Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ЗАКОН ЗА ЗАКРИВАНЕ НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЧУЖДЕСТРАННА ПОМОЩ

В сила от 22.05.2007 г.

Обн. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г.


Проект: 602-01-110/18.12.2006 г.

Чл. 1. Закрива се Агенцията за чуждестранна помощ.

Чл. 2. Активите, пасивите и архивът на Агенцията за чуждестранна помощ преминават към Министерството на труда и социалната политика, а дейността на Агенцията за чуждестранна помощ преминава към Българския червен кръст.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Законът за Агенция за чуждестранна помощ (обн., ДВ, бр. 90 от 1990 г.; изм., бр. 53 от 1992 г., бр. 101 от 1995 г., бр. 108 от 2006 г.) се отменя.


§ 2. Пълномощията на директора и на членовете на управителния съвет на Агенцията за чуждестранна помощ се прекратяват от датата на влизане в сила на закона.


§ 3. (1) Министърът на труда и социалната политика в срок три месеца от влизането в сила на закона урежда правоотношенията, свързани със закриването на Агенцията за чуждестранна помощ.
(2) Трудовите и служебните правоотношения със служителите от закритата агенция се уреждат при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, съответно чл. 106, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител.


§ 4. (1) Министерският съвет в срок до един месец от влизането в сила на закона назначава ликвидационна комисия.
(2) Ликвидационната комисия извършва ликвидацията на закритата агенция в срок три месеца от назначаването и.
(3) Разходите по ликвидацията са за сметка на утвърдените средства на закритата агенция по бюджета за 2007 г.


§ 5. В Закона за Българския червен кръст (обн., ДВ, бр. 87 от 1995 г.; изм., бр. 44 от 1999 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 108 от 2006 г.) в чл. 3 накрая се поставя запетая и се добавя "както и при приемането, съхраняването и разпределянето на предоставената от чужди държави, организации и граждани помощ с хуманитарни, в т. ч. екологични и културно-просветни, цели".


§ 6. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
-------------------------
Законът е приет от 40-то Народно събрание на 10 май 2007 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти