Logo Четвъртък, 22 Октомври


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 11 ОТ 15 МАЙ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА ТЕХНИТЕ АСОЦИАЦИИ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 9 ОТ 2012 Г.)

Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.42 от 29 Май 2007г., изм. ДВ. бр.43 от 9 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 14 Август 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 28 Май 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 12 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.52 от 8 Юли 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 20 Април 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 10 Май 2019г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) С тази наредба се уреждат:
1. (доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.) условията, които се определят от държавите членки, и редът за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци;
2. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) условията и редът за одобрение, съдържанието и редът за прилагане на плана за признаване от групи производители на плодове и зеленчуци;
3. (доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) условията за членуване на непроизводители в признати организации на производители и групи производители на плодове и зеленчуци;
4. условията и редът за признаване на асоциации на организации на производители на пресни плодове и зеленчуци;
5. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) условията и редът за одобряване съдържанието и редът за прилагане на оперативни програми на признати организации на производители на плодове и зеленчуци;
6. (изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) дейностите и разходите, които могат да се включват в оперативните програми на признатите организации на производители на плодове и зеленчуци;
7. (нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) условията и редът за подпомагане на групи производители на плодове и зеленчуци;
8. (нова - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) дейностите и разходите, които могат да се включват в плановете за признаване на групи производители на плодове и зеленчуци.
(2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Наредбата се издава за прилагане на правилата на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (OB, L 347, 20.12.2013 г.) (Регламент (ЕС) № 1308/2013), Делегиран Регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията от 13 март 2017 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци, за допълване на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на санкциите, приложими в посочените сектори, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията (ОВ, L 138/4 от 25.05.2017 г.) (Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията), Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията от 13 март 2017 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (ОВ, L 138/57 от 25.05.2017 г.) (Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията) и на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (ОВ, L 157/1, 15.06.2011 г.) (Регламент № 543/2011).
Чл. 2. (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.)

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ


Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Организация на производители на плодове и зеленчуци може да бъде кооперация, събирателно дружество или дружество с ограничена отговорност. Членове на организацията могат да бъдат физически или юридически лица с изключение на юридическите лица с нестопанска цел, които са регистрирани по чл. 7 или по чл. 31 от Закона за подпомагане на земеделските производители и извършват дейност като производители на плодове и зеленчуци, за които организацията кандидатства за признаване и имат завършена финансова година.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) В организациите на производители на плодове и зеленчуци могат да членуват и физически и юридически лица, които не са производители на плодове и зеленчуци, но тяхната дейност е свързана с дейността, за която организацията иска признаване. Членовете, които не са производители на плодове и зеленчуци, нямат право:
1. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) на глас при вземане на решения, свързани с оперативните фондове и оперативните програми на организацията;
2. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.) да ползват пряко мерките, финансирани от Съюза.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.) Асоциация на организации на производители на плодове и зеленчуци по смисъла на чл. 156 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 може да бъде събирателно дружество, дружество с ограничена отговорност или кооперативен съюз.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) В асоциации на организации на производители на плодове и зеленчуци могат да членуват и юридически лица, които не са признати организации на производители на плодове и зеленчуци, но те нямат право:
1. (нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) на глас при гласуване на решения, свързани с оперативни фондове и оперативни програми;
2. (нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.) да се ползват пряко мерките, финансирани от Съюза.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) В дружеството по ал. 1 всеки член, както и свързаните лица заедно, притежават не повече от 40 % от гласовете и дяловете. При определяне на процента от правото на глас и на дяловете в дружеството се прилагат разпоредбите за свързани лица по тази наредба и за свързани предприятия и предприятия партньори съгласно чл. 4, ал. 3 и 5 от Закона за малките и средните предприятия.


Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., предишен текст на чл. 4 - ДВ, бр. 43 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) Организацията на производители и група производители на плодове и зеленчуци може да бъде призната за реализация на един или повече видове продукти, произведени от нейните членове, включително за продукти, предназначени за преработка. Организациите на производители се признават за продукт или продукти, предназначени само за преработка, когато представят доказателства, че тези продукти се доставят за преработка, чрез система от договори за доставка или по друг начин.
(2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Членовете на организацията на производители са задължени да реализират чрез нея цялото произведено количество продукти, за които тя е призната. Когато е предвидено в устройствения акт на организацията, те могат да предлагат самостоятелно на пазара до 25 на сто от произведените от тях продукти, а за биологично произведени продукти - до 40 на сто, за които организацията на производители е призната, в следните случаи:
1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) когато продават произведените от тях продукти на крайни потребители;
2. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) когато продават самостоятелно или чрез друга организация на производители продукти, които за организацията, в която членуват, представляват незначителна част от обема на предлаганата на пазара продукция или не се включват обичайно в нейната търговска дейност.

Чл. 5. (1) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) Организациите на производители на плодове и зеленчуци се признават, когато отговарят едновременно на следните критерии за признаване:
1. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) са създадени по инициатива на техните членове и извършват една или повече от дейностите, изброени в чл. 152, параграф 1, буква б) на Регламент (ЕС) № 1308/2013 за постигане на една или повече от целите, изброени в чл. 152, параграф 1, буква в) на Регламент (ЕС) № 1308/2013;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.) устройственият акт (дружественият договор, учредителният договор или уставът) на организацията урежда:
а) минимален срок за членуване не по-кратък от една година и прекратяването на членството с писмено предизвестие със срок не по-кратък от шест месеца, който започва да тече от датата, на която е депозирано в администрацията на дружеството;
б) задължение на членовете да членуват за всеки вид плодове и зеленчуци само в една организация на производители;
в) задължение на членовете да прилагат приетите от организацията на производителите правила, свързани с производството, предлагането на пазара, отчитането на продукцията и опазването на околната среда;
г) задължение на членовете да предоставят информацията, искана от организацията на производителите;
д) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) задължение на членовете за финансови вноски, необходими за създаване и финансиране на оперативния фонд на организацията на производителите;
е) правила, които позволяват на членуващите производители да контролират по демократичен начин своята организация и нейните решения;
ж) задължение на членовете да реализират чрез организацията цялото произведено количество произведени плодове и зеленчуци, за които се иска признаване, с изключение на случаите по чл. 4, ал. 2;
з) санкции за нарушаване на задълженията;
и) (нова - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) правила при напускане на член, върху чиято земя е извършена инвестиция.
3. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.) имат не по-малко от 6 членове;
4. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.) членовете на организацията всяка година предлагат на пазара продукция на стойност не по-малко от 50 000 лева;
5. (доп. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) водят счетоводство за дейността, за която са признати, и съхраняват счетоводните документи по реда на Закона за счетоводството; в случай на одобрена оперативна програма счетоводните документите се съхраняват не по-малко от 5 години след изпълнението на оперативната програма;
6. (отм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.)
7. (нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) да разполагат или да подготвят персонал, инфраструктура и оборудване, необходими за предоставянето на професионална, материална и техническа подкрепа за своите членове;
8. (нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) не извършват пряка производствена дейност;
9. (нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.)
10. (нова - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) имат вътрешен правилник за дейността на организацията.
(2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) При оценка на критериите за признаване по ал. 1 не се вземат предвид членовете на организацията на производители на плодове и зеленчуци, които не са производители на плодове и зеленчуци.
(3) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) При определяне на броя на членовете по ал. 1, т. 3 могат да се отчитат и членовете на дружество, което членува в организацията на производители на плодове и зеленчуци при условие, че членовете на дружеството са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), като производители на плодове и зеленчуци, за които организацията кандидатства за признаване.
(4) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Стойността на предлаганата на пазара продукция по ал. 1, т. 4 се изчислява през първата година от създаване на организацията на производители на плодове и зеленчуци като сбор от стойността на предлаганите на пазара през предходната година от отделните членове плодове и зеленчуци, а от втората година - като стойност на предлаганите на пазара през предходната година плодове и зеленчуци от организацията за продуктите, за които е призната. Стойността на предлаганата на пазара продукция се доказва със счетоводни данни съгласно Закона за счетоводството и включва:
1. в стойността на предлаганата на пазара продукция се включва и стойността на предлаганата на пазара от организацията на производители продукция от предназначените за преработка плодове и зеленчуци при условия и по ред, посочени в чл. 22, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията;
2. в стойността на предлаганата на пазара продукция се включва и стойността на изтеглените от пазара количества, реализирани в съответствие с чл. 34, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2013/1308;
3. в стойността на предлаганата на пазара продукция може да се включи всяко застрахователно обезщетение, получено поради природно бедствие, климатично събитие, болести по растенията и нашествие от вредители.
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) Производител може да членува за всеки отделен вид плодове или зеленчуци само в една организация на производители.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Група производители на плодове и зеленчуци, която не отговаря на изискванията за признаване по чл. 5, ал. 1, т. 3 и 4, но отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 1 и 2, чл. 4 и на останалите изисквания за признаване по чл. 5, може да получи предварително признаване за срок до 5 години от окончателното одобряване на плана за признаване.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.) Групата производители на плодове и зеленчуци отговаря на условията за признаване, когато има поне 4 членове и годишен оборот не по-малък от 100 000 лв., както и одобрен план за признаване. При определяне на броя на членовете и на годишния оборот на групата производители на плодове и зеленчуци се прилагат ал. 3 и 4 на чл. 5. При определяне на годишния оборот се отчита само стойността на предлаганата на пазара продукция от тези плодове и зеленчуци, за които групата производители иска признаване.
(3) В групата производители на плодове и зеленчуци не може да членува физическо или юридическо лице, което е членувало в друга група производители на плодове и зеленчуци.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) (1) За получаване на предварително признаване групата производители представя план за признаване с продължителност не повече от 5 календарни години.
(2) Планът по ал. 1 се изготвя съгласно приложение № 6.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2012 г.) Когато планът за признаване включва извършване на инвестиции към него, групата производители на плодове и зеленчуци прилага и инвестиционна програма за периода на изпълнение на плана за признаване съгласно приложение № 7 и се прилагат документи за първия годишен период на програмата съгласно приложение № 8. Инвестиционната програма е с период не по-малко от 5 години, а в случаите на създаване на трайни насаждения или извършване на строително-монтажни работи прогнозата трябва да обхваща 10-годишен период, като заложените инвестиции се реализират най-късно в петата година.
(4) Инвестиционната програма включва подробно описание на планираните инвестиции и дейности, които допринасят за постигането на една или повече от следните цели:
1. увеличаване на броя на членовете в съответствие с определените минимални изисквания в чл. 5, ал. 1, т. 3;
2. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.) нарастване на стойността на реализираната на пазара продукция;
3. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните производствени материални и/или нематериални активи, и/или
4. подобряване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти, и/или
5. опазване на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
6. подобряване на хигиенните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство, и/или
7. подобряване качеството на произвежданите плодове и зеленчуци, и/или
8. подобряване на възможностите за производство и маркетинг на произвежданите плодове и зеленчуци.
(5) Инвестиционната програма включва само допустими за подпомагане разходи съгласно приложение № 9. При закупуване на техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата в инвестиционната програма се посочва размерът на земята, за който техниката ще бъде използвана.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.)

Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) (1) Разплащателната агенция проверява представения план за признаване, включително чрез инспекция на място, относно:
1. точността на информацията, включена в него;
2. търговската и техническата обоснованост на предвидените мерки;
3. допустимостта на включените в него инвестиционни разходи;
4. съответствието с изискванията на националното законодателство и с правото на Европейския съюз.
(2) Инвестиционната програма се оценява съгласно приложение № 10 по следните икономически и финансови показатели на предложените инвестиции и дейности:
а) прогнози за нетните парични потоци на проекта;
б) нетна настояща стойност на инвестицията;
в) изчисляване на вътрешна норма на възвръщаемост на инвестицията;
г) индекс на рентабилност на инвестицията;
д) изчисляване на срока на откупуване на инвестицията.
(3) Инвестиционната програма трябва да показва икономическа жизнеспособност на стопанството и нейното изпълнение да води до значително подобряване на цялостната му дейност чрез постигане на една или повече цели по чл. 7, ал. 4.
(4) Когато установи нередовност на подадените документи или непълнота в заявените в тях данни, Държавен фонд "Земеделие" изпраща уведомително писмо до групата производители за установените нередовности и/или непълноти. Срокът за одобряване на плана за признаване започва да тече, след като групата производители на плодове и зеленчуци допълни и/или обоснове плана за признаване и/или инвестиционната програма и/или представи необходимите документи.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.)
(6) В двумесечен срок от получаване на плана за признаване и инвестиционната програма въз основа на проверките и оценките по ал. 1, 2 и 3 изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" със заповед:
1. одобрява плана за признаване и инвестиционната програма;
2. отхвърля представения план за признаване и инвестиционната програма; заповедта за отхвърляне на представения план за признаване и инвестиционната програма подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс;
3. (нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) временно приема плана за признаване и инвестиционната програма до определяне на финансовото участие на Съюза по чл. 47, параграф 4 от Регламент № 543/2011.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) В 14-дневен срок от издаване на заповедта по ал. 6 признатата група производители сключва договор с Разплащателната агенция за изпълнение на одобрената инвестиционна програма. Договорът се сключва от законния или от изрично упълномощен представител на групата производители.
(8) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2013 г.) При прилагане на ал. 6, т. 3 договорът по ал. 7 се сключва след окончателното одобрение на плана за признаване съгласно чл. 7б, ал. 6.


Чл. 7б. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.) Планът за признаване се изпълнява на годишни периоди, които започват на 1 януари и приключват на 31 декември. Първият годишен период се прилага след сключване на договора по чл. 7а, ал. 7, като започва от първи януари на следващата календарна година или от първия календарен ден след подписването на договора и приключва на 31 декември.
(2) Групите производители могат да разделят годишните периоди по ал. 1 на шестмесечни периоди. Отделните инвестиции, включени в инвестиционната програма, или обособени части от тях се изпълняват в рамките на годишните или шестмесечните периоди.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) В срок до 15 септември на годината, предхождаща всеки годишен период от плана за признаване, групата производители подава окончателни договори и оферти, договори за аренда и наем и други актуални документи съгласно приложение № 8 за инвестициите, които е планирала за този годишен период. В същия срок групата производители представя и актуализиран бизнес план с данни за неговото изпълнение през всички години от неговото начало.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.) По време на прилагането на плана за признаване групата производители на плодове и зеленчуци може да увеличи размера на разходите за съответната година с 5 % от първоначално одобрения размер, но не повече от определената горна граница, посочена в чл. 26, ал. 3, т. 1 и 2. Разходите за съответната година могат да бъдат намалени с не повече от 25 % от първоначално одобрения размер, при условие че са спазени общите цели на плана за признаване.
(5) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.) След получаване на коефициент на разпределение по чл. 47, параграф 4 от Регламент № 543/2011 от Европейската комисия и въз основа на средствата за национално съфинансиране, включени в сметката за средствата от ЕС на Държавен фонд "Земеделие", Разплащателната агенция разпределя пропорционално средствата, определени за европейско финансиране и национално съфинансиране за съответната година, между всички временно приети планове за признаване. В зависимост от това разпределение Разплащателната агенция може да намали за съответната година процента на публично финансиране по чл. 26, ал. 1 на временно приетите планове за признаване.
(6) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2013 г.) Разплащателната агенция уведомява групата производители за определеното по реда на ал. 5 финансиране на подадения от нея и временно приет план за признаване и предлага на групата производители изменения във временно приетия план за признаване и/или в инвестиционната програма. Групата производители може да приеме предложените изменения, да оттегли плана за признаване и инвестиционната програма или да измени плана за признаване и да оттегли инвестиционната програма. Когато групата производители измени плана за признаване и/или инвестиционната си програма, изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" със заповед окончателно одобрява плана за признаване и инвестиционната програма.
(7) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2012 г.) Договорът по чл. 7а, ал. 7 се актуализира за всяка календарна година от изпълнението на плана за признаване, като се отразяват и промените, направени съгласно ал. 4, 5 и 6 и чл. 7в.


Чл. 7в. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.) Групите производители на плодове и зеленчуци могат да искат изменение на одобрените планове и инвестиционни програми по отношение на мерките и средствата за следващата година или за целия период на плана за признаване, ако предложените изменения съответстват на одобрените цели, икономически и финансови показатели и продължителност на плана. Предложените изменения на плановете се одобряват по реда на чл. 7а, ал. 1, 2, 3 и 4, след което се отразяват в договорите по чл. 7а, ал. 7.
(2) Групите производители могат да искат изменения по ал. 1 в срок до 15 септември в годината, предхождаща изпълнението на годишния период от плана за признаване, като подадат в съответната областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие", отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане":
1. инвестиционна програма съгласно приложение № 7;
2. документи за инвестициите през следващия годишен период съгласно приложение № 8;
3. (нова - ДВ, бр. 47 от 2013 г.) документи, които доказват необходимостта от исканата промяна.
(3) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Групите производители на плодове и зеленчуци могат да искат не повече от два пъти годишно, но не по-късно от 30 септември изменения на одобрените планове и инвестиционни програми по отношение на одобрените разходи и дейности през текущата година, ако предложените изменения съответстват на одобрените цели, икономически и финансови показатели и продължителност на плана. Неизпълнението на разходите за текущата година не може да бъде повече от 25 на сто от първоначално одобрения размер, при условие че са спазени общите цели на плана за признаване. Групите производители подават в съответната областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" заявление за измененията, като прилагат документите по ал. 2, т. 3. Когато измененията на одобрените планове и инвестиционни програми през текущата година не се отнасят до размера, вида и периода на изпълнение на одобрените разходи и дейности, групите производители на плодове и зеленчуци уведомяват писмено Държавен фонд "Земеделие" за тях.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 47 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) Когато установи нередовност на подадените документи или непълнота в заявените в тях данни, Държавен фонд "Земеделие" изпраща уведомително писмо до групата производители за тяхното отстраняване в срок от десет работни дни от датата на неговото получаване. Срокът за изменение на плана за признаване започва да тече, след като групата производители на плодове и зеленчуци допълни и/или обоснове плана за признаване и/или инвестиционната програма и/или представи необходимите документи.
(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) Ако в срока по предходната алинея групата производители не отстрани непълнотите или нередовностите, заявлението се разглежда според наличните документи.
(6) (Предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 47 от 2013 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) В тримесечен срок от датата на подаване на искане по ал. 2 и в двумесечен срок от датата на подаване на искане по ал. 3 изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" със заповед:
1. одобрява исканите промени;
2. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.) мотивирано отхвърля исканите промени; заповедта за отхвърляне на исканите промени се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) Държавен фонд "Земеделие" изпраща на групата производители заповедта по ал. 6, т. 1 в срок до 10 работни дни от нейното издаване. В срок до 10 работни дни от получаване на заповедта законният или изрично упълномощен представител на групата производители е длъжен да се яви в Централното управление на Държавен фонд "Земеделие" за подписване на допълнително споразумение към договора по чл. 7а, ал. 7. Когато групата производители не подпише допълнително споразумение в посочения срок и не е информирала преди изтичането му Държавен фонд "Земеделие" за обективната невъзможност за неговото подписване, одобрените планове и инвестиционни програми не се изменят.


Чл. 7г. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) (1) Бивш член на призната организация на производители на плодове и зеленчуци може да бъде приет за член на група производители на плодове и зеленчуци не по-рано от 1 октомври на годината, следваща годината, през която е напуснал организацията на производители на плодове и зеленчуци.
(2) Групата производители на плодове и зеленчуци, която е получила предварително признаване, може да кандидатства за признаване като организация на производители на плодове и зеленчуци преди изтичане срока на предварителното признаване. Групата производители на плодове и зеленчуци се признава като организация на производители на плодове и зеленчуци в срок до четири месеца от изпълнение на плана за признаване.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Отпускането на финансова помощ на групи производители се прекратява веднага след като бъдат признати като организация на производители на плодове и зеленчуци с изключение на помощта, за която е подадена валидна заявка за плащане. По искане на групата производители дейности от плана за признаване, които не са изпълнени, могат да бъдат пренесени в оперативната програма.
(4) Когато групата производители на плодове и зеленчуци в изпълнение на план за признаване направи инвестиция в стопанството на свой член и той напусне групата производители или организацията на производители преди изтичане на амортизационния срок на инвестицията и тя не може да бъде върната на групата производители или на организацията на производители, е длъжен да и плати остатъчната стойност на инвестицията към датата на напускане.


Чл. 8. (1) Признават се асоциации на организации на производители на плодове и зеленчуци, които отговарят на следните изисквания:
1. създадени са от две или повече признати организации на производители на плодове и зеленчуци, които участват в тяхното управление;
2. разполагат с информация за произвежданата и реализираната от техните членове продукция;
3. (отм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.)
4. имат не по-малко от двама членове;
5. изготвят счетоводен отчет за дейностите, които са им делегирани от техните членове, по реда на Закона за счетоводството.
6. (отм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.)
(2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) При оценка на критериите за признаване по ал. 1 не се вземат предвид членовете на асоциацията, които не са признати организации на производители на плодове и зеленчуци.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) Организациите на производители на плодове и зеленчуци могат да делегират на асоциациите, в които членуват, изпълнението на част от техните функции, включително изпълнението на част от дейностите от оперативните програми по чл. 44 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.


Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Признатите организации на производители на плодове и зеленчуци и асоциации на организации на производители на плодове и зеленчуци могат да възлагат с договор извършването на една или повече дейности, за които са признати, на външни изпълнители, включително на един или повече от своите членове или на свои дъщерни дружества. В тези случаи признатите организации на производители на плодове и зеленчуци и асоциации на организации на производители на плодове и зеленчуци са длъжни да упражняват контрол и отговарят за изпълнението на делегираните дейности съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията.

Глава трета.
РЕД ЗА ПРИЗНАВАНЕ


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Организациите на производители на плодове и зеленчуци и асоциациите на организации на производители на плодове и зеленчуци подават в Министерството на земеделието, храните и горите заявления за признаване по образец съгласно приложение № 1.
(2) Заедно със заявлението по ал. 1 организациите на производители представят и:
1. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., отм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.)
3. вътрешния правилник за дейността на организацията;
4. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.)
5. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) финансови и/или счетоводни документи, които доказват стойността на предлаганата на пазара от членовете на организацията и/или от нея продукция през предходната година съгласно чл. 5, ал. 4;
6. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) списък на членовете на организацията, включително членовете, които не са производители на плодове и зеленчуци;
7. (отм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.)
8. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.)
9. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) справка-декларация по образец съгласно приложение № 2 за годишната стойност на предлаганата на пазара от членовете на организацията продукция през предходната календарна година;
10. декларация от членовете на организацията, че за всеки отделен вид плодове или зеленчуци членуват само в една организация на производители;
11. пълномощно с нотариално заверен подпис - когато заявлението се подава от пълномощник;
12. (нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.)
13. (нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) при прилагане на чл. 8а - доказателства, че това е подходящ начин да се постигнат целите на организацията на производители.
14. (нова - ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.)
(3) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) Заедно със заявлението по ал. 1 асоциациите на организации на производители на плодове и зеленчуци представят:
1. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., отм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г.)
4. (доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) списък на членовете на асоциацията;
5. (отм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.)
6. (отм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.)
7. (отм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.)
8. пълномощно с нотариално заверен подпис - когато заявлението се подава от пълномощник;
9. (нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) при прилагане на чл. 8а - доказателства, че това е подходящ начин да се постигнат целите на асоциацията.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Когато представените документи са непълни или нередовни, на заявителя се изпраща уведомително писмо за предоставяне на допълнителна информация. Исканата информация се предоставя в срок до 10 работни дни след деня на получаване на уведомителното писмо.
(5) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Когато в срока по ал. 4 заявителят не отстрани непълнотите или нередовностите, производството по разглеждане на заявлението се прекратява със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Заповедта се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед назначава постоянна комисия, която извършва проверка за изпълнение на критериите за признаване, включително проверка на място, и дава становище по признаването на организацията на производители или на асоциацията на организации на производители на плодове и зеленчуци.


Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.)

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) В тримесечен срок от подаване на заявлението по чл. 9, ал. 1 министърът на земеделието, храните и горите със заповед признава организацията на производители на плодове и зеленчуци или асоциацията на организации на производители на плодове и зеленчуци или прави мотивиран отказ. При сливане на признати организации на производители министърът на земеделието, храните и горите въз основа на становището по чл. 9, ал. 6 със заповед признава новата организация на производители на плодове и зеленчуци или прави мотивиран отказ.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Достоверността на заявените данни от организациите на производители, групите производители или асоциациите на организации на производители на плодове и зеленчуци се констатира от Министерството на земеделието, храните и горите чрез извършването на периодични проверки на място за установяване на съответствието им с изискванията по чл. 3, 4, 5 и 8. Всяка година се проверяват най-малко 30% от признатите организации на производители, групи производители и асоциации на организации на производители на плодове и зеленчуци. Всяка призната организация на производител, група производители и асоциация на организации на производители на плодове и зеленчуци се проверява най-малко веднъж на 5 години и не по-често от веднъж годишно.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Когато при проверка по ал. 3 и в случаите на чл. 23а, ал. 1, т. 1 се установи, че организацията на производители на плодове и зеленчуци не отговаря на изисквания по чл. 3, 4 и 5, се прилага чл. 59 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията, като временното преустановяване и оттеглянето на признаването се извършват със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. При оттегляне на признаването организацията на производители на плодове и зеленчуци се заличава от базата данни по чл. 14, ал. 3.
(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Когато при проверка по ал. 3 и в случаите на чл. 31, ал. 1, т. 1 се установи, че групата производители на плодове и зеленчуци не отговаря на изисквания по чл. 6, се предприемат действия по уведомяване на съответната група за констатираните нарушения и препоръки за тяхното отстраняване. Временно преустановяване и оттегляне на признаването се извършват със заповед на министъра на земеделието, храните и горите в случай на неспазване на критериите, предвидени в разпоредбите на чл. 114 и 117 от Регламент за изпълнение № 543/2011 на Комисията. Когато групата производители оттегли подадения план за признаване съгласно чл. 7б, ал. 5, нейното признаване се отменя със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. В тези случаи групата производители на плодове и зеленчуци се заличава от публичния електронен регистър по чл. 14, ал. 3. Заповедите се съобщават и могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Организациите на производители, групите производители или асоциациите на организации на производители на плодове и зеленчуци оказват съдействие за достъп до помещенията, счетоводната, търговската и техническата документация и до стопанствата на членовете на служителите на Европейската комисия, Европейската сметна палата, Министерството на земеделието, храните и горите и Държавен фонд "Земеделие".


Чл. 11. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Министерството на земеделието, храните и горите оказва съдействие на представителите на Европейската комисия, които проверяват спазването на изискванията за признаване и дейността на признатите организации на производители на плодове и зеленчуци, групи производители на плодове и зеленчуци и асоциации на организации на производители на плодове и зеленчуци.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Министерството на земеделието, храните и горите предоставя на Разплащателната агенция актуална информация за:
1. признатите организации на производители, признатите групи производители и асоциации на организации на производители на плодове и зеленчуци - в срок до 7 работни дни от издаване на заповед по чл. 10, ал. 1;
2. настъпили през предходния месец промени в броя на членовете и обхвата на продуктите, обект на признаване, за извършени проверки и резултатите от тях и за предприети мерки за отстраняване на констатирани нередности - ежемесечно в срок до 10-о число.
(4) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Признатите организации на производители на плодове и зеленчуци, които не са представили и не изпълняват оперативна програма, са длъжни ежегодно да подават в Министерството на земеделието, храните и горите информация за стойността на търгуваната през годината продукция в срок до 31 март на следващата календарна година.
(5) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Признатите организации на производители на плодове и зеленчуци представят ежегодно в срок до 30 август на текущата година в Министерството на земеделието, храните и горите информация съгласно приложение V на Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията.
(6) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Министерството на земеделието, храните и горите информира ежегодно Комисията до 31 март за всяко решение за признаване, за отказ за признаване или за оттегляне на признаване на организация на производители, група производители или асоциация на организации на производители на плодове и зеленчуци, взето през предходната календарна година.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) (1) Министърът на земеделието, храните и горите издава заповед за оттегляне на признаването и за заличаване вписването на организацията на производители на плодове и зеленчуци, групата производители на плодове и зеленчуци или асоциацията на организации на производители на плодове и зеленчуци:
1. въз основа на писмено заявление от управителния орган;
2. при прекратяване и/или преобразуване на юридическото лице извън посочените в чл. 3, ал. 1;
3. при обявяване в несъстоятелност на организацията;
4. когато тя е призната въз основа на невярна информация или при признаването е извършила нарушение на закона, установени по съдебен ред.
(2) Министерството на земеделието, храните и горите изпраща на Разплащателната агенция копие от заповедта в едноседмичен срок от нейното издаване.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Отказите по чл. 7а, ал. 6, т. 2 и чл. 10, ал. 1 и заповедите по чл. 12 могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Министерството на земеделието, храните и горите създава, съхранява и поддържа публичен електронен регистър за признатите организации на производители, групи производители и асоциации на организации на производители на плодове и зеленчуци.


Чл. 15. По реда на тази глава се признават и организации на производители и асоциации на организации на производители на плодове и зеленчуци, в които членуват производители или организации на производители от други държави - членки на Европейския съюз, когато седалището на организацията или асоциацията се намира на територията на Република България.


Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.)

Глава четвърта.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ВКЛЮЧВАТ В ТЯХ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 9 ОТ 2012 Г.)


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Признатите организации на производители на плодове и зеленчуци могат да кандидатстват за финансово подпомагане, като създадат оперативен фонд и представят в Разплащателната агенция оперативна програма съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1308/2013 и Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) Максималният размер на годишната помощ от Съюза за организациите на производители на плодове и зеленчуци се определя съгласно чл. 34, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Организацията на производители предлага референтен период, въз основа на който се изчислява стойността на реализираната на пазара продукция.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Разплащателната агенция по предложение на организацията на производители определя референтен период в съответствие с чл. 23, пар. 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) Организациите на производители на плодове и зеленчуци могат да искат промяна на референтния период по ал. 2 само преди да е започнало изпълнението на оперативната програма, с мотивирано заявление до Разплащателната агенция.
(4) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) В стойността на предназначените за преработка плодове и зеленчуци, както и на реализираната на пазара продукция може да бъде включена и стойността на продукцията по чл. 22, пар. 2, 3 и 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията. Когато реализираната на пазара продукция не е фактурирана франко организацията на производителите на плодове и зеленчуци, а на други етапи на преработка, доставка или транспорт, тя не се отчита като реализирана от организацията на производители продукция.
(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Организациите на производители на плодове и зеленчуци, които са създали оперативни фондове, могат да включат в оперативните си програми и искане за национална помощ за тяхното допълване в размер до 80 на сто от собственото им участие в оперативния фонд съгласно чл. 19, ал. 1, но не повече от 10 на сто от годишната стойност на реализираната на пазара от организацията продукция.
(6) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.)
(7) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2016 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Алинеи 1 - 5 се прилагат и за асоциациите на организации на производители на плодове и зеленчуци.


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Организациите на производители и техните асоциации осигуряват собственото си участие в оперативните фондове с вноски от самите тях и/или вноски от техните членове. Организациите на производители набират средства за финансиране на оперативните фондове чрез:
1. влагане на собствени средства, получени от продажбата на продукцията на членовете на организацията на производители от плодове и зеленчуци, за които са признати;
2. събиране на членски внос или на други вноски от членовете на организацията на производители, предвидени в устава, в учредителния или в дружествения договор на кооперацията или дружеството;
3. (доп. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) банкови кредити или друго външно финансиране, получени от организацията на производителите за извършване на инвестицията и за набиране на оперативния фонд;
4. вноски на организациите на производители, членуващи в асоциацията.
(2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Участието по ал. 1 в оперативния фонд не се осигурява чрез средства, които предстои да бъдат получени като субсидии от Разплащателната агенция. Оперативният фонд се използва само за финансиране на оперативната програма на организацията на производители или на асоциацията на организации на производители, като произходът на средствата в него следва да бъде доказан със съответните документи и отчети.
(3) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2012 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г.)
(4) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 43 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) Организациите на производители водят аналитично счетоводство съгласно Закона за счетоводството за създадения оперативен фонд, което позволява идентифициране на всички приходи и разходи.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 43 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., нова - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Годишните финансови отчети се заверяват от независим одитор в случаите, предвидени в Закона за счетоводството.
(6) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г., предишна ал. 4, изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 43 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Организациите на производители на плодове и зеленчуци, които са създали оперативни фондове, са длъжни ежегодно в срок до 1 септември да съобщават на Разплащателната агенция прогнозирани суми за вноската на Съюза, исканата национална помощ и вноската на самата организация и на членовете и в оперативните фондове за следващата година. Прогнозните суми се съобщават заедно с подаването на оперативна програма или на искане за одобрение на нейното изменение.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Организациите на производители на плодове и зеленчуци изготвят оперативните си програми съгласно чл. 33 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, чл. 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията, чл. 31 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията и Националната стратегия за устойчиви оперативни програми на организации на производители на плодове и зеленчуци в Република България в съответствие с приложение № 9а.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) Организациите на производители на плодове и зеленчуци могат да включват в оперативните си програми една или повече от следните мерки за предотвратяване и управление на кризи:
1. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) изтегляне на продукти от пазара, в т.ч. разходи за сортиране, опаковане и транспорт за безплатно разпространение по чл. 16 и 17 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията;
2. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) насърчаване и комуникация, независимо дали е с превантивна цел, или във времена на криза;
3. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) мерки за обучение и обмен на най-добри практики;
4. застраховане на реколтата.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., нова - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Максималните проценти от оперативния фонд, които могат да бъдат предвидени за прилагане на отделна мярка или дейност, включена в оперативната програма, не могат да надвишават определените в Националната стратегия за устойчиви оперативни програми на организации на производители на плодове и зеленчуци в Република България.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Организациите на производители на плодове и зеленчуци могат да включват в оперативните си програми допустимите разходи, посочени в приложение № 10а. Забранява се включването в оперативните програми на дейностите и разходите, предвидени в Приложение II на Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията.
(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) Оперативната програма на организацията на производители на плодове и зеленчуци задължително включва две или повече екологични дейности или поне 10 на сто от разходите по нея са за екологични дейности, които са допустими съгласно одобрената от Европейската комисия Национална рамка за екологични дейности. Изискването не се прилага за организации на производители на плодове и зеленчуци, когато 80 на сто от техните членове изпълняват поне едно агроекологично задължение по Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ДВ, бр. 16 от 2015 г.) или по Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ДВ, бр. 16 от 2015 г.).
(6) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Организацията на производители на плодове и зеленчуци включва в оперативната програма за периода на нейното изпълнение информацията по приложение № 9а и прилага към нея документи за първия годишен период от нейното изпълнение съгласно приложение № 10б. Прогнозата за дейностите, включени в оперативната програма трябва да обхваща период не по-малко от 5 години, а в случаите на създаване на трайни насаждения или извършване на строително-монтажни работи - 10-годишен период, като заложените инвестиции се реализират най-късно през петата година.
(7) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Подадената оперативна програма се оценява съгласно приложение № 10 по икономическите и финансовите показатели, посочени в чл. 7а, ал. 2. Оперативната програма трябва да показва икономическа жизнеспособност на стопанството и нейното изпълнение да води до значително подобряване на цялостната му дейност чрез постигане на една или повече цели по чл. 7, ал. 4. Икономическата жизнеспособност се доказва ежегодно съобразно направените инвестиции, като се преизчислява и оперативният фонд.
(8) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) В оперативните програми се посочват дейностите, чието изпълнение организацията на производители на плодове и зеленчуци е делегирала съгласно чл. 8, ал. 2, на призната асоциация на организации на производители на плодове и зеленчуци, в която членува.
(9) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) Асоциациите на организации на производителите могат да изготвят цялостни или частични оперативни програми, включващи мерки, които са определени, но не са реализирани от членуващите в тях организации на производители, в рамките на техни оперативни програми.


Чл. 20а. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Организациите на производители на плодове и зеленчуци могат да предвидят в оперативните си програми изтегляне от пазара на продуктите, включени в Приложение IV на Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията и в приложение № 5 на тази наредба, и компенсации за тяхното изтегляне не по-големи от посочените там.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Организациите на производители на плодове и зеленчуци писмено уведомяват Разплащателната агенция за всяка операция по изтегляне на пресни плодове и зеленчуци от пазара в седемдневен срок преди нейното извършване. Уведомлението съдържа вида, количеството и класа на качество на изтегляните пресни плодове и зеленчуци, тяхното предназначение и мястото, на което се осъществява изтеглянето от пазара. В периода на изтегляне на количествата от пазара БАБХ и/или ДФЗ осигуряват присъствието на свои представители.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.) Изтегляните от пазара продукти се придружават от сертификат за съответствие на качеството. След изтеглянето продуктите трябва да бъдат реализирани чрез безплатно разпределяне за благотворителни организации, училища, детски градини или лечебни заведения. Организациите, които получават количества изтеглени продукти повече от 100 кг, са длъжни да водят отделно счетоводство за операциите, свързани с тяхното получаване.
(4) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) При прилагане на мярка изтегляне от пазара Държавен фонд "Земеделие" осъществява проверки на първо и второ ниво в съответствие с чл. 29 и 30 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията.
(5) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Организациите по ал. 3:
1. оказват съдействие за осигуряване на достъп при извършване на проверки от Държавен фонд "Земеделие", Европейската комисия и други контролни органи на получаването на зеленчуците и плодовете от крайни потребители;
2. предоставят документи за всеки получен продукт, като приемно-предавателни протоколи, стокови разписки, кантарни бележки и др., които удостоверяват, че изтеглените продукти са били приети безвъзмездно;
3. когато са благотворителни организации, предоставят подкрепящи документи за крайното предназначение на всеки един продукт - приемно-предавателен протокол и/или друг еквивалентен документ, който удостоверява, че изтеглените продукти са били получени от крайните потребители.

Чл. 20б. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) Оперативните програми могат да включват дейности по популяризиране, насърчаване и комуникация, насочени към предоставяне на информация за продуктите или насърчаване разпространението на плодове и зеленчуци и/или на методите за тяхното производство.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) Дейностите по популяризиране, насърчаване и комуникация могат да се извършват в страната, в други държави - членки на Европейския съюз, както и в трети страни.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) Популяризирането, насърчаването и комуникациите трябва да включват послания до потребителите или до други целеви групи, свързани с качествата и/или характеристиките на представяните продукти. Когато включват позоваване на здравните последици от потреблението на съответните продукти, посланията трябва да се основават на общоприети научни данни.


Чл. 20в. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) Оперативните програми могат да включват дейности за обучение, свързани с продуктите, за които съответната организация е одобрена. Допустими дейности за обучение са курсове и информационни дейности, насочени към разпространение на знания и усъвършенстване на уменията за предотвратяване и управление на кризи.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.) Курсовете са с минимална продължителност 30 часа и включват най-малко 6 производители, членуващи в организацията на производители на плодове и зеленчуци или в дружество - член на организацията на производители на плодове и зеленчуци. Във всеки курс се предвижда провеждане на практическо обучение в най-малко 10 % от общия брой на часовете.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.) Информационните дейности са с продължителност от 6 до 18 часа и могат да бъдат семинари, информационни сесии или работни срещи. Те трябва да включват най-малко 6 производители, членуващи в организацията на производители на плодове и зеленчуци или в дружество - член на организацията на производители на плодове и зеленчуци. Информационните дейности могат да се допълват с изготвяне и разпространение на брошури.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) За всеки курс или информационна дейност в оперативната програма се предвиждат тема и учебна програма.
(5) Не са допустими курсове и информационни дейности, които:
1. са част от редовни програми или системи за обучение по земеделие;
2. не са свързани със земеделието;
3. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.) се финансират по Програмата за развитие на селските райони.


Чл. 20г. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Дейностите по застраховане на реколтата се изразяват във финансиране на процент от разходите за застрахователни премии, заплащани съгласно чл. 51 от Делегиран регламент (ЕС) № 2017/891 на Комисията. Застраховката се сключва от организацията на производители в полза на неин член, като застрахователната премия се изплаща от сметката на оперативния фонд.
(2) Дейностите по застраховане на реколтата не трябва да са обвързани с условие за сключване на застрахователния договор с определено застрахователно дружество или да бъдат ограничени до застрахователните покрития, предоставяни от едно застрахователно дружество или група дружества.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) Със средства от оперативната програма не могат да се субсидират застрахователни премии, които са субсидирани по друга схема за подпомагане със средства от Европейския съюз или под формата на държавна помощ.


Чл. 20д. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) (1) Включените в оперативната програма разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензии, извършени както в процеса на нейната подготовка, така и по време на нейното изпълнение, не могат да превишават:
1. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) 10 на сто от допустимите разходи за съответната година на изпълнение и левовата равностойност на 100 000 евро;
2. действително платените разходи, доказани със съответните документи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Административните разходи и разходите за персонал, свързани с изпълнението на оперативните фондове и оперативните програми, могат да включват разходи по т. 2 от Приложение III на Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Разходите, свързани със закупуването на земи, не трябва да надхвърлят:
1. данъчната им оценка към датата на придобиване или към датата на подаване или изменение на оперативната програма в зависимост от това, коя от двете оценки е с по-ниска стойност;
2. 10 на сто от общите допустими разходи на цялата оперативна програма.
(4) Разходите за прилагане на мерки за предотвратяване и управление на кризи по чл. 20, ал. 2 не трябва да надхвърлят 0,5 на сто от стойността на реализираната на пазара продукция, изчислена съгласно чл. 18, но не повече от една трета от разходите по оперативната програма.

Чл. 20е. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) За допустими разходи, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 10 000 евро или са част от доставки или услуги на обща стойност, по-голяма от левовата равностойност на 10 000 евро, предложени от един доставчик, организацията на производители на плодове и зеленчуци трябва да предостави най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал. Не се изисква представяне на съпоставими оферти при закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, при придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензии и за разходите по чл. 20, ал. 2, т. 4.
(2) Когато в случаите по ал. 1 са определени референтни цени или разходите са за специализирани производствени линии, изготвени по индивидуално технологично задание, се предоставя една независима оферта в оригинал с цел съпоставяне с референтните цени и определяне на основателността на предложените разходи. При съпоставяне на референтните цени с тези на оферента Разплащателната агенция одобрява по-малката от двете стойности. Кандидатът представя и заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните изпълнители. Списък с разходите, за които са определени референтни цени, се публикува на електронната страница на Държавен фонд "Земеделие".
(3) Офертите по ал. 1 и 2 трябва да съдържат фирмата на търговеца, срока на валидност, датата на издаване, цената без ДДС, с посочване на нейния размер, подпис и печат на оферента. В случаите на доставка на машини и/или земеделска техника офертите трябва да съдържат вид, марка, модел, капацитет, мощност и други специфични технически данни. Организацията на производители на плодове и зеленчуци представя и заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните изпълнители.
(4) Оферентите в случаите, когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър, а оферентите - чуждестранни лица, трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.
(5) Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС.
(6) Оферентите на посадъчен материал трябва да имат издадено разрешително за производство и заготовка на посадъчен материал и/или удостоверение за регистрация като търговец на посадъчен материал в случаите, предвидени в Закона за посевния и посадъчния материал.

Чл. 20ж. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) (1) Инвестициите, включени в оперативната програма, се изпълняват на имот, който е собствен, нает или арендован от организацията на производители или от неин член, или на имот, за който е учредено право на строеж на организацията на производители за извършване на строително-монтажни дейности. Когато инвестициите са за създаване на трайни насаждения или строително-монтажни дейности, договорът за аренда или правото на строеж трябва да е със срок не по-кратък от 10 години от датата на подаване на оперативната програма в Разплащателната агенция.
(2) Когато в оперативната програма са предвидени строително-монтажни работи, организацията на производители представя работен проект и/или архитектурно заснемане, и/или разрешение за строеж в съответствие със Закона за устройство на територията.
(3) Когато в оперативната програма е предвидено закупуване на техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата, тя трябва да е в съответствие с размера на обработваната от членовете на организацията на производители земя. Организацията на производители доказва съответствието с това изискване в оперативната програма.
(4) Когато в оперативната програма са предвидени инвестиции за напоителни съоръжения и оборудване, към нея трябва да бъде приложен документ за съгласуване на тези инвестиции със съответната териториална басейнова дирекция на Министерството на околната среда и водите, която е отговорна за мониторинга и управлението на водния баланс в региона, в който ще бъдат извършени.
(5) Ползвателите на помощ са длъжни да сключат и поддържат валидна застраховка на имуществото, предмет на подпомагане, срещу рисковете, посочени в договора за отпускане на финансова помощ, за срока от подаване на заявка за плащане до изтичане на срока на договора.
(6) В сроковете, посочени в Националната стратегия за устойчиви оперативни програми на организации на плодове и зеленчуци в Република България, организацията на производители и нейните членове са длъжни:
1. да използват подобрените, реконструираните, изградените или придобитите въз основа на одобрената оперативна програма за признаване активи по предназначение;
2. да не прехвърлят правото на собственост и/или да не преотстъпват правото на ползване върху активите, предмет на подпомагане, на лица, които не са членове на организацията на производители или са членове по чл. 3, ал. 2, под каквато и да е форма с изключение на случаите, когато това се изисква по закон;
3. да не променят местоположението на подпомогнатите активи, които са трайно прикрепени към земята, сградите или помещенията, и да не извършват значителни промени, които засягат естеството, целите или условията за изпълнение на оперативната програма и които биха довели до несъответствие с нейните първоначални цели.

Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) Организациите на производители на плодове и зеленчуци представят в областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие" по място на регистрация, изготвените оперативни програми в периода от 1 юли до 1 септември на годината, предшестваща тази, през която те ще се изпълняват.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) Подадените оперативни програми се регистрират в системата за регистрация на кандидатите и на заявленията за подпомагане по чл. 31 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
(3) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) В срок до 15 декември Разплащателната агенция със заповед на изпълнителния директор:
1. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) одобрява подадената оперативна програма и оперативния фонд, когато съответстват на изискванията на Регламент (ЕС) № 1308/2013, Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията, Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията и Националната стратегия за устойчиви оперативни програми на организациите на производители на плодове и зеленчуци в Република България;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) одобряват подадената оперативна програма, при условие че организацията на производители на плодове и зеленчуци приема определени изменения в нея;
3. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) отхвърля подадената оперативна програма или част от нея.
(4) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) В 14-дневен срок от издаването на заповед по ал. 3, т. 1 или 2 организацията на производители сключва договор с Разплащателната агенция за изпълнение на одобрената оперативна програма. Договорът се сключва от законния или от изрично упълномощен представител на организацията на производители.
(5) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.)
(6) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Разплащателната агенция представя ежегодно в срок до 15 февруари на Министерство на земеделието, храните и горите информация за предходната година за:
1. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) одобрените оперативни програми и техните оперативни фондове;
2. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) отхвърлените оперативни програми и основанията за тяхното отхвърляне;
3. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) разрешените изменения на оперативни програми, които се прилагат;
4. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) извършените плащания по оперативни програми;
5. (доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) извършените плащания на групи производители на плодове и зеленчуци.
(7) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) В срок до 31 януари Министерството на земеделието, храните и горите уведомява Европейската комисия за планираната национална помощ по чл. 18, ал. 5 за оперативните програми, предвидени за изпълнение през съответната календарна година. Министерството на земеделието, храните и горите информира Разплащателната агенция за изпратеното уведомление.


Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) (1) Организациите на производители на плодове и зеленчуци могат да искат изменение на одобрените оперативни програми по отношение на мерките и средствата за следващата година или за целия период на изпълнение на оперативната програма, ако предложените изменения съответстват на одобрените цели, икономически и финансови показатели и продължителност на програмата.
(2) Организациите на производители могат да поискат изменения на оперативните програми по ал. 1, включително удължаване на продължителността им до 5 години съгласно чл. 34 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията, най-късно до 1 септември на годината, предшестваща тази, през която те ще се изпълняват, като подадат заявление за одобрение/изменение по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФ "Земеделие", в съответната областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" по място на регистрация, отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане":
1. оперативна програма съгласно приложение № 9а;
2. документи за инвестициите и дейностите за следващия годишен период съгласно приложение № 10б;
3. документи, които доказват необходимостта от исканата промяна.
(3) В срок до 1 септември на годината, предхождаща всеки годишен период от оперативната програма, организацията на производители следва да представи окончателни договори и оферти, договори за аренда и наем и други актуални документи съгласно приложение № 10б за разходите, които е планирала за изпълнение през съответния годишен период. Организацията представя и актуализирано приложение № 9а с данни за неговото изпълнение през всички години от неговото начало, на хартиен и електронен носител.
(4) Когато установи нередовност на подадените документи или непълнота в заявените в тях данни, Държавен фонд "Земеделие" изпраща уведомително писмо до организацията на производители за тяхното отстраняване в срок десет работни дни от датата на неговото получаване.
(5) Ако в срока по предходната алинея организацията на производители не отстрани непълнотите или нередовностите, заявлението се разглежда според наличните документи.
(6) В тримесечен срок от датата на подаване на искане по ал. 2, но не по-късно от 15 декември изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" със заповед:
1. одобрява цялостно или частично исканите промени;
2. мотивирано отказва исканите промени; заповедта за отказ се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Срокът по ал. 6 се удължава:
1. в случаите по чл. 21а, ал. 4;
2. когато по заявлението за изменение е необходимо становище на други органи или институции - със срока за получаване на отговор.
(8) Държавен фонд "Земеделие" изпраща на организацията на производители на плодове и зеленчуци заповедта по ал. 6, т. 1 по реда на Административнопроцесуалния кодекс. В срок до 10 работни дни от получаване на заповедта по ал. 6, т. 1 законният или изрично упълномощен представител на организацията на производители е длъжен да се яви в Централното управление на Държавен фонд "Земеделие" за подписване на допълнително споразумение към договора по чл. 21, ал. 4. Когато организацията на производители не подпише допълнително споразумение в посочения срок и не е информирала преди изтичането му Държавен фонд "Земеделие" за обективната невъзможност за неговото подписване, одобрената оперативна програма не се изменя.

Чл. 22. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) По време на изпълнението на оперативните програми организациите на производители на плодове и зеленчуци могат да искат не повече от два пъти годишно, в срок до 30 септември следните изменения в тях за съответната година:
1. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) частично изпълнение на оперативната програма;
2. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) да променят съдържанието на оперативната програма, в съответствие с чл. 34, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията;
3. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) да увеличат или намалят размера на оперативния фонд с максимум 25 % от първоначално одобрения размер, при условие че са спазени общите цели на оперативната програма.
(2) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) След срока по ал. 1 организациите на производители на плодове и зеленчуци могат да искат не повече от веднъж годишно изменение на оперативната програма при възникване на събития от извънреден характер, при настъпването на които е невъзможно изпълнението на одобрена инвестиция.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) По време на изпълнението на оперативните програми организациите на производители на плодове и зеленчуци могат с разрешение на Разплащателната агенция, да делегират чрез договор изпълнението на определени дейности на призната асоциация на организации на производители на плодове и зеленчуци, в която членуват. Разходите по делегираните дейности се финансират от оперативния фонд на съответната организация на производители на плодове и зеленчуци.
(4) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2016 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Когато се налагат изменения на одобрените оперативни програми през текущата година и те не се отнасят до размера, вида и периода на изпълнение на одобрените разходи и дейности, организациите на производители на плодове и зеленчуци уведомяват Разплащателната агенция.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Разплащателната агенция със заповед на изпълнителния директор разрешава или отказва измененията по ал. 1 и 4 и уведомява организацията на производители на плодове и зеленчуци за взетото решение в двумесечен срок от подаване на заявлението. Когато измененията в оперативната програма бъдат разрешени, в едноседмичен срок от издаване на заповедта договорът по чл. 21, ал. 4 се променя чрез сключване на анекс.
(6) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Когато установи нередовност на подадените документи или непълнота в заявените в тях данни, Държавен фонд "Земеделие" изпраща уведомително писмо до организацията на производители за тяхното отстраняване в срок десет работни дни след датата на неговото получаване.
(7) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Ако в срока по ал. 6 организацията на производители не отстрани непълнотите или нередовностите, заявлението се разглежда според наличните документи.
(8) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 52 от 2016 г., предишна ал. 5, изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Разплащателната агенция, със заповед на изпълнителния директор отказва измененията по ал. 1, 2 и 4, когато не съответстват на ал. 1 или на целите на оперативната програма. Разплащателната агенция със заповед на изпълнителния директор отказва измененията по ал. 2, когато не съответстват на целите на оперативната програма и не са предоставени доказателства за настъпили събития от извънреден характер.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) За получаване на подпомагане организациите на производители на плодове и зеленчуци подават в областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие" по място на регистрация заявка за плащане по образец, одобрен от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие". Разплащателната агенция изплаща помощта до пет месеца след получаване на заявка за плащане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Към заявките по ал. 1 се прилагат документите съгласно приложение № 10в и декларация, която включва:
1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) стойността на предлаганата на пазара продукция за периода на отчитане, за който се иска подпомагане;
2. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) декларация, че организацията на производители спазва и ще продължи да спазва изискванията на Регламент (ЕС) № 1308/2013, Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията;
3. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) декларация, че организацията на производители не е ползвала европейско или национално финансиране за дейностите, изпълнявани по оперативната програма през предходната година;
4. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) декларация, че организацията на производители в продължение на 5 години няма да отчуждава, да отдава под аренда или наем или да преотстъпва безвъзмездно обектите на инвестициите на лица, които не са нейни членове;
5. (нова - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) декларация, че организацията на производител не е получила двойно финансиране за същата продукция или за продукция от същата земя, чрез заявяване на същата продукция или на продукция от същата земя от членовете на организацията на производители по други схеми и мерки, прилагани от Държавен фонд "Земеделие".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) При подаване на заявката за плащане по ал. 1 организацията на производители осигурява оригиналите на всички документи, включително и тези, за които се изискват копия, като удостоверява верността на представените копия със заверка "Вярно с оригинала". Служителят, приемащ документите, сверява представените копия с оригиналните документи.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) В случай на нередовност на документите по ал. 3 или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти Разплащателната агенция уведомява писмено организацията на производители, която в срок до 10 работни дни от деня на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи, които не са посочени в приложение № 10в.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Със заявката по ал. 1 организациите на производители на плодове и зеленчуци могат да искат допълване на помощта по чл. 25 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията с национално подпомагане по чл. 18, ал. 5. Разплащателната агенция разпределя пропорционално средствата, налични по бюджета на ДФ "Земеделие", определени за национално съфинансиране за съответната година, между всички одобрени за тази година оперативни програми.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) По време на изпълнение на оперативните програми организациите на производители могат да заявят три междинни плащания и едно окончателно плащане. Заявка за междинно плащане се подава само ако е заложено в оперативната програма и е предвидено в договора след извършване на разходите, когато финансирането се извършва в съответствие с чл. 12, параграф 2 на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията. Крайният срок за подаване на заявки за междинно и/или окончателно плащане е до три месеца след края на отчетния период, през който са извършени разходите съгласно договора, но не по-късно от 15 февруари за окончателно плащане. Заявки, подадени след крайния срок за междинно плащане, не се приемат, при тези за окончателно плащане се прилагат разпоредбите на чл. 9, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията.
(7) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) По време на изпълнението на оперативните програми организациите на производители могат да заявят до три авансови плащания (през януари, май и септември), подавайки заявка за авансово плащане, ведно с изискуемите документи, в ЦУ на ДФЗ, като общият размер на авансовите плащания, направени през дадена година, не може да надвишава 80 % от първоначално одобрената сума на помощта за оперативната програма. Авансови плащания са допустими само ако са предвидени в договора за финансова помощ. Авансови плащания се извършват само след внасяне на банкова гаранция (по образец), равна на 110 % от тях. Авансовото плащане съответства на прогнозните разходи, произтичащи от оперативната програма през четиримесечния период, започващ от месеца, в който е подадено заявлението за авансово плащане. Авансовите плащания следва да бъдат в съответствие с чл. 35 на Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията и чл. 11 на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията. Получените авансови плащания се отчитат в срок до пет работни дни от края на периода, за който се отнасят, чрез подаване на заявление за освобождаване на банкова гаранция (по образец) ведно с изискуемите документи по приложение № 10г в областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" по място на регистрация, отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане". Гаранциите се освобождават по отношение на не повече от 80 % от изплатените аванси. Държавен фонд "Земеделие" извършва административни проверки и проверки на място на подадените заявки в съответствие с чл. 23а.

Чл. 23а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) В срок до четири месеца от подаване на заявката за плащане по чл. 23, ал. 1 Разплащателната агенция:
1. (доп. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и другите обстоятелства, свързани с него, включително проверка за съответствие с критериите за признаване на организацията на производители; при установяване на нарушение на тези критерии Държавен фонд "Земеделие" уведомява Министерството на земеделието, храните и горите за прилагане на процедура по чл. 10, ал. 4;
2. може да извърши проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи; проверката на място се извършва в присъствието на представител или служител на организацията на производители; след приключване на проверката на място служителят на Разплащателната агенция изготвя и представя за подпис на представителя или служителя на организацията на производители протокол с резултатите от проверката, който може да впише в протокола обяснения и възражения по направените констатации; когато при проверката на място са открити нередности, Разплащателната агенция уведомява организацията на производители, като и изпраща копие от протокола.
(2) Срокът по ал. 1 се удължава:
1. в случаите по чл. 23, ал. 4;
2. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) когато по заявката за плащане е необходимо становище на други органи или институции - със срока за получаване на отговор;
3. със заповед на изпълнителния директор на Разплащателната агенция, когато са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за наличие на нередности;
4. с един месец при провеждане на контролна проверка въз основа на Приложение I, т. 4 от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (ОВ L 255/18 от 28.08.2014 г.);
5. (нова - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) в случаите на чл. 10, ал. 4 - до получаване на писмо от Министерството на земеделието, храните и горите за отстраняване на несъответствието с критериите за признаване.
(3) Разплащателната агенция отказва част или цялото плащане, когато:
1. (отм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.)
2. установи несъответствие на извършените дейности с целите, дейностите и изискванията на оперативната програма;
3. организацията на производители не отстрани нередовностите, непълнотите и неяснотите в срока по чл. 23, ал. 4;
4. (нова - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) установи изкуствено създадени условия за получаване на финансова помощ с оглед извличането на предимства в противоречие с целите на схемата за подпомагане;
5. (нова - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) установи, че физическото лице, представляващо организацията на производители - юридическо лице, и членовете на управителния му орган, а в случай, че членове са юридически лица - от техните представители в съответния управителен орган, са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс или са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Междинно плащане се изплаща за одобрена обособена част от инвестиция в съответствие с чл. 12, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията.

Чл. 23б. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) (1) Когато организацията на производители не изпълнява свои нормативни или договорни задължения, Разплащателната агенция може да иска връщането на вече изплатени суми по оперативната програма заедно със законната лихва върху тях и/или да прекрати сключения с организацията договор.
(2) В случаите по ал. 1 Разплащателната агенция определя размера на дължимата сума, като взема предвид вида, степента и продължителността на неизпълнението. Степента на неизпълнението зависи от неговите последици за дейността на организацията на производители като цяло. Продължителността на неизпълнението зависи от времето, през което траят последиците, или от времето за отстраняване на тези последици.
(3) Разплащателната агенция може да иска връщането на вече платени суми заедно със законната лихва върху тях и когато:
1. организацията на производители е представила декларация с невярно съдържание и/или изкуствено е създала условия за изпълнение на изискванията за получаване на плащанията, за да извлече облага в противоречие с целите на подпомагането по оперативната програма;
2. организацията на производители е получила или е одобрена за получаване на друга публична финансова помощ за дейностите, финансирани по оперативната програма;
3. организацията на производители е променила предмета на подпомаганата инвестиция.

Чл. 24. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Когато организация на производители на плодове и зеленчуци в изпълнение на оперативна програма направи инвестиция в стопанството на свой член и той напусне организацията преди изтичане на амортизационния срок на инвестицията и тя не може да бъде върната на организацията, организацията на производители възстановява инвестицията или остатъчната и стойност и последната се внася в оперативния фонд.


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Разплащателната агенция ежегодно в срок до 31 януари изпраща на Европейската комисия информация за общия размер на оперативния фонд по всички одобрени оперативни програми, частта от общия размер на оперативния фонд, която се финансира от Съюза и частта, която се финансира с националната помощ по чл. 18, ал. 5, като се посочват отделно сумите за финансиране на мерки за предотвратяване и управление на кризи и за други мерки.
(2) Разплащателната агенция ежегодно предоставя на Европейската комисия в срок до 15 ноември годишен доклад за предходната година относно:
1. (доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) организациите на производители на плодове и зеленчуци и групите производители на плодове и зеленчуци;
2. плановете за признаване;
3. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) оперативните програми и средствата по тях;
4. упражнения върху тях контрол и предприетите действия за отстраняване на допуснати нередности.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Министерството на земеделието, храните и горите предоставя ежегодно в срок до 30 октомври на Разплащателната агенция информация по ал. 2, т. 1, 2 и 4 във форма, определена от Европейската комисия.

Глава пета.
ПОДПОМАГАНЕ НА ГРУПИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ (НОВ - ДВ, БР. 43 ОТ 2009 Г.)


Чл. 26. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2013 г.) Признатите групи производители на плодове и зеленчуци получават финансово подпомагане за:
1. покриване до 100 % от приемливите разходи, включени в плана за признаване, за насърчаване на тяхното учредяване и улесняване на административната им дейност в зависимост от разпределението на средствата за европейско финансиране и национално съфинансиране по чл. 7б, ал. 5;
2. покриване до 75 % от приемливите разходи за инвестиции, които са включени в плана за признаване, в зависимост от разпределението на средствата за европейско финансиране и национално съфинансиране по чл. 7б, ал. 5.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г.) Помощта по ал. 1, т. 1 се определя за всяка група производители на плодове и зеленчуци като процент от стойността на продукцията, предлагана от нея на пазара за периода, за който иска подпомагане, и възлиза на 10 % през първата и втората година, 8 % през третата година, 6 % през четвъртата година и 4 % през петата година, а при стойност на предлаганата на пазара продукция над 1 000 000 евро помощта възлиза на 5 % през първата и втората година, 4 % през третата година, 3 % през четвъртата година и 2 % през петата година на периода на изпълнение на плана за признаване, но не повече от левовата равностойност на 100 000 евро на година. Помощта се предоставя за разходи, които са допустими за подпомагане съгласно приложение № 11.
(3) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) Помощта по ал. 1, т. 2 се предоставя, когато:
1. инвестициите включват допустими разходи; не се подпомагат разходи, които съгласно приложение № 9 са недопустими;
2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г.) всички инвестиции за съответната година от инвестиционната програма са с максимален размер левовата равностойност на 1 500 000 евро и с общ минимален размер за целия план за признаване левовата равностойност на 14 000 евро.
(4) (Отм., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) Групите производители получават финансово подпомагане при условията и по реда на чл. 103а от Регламент № 1234/2007 и на Раздел 4, Глава I от Дял III на Регламент № 543/2011.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.)
(6) (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г.)


Чл. 27. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) (1) Допустими по чл. 26, ал. 3, т. 1 са разходите, посочени в приложение № 9. Като допустими се определят разходи, които:
1. са необходими за получаването от групата производители на плодове и зеленчуци на признаване като организация на производители на плодове и зеленчуци;
2. се използват за секторите или продуктите, за които на групата е предоставено временно признаване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.) Допустими за финансова помощ са разходи и дейности, извършени след подписване на договора по чл. 7а, ал. 7 или 8, с изключение на следните разходи, които могат да бъдат извършени и преди това, но не по-рано от една година преди датата на подаване на плана за признаване:
1. (доп. - ДВ, бр. 62 от 2012 г.) разходи, свързани с плана за признаване и инвестиционната програма, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензии, и за управление и мониторинг на плана за признаване, извършени както в процеса на подготовка на проекта, така и по време на неговото изпълнение;
2. разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост.
(3) Допустимите разходи по ал. 2, т. 1 не могат да превишават:
1. за планове за признаване заедно с инвестиционни програми, включващи подпомагане по чл. 26, ал. 1, т. 2 - до 10 % от допустимите разходи, но не повече от левовата равностойност на 100 000 евро;
2. действително платените разходи, доказани със съответните документи.
(4) Допустимите разходи за изработка на план за признаване с инвестиционни програми като част от разходите по ал. 2, т. 1 не могат да превишават:
1. пет процента от допустимите инвестиционни разходи, но не повече от левовата равностойност на 30 000 евро за план за признаване;
2. действително платените разходи, доказани със съответните документи.
(5) Допустимите разходи за консултантски услуги и предпроектни проучвания, свързани с изработването на план за признаване без инвестиционни програми, не могат да превишават:
1. два процента от реализираната на пазара продукция за предходната година, но не повече от левовата равностойност на 5000 евро за плана за признаване;
2. действително платените разходи, доказани със съответните документи.
(6) Допустимите разходи за закупуването на земя, сгради и друга недвижима собственост не трябва да надхвърлят:
1. данъчната им оценка към датата на придобиване или към датата на подаване или изменение на плана за признаване в зависимост от това, коя от двете оценки е с по-ниска стойност;
2. десет процента от разликата между:
а) допустимите разходи по проекта, предварително намалени с разходите за закупуване на земеделска земя, производствени сгради и друга недвижима собственост, и
б) разходите по ал. 2, т. 1.
(7) Допустимите разходи за закупуването на неземеделски транспортни средства, свързани с дейността на кандидата, не трябва да надхвърлят левовата равностойност на 30 000 евро.


Чл. 28. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Инвестициите, включени в инвестиционната програма, се изпълняват на имот, който е собствен, нает или арендован от групата производители или от неин член или на имот, за който е учредено право на строеж на групата производители за извършване на строително-монтажни дейности. Когато инвестициите са за създаване на трайни насаждения или строително-монтажни дейности, договорът за аренда или правото на строеж трябва да е със срок не по-кратък от 10 години от датата на подаване на плана за признаване по чл. 7, ал. 1.
(2) Когато в инвестиционната програма са предвидени строително-монтажни работи, групата производители представя работен проект и/или архитектурно заснемане и/или разрешение за строеж в съответствие със Закона за устройство на територията.
(3) Когато в инвестиционната програма е предвидено закупуване на техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата, тя трябва да е в съответствие с размера на обработваната от членовете на групата производители земя. Групата производители доказва съответствието с това изискване в инвестиционната програма.
(4) Когато в инвестиционната програма са предвидени инвестиции за напоителни съоръжения и оборудване, към нея трябва да бъде приложен документ за съгласуване на тези инвестиции със съответната териториална басейнова дирекция на Министерството на околната среда и водите, която е отговорна за мониторинга и управлението на водния баланс в региона, в който ще бъдат извършени.
(5) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Ползвателите на помощ са длъжни да сключат и поддържат валидна застраховка на имуществото, предмет на подпомагане, срещу рисковете, посочени в договора за отпускане на финансова помощ, за срока от подаване на заявка за плащане до изтичане на срока на договора.
(6) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) За срок 5 години след сключване на договора за отпускане на финансова помощ групата производители и нейните членове са длъжни:
1. да използват подобрените, реконструираните, изградените или придобитите въз основа на одобрения план за признаване активи по предназначение;
2. (доп. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) да не прехвърлят правото на собственост и/или да не преотстъпват правото на ползване върху активите, предмет на подпомагане на лица, които не са членове на групата производители или са членове по чл. 3, ал. 2, под каквато и да е форма с изключение на случаите, когато това се изисква по закон;
3. да не променят местоположението на подпомогнатите активи, които са трайно прикрепени към земята, сградите или помещенията.


Чл. 29. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) (1) За допустими разходи по чл. 26, ал. 3, т. 1, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 10 000 евро или са част от доставки или услуги на обща стойност, по-голяма от левовата равностойност на 10 000 евро, предложени от един доставчик, групата производители на плодове и зеленчуци трябва да предостави най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал. Не се изисква представяне на конкурентни оферти при закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, при придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензии.
(2) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2012 г.) Когато в случаите по ал. 1 са определени референтни цени или са за специализирани производствени линии, изготвени по индивидуално технологично задание, се предоставя една независима оферта в оригинал с цел съпоставяне с референтните цени и определяне на основателността на предложените разходи. При съпоставяне на референтните цени с тези на оферента Разплащателната агенция одобрява по-малката от двете стойности. Кандидатът представя и заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните изпълнители. Списък с разходите, за които са определени референтни цени, се публикува на електронната страница на Държавен фонд "Земеделие".
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г.) Офертите по предходните алинеи трябва да съдържат фирмата на търговеца, срока на валидност, датата на издаване, цената без ДДС, с посочване на неговия размер, подпис и печат на оферента. В случаите на доставка на машини и/или земеделска техника офертите трябва да съдържат вид, марка, модел, капацитет, мощност и други специфични технически данни. Групата производители на плодове и зеленчуци представя и заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните изпълнители.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 62 от 2012 г.) Оферентите по ал. 1 в случаите, когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър, а оферентите - чуждестранни лица, трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС. Оферентите на посадъчен материал трябва да имат издадено разрешително за производство и заготовка на посадъчен материал и/или удостоверение за регистрация като търговец на посадъчен материал в случаите, предвидени в Закона за посевния и посадъчния материал.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 62 от 2012 г.) За определяне на основателността на предложените разходи изпълнителният директор на Разплащателната агенция може със заповед да определи оценяваща комисия, която да даде становище.


Чл. 30. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) За получаване на подпомагане групите производители на плодове и зеленчуци подават в областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие", по място на регистрация заявка за плащане по образец, одобрен от неговия изпълнителен директор. Заявката се подава в срок до последния работен ден на третия месец след края на годишния или шестмесечния период. Заявки за плащане за шестмесечни периоди се подават само ако планът за признаване е разделен на шестмесечни периоди и това е предвидено в договора по чл. 7а, ал. 7.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Към заявката по предходната алинея се прилагат документите съгласно приложение № 12 и декларация от групата производители на плодове и зеленчуци, която включва:
1. стойността на предлаганата на пазара продукция за периода, за който се иска подпомагане;
2. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.) изявление, че спазва и ще продължи да спазва изискванията на Регламент (ЕС) № 1308/2013 и Регламент № 543/2011;
3. изявление, че не е ползвала европейско или национално финансиране за дейностите, изпълнявани по плана за признаване през предходната година;
4. (доп. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) изявление, че в продължение на 5 години няма да отчуждава, да отдава под аренда или наем или да преотстъпва безвъзмездно обектите на инвестициите на лица, които не са нейни членове или са членове по чл. 3, ал. 2.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) При подаване на заявката за плащане групата производители осигурява оригиналите на всички документи, включително и тези, за които се изискват копия, като удостоверява верността на представените копия със заверка "Вярно с оригинала". Служителят, приемащ документите, сверява представените копия с оригиналните документи.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти Разплащателната агенция уведомява писмено групата производители, която в срок до 10 работни дни от деня на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи, които не са посочени в приложение № 12.


Чл. 31. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) В срок до четири месеца от подаване на заявката за плащане Разплащателната агенция:
1. (доп. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за плащане, включително проверка за съответствие с критериите за признаване на групата на производители; при установяване на нарушение на тези критерии Държавен фонд "Земеделие" уведомява Министерството на земеделието, храните и горите за прилагане на процедура по чл. 10, ал. 5;
2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г.) може да извърши проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г.) Проверката на място по ал. 1, т. 2 се извършва в присъствието на представител или служител на групата производители. След приключване на проверката на място служителят на Разплащателната агенция представя протокол с резултатите от проверката за подпис на представителя или служителя, който може да впише в протокола обяснения и възражения по направените констатации. Когато при проверката на място са открити нередности, Разплащателната агенция уведомява кандидата, като му изпраща копие от протокола.
(3) Срокът по ал. 1 се удължава:
1. в случаите по чл. 30, ал. 4;
2. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) когато по заявката за плащане е необходимо становище на други органи или институции - със срока за получаване на отговор;
3. със заповед на изпълнителния директор на Разплащателната агенция, когато са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за наличие на нередности;
4. (нова - ДВ, бр. 62 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.) с един месец при провеждане на контролна проверка въз основа на Приложение I, т. 4 от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (ОВ L 255/18 от 28.08.2014 г.);
5. (нова - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) в случаите на чл. 10, ал. 5 - до получаване на писмо от Министерството на земеделието, храните и горите за отстраняване на несъответствието с критериите за признаване.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) Въз основа на проверките по ал. 1 и анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрената инвестиционна програма и извършените инвестиции изпълнителният директор на Разплащателната агенция одобрява или мотивирано отказва изплащане на финансовата помощ.
(5) Разплащателната агенция отказва част или цялото плащане, когато:
1. установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявени данни и/или посочени факти;
2. установи несъответствие на извършените дейности с целите, дейностите и изискванията на плана;
3. групата производители не отстрани нередовностите, непълнотите и неяснотите в срока по чл. 30, ал. 4;
4. (нова - ДВ, бр. 62 от 2012 г.) установи изкуствено създадени условия за получаване на финансова помощ, с оглед извличането на предимства в противоречие с целите на схемата за подпомагане;
5. (нова - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) установи, че физическото лице, представляващо групата производители - юридическо лице, и членовете на управителния му орган, а в случай, че членове са юридически лица - от техните представители в съответния управителен орган, са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс или са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Разплащателната агенция изплаща помощта на групата производители на плодове и зеленчуци в петмесечен срок от получаване на заявката за плащане. Финансова помощ се изплаща след извършване на дейностите, за които е сключен договорът по чл. 7а, ал. 7.
(7) Финансова помощ за шестмесечен период се изплаща за одобрена обособена част от инвестицията.


Чл. 32. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) (1) Когато групата производители не изпълнява свои нормативни или договорни задължения, Разплащателната агенция може да иска връщането на вече изплатени суми заедно със законната лихва върху тях и/или да прекрати сключения с нея договор.
(2) В случаите по ал. 1 Разплащателната агенция определя размера на дължимата сума, като взема предвид вида, степента и продължителността на неизпълнението. Степента на неизпълнението зависи от неговите последици за дейността на групата производители като цяло. Продължителността на неизпълнението зависи от времето, през което траят последиците, или възможността за отстраняване на тези последици по приемлив начин.
(3) Разплащателната агенция може да иска връщането на вече платени суми заедно със законната лихва върху тях и когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г.) групата производители е представила декларация с невярно съдържание и/или изкуствено е създала условия за изпълнение на изискванията за получаване на плащанията, за да извлече облага в противоречие с целите на схемата за подпомагане;
2. групата производители е получила или е одобрена за получаване на допълнителна публична финансова помощ за дейностите, финансирани по реда на тази глава;
3. групата производители е променила предмета на подпомаганата дейност.
(4) Когато признаването на групата производители е отменено по реда на чл. 10, ал. 3 и когато в срок до четири месеца от изтичане на срока за временно признаване по чл. 6, ал. 1 групата производители не бъде призната като организация на производители, членовете на групата производители отговарят солидарно за връщане на получените до момента средства заедно със законната лихва.


Чл. 33. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) (1) Заявление за подпомагане, заявка за плащане или друга декларация може да бъде изцяло или частично оттеглено по всяко време в писмена форма от групата/организацията на производители.
(2) Оттеглянето на заявлението или декларацията по ал. 1 следва да бъде депозирано писмено и да бъде подписано лично от управляващия групата/организацията на производители в ОД на ДФ "Земеделие" и да му бъде издаден входящ номер.
(3) Не се допуска оттегляне по ал. 1 в случай на издадено уведомително писмо за нередовности в представените документи или при стартирала проверка на място, както и при неспазване на нормативни или договорни задължения на заявителя, установено при проверка на място, за частта от документите, засегнати от неспазването.
(4) Оттеглянето на заявлението за подпомагане, заявка за плащане или друга декларация по ал. 1 връща бенефициера в положението, в което е бил преди подаването на документите или на част от тях.
(5) Заявлението за подпомагане, заявката за плащане и всички удостоверителни документи, представени от бенефициера, могат да бъдат поправяни и коригирани по всяко време след подаването им в случай на очевидни грешки, признати от органа, отговорен за издаването им, при условие че бенефициерът е действал добросъвестно.
(6) Признаването на очевидна грешка става, ако информацията, съдържаща се в документите по ал. 1, може да е установена чрез административна проверка или проверка на място.

Чл. 34. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) (1) Когато организация на производители или асоциация на организации на производители прекрати предсрочно изпълнението на оперативната си програма, се преустановяват плащанията към нея за действия и разходи, извършени след датата на прекратяването.
(2) Финансовата помощ, получена за допустими действия, изпълнени преди прекратяването на оперативната програма, не се възстановяват, при условие че:
1. организацията на производители или асоциацията на организации на производители са отговорили на критериите за признаване и в момента на прекратяването целите на действията, предвидени в оперативната програма, са били изпълнени; и
2. инвестициите, финансирани с помощ от оперативния фонд, остават в притежание на организацията на производители, асоциацията на организации на производители или техните дъщерни дружества, които спазват изискването за 90 %, посочено в член 22, параграф 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията, или на техните членове поне до края на своя период на амортизация, посочен в член 31, параграф 5 от посочения регламент, и се използват от нея/тях.
(3) Във всички други случаи финансовата помощ от Съюза, изплатена за финансиране на тези инвестиции, се възстановява и се връща на ЕФГЗ.
(4) Неправомерно изплатени помощи се възстановяват в съответствие с член 67 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията.
(5) Финансовата помощ за многогодишни ангажименти, например екологични действия, чиито дългосрочни цели и очаквани ползи не могат да бъдат постигнати поради прекъсване на изпълнението им, се възстановяват и се връщат на ЕФГЗ.
(6) Прекратяване на оперативната програма и прекъсване на признаването се прилага и в случай на доброволно прекъсване на признаването, отнемане на признаването или разпускане на организацията на производители или асоциацията на производители.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.) "Плодове и зеленчуци" са продуктите, изброени в Приложение I, Част IХ на Регламент (ЕС) № 1308/2013.
2. "Производители на плодове и зеленчуци" са физическите или юридическите лица, които произвеждат пресни плодове и/или зеленчуци, предназначени за продажба.
3. (доп. - ДВ, бр. 62 от 2012 г.) "Пряка производствена дейност" е дейността по отглеждането на плодове или зеленчуци с цел продажба на произведената продукция. Не е пряка производствена дейност предоставянето на земя, сгради, инфраструктурни обекти и технически средства, както и създаването на трайни насаждения, от организацията или групата производители на членовете на организацията на производители или на групата производители.
4. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) "Предлагана на пазара продукция" е продукцията, реализирана на пазара, както и продукцията, изтеглена от пазара по реда на Регламент № 1308/2013.
5. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.)
6. (нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) "Вторичен продукт" е продукт, който се получава при подготвянето и/или преработката на плодове и зеленчуци, който има положителна икономическа стойност, но не е основният резултат на операцията.
7. (нова - ДВ, бр. 62 от 2012 г.) "Референтни цени" са цени, ползвани от Разплащателната агенция за сравнение при определяне основателността на разходите за различни инвестиции.
8. (нова - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) "Свързани лица" са:
а) съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала;
б) роднините по права линия без ограничения;
в) роднините по съребрена линия до трета степен включително;
г) работодател и работник;
д) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
е) тези, при които едното от тях притежава, пряко или чрез контролирано от него лице, 20 или повече от 20 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на другото лице.
9. (нова - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) "Събития от извънреден характер" са: пожар, производствена авария, слана, буря, градушка, заледяване, силен или проливен дъжд, тежка суша, земетресение, наводнение, свличане на земни маси, обявяване в ликвидация или несъстоятелност на банка, обслужваща сметката на оперативния фонд и/или на предприятия, с които организацията на производители е в договорни отношения, свързани с изпълнение на оперативната програма и/или транспортни произшествия, невъзможност от страна на доставчик/изпълнител по договор за изпълнение на одобрен разход, поради независещи от кандидата фактори.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (1) Организациите на производители на плодове и зеленчуци, признати до влизане в сила на наредбата, подават в Министерството на земеделието и горите справка-декларация по чл. 9, ал. 2, т. 9 в двумесечен срок от влизане в сила на наредбата.
(2) Организациите на производители на плодове и зеленчуци, които са подали документи за признаване преди влизане в сила на наредбата, се признават съгласно нейните изисквания.

§ 3. Отменя се Наредба № 24 от 2001 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци (обн., ДВ, бр. 69 от 2001 г.; изм., бр. 36 и 110 от 2002 г., бр. 85 от 2004 г.).

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Наредбата се издава на основание чл. 43, ал. 3 и чл. 44, ал. 2 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА ТЕХНИТЕ АСОЦИАЦИИ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ОПЕРАЦИОННИ ПРОГРАМИ


(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2009 Г.)

§ 30. Навсякъде в наредбата думите "Министерството на земеделието и горите" и "министъра/ът на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните" и "министъра/ът на земеделието и храните".

§ 31. Навсякъде в наредбата думите "Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция" се заменят с "Разплащателната агенция".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА ТЕХНИТЕ АСОЦИАЦИИ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ОПЕРАЦИОННИ ПРОГРАМИ


(ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2012 Г.)

§ 31. В заглавието на наредбата и навсякъде в нея думите "операционна/та програма" и "операционни/те програми" се заменят съответно с "оперативна/та програма" и "оперативни/те програми".

§ 32. Навсякъде в наредбата думите "операционен/ния фонд" и "операционни/те фондове" се заменят съответно с "оперативен/ния фонд" и "оперативни/те фондове".

§ 33. В чл. 1, ал. 1, т. 1, 2, 6 и 7, чл. 3, ал. 3, чл. 5, ал. 2 и 3, чл. 8а, чл. 9, ал. 3, чл. 10, ал. 1, чл. 11, ал. 2 и 4, чл. 12, чл. 18, ал. 1, 2, 3 и 4, чл. 19, ал. 4 и 5, чл. 20, ал. 1, 2 и 5, чл. 20а, ал. 1 и 2, чл. 20в, ал. 2 и 3, чл. 20г, ал. 1, чл. 21, ал. 1, ал. 3, т. 2 и ал. 5, т. 5, чл. 22, ал. 1, 2 и 3, чл. 23, ал. 3, чл. 24 и чл. 25, ал. 2, т. 1 след думите "организация/та на производители", "организации/те на производители", "асоциация/та на организации на производители", "асоциации/те на организации на производители", "група/та производители" и "групи/те производители" се добавя "на плодове и зеленчуци".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА ТЕХНИТЕ АСОЦИАЦИИ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ


(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2015 Г.)

§ 30. Признатите организации на производители на плодове и зеленчуци трябва да отговарят на изискванията, определени с тази наредба.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА ТЕХНИТЕ АСОЦИАЦИИ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ


(ОБН. - ДВ, БР. 52 ОТ 2016 Г.)

§ 32. Разплащателната агенция извършва одобрените съгласно чл. 31, ал. 4 плащания по плановете за признаване на групите на производители на плодове и зеленчуци до датата на издаване на заповед от министъра на земеделието и храните за признаване на съответната група на производители като организация на производители на плодове и зеленчуци.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА ТЕХНИТЕ АСОЦИАЦИИ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА ТЕХНИТЕ АСОЦИАЦИИ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ


(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2018 Г.)

§ 36. Параграф 16, т. 3 влиза в сила от 1 януари 2019 г.

§ 37. (1) Признатите организации и групи на производители в срок до два месеца от влизане в сила на тази наредба трябва да отговарят съответно на изискванията на чл. 3 от Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми, чл. 3 от Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители и чл. 12 от Наредба № 1 от 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти.
(2) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед оттегля признаването на организация или група на производители, която не отговаря на изискванията по ал. 1.

Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.)


I. Образец на заявление за признаване на организация на производители/група производители на плодове и зеленчуци

(Загл. изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.)

 

До

Министъра на земеделието,

храните и горите

 
ЗАЯВЛЕНИЕ
 
от ...........................................................................................................................,
(трите имена по лична карта)
................................................................................................................................,
длъжност ..............................................................................................................,
(управител, председател или друга)
на ............................................................................................................................
(фирма на дружеството или кооперацията)
със седалище в гр. (с.) ..........................................................................................,

                                              (населено място)

адрес на управление: ...........................................................................................,

                             (улица № , ж.к., бл., вх., ап.)

с предмет на дейност ...........................................................................................,
район на дейност ..................................................................................................,

                                                           (област/и)

ЕИК - единен идентификационен код ..............................................................
 
Уважаеми господин Министър,
 
Моля представляваната от мен кооперация/събирателно дружество/дружество с ограничена отговорност да бъде призната за организация на производители/група производители на:
0 плодове
следните видове плодове ......................................................................................................................................................................................
0 зеленчуци
следните видове зеленчуци ......................................................................................................................................................................................
0 плодове и зеленчуци
0 плодове и зеленчуци, предназначени за преработка
следните видове зеленчуци, предназначени за преработка .....................................................................................................................................................
следните видове плодове, предназначени за преработка ...........;
 
Към заявлението прилагам следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., отм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.)
3. вътрешния правилник за дейността на организацията;
4. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.)
5. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) следните финансови и счетоводни документи, които доказват стойността на предлаганата на пазара от членовете на организацията и/или от нея продукция през предходната година: .........................................................;
6. списък на членовете на организацията, включително членовете, които не са производители на плодове и зеленчуци;
7. (отм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.)
8. (отм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.)
9. справка-декларация по чл. 9, ал. 2, т. 9 за годишната стойност на предлаганата на пазара от членовете на организацията продукция;
10. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) декларация от членовете на организацията, че за всеки отделен вид плодове или зеленчуци членуват само в една организация на производители/група производители;
11. пълномощно с нотариално заверен подпис - когато заявлението се подава от пълномощник;
12. (отм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.)
13. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) при прилагане на чл. 8а - доказателства, че това е подходящ начин да се постигнат целите на организацията на производители/групата производители.

14. (нова - ДВ, бр. 9 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.)

15. (нова - ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) 

 
Дата: ...................... Заявител: .........................
   
 

II. Образец на заявление за признаване на асоциация на организации на производители на плодове и зеленчуци

(Загл. изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.)

 
До
Министъра на земеделието,
храните и горите
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
 
от ...........................................................................................................................,
(трите имена по лична карта)
ЕГН .......................................................................................................................,
длъжност ..............................................................................................................,
(управител, председател или друга)
на ............................................................................................................................
(фирма на дружеството или сдружението)
със седалище в гр. (с.) ..........................................................................................,

                                                              (населено място)

адрес на управление: ...........................................................................................,

                                          (улица № , ж.к., бл., вх. , ап.)

с предмет/цел на дейност ....................................................................................,
район на дейност ..................................................................................................,

(област/и)

ЕИК - единен идентификационен код ...............................................................
 
Уважаеми господин Министър,
 
Моля представляваното от мен дружество/сдружение да бъде признато за асоциация на организации на производители на плодове и зеленчуци съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за оперативните програми.
 
Към заявлението прилагам следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., отм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г.)
4. списък на членовете на асоциацията;
5. (зал. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.)
6. (отм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.)
7. (отм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.)
8. пълномощно с нотариално заверен подпис - когато заявлението се подава от пълномощник;
9. при прилагане на чл. 8а - доказателства, че това е подходящ начин да се постигнат целите на асоциацията.
 
Дата: ...................... Заявител: .........................
   


Приложение № 2 към чл. 9, ал. 2, т. 9

(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г.)


СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ
 
за годишната стойност на предлаганата на пазара от членовете на организацията продукция
 
Долуподписаният (та) ...........................................................................................

                                   (име, презиме, фамилия)

с л.к. № ......................................, издадена от ........................ на ......................,
ЕГН ......................................, адрес: .....................................................................,
в качеството си на .................................................................................................

                         (представляващ, управител)

на фирма ................................................................................................................

                    (наименование на дружеството или кооперацията)

 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
 
Годишната стойност на предлаганата на пазара от долупосочените поименно членове на организацията продукция отговаря на изискванията на Наредбата за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за оперативните програми и е в размер .......................................................... лв.
 
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за предоставени от мен неверни данни.
 
Дата ............................ Декларатор : ......................
Гр. ............................... (подпис)
   
Забележка. "Поименно" означава, че имената на всеки член на организацията се изписват заедно с годишния му оборот.
 


Приложение № 3 към чл. 14, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., отм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.)

Приложение № 4 към чл. 14, ал. 2

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г.)


Приложение № 5 към чл. 20а, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.)

Таблица № 1

 

Списък на зеленчукови и овощни култури за изтегляне на пазара и максимален размер на подпомагането за изтеглени от пазара продукти съгласно член 45, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията

 

Продукт

Максимален размер на

подпомагането (EUR/100 kg)

безплатно разпространение

Карфиол

21,05

Домати (1 юни - 31 октомври)

7,25

Домати (1 ноември - 31 май)

33,96

Ябълки

24,16

Грозде

53,52

Кайсии

64,18

Брюнони и нектарини

37,82

Праскови

37,32

Круши

33,96

Патладжани

31,2

Пъпеши

48,1

Дини

9,76

Портокали

21,00

Мандарини

25,82

Клементинки

32,38

Сатсумаси

25,56

Лимони

29,98


Таблица № 2

 

Транспортни разходи съгласно мерките за безплатно разпространение съгласно член 16, параграф 1 на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията

 

Разстояние между мястото на изтегляне и мястото на доставка

Транспортни разходи (EUR/t) (1)

По-малко или равно на 25 km

18,20

Повече от 25 km, но по-малко или равно на 200 km

41,40

Повече от 200 km, но по-малко или равно на 350 km

54,30

Повече от 350 km, но по-малко или равно на 500 km

72,60

Повече от 500 km, но по-малко или равно на 750 km

95,30

Повече от 750 km

108,30

(1) Добавка за хладилен транспорт: 8,50 EUR/t.


Таблица № 3

 

Разходи за сортиране и опаковане, посочени в член 17, параграф 1 на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията

 

Продукт

Разходи за сортиране и опаковане (EUR/t)

Ябълки

187,70

Круши

159,60

Портокали

240,80

Клементинки

296,60

Праскови

175,10

Брюнони и нектарини

205,80

Дини

167,00

Карфиол

169,10

Други продукти

201,10

Забележка.* За изтеглените количества съгласно таблица № 1 са допустими разходи за сортиране и пакетиране за опаковки под 25 кг.

Забележка.** Задължително е наличие на европейската емблема и надпис върху опаковката на всички продукти, посочени в таблица № 1 и таблица № 3, съгласно изискванията на Приложение VI на Регламент 892/2017 на Комисията.Приложение № 6 към чл. 7, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 9 от 2012 г.)


ПЛАН ЗА ПРИЗНАВАНЕ
на "Група производители"
..........................................................................................................................
(наименование на кандидата)
Седалище и адрес на управление  
Място на извършване на инвестициите  
Лице за контакти:  
   
Телефон за контакти:  
   
Факс:  
   
E-mail:  
Начална дата за започване на  
изпълнението на плана:  
Продължителност на плана в години:  

I. Въведение
А. Кратко описание на плана за признаване - описание на заложените инвестиции по годишни периоди
Б. Цели на инвестициите по годишни периоди
В. Очакван резултат след изпълнение на плана за признаване

II. Описание на кандидата и осъществяваната от него дейност
А. Информация за дейността на отделните членове на групата производители:
Описание на първоначалното състояние, по-специално във връзка с броя на членовете производители, като се предоставят всички подробности за членовете, продукцията, включително стойността на търгуваната продукция, маркетинга и инфраструктурата, включително инфраструктурата, която е собственост на индивидуални членове на група производители, ако се използва от групата производители:
- дълготрайни материални активи съгласно данните от последния счетоводен баланс (ако е приложимо);
- информация за отглежданите култури за всеки член и общо (площи в дка, средни добиви/дка, поливни/неполивни, сортов състав);
- стойност на реализирана на пазара продукция за предходната година (за всеки член и общо, но не по-малко от 100 000 лв.).
Б. Правен статут
В. Организация, структура и управление
Г. Пазарна среда
Г.1. Начини за повишаване на конкурентоспособността
Г.2. Пазарен сектор, в който кандидатът развива дейността си. Как очаквате да се развие пазарът в бъдеще и под влияние на кои фактори:
а) увеличаване на конкуренцията на местно ниво
б) промени в потребителското търсене
в) чуждестранна конкуренция (ако е приложимо)

III. Финансов план

Таблица 1. Предмет на инвестицията, с която се кандидатства за подпомагане по плана за признаване в съответствие на чл. 26, ал. 1, т. 2
(лв.)
Поредна година от Инвестиция Включително
плана за Вид К-во Мярка Единична Стойност* Собствени Кредит Други
признаване/Годишен       цена (без средства (%) (%)
инвестиционен проект         ДДС) (%)    
А Б В Г Д Е Ж З И
І                
                 
                 
  *Общо за първото шестмесечие за период от  
 
...............................................................................................................................
 
  (дд/мм/гггг)  
  до ............................................  
  (дд/мм/гггг)  
                 
                 
                 
  *Общо за второто шестмесечие с период от  
 
...............................................................................................................................
 
  (дд/мм/гггг)  
  до 31.12. ........... г.  
Общо за първата година  
ІІ                
                 
                 
                 
  *Общо за първото шестмесечие за период от  
 
...............................................................................................................................
 
  (дд/мм/гггг)  
  до ............................................  
  (дд/мм/гггг)  
                 
                 
                 
  *Общо за второто шестмесечие с период от  
  ...................  
  (дд/мм/гггг)  
  до 31.12. ........... г.  
Общо за втората година  
ІІI                
                 
                 
  *Общо за първото шестмесечие за период от  
 
...............................................................................................................................
 
  (дд/мм/гггг)  
  до ..........................  
  (дд/мм/гггг)  
                 
                 
                 
  *Общо за второто шестмесечие с период от  
  ...................  
  (дд/мм/гггг)  
  до 31.12. ...........г.  
Общо за третата година  
ІV                
                 
                 
  *Общо за първото шестмесечие за период от  
 
...............................................................................................................................
 
  (дд/мм/гггг)  
  до ..........................  
  (дд/мм/гггг)  
                 
                 
                 
  *Общо за второто шестмесечие с период от  
  ...................  
  (дд/мм/гггг)  
  до 31.12. ........... г.  
  Общо за четвъртата година  
V                
                 
                 
  *Общо за първото шестмесечие за период от  
 
...............................................................................................................................
 
  (дд/мм/гггг)  
  до ..........................  
  (дд/мм/гггг)  
                 
                 
                 
  *Общо за второто шестмесечие с период от  
  ...................  
  (дд/мм/гггг)  
  до 31.12. ........... г.  
Общо за петата година  
ВСИЧКО:  
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(Сумата с думи)
*Посочените полета от таблица 1 се попълват само в случаите, когато планът за признаване е разделен на шестмесечни периоди и кандидатът ще подаде за съответната година заявки за плащане на шестмесечни периоди.
**При необходимост се добавят допълнителни редове.

Таблица 2. Мерки, свързани с насърчаване на учредяването и улесняване на административната дейност на групите производители

Година Вид на разходите Сума без ДДС
      (лв.)
А Б В Г
І      
       
       
 
*Общо за първото шестмесечие за период от ................... до ..........................................................................................................
 
  (дд/мм/гггг) (дд/мм/гггг)  
       
       
       
  *Общо за второто шестмесечие с период от .......................... до 31.12. ...........г.  
 

(дд/мм/гггг)

 
Общо за І година:  
     
       
       
 
*Общо за първото шестмесечие за период от ................... до ..........................................................................................................
 
  (дд/мм/гггг) (дд/мм/гггг)  
       
       
       
  *Общо за второто шестмесечие с период от ........................... до 31.12. ...........г.  
 

(дд/мм/гггг)

 
Общо за IІ година:  
III      
       
       
 
*Общо за първото шестмесечие за период от ................... до ..........................................................................................................
 
  (дд/мм/гггг) (дд/мм/гггг)  
       
       
       
  *Общо за второто шестмесечие с период от ........................... до 31.12. ...........г.  
 

(дд/мм/гггг)

 
Общо за IIІ година:  
ІV      
       
       
 
*Общо за първото шестмесечие за период от ................... до ..........................................................................................................
 
  (дд/мм/гггг) (дд/мм/гггг)  
       
       
       
  *Общо за второто шестмесечие с период от ............................ до 31.12. ...........г.  
 

(дд/мм/гггг)

 
Общо за ІV година:  
V      
       
       
 
*Общо за първото шестмесечие за период от ................... до ..........................................................................................................
 
  (дд/мм/гггг) (дд/мм/гггг)  
       
       
       
  *Общо за второто шестмесечие с период от ............................ до 31.12. ...........г.  
 

(дд/мм/гггг)

 
Общо за V година:  
Всичко:  
 
...............................................................................................................................................................................................................................................................
(Сумата с думи)
*Посочените полета от таблица 1 се попълват само в случаите, когато планът за признаване е разделен на шестмесечни периоди и кандидатът ще подаде за съответната година заявки за плащане на шестмесечни периоди.
**При необходимост се добавят допълнителни редове.
  (лв., без ДДС)

Сума на инвестициите в плана за признаване

 

(без разходите по чл. 26, ал. 1, т. 1 от наредбата)

 
................................................................................................................................................
(сумата с думи)
Сума на разходите по чл. 26, ал. 1, т. 1 от наредбата  
................................................................................................................................................
(сумата с думи)

Всичко:

 
................................................................................................................................................
(сумата с думи)


Приложение № 7 към чл. 7, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 9 от 2012 г.)


ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
на "Група производители"
...................................................................................................................................................................................................................................................

(наименование на кандидата)

 

с начална дата на изпълнение: ................................
(лв., без ДДС)
Сума на инвестициите в инвестиционната програма  
(без разходите по чл. 26, ал. 1, т. 1 от наредбата)  
...................................................................................................................................................................................................................................................
(сумата с думи)
Сума на разходите по чл. 26, ал. 1, т. 1 от наредбата  
...................................................................................................................................................................................................................................................
(сумата с думи)
ОБЩО:  
...................................................................................................................................................................................................................................................
(сумата с думи)

 

Подпис/печат: ...........................

 

Забележки:

1. Кандидатът номерира, подписва собственоръчно и подпечатва всяка страница от финансовия план.
2. В приложените във финансовия план таблици могат да се добавят допълнителни редове и колони в зависимост от срока, за който е изготвен, и спецификата на дейността, за която се кандидатства.
3. Кандидатите представят финансовия план с подробно описание на планираните инвестиции и дейности за период не по-малък от 5 години, като инвестициите се реализират най-късно в петата година.
4. В случаите на създаване на трайни насаждения или извършване на строително-монтажни работи прогнозата от финансовия план трябва да обхваща 10-годишен период, като заложените инвестиции се реализират най-късно в петата година.
Седалище и адрес на управление  
   
Място/места на извършване на  
инвестициите  
Лице за контакти:  
Телефон за контакти:  
Факс:  
E-mail:  
Юридически статут  
Предмет на дейност  
   
   
Управител на дружеството  
Брой на постоянно заетия персонал  
Стойност на дълготрайните  
материални активи (ДМА) съгласно  
данните от последния счетоводен  
баланс  
Кандидатствал по ПРСР Договори с РА № ........................./ дд.мм.гггг
Кандидатствал по САПАРД Договори с РА № ........................./ дд.мм.гггг

I. Въведение
А. Кратко описание на плана за признаване/изменението на плана
Б. Очакван резултат след изпълнение на плана за признаване

II. Финансов план
II.1 Обект, източници за финансиране и етапи при реализация на плана. Доставчици и клиенти.
А. Обект и източници за финансиране на плана

Таблица 1. Предмет на инвестицията, с която се кандидатства за подпомагане по плана
    (лв.)
Поредна Инвестиция Включително
година от плана за признаване Вид Модел, тип, сорт, други К-во Мярка Единич- на цена Стой- ност* (без ДДС) Собстве- ни средст- ва (%) Кредит (%) Други (%)
А Б В Г Д Е Ж З И Й
                   
                   
                   
  *Общо за първото шестмесечие за период от    
  ...................    
  (дд/мм/гггг)    
  до ...................    
  (дд/мм/гггг)    
                   
                   
                   
  *Общо за второто шестмесечие с период от    
  ...................    
  (дд/мм/гггг)    
  до 31.12. ...........г.    
  Общо за ................... година    
       
...................................................................................................................................................................................................................................................
(Сумата с думи)
*Посочените полета от таблица 1 се попълват само в случаите, когато планът за признаване е разделен на шестмесечни периоди и кандидатът ще подаде за съответната година заявки за плащане на шестмесечни периоди.
**При необходимост се добавят допълнителни редове.

Таблица 2. Инвестиционни разходи, за които не се кандидатства за подпомагане по плана
    (лв.)
Поредна Инвестиция Включително
година от плана за признаване Вид Модел, тип, сорт, други К-во Мярка Единич- на цена Стой- ност* (без ДДС) Собстве- ни средства (%) Кредит (%) Други (%)
А Б В Г Д Е Ж З И Й
                   
                   
                   
                   
                   
  Общо за ..................... година    
 
Б. Етапи при изпълнение на инвестицията
 
Таблица 3. Етапи при изпълнение на инвестицията
(лв.)
Дейност/активи Дата на Дата на въвеждане Стойност
  реализация/придобиване в експлоатация  
А Б В Г
       
       
Общо за първата година  
Кандидатът описва: дейностите/активите, които са обект на инвестицията, в колона А; датата на реализация/придобиване на всички описани активи в колона Б; датата на въвеждане в експлоатация в колона В; стойността на активите в колона Г; за "Общо" в колона Г сумата на всички необходими средства.

В. Обособени етапи за реализация на плана, в случай че се кандидатства за междинно плащане

Таблица 4. Обособени етапи за реализация при кандидатстване за междинно/шестмесечно плащане (допуска се не повече от едно междинно/шестмесечно плащане, т.е. кандидатът следва да обособи не повече от два етапа)
      (лв.)
Дейност/активи Начална дата/ Крайна дата/дата на Стойност
  дата на придобиване въвеждане  
    в експлоатация  
А Б В Г
  Етап І    
       
       
       
    Общо  
  Етап ІІ    
       
       
       
    Общо  
    Всичко  
Кандидатът описва: дейностите/активите, за които кандидатства, като ги обособява в два етапа, като първият от тях съответства на междинното плащане, за което кандидатства, в колона А; датата на придобиване на всички описани активи в колона Б; датата на въвеждане в експлоатация в колона В; стойността на активите в колона Г; за "Общо" в колона Г сумата на всички необходими средства за съответния етап.
В случай че не се кандидатства за междинно/шестмесечно плащане, таблица 4 не се попълва.

Г. Описание на настоящото състояние на обекта (инвестицията), в случай че към момента на кандидатстване вече има завършен(и) етап(и) на инвестиционния проект.

Таблица 5. Описание на настоящото състояние на обекта (инвестицията)
    (лв.)
Дейности Вложени средства Източник
А Б В
     
     
     
(*) Попълва се в случаите, когато кандидатът е извършил дейности по реализация на инвестицията преди датата на подаване на бизнес плана.
Кандидатът посочва: дейностите по реализация на инвестицията преди датата на подаване на бизнес плана в колона А; вложените до момента средства при осъществяване на посочените дейности в колона Б; източника на вложените средства в колона В.

Д. Доставчици

Таблица 6. Настоящи доставчици на групата производители и нейните членове

Доставчици* Вид на доставките % от доставките
Б В Г
     
     
     
(*) Кандидатът посочва: име на доставчика в колона Б; вид на доставките (суровини и материали за извършване на дейността) в колона В; процент от доставките в колона Г - изчислява се, като количеството суровини/материали от определен доставчик се раздели на общото количество доставени суровини/материали от същия вид.
(**) Когато групата производители няма история, се записват доставчиците на отделните членове.

Таблица 7. Бъдещи доставчици на групата производители

Доставчици Вид на доставките % от доставките
А Б В
     
     
     
(*) Кандидатът посочва: име на доставчика в колона А; вид на доставките (суровини и материали за извършване на дейността) в колона Б; процент от доставките в колона В - изчислява се, като количеството суровини/материали от определен доставчик се раздели на общото количество доставени суровини/материали от същия вид.

Е. Клиенти

Таблица 8. Настоящи клиенти на предлаганите на пазара от групата производители продукти, за които иска признаване

Клиенти* Вид на продукцията % на продажби Годишни продажби (в лв.)
Б В Г Д
       
       
       
(*) Кандидатът посочва: име на всички настоящи клиенти в колона Б; вид на продаваната продукция в колона В; процентно съотношение на продажбите в колона Г - изчислява се, като количеството продадена продукция на всеки клиент се раздели на общото количество продукция от същия вид; годишни продажби в колона Д.
(**) Когато групата производители няма история, се записват настоящите клиенти на отделните членове.

Таблица 9. Бъдещи клиенти на предлаганите на пазара от групата производители продукти, за които иска признаване

Клиенти Вид на продукцията % на продажби Годишни продажби (в лв.)
А Б В Г
       
       
       
(*) Кандидатът посочва: име на всички бъдещи клиенти в колона А; вид на продаваната продукция в колона Б; процентно съотношение на продажбите в колона В - изчислява се, като количеството продадена продукция на всеки клиент се раздели на общото количество продукция от същия вид; годишни продажби в колона Г.

Таблица 10. Продукция за износ от групата производители

На групата и на Клиенти Вид на % на Годишни
членовете на   продукцията продажби продажби
групата       (в лв.)
А Б В Г Д
Настоящи
На член 1        
На член 2        
На член 3        
На член 4        
На групата        
Бъдещи
На групата        
         
         
         
         
(*) Кандидатът посочва: име на всички настоящи и бъдещи клиенти в колона Б; вид на продукцията за износ извън Европейския съюз в колона В; процентно съотношение на продажбите в колона Г - изчислява се, като количеството изнесена продукция на всеки клиент се раздели на общото количество продукция от същия вид; годишни продажби в колона Д.

II.2. Финансово-икономически статус - приходи и разходи
А. Приходи
А.1. Приходи от дейността на групата производители и нейните членове

Таблица 11. Производствена програма за произвежданите продукти, за които иска признаване
          (лв.)
Вид Мярка Коли- Количество продукция Средна цена за Приходи от
продукция*   чество за за за собствено единица продукция продажби на
      износ вътрешния потребление   продукция
        пазар   за за за за
            износ** вътрешния износ вътрешния
              пазар   пазар
А Б В Г Д Е Ж З И Й
Предходна година
                   
                   
                   
                   
          Общо        
І година
                   
                   
                   
                   
          Общо        
ІІ година
                   
                   
                   
                   
          Общо        
ІІІ година
                   
                   
                   
                   
          Общо        
ІV година
                   
                   
                   
                   
          Общо        
V година
                   
                   
                   
                   
          Общо        
(*) В колона А се посочват видовете продукти, които членовете на групата производители произвеждат и които са пряко свързани с инвестицията, за която групата кандидатства. В случай че даден вид продукция на кандидата е свързан косвено с дейността, в която се инвестира, тя се описва в таблица 13 "Други приходи".
(**) Вътрешният пазар обхваща пазара на Европейския съюз. Посочва се валутният курс, на база на който е калкулирана продукцията за износ.
(***) Когато групата производители няма история за предходната година, се записва сборът от реализираните на пазара количества продукти от отделните членове.
(****) При необходимост се добавят допълнителни редове.

Таблица 12. Сеитбооборот и среден добив от дка - само за земята, която служи за оценка на капацитета на активите, за които се кандидатства за финансиране

Засята Предходна година I година II година
култура дка среден дка среден дка среден
    добив от   добив от   добив от
    дка   дка   дка
А Б В Г Д Е Ж
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Общо      
засети      
площи,      
дка      
Забележки:
Таблицата се попълва с размера на земята, която членовете на групата производители се задължават да поддържат за минимум 5 години след датата на одобрение.
При необходимост се добавят допълнителни редове и колони.
> Обосновка на капацитета на машините, в т.ч. специализиран транспорт, съоръженията (в т.ч. за съхранение на продукция) и оборудването във връзка с изпълнение на изискването да се произвежда и/или съхранява и/или подготвя за продажба земеделска продукция, произведена от членовете на групата производители (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПОПЪЛВА РАЗМЕРЪТ НА ЗЕМЯТА, КОЯТО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ГРУПАТА ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ДА ПОДДЪРЖАТ ЗА МИНИМУМ 5 ГОДИНИ СЛЕД ДАТАТА НА ОДОБРЕНИЕ):
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
> Обосновка на капацитета на техниката за обработка на почвата и прибиране на реколтата във връзка с изпълнение на изискването този капацитет да е в съответствие с размера на обработваната от членовете на групата производители земя. Обосновката трябва да съпоставя размера на обработваемата земя, сроковете за прибиране на реколтата и други показатели от значение при обработка на почвата и прибиране на реколтата с техническите показатели на селскостопанските машини, производителност на ден (моточаса, дка/ден, т/ден) и др. (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПОПЪЛВА РАЗМЕРЪТ НА ЗЕМЯТА, КОЯТО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ГРУПАТА ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ДА ПОДДЪРЖАТ ЗА МИНИМУМ 5 ГОДИНИ СЛЕД ДАТАТА НА ОДОБРЕНИЕ):
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

А.2. Други приходи

Таблица 13. Други приходи
          (лв.)
На групата/ Други приходи Предходна I година II година III година
членовете (вид) година      
на групата          
А Б В Г Д Е
На групата          
На член 1          
На член 2          
На член 3          
На член 4          
Общо          
* Кандидатът посочва други приходи, свързани косвено с приходите от основна дейност на членовете на групата производители, посочени в таблица 11 "Производствена програма", в колона Б; стойността на реализираните други приходи по вид за предходната година в колона В; предвижданата стойност на други приходи през първата година от периода на финансовия план в колона Г; предвижданата стойност на други приходи за целия период на финансовия план в колони Д и Е; за "Общо" се вписват сумите по колони В, Г, Д и Е.

Б. Разходи
Б.1. Разходи за дейността

Таблица 14. Разходи за суровини, материали и външни услуги
          (лв.)
На групата/ Вид на Предходна I година II година III година
членовете разходите година      
на групата          
А Б В Г Д Е
На групата          
На член 1          
На член 2          
На член 3          
На член 4          
Общо          
* Кандидатът описва подробно вида на всички извършвани разходи, необходими за осъществяването на дейността на членовете на групата производители, която ще се подпомогне чрез инвестициите, за които се кандидатства, в колона Б; стойността на разходите по вид за предходната година (отчетен период) в колона В; прогнозната стойност на разходите за първата година на периода, описан във финансовия план, колона Г; сумите на предвижданите разходи за целия период, разглеждан във финансовия план, се вписват в колони Г и Д; за "Общо" се вписват сумите по колони В, Г, Д и Е

Таблица 15. Разходи за заплати и осигуровки на групата производители и на нейните членове, свързани с производството и реализацията на продуктите, за които иска признаване
          (лв.)
Вид на Брой на Месечно Общо Осигуровки** Общо за година
персонала заетите лица възнаграждение* заплати за    
      година*    
А Б В Г Д Е
Предходна година
Управленски          
За групата          
Член 1          
Член 2          
Член 3          
Член 4          
Административен          
За групата          
Член 1          
Член 2          
Член 3          
Член 4          
Производствен          
За групата          
Член 1          
Член 2          
Член 3          
Член 4          
Общо  
I година
Управленски          
           
           
           
           
           
Административен          
           
           
           
           
           
Производствен          
           
           
           
           
Общо  
II година
Управленски          
           
           
           
           
           
Административен          
           
           
           
           
           
Производствен          
           
           
           
           
Общо  
III година
Управленски          
           
           
           
           
           
Административен          
           
           
           
           
           
Производствен          
           
           
           
           
Общо  
IV година
Управленски          
           
           
           
           
           
Административен          
           
           
           
           
           
Производствен          
           
           
           
           
Общо  
V година
Управленски          
           
           
           
           
           
Административен          
           
           
           
           
           
Производствен          
           
           
           
           
Общо  
Кандидатът описва подробно разходите за заплати и осигуровки, като посочва: заетия персонал по групи (управленски, административен, производствен) както за предходната година, така и за всички прогнозни години, включени във финансовия план, в колона А; броя на заетия персонал (по години и по групи) в колона Б; месечното възнаграждение на персонала по групи в колона В; годишната сума на разходите за заплати в колона Г (тази сума се получава след попълване на колони Б и В; сумата в колона В се умножава по броя на заетите лица от колона Б и след това се умножава по 12 месеца); осигуровките (по години и по групи) в колона Д; общите годишни разходи за заплати и осигуровки в колона Е (тази сума се получава, като се съберат сумите от колони Г и Д); за "Общо" се вписва сумата на разходите по години от колона Е.
*Осигуровки, които са за сметка на кандидата.

Таблица 16. Разходи за амортизация (амортизационен план) на активи за производство и реализация на продуктите, за които иска признаване
          (лв.)
Актив Дата на Цена на Период на Амортизационна Амортизационна квота
  придобиване придобиване експлоатация норма Предходна I II III
          година година година година
А Б В Г Д Е Ж З И
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
    Общо            
(*) Кандидатът подробно описва разходите за амортизация за активите, свързани с подпомаганата дейност/и (използваният метод на амортизация трябва да бъде съобразен със Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица или друг приложим за съответния случай нормативен акт), като посочва: вида на актива в колона А; датата на придобиване на описаните активи в колона Б; цена на придобиване на описаните активи в колона В; периода на експлоатация на описаните активи в колона Г; амортизационната норма на описаните активи в колона Д; годишната сума на разходите за амортизация в колони Е, Ж, З и И; за "Общо" се вписва сумата на разходите за амортизация по години от колони Е, Ж, З и И.
Б.2. Финансови разходи
Б.2.1. Погасителен план на привлечените средства

Таблица 17. Погасителен план на привлечените средства
        (лв.)
Години Остатъчна сума в Лихви Главници Остатъчна сума в
  началото на годината     края на годината
А Б В Г Д
Предходна година        
I година        
II година        
III година        
(*) Кандидатът изготвя погасителен план на привлечените средства, свързани с проекта, като се посочват: годините, за които ще бъде погасен кредитът в колона А; остатъчната сума в началото на годината в колона Б; лихвата по години в колона В; главницата по годин в колона Г; остатъчната сума в края на годината в колона Д.
В случай че кандидатът ползва приходите от дейността, описана във финансовия план за погасяване на други кредити, извън тези, свързани с проекта, той следва да включи и погашенията по тях в таблица 17.
Б.2.2.Разходи за лихви

Таблица 18. Разходи за лихви
        (лв.)
Вид на кредита Предходна година I година II година III година
А Б В Г Д
         
         
Общо        
(*) Кандидатът описва съществуващите и прогнозните разходи за лихви поотделно за всички кредити, описани в таблица 17, като посочва: вида на кредита в колона А; разходите за лихви за предходната година (отчетен период) в колона Б; прогнозните разходи за лихви за целия период, описан в бизнес плана, в колони В, Г и Д; за "Общо" се вписват сумите на разходите за лихви по години от колони Б, В, Г и Д.
Б.3. Други разходи

Таблица 19. Други разходи
        (лв.)
Други разходи Предходна година I година II година III година
А Б В Г Д
         
         
         
         
Общо        
(*) Кандидатът подробно описва всички други разходи (които са свързани с инвестицията, както и такива, които произтичат от приходите, посочени в таблица 13 "Други приходи"), като посочва: вида на разходите в колона А; сумата на описаните разходи по вид за предходната година в колона Б; прогнозната сума на описаните разходи (по вид) за разглеждания период в колони В, Г и Д; за "Общо" се вписва сумата на "другите разходи" по години от колони Б, В, Г и Д.
Б.4. Себестойност

Таблица 20. Себестойност на единица продукция за продуктите, за които иска признаване
          (лв.)
Вид на продукта Видове ресурси, К-во за Мярка Единична Стойност на
  необходими за единица   цена разходите за
  производство на продукция     единица продукция
  единица продукт       по вид
А Б В Г Д Е
           
           
           
  Общо за групата        
(*) Кандидатът описва: вида на всеки от продуктите, посочени в таблица 12 "Производствена програма" и таблица 13 "Други приходи" (ако е приложимо), в колона А; видове ресурси (суровини, материали, външни услуги и др.), необходими за производство на единица продукция, в колона Б; количество на всеки вид ресурс за производство на единица продукция в колона В; мярка (грам, килограм, брой и др.) на количеството от колона В в колона Г; единична цена на всеки вид ресурс в колона Д; стойност на всеки вид ресурс в колона Е; за "Общо" в колона Е се калкулира себестойността на единица продукция.
II. 3. Прогнози за нетните парични потоци на дейностите, в които се инвестира; другите дейности, осъществявани от кандидата

А. Прогноза за нетните парични потоци на плана.

Таблица 21 Прогноза за нетните парични потоци на дейностите, в които се инвестира
          (лв.)
Индекс Предходна I годи- II годи- III годи- IV година
  година на на на  
А Б В Г Д Е
I. Приходи:
1. Приходи от продажби          
2. Други приходи          
Общо приходи (1+2)          
II.Разходи
А. Разходи за дейността:
3. Разходи за суровини,          
материали и външни услуги          
4. Разходи за амортизация          
5. Разходи за заплати и социални          
осигуровки          
6. Други разходи          
Б. Финансови разходи:
7. Разходи за лихви          
Общо разходи (3+4+5+6+7)          
ІІІ. Печалба преди облагане (І - ІІ)          
ІV. Данъци и такси          
V. Печалба след облагане (ІІІ - IV)          
VI. Финансиране по плана за          
признаване          
VІI. Нетен паричен поток (V+4+VI)          
Попълва се:
I. Приходи: ред 1 - данните от таблица 11. Производствена програма; ред 2 - данните от таблица 13. Други приходи.
II. Разходи: ред - 3 данните от таблица 14. Разходи за суровини, материали и външни услуги; ред 4 - данните от таблица 16. Разходи за амортизация; ред 5 - данните от таблица 15. Разходи за заплати и социални осигуровки; ред 6 - данните от таблица 19. Други разходи; ред 7 - данните от таблица 18. Разходи за лихви.
ІІІ. Печалба преди облагане (І - ІІ): резултатът от разликата между I. Приходи (общите приходи) и II. Разходи (общите разходи).
ІV. Данъци и такси: данъци и такси съобразно националното законодателство;
V. Печалба след облагане (ІІІ - IV): резултатът от разликата между III. Печалба преди облагане и IV. Данъци и такси.
VI. Финансиране по плана за признаване: сумата на финансиране по плана за признаване.
VІI. Нетен паричен поток (V+4+VI): получава се от сбора между печалбата след данъци, амортизацията и финансирането на плана за признаване.

Б. Прогноза за нетните парични потоци на другите дейности на кандидата

Таблица 22. Прогноза за нетните парични потоци на другите дейности на кандидата
          (лв.)
Индекс Предходна I годи- II годи- III годи- IV годи-
  година на на на на
А Б В Г Д Е
I. Приходи:
1. Приходи от продажби          
2. Други приходи          
Общо приходи (1+2)          
II. Разходи:
А. Разходи за дейността:          
3. Разходи за суровини,          
материали и външни услуги          
4. Разходи за амортизация          
5. Разходи за заплати и социални          
осигуровки          
6. Други разходи          
Б. Финансови разходи:
7. Разходи за лихви          
Общо разходи (3+4+5+6+7)          
ІІІ. Печалба преди облагане (І - ІІ)          
ІV. Данъци и такси          
V. Печалба след облагане (ІІІ - IV)          
VI. Нетен паричен поток (V+4)          
В таблица 22 се попълват приходите, разходите и т.н. съгласно указаното в самата таблица от дейности, които не са свързани с дейността, в която се инвестира.

ІІІ. Дейности за насърчаване на учредяването и улесняването на административната дейност

Таблица 23. Дейности за насърчаване на учредяването и улесняването на административната дейност

Година Вид на разходите Сума без ДДС (лв.)
А Б В Г
       
       
       
  *Общо за първото шестмесечие за период от ...................  
 

(дд/мм/гггг)

 
  до ..............................  
  (дд/мм/гггг)  
       
       
       
  *Общо за второто шестмесечие с период от ...................  
 

(дд/мм/гггг)

 
  до 31.12. ...........г.  
Общо за ......................... година:  
 
...............................................................................................................................................................................................................................................
(Сумата с думи)
*Посочените в таблицата полета се попълват само в случаите, когато планът за признаване е разделен на шестмесечни периоди и кандидатът ще подаде за съответната година заявки за плащане на шестмесечни периоди.
**При необходимост се добавят допълнителни редове.
Инвестиционната програма се представя на хартиен и електронен носител - CD, като таблиците, включени в него, са във формат "xls".
При приема на инвестиционната програма, при условие че липсата или нередовността се отнася за документи, издавани от други държавни и/или общински органи или институции, кандидатът представя писмено доказателство, с което е заявено искане към държавен и/или общински орган или институция за издаване на липсващия или нередовния документ.

Приложение № 8 към чл. 7, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.)

Документи, които се подават преди стартирането на всеки годишен период от плана за признаване

1. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават от законния представител на групата производители.
2. (отм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.)
3. Копие от годишна данъчна декларация за предходната година, заверена от съответната ТД на НАП (когато е приложимо).
4. (отм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.)
5. Счетоводен баланс за предходната година (когато е приложимо).
6. Отчет за приходите и разходите за предходната година заедно със справка за нетните приходи от продажби по видове икономически дейности (когато е приложимо).
7. Справка за дълготрайните активи - приложение към счетоводния баланс за предходната година (когато е приложимо).
8. Справка за дълготрайните активи към датата на подаване на плана за признаване с разбивка по активи, дата на придобиване и покупна цена (когато е приложимо).
9. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г.) Копие от документ на групата производители или на неин член за собственост на земя и/или земеделска земя или договор за аренда със срок не по-кратък от 10 години след датата на подаване на плана за признаване - при инвестиции, свързани с трайни насаждения, както и при закупуване и монтаж на съоръжения, трайно прикрепени към земята, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията.
10. Копие от документ на групата производители или на неин член за собственост или договор за наем на сградите/помещенията, които ще се обновяват и/или в които ще се монтират машините, съоръженията, оборудването - за инвестиции за закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно ЗУТ. В случай на договор за наем той трябва да бъде в сила най-малко 10 години след датата на подаване на годишния инвестиционен проект.
11. В случай че се кандидатства за финансиране на покупката на земя и/или сгради и/или друга недвижима собственост:
а) за вече закупени от групата производители или от неин член земя и/или сгради и/или друга недвижима собственост се представя копие от удостоверение за данъчна оценка към датата на закупуването им, както и копие от удостоверение за данъчна оценка, издадено в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на годишния инвестиционен проект, в случай че от датата на закупуване са изминали повече от 6 месеца;
б) за предвидени за закупуване от групата производители земя и/или сгради и/или друга недвижима собственост се представя копие от удостоверение за данъчна оценка, издадено в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на годишния инвестиционен проект.
12. Копие от решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или копие от решение по оценка на въздействие върху околната среда, като един от двата документа се представя само когато съществува такова изискване съгласно Закона за опазване на околната среда.
13. Копие от решение за оценка за съвместимостта на проекта с предмета и целите на опазване на защитените зони съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 2007 г.) само за инвестиции в местата по националната екологична мрежа Натура 2000.
14. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Копие от одобрен проект с количествени сметки на проектантите към всяка от неговите части и копие от разрешение за строеж, издадено от съответната община заедно с документ за собственост или договор за наем или аренда на групата производители или на неин член за земята/сградите, където ще се извършват строително-монтажните работи, или учредено право на строеж за срок не по-малък от 10 години след датата на подаване на плана за признаване. Когато разрешението за строеж се издава на собственика на нает или арендован имот, договорът за аренда трябва да е със срок не по-кратък от 10 години от датата на подаване на плана за признаване и да е вписан в районната служба по вписванията и регистриран в съответната общинска служба на МЗХГ (при извършване на строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията).
15. Становище от общината, че обектът не се нуждае от разрешение за строеж, придружено от копие от архитектурно заснемане (при извършване на строително-монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията).
16. Копие от предварителни или окончателни договори за услуги, работи, доставки (в т.ч. покупка на оборудване) - обект на инвестицията, с определени марка, модел, цена в левове или евро, срок и начин на доставка. В договорите се описва ДДС.
17. (изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2012 г.) Най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал или една оферта в оригинал (в случай на разходи, за които са определени референтни цени) с цел определяне на основателността на предложените разходи за всяка доставка/услуга на стойност, по-голяма от левовата равностойност на 10 000 евро, както и в случай, че тя е част от доставки/услуги, договорирани с един доставчик/изпълнител, на обща стойност повече от левовата равностойност на 10 000 евро. Цената следва да бъде определена в левове или евро с описан ДДС. Офертите се издават не по-късно от датата на сключване на договора с избрания оферент и се придружават от технически спецификации в случаите на закупуване на транспортни средства, машини, оборудване, съоръжения, включително компютърен софтуер и специализирана техника.
Конкурентни оферти не се изискват при закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, при придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензии.
18. Обяснителна записка във всеки един от случаите, когато не е избрана офертата с най-ниска цена.
19. Копие от технологичен проект, когато се кандидатства за дейности, включени в технологичен процес, със схема и описание на процеса.
20. Заверени копия от договори за предоставяне на услуги, свързани с инвестицията, в т.ч. за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти и разработване на плана за признаване и инвестиционната програма, извършени както в процеса на подготовка на плана за признаване и инвестиционната програма, така и по време на тяхното изпълнение (при кандидатстване за финансиране на такива услуги).
21. Копия от фактури за извършени преди подаване на плана за признаване/изменение на плана за признаване разходи, свързани с изпълнение на дейностите по проекта, в т.ч. за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, разработване на бизнес план, придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензии.
22. Документ за съгласуване на проекта със съответната басейнова дирекция на Министерството на околната среда и водите, която е отговорна за мониторинга и управлението на водния баланс в региона, в който ще се извършва инвестицията (в случай на проект, включващ инвестиции за напоителни съоръжения и оборудване).
23. Документ от банката за банковата сметка на кандидата за привеждане на безвъзмездната финансова помощ.
24. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Копие от договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието, храните и горите за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС, заедно с копие от сертификационно писмо от контролиращото лице, удостоверяващо, че е проведена най-малко първа инспекция, или копие от сертификат от контролиращо лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичен/и (в случай че кандидатът развива биологично производство).
25. Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски (в случаите на закупуване на активи чрез финансов лизинг).
26. (нова - ДВ, бр. 62 от 2012 г.) За първия годишен период - копия от счетоводни документи за извършени продажби на плодове и/или зеленчуци през предходната година, за които групата производители иска признаване.
27. (нова - ДВ, бр. 62 от 2012 г.) При инвестиции в машини за обработка на земята и съответното оборудване за доказване размера на земята:
а) копие от документ за собственост на земя и/или на земеделска земя на групата производители и/или на неин член, и/или
б) договори за аренда на земя, сключени с групата производители или неин член, със срок не по-малък от 5 години след датата на подаване на плана за признаване, и/или
в) договори за наем на земя, сключени с групата производители или неин член.


Приложение № 9 към чл. 7, ал. 5

(Ново - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г.)

Допустими и недопустими за подпомагане инвестиционни разходи:

І. Допустими за финансова помощ са следните инвестиционни разходи:
1. закупуване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за съхранение, пакетиране и подготовка на продукцията за предлагане на пазара и/или за контрол на нейното качество, включително хладилни складове и лаборатории;
2. закупуване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство на ниво стопанство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;
3. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за проучване на пазара, планиране на производството, обучение на членовете на групата производители, контрол на качеството, съхранение, пакетиране и подготовка за продажба на земеделската продукция;
4. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за:
а) опазване компонентите на околната среда;
б) подобряване на енергийната ефективност;
в) растителна защита;
5. инвестиции за въвеждане на системи за контрол на качеството на продукцията;
6. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително и трайни насаждения от десертни лозя;
7. изграждане, реконструкция и оборудване на оранжерии;
8. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на неземеделски транспортни средства за вътрешен транспорт;
9. оборудване на транспортни средства за маркетинг и превоз на продукцията с апаратура за регулиране на температурата или на налягането в тях;
10. рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови дренажни съоръжения и свързана с тях малка инфраструктура, както и закупуване, включително чрез финансов лизинг, на техническо оборудване за тяхната експлоатация;
11. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;
12. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски машини;
13. инвестиции за напоителни съоръжения и оборудване, включително закупувани чрез финансов лизинг, за рехабилитация и/или подобряване на съществуваща мрежа в стопанството, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, малки помпени станции, технически средства и съоръжения за съхраняване и/или опазване на водата;
14. инвестиции за изграждане на съоръжения за защита от щети, нанасяни от диви животни и птици;
15. закупуване на хардуер и софтуер, включително чрез финансов лизинг;
16. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензии, извършени както в процеса на подготовка на плана за признаване и инвестиционната програма, така и по време на тяхното изпълнение.
Закупуването чрез финансов лизинг на активите по т. 3, 4, 8, 10, 12, 13 и 15 е допустимо, при условие че ползвателят на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявката за окончателно плащане за същия актив.

ІІ. Недопустими за финансова помощ са разходи за:
1. закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;
2. закупуване на лизинг на недвижима собственост;
3. закупуването на офис сгради и жилищни сгради;
4. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г.) закупуване на незастроена земя, чиято стойност надхвърля 10 % от стойността на допустимите разходи за съответната инвестиция;
5. инвестиции върху земя или в сгради, които не са собственост на групата производители или на неин член;
6. данък добавена стойност (ДДС);
7. оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховка, както и разходи, свързани с договор за лизинг и печалба за лизингодателя;
8. банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;
9. принос в натура или плащане в брой;
10. изследвания за разработване на нови продукти, процеси и технологии;
11. закупуване на семена и едногодишни растения;
12. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер, над пазарната им стойност;
13. сертификация по НАССР (анализ на опасностите и контрол на критичните точки);
14. инвестиции, които представляват обикновена подмяна;
15. плащания в брой с изключение на разходи за застрахователни премии;
16. инвестиции, за които е установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено създадени условия за получаване на помощта с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на плана за признаване;
17. получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности, чрез използването на биомаса;
18. инвестиции за дейности, свързани с преработка на земеделски продукти;
19. финансова помощ не се предоставя по реда на тази наредба, при условие че за същата инвестиция групата производители или член на групата са получили публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз.

ІІІ. Не се подпомагат като самостоятелни дейностите за:
1. събаряне на стари сгради и производствени съоръжения;
2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на неземеделски транспортни средства.


Приложение № 9а към чл. 20, ал. 6

(Ново - ДВ, бр. 38 от 2019 г.)

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

Представена от:

............................................................................................................................................................................

(наименование на кандидата)

с начална дата на изпълнение: ................................

(лева, без ДДС)

Сума на разходите в оперативната програма

 

............................................................................................................................................................................

(сумата с думи)

 

Подпис/печат: .............................................................

Забележки:

1. Кандидатът номерира, подписва собственоръчно и подпечатва всяка страница от оперативната програма.

2. В приложените в оперативната програма таблици могат да се добавят допълнителни редове и колони в зависимост от срока, за който е изготвена, и спецификата на дейността, за която се кандидатства.

3. Кандидатите представят оперативна програма с подробно описание на планираните инвестиции и дейности за период не по-малък от 5години, като инвестициите се реализират най-късно в петата година.

4. В случаите на създаване на трайни насаждения или извършване на строително-монтажни работи прогнозата от оперативната програма трябва да обхваща 10-годишен период, като заложените инвестиции се реализират най-късно в петата година.

 

Седалище и адрес на управление

 

Място/места на извършване на инвестициите

 

Лице за контакти:

 

Телефон за контакти:

 

Факс:

 

E-mail:

 

Юридически статут

 

Предмет на дейност

 

Управител на дружеството

 

Брой на постоянно заетия персонал

 

Стойност на дълготрайните материални активи (ДМА) съгласно данните от последния счетоводен баланс

 

Кандидатствал по ПРСР

Договори с РА № ........................./дд.мм.гггг

Кандидатствал по САПАРД

Договори с РА № ........................./дд.мм.гггг

Кандидатствал по мярка 214 от ПРСР 2003- 2013
и/или по мерки 10 и 11 от ПРСР 2014
- 2020

 

 

I. Въведение

А. Кратко описание на оперативната програма/изменението

Б. Очакван резултат след изпълнение на оперативната програма

В. ЦЕЛИ

 

II. Финансов план

II.1. Обект, източници за финансиране и етапи при реализация на оперативната програма. Доставчици и клиенти.

А. Обект и източници за финансиране на оперативната програма

       

 

Таблица 1. Предмет на инвестицията, с която се кандидатства за подпомагане по оперативната програма

(лева)

Поредна година от оперативната програма

Инвестиция

Вид

Модел, тип, сорт, други

К-во

Мярка

Единична цена

Стойност*

(без ДДС)

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Общо за период от ............................... до ......................

                                     (дд/мм/гггг)            (дд/мм/гггг)

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Общо за период от ............................... до ......................

                                    (дд/мм/гггг)                  (дд/мм/гггг)

0

Общо за ................... година

0

............................................................................................................... (сумата с думи)

 

* Посочените полета от таблица 1 се попълват само в случаите, когато оперативната програма предвижда междинно плащане и кандидатът ще подаде за съответната година заявки за междинно плащане.

** При необходимост се добавят допълнителни редове.

Таблица 2. Инвестиционни разходи, за които не се кандидатства за подпомагане по оперативната програма

(лева)

Поредна година от оперативната програма

Инвестиция

Вид

Модел, тип, сорт, други

К-во

Мярка

Единична цена

Стойност*

(без ДДС)

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо за ................... година

0

............................................................................................................... (сумата с думи)

 

При необходимост се добавят допълнителни редове.

Б. Етапи при изпълнение на инвестицията

Таблица 3. Етапи при изпълнение на инвестицията

 (лева)

Дейност/активи

Дата на реализация/ придобиване

Дата на въвеждане в експлоатация

Стойност

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо за първата година:

0

Кандидатът описва: дейностите/активите, които са обект на инвестицията, в колона А; датата на реализация/придобиване на всички описани активи в колона Б; датата на въвеждане в експлоатация в колона В; стойността на активите в колона Г; за "Общо" в колона Г сумата на всички необходими средства.

 

В. Обособени етапи за реализация на оперативната програма, в случай че се кандидатства за междинно плащане

 

Таблица 4. Обособени етапи за реализация при кандидатстване за междинно плащане (допуска се не повече от три междинни плащания, т.е. кандидатът следва да обособи не повече от четири етапа)

(лева)

Дейност/активи

Начална дата/дата на придобиване

Крайна дата/дата на въвеждане в експлоатация

Стойност

А

Б

В

Г

Етап І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

0

Етап ІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

0

Всичко:

0

Кандидатът описва: дейностите/активите, за които кандидатства, като ги обособява в четири етапа, като първият, вторият и третият от тях съответстват на междинното плащане, за което кандидатства, в колона А; датата на придобиване на всички описани активи в колона Б; датата на въвеждане в експлоатация в колона В; стойността на активите в колона Г; за "Общо" в колона Г сумата на всички необходими средства за съответния етап.

В случай че не се кандидатства за междинни плащания, таблица 4 не се попълва.

 

Г. Описание на настоящото състояние на обекта (инвестицията), в случай че към момента на кандидатстване вече има завършен(и) етап(и) на инвестиционния проект

Таблица 5. Описание на настоящото състояние на обекта (инвестицията)

(лева)

Дейности

Вложени средства

Източник

А

Б

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Попълва се в случаите, когато кандидатът е извършил дейности по реализация на инвестицията преди датата на подаване на заявление за одобрение/изменение на оперативната програма.

Кандидатът посочва: дейностите по реализация на инвестицията преди датата на подаване на заявление за одобрение/изменение на оперативната програма в колона А; вложените до момента средства при осъществяване на посочените дейности в колона Б; източника на вложените средства в колона В.

Д. Доставчици

 

Таблица 6. Настоящи доставчици на организацията на производители и нейните членове

 

Доставчици*

Вид на доставките

% от доставките

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Кандидатът посочва: име на доставчика в колона Б; вид на доставките (суровини и материали за извършване на дейността) в колона В; процент от доставките в колона Г - изчислява се, като количеството суровини/материали от определен доставчик се раздели на общото количество доставени суровини/материали от същия вид.

** Когато организацията на производители няма история, се записват доставчиците на отделните членове.

 

Таблица 7. Бъдещи доставчици на организацията на производители

 

Доставчици

Вид на доставките

% от доставките

А

Б

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Кандидатът посочва: име на доставчика в колона А; вид на доставките (суровини и материали за извършване на дейността) в колона Б; процент от доставките в колона В - изчислява се, като количеството суровини/материали от определен доставчик се раздели на общото количество доставени суровини/материали от същия вид.

 

Е. Клиенти

 

Таблица 8. Настоящи клиенти на предлаганите на пазара от организацията на производители продукти

 

Клиенти*

Вид на продукцията

% на продажби

Годишни продажби

(в лева)

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Кандидатът посочва: име на всички настоящи клиенти в колона Б; вид на продаваната продукция в колона В;
процентно съотношение на продажбите в колона Г - изчислява се, като количеството продадена продукция на всеки клиент се раздели на общото количество продукция от същия вид; годишни продажби в колона Д.

** Когато организацията на производители няма история, се записват настоящите клиенти на отделните членове.

 

Таблица 9. Бъдещи клиенти на предлаганите на пазара от организацията на производители продукти, за които е призната организацията

 

Клиенти

Вид на продукцията

% на продажби

Годишни продажби

(в лева)

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Кандидатът посочва: име на всички бъдещи клиенти в колона А; вид на продаваната продукция в колона Б; процентно съотношение на продажбите в колона В - изчислява се, като количеството продадена продукция на всеки клиент се раздели на общото количество продукция от същия вид; годишни продажби в колона Г.

 

Таблица 10. Продукция за износ от организацията на производители

 

На организацията и на членовете на организацията

Клиенти

Вид на продукцията

% на продажби

Годишни продажби

(в лева)

А

Б

В

Г

Д

Настоящи

На член 1

На член 2

На член 3

На член 4

 

 

 

 

На организацията

 

 

 

 

Бъдещи

На организацията

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Кандидатът посочва: име на всички настоящи и бъдещи клиенти в колона Б; вид на продукцията за износ извън Европейския съюз в колона В; процентно съотношение на продажбите в колона Г - изчислява се, като количеството изнесена продукция на всеки клиент се раздели на общото количество продукция от същия вид; годишни продажби в колона Д.

II.2. Финансово-икономически статус - приходи и разходи

А. Приходи

А.1. Приходи от дейността на организацията на производители и нейните членове

 

Таблица 11. Производствена програма за произвежданите продукти от членовете на организацията (плодове и/или зеленчуци, за които е призната)

 

 

 

Вид продукция*

Мярка

Количество

Количество продукция

Средна цена за единица продукция

Приходи от продажби
на продукция

 

за износ

за вътрешния пазар

за собствено потребление

 

за износ**

за вътрешния пазар

за износ

за вътрешния пазар

 

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

 

Предходна година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

0

0

0

0

 

І година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

0

0

0

0

 

ІІ година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

0

0

0

0

 

ІІІ година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

0

0

0

0

 

ІV година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

0

0

0

0

 

V година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

0

0

0

0

 

* В колона А се посочват видовете продукти, които членовете на организацията на производители произвеждат и които са пряко свързани с инвестицията, за която организацията кандидатства. В случай че даден вид продукция на кандидата е свързана косвено с дейността, в която се инвестира, тя се описва в таблица 13 "Други приходи".

** Вътрешният пазар обхваща пазара на Европейския съюз. Посочва се валутният курс, на база на който е калкулирана продукцията за износ.

Когато организацията на производители няма история за предходната година, се записва сборът от реализираните на пазара количества продукти от отделните членове.

При необходимост се добавят допълнителни редове.

 

 

 

Таблица 12. Сеитбооборот и среден добив от дка - само за земята, която служи за оценка на капацитета на активите, за които се кандидатства за финансиране

 

Засята култура

Предходна година

I година

II година

дка

среден добив от дка

дка

среден добив от дка

дка

среден добив от дка

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо засети площи, дка

 

 

 

 

 

 

Забележки:

Таблицата се попълва с размера на земята, която членовете на организацията на производители се задължават да поддържат за минимум 5 години след датата на одобрение.

При необходимост се добавят допълнителни редове и колони.

0 Обосновка на капацитета на машините, в т.ч. специализиран транспорт, съоръженията (в т.ч. за съхранение на продукция) и оборудването във връзка с изпълнение на изискването да се произвежда и/или съхранява, и/или подготвя за продажба земеделска продукция, произведена от членовете на организацията на производители (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПОПЪЛВА РАЗМЕРЪТ НА ЗЕМЯТА, КОЯТО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ДА ПОДДЪРЖАТ ЗА МИНИМУМ 5 ГОДИНИ СЛЕД ДАТАТА НА ОДОБРЕНИЕ):

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

0 Обосновка на капацитета на техниката за обработка на почвата и прибиране на реколтата във връзка с изпълнение на изискването този капацитет да е в съответствие с размера на обработваната от членовете на организацията на производители земя. Обосновката трябва да съпоставя размера на обработваемата земя, сроковете за прибиране на реколтата и други показатели от значение при обработка на почвата и прибиране на реколтата с техническите показатели на селскостопанските машини, производителност на ден (моточаса, дка/ден, т/ден) и др. (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПОПЪЛВА РАЗМЕРЪТ НА ЗЕМЯТА, КОЯТО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ДА ПОДДЪРЖАТ ЗА МИНИМУМ 5/10 ГОДИНИ СЛЕД ДАТАТА НА ОДОБРЕНИЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВИДА НА ДЕЙНОСТИТЕ):

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

А.2. Други приходи

 

Таблица 13. Други приходи

(лева)

На организацията/членовете на организацията

Други приходи (вид)

Предходна година

I година

II година

III година

А

Б

В

Г

Д

Е

На организацията

 

 

 

 

 

На член 1

На член 2

На член 3

На член 4

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

* Кандидатът посочва: други приходи, свързани косвено с приходите от основна дейност на членовете на организацията на производители, посочени в таблица 11 "Производствена програма", в колона Б; стойността на реализираните други приходи по вид, за предходната година, в колона В; предвижданата стойност на други приходи през първата година от периода на оперативната програма в колона Г; предвижданата стойност на други приходи за целия период на оперативната програма в колони Д и Е; за "Общо" се вписват сумите по колони В, Г, Д и Е.

 

Б. Разходи

Б.1. Разходи за дейността

Таблица 14. Разходи за суровини, материали и външни услуги

(лева)

На организацията/членовете на организацията

Вид на разходите

Предходна година

I година

II година

III година

А

Б

В

Г

Д

Е

На организацията

 

 

 

 

 

На член 1

На член 2

На член 3

На член 4

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

* Кандидатът описва: подробно вида на всички извършвани разходи, необходими за осъществяването на дейността на членовете на организацията на производители, която ще се подпомогне чрез инвестициите, за които се кандидатства, в колона Б; стойността на разходите по вид за предходната година (отчетен период) в колона В; прогнозната стойност на разходите за първата година на периода, описан в оперативната програма, в колона Г; сумите на предвижданите разходи за целия период, разглеждан в оперативната програма, се вписват в колони Г и Д; за "Общо" се вписват сумите по колони В, Г, Д и Е.

Таблица 15. Разходи за заплати и осигуровки на организацията на производители и на нейните членове, свързани с производството и реализацията на продуктите

(лева)

 

Вид на персонала

Брой на заетите лица

Месечно възнаграждение*

Общо заплати за година*

Осигуровки**

Общо за година

A

Б

В

Г

Д

Е

Предходна година

Управленски

 

 

 

 

 

За организацията

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Административен

 

 

 

 

 

За организацията

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Производствен

 

 

 

 

 

За организацията

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Общо

0

I година

Управленски

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производствен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

0

II година

Управленски

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производствен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

0

ІІI година

Управленски

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административен