Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 7, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ОДЪРЖАВЕНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Приета с ПМС № 95 от 27.04.2007 г.

Обн. ДВ. бр.37 от 8 Май 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.71 от 1 Септември 2017г.


Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за изплащане левовата равностойност на жилищните компенсаторни записи (ЖКЗ), получени по чл. 5, ал. 3 от Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти (ЗОСОИ) от гражданите, чиито имоти са отнети с влязло в сила съдебно решение по чл. 7, ал. 1 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти (ЗВСОНИ).
(2) По реда на наредбата не се изплаща номиналната левова равностойност на жилищни компенсаторни записи, придобити чрез правна сделка.

Чл. 2. Право да получат номиналната левова равностойност на ЖКЗ имат гражданите, които отговарят на следните условия:
1. с влязло в сила съдебно решение по чл. 7, ал. 1 ЗВСОНИ им е отнето жилището като придобито в нарушение на нормативни актове чрез използване на служебно или партийно положение или чрез злоупотреба с власт;
2. са получили ЖКЗ по чл. 5, ал. 3 ЗОСОИ за отнето с решението по т. 1 жилище;
3. не са закупили с предимство държавно или общинско жилище с ЖКЗ, получени по чл. 5, ал. 3 ЗОСОИ;
4. в тримесечен срок от тяхната молба за закупуване на жилище от жилищния фонд на държавата и общините не са им предоставени жилища.


Чл. 3. Искане пред Министерството на финансите за изплащане номиналната стойност на ЖКЗ, издадени по чл. 5, ал. 3 ЗОСОИ, могат да подават:
1. лицата по чл. 2, обезщетени до влизането в сила на наредбата по реда на чл. 5, ал. 3 ЗОСОИ;
2. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г.) лицата по чл. 2 - страна по неприключили съдебни производства по чл. 7 ЗВСОНИ или страна по неприключили административни производства по чл. 5, ал. 3 ЗОСОИ, след регистриране на ЖКЗ в Централния депозитар.


Чл. 4. (1) Лицата могат да подават искане по образец съгласно приложението. Искането трябва да съдържа:
1. име, презиме и фамилия на правоимащото лице;
2. постоянен адрес на правоимащото лице;
3. данни за самоличността на правоимащия;
4. основанието за искането за изплащане номиналната стойност на ЖКЗ в левове;
5. банкова сметка на искателя.
(2) Към искането се прилага:
1. официално заверен препис от влязлото в сила съдебно решение по чл. 7 ЗВСОНИ, от което да е видна датата, на която решението е влязло в сила;
2. официално заверени преписи от решението за признаване на правото за обезщетяване с ЖКЗ и от решението, с което е определен размерът на обезщетението по чл. 5, ал. 3 ЗОСОИ;
3. (доп. - ДВ, бр. 71 от 2017 г.) удостоверение, издадено по образец от Централния депозитар, съдържащо данни за актуалната наличност по партидата на заявителя, нейния произход, наличието или липсата на обезпечение, както и за блокирането и в полза на Министерството на финансите - в оригинал;
4. (отм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г.)
6. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г.) декларация и документи, удостоверяващи отказа на държавата и общините за удовлетворяване на искането за закупуване на жилище от държавния или общинския жилищен фонд в срока по чл. 7, ал. 3 ЗВСОНИ.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 71 от 2017 г.) Когато представените документи са непълни или не отговарят на задължителните изисквания, или е необходима допълнителна информация, в 14-дневен срок от получаване на писменото искане Министерството на финансите уведомява искателя и му определя 10-дневен срок от получаването на уведомлението за отстраняване на нередовностите или представяне на допълнителна информация. В тези случаи срокът за проверяване и разглеждане по направеното искане съответно се продължава.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г.) Подадените искания се проверяват и разглеждат в срок един месец по реда на постъпването им от комисия, определена със заповед на министъра на финансите. В комисията се включват и представители на Централния депозитар.
(2) Ако събирането на някое доказателство представлява особена трудност, със заповед министърът на финансите може да определи съответен срок за събирането му, след изтичането на който преписката се разглежда без него. Заповедта се съобщава на предявилите искането лица.
(3) В Министерството на финансите се води регистър за депозираните искания, за тяхното приключване, както и за размера на сумите, изплатени на правоимащите лица.
(4) Образецът на регистъра по ал. 3 и условията за неговото водене се утвърждават от министъра на финансите.


Чл. 6. (1) Изплащането на ЖКЗ се извършва въз основа на заповед, издадена от министъра на финансите или от определено от него длъжностно лице въз основа на доклад от ръководителя на звеното по чл. 5, ал. 1.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 71 от 2017 г.) Сумата, представляваща номиналната стойност на притежаваните от правоимащите лица ЖКЗ, се превежда по посочена тяхна банкова сметка само след като въз основа на нареждане на правоимащото лице е блокирана партидата му от ЖКЗ в Централния депозитар в полза на Министерството на финансите. Когато искането се подава едновременно от две или повече лица, всяко от тях посочва своя банкова сметка.
(3) Когато ЖКЗ са изплатени, те се погасяват, а Централният депозитар ги занулява по сметката на техния притежател въз основа на уведомление от Министерството на финансите.
(4) При отказ за изкупуването на ЖКЗ по номинал Министерството на финансите уведомява Централния депозитар, който деблокира наличността по партидата на заявителя.
(5) Министърът на финансите може да възложи с договор изплащането на левовата равностойност на ЖКЗ на банка.


Чл. 7. В 30-дневен срок след изплащане на номиналната стойност на ЖКЗ и зануляването им от Централния депозитар информация се изпраща от Министерството на финансите до съответния областен управител и Централния регистър на компенсаторните инструменти.

Допълнителни разпоредби


§ 1. Официално заверен препис по смисъла на наредбата е нотариално заверен препис от официален документ или препис от документ, заверен от органа, който го е издал.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти (ДВ, бр. 53 от 2006 г.).


§ 3. Министърът на финансите съвместно с Централния депозитар дава указания за изкупуване на ЖКЗ по реда на наредбата, тяхното блокиране и зануляване, както и за взаимодействието между тях.


§ 4. Указания по прилагането на наредбата дава министърът на финансите.


Приложение към чл. 4, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г.)

Вх. № ............                                                                   ДО МИНИСТЕРСТВОТО

........................                                                                  НА ФИНАНСИТЕ

   (дата)

И С К А Н Е

 

за изплащане на номиналната стойност на ……………………………….....……...... бр.

ЖКЗ, издадени по реда на чл. 5, ал. 3 ЗОСОИ, регистрирани в Централния депозитар, съгласно…………………………………..………………...........……от …….........….... г.

                         (депозитарна разписка или удостоверение)

 

Първа част

ДАННИ ЗА ПРАВОИМАЩОТО ЛИЦЕ/ЛИЦА

1. ……………………………………………………………………………………...……..,

(име, презиме, фамилия)

(л.к./паспорт) ................................................................................... № ………...…….……,

издаден/а на ........................................................................... от ………………...………..,

ЕГН/ЛНЧ ……………………………………………………………………….....………..,

гр./с. ………………………………………………………………………….....……………

(постоянен адрес)

…………………………………………………………………………………..……………

(телефон, е-mail)

с адрес за кореспонденция: ……………………………………………………….……….

2. ……………………………………………………………………………………………,

(име, презиме, фамилия)

(л.к./паспорт) ........................................................................................... № ………..……..,

издаден/а на ....................................................................................... от ………………….,

ЕГН/ЛНЧ …………………………………………………………………………………..,

гр./с. …………………………………………………………………………………………

(постоянен адрес)

……………………………………………………………………………………………….

(телефон, е-mail)

с адрес за кореспонденция: ………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..…………

(родствена връзка с лицето по т. 1)

Забележка. При необходимост се прилага списък на лицата, от които се подава искането.

 

Втора част

1. Основания за изплащане на номиналната стойност на ЖКЗ ………………....….……..

………………………………………………………………………………………....…..……

(посочват се разпоредбите на чл. 7, ал. 3 ЗВСОНИ и на чл. 2 от Наредбата за прилагане на чл. 7, ал. 3 ЗВСОНИ)

2. Опис на документите, които задължително се прилагат към искането:

2.1. Официално заверен препис на Решение № ………….. на ………….съд от .............. г., постановено по гр. дело № ................. по описа на …………….съд за .............................. г.

(прилага се съдебното решение по чл. 7 ЗВСОНИ, с което жилището е възстановено на бившите собственици)

2.2. Официално заверен препис на Решение/Заповед № ................. от ....... г. на ….............

за признаване право на обезщетяване с ЖКЗ.

2.3. Официално заверен препис на Решение/Заповед № .................. от ......... г. на ………,

с което е определен размерът на обезщетението с ЖКЗ.

2.4. Удостоверение № …….…….от ....................... г., издадено от Централния депозитар, съдържащо данни за актуалната наличност по партидата на заявителя, нейния произход, наличието или липсата на обезпечение, както и за блокирането и в полза на Министерството на финансите - оригинал.

2.5. Декларация и документи, удостоверяващи отказа на държавата и общините за удовлетворяване на искането за закупуване на жилище от държавния или общинския жилищен фонд в срока по чл. 7, ал. 3 ЗВСОНИ.

2.6. Други документи ……………………………………………………….....………………

…………………………………………………………………………………....……………..

 

Трета част

Банкова сметка на правоимащото лице, по която да се преведе номиналната стойност на ЖКЗ:

Банков идентификационен код (ВIС)……………………………………….......……………

Клиентски № ………………………………………………………………….....……………

Име ……………………………………………………………………………....…………….

Сметка IBAN …………………………………………………………………....……………,

валута BGN ………………………………………………………………….....……………..

 

Собственоръчно поставени подписи:

         1. ……………………………………………………….………………………......…..…

                       (име, презиме и фамилия)                                             (подпис)

         2. …………………………………………………………………………………......…..

                      (име, презиме и фамилия)                                            (подпис)

 

гр. (с.) ............................

дата ..............................  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти