Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКЛАДИ В КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ОТ ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Приета с ПМС № 116 от 21.05.2007 г.

Обн. ДВ. бр.43 от 1 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. органите на изпълнителната власт, които извършват дейности, свързани с докладване до Комисията на Европейския съюз, наричана по-нататък "комисията", във връзка с изпълнение на ангажиментите, произтичащи от правото на Европейските общности (ЕО) в областта на околната среда в секторите:
а) хоризонтално законодателство;
б) качество на въздуха;
в) управление на отпадъците;
г) качество на водите;
д) защита на природата;
е) контрол на промишленото замърсяване и управление на риска;
ж) химикали и генетично модифицирани организми (ГМО);
з) шум;
и) ядрена безопасност и радиационна защита;
2. редът за подготовка на докладите и представянето им в комисията;
3. създаването, поддържането и актуализирането на електронна информационна система за управление на процеса на докладване в комисията в областта на околната среда, наричана по-нататък "централната информационна система".

Чл. 2. (1) Компетентен орган за подготовка и представяне на докладите в комисията в изпълнение на ангажиментите, произтичащи от правото на ЕО в областта на околната среда, е министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице с изключение на случаите по ал. 2 - 5.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите или оправомощено от него длъжностно лице изготвя и представя в комисията доклади във връзка с изпълнение на задълженията, произтичащи от законодателството в областта на:
1. хуманно отношение към експерименталните животни;
2. одобряване типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители;
3. пускане на пазара на ГМО или комбинация от ГМО като продукти или съставка на продукти, когато се изисква предоставянето в комисията на такива самостоятелни доклади, съгласно нормативните актове на Европейския съюз в сектор ГМО.
(3) Министърът на здравеопазването или оправомощено от него длъжностно лице изготвя и представя в комисията доклади във връзка с изпълнение на задълженията, произтичащи от законодателството в областта на:
1. качеството на водите за къпане;
2. качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели;
3. пускане на пазара на биоциди.
(4) Председателят на Агенцията за ядрено регулиране или оправомощено от него длъжностно лице изготвя и представя в комисията доклади във връзка с изпълнение на задълженията съгласно нормативните актове от правото на ЕО в сектор "Ядрена безопасност и радиационна защита".
(5) Министърът на вътрешните работи или оправомощено от него длъжностно лице изготвя и представя в комисията доклади във връзка с изпълнение на задълженията, произтичащи от законодателството, установяващо схема за наблюдение на специфичните емисии на въглероден диоксид (СО2) от нови пътнически автомобили.
(6) Органите по чл. 2, ал. 2 - 5 предоставят на министъра на околната среда и водите изготвените доклади.


Чл. 3. (1) Министърът на околната среда и водите координира дейността на органите по чл. 2, ал. 2 - 5 по изготвяне на докладите в изпълнение на задълженията им по докладването.
(2) Органите по чл. 2, ал. 1 - 5 взаимно обменят информацията, необходима за изготвяне на докладите.


Чл. 4. (1) Органите по чл. 2, ал. 1 - 5 издават заповеди във връзка с организацията на подготовката и представянето на доклади по изпълнение на изискванията на нормативните актове на правото на ЕО в областта на околната среда.
(2) Заповедите по ал. 1 се публикуват в интернет страницата на ведомството, което органът по чл. 2, ал. 1 - 5 ръководи.


Чл. 5. Органите по чл. 2 в съответствие с глава II от Закона за опазване на околната среда публикуват на интернет страницата на своето ведомство информация от докладите, представяни в комисията, когато това се изисква от съответните нормативни актове от правото на ЕО или от български нормативни актове по прилагането им.

Глава втора.
РЕД ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ В КОМИСИЯТА


Чл. 6. (1) Министърът на околната среда и водите със заповедта по чл. 4, ал. 1 определя:
1. координационно звено;
2. крайни звена;
3. междинни и/или първични звена в случаите, когато е необходимо да се предостави информация на крайното звено за подготовка на съответния доклад.
(2) Органите по чл. 2, ал. 2 - 5 със заповедите по чл. 4, ал. 1 определят:
1. крайни звена;
2. междинни и/или първични звена в случаите, когато е необходимо да се предостави информация на крайното звено за подготовка на съответния доклад.


Чл. 7. (1) Със заповедите по ал. 1 органите по чл. 2, ал. 1 - 5 определят и:
1. периода от време, който докладването по съответния нормативен акт на правото на Общността обхваща;
2. срок за изпращане на доклада в ЕК от координационното звено;
3. срок за изготвяне на доклада от крайните звена и за предоставянето му на координационното звено;
4. сроковете за представяне от междинни и/или от първични звена на крайните звена на информацията, необходима за изготвяне на съответния доклад;
5. изискванията за публикуването на информацията по чл. 5.
(2) В случаите по чл. 30, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, когато в нормативен акт не е определен ред за предоставяне на информация за подготовка на докладите, органите по чл. 2, ал. 1 - 5 определят със заповедите по чл. 4, ал. 1 и:
1. задължените лица, които трябва да предоставят информация;
2. административното звено, на което информацията трябва да се представя, и периодичността и сроковете за това.


Чл. 8. (1) За координационно звено по чл. 6, ал. 1, т. 1 се определя административно звено от специализираната администрация на Министерството на околната среда и водите.
(2) За крайно звено за подготовката на всеки доклад се определя:
1. административно звено от администрацията, която органът по чл. 2 ръководи, или
2. централна или териториална администрация - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към същия орган.
(3) За междинни и за първични звена, когато такива са необходими, се определят:
1. административни звена от администрацията, която органът по чл. 2 ръководи, и/или
2. централни и/или териториални администрации - второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.
(4) За междинни и първични звена могат да бъдат определяни и:
1. централни и териториални администрации извън администрацията, която органът по чл. 2 ръководи, и извън централните и териториалните администрации, които са второстепенни разпоредители с бюджетни кредити;
2. физически лица, регистрирани като търговци, и юридически лица, които трябва да предоставят информация, необходима за докладването на органа по чл. 2 или на централни или териториални администрации - второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.
(5) Органите на изпълнителната власт, които ръководят администрации по ал. 3, т. 1, при поискване от орган по чл. 2 определят административните звена от администрацията, която ръководят, за първични или междинни звена и създават необходимата организация за събиране, обработване и представяне на информацията, необходима за подготовка на докладите.


Чл. 9. Координационното звено по чл. 6, ал. 1, т. 1:
1. изпраща изготвените и получените от крайните звена доклади в комисията;
2. координира официалната кореспонденция с комисията във връзка с докладването;
3. поддържа база данни, съдържаща изпратените в комисията доклади;
4. следи за спазване на сроковете за предаване на докладите от крайните звена;
5. (В сила от 01.01.2008 г.) регистрира всеки изпратен в комисията доклад в централната информационна система;
6. (В сила от 01.01.2008 г.) регистрира в централната информационна система публикуваната за обществеността информация по чл. 5.


Чл. 10. Крайните звена:
1. определят съдържанието и формата на информацията, която следва да се предостави от междинните и/или първичните звена на крайните звена за подготовка на съответния доклад;
2. изготвят формат на доклада, когато такъв не е определен в нормативен акт от правото на ЕО;
3. подготвят докладите във форматите, определени със заповедите по чл. 4, ал. 1, и ги изпращат на координационното звено;
4. обобщават и проверяват пълнотата на получената информация от междинни и/или първични звена, необходима за подготовка на съответния доклад, и при необходимост изискват допълнителна информация;
5. следят за спазване на сроковете за представяне на информацията по т. 4 от междинните и/или първичните звена;
6. (В сила от 01.01.2008 г.) създават и поддържат база данни, съдържаща представената от междинните и/или първичните звена информация, както и доклада, изпратен на координационното звено по т. 3;
7. подготвят и представят на координационното звено информация за актуализиране на централната информационна система в случаите на приемане на нови нормативни актове от правото на ЕО или при промяна на съществуващи нормативни актове, които са от компетентността на крайното звено.


Чл. 11. Междинните звена:
1. представят на крайните звена информацията, необходима за изготвяне на доклада в определените със съответния нормативен акт от правото на ЕО или със заповедта по чл. 4 вид, обхват и срокове;
2. обобщават и проверяват пълнотата на информацията, изпратена от първичните звена;
3. следят за спазване на сроковете за представяне на информацията от първичните звена;
4. създават и поддържат база данни, съдържаща представената от първичните звена информация, както и информацията, изпратена на крайното звено по чл. 10.


Чл. 12. Първичните звена:
1. създават организация за генериране на необходимата за междинните или за крайните звена информация за подготовка на докладите;
2. представят на междинните или на крайните звена необходимата информация в определените със съответния нормативен акт от правото на ЕО или със заповедта по чл. 4 вид, обхват и срокове;
3. създават и поддържат база данни с представената в крайните или в междинните звена информация.

Глава трета.
ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА(В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)


Чл. 13. Централизираната информационна система се поддържа и актуализира от координационното звено в Министерството на околната среда и водите.


Чл. 14. Централизираната информационна система съдържа следната информация:
1. наименованието на съответната директива, регламент или решение от правото на ЕО в областта на околната среда, които съдържат изисквания за представяне на доклад от компетентен орган на Република България в комисията;
2. текстовете от съответната директива, регламент или решение от правото на ЕО в областта на околната среда, които съдържат изисквания за представяне на доклад в комисията;
3. индивидуален идентификационен номер на всеки доклад;
4. текста на нормативния акт от правото на ЕО, установяващ стандартизирани формати за докладване до комисията, когато такъв е приет;
5. срокове и график за представяне на доклада в комисията, когато такива са определени;
6. информационна карта за всеки от докладите;
7. текстовете от съответната директива, регламент или решение от правото на Европейските общности в областта на околната среда, които съдържат изисквания за публикуване на информация за обществеността по чл. 4.


Чл. 15. Информационната карта на всеки от докладите служи за управление и осъществяване на процеса на докладване и съдържа три части:
1. управленска, която е в зависимост от спецификата на доклада;
2. формат на доклада, установен по процедура, регламентирана в съответния нормативен акт от правото на ЕО, или определен със заповедта по чл. 4, ал. 2;
3. формат на информацията за обществеността по чл. 5.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата "докладване" е представяне на информация на определен период от време от компетентен орган на Република България в комисията за прилагане на нормативен акт от правото на ЕО в съответствие с изискванията на същия нормативен акт или на друг нормативен акт от правото на ЕО, приет с цел да установи формата и съдържанието на доклада.


§ 2. "Хоризонтално законодателство" е национално законодателство, въвеждащо директиви на Европейския съюз, приложимо във всички останали сектори на околната среда.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. Органите по чл. 2 в съответствие с компетентността си издават заповедите по чл. 4, ал. 2 в двумесечен срок от влизането в сила на наредбата.


§ 4. (1) Органите по чл. 2 създават необходимата организация за подготовка и представяне на докладите в комисията до създаването на централизираната информационна система.
(2) След създаването на централизираната информационна система координационното звено въвежда в нея информацията за вече осъщественото докладване.
(3) Министърът на околната среда и водите със заповед определя нивата на достъп до информацията, включена в централизираната информационна система.


§ 5. Наредбата се приема на основание на чл. 11, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда.


§ 6. Член 9, т. 5 и 6, чл. 10, т. 6 и глава трета влизат в сила от 1 януари 2008 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 ОТ 23 ЮЛИ 2007 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРИТЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 19.07.2007 Г.)

§ 6. В нормативните актове на Министерския съвет:
1. Думите "министърът на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите" се заменят съответно с "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието".
2. Думите "Министерството на земеделието и горите" и "Министерство на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието".
3. Думите "Националното управление по горите" и "Национално управление по горите" се заменят съответно с "Държавната агенция по горите" и "Държавна агенция по горите".
4. Думите "ръководителят на Националното управление по горите" и "началникът на Националното управление по горите" и думите "ръководителя на Националното управление по горите" и "началника на Националното управление по горите" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция по горите" и "председателя на Държавната агенция по горите".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 9. Постановлението влиза в сила от 19 юли 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 ОТ 5 АВГУСТ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО И ФУРАЖИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2008 Г.)

§ 5. В нормативните актове на Министерския съвет:
1. Думите "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните".
2. Думите "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните" и "Министерство на земеделието и храните".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 29 ЮНИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.07.2017 Г.)

§ 70. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти