за заемане длъжността "директор" на Българската национална филмотека;
7. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2013 г.) приложение № 9, при конкурс за заемане длъжността "директор" на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий";
8. (нова - ДВ, бр. 102 от 2013 г.) приложение № 10, при конкурс за заемане длъжността "директор" на Центъра за подводна археология;
9. (нова - ДВ, бр. 102 от 2013 г.) приложение № 11, при конкурс за заемане длъжността "директор" на Националния институт за недвижимо културно наследство;
10. (нова - ДВ, бр. 82 от 2015 г., в сила от 23.10.2015 г.) приложение № 10, при конкурс за заемане на длъжността "директор на Театрално-музикален продуцентски център".


Чл. 12. В случаите на провеждане на конкурс при условията на чл. 10, ал. 2 комисията разглежда представените документи и концепции за развитието на държавния културния институт с национално значение. Комисията оценява представената концепция, професионалната подготовка и другите качества на кандидата, необходими за заемането на длъжността, като всеки член от комисията попълва отделна оценъчна карта, както следва:
1. приложение № 10, при конкурс за заемане длъжността "директор" на Народния театър "Иван Вазов";
2. приложение № 11, при конкурс за заемане длъжността "директор" на държавен културен институт с национално значение в областта на музиката и танца;
3. приложение № 12, при конкурс за заемане длъжността "директор" на държавен музей с национално значение;
4. приложение № 13, при конкурс за заемане длъжността "директор" на Българската национална филмотека;
5. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2013 г.) приложение № 14, при конкурс за заемане длъжността "директор" на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий".


Чл. 13. (1) За успешно издържал конкурса се счита кандидат, който е събрал не по-малко от 2/3 от максималния брой точки по оценъчните карти по чл. 11, ал. 4, съответно по чл. 12.
(2) Комисията класира само успешно издържалите конкурса. При равен брой точки на успешно издържали конкурса кандидати комисията извършва тяхното класиране чрез гласуване, като решението се взима с мнозинство половината плюс един от присъстващите членове.
(3) Всички останали решения на комисията се взимат с мнозинство половината плюс един от присъстващите членове.


Чл. 14. За решенията на комисията се съставя протокол, който се подписва от всички членове на комисията.


Чл. 15. Резултатът от конкурса се съобщава на участвалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му.


Чл. 16. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2013 г.) При провеждане на конкурс за заемане на длъжностите "директор" на държавен културен институт, "директор" на държавен културен институт с национално значение и "директор" на български културен институт в чужбина на интернет страницата на Министерството на културата се публикуват:
1. заповедта по чл. 3, ал. 1;
2. списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса;
3. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г., в сила от 23.10.2015 г.) съобщение относно класирането на участниците в конкурса.

Допълнителни разпоредби


§ 1. Разпоредбите на наредбата, отнасящи се за държавните музеи, се прилагат и за държавните художествени галерии.

Заключителни разпоредби


§ 2. Министърът на културата дава указания по прилагането на наредбата.


§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 5, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-4 ОТ 2007 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДИРЕКТОРИ НА ДЪРЖАВНИТЕ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2013 Г.)

§ 10. Навсякъде в наредбата:
1. Думите "Народната библиотека" се заменят с "Националната библиотека".
2. Думата "критерии" - с "компетентности за длъжността".


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-4 ОТ 2007 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДИРЕКТОРИ НА ДЪРЖАВНИТЕ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 11.07.2014 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-4 ОТ 2007 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДИРЕКТОРИ НА ДЪРЖАВНИТЕ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 23.10.2015 Г.)

§ 15. Конкурси, обявени до влизане в сила на тази наредба, се провеждат по досегашния ред.

§ 16. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1, т. 1


Автобиография
 
Трите имена на кандидата  
Дата на раждане  
Място на раждане  
Адрес  
Телефон за контакти  
   
Образователна подготовка
Вид и степен на завършено образование
 
Наимено- Период Образова- Специал-
вание на   телно-ква- ност
училището   лифика-  
    ционна  
    степен  
       
       
       
       
Допълнителна квалификация
 
Тема/наимено- Период и място Получени
вание на квали- на провеждане дипломи, серти-
фикационната   фикати и
програма и курс   удостоверения
     
     
     

Забележка. Тук се посочват квалификационни програми и курсове, които не са съпроводени с придобиване на образователно-квалификационна степен.

Компютърни умения
Посочете кои софтуерни продукти ползвате.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
 
Чужди езици
 
Чужди езици Писмено Говоримо Дипломи,
      сертифи-
      кати,
      удостове-
      рения
       
       
       
       
Трудов стаж
 
Организации, Период Наименова- Основни
в които сте   ние на дейности
работили   заеманите и отговор-
    длъжности ности
       
       
       
Подпис на кандидата: ..........................................................................................................................................


Приложение № 2 към чл. 9

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Долуподписаният(ата) ..............................................................................................................
ЕГН ...................................................., лична карта
№................., издадена на .................. г. ..............................................................................
от ...............................................................................................................................
адрес:.............................................................................................................................
тел. ..............................................................................................................................
член на конкурсната комисия, назначена със
заповед № ............................... на министъра на
културата,
 
ДЕКЛАРИРАМ,
Че няма да разпространявам информация, станала ми известна при провеждането на конкурса.
Известна ми е наказателната отговорност за декларирани неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата:........................................
Декларатор:...............................................................................
  (подпис)


Приложение № 3 към чл. 11, ал. 4, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 102 от 2013 г.)

ОЦЕНЪЧНА КАРТА
за заемане на длъжността "директор"
на държавен театър
 
Конкурс за длъжността "директор" на....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Кандидат:................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
Компетентности за длъжността Мини- Макси- Оценка
    мален мален  
    брой брой  
    точки точки  
I. Група А - Художествени показатели на предло-      
  жената концепция      
1. Съответствие на предло- 1 6  
  жената концепция с кон-      
  кретната среда, в която      
  работи театърът (налич-      
  на база, демографски и      
  културни особености,      
  творчески потенциал,      
  утвърден профил на      
  театъра)      
2. Гарантираност на опти- 1 7  
  малната заетост на твор-      
  ческите кадри и адекват-      
  ност на наличния творче-      
  ски персонал на театъра      
3. Възможности за положи- 1 8  
  телно развитие в творче-      
  ския профил на театъра      
4. Възможности за разши- 1 10  
  ряване на зрителската      
  аудитория на театъра      
  Общо по група А 4 31  
II. Група Б - Финансово-икономически показатели      
  на концепцията      
5. Реалистично финансово 1 6  
  планиране на основните      
  показатели      
6. Ангажименти за увелича- 1 8  
  ване приходите от основ-      
  ната дейност на театъра      
7. Разширяване дейността 1 9  
  на театъра - съвместни      
  проекти с международни      
  организации или местни      
  структури, участия във      
  фестивали или други      
  културни прояви; под-      
  държане и подобряване      
  на материалната база      
  Общо по група Б 3 23  
III. Група В - Стратегия за развитието на театъра      
8. Подход в управлението - 1 9  
  гъвкава и реалистична      
  политика на заетост,      
  умения да се взимат      
  управленски решения      
9. Степен на познаване на 1 6  
  административните, сто-      
  панските, финансовите      
  и трудовоправните нор-      
  мативни актове      
10. Комуникативни способ- 1 7  
  ности, делови качества      
  и управленски опит      
  Общо по група В 3 22  
  Обща оценка по групи      
  А, Б, В 10 76  
Дата:.................................
Член на комисията:..................................................................................................................................
 
Подпис:................................................................................................................................................


Приложение № 4 към чл. 11, ал. 4, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 102 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г., в сила от 23.10.2015 г.)

ОЦЕНЪЧНА КАРТА

за заемане длъжността "директор" на държавен културен институт в областта на музикалното и танцовото изкуство

 

Кандидат: …………………………………………….......................……...

(собствено, бащино и фамилно име)

Компетентности за длъжността

Минимален брой точки

Максимален брой точки

Оценка

 

Група А: Стратегия за развитие на института

 

 

 

1.

Подход в управлението, умение да се вземат управленски решения; познаване на спецификите на музикалното и танцовото изкуство

1

8

 

2.

Степен на познаване на административните, финансовите и трудовоправните нормативни актове, свързани с управлението на културата и конкретния културен институт

1

8

 

 

Общо по Група А:

2

16

 

 

Група Б: Художествени показатели на концепцията

 

 

 

3.

Съответствия на предложенията в концепцията с конкретната среда, в която работи институтът (творчески потенциал, налична база, демографски особености, профил на института)

1

7

 

4.

Възможности за разширяване на зрителската аудитория; аргументация за развитие на института за създаване и предлагане на културни продукти

1

6

 

5.

Възможности за оптимална заетост на кадрите; гъвкава и реалистична политика на заетост

1

5

 

 

Общо по Група Б:

3

18

 

 

Група В: Финансово-икономически показатели на концепцията

 

 

 

6.

Реалистично финансово планиране; поддържане и подобряване на материалната база

1

7

 

7.

Ангажименти за увеличаване на приходите от основната дейност

1

5

 

8.

Възможности за диалог с местни структури и неправителствени организации

1

4

 

 

Общо по Група В:

3

16

 

 

Група Г: Делови качества

 

 

 

9.

Комуникативни способности

1

5

 

10.

Умение да аргументира и предлага управленски решения

1

5

 

 

Общо по Група Г:

2

10

 

 

Обща оценка по групи А, Б, В и Г:

10

60

 

Дата:               Член на комисията:……...........…                                           Подпис:...........…Приложение № 5 към чл. 11, ал. 4, т. 3

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г., в сила от 23.10.2015 г.)


ОЦЕНЪЧНА КАРТА

за заемане на длъжността "директор" на държавен музей

 

Кандидат: ............................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име)

 Компетентности за длъжността

Минимален брой точки

Максимален брой точки

Оценка

1.

Концепция за развитие на държавния музей:

1.1.

Анализ и оценка на състоянието и дейността на музея

1

8

 

1.2.

Цели, приоритети и етапи за реализация на концепцията

1

10

 

1.3.

Приложимост на мерките за реализиране на конкретните цели и очаквани резултати

1

8

 

1.4.

Финансово планиране за поддържане и подобряване на материалната база и увеличаване на приходите от основната дейност

1

8

 

 

Обща оценка по т. 1:

4

34

 

2.

Степен на познаване на нормативните актове и международните документи в сферата на културното наследство и музеите

1

10

 

3.

Умения да анализира, аргументира и взема управленски решения

1

10

 

4.

Степен на познаване на административните, финансовите и трудовоправните нормативни актове

1

8

 

5.

Комуникативни способности, умения за работа в екип и делови качества

1

8

 

6.

Професионален опит в областта на опазването и представянето на движимото културно наследство

1

8

 

7.

Управленски опит

1

6

 

8.

Допълнителни квалификации

1

4

 

 

Обща оценка (сбор от оценките по отделните компетентности за длъжността):

11

88

 

Дата:             Член на комисията:…............……                                           Подпис.............…

 Приложение № 6 към чл. 11, ал. 4, т. 4

(Изм. - ДВ, бр. 102 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г., в сила от 23.10.2015 г.)


ОЦЕНЪЧНА КАРТА

за заемане длъжността "директор" на държавно училище по изкуствата и по културата

 

 Кандидат: ………………....................…………………………..

(собствено, бащино и фамилно име)

Компетентности за длъжността

Минимален брой точки

Максимален брой точки

Оценка

1.

Професионални и делови качества

1

5

 

2.

Педагогически опит и опит в управление на образованието

1

7

 

3.

Допълнителна квалификация в областта на образованието

1

3

 

4.

Умения да аргументира и предлага управленски решения за развитие на училището и подобряване на учебната и творческата дейност

1

5

 

5.

Финансово управление на училището, познаване на специфичните форми за финансиране на системата на народната просвета

1

5

 

6.

Степен на познаване на нормативните актове, свързани с управление на културата, и в частност на училищата по изкуствата и по културата

1

5

 

7.

Комуникативни умения

1

5

 

8.

Съответствие на концепцията със спецификата на конкретното училище за организиране на учебно-възпитателната и творческата дейност по изучаваните специалности, професии и профили съобразно демографските и културните особености на района, в който работи училището:

а) наличие на анализ и оценка на проблемите и възможности за тяхното решаване, перспективи за развитие;

б) познаване принципите за финансово управление на училището и на специфичните особености за финансиране на дейностите в системата на народната просвета;

в) поддържане и подобряване на материалната база

1

10

 

 

Окончателна оценка (сбор от оценките по отделните критерии):

8

45

 

Дата:            Член на комисията:…..............……                                           Подпис............…

 Приложение № 7 към чл. 11, ал. 4, т. 5

(Изм. - ДВ, бр. 102 от 2013 г.)


ОЦЕНЪЧНА КАРТА
за заемане на длъжността "директор" на български културен институт в чужбина
 
Конкурс за длъжността "директор" на....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Кандидат:................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
Компетентности за длъжността Мини- Макси- Оценка
    мален мален  
    брой брой  
    точки точки  
1 2 3 4 5
1. Съответствие на вижда- 1 5  
  нията на кандидата за      
  дейността на българския      
  културен институт в чуж-      
  бина (БКИ) с общата      
  Концепция за български-      
  те културни институти в      
  чужбина. Концепция на      
  кандидата - възможности      
  за положително развитие      
  на института      
2. Познаване на страната 1 5  
  домакин. Връзки и кон-      
  такти с местни институ-      
  ции - държавни и частни.      
  Възможности за разши-      
  ряване посещаемостта на      
  проявите на института      
3. Мерки за разширяване 1 5  
  на информационната дей-      
  ност на института за по-      
  пълното представяне на      
  България пред обществе-      
  ността на страната      
  домакин      
4. Реалистично финансово 1 5  
  планиране - ангажимен-      
  ти за увеличаване на      
  приходите; съвместни      
  проекти с други органи-      
  зации      
5. Синхронизиране на дей- 1 5  
  ностите на БКИ с поли-      
  тиката на България като      
  страна - член на Евро-      
  пейския съюз      
6. Степен на познаване на 1 5  
  основните нормативни      
  актове, отнасящи се до      
  управлението на култу-      
  рата. Двустранни меж-      
  дународни договори в      
  областта на културата      
7. Професионален опит в 1 5  
  областта на международ-      
  ното културно сътрудни-      
  чество      
8. Управленски опит. Уме- 1 5  
  ние за работа в екип      
9. Комуникативни способ- 1 5  
  ности и делови качества      
  Обща оценка 9 45  
  (сбор от оценките по      
  отделните компетентности за длъжността)      
Дата:.................................
Член на комисията:..................................................................................................................................
 
Подпис:................................................................................................................................................


Приложение № 8 към чл. 11, ал. 4, т. 6

(Изм. - ДВ, бр. 102 от 2013 г.)


ОЦЕНЪЧНА КАРТА
за заемане на длъжността "директор" на Българската национална филмотека
 
Конкурс за длъжността "директор" на ....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Кандидат: .............................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
Компетентности за длъжността Мини- Макси- Оценка
    мален мален  
    брой брой  
    точки точки  
1 2 3 4 5
1. Познаване на норматив- 1 8  
  ната уредба относно      
  структурирането и дей-      
  ността на Българската      
  национална филмотека      
  (БНФ)      
2. Познаване на админист- 1 8  
  ративните, стопанските,      
  финансовите и трудово-      
  правните нормативни      
  актове      
3. Реалистичност на опре- 1 10  
  делените цели и приори-      
  тетни области в управ-      
  лението, финансирането,      
  структурата и организа-      
  цията на филмовия и      
  нефилмов архивен фонд      
4. Приложимост на мер- 1 10  
  ките по комплектуване-      
  то, опазването и пред-      
  ставянето на фондовете,      
  както и техния показ в      
  киносалони и телевизи-      
  онни програми      
5. Умения да аргументира 1 10  
  и предлага управленски      
  решения по компе-      
  тентност      
6. Комуникативни способ- 1 7  
  ности и делови качества,      
  умения за работа в екип      
7. Професионален опит 1 7  
8. Управленски опит 1 7  
  Обща оценка 8 67  
  (сбор от оценките по      
  отделните компетентности за длъжността)      
Дата:.................................
Член на комисията:..................................................................................................................................
 
Подпис:................................................................................................................................................


Приложение № 9 към чл. 11, ал. 4, т. 7

(Изм. - ДВ, бр. 102 от 2013 г.)


ОЦЕНЪЧНА КАРТА
за заемане на длъжността "директор" на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
 
Конкурс за длъжността "директор" на ....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Кандидат: .............................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
Компетентности за длъжността Мини- Макси- Оценка
    мален мален  
    брой брой  
    точки точки  
1 2 3 4 5
1. Концепция за развитие- 1 10  
  то на Национална биб-      
  лиотека "Св. св. Кирил      
  и Методий" като държа-      
  вен културен институт с      
  национално значение и      
  водеща библиотека на      
  страната. Приложимост      
  на идеите и вижданията      
  за развитие на института      
2. Познаване на норматив- 1 5  
  ната база в областта на      
  културата, библиотечно-      
  то дело и свързаните с      
  тази област други зако-      
  нови и подзаконови      
  актове      
3. Професионален опит и 1 5  
  делови качества. Уме-      
  ние за работа в екип и      
  управленски подход при      
  решаване на възникна-      
  ли проблеми      
4. Способности за органи- 1 5  
  зиране дейността на ин-      
  ститута в съответствие      
  с променящата се кул-      
  турна, обществена и      
  информационна среда      
5. Познаване на национал- 1 5  
  ния и международния      
  опит в областта на биб-      
  лиотечното дело и ин-      
  формационното обслуж-      
  ване; възможности за      
  установяване на контак-      
  ти с други национални      
  библиотеки и междуна-      
  родни организации      
6. Познания в областта на 1 5  
  новите технологии и      
  тяхното прилагане в      
  библиотечната сфера      
7. Обществен и професио- 1 5  
  нален авторитет; принос      
  в развитието на науката,      
  културните и обществе-      
  ните процеси. Допълни-      
  телна квалификация      
8. Умения за управление 1 5  
  на бюджет и търсене на      
  допълнителни източни-      
  ци за финансиране      
9. Възможности за партни- 1 5  
  ране с органите на дър-      
  жавната власт, с непра-      
  вителствени организа-      
  ции, с културни и обще-      
  ствени организации      
  Обща оценка 9 50  
  (сбор от оценките по      
  отделните компетентности за длъжността)      
Дата:.................................
Член на комисията:..................................................................................................................................
 
Подпис:................................................................................................................................................


Приложение № 10 към чл. 11, ал. 4, т. 8

(Ново - ДВ, бр. 102 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г., в сила от 23.10.2015 г.)


ОЦЕНЪЧНА КАРТА

за заемане на длъжността "директор"на Центъра за подводна археология

 

Кандидат: ............................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име)

Компетентности за длъжността

Минимален брой точки

Максимален брой точки

Оценка

1.

Концепцията за развитие на Центъра за подводна археология:

1.1.

Оценка и анализ на състоянието и дейността на центъра

1

8

 

1.2.

Цели, приоритети и етапи на реализация на концепцията

1

10

 

1.3.

Финансово планиране за поддържане и подобряване на материалната база и увеличаване на приходите от основната дейност

1

8

 

1.4.

Приложимост на мерките за реализиране на конкретните цели и очаквани резултати

1

8

 

1.5.

Възможности за сътрудничество и диалог с органите на местната власт и с неправителствени организации в областта на опазването на културното наследство под вода

1

6

 

 

Обща оценка по т. 1:

5

40

 

2.

Степен на познаване на нормативните актове и международните документи в областта на опазване на културното наследство

1

10

 

3.

Умения да анализира, аргументира и взема управленски решения

1

10

 

4.

Степен на познаване на административните, финансовите и трудовоправните нормативни актове

1

8

 

5.

Комуникативни способности, умения за работа в екип и делови качества

1

8

 

6.

Професионален опит в областта на опазването на недвижимото и движимото културно наследство

1

8

 

7.

Управленски опит

1

6

 

8.

Допълнителни квалификации

1

4

 

 

Обща оценка (сбор от оценките по отделните компетентности за длъжността):

12

94

 

Дата:                Член на комисията:……………………………                   Подпис:…………Приложение № 11 към чл. 11, ал. 4, т. 9

(Ново - ДВ, бр. 102 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г., в сила от 23.10.2015 г.)


ОЦЕНЪЧНА КАРТА

за заемане на длъжността "директор"

на Националния институт за недвижимо културно наследство

 

Кандидат: ............................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име)

Компетентности за длъжността

Минимален брой точки

Максимален брой точки

Оценка

 1.

Концепцията за развитие на Националния институт за недвижимо културно наследство:

 

 

 

1.1.

Оценка и анализ на състоянието и дейността на института

1

8

 

1.2.

Цели, приоритети и етапи на реализация на концепцията

1

10

 

1.3.

Финансово планиране за поддържане и подобряване на материалната база и увеличаване на приходите от основната дейност

1

8

 

1.4.

Приложимост на мерките за реализиране на конкретните цели и очаквани резултати

1

8

 

1.5.

Възможности за сътрудничество и диалог с органите на местната власт и с неправителствени организации в областта на опазването на недвижимото културно наследство

1

6

 

 

Обща оценка по т. 1:

5

40

 

2.

Степен на познаване на нормативните актове и международните документи в областта на опазването на недвижимото културно наследство и устройството на територията

1

10

 

3.

Умения да анализира, аргументира и взема управленски решения

1

10

 

4.

Степен на познаване на административните, финансовите и трудовоправните нормативни актове

1

8

 

5.

Комуникативни способности, умения за работа в екип и делови качества

1

8

 

6.

Професионален опит в областта на опазването на недвижимото културно наследство и консервационно-реставрационната теория и практика

1

8

 

7.

Управленски опит

1

6

 

8.

Допълнителни квалификации

1

4

 

 

Обща оценка (сбор от оценките по отделните компетентности за длъжността):

12

94

 

Дата:                 Член на комисията:…...........………                                Подпис................…Приложение № 12 към чл. 11, ал. 4, т. 10

(Ново - ДВ, бр. 82 от 2015 г., в сила от 23.10.2015 г.)


ОЦЕНЪЧНА КАРТА

за заемане длъжността "директор" на Театрално-музикален продуцентски център

 

Кандидат: …..............................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име)

Компетентности за длъжността

Минимален брой точки

Максимален брой точки

Оценка

 

Група А: Стратегия за развитие на института

 

 

 

1.

Подход в управлението, умение да се вземат управленски решения.

Познаване на спецификите на оперното и театралното изкуство

1

8

 

2.

Степен на познаване на административните, финансовите и трудовоправните нормативни актове, свързани с управлението на културата и конкретния културен институт

1

8

 

 

Общо по Група А:

2

16

 

 

Група Б: Художествени показатели на концепцията

 

 

 

3.

Съответствия на предложенията в концепцията с конкретната среда, в която работи институтът (творчески потенциал, налична база, демографски особености, профил на института)

1

7

 

4.

Възможности за разширяване на зрителската аудитория.

Аргументация за развитие на института за създаване и предлагане на културни продукти

1

6

 

5.

Възможности за оптимална заетост на кадрите; гъвкава и реалистична политика на заетост

1

5

 

 

Общо по Група Б:

3

18

 

 

Група В: Финансово-икономически показатели на концепцията

 

 

 

6.

Реалистично финансово планиране

1

7

 

7.

Ангажименти за увеличаване на приходите от основната дейност

1

5

 

8.

Възможности за диалог с местни структури и неправителствени организации

1

4

 

 

Общо по Група В:

3

16

 

 

Група Г: Делови качества

 

 

 

9.

Комуникативни способности

1

5

 

10.

Умение да аргументира и предлага управленски решения

1

5

 

 

Общо по Група Г:

2

10

 

 

Обща оценка по групи А, Б, В и Г:

10

60

 

Дата:                 Член на комисията:…...........…                                 Подпис:….......................


Приложение № 13 към чл. 12, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 102 от 2013 г., предишно Приложение № 10 към чл. 12, т. 1 - ДВ, бр. 82 от 2015 г., в сила от 23.10.2015 г.)


ОЦЕНЪЧНА КАРТА
за заемане на длъжността "директор" на Народния театър "Иван Вазов"
 
Конкурс за длъжността "директор" на ....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Кандидат: .............................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
Компетентности за длъжността Мини- Макси- Оценка
    мален мален  
    брой брой  
    точки точки  
1 2 3 4 5
I. Група А - Художествени показатели на предложе-      
  ната концепция      
1. Съответствие на предло- 1 10  
  жената концепция с      
  конкретната среда, в      
  която работи театърът      
  (налична база, демограф-      
  ски и културни особено-      
  сти, творчески потенци-      
  ал, утвърден профил на      
  театъра)      
2. Гарантираност на опти- 1 8  
  малната заетост на      
  творческите кадри и      
  адекватност на налич-      
  ния творчески персонал      
  на театъра      
3. Възможности за положи- 1 8  
  телно развитие в творче-      
  ския профил на театъра      
4. Възможности за разши- 1 10  
  ряване на зрителската      
  аудитория на театъра      
  Общо по група А 4 36  
II. Група Б - Финансово-икономически показатели на      
  концепцията и стратегия за развитието на театъра      
5. Реалистично финансово 1 6  
  планиране на основните      
  показатели      
6. Ангажименти за увели- 1 8  
  чаване приходите от      
  основната дейност на      
  театъра      
7. Разширяване дейността 1 9  
  на театъра - съвместни      
  проекти с международни      
  организации или местни      
  структури, участия във      
  фестивали или други      
  културни прояви; под-      
  държане и подобряване      
  на материалната база      
8. Подход в управлението - 1 9  
  гъвкава и реалистична      
  политика на заетост,      
  умения да се взимат      
  управленски решения      
9. Управленски опит 1 6  
  Общо по група Б 5 38  
  Обща оценка по групи      
  А и Б 9 74  
Дата:.................................
Член на комисията:..................................................................................................................................
 
Подпис:................................................................................................................................................


Приложение № 14 към чл. 12, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 102 от 2013 г., предишно Приложение № 11 към чл. 12, т. 2, изм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г., в сила от 23.10.2015 г.)


ОЦЕНЪЧНА КАРТА

за заемане длъжността "директор" на държавен културен институт в областта на музикалното и танцовото изкуство с национално значение

 

Кандидат: …………………………………..............................

(собствено, бащино и фамилно име)

Компетентности за длъжността

Минимален брой точки

Максимален брой точки

Оценка

 

Група А: Стратегия за развитие на института

 

 

 

1.

Подход в управлението, умение да се вземат управленски решения; познаване на спецификите на музикалното и танцовото изкуство

1

8

 

2.

Степен на познаване на административните, финансовите и трудовоправните нормативни актове, свързани с управлението на културата и конкретния културен институт

1

8

 

 

Общо по Група А:

2

16

 

 

Група Б: Художествени показатели на концепцията

 

 

 

3.

Съответствия на предложенията в концепцията с конкретната среда, в която работи институтът (творчески потенциал, налична база, демографски особености, профил на института)

1

7

 

4.

Възможности за разширяване на зрителската аудитория.

Аргументация за развитие на института за създаване и предлагане на културни продукти

1

6

 

5.

Възможности за оптимална заетост на кадрите

гъвкава и реалистична политика на заетост

1

5

 

 

Общо по Група Б:

3

18

 

 

Група В: Финансово-икономически показатели на концепцията

 

 

 

6.

Реалистично финансово планиране; поддържане и подобряване на материалната база

1

7

 

7.

Ангажименти за увеличаване на приходите от основната дейност

1

5

 

8.

Възможности за диалог с местни структури и неправителствени организации

1

4

 

 

Общо по Група В:

3

16

 

 

Група Г: Делови качества

 

 

 

9.

Комуникативни способности

1

5

 

10.

Умение да аргументира и предлага управленски решения

1

5

 

 

Общо по Група Г:

2

10

 

 

Обща оценка по групи А, Б, В и Г:

10

60

 

Дата:                    Член на комисията:…………......……                              Подпис:............…Приложение № 15 към чл. 12, т. 3

(Изм. - ДВ, бр. 102 от 2013 г., предишно Приложение № 12 към чл. 12, т. 3, изм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г., в сила от 23.10.2015 г.)


ОЦЕНЪЧНА КАРТА

за заемане на длъжността "директор" на държавен музей с национално значение

 

Кандидат: ............................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име)

Компетентности за длъжността

Минимален брой точки

Максимален брой точки

Оценка

1.

Концепция за развитие на държавния музей с национално значение:

 

 

 

1.1.

Анализ и оценка на състоянието и дейността на музея

1

8

 

1.2.

Цели, приоритети и етапи за реализация на концепцията

1

10

 

1.3.

Приложимост на мерките за реализиране на конкретните цели и очаквани резултати

1

8

 

1.4.

Финансово планиране за поддържане и подобряване на материалната база и увеличаване на приходите от основната дейност

1

8

 

 

Обща оценка по т. 1:

4

34

 

2.

Степен на познаване на нормативните актове и международните документи в сферата на културното наследство и музеите

1

10

 

3.

Умения да анализира, аргументира и взема управленски решения

1

10

 

4.

Степен на познаване на административните, финансовите и трудовоправните нормативни актове

 

1

 

8

 

5.

Комуникативни способности, умения за работа в екип и делови качества

1

8

 

6.

Професионален опит в областта на опазването и представянето на движимото културно наследство

1

8

 

7.

Управленски опит

1

6

 

8.

Допълнителни квалификации

1

4

 

 

Обща оценка (сбор от оценките по отделните компетентности за длъжността):

 

11

 

88

 

Дата:                 Член на комисията:……………...……                      Подпис:......................…Приложение № 16 към чл. 12, т. 4

(Изм. - ДВ, бр. 102 от 2013 г., предишно Приложение № 13 към чл. 12, т. 4 - ДВ, бр. 82 от 2015 г., в сила от 23.10.2015 г.)


ОЦЕНЪЧНА КАРТА
за заемане на длъжността "директор" на Българската национална филмотека
 
Конкурс за длъжността "директор" на ....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Кандидат: .............................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
Компетентности за длъжността Мини- Макси- Оценка
    мален мален  
    брой брой  
    точки точки  
1. Познаване на норматив- 1 8  
  ната уредба относно      
  структурирането и дей-      
  ността на Българската      
  национална филмотека      
  (БНФ)      
2. Реалистичност на опре- 1 10  
  делените цели и приори-      
  тетни области в управ-      
  лението, финансирането,      
  структурата и организа-      
  цията на филмовия и      
  нефилмов архивен фонд      
3. Приложимост на мер- 1 10  
  ките по комплектуване-      
  то, опазването и пред-      
  ставянето на фондове-      
  те, както и техния показ      
  в киносалони и телеви-      
  зионни програми      
4. Професионален опит 1 7  
5. Управленски опит 1 7  
  Обща оценка 5 42  
  (сбор от оценките по      
  отделните компетентности за длъжността)      
Дата:.................................
Член на комисията:..................................................................................................................................
 
Подпис:................................................................................................................................................


Приложение № 17 към чл. 12, т. 5

(Изм. - ДВ, бр. 102 от 2013 г., предишно Приложение № 14 към чл. 12, т. 5 - ДВ, бр. 82 от 2015 г., в сила от 23.10.2015 г.)


ОЦЕНЪЧНА КАРТА
за заемане на длъжността "директор" на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
 
Конкурс за длъжността "директор" на ....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Кандидат: .............................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
Компетентности за длъжността Мини- Макси- Оценка
    мален мален  
    брой брой  
    точки точки  
1. Концепция за развитие- 1 10  
  то на националната биб-      
  лиотека като държавен      
  културен институт с      
  национално значение и      
  водеща библиотека на      
  страната. Приложимост      
  на идеите и вижданията      
  за развитие на институ-      
  цията      
2. Оценка на опита за ра- 1 5  
  бота с нормативни доку-      
  менти, включително в      
  областта на културата,      
  библиотечното дело и      
  свързаните с тази област      
  други законови и под-      
  законови актове      
3. Професионална реали- 1 5  
  зация и опит по отноше-      
  ние на развитието на      
  националното библио-      
  течно-информационно      
  осигуряване      
4. Управленски и органи- 1 5  
  зационен опит за управ-      
  ление на културна инсти-      
  туция в съответствие с      
  променящата се култур-      
  на, обществена и инфор-      
  мационна среда      
5. Национални и между- 1 5  
  народни контакти в      
  областта на библиотеч-      
  ното дело и информа-      
  ционното обслужване      
6. Информираност за при- 1 5  
  лагането на новите      
  технологии в библиотеч-      
  ната сфера. Допълнител-      
  на квалификация      
7. Обществен и професио- 1 5  
  нален авторитет; принос      
  в развитието на науката,      
  културните и обществе-      
  ните процеси. Допълни-      
  телна квалификация      
8. Опит по отношение 1 5  
  управление на бюджет      
  и допълнителни източ-      
  ници за финансиране      
9. Партньорство с органите 1 5  
  на държавната власт, с      
  неправителствени орга-      
  низации, с културни и      
  обществени организации      
Дата:.................................
Член на комисията:..................................................................................................................................
 
Подпис:................................................................................................................................................


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти