Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, КОИТО СЕ ВРЪЩАТ ОТ БИВШИТЕ СОБСТВЕНИЦИ ПРИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ГОРИ И ЗЕМИ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД

Приета с ПМС № 134 от 12.06.2007 г.

Обн. ДВ. бр.49 от 19 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за изчисляване на актуалната стойност на получено обезщетение или погасено задължение, което бившите собственици трябва да върнат на държавата, когато са налице основанията за възстановяване правото на собственост съгласно Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ).

Чл. 2. (1) Преизчисляването на обезщетенията и задълженията се извършва чрез използване като деноминатор на средната месечна работна заплата по формулата:

СО = (СИО x ТСЗМ) / СМЗО,

където:
СО е актуалната стойност в левове на обезщетението или на задължението;
СИО - стойността на полученото обезщетение или на изплатеното задължение, установена съгласно актовете за обезщетяване, за прихващане на задължението или други архивни документи;
ТСМЗ - средната месечна работна заплата за тримесечието, предхождащо тримесечието, през което се съставя протоколът за преизчисляване по чл. 5, ал. 1;
СМЗО - средната месечна работна заплата през годината на получаване на обезщетението или изплащане на задължението в тогавашни левове.
(2) За обезщетение, получено за съсобствена част от имота или задължение към държавата, погасено с предоставяне правото на собственост върху такава част, преизчисляването е отделно за всяка идеална част.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) В едномесечен срок от влизането в сила на наредбата общинската служба по земеделие изготвя протокол за преписките, по които възстановяването на собствеността е обусловено от връщане на дължимите към държавата обезщетения и задължения.
(2) В протокола се съдържат данни за:
1. вида, размера, имотните номера и други данни, индивидуализиращи имотите към момента на тяхното отнемане и съгласно сега действащия план за територията;
2. преписката за възстановяване на собствеността, включително данните, декларирани по реда на чл. 13, ал. 4 ЗВСГЗГФ, лицето, подало заявление за възстановяване на собствеността, и наследодателя;
3. решения за признато право на възстановяване на собствеността.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) При необходимост от попълване на преписката общинската служба по земеделие може да изиска, а заявителите са длъжни да представят в определения в писменото съобщение срок, който не може да е по-кратък от 14 дни:
1. актуално удостоверение за наследници;
2. трите имена и адрес поне на още един от сънаследниците;
3. копие от документ за самоличност;
4. административни и съдебни актове за извършено обезщетяване или погасено чрез прихващане задължение и други писмени доказателства за обстоятелствата по чл. 5, ал. 1 ЗВСГЗГФ и чл. 5, ал. 2 и 3 от Правилника за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, приет с Постановление № 55 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 29 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 83 и 105 от 1999 г., бр. 101 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г. и бр. 69 от 2004 г.), допустими съгласно Гражданския процесуален кодекс.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Началникът на общинската служба по земеделие служебно представя протокола по ал. 2 на директора на областната дирекция "Земеделие" (ОДЗ) по местонахождение на имотите, като прилага мотивирано писмено становище и представените от заявителите писмени доказателства.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) В едномесечен срок от представянето на протокола на общинската служба по земеделие директорът на ОДЗ назначава комисия в състав: председател - началник на отдел в ОДЗ, и членове: представител на Министерството на финансите, определен от министъра на финансите; представител на областната администрация, определен от областния управител; представител на съответната община, определен от кмета на общината; представител на регионалното управление на горите и юрисконсулт на ОДЗ. В работата на комисията се привлича и представител на съответната общинска служба по земеделие.
(2) Комисията по ал. 2 събира служебно всички доказателства за получените обезщетения от бившите собственици, както и за изплатените задължения към държавата чрез предоставяне на собствеността върху имоти по смисъла на чл. 5 ЗВСГЗГФ. Държавният архивен фонд и други ведомства, които притежават информация, предоставят безвъзмездно наличните архивни документи в едномесечен срок от поискването.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Комисията ал. 2 установява размера на полученото обезщетение или погасеното задължение по чл. 1 за съответните гори и земи от горския фонд. Комисията състава протокол, в който посочва писмените доказателства, послужили за неговото издаване. Протоколът се предоставя в едномесечен срок на общинската служба по земеделие по реда на Гражданския процесуален кодекс и е задължителен за нея.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) В срока по ал. 2 по искане на общинската служба по земеделие Националният статистически институт издава удостоверение за размера на средната месечна работна заплата през годината на получаване на обезщетението или изплащане на задължението, както и за средната месечна работна заплата за тримесечието, предхождащо тримесечието, през което се съставя протоколът за преизчисляване по чл. 5, ал. 1. За издаване на удостоверението не се дължи държавна такса.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Общинската служба по земеделие служебно преизчислява размера на обезщетението и задължението за връщане към държавата в едномесечен срок от получаване на протокола и удостоверението по чл. 4. Протоколът за преизчисляването се връчва на заявителя и на още един от сънаследниците по реда на Гражданския процесуален кодекс и може да се обжалва по отношение на размера на обезщетението и задължението за връщане към държавата в 14-дневен срок чрез общинската служба по земеделие пред районния съд.
(2) Преизчислените суми се заплащат в срок два месеца от получаване на протокола по ал. 1 или от влизането в сила на решението на съда в случай на обжалване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Когато в срока по ал. 2 дължимата сума не бъде внесена, общинската служба по земеделие се произнася с решение за отказ по чл. 13, ал. 5 ЗВСГЗГФ.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Средствата по наредбата постъпват в приходната част на бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Изискващата се съгласно наредбата документация за извършеното преизчисляване, както и платежният документ за внесеното задължение се съхраняват от общинската служба по земеделие в съответната преписка за възстановяване на собствеността.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата обезщетения и задължения са тези, определени съответно в чл. 5, ал. 2 и 3 от Правилника за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 5, ал. 2 от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 ОТ 23 ЮЛИ 2007 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРИТЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 19.07.2007 Г.)

§ 6. В нормативните актове на Министерския съвет:
1. Думите "министърът на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите" се заменят съответно с "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието".
2. Думите "Министерството на земеделието и горите" и "Министерство на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието".
3. Думите "Националното управление по горите" и "Национално управление по горите" се заменят съответно с "Държавната агенция по горите" и "Държавна агенция по горите".
4. Думите "ръководителят на Националното управление по горите" и "началникът на Националното управление по горите" и думите "ръководителя на Националното управление по горите" и "началника на Националното управление по горите" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция по горите" и "председателя на Държавната агенция по горите".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 9. Постановлението влиза в сила от 19 юли 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 29 ЮНИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.07.2017 Г.)

§ 7. В Наредбата за условията и реда за преизчисляване на обезщетенията и задълженията, които се връщат от бившите собственици при възстановяване правото на собственост върху гори и земи от горския фонд, приета с Постановление № 134 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 62 от 2007 г.), се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Навсякъде в наредбата думите "общинската служба по земеделие и гори", "общинска служба по земеделие и гори" и "Общинската служба по земеделие и гори" се заменят съответно с "общинската служба по земеделие", "общинска служба по земеделие" и "Общинската служба по земеделие".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 70. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти