Logo Сряда, 12 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УЧАСТИЕТО НА ОРГАНИТЕ, КОИТО ОТГОВАРЯТ ЗА ЗАЩИТАТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, И С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Приета с ПМС № 104 ОТ 08.05.2007 г.

Обн. ДВ. бр.39 от 15 Май 2007г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за участието на органите, които отговарят за защитата на икономическите интереси на потребителите в административното сътрудничество с държавите - членки на Европейския съюз, и с Европейската комисия, с цел обезпечаване защитата на икономическите интереси на потребителите.
(2) Сътрудничеството по ал. 1 се осъществява между:
1. Комисията за защита на потребителите и другите контролни органи, определени в чл. 68а, ал. 2 от Закона за защита на потребителите;
2. Комисията за защита на потребителите и координиращите органи на държавите - членки на Европейския съюз;
3. Комисията за защита на потребителите и Европейската комисия.

Чл. 2. Контролните органи по чл. 1, ал. 2, т. 1 упражняват правомощията си при нарушение на европейското законодателство по смисъла на Регламент 2006/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (регламент за сътрудничество в областта на защитата на потребителите) на държавите - членки на Европейския съюз, на територията на Европейската общност или когато съществува реална опасност да бъде извършено такова.


Чл. 3. Комисията за защита на потребителите координира осъществяването на взаимодействие и сътрудничество с контролните органи по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 2 и с Европейската комисия по прилагането на Регламент 2006/2004/ЕО.

Раздел II.
Осъществяване на сътрудничество и координация между контролните органи


Чл. 4. Контролните органи по чл. 1, ал. 2, т. 1 са длъжни:
1. да събират, обработват и обменят получената от тях информация за установени нарушения на европейското законодателство по смисъла на Регламент 2006/2004/ЕО, извършени на територията на Европейската общност, или когато съществува реална опасност да бъдат извършени такива нарушения;
2. да осигурят необходимата координация и взаимодействие помежду си, както и координация със своите териториални структури или звена.


Чл. 5. Когато до някой от контролните органи по чл. 1, ал. 2, т. 1 е отправено искане за предоставяне на информация от друг контролен орган по чл. 1, ал. 2, т. 1, органът, до който е изпратено искането:
1. предоставя съответната информация не по-късно от 10 дни от получаване на искането;
2. в случай че не разполага с исканата информация, извършва проверка по случая и/или други действия с цел набавянето й;
3. може да допусне служител на контролния орган, отправил искането за предоставяне на информация, да вземе участие в извършването на проверката.


Чл. 6. (1) Когато контролният орган по чл. 1, ал. 2, т. 1 узнае за нарушение на европейското законодателство по смисъла на Регламент 2006/2004/ЕО, което е извършено на територията на Европейската общност, или има основателни причини да счита, че може да бъде извършено такова, уведомява незабавно, но не по-късно от два работни дни от получаване на информацията, Комисията за защита на потребителите и й предоставя цялата необходима информация.
(2) Комисията за защита на потребителите уведомява незабавно, но не по-късно от два работни дни от получаването на информацията по ал. 1, координиращите органи на другите държави - членки на Европейския съюз, и Европейската комисия.
(3) Уведомяване по ал. 1 и 2 се извършва и когато контролен орган по чл. 1, ал. 2, т. 1 предприеме по-нататъшни мерки за прилагане на законодателството или приеме искане за оказване на взаимна помощ във връзка с нарушение на европейското законодателство, извършено на територията на Европейската общност.


Чл. 7. Когато до контролния орган по чл. 1, ал. 2, т. 1 е отправено искане от друг контролен орган по чл. 1, ал. 2, т. 1 за предприемане на мерки за забрана или за преустановяване нарушение на европейското законодателство по смисъла на Регламент 2006/2004/ЕО, органът, получил искането, незабавно, но не по-късно от два работни дни от получаването му:
1. информира Комисията за защита на потребителите за отправеното искане;
2. упражнява предоставените му законови правомощия;
3. предприема подходящи принудителни мерки с оглед прекратяване или забрана на нарушението на територията на Европейската общност.


Чл. 8. (1) Контролният орган, получил искане по чл. 7, може да консултира органа, отправил искането във връзка с прилагането на законодателството в процеса на предприемане на мерките по чл. 7, т. 3.
(2) Контролният орган, получил искане по чл. 7, информира в 10-дневен срок от получаването му контролния орган, който го е отправил, и Комисията за защита на потребителите за предприетите мерки и за последиците от тях, включително за това, дали нарушението е преустановено.
(3) Комисията за защита на потребителите уведомява незабавно, но не по-късно от два работни дни от датата на получаване на информацията, координиращите органи на другите държави - членки на Европейския съюз, и Европейската комисия.


Чл. 9. В случаите, когато предоставянето на информация, извършването на проверка и/или предприемането на принудителни мерки изисква по-дълъг период от предвидения в чл. 5, т. 1 и/или в чл. 8, ал. 2, контролният орган по чл. 1, ал. 2, т. 1 уведомява Комисията за защита на потребителите за предприетите действия веднъж месечно до предоставяне на изискваната информация или до предприемане на действия за преустановяване на нарушението.


Чл. 10. (1) Контролните органи по чл. 1, ал. 2, т. 1 обменят цялата информация, с която разполагат, необходима за прилагането на Регламент 2006/2004/ЕО.
(2) Комисията за защита на потребителите може да изисква от останалите контролни органи по чл. 1, ал. 2, т. 1 всички документи, както и предоставянето на допълнителна информация, необходима за изпълнението на нейните функции като координиращ орган.
(3) Комисията за защита на потребителите може да поиска от съответния контролен орган по чл. 1, ал. 2, т. 1 да предприеме допълнителни мерки за предотвратяване извършването на нарушение на европейското законодателство по смисъла на Регламент 2006/2004/ЕО на територията на Европейската общност.


Чл. 11. Когато контролните органи по чл. 1, ал. 2, т. 1 узнаят, че е извършено нарушение на европейското законодателство по смисъла на Регламент 2006/2004/ЕО на територията на Европейската общност, което уврежда интересите на потребителите в повече от две държави - членки на Европейския съюз, те координират своите действия по прилагане на законодателството и по отправените искания по чл. 5 и 7, като:
1. уведомяват незабавно Комисията за защита на потребителите за нарушението и за необходимостта от координиране действията на съответните контролни органи;
2. информират Комисията за защита на потребителите, когато желаят служители и други лица, упълномощени от Европейската комисия, да вземат участие в проверките; в този случай Комисията за защита на потребителите отправя покана до Европейската комисия за участие на тези лица в проверките;
3. провеждат съвместни проверки и предприемат мерки за прилагане на законодателството;
4. уведомяват Комисията за защита на потребителите за резултатите от предприетите действия по т. 3 в 3-дневен срок от извършване на проверката, която от своя страна изпраща незабавно, но не по-късно от два работни дни, материалите на координиращите органи на другите държави - членки на Европейския съюз, и на Европейската комисия.


Чл. 12. (1) Комисията за защита на потребителите провежда работни срещи с упълномощени представители на другите контролни органи по чл. 1, ал. 2, т. 1 за предприемане на мерки за подобряване ефективния обмен на информация между тях при прилагането на Регламент 2006/2004/ЕО.
(2) Контролните органи по чл. 1, ал. 2, т. 1 определят своите представители в работните срещи по ал. 1.
(3) Работните срещи по ал. 1 се свикват от Комисията за защита на потребителите, която определя датата, мястото на провеждане и дневния ред.
(4) Работните срещи по ал. 1 се провеждат два пъти годишно. При необходимост могат да се провеждат и извънредни срещи, които се свикват от Комисията за защита на потребителите по постъпило мотивирано писмено искане от контролен орган по чл. 1, ал. 2, т. 1 с приложени доказателства за необходимостта от провеждането на извънредна среща.


Чл. 13. Когато контролният орган по чл. 1, ал. 2, т. 1 желае да отправи искане към компетентен орган по смисъла на Регламент 2006/2004/ЕО в друга държава - членка на Европейския съюз, той отправя искането чрез Комисията за защита на потребителите.

Раздел III.
Отказ за предоставяне на взаимна помощ от страна на контролни органи


Чл. 14. (1) Контролният орган по чл. 1, ал. 2, т. 1, до който е отправено искане за предоставяне на информация по чл. 5, може да откаже да изпълни искането в срок 10 дни от получаването му, когато:
1. след съгласуване с органа, отправил искането за предоставяне на информация, прецени, че информацията не е необходима на органа заявител за установяване наличието на нарушение на законодателството или има основателно съмнение, че може да бъде извършено такова;
2. прецени, че изискваната информация представлява професионална тайна;
3. е предприето наказателно преследване или е започнало съдебно производство в Република България;
4. за същото нарушение по отношение на същите търговци или доставчици има влязло в сила съдебно решение.
(2) Контролният орган по чл. 1, ал. 2, т. 1, до който е отправено искане за предприемане на мерки по чл. 7, може да откаже да изпълни искането в срок 10 дни от получаването му, когато:
1. след извършване на проверка установи, че няма извършено нарушение;
2. органът, отправил искането, не е предоставил достатъчно информация, включително необходимите доказателства, позволяваща на органа, до който е отправено искането, да го изпълни;
3. за същото нарушение е започнало съдебно производство в Република България;
4. за същото нарушение по отношение на същите търговци или доставчици има влязло в сила съдебно решение.
(3) Контролният орган по чл. 1, ал. 2, т. 1 може да не изпълни задълженията си по чл. 6, ал. 1, когато вече е предприето наказателно преследване или е започнало съдебно производство в Република България или за същото нарушение по отношение на същите търговци или доставчици има влязло в сила съдебно решение.


Чл. 15. (1) Контролният орган по чл. 1, ал. 2, т. 1, към който е отправено искане за предоставяне на помощ, уведомява писмено органа заявител чрез Комисията за защита на потребителите за мотивите за отказа да изпълни искането за оказване на помощ в срок 10 дни от получаването му.
(2) Комисията за защита на потребителите уведомява незабавно, но не по-късно от два работни дни от уведомяването по ал. 1, по електронна поща Европейската комисия за обстоятелствата по ал. 1.


Чл. 16. Когато контролният орган заявител по чл. 1, ал. 2, т. 1 не е съгласен с направения отказ по чл. 15, той може да уведоми Комисията за защита на потребителите, която отнася въпроса до Европейската комисия.

Раздел IV.
Осъществяване на сътрудничество между Комисията за защита на потребителите и координиращите органи на другите държави - членки на Европейския съюз


Чл. 17. Когато контролният орган по чл. 1, ал. 2, т. 1 отправи писмено искане чрез Комисията за защита на потребителите до компетентен орган в друга държава - членка на Европейския съюз, Комисията за защита на потребителите незабавно, но не по-късно от два работни дни от получаване на искането, го препраща до координиращия орган на съответната държава членка и до Европейската комисия.


Чл. 18. (1) Искането се прави в писмена форма, като се използва стандартен формуляр, и се изпраща по електронен път на Комисията за защита на потребителите. То трябва да съдържа достатъчно информация, позволяваща на контролния орган, до който е отправено, да го изпълни, включително необходимите доказателства.
(2) Стандартният формуляр по ал. 1 се публикува на интернет страницата на Комисията за защита на потребителите.


Чл. 19. (1) Когато в Комисията за защита на потребителите постъпи искане за оказване на помощ от координиращ орган на друга държава - членка на Европейския съюз, тя го препраща незабавно, но не по-късно от два работни дни от постъпване на искането, на съответния контролен орган по чл. 1, ал. 2, т. 1.
(2) Отговорът на искането по ал. 1 се изпраща незабавно, но не по-късно от два работни дни от получаване на отговора, чрез Комисията за защита на потребителите на държавата - членка на Европейския съюз, от която е отправено искането, и на Европейската комисия.


Чл. 20. (1) Комисията за защита на потребителите предоставя поисканата й от координиращ орган на друга държава - членка на Европейския съюз, информация не по-късно от 14 дни от получаване на искането, в случай че не е договорен друг срок, и предприема необходимите мерки за прилагане на законодателството съгласно чл. 7.
(2) Когато предвиденият в ал. 1 срок е недостатъчен, Комисията за защита на потребителите уведомява координиращия орган на държавата - членка на Европейския съюз, отправил искането за предприетите действия, веднъж месечно до окончателното предоставяне на исканата информация и за взетите мерки за преустановяване на нарушението.

Раздел V.
Отказ за предоставяне на взаимна помощ от страна на Комисията за защита на потребителите


Чл. 21. Комисията за защита на потребителите може да откаже да изпълни искане за предоставяне на информация или за предприемане на мерки по чл. 20, ал. 1 в случаите по чл. 14.


Чл. 22. Комисията за защита на потребителите уведомява Европейската комисия за всички случаи на отказ по чл. 21, освен когато:
1. е започнало наказателно преследване;
2. е започнало съдебно производство;
3. за същото нарушение и срещу същите търговци или доставчици има влязло в сила съдебно решение.


Чл. 23. Комисията за защита на потребителите, към която е отправено искане за предоставяне на помощ, уведомява писмено координиращия орган на държавата - членка на Европейския съюз, в която се намира контролният орган заявител, и Европейската комисия за мотивите за отказа да изпълни искането за оказване на помощ в срок не по-късно от 14 дни от датата на получаване на искането.

Раздел VI.
Взаимодействие на Комисията за защита на потребителите с Европейската комисия и обмен на информация с трети страни


Чл. 24. Комисията за защита на потребителите осъществява връзка с Европейската комисия, като изпраща и получава информация и я уведомява за всички мерки и действия, предприети на територията на Република България от контролните органи по чл. 1, ал. 2, т. 1.


Чл. 25. (1) Когато контролният орган по чл. 1, ал. 2, т. 1 получи информация за нарушение на европейското законодателство по смисъла на Регламент 2006/2004/ЕО на територията на Европейската общност от орган на трета държава, която не е член на Европейския съюз, той незабавно, но не по-късно от два работни дни от получаването й, я предоставя на Комисията за защита на потребителите.
(2) Комисията за защита на потребителите изпраща информацията по ал. 1 чрез стандартния формуляр по чл. 18, ал. 2 в срок 14 дни от получаването й на координиращите органи по чл. 1, ал. 2, т. 2, когато това е договорено в двустранно споразумение за взаимна помощ с третата страна и не противоречи на българското законодателство за защита на личните данни.
(3) Комисията за защита на потребителите може да предостави информация на контролен орган на трета страна, когато това е договорено в двустранно споразумение за взаимна помощ с тази страна, не противоречи на българското законодателство за защита на личните данни и е получено изричното съгласие на компетентния орган, който е подал информацията.

Раздел VII.
База данни


Чл. 26. Комисията за защита на потребителите поддържа електронна база данни, в която съхранява и обработва получената информация и я предоставя само на контролните органи по чл. 1, ал. 2 и на Европейската комисия.


Чл. 27. (1) Когато контролният орган по чл. 1, ал. 2, т. 1 установи, че направеното от него искане за предоставяне на информация по чл. 5 или уведомление по чл. 6, или искане за преустановяване на нарушение на европейското законодателство по чл. 7 по смисъла на Регламент 2006/2004/ЕО на територията на Европейската общност не е било обосновано, той уведомява незабавно Комисията за защита на потребителите.
(2) Комисията за защита на потребителите уведомява незабавно, но не по-късно от два работни дни от датата на уведомяването по ал. 1, координиращите органи на държавите - членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и заличава информацията от базата данни в срок 7 дни от получаване на уведомлението по ал. 1.
(3) Когато контролният орган по чл. 1, ал. 2, т. 1, до който е отправено искане по чл. 5 или 7, уведоми Комисията за защита на потребителите, че дадено нарушение на европейското законодателство по смисъла на Регламент 2006/2004/ЕО на територията на Европейската общност е преустановено, Комисията за защита на потребителите уведомява Европейската комисия незабавно, но не по-късно от два работни дни от датата на уведомяването. В този случай съхранените данни, свързани с нарушението, се заличават от базата данни по чл. 26 пет години след извършване на уведомяването.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата: "Нарушение на законодателството на Европейската общност по смисъла на Регламент 2006/2004/ЕО" е всяко действие или бездействие, което уврежда или е възможно да увреди колективните интереси на потребителите в една или повече държави - членки на Европейския съюз, различни от тази, в която е извършено, или от държавата, в която е установен търговецът или в която се намират доказателствата, свързани с действието или с бездействието, и което противоречи на изискванията на някой от следните актове на Европейската общност:
1. Директива 84/450/ЕИО на Съвета за заблуждаваща реклама;
2. Директива 85/577/ЕИО на Съвета за договорите извън търговския обект;
3. Директива 87/102/ЕИО на Съвета за потребителския кредит;
4. Директива 93/13/ЕИО на Съвета относно неравноправните клаузи, включени в потребителските договори;
5. Директива 94/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за придобиване право на ползване на недвижим имот за определен период от време;
6. Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за договори от разстояние;
7. Директива 97/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно сравнителната реклама;
8. Директива 98/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на потребителите при обозначаването на цените на стоките, предлагани на потребителя;
9. Директива 99/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за продажбата на стоки и свързаните с тях гаранции;
10. Директива 90/314/ЕИО на Съвета за туристически пътувания с обща цена;
11. Директива 2002/65/ЕИО на Европейския парламент и на Съвета за продажба от разстояние на финансови услуги;
12. Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за услугите на информационното общество и електронната търговия;
13. Директива 89/552/ЕИО на Съвета за извършване на телевизионна дейност;
14. Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за утвърждаване на Кодекс на общността относно лекарствените продукти за хуманна употреба, изменена с Директива 2004/27/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно Кодекс на Европейската общност относно лекарствата, предназначени за човешка употреба;
15. Регламент 261/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътници при отказан достъп на борда на въздухоплавателното средство и отмяна или голямо закъснение на полети и отмяна на Регламент 295/91/ЕИО.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 68а, ал. 3 от Закона за защита на потребителите.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти