Logo Четвъртък, 24 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

В сила от 22.05.2007 г.
Издаден от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Обн. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.85 от 23 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.88 от 10 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.48 от 26 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 6 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 17 Април 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 16 Декември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 17 Април 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 6 Юли 2018г., изм. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2021г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се уреждат дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, наричана по-нататък "комисията", както и структурата, организацията на работа и числеността на нейната администрация.

Чл. 2. (1) Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия е независим държавен орган, който осъществява политиката на Република България за разкриването, обявяването, съхраняването и осигуряването на достъп до документите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
(2) Комисията е постоянно действащ орган.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2018 г.) Комисията е юридическо лице, първостепенен разпоредител с бюджет и със седалище София.

Глава втора.
СЪСТАВ, УСТРОЙСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОМИСИЯТА

Раздел I.
Състав и правомощия на комисията


Чл. 3. (1) Комисията е колегиален орган, който се състои от девет членове, включително председател, заместник-председател и секретар.
(2) При осъществяване на своите функции комисията се подпомага от администрация.


Чл. 4. (1) Комисията осъществява политиката на Република България за разкриването, обявяването и съхраняването на документите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, като:
1. издирва, събира, проучва, анализира, оценява и съхранява документи, съдържащи информация за дейността на органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия;
2. установява и обявява принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на български граждани в случаите, предвидени в Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия;
3. управлява централизирания архив на документите на органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия;
4. създава отделния архивен фонд в централизирания архив по чл. 32, ал. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия;
5. установява и издава документи за принадлежност на физически лица към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия;
6. предоставя достъп до централизирания архив на документите на органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за научноизследователска, публицистична и проучвателна дейност по реда на Закона за достъп до обществена информация;
7. предоставя достъп на физически лица до информацията, събирана за тях, по тяхно искане, по искане на техните роднини по права линия до втора степен включително или на нотариално упълномощени от тях лица;
8. контролира изпълнението на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия от органите по чл. 16, ал. 1 от закона, институциите, длъжностните лица и гражданите;
9. извършва научноизследователска дейност, публикува документи, организира изложби, конференции и други публични прояви с образователно-информационен характер;
10. сътрудничи със сродни чуждестранни и международни институции;
11. издава периодичен информационен бюлетин;
12. взаимодейства с държавни органи, с органите на местното самоуправление, както и с юридически лица с нестопанска цел при осъществяване на своята дейност.
(2) Комисията води регистри на получените искания и на издадените документи по ал. 1, т. 2 и 5.
(3) В срок до 20 юли и до 20 декември на текущата година комисията представя в Народното събрание доклади за извършената дейност, които се публикуват в интернет страницата и в бюлетина на комисията.
(4) Органите на държавна власт и на местно самоуправление, службите за сигурност и службите за обществен ред и всички длъжностни лица са длъжни да оказват съдействие и да предоставят достъп на членовете на комисията при осъществяване на техните правомощия.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 26.06.2012 г.) Комисията приема:
1. стратегически цели и годишни планове за дейността на комисията;
2. проект на годишен бюджет на комисията и проект на бюджетна прогноза на комисията по предложение на председателя;
3. структура на администрацията на комисията по предложение на председателя;
4. вътрешни правила, свързани с нейното функциониране.


Чл. 6. (1) Председателят на комисията:
1. представлява комисията;
2. упражнява дейността като първостепенен разпоредител на бюджета на комисията;
3. определя дневния ред, свиква и ръководи заседанията на комисията;
4. представя в Народното събрание в сроковете по чл. 4, ал. 3 или при поискване доклад за дейността на комисията;
5. публикува решенията и докладите за дейността на комисията в интернет страницата и в бюлетина и;
6. организира изпълнението на решенията на комисията;
7. пряко се разпорежда с архивния фонд по чл. 32, ал. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия;
8. информира обществеността за дейността на комисията чрез средствата за масово осведомяване;
9. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в комисията;
10. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2008 г., в сила от 10.10.2008 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 26.06.2012 г.) упражнява функциите на орган по назначаването по отношение на държавните служители и на работодател по отношение на служителите, работещи по трудово правоотношение, в администрацията на комисията; председателят ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията;
11. (нова - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 26.06.2012 г.) утвърждава длъжностното разписание на длъжностите и поименното разписание на администрацията на комисията;
12. (нова - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 26.06.2012 г.) определя лице, което да извършва предварителен контрол за законосъобразност съгласно Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор;
13. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 26.06.2012 г.) сключва договори с физически или юридически лица;
14. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 26.06.2012 г.) командирова членовете на комисията и служителите от администрацията в страната и в чужбина;
15. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 26.06.2012 г.) разрешава отпуските на членовете на комисията и на служителите от администрацията и;
16. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 26.06.2012 г.) издава наказателни постановления;
17. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 26.06.2012 г.) изпълнява и други функции, възложени му със закон, с акт на Министерския съвет или с решение на комисията.
(2) Правомощията на председателя в негово отсъствие се осъществяват от заместник-председателя или от определен със заповед на председателя друг член на комисията за всеки конкретен случай.


Чл. 7. (1) Заместник-председателят на комисията подпомага председателя при изпълнението на неговите функции и го замества в негово отсъствие.
(2) Заместник-председателят командирова и разрешава отпуските на председателя на комисията.


Чл. 8. Секретарят на комисията:
1. организира текущата дейност на комисията;
2. подготвя заседанията на комисията;
3. изпълнява и други задачи, възложени му от председателя или с решение на комисията.


Чл. 9. (1) Членовете на комисията са равнопоставени и осъществяват функциите на комисията съобразно Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и задачите, възложени им от председателя в рамките на правомощията му или с решение на комисията.
(2) Членовете на комисията съставят актове за установяване на нарушения в случаите по чл. 33 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.


Чл. 10. (1) Изявления пред средствата за масово осведомяване от името на комисията прави председателят или изрично оправомощен от него член на комисията.
(2) Членовете на комисията участват в средствата за масово осведомяване, съобразявайки се със Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и с решенията на комисията.


Чл. 11. (1) Членовете на комисията получават основно месечно възнаграждение, равно на три средномесечни работни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор съобразно данни на Националния статистически институт. Основното месечно възнаграждение се преизчислява всяко тримесечие, като се взема предвид средномесечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие.
(2) Председателят на комисията получава месечно възнаграждение с 20 на сто по-високо от основното месечно възнаграждение по ал. 1, а заместник-председателят и секретарят на комисията - с 10 на сто.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2008 г., в сила от 10.10.2008 г.) Към основните месечни възнаграждения, определени в ал. 1 и 2, се начисляват допълнителни месечни възнаграждения за придобит трудов стаж и професионален опит и за образователна и научна степен "доктор" - 100 лв., или за научна степен "доктор на науките" - 150 лв., съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, както и други добавки съгласно действащото законодателство.
(4) От начислените възнаграждения се правят удръжки съгласно чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, осигурителни вноски по Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, както и други удръжки, определени със закон, които са за сметка на осигурените.

Раздел II.
Организация на работа на комисията


Чл. 12. (1) Комисията разглежда и решава въпроси от своята компетентност на заседания. По решение на комисията в тях участват и служители от администрацията.
(2) Отделни заседания могат да бъдат закрити по решение на комисията. На закритите заседания присъстват само членовете на комисията.
(3) Заседанията на комисията се свикват от председателя и по негова инициатива или по писмено искане на повече от половината от нейните членове.
(4) Заседанията на комисията се провеждат, ако на тях присъстват повече от половината от членовете на комисията.
(5) По решение на комисията на определени заседания могат да бъдат канени външни лица и експерти.


Чл. 13. (1) Заседанията на комисията са редовни и извънредни.
(2) Комисията заседава редовно най-малко веднъж седмично по предварително оповестен дневен ред. Секретарят на комисията съставя проект на дневен ред. Секретарят организира предоставянето на дневния ред заедно с всички материали на членовете на комисията най-късно два работни дни преди заседанието.
(3) По предложение на всеки член на комисията в дневния ред на заседанията могат да бъдат включени и допълнителни точки. Предложението се подлага на гласуване.
(4) Извънредни заседания могат да се свикват от председателя на комисията или по мотивирано искане на повече от половината от членовете и, които предлагат дневен ред за провеждането им. Останалите членове се уведомяват за времето на провеждането и за дневния ред от секретаря на комисията.


Чл. 14. Заседанията се ръководят от председателя, а в случаите, когато той отсъства - от заместник-председателя или от определен със заповед на председателя член на комисията.


Чл. 15. (1) Отсъствие на член на комисията от заседание, свикано по реда на чл. 13, е допустимо само в случай, че той:
1. е в служебна командировка;
2. е в законоустановен отпуск;
3. изпълнява друга неотложна служебна работа, за която председателят е предизвестен.
(2) Документите, удостоверяващи отсъствието по ал. 1, т. 1 и 2, се прилагат към протокола от съответното заседание.


Чл. 16. (1) Комисията приема решения.
(2) Решенията по ал. 1 се приемат с явно гласуване и с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете и.
(3) Решението на комисията се подписва от всички членове, участвали в гласуването.
(4) Член на комисията, който не е съгласен с решението, го подписва с особено мнение. Особеното мнение се мотивира писмено в еднодневен срок от заседанието, на което е прието решението, и се прилага към него.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г.) За всяко заседание на комисията се води фонографски запис и стенографски протокол, в който задължително се вписват: датата, мястото, началото и краят на провеждане на заседанието, видът на заседанието (открито или закрито), имената на присъстващите на заседанието лица, дневният ред, разискваните въпроси от дневния ред, проведените обсъждания, приетите решения, начинът на гласуване на членовете на комисията по всяко едно от тях, и към който се прилага опис на обсъжданите документи. Въз основа на фонографския запис и стенографския протокол се изготвя окончателен протокол, който се подписва от присъствалите на заседанието членове и от протоколиста, и се съхранява в комисията заедно със записа.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г.) Протоколът се изготвя не по-късно от седем работни дни след провеждане на заседанието.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2008 г., в сила от 10.10.2008 г.) Разискванията и решенията на комисията по случаите, попадащи в хипотезата на чл. 30, ал. 1, чл. 32 и § 12 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, се отразяват в отделен протокол и се съхраняват на отделни информационни носители, като нивото на класификация се определя от комисията за всеки отделен случай.

Глава трета.
СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА КОМИСИЯТА

Раздел I.
Общи положения


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 26.06.2012 г.) (1) При осъществяване на своите правомощия комисията се подпомага от администрация. Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и от лица, работещи по трудово правоотношение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г.) Общата численост на администрацията на комисията е 93 щатни бройки, разпределени по структурни звена съгласно приложението.
(3) Администрацията е обща и специализирана и е структурирана в дирекции, отдели и сектори в отдели.
(4) По решение на комисията могат да се създават, преобразуват и закриват дирекции, отдели и сектори.
(5) Служителите в администрацията на комисията се проучват по реда на Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация, приет с ПМС № 276 от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 115 от 2002 г.; изм., бр. 22 от 2003 г., бр. 6 от 2004 г., бр. 56 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 44 и 91 от 2008 г., бр. 7 от 2009 г. и бр. 5 от 2010 г.).
(6) При встъпване в длъжност служителите в администрацията подават декларация, че са запознати с предвидената наказателна отговорност в чл. 284а от Наказателния кодекс.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 26.06.2012 г.)


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 26.06.2012 г.) За изпълнение на конкретни задачи могат да бъдат привличани външни експерти.
(2) Правата и задълженията на лицата по ал. 1 се определят от председателя в сключения с тях договор.

Раздел II.
Администрация (Загл. изм. - ДВ, бр. 85 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2008 г., в сила от 10.10.2008 г.)


Чл. 21. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2008 г., в сила от 10.10.2008 г.) (1) Администрацията подпомага осъществяването на правомощията на комисията и осигурява организационно-технически нейната дейност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 26.06.2012 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2016 г.) Администрацията включва: служители на пряко подчинение на председателя и три дирекции:
1. вътрешен одитор;
2. служител по сигурността на информацията;
3. (отм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.)
4. дирекция "Финансово-стопански и правно-административни дейности";
5. дирекция "Архив";
6. дирекция "Изследване на архивите и публична дейност".

Чл. 22. (Предишен чл. 21 - ДВ, бр. 88 от 2008 г., в сила от 10.10.2008 г.) Вътрешният одитор е на пряко подчинение на председателя на комисията и осъществява вътрешен одит в комисията по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.


Чл. 23. (Отм., предишен чл. 22 - ДВ, бр. 88 от 2008 г., в сила от 10.10.2008 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 26.06.2012 г.) Вътрешният одитор:
1. осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, дейности и процеси в комисията и нейната администрация в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
2. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
3. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от председателя;
4. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента;
5. дава на председателя независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
6. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска;
7. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
8. докладва и обсъжда с председателя и с ръководителите на структурните звена в комисията, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага председателя при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
10. извършва одитни ангажименти за консултиране по инициатива на председателя;
11. изготвя и представя на председателя на комисията годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

(Загл. "Раздел ІІІ. Администрация" зал. - ДВ, бр. 88 от 2008 г., в сила от 10.10.2008 г.)


Чл. 23а. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2007 г., предишен чл. 22а - ДВ, бр. 88 от 2008 г., в сила от 10.10.2008 г., отм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 26.06.2012 г.)


Чл. 23б. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2007 г., предишен чл. 22б - ДВ, бр. 88 от 2008 г., в сила от 10.10.2008 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 26.06.2012 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2016 г.) (1) Служителят по сигурността на информацията е със следните функции:
1. следи за спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация, Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация и на международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация;
2. прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;
3. разработва план и правила за пропускателния режим, охраната на сградите, архива и имуществото на комисията чрез физически и технически средства, които съгласува с Министерството на вътрешните работи, и следи за тяхното изпълнение;
4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация;
5. осъществява процедурата по обикновеното проучване по чл. 47 от Закона за защита на класифицираната информация в рамките на комисията и води регистър на проучените лица;
6. уведомява Държавната комисия по сигурността на информацията при изтичане на срока на разрешенията, при напускане или преназначаване на член на комисията или на служител от администрацията и, както и при необходимост от промяна на разрешението, свързано с достъп до определено ниво на класификация;
7. информира незабавно в писмена форма Държавната комисия по сигурността на информацията и компетентната служба за всяка промяна, отнасяща се до обстоятелствата, свързани с издадените разрешения, удостоверения, сертификати или потвърждения;
8. води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация и на взетите мерки, за което информира незабавно Държавната комисия по сигурността на информацията;
9. следи за правилното определяне нивото на класификация на информацията в комисията;
10. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, военно или друго извънредно положение;
11. организира и провежда обучението на служителите в комисията в областта на защитата на класифицираната информация;
12. осъществява с компетентните държавни органи процедура по съгласуване на достъпа на външни лица до сгради и помещения от състава на комисията, определени за стратегически зони за сигурност;
13. разработва план за противодействие на тероризма и защита при терористична дейност на комисията;
14. осъществява процедура за издаване, отнемане или прекратяване на разрешения на служителите от администрацията на комисията за работа в определените стратегически зони за сигурност;
15. упражнява контрол за съхранението и за достъпа до информацията от документите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия от архива на комисията и незабавно в писмена форма информира председателя на комисията за случаите на нерегламентиран достъп от страна на служители, заявители или трети лица;
16. уведомява специализирана дирекция "Информационна сигурност" на Държавна агенция "Национална сигурност" при случаи на компрометиране сигурността на автоматизираните информационни системи или мрежи в комисията.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.)

Раздел III.
Обща администрация (Нов - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 26.06.2012 г.)


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2008 г., в сила от 10.10.2008 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 26.06.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) Общата администрация е организирана в дирекция "Финансово-стопански и правно-административни дейности". Дейността на дирекцията се осъществява чрез четири самостоятелни отдела: отдел "Правно-административен", отдел "Финансово-счетоводен и управление на човешките ресурси", отдел "Управление на собствеността" и отдел "Информационни технологии и сигурност".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2016 г.) Дирекцията осъществява следните функции:
1. подпомага комисията и структурните звена в администрацията с цел законосъобразно изпълнение на функциите им;
2. участва в разработването и дава становища по проекти за нормативни актове и вътрешни правила, свързани с дейността на комисията;
3. съгласува за законосъобразност актовете на председателя на комисията, издавани в съответствие с правомощията му;
4. изготвя проекти на договори и наказателни постановления, дава становища по законосъобразността на проекти на договори, заповеди и други актове и документи, свързани с дейността на комисията;
5. съгласува за законосъобразност проекти на договори и други актове и документи, свързани с дейността на комисията;
6. подготвя документацията по дела, заведени от и срещу комисията, изготвя отговори и жалби до съдилищата във връзка с делата и осъществява процесуално представителство на комисията по тях;
7. води регистър за движението на съдебните дела;
8. подготвя заповеди в изпълнение на разпорежданията на председателя на комисията;
9. отговаря за планирането, подготовката и провеждането на процедурите по възлагане на обществени поръчки, както и по съхранението на досиетата на обществените поръчки;
10. води регистър за движението на процедурите по провежданите обществени поръчки;
11. предлага мерки за предотвратяване на нарушения; извършва действия за преодоляване на вредни последици от неизпълнение на договорни задължения или нарушения;
12. проучва международното законодателство и практиката по прилагането му;
13. участва при изготвяне на проекти и в провеждането на преговори по сключване на международни договори за сътрудничество със сродни служби и органи;
14. организира и осъществява деловодната дейност на комисията, като получава, обработва, регистрира и предава кореспонденцията, съдържаща класифицирана и некласифицирана информация, по предназначение; обработва и изпраща изходящата кореспонденция;
15. обработва и съхранява текущия деловоден архив на комисията;
16. организира приемането, съхранението и използването на учрежденския архив;
17. координира работата с постъпили молби, жалби, сигнали и предложения на граждани и други документи, като ги картотекира по срок и изпълнител чрез въвеждане в специален регистър и своевременно изготвя справки;
18. отговаря за организацията на финансовата дейност, финансовия контрол, счетоводството и отчетността в комисията в съответствие с разпоредбите на българското законодателство;
19. организира отчитането на приходите и разходите на комисията по единната бюджетна класификация в съответствие с определения бюджет;
20. изготвя годишен проект на бюджет на комисията и проект на бюджетна прогноза на комисията;
21. разпределя и следи изпълнението на бюджета на комисията;
22. съставя месечни, тримесечни и годишни отчети за изпълнението на бюджета на комисията;
23. изготвя ежемесечни и годишни оборотни ведомости и годишен счетоводен баланс;
24. осъществява всички касови операции в комисията;
25. осигурява правилното прилагане на нормативните актове, свързани с организацията по заплащането на труда на служителите, и изготвя месечните ведомости за заплати на членовете на комисията и на служителите в администрацията;
26. организира и координира осъществяването на инвентаризацията на активите в комисията съгласно Закона за счетоводството;
27. осигурява финансово-счетоводна информация за ръководството и за структурните звена в администрацията в комисията;
28. осигурява съхранението на счетоводните документи съгласно изискванията на Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове към него, както и вътрешните правила и инструкции;
29. осъществява предварителен контрол за законосъобразност съгласно Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор;
30. води регистър на сключените договори и ги съхранява в оригинал;
31. изготвя актове за назначаване на държавните служители, проекти на трудови договори и допълнителни споразумения, заповеди за отпуск, за освобождаване и за пенсиониране на служителите, както и гражданските договори;
32. организира дейностите по управлението на човешките ресурси, по оценяване на изпълнението на служителите, по обучението и повишаването на професионалната квалификация на служителите, по заплащането на труда, по изготвяне и актуализиране на длъжностното и поименното разписание на администрацията;
33. изготвя, оформя и съхранява служебните досиета и трудовите дела на служителите;
34. извършва вписвания в Административния регистър;
35. отговаря за правилното ползване и управление на собствеността на комисията и води имотния регистър;
36. отговаря за осигуряването, съхраняването, стопанисването, използването и отчитането на материалите и материалните запаси;
37. организира ремонта, поддръжката и застраховането на материалната база;
38. организира транспортното обслужване, регистрира и застрахова моторните превозни средства, осигурява тяхната поддръжка, ремонт и технически прегледи и контролира разходите за гориво;
39. осигурява управлението при кризи и отбранително-мобилизационната подготовка в комисията;
40. организира и контролира дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
41. осигурява техническата подготовка и съхраняването на материали за заседанията на комисията;
42. (нова - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) отговаря за установяването на политиката за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи в комисията;
43. (нова - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) определя изискванията за сигурност към автоматизираните информационни системи или мрежи, произтичащи от общата политика за сигурност на организационната единица;
44. (нова - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) координира изготвянето на специфичните изисквания за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, процедурите за сигурност и на изработените на тяхна основа експлоатационни документи по сигурността;
45. (нова - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) координира обучението по сигурността на автоматизираните информационни системи или мрежи;
46. (нова - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) осъществява контрол за спазване на изискванията за сигурност в автоматизираните информационни системи или мрежи;
47. (нова - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) разследва обстоятелствата, свързани с компрометиране сигурността на автоматизираните информационни системи или мрежи, и докладва за резултатите на служителя по сигурността на информацията в комисията, който уведомява специализираната дирекция "Информационна сигурност" на Държавна агенция "Национална сигурност";
48. (нова - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) следи за спазване на Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация по направление автоматизирани информационни системи или мрежи;
49. (нова - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) прилага изискванията за информационна сигурност при използването на автоматизирани информационни системи или мрежи в комисията;
50. (нова - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) осъществява контрол върху дейността на служителите от администрацията, изпълняващи задълженията на експерти по информационни технологии;
51. (нова - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) води на строг отчет и контрол достъпа до видовете мрежи в комисията;
52. (нова - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) осъществява контрол за движението на информационните активи (компютърна, офис техника и мрежово оборудване);
53. (нова - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) определя реда за използване на външни записващи устройства и превантивните мерки за неутрализиране на заплахите за информационната сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи в комисията;
54. (нова - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) контролира дейността по функционирането на комуникационната инфраструктура, на хардуера, на комуникационната и офис техника, специализираното програмно осигуряване и системния софтуер на комисията;
55. (нова - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) осъществява кореспонденция и координация с Държавна агенция "Електронно управление" във връзка с мрежовата и информационната сигурност и оперативната съвместимост;
56. (нова - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) отговаря за изпълнение на изискванията на Закона за електронното управление и подзаконовите актове по прилагането му;
57. (нова - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) отговаря за изпълнението на Регламент 2016/679 на Европейския съюз за защита на личните данни, като организира, осъществява и контролира защитата на лични данни в комисията;
58. (нова - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) поддържа комуникационната инфраструктура, хардуера, комуникационната и офис техника, специализираното програмно осигуряване и системния софтуер на комисията;
59. (нова - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) отговаря за създаването, поддържането и администрирането на специализирани автоматизирани информационни системи в комисията;
60. (нова - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) проучва и организира внедряването на нови информационни и комуникационни технологии в комисията;
61. (нова - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) отговаря за издаването, прекратяването, инсталирането на цифровите електронни сертификати за универсални електронни подписи в комисията;
62. (нова - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) контролира функционирането на телефонната централа, телефонните постове и телекомуникационната инфраструктура в комисията.

Раздел IV.
Специализирана администрация (Нов - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 26.06.2012 г.)


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2008 г., в сила от 10.10.2008 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 26.06.2012 г.) (1) Специализираната администрация е организирана в две дирекции: дирекция "Архив" и дирекция "Изследване на архивите и публична дейност".
(2) Дирекция "Архив" осъществява своята дейност чрез два самостоятелни отдела: отдел "Комплектуване, съхранение, дигитализация, реставрация и застраховане на архива" и отдел "Специализиран архив и картотеки", и има следните функции:
1. организира цялостната дейност по издирване, събиране, проучване, анализиране, оценяване, съхранение и предоставяне на служебен достъп до документи, съдържащи информация за дейността на органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на членовете на комисията, на служителите в администрацията съобразно длъжностните характеристики и на длъжностните лица - представители на държавни органи;
2. изготвя съвместно с представители на органите по чл. 16, ал. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия план-график за предаване на архивните дела, както и приемателно-предавателните протоколи за предаване на оперативния, служебния и партийния архив на органите по чл. 1 от същия закон, и ги представя на председателя на комисията за утвърждаване;
3. регистрира, отчита, съхранява и опазва приетите архивни документи на органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия;
4. подготвя проекти и предлага за приемане от комисията на политики, стратегически цели и приоритети по архивната дейност за издирване, събиране, проучване, анализиране, оценяване, съхранение и достъп до документите, съдържащи информация за дейността на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия;
5. разработва, актуализира и предлага за приемане от комисията на вътрешни правила за организация на работата на централизирания архив;
6. изготвя и предлага за приемане от комисията на методики, работни процедури и други вътрешни актове, свързани с изпълнението, отчитането и оценката на архивните дейности;
7. извършва проверки в архива;
8. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г.) осигурява с документи отдел "Правно-административен" при осъществяване на процесуалното представителство на комисията;
9. създава справочен апарат към архивните документи;
10. осигурява достъп до документите на органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за научноизследователска, публицистична и проучвателна дейност по реда на Закона за достъп до обществена информация;
11. разработва и предлага реда за подбора и критериите за експертизата на ценността на документите, в т.ч. на електронните документи;
12. води и поддържа електронен Регистър на централизирания архив на документите, съдържащи информация за дейността на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, както и води на отчет особено ценните и уникалните документи и документите в риск;
13. води отчет в предназначени за целта книги, картотеки, разписки и други форми за всяко посещение и използване на документи от архива; следи за правилното ползване и спазването на правилата за достъп и работа с документите от архива в читалнята;
14. извършва, контролира и координира дейностите по изграждане на дигитален архив, по реставрация, консервация на архивните документи в комисията;
15. проучва, анализира и организира внедряването на съвременните постижения в областта на методиката за дигитализация, реставрация, консервация, автоматизиране и застраховане на архивни документи;
16. поддържа отчетност и документиране на дейностите по изграждане на дигитален архив, по реставрация, консервация на архивни документи в комисията;
17. създава застрахователен фонд на архивните документи;
18. организира попълването на база от дигитални копия от архивни документи;
19. създава и поддържа отделен архивен фонд и регистър на документите по смисъла на чл. 32, ал. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия;
20. организира цялостната дейност по издирване, събиране, проучване, анализиране, оценяване, съхранение и предоставяне на достъп до приетия картотечен фонд и регистрите от органите по чл. 16, ал. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия;
21. подготвя проекти на решения на комисията за установяване и обявяване на принадлежност;
22. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г.) изготвя становища за отдел "Правно-административен" във връзка с осъществяването на процесуалното представителство на комисията;
23. води отчет в предназначени за целта книги, картотеки, разписки и други форми за всяко посещение и използване на документи от архива; следи за правилното ползване и за спазване на правилата за достъп и работа с документите от архива от членовете на комисията;
24. създава и поддържа регистър на издадените решения за обявяване на принадлежност, на получените искания и на издадените документи по чл. 9, т. 4 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия;
25. поддържа и актуализира в страницата на комисията в интернет рубриките "проверени лица", "решения" и "съобщения по чл. 61, ал. 3 АПК";
26. осигурява изготвянето на протоколите от заседанията на комисията и тяхното съхраняване;
27. (предишна т. 42 към ал. 2 на чл. 24 - ДВ, бр. 100 от 2016 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.)
28. (предишна т. 43 към ал. 2 на чл. 24 - ДВ, бр. 100 от 2016 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.)
29. (предишна т. 44 към ал. 2 на чл. 24 - ДВ, бр. 100 от 2016 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.)
30. (предишна т. 45 към ал. 2 на чл. 24 - ДВ, бр. 100 от 2016 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.)
31. (предишна т. 46 към ал. 2 на чл. 24 - ДВ, бр. 100 от 2016 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.)
(3) Дирекция "Изследване на архивите и публична дейност" осъществява своята дейност чрез два самостоятелни отдела: отдел "Изследване и публичност на архивите" и отдел "Обслужване на граждани", и има следните функции:
1. осъществява дейностите по планиране и организиране на издателската дейност на комисията;
2. организира и подпомага разработването на проекти в сферата на архивното дело за финансиране от европейски фондове, международни и национални програми;
3. издава бюлетини на комисията, в които публикува информацията за нейната дейност и взетите решения;
4. подготвя предложения и програми в рамките на международното сътрудничество за участие в международни форуми в страната и в чужбина;
5. организира участието на членове на комисията или нейни служители в международни форуми и в съвместни програми и проекти за обучение в страната и в чужбина;
6. организира командировките в чужбина на членовете на комисията и на служителите от нейната администрация и изготвя заповеди;
7. координира и контролира организирането, провеждането и протоколното осигуряване на официални и работни срещи, семинари, дискусии, конференции, изложби и други публични прояви;
8. организира архив на медийните изяви на членовете на комисията;
9. организира извършването на превод на актове, кореспонденция и други документи, необходими за дейността на комисията и нейната администрация;
10. подготвя и изпраща поздравителни адреси и друга протоколна кореспонденция;
11. изготвя проект на програма за международната дейност на комисията;
12. осъществява връзките на комисията с чуждестранни органи и институции;
13. анализира опита и работата на международни организации и поддържа база данни;
14. осъществява връзките на комисията със средствата за масово осведомяване по повод дейността и, като организира брифинги, пресконференции и други;
15. подготвя съобщения до средствата за масово осведомяване и до държавни органи и организации, съгласувани с председателя на комисията;
16. поддържа връзка с информационните центрове на други държавни органи и организации, които имат отношение към дейността на комисията, и осигурява информация по актуални въпроси;
17. подготвя преглед на публикациите, свързани с дейността на комисията;
18. изгражда, поддържа и актуализира страницата на комисията в интернет, с изключение на посочените рубрики в чл. 25, ал. 2, т. 26;
19. организира и осъществява достъпа до документите на органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, за научноизследователска, публицистична и проучвателна дейност по реда на Закона за достъп до обществена информация;
20. организира и осъществява достъпа на физически лица до информация, събирана за тях, за техни починали съпрузи, както и за роднини по права линия до втора степен включително;
21. дава становища относно възможността съдържанието на документите съществено да наруши права и законни интереси на трети лица, чиито имена са споменати в тях.


(Загл. "Раздел VІ. Специализирана администрация" зал. - ДВ, бр. 85 от 2007 г.)
Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2007 г.)


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2008 г., в сила от 10.10.2008 г., отм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 26.06.2012 г.)


Чл. 27а. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 26.06.2012 г.)


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 26.06.2012 г.)

Глава четвърта.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА КОМИСИЯТА


Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 26.06.2012 г.) Служителите, работещи по служебно и трудово правоотношение в администрацията, изпълняват задълженията си в съответствие със законите на страната и с този правилник.
(2) Служителите отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 26.06.2012 г.) Правата и задълженията на служителите на комисията по повод изпълнението на служебните и трудовите им правоотношения, както и други отношения, свързани с тях, но неуредени в нормативни актове, се регламентират с вътрешни правила, приети от комисията.


Чл. 30. (1) (Доп. - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 26.06.2012 г.) Дирекциите се ръководят от директори, а отделите и секторите - от началници.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 26.06.2012 г.) Лицата по ал. 1 организират, координират, контролират, отчитат се и носят отговорност за дейността и за изпълнението на задачите на съответното административно звено съгласно определените в правилника функции.


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 26.06.2012 г.) Деловодната дейност, документооборотът, образуването и разглеждането на преписките, архива и съхраняването на ведомствените документи се регламентират със съответните вътрешни правила в комисията.


Чл. 32. Работното време на администрацията на комисията е регламентирано в правилата за вътрешния трудов ред.


Чл. 33. Приемното време на председателя, заместник-председателя, секретаря и членовете на комисията е регламентирано в правилата за вътрешния трудов ред и се оповестява по подходящ начин.


Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2015 г.) Пропускателният режим и охраната на сградата, архива и имуществото на комисията се осъществява от Министерството на вътрешните работи. Правилата за тях се утвърждават съвместно от председателя на комисията и от директора на Главна дирекция "Национална полиция".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2007 г.) В работните помещения на дирекция "Архив" задължително се поставят технически средства за наблюдение и контрол.


Чл. 35. (Отм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 26.06.2012 г.)


Чл. 36. (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2008 г., в сила от 10.10.2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 26.06.2012 г.) Условията и редът за определяне и изменение на заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в администрацията се определят с вътрешните правила за работната заплата и допълнителните възнаграждения в Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Глава пета.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОСТЪПА ДО ДОКУМЕНТИТЕ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ


Чл. 37. (1) Всеки има право на:
1. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2018 г.) достъп до информацията, събирана за него или за неговите починали съпруг/а или роднини по права линия до втора степен включително в органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, както и на проверка за установяване на принадлежност;
2. достъп до документите на органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за научноизследователска, публицистична и проучвателна дейност.
(2) Правото по ал. 1 се упражнява чрез подаване на писмено заявление до комисията лично или от нотариално упълномощен представител.
(3) Достъпът по ал. 1, т. 2 се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.
(4) Заявлението по ал. 2 съдържа следните данни:
1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2018 г.) три имена, ЕГН, място на раждане, адрес за контакт, телефон, имейл адрес на заявителя - физическо лице;
2. наименование, седалище, адрес, БУЛСТАТ и телефон за заявителя - юридическо лице;
3. описание на исканата информация;
4. предпочитана форма на достъп до исканата информация по чл. 31, ал. 4 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия;
5. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2008 г., в сила от 10.10.2008 г.) три имена, ЕГН (при липса на ЕГН - дата на раждане), и месторождение на починало лице, когато заявител е негов наследник; към заявлението се прилага удостоверение за наследници.
(5) Когато заявлението се подава чрез пълномощник, към него се прилага и нотариално заверено пълномощно.
(6) Когато заявителят желае да бъдат разкрита самоличността на лицата, давали информация по делото, изрично посочва това в заявлението до комисията.


Чл. 38. (1) Комисията отговаря писмено на заявлението по чл. 37, ал. 2 в 30-дневен срок от получаването му, като уведомява лицето за времето и мястото за запознаване с документите.
(2) Уведомлението се получава лично или се изпраща по пощата с препоръчано писмо.
(3) Времето за запознаване с документите е 30 дни от датата на получаване на уведомлението.
(4) За научноизследователска, публицистична и проучвателна дейност лицата могат да ползват читалнята до една година с едно заявление за достъп. Едногодишният срок започва да тече от датата на уведомителното писмо по ал. 1.


Чл. 39. (1) В случай че не е ясно каква точно информация се иска или когато тя е формулирана общо, заявителят се уведомява за това и трябва да уточни обхвата на исканата информация.
(2) Ако заявителят не уточни исканата информация до 14 дни, заявлението се оставя без разглеждане, смятано от датата на уведомяване по ал. 1.


Чл. 40. (1) Формите за предоставяне на достъп са:
1. непосредствено запознаване с документите;
2. копие на хартиен носител;
3. (нова - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 26.06.2012 г.) копие на електронен носител.
(2) За достъп до информация могат да се използват една или повече от формите по ал. 1.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 26.06.2012 г.) Лица, които имат зрителни увреждания или не владеят български език, могат да се запознаят с документите с придружител. За придружителя се представя нотариално заверено пълномощно.


Чл. 41. (1) (Доп. - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 26.06.2012 г.) В случаите, когато съдържанието на документите може съществено да наруши права и законни интереси на трети лица, чиито имена са споменати в документите, и няма изрично писмено съгласие от тях или от техните законни наследници, което се удостоверява от заявителя, се предоставят копия, които не включват данните, отнасящи се до третите лица.
(2) Заявителят подписва декларация за неразгласяване на обстоятелствата за третите лица, които са му станали известни.
(3) В случаите по чл. 40, ал. 3 декларация за неразгласяване на обстоятелствата за третите лица, станали му известни, подписва и придружителят.


Чл. 42. (1) Комисията е длъжна да се съобрази с предпочитаната форма за предоставяне на достъп, освен в случаите, когато:
1. за нея няма техническа възможност;
2. е свързана с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето.
(2) В случаите по ал. 1 достъп до информацията се предоставя във форма, която се определя от председателя на комисията.


Чл. 43. (1) Разходите по предоставяне на достъп се заплащат по реда на чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация.
(2) Приходите от предоставяне достъп до информация постъпват по бюджета на комисията като собствени приходи.


Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2007 г.) Редът за достъп до архива се определя с правила, приети с решение на комисията.


Чл. 45. (1) Забранява се внасянето в читалните на средства за филмиране, аудио- и видеозаписи или устройства за безжична връзка. Чанти, устройства за безжична връзка и друг личен багаж се оставят на определено за целта място.
(2) Чрез информационни табла гражданите се уведомяват за използването на технически средства за наблюдение и контрол на читалнята, без да се уточнява тяхното местоположение.
(3) За работа на снимачни екипи в читалнята се попълва специално заявление и достъпът се разрешава от председателя на комисията.


Чл. 46. (1) Всички предоставени копия задължително носят щемпел с инициалите на комисията и данни за архивните документи.
(2) Комисията предоставя заверени копия на архивни документи по изрично писмено искане и срещу заплащане на съответната държавна такса.
(3) Заверени копия от архивни документи, поискани официално от органите на държавна власт или местно самоуправление, се предоставят по служебен ред.


Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2007 г.) Преди допускане за работа в читалнята всеки е длъжен да се запознае с правата и задълженията си по този правилник, правилата за достъп до архива и да попълни декларация.
(2) Ползващият читалнята е длъжен да:
1. спазва вътрешния ред в читалнята;
2. получава и връща срещу личен подпис предоставените му архивни документи;
3. опазва получените за ползване архивни документи;
4. попълва въведените в читалнята отчетни форми;
5. не разменя с други читатели архивни документи;
6. подаде заявка, ако желае копиране на архивни документи.
(3) В читалнята не се допускат други лица освен посочените в заявлението по чл. 37, ал. 2 с изключение на случаите по чл. 40, ал. 3.
(4) Работата в читалнята се извършва само в присъствие на длъжностно лице - служител на комисията.

Заключителни разпоредби


§ 1. Правилникът се приема на основание чл. 4, ал. 4 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.


§ 2. Правилникът е приет с решение на комисията от 10 май 2007 г. и влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


§ 3. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2008 г., в сила от 10.10.2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 26.06.2012 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 56 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 4 от 2021 г.) Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и нейната администрация (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2007 г.; изм., бр. 88 от 2008 г.) е приет с Решение на комисията, Протокол № 145 от 16.12.2010 г., и влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", изменен с Решение на комисията и Протокол № 05 от 20.06.2012 г., като влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", изменен с решение на комисията и Протокол № 66 от 30.10.2013 г., изменен с Решение на комисията и Протокол № 11 от 17.03.2015 г., изменен с Решение на комисията и Протокол № 49 от 6.12.2016 г., изменен с Решение на комисията и Протокол № 13 от 2.04.2018 г., изменен и допълнен с Решение на комисията и Протокол № 24 от 26.06.2018 г., изменен с Решение на комисията и Протокол № 01 от 12.01.2021 г.


Приложение към чл. 18, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 85 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2008 г., в сила от 10.10.2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 26.06.2012 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2021 г.)

Численост на администрацията на комисията

Обща численост 93
в т. ч.:  
вътрешен одитор 1
служител по сигурността на информацията 1
дирекция "Финансово-стопански  
и правно-административни дейности" 29
дирекция "Архив" 41
дирекция "Изследване на архивите и  
публична дейност" 21


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти