Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИ С ОБЕКТИВЕН СТРУКТУРЕН ДЕФИЦИТ ПРЕЗ 2007 Г.

В сила от 05.06.2007 г.
Приета с ПМС № 118 от 28.05.2007 г.

Обн. ДВ. бр.44 от 5 Юни 2007г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се определят критериите за общини с обективен структурен дефицит и условията и редът за подпомагането им през 2007 г.

Чл. 2. Целта на наредбата е укрепване на финансовата стабилност, осигуряване на прозрачност в дейността и повишаване отговорността на общините чрез:
1. определяне на обективни критерии за оценка на финансовата им стабилност;
2. създаване на ясна уредба и процедури за подпомагането на общини с обективен структурен дефицит;
3. поемане на задължения от органите на местното самоуправление за осигуряване финансовата стабилност на общината и за предоставяне на публични услуги на местната общност.

Раздел II.
Критерии за определяне на общини с обективен структурен дефицит


Чл. 3. Община е с обективен структурен дефицит, когато отговаря на 3 от следните показатели:
1. има бюджетен дефицит за 2006 г., изчислен по формулата:

(собствени приходи + трансфери + субсидии (трансфери) от централния бюджет (ЦБ) + просрочени вземания) < (общо разходи + просрочени задължения),

където:
собствени приходи са отчетените приходи през 2006 г. по § 13-00 - § 46-00 от Единната бюджетна класификация (ЕБК);
трансфери - отчетените през 2006 г. трансфери между бюджетни сметки и извънбюджетни фондове/сметки по § 60-00 - § 66-00 от ЕБК;
субсидии (трансфери) от ЦБ включва отчета през 2006 г. по § 31-00 от ЕБК;
2. има увеличение в размера на нетните просрочени задължения в края на 2006 г. спрямо края на 2005 г., изчислен по формулата:

нетни просрочени задължения за 2006 г. > нетни просрочени задължения за 2005 г.,

където:
нетни просрочени задължения = общо просрочени задължения, намалени с общо просрочени вземания;
3. разполагаемите бюджетни наличности в местните дейности на общината към края на 2006 г. са по-малко от нетните й просрочени задължения в местните дейности към същия период, като критерият се изчислява по следната формула:

(бюджетни наличности - целеви средства - чужди средства) < нетните просрочени задължения,

където:
бюджетни наличности = сбора от отчетените остатъци в местните дейности по § 95-07 - § 95-12 от ЕБК в годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета;
целеви средства = отчетените остатъци в местните дейности в годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета от субсидии и собствени приходи с целеви характер; от помощи и дарения; от трансфери от други бюджетни и извънбюджетни сметки; от заеми; от продажби на дялове и акции и емисия на ценни книжа;
чужди средства = отчетените остатъци в местните дейности от постъпили в бюджета средства от гаранции и депозити по търгове; средства от районните управления за социално осигуряване и други остатъци от временно съхранявани средства и от средства на разпореждане;
4. има равнище на безработица за 2006 г. със или над 35 на сто по-високо от средното за страната;
5. капиталовите разходи и разходите за текущи ремонти в местните дейности през 2006 г., коригирани с коефициента на инфлация, не са по-високи от направените за 2005 г.;
6. разходите за дейностите по чистотата са по-малки или равни на приходите от таксата за битови отпадъци за 2006 г.


Чл. 4. За прилагане на критериите по чл. 3, т. 1, 2, 3, 5 и 6 се ползват данните от годишните отчети на общините за 2005 и 2006 г., а по чл. 3, т. 4 - информацията, включена в приложение № 1 на заповед № ЗМФ-243 на министъра на финансите от 2007 г. за утвърждаване на списъци на общините с равнище на безработица, по-високо от средното за страната за 2006 г. (ДВ, бр. 28 от 2007 г.).

Раздел III.
Условия и ред за подпомагане на общини с обективен структурен дефицит


Чл. 5. (1) Кметът на община, която отговаря най-малко на 3 от критериите по чл. 3 и за която общинският съвет е приел програма за ограничаване на структурния дефицит, може да подаде искане до министъра на финансите за финансово подпомагане на общината при условията, по реда и в сроковете по наредбата.
(2) Към искането по ал. 1 задължително се прилагат следните документи:
1. програма за ограничаване структурния дефицит на общината;
2. план за изпълнение на програмата по т. 1 съгласно приложение № 1;
3. копие от решението на общинския съвет, с което е приета програмата за ограничаване на структурния дефицит;
4. анализ на причините, довели до структурния дефицит;
5. други документи, когато това е необходимо за обосноваване на искането или за доказване на състоянието и на предприетите оздравителни мерки.
(3) Искания по ал. 1 могат да се подават не по-късно от 45 дни от влизането в сила на наредбата.
(4) По изключение, когато съответният общински съвет не е приел програма за ограничаване на структурния дефицит в срока по ал. 3, но тя е внесена в общинския съвет, искания могат да се подават и след изтичането на този срок, но не по-късно от два месеца от влизането в сила на наредбата. В този случай кметът на общината уведомява министъра на финансите в срока по ал. 3 за намерението да подаде искане по ал. 1 и за обстоятелството, че програмата за ограничаване на структурния дефицит е внесена в общинския съвет.
(5) Искания по ал. 1, подадени след изтичането на 45-дневния срок по ал. 3, а в случаите по ал. 4 - след изтичането на двумесечния срок, се оставят без разглеждане.


Чл. 6. В програмата за ограничаване на структурния дефицит по чл. 5, ал. 2, т. 1 не се включват мерки, които могат да доведат до невъзможност или до затруднения за общината да осъществява делегираните от държавата дейности.


Чл. 7. (1) Исканията и документите по чл. 5, ал. 1 и 2 се разглеждат и оценяват от Съвета за подпомагане на общини с обективен структурен дефицит, наричан по-нататък "съвета", в срок 45 дни от изтичането на съответния срок по чл. 5, ал. 3 и 4.
(2) Съветът е консултативен орган към министъра на финансите и се състои от четирима членове - двама представители на Министерството на финансите, от които един заместник-министър, определени от министъра на финансите, и двама представители на Националното сдружение на общините в Република България. Заместник-министърът на финансите е председател на съвета.
(3) Заседанията на съвета се считат за редовни, ако в тях участват всички негови членове или упълномощени по съответния ред техни заместници. Решенията на съвета се приемат с не по-малко от 3 гласа.
(4) На заседанията на съвета се канят кметовете и председателите на общинските съвети на съответните общини, които могат да бъдат придружени от експерти.
(5) При необходимост съветът може да привлича експерти и да създава работни групи по конкретни въпроси, свързани с изпълнението на функциите му.
(6) Административното и техническото обслужване на съвета се осъществява от администрацията на Министерството на финансите. Секретар на съвета е определен от министъра на финансите държавен служител.
(7) Съветът приема с решение правила за работата си, които се утвърждават от министъра на финансите.


Чл. 8. (1) Съветът извършва предварителна проверка дали общината отговаря на критериите по чл. 3, като оставя без разглеждане искането на онази община, която отговаря на по-малко от 3 критерия.
(2) При определянето на размера на средствата за финансово подпомагане на съответната община съветът се ръководи от следните принципи:
1. предвидените в централния бюджет за 2007 г. средства за подпомагане на общини с обективен структурен дефицит не могат да се предоставят само на една община;
2. подпомагат се общини, които са приели програми за ограничаване на структурния дефицит, съдържащи:
а) остойностени мерки, свързани с оптимизиране на разходите - засилен контрол върху поемането на задължения и извършването на разходи, определяне на разходни лимити, оптимизиране структурата на общинската администрация, засилен контрол на възлаганите обществени поръчки и др.;
б) остойностени мерки, свързани с увеличение на приходната база - преразглеждане на договорите за наеми, размерите на определените от общинския съвет такси и цени на услуги, засилен контрол върху събираемостта на просрочени вземания и др.;
в) отговорни лица и конкретни срокове за изпълнение на мерките;
г) план за изпълнение на остойностените мерки и намаляване на просрочията;
3. общините, пренасочвали средства от държавни в местни дейности през 2006 г., не получават финансова подкрепа за делегираните от държавата дейности;
4. размерът на средствата за финансово подпомагане не може да надвишава размера на отчетените просрочени задължения към 31 декември 2006 г. на общината.
(3) Мерките по ал. 2, т. 2, букви "а" и "б" и планът по буква "г" следва да са конкретни, обосновани и реалистични.
(4) Съветът предлага на министъра на финансите списък на общините с обективен структурен дефицит, които да бъдат подпомогнати, и размера на средствата за финансово подпомагане на съответната община от списъка.


Чл. 9. (1) В едноседмичен срок от постъпване на предложението на съвета министърът на финансите утвърждава списък на общините с обективен структурен дефицит, които ще бъдат подпомагани, и размера на средствата за всяка отделна община в рамките на средствата по § 33, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на общините под формата на целеви трансфери (субвенции) от ЦБ на два транша.
(3) Първият транш се предоставя в срок 10 дни от утвърждаването на списъка по ал. 1 в размер до 70 на сто от утвърдените суми в списъка.
(4) Вторият транш се предоставя, в случай че общината е представила не по-късно от 45 дни от предоставянето на средствата от първия транш отчет за изразходваните средства от транша, за намаляване на просрочените задължения, както и за изпълнението на заложените мерки в програмата за ограничаване на структурния дефицит.


Чл. 10. (1) Съветът следи изпълнението на програмите за ограничаване на структурния дефицит, като изисква общините:
1. да предоставят пълен анализ и отчет за изпълнението на заложените мерки и на погасените задължения на всяко тримесечие съгласно приложение № 2, като първият отчет се предоставя в срока по чл. 9, ал. 4;
2. извършват промени в одобрените програми за ограничаване на структурния дефицит, когато приетите мерки не са достатъчно ефективни и общината не намалява просрочените си задължения и не подобрява събираемостта на вземанията си.
(2) Общинският съвет следи за изпълнението на мерките в програмата за ограничаване на структурния дефицит.


Чл. 11. В случай че просрочените задължения не намаляват, полагащите се субсидии/трансфери от ЦБ могат да бъдат преустановени съгласно чл. 38 от Закона за устройството на държавния бюджет.

Заключителни разпоредби


§ 1. (1) В 14-дневен срок от влизането в сила на наредбата министърът на финансите и Националното сдружение на общините в Република България определят своите представители в съвета по чл. 7.
(2) В 10-дневен срок от определянето на представителите по ал. 1 съветът приема правилата по чл. 7, ал. 7.


§ 2. Наредбата се приема на основание § 33, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2, т. 2


План за изпълнение на програмата за ограничаване на структурния дефицит на община .....................................................................................................................................................................................................................
Срок на програмата за ограничаване на структурния дефицит ............................ (дд/мм/гг.)
Мерки Краен срок за Размер Очаквани Отговорник
  изпълнение (в лв.) резултати (име/длъжност)
  на мярката   (в лв.)  
  (дд/мм/гг.)      
1 2 3 4 5
По приходите        
1. .....................................................
...........................................................................
.................................................
...................................................
................/..................................................
2. .....................................................
...........................................................................
.................................................
...................................................
................/..................................................
3. .....................................................
...........................................................................
.................................................
...................................................
................/..................................................
4. .....................................................
...........................................................................
.................................................
...................................................
................/..................................................
..........................................................
...........................................................................
.................................................
...................................................
................/..................................................
  I. Общо по приходите
.................................................
...................................................
 
По разходите        
1. .....................................................
...........................................................................
.................................................
...................................................
................/..................................................
2. .....................................................
...........................................................................
.................................................
...................................................
................/..................................................
3. .....................................................
...........................................................................
.................................................
...................................................
................/..................................................
4. .....................................................
...........................................................................
.................................................
...................................................
................/..................................................
 
.......................................................................
     
II. Общо по разходите
.................................................
...................................................
 
Общо по програмата (I+II)
...................................................
...................................................
 
Искана помощ от централния бюджет
...................................................
...................................................
 
Просрочени задължения към 31.12.2006 г.
...................................................
...................................................
 
Просрочени задължения към последния      
отчетен период (............. г.)
...................................................
...................................................
 
План за погасяване на просрочените задължения    
за месец .........................................................................................................................
...................................................
   
за месец .........................................................................................................................
...................................................
   
за месец .........................................................................................................................
...................................................
   
за месец .........................................................................................................................
...................................................
   
за месец .........................................................................................................................
...................................................
   
.....................................................................................................................................
...................................................
   
           
Дата:          
Изготвил:   Главен счетоводител:   Кмет:  
  (..........................)   (.....................)   (........................)
           


Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1, т. 1


Отчет за изпълнение на програмата за ограничаване на структурния дефицит на община ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Срок за програмата за ограничаване на структурния дефицит ..................................... (дд/мм/гг.)
Мерки Краен срок Размер на Очаквани Отчет за изпълнение на мярката към
  за изпълнение мярката по резултати отчетения период ............................. г.
  на мярката по програмата (в лв.) размер на % на изпълнение на
  програмата (в лв.)   изпъл- очаква- изпъл- очаквания
  (дд/мм/гг.)     нената ния ре- нената резултат
        мярка зултат мярка  
        (в лв.) (в лв.)    
  1 2 3 4 5 6 (4/2*100) 7 (5/3*100)
По приходите              
1. ............................................................
.........................................................
......................................................
.....................................................
........................................
........................................
...........................................
...........................................
2. ............................................................
.........................................................
......................................................
.....................................................
........................................
........................................
...........................................
...........................................
3. ............................................................
.........................................................
......................................................
.....................................................
........................................
........................................
...........................................
...........................................
4. ............................................................
.........................................................
......................................................
.....................................................
........................................
........................................
...........................................
...........................................
.................................................................
.........................................................
......................................................
.....................................................
........................................
........................................
...........................................
...........................................
  I. Общо по
......................................................
.....................................................
........................................
........................................
...........................................
...........................................
  приходите            
По разходите              
1. ............................................................
.........................................................
......................................................
.....................................................
........................................
........................................
...........................................
...........................................
2. ............................................................
.........................................................
......................................................
.....................................................
........................................
........................................
...........................................
...........................................
3. ............................................................
.........................................................
......................................................
.....................................................
........................................
........................................
...........................................
...........................................
4. ............................................................
.........................................................
......................................................
.....................................................
........................................
........................................
...........................................
...........................................
.................................................................
.........................................................
......................................................
.....................................................
........................................
........................................
...........................................
...........................................
II. Общо по разходите
......................................................
.....................................................
........................................
........................................
...........................................
...........................................
Общо по програмата (I+II)            
Предоставена помощ от  
централния бюджет
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Просрочени задължения към  
отчетния период (........ г.)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Размер на погасените про-  
срочени задължения към  
отчетния период (........ г.)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
           
Дата:          
Изготвил:   Главен счетоводител:   Кмет:  
  (..........................)   (.....................)   (........................)
           


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти