Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА ПО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ПОД ПРИКРИТИЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

В сила от 12.06.2007 г.
Приета с ПМС № 98 от 03.05.2007 г.

Обн. ДВ. бр.38 от 11 Май 2007г., отм. ДВ. бр.71 от 15 Септември 2015г.


Отменена с § 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 247 от 10 септември 2015 г. за приемане на Наредба за организацията на дейността по използване на служители под прикритие в Министерство на вътрешните работи - ДВ, бр. 71 от 15 септември 2015 г., в сила от 19.09.2015 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се уреждат целите, задачите и организацията на дейността на Министерството на вътрешните работи със служителите под прикритие, редът за тяхното използване и редът за получаване на съдействие за организиране на прикритието им.

Раздел II.
Цел, принципи и задачи на работата със служителите под прикритие

Чл. 2. Служителите под прикритие се използват с цел предотвратяване, пресичане, разкриване и разследване на тежки умишлени престъпления и за защита на националната сигурност по реда на Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за специалните разузнавателни средства.


Чл. 3. Служителите под прикритие се използват при спазване принципите на:
1. законност;
2. конспиративност;
3. доброволност при назначаването;
4. централизъм;
5. специализация;
6. защита при и по повод изпълнение на служебните задължения;
7. запазване в тайна качеството им на държавни служители от Министерството на вътрешните работи.


Чл. 4. Служителите под прикритие се използват само при доказана необходимост, когато възложените задачи и дейности не могат да се изпълнят по друг начин, и при наличие на обективни възможности за използването им.


Чл. 5. (1) За изпълнение на задачите си служителите под прикритие проникват в обкръжението или в средата на лица, представляващи законно установен интерес за органите на Министерството на вътрешните работи, като използват прикритието си за осъществяване на наблюдения върху тях, за получаване на данни за замисляни, подготвяни, извършвани или довършени тежки умишлени престъпления и за целите на защита на националната сигурност.
(2) За изграждане на прикритие на служителите се извършват и дейности съгласно чл. 140, ал. 1, т. 19 и 20 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

Раздел III.
Ред за назначаване и използване на служителите под прикритие


Чл. 6. Служителите под прикритие са специално подбрани и обучени държавни служители от състава на Министерството на вътрешните работи.


Чл. 7. (1) Служителите под прикритие се използват в оперативно-издирвателната дейност на Министерството на вътрешните работи и в досъдебното производство по искане на компетентните органи и по ред, определен със закон.
(2) Служителите под прикритие са служители от специализирано структурно звено на Министерството на вътрешните работи, прикрито по начин, който изключва разкриване на действителното му предназначение.
(3) Дейностите на звеното по ал. 2 се извършват по специален ред, определен с инструкция на министъра на вътрешните работи.


Чл. 8. (1) Служителите под прикритие имат полицейски правомощия по смисъла на глава седма, раздел II от Закона за Министерството на вътрешните работи.
(2) Служителите под прикритие изпълняват задълженията си по начин, който не разкрива принадлежността им към органите на Министерството на вътрешните работи, не застрашават прикритието си от разкриване и прилагат правомощията си на полицейски органи единствено в случаи на пряка и непосредствена опасност за живота им или за живота на други лица.


Чл. 9. (1) Изграденото прикритие може да се използва само за законосъобразното изпълнение на поставените задачи.
(2) Имуществените последици от действията по ал. 1 се поемат от Министерството на вътрешните работи, освен ако са резултат от виновно поведение на служителите под прикритие.


Чл. 10. (1) Необходимите средства, свързани с дейността на специализираното структурно звено, се осигуряват от бюджета на Министерството на вътрешните работи и от други източници по ред, определен със закон или с акт на Министерския съвет.
(2) Всички разходи за изграждане и поддържане на прикритие на служителите от специализираното структурно звено и за осъществяване на оперативно-издирвателната му дейност се планират и отчитат като текущи разходи по ред, определен с инструкция на министъра на вътрешните работи.

Раздел IV.
Условия и ред за получаване на съдействие за организиране на прикриването и дейността на служителите под прикритие


Чл. 11. (1) За изграждането и използването на прикритието по чл. 5, ал. 2 държавните органи, органите на местната власт и на местното самоуправление, организации и юридически лица незабавно оказват необходимото съдействие на Министерството на вътрешните работи, включително като създават и издават необходимите актове по гражданско състояние, удостоверения, разрешения, регистрации и други необходими документи.
(2) Данните, свързани с прикритието, се въвеждат своевременно в съответните информационни системи за времето на съществуване на прикритието.
(3) Съдействието по изграждане на прикритието се осъществява от субектите по ал. 1 при спазване на изискванията за защита на информацията, класифицирана като държавна тайна.
(4) Издадените документи по ал. 1 се използват само за целите на изграденото прикритие.


Чл. 12. (1) Документите за самоличност с променени основни данни се издават единствено на служителите на звеното по чл. 7, ал. 2.
(2) Издадените документи по ал. 1 се унищожават след отпадане на необходимостта от тяхното използване.
(3) За издадените и унищожените документи за самоличност в Министерството на вътрешните работи се води служебен регистър, информацията в който се класифицира като държавна тайна.

Раздел V.
Международно сътрудничество


Чл. 13. За нуждите на международното оперативно полицейско сътрудничество специализираното звено на Министерството на вътрешните работи и чужди партньорски служби могат да осъществяват дейности, свързани с използване на служителите под прикритие съобразно двустранни и многостранни споразумения, по които Република България е страна, на основата на съгласуваност на интересите и за сметка на заинтересуваната страна.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 142, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи.


§ 2. Наредбата влиза в сила един месец след обнародването й в "Държавен вестник".


§ 3. В срок един месец от влизането в сила на наредбата се изготвят актовете, посочени в нея.


§ 4. Контролът по изпълнение на наредбата се възлага на министъра на вътрешните работи.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти