Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 16-437 ОТ 4 МАЙ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ С ТОКСИЧНИТЕ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ ПРЕКУРСОРИ

Издадена от министъра на икономиката и енергетиката

Обн. ДВ. бр.40 от 18 Май 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 22 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.39 от 29 Май 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.6 от 18 Януари 2019г., изм. ДВ. бр.42 от 28 Май 2019г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори съгласно Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (ЗЗХОКТХВТП).

Раздел II.
Регистрация за производство, преработване или употреба на химически вещества

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г., в сила от 29.05.2015 г.) Производство, преработване или употреба на химически вещества, посочени в приложенията на ЗЗХОКТХВТП, могат да извършват само физически и юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон въз основа на регистрация за производство в Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката, наричана по-нататък Междуведомствената комисия.
(2) В Междуведомствената комисия се извършват следните регистрации:
1. за производство на химически вещества от приложение № 1 на ЗЗХОКТХВТП;
2. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г.) за производство, преработване или употреба на химически вещества, посочени в приложение № 2, в количества, които са по-големи от посочените в чл. 7, ал. 1 от ЗЗХОКТХВТП;
3. за производство на химическо вещество, посочено в приложение № 3 на ЗЗХОКТХВТП, в количество, по-голямо от 30 t;
4. за производство чрез синтез на органични химически вещества, непосочени в приложенията на ЗЗХОКТХВТП, в общо количество на произведените вещества, по-голямо от 200 t, за една календарна година;
5. за производство чрез синтез на органично химическо вещество, съдържащо сяра, фосфор или флуор, в количество на произведеното вещество, по-голямо от 30 t, за една календарна година.
(3) Лицата, кандидатстващи за регистрация по ал. 2, представят в Междуведомствената комисия следните документи:
1. заявление за регистрация по образец - приложение № 1;
2. описание на извършваната дейност, производствена схема, химична реакция;
3. сертификати на изходните вещества и крайните продукти, удостоверяващи техния количествен и качествен състав;
4. кратко описание на извършвани дейности на обекта извън обхвата на ЗЗХОКТХВТП;
5. списък на физическите лица, които пряко участват в тази дейност;
6. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г., в сила от 29.05.2015 г.)
7. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г.) писмена декларация за изискванията по чл. 6, ал. 1 – 5 от ЗЗХОКТХВТП, ако заявлението е за регистрация за производство на химически вещества от приложение № 1;
8. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2015 г., в сила от 29.05.2015 г.) документ за платена държавна такса при получаването на удостоверението за регистрация.
(4) Междуведомствената комисия в 30-дневен срок от получаване на заявлението с приложените документи регистрира лицето и издава удостоверение за регистрация.
(5) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2015 г., в сила от 29.05.2015 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2019 г., в сила от 18.01.2019 г.) Междуведомствената комисия създава и поддържа регистър на лицата, регистрирани по ал. 4.
(6) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2015 г., в сила от 29.05.2015 г.) В регистъра по ал. 4 се вписват:
1. наименованието на регистрираното лице;
2. единният идентификационен код на регистрираното лице;
3. номерът и датата на издаденото удостоверение за регистрация и срокът му на валидност;
4. датата на прекратяване на регистрацията.

Чл. 3. (1) Удостоверенията за регистрация за производство, преработване или употреба се издават по образец - приложение № 2, за срок три години, след изтичането на който всяка следваща регистрация се извършва за същия срок.
(2) Удостоверенията по ал. 1 се издават в два екземпляра. Първият екземпляр се предоставя на заявителя, а вторият остава в Междуведомствената комисия.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2015 г., в сила от 29.05.2015 г.) Издаването на удостоверение за регистрация за производство, преработване или употреба се отказва, а издаденото удостоверение се прекратява в случаите по чл. 9, ал. 3 ЗЗХОКТХВТП с решение на Междуведомствената комисия.
(4) При промяна в обстоятелствата, вписани в удостоверението за регистрация, регистрираното лице е длъжно за подаде заявление в Междуведомствената комисия в 14-дневен срок от настъпване на промяната. Към заявлението се прилагат документите, удостоверяващи промяната, и документ за платена държавна такса за вписването и. Междуведомствената комисия в 30-дневен срок от получаване на заявлението с приложените документи вписва изменението в регистъра и издава актуално удостоверение.
(5) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2015 г., в сила от 29.05.2015 г.) При промяна на обстоятелствата, които не изискват изменение на издаденото удостоверение, заявителят не дължи такса по чл. 2, ал. 3, т. 8.

Раздел III.
Износ, реекспорт, внос, трансфер на химически вещества от приложенията на ЗЗХОКТХВТП (Загл. доп. - ДВ, бр. 39 от 2015 г., в сила от 29.05.2015 г.)

Раздел III.
Износ, внос, реекспорт, трансфер на химически вещества от приложенията на ЗЗХОКТХВТП


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г., в сила от 29.05.2015 г.) Износ, внос и трансфер от и за територията на Република България на химически вещества от приложение № 1 към ЗЗХОКТХВТП, с изключение на токсините сакситоксин и рицин, се извършва при спазване на изискванията по чл. 10, ал. 2 ЗЗХОКТХВТП и по реда на глава втора от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (ЗЕКПСОИТДУ).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г., в сила от 29.05.2015 г.) Износ, реекспорт и внос на химически вещества от приложение № 2 и приложение № 3 към ЗЗХОКТХВТП, както и на токсините сакситоксин и рицин, се извършва по реда на глава трета на ЗЕКПСОИТДУ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г., в сила от 29.05.2015 г.)
(4) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г., в сила от 29.05.2015 г.) При трансфер на химически вещества от приложение № 2 и приложение № 3 към ЗЗХОКТХВТП, както и на токсините сакситоксин и рицин, от и за територията на Република България за и от държава от Общността българското физическо или юридическо лице е длъжно в 7-дневен срок преди извършването на трансфера да представи в Междуведомствената комисия следните документи:
1. декларация по образец - приложение № 3 при трансфер за територията на Република България; декларация № 3а - при трансфер от територията на Република България;
2. копие на сертификат на химическите вещества или токсините, удостоверяващ техния количествен и качествен състав;
3. копие на документ, потвърждаващ търговските отношения (фактура, договор - при трансфер за територията на Република България; поръчка или договор - при трансфер от територията на Република България);
4. декларация от посочения краен потребител на химическите вещества при трансфер за територията на Република България, с която се задължава писмено да информира Междуведомствената комисия в срок 5 дни преди всяка следваща промяна на крайния потребител на територията на Република България;
5. оригинал на декларация от крайния потребител за конкретната крайна употреба на химическите вещества.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г., в сила от 29.05.2015 г.) Междуведомствената комисия и Министерството на икономиката могат да изискват допълнителна информация по този член.

Раздел IV.
Предоставяне на данни в Междуведомствената комисия


Чл. 5. (1) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г.) Лицата, извършващи дейности съгласно чл. 13 от ЗЗХОКТХВТП, представят в Междуведомствената комисия два пъти годишно - не по-късно от 1 март и от 1 октомври - декларация по образец - приложение № 4.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г.) Лицата, извършващи дейности съгласно чл. 14 от ЗЗХОКТХВТП, представят в Междуведомствената комисия два пъти годишно - не по-късно от 1 март и от 1 октомври - декларация по образец - приложение № 5.
(3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г.) В Междуведомствената комисия се предоставят декларации съгласно ал. 2 и за смеси от химически вещества, съдържащи 0,5 процента или повече от химическо вещество от приложение № 2, част А към ЗЗХОКТХВТП.
(4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г.) В Междуведомствената комисия се предоставят декларации съгласно ал. 2 и за смеси от химически вещества, съдържащи 25 процента или повече от химическо вещество от приложение № 2, част Б към ЗЗХОКТХВТП.
(5) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г.) Лицата, извършващи дейности съгласно чл. 15 от ЗЗХОКТХВТП, представят в Междуведомствената комисия два пъти годишно - не по-късно от 1 март и от 1 октомври - декларация по образец - приложение № 6.
(6) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г.) В Междуведомствената комисия се предоставят декларации съгласно ал. 5 и за смеси от химически вещества, съдържащи 25 процента или повече от химическо вещество от приложение № 3 към ЗЗХОКТХВТП.
(7) (Предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г.) Лицата, извършващи дейности съгласно чл. 16, ал. 1 и 2 от ЗЗХОКТХВТП, представят в Междуведомствената комисия веднъж годишно - не по-късно от 1 март - декларация по образец - приложение № 7.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г., в сила от 29.05.2015 г., предишен текст на чл. 6 - ДВ, бр. 6 от 2019 г., в сила от 18.01.2019 г.) Въз основа на предоставените данни по чл. 5 Междуведомствената комисия извършва проверка на предоставената информация и писмено уведомява подлежащите на регистрация и/или инспекция лица.
(2) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2019 г., в сила от 18.01.2019 г.) С решение на Междуведомствената комисия може да се извърши проверка на лицата, които извършват дейности с токсични химически вещества и техните прекурсори, по предоставяната информация и проверка на обектите.

Раздел V.
Общи правила за провеждане на инспекции


Чл. 7. (1) Уведомлението за инспекция се получава от техническия секретариат на Организацията за забрана на химическото оръжие в Междуведомствената комисия и включва следната информация:
1. вида на инспекцията;
2. точката на влизане;
3. датата и очакваното време на пристигане в точката на влизане;
4. начина за пристигане в точката на влизане;
5. мястото, което ще бъде инспектирано;
6. имената на инспекторите и на помощник-инспекторите;
7. (нова - ДВ, бр. 39 от 2015 г., в сила от 29.05.2015 г.) друга информация, имаща отношение към провеждането на конкретната инспекция.
(2) Междуведомствената комисия потвърждава получаването на уведомлението на техническия секретариат не по-късно от един час след получаването му.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г., в сила от 29.05.2015 г.) Придружаващата група, която осигурява влизането на инспектиращата група на територията на Република България и безопасното и транспортиране от точката на влизането и до мястото (местата) за инспекция(и) и до точката на излизане, се състои от представители на министерствата и ведомствата, участващи в състава на Междуведомствената комисия.


Чл. 9. Преди започване на инспекцията инспектиращата група се запознава с обекта от представители на инспектирания обект с помощта на документация, с провежданата на него дейност, с мерките за безопасност, с административните мерки и мерките за материално-техническо осигуряване, необходими за провеждане на инспекцията.


Чл. 10. Инспектиращата група спазва мандата за инспекция, като:
1. избягва затрудняването или забавянето на дейността на обекта и избягва действия, засягащи неговата безопасност;
2. спазва правилата за безопасност, установени на мястото на инспекцията, включително тези за защита на контролираните зони в обекта и за личната безопасност.


Чл. 11. Инспектиращата група има право:
1. на безпрепятствен достъп до мястото на инспекцията;
2. да провежда интервю с всеки от персонала на обекта с цел установяване на факти, свързани с инспекцията, в присъствието на представители на Междуведомствената комисия;
3. да се запознае с документацията и записите, имащи отношение към изпълнението на задачите по инспекцията;
4. да получава снимки, направени по тяхно искане;
5. да иска разяснения във връзка с неясноти, възникнали по време на инспекцията;
6. да изиска да и се предостави достъп до телекомуникационни средства;
7. да извършва анализ на проби на място, използвайки утвърдено за това оборудване; "утвърдено оборудване" означава устройства и прибори, необходими за изпълнението на задълженията на инспектиращата група, утвърдени от техническия секретариат съгласно правилата, изготвени от техническия секретариат в изпълнение на част II, параграф 27 на приложението за изпълнение и проверка на Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване.


Чл. 12. Представителите на придружаващата група имат право да:
1. наблюдават всички дейности по проверката, извършвани от инспектиращата група;
2. получат копия от информацията и данните, събрани за инспектирания(те) обект(и).


Чл. 13. (1) След завършване на инспекцията инспектиращата група провежда слединспекционно съвещание с придружаващата група и с персонала, отговорен за мястото на инспекцията.
(2) Инспектиращата група представя на представителите на придружаващата група своите предварителни изводи в писмена форма заедно със списък на всички проби и копия от събраната писмена информация.
(3) Документът се подписва от ръководителя на инспектиращата група и от представителя на придружаващата група.
(4) Съвещанието завършва не по-късно от 24 h след завършване на инспекцията.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г., в сила от 29.05.2015 г.) Предварителният и окончателният доклад от инспекцията се предоставят на Междуведомствената комисия.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 9, ал. 2, чл. 10, ал. 7, чл. 22, ал. 4 във връзка с § 2 от Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16-437 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ С ТОКСИЧНИТЕ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ ПРЕКУРСОРИ


(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2013 Г., в сила от 22.02.2013 г.)

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник"

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16-437 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ С ТОКСИЧНИТЕ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ ПРЕКУРСОРИ


(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 29.05.2015 Г.)

§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16-437 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ С ТОКСИЧНИТЕ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ ПРЕКУРСОРИ


(ОБН. - ДВ, БР. 6 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 18.01.2019 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16-437 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ С ТОКСИЧНИТЕ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ ПРЕКУРСОРИ


(ОБН. - ДВ, БР. 42 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 28.05.2019 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 3, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г., в сила от 29.05.2015 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.)


Образец на заявление за регистрация
Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г., в сила от 29.05.2015 г.)