Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 9 ОТ 2 МАЙ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕНЕРГИЙНИ КУЛТУРИ

Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.37 от 8 Май 2007г., изм. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2008г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на директни плащания на хектар за енергийни култури съгласно Регламент на Съвета № 1782/2003 и Регламент на Комисията 1973/2004.

Чл. 2. (1) Земеделските стопани получават директни плащания на хектар за площите, засети с енергийни култури, които са предназначени за производство на енергийни продукти, съгласно чл. 88 от Регламент № 1782/2003.
(2) Европейската комисия може да намали плащането на хектар за производство на енергийни култури, определено съгласно ал. 1, с еднакъв коефициент на намаление, когато заявените за подпомагане площи в Общността за съответната година надвишават максималната гарантирана площ по чл. 89 от Регламент № 1782/2003.


Чл. 3. Земеделските стопани получават директни плащания за енергийни култури за производството на всички видове земеделски продукти:
1. които са предназначени за производство на енергийни продукти;
2. за които министърът на земеделието и горите е утвърдил представителни добиви.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕНЕРГИЙНИ КУЛТУРИ


Чл. 4. (1) Земеделските стопани получават директни плащания за производство на енергийни култури, когато:
1. са заявили площите за производство на енергийни култури по реда на Наредба № 107 от 2006 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ (ДВ, бр. 84 от 2006 г.) и заявените парцели са с минимален размер, определен по реда на чл. 39, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 4 от 2008 г.) са сключили договори с одобрени първи преработватели или изкупвачи на територията на страната за изкупуване на произведените земеделски продукти с цел производство на енергийни продукти или на междинни или странични продукти за производство на енергийни продукти;
3. са приложили договорите по т. 2 към заявлението по т. 1 в срока по чл. 4, ал. 1 от Наредба № 107 от 2006 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ;
4. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г.) са подали в Разплащателната агенция декларация, подписана от първите преработватели или изкупвачите, за доставените количества енергийни култури от всеки вид и за датите на доставките;
5. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г.) реално са доставили на първите преработватели и/или изкупвачите договорените количества земеделски продукти;
6. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г.) изкупвачите са доставили на първите преработватели количества земеделски продукти, които са еквивалентни на продуктите, които са изкупили от производителите;
7. (отм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г.)
8. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г.) първите преработватели или изкупвачите по т. 2 са подписали декларацията по т. 4;
9. земеделските продукти са преработени в енергийни продукти от не повече от трима преработватели;
10. при извършване на административна проверка на подаденото заявление съгласно чл. 37, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители Разплащателната агенция не е установила нередности.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г.) При производство на двугодишни и многогодишни енергийни култури през годините, предхождащи първата реколта, земеделските стопани получават директни плащания, когато:
1. са изпълнили задължението си по ал. 1, т. 1;
2. са приложили към заявленията декларации, с които се задължават да засадят съответните култури и да използват добитите земеделски продукти за производство на енергийни продукти;
3. при извършване на административна проверка и проверки на място на подаденото заявление съгласно чл. 37, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители и на приложената декларация Разплащателната агенция не е установила нередности.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г.) Декларациите по ал. 2, т. 2 се подават в срока по чл. 4, ал. 1 от Наредба № 107 от 2006 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ и трябва да съдържат най-малко:
1. видовете енергийни култури и площта, която ще бъде засадена с всяка от тях;
2. годината, през която се очаква първата реколта.

Глава трета.
РЕД ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕНЕРГИЙНИ КУЛТУРИ


Чл. 5. (1) Договорите по чл. 4, ал. 1, т. 2 трябва да съдържат най-малко:
1. имената или наименованията и адресите на страните;
2. срока на договора;
3. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г.) размера на площите, засети с културата, която е предмет на договора;
4. очакваните количества продукция и условия за нейната доставка;
5. задължения на земеделския стопанин реално да достави на преработвателя или изкупвача договорените количества земеделски продукти;
6. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г.) задължение на първия преработвател или изкупвача да осигури преработката на земеделски продукти, еквивалентни на доставените, в енергийни продукти в срок до 31 юли на втората година след прибиране на реколтата;
7. енергийните продукти и техните количества, които ще бъдат произведени от доставените земеделски продукти;
8. задължение на преработвателя или изкупвача да води дневник за използването на изкупените земеделски продукти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г.) Земеделските стопани сключват с първия преработвател или изкупвача отделен договор за всеки вид земеделски продукт.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г.)


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г.) Министърът на земеделието и горите ежегодно до 1 юли със заповед утвърждава представителни добиви за подпомаганите енергийни култури. Заповедта се публикува в един централен ежедневник и на интернет страницата на Министерството на земеделието и горите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г.) Земеделските стопани трябва да доставят в изпълнение на сключените договори количества продукти не по-малки от представителните добиви за съответните култури за заявените от тях площи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г.) Министърът на земеделието и горите със заповед утвърждава средни цени на произведените енергийните продукти с цел определяне на тяхната икономическа стойност съгласно изискванията на чл. 38, ал. 6 от Регламент 1973/2004.
(4) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2008 г.) Разплащателната агенция може да разреши на земеделските стопани да доставят количества продукти, по-малки от представителните добиви за съответните култури за заявените от тях площи, ако докажат, че поради наличие на форсмажорни обстоятелства не са могли да произведат договорените количества земеделски продукти или част от тях. Разплащателната агенция разрешава да бъдат доставени по-малки количества, след като получи необходимите доказателства за наличието на форсмажорни обстоятелства.
(5) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2008 г.) В случаите по ал. 3 земеделските стопани уведомяват Разплащателната агенция за наличието на форсмажорни обстоятелства в 3-дневен срок от момента, в който са в състояние да го направят, и представят доказателства за тяхното наличие в 10-дневен срок.


Чл. 7. (1) Земеделските стопани, които кандидатстват за получаване на директни плащания за производство на енергийни култури, декларират в областните агенции на Разплащателната агенция, в които са подали заявленията за подпомагане, обстоятелствата по чл. 4, ал. 1, т. 4.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 4 от 2008 г.) Земеделските стопани по ал. 1 представят в Разплащателната агенция декларацията по чл. 4, ал. 1, т. 4, както и фактури, приемно-предавателни протоколи и други документи, които доказват, че реално са доставили на първите преработватели и/или изкупвачите договорените количества земеделски продукти съгласно изискването на чл. 4, ал. 1, т. 5.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г.) Първите преработватели и изкупвачите, които са сключили договори за изкупуване на земеделски продукти с цел производство на енергийни продукти или на междинни или странични продукти за производство на енергийни продукти, представят в срока по чл. 5, ал. 1, т. 6 в Министерството на земеделието и продоволствието информация за преработката на получените количества енергийни култури или на еквивалентни количества енергийни култури в енергийни продукти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г.) Първите преработватели и изкупвачите по ал. 1 представят в Разплащателната агенция информация относно технологията на производство и техническите коефициенти за рандеман при преработката на земеделските продукти в енергийни продукти.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г.) (1) Лицата, които желаят да участват в схемата за подпомагане на производителите на енергийни култури, подават ежегодно в срок до 31 октомври на предходната година в Министерството на земеделието и продоволствието заявление за признаване като изкупвачи или като първи преработватели по образец съгласно приложението.
(2) Към заявлението по ал. 1 изкупвачите прилагат:
1. копие на акта за търговската, съответно съдебната регистрация на кандидата;
2. удостоверение за актуално състояние на търговската, съответно съдебната регистрация на кандидата;
3. удостоверение за липса на задължения, издадено от Националната агенция по приходите;
4. списък на служителите, които ще бъдат ангажирани с изкупуване на енергийните култури, с посочване на тяхната професионална квалификация и опит;
5. декларация за наличието на административен капацитет за водене на дневниците по чл. 11, ал. 1 и 3;
6. договор с първи преработвател за доставка на изкупените енергийни култури или документи, доказващи, че кандидатът е извършвал изкупуване на енергийни култури в продължение на три или повече години.
(3) Към заявлението по ал. 1 първите преработватели прилагат:
1. копие на акта за търговската, съответно съдебната регистрация на кандидата;
2. удостоверение за актуално състояние на търговската, съответно съдебната регистрация на кандидата;
3. удостоверение за липса на задължения, издадено от Националната агенция по приходите;
4. списък на лицата, които ще бъдат ангажирани с производството на енергийните продукти, с посочване на тяхната професионална квалификация и опит;
5. декларация за наличието на административен капацитет за водене на дневниците по чл. 11, ал. 1 и 2;
6. документи, показващи производствения капацитет на предприятието на кандидата за производство на поне един от енергийните продукти.


Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2008 г.) (1) Министерството на земеделието и продоволствието извършва проверка на документите, представени по реда на чл. 9, и проверки на място на кандидатите за одобряване като изкупвачи или първи преработватели. Проверките се извършват в срок до 5 декември.
(2) Одобряват се изкупвачите, които:
1. имат административен капацитет да изкупуват енергийни култури и да ги доставят на първи преработватели;
2. имат административен капацитет да водят дневниците по чл. 11, ал. 3;
3. имат договор поне с един първи преработвател за доставка на енергийни култури или са извършвали изкупуване на енергийни култури в продължение на три или повече години.
(3) Одобряват се първите преработватели, които:
1. имат административен и производствен капацитет за производство на поне един от енергийните продукти;
2. имат административен капацитет да водят дневниците по чл. 11, ал. 2.
(4) Въз основа на проверките по ал. 1 се изготвя списък на изкупвачите и първите преработватели, които отговарят на изискванията по ал. 2 или ал. 3, който се представя на министъра на земеделието и продоволствието заедно с протоколи за проверка на всеки от кандидатите.
(5) Министърът на земеделието и продоволствието със заповед одобрява списъка по ал. 4. Одобреният списък се публикува ежегодно до 15 декември на интернет страницата на МЗП и в един централен ежедневник.


Чл. 9б. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2008 г.) (1) Министерството на земеделието и продоволствието извършва периодични проверки на одобрените изкупвачи и първи преработватели за спазване на изискванията по чл. 9а, ал. 2 и 3. Одобрените изкупвачи и първи преработватели са длъжни да уведомяват Министерството на земеделието и продоволствието за всички промени на обстоятелствата, заявени по реда на чл. 9
(2) Министърът на земеделието и продоволствието със заповед отнема одобрението на изкупвач или първи преработвател за период до две години, когато:
1. одобреният изкупвач вече не отговаря на изискванията по чл. 9а, ал. 2 или одобреният първи преработвател вече не отговаря на изискванията по чл. 9а, ал. 3;
2. одобреният изкупвач или одобреният първи преработвател възпрепятства или не съдейства на комисията при извършване на проверки на място.


Чл. 10. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 4 от 2008 г.) Министерството на земеделието и продоволствието ежегодно проверява на място най-малко 25 % от преработвателите, които преработват енергийни култури на територията на страната и от изкупвачите, които им доставят енергийни култури, определени въз основа на анализ на риска, за изпълнение на задължението за преработка на земеделски продукти, еквивалентни на доставените, в енергийни продукти.
(2) Разплащателната агенция ежегодно проверява на място най-малко 10 % от земеделските стопани, подали заявления за подпомагане за производство на енергийни култури, определени въз основа на анализ на риска.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г.) Когато при извършване на проверките по ал. 1 и 2 бъдат установени нередности в не по-малко от 3 % от случаите, Министерството на земеделието и продоволствието, съответно Разплащателната агенция извършват допълнителни проверки през същата година и увеличават процента на проверките през следващата година.
(4) Когато при извършване на проверките по ал. 1 и 2 е необходимо да се вземат проби от продукти, проверяващите формират средни представителни проби.
(5) При извършване на проверките по ал. 1 и 2 проверяващият изготвя и подписва доклад за извършената проверка, който включва:
1. датата на проверката;
2. присъствалите на проверката лица;
3. проверените периоди;
4. използваните методи за проверяване, включително референции към методите на вземане на пробите;
5. резултати от проверката.


Чл. 11. (1) Преработвателите и изкупвачите водят дневници за използването на изкупените земеделски продукти.
(2) Преработвателите вписват в дневниците по ал. 1 следната информация:
1. количествата земеделски продукти, които са изкупили за производство на енергийни продукти или на междинни или странични продукти за производство на енергийни продукти;
2. количествата преработени земеделски продукти и количествата и видовете получени енергийни продукти, междинни или странични продукти за производство на енергийни продукти;
3. отпадъчните материали, получени при преработката;
4. количествата унищожени земеделски продукти и причината за тяхното унищожаване;
5. видовете и количествата продукти, които преработвателят е продал или прехвърлил на други лица и получените от това суми;
6. имената и адресите на последващи преработватели на земеделските или на междинните или странични продукти, ако има такива.
(3) Изкупвачите вписват в дневниците по ал. 1 следната информация:
1. количествата земеделски продукти, които са предали за преработка в енергийни продукти или в междинни или странични продукти за производство на енергийни продукти;
2. имената и адресите на преработвателите.


Чл. 12. (1) Когато земеделският стопанин, преработвателят или изкупвачът извършват дейността си в друга държава - членка на Европейския съюз, Разплащателната агенция предоставя на съответния национален компетентен орган информацията, която е получила по реда на тази наредба.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 4 от 2008 г.) Разплащателната агенция изпраща на Европейската комисия информацията по чл. 3, § 1, буква "а" и чл. 44 от Регламент 1973/2004.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Земеделски стопанин" е всяко лице, което отглежда земеделски култури с цел тяхната преработка в енергийни продукти.
2. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г.) "Първи преработвател" е всяко лице, което използва земеделски продукти за производството на енергийни продукти или на междинни или странични продукти за производство на енергийни продукти, с изключение на лицата, които преработват произведени от тях земеделски продукти в своите земеделски стопанства.
3. "Изкупвач" е всяко лице, което изкупува за своя сметка от земеделски стопани земеделски продукти, предназначени за производство на енергийни продукти.
4. "Енергийни култури" са всички земеделски култури, които се отглеждат с цел производство на енергийни продукти.
5. "Енергийни продукти" са:
а) "биоетанол": етанол, произведен от биомаса и/или биологично разграждаща се част от отпадък, която се използва като биогориво;
б) "биодизел": метил естер или метилов естер, произведен от растителни или животински мазнини с качество на дизел, което се използва като биогориво;
в) "биогаз": горивен газ, произведен от биомаса и/или от биологично разграждаща се част от отпадък, която може да бъде пречистена до продукт с качества на природен газ, който се използва като биогориво или дървесен газ;
г) "биометанол": метанол, произведен от биомаса, който се използва като биогориво;
д) "биодиметилетер": диметилетер, произведен от биомаса, който се използва като биогориво;
е) "био-ЕТБЕ (етил-тертио-бутил-етер)": ЕТБЕ, който е произведен на базата на биоетанол; процентът от обема на био-ЕТБЕ, изчислен като биологично гориво, е 47 %;
ж) "био-метил-тетрио-бутил-етер": гориво, което е произведено на базата на биометанол; процентът от обема на био-МТБЕ, изчислен като биологично гориво, е 36 %;
з) "синтетични биогорива": синтетични въглеводороди или смеси от синтетични въглеводороди, които са произведени от биомаса;
и) "биоводород": водород, който е произведен от биомаса и/или биологична разграждаща се част от отпадък, който се използва като биогориво;
й) "чисто растително масло": масло, което е произведено от маслодайни култури чрез пресоване, извличане или сходни процедури, нерафинирано или рафинирано, но химически непроменено, когато е съвместимо с типа двигател и съответните изисквания за емисии;
к) електрическа и топлинна енергия, произведена от биомаса.
6. "Междинни и странични продукти" са всички продукти, получени в резултат на преработката на земеделски продукти, които могат да се използват за производството на енергийни продукти.
7. "Представителни добиви" са минималните добиви на земеделски продукти от декар, утвърдени със заповед на министъра на земеделието и горите.
8. "Форсмажорни обстоятелства" са:
а) трайна нетрудоспособност на кандидата за подпомагане;
б) природно бедствие, което е засегнало земеделската земя и/или селскостопанските сгради на стопанството.
9. "Регламент на Съвета № 1782/2003" е Регламент (EO) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители, и за изменение на регламенти (EИО) № 2019/93, (EО) № 1452/2001, (EО) № 1453/2001, (EО) № 1454/2001, (EО) 1868/94, (EО) № 1251/1999, (EО) № 1254/1999, (EО) № 1673/2000, (EИО) № 2358/71 и (EО) № 2529/2001.
10. "Регламент на Комисията 1973/2004" е Регламент на Комисията (ЕО) № 1973/2004 от 29 октомври 2004 г., постановяващ подробни правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕО) 1782/2003 по отношение на схемите за подпомагане, заложени в Раздел IV и в Раздел IVa на същия този регламент, и по отношение на използването на земята, която е била изоставена под угар за целите на производството на сурови материали.
11. (нова - ДВ, бр. 4 от 2008 г.) "Административен капацитет" е кадровият и технически потенциал на определена организация да изпълнява определени функции.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. За 2007 г. министърът на земеделието и горите издава заповедта по чл. 6, ал. 1 в 10-дневен срок от влизане на наредбата в сила.


§ 3. Наредбата се издава на основание § 35 от Закона за подпомагане на земеделските производители.


§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие".


Приложение към чл. 9, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 4 от 2008 г.)


  ДО
  МИНИСТЪРА НА
  ЗЕМЕДЕЛИЕТО И
  ПРОДОВОЛСТВИЕТО
 
З А Я В Л Е Н И Е
ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ИЗКУПВАЧИ И ПЪРВИ ПРЕРАБОТВАТЕЛИ НА ЕНЕРГИЙНИ КУЛТУРИ
 
1. Юридическо лице/Едноличен търговец
Наименование  
   
Единен идентификационен код към 0000000000000 
Агенцията по вписванията  
Представлявано от  
(име, презиме, фамилия)  
ЕГН 0000000000
ЛК №  
   
2. Дейност, за която се кандидатства  
Ненужното се зачертава ИЗКУПВАЧ ПЪРВИ ПРЕРАБОТВАТЕЛ
   
   
3. Адрес на управление  
Ул., №, кв., ж.к., блок, вход, ап.:  
   
Област:  
   
Община:  
   
Град/село:  
   
Телефони (стационарен, мобилен):  
   
E-mail:  
   
4. Адрес за контакт  
Ул., №, кв., ж.к., блок, вход, ап.:  
   
Област:  
   
Община:  
   
Град/село:  
   
Телефони (стационарен, мобилен):  
   
E-mail:  
   
   


Приложение към чл. 9, ал. 2

(Отм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г.)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти