Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА

Приет с ПМС № 89 от 23.04.2007 г.

Обн. ДВ. бр.36 от 4 Май 2007г., изм. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.55 от 17 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.37 от 18 Май 2010г., изм. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.33 от 26 Април 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 14 Април 2015г., попр. ДВ. бр.30 от 24 Април 2015г., изм. ДВ. бр.48 от 27 Юни 2015г., изм. ДВ. бр.7 от 20 Януари 2017г., изм. ДВ. бр.40 от 19 Май 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.36 от 27 Април 2018г., изм. ДВ. бр.5 от 15 Януари 2019г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се определят структурата, организацията на работа, редът на дейност и съставът на Агенцията по вписванията, наричана по-нататък "агенцията".

Чл. 2. (1) Агенцията е администрация към министъра на правосъдието.
(2) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) Агенцията е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на правосъдието.

Глава втора.
СТРУКТУРА НА АГЕНЦИЯТА

Раздел I.
Общи положения


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 01.05.2011 г.) Агенцията е организирана в обща и специализирана администрация, звено "Сигурност на информацията" и финансов контрольор.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.12.2007 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 29.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г., попр. - ДВ, бр. 30 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2015 г., в сила от 27.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2017 г., в сила от 20.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 27.04.2018 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 15.01.2019 г.) Общата численост на персонала в агенцията е 594 щатни бройки, разпределени съгласно приложение № 1.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г.) (1) Общата администрация се състои от 3 дирекции, а специализираната администрация - от една дирекция и една главна дирекция.
(2) Главната дирекция има териториални звена - регионални дирекции. Всяка регионална дирекция има служби по вписванията и служби по регистрация.


Чл. 5. (1) (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) Службите по вписванията осъществяват функциите си по Правилника за вписванията и Закона за кадастъра и имотния регистър на територията на съдебния район на съответния районен съд, а функциите си по Закона за регистър БУЛСТАТ - на територията на съответния окръжен съд.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 29.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 27.04.2018 г.) Службите по регистрация осъществяват функциите си по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и по Семейния кодекс на територията на съдебния район на съответния окръжен съд.

Раздел II.
Изпълнителен директор на агенцията


Чл. 6. (1) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор. Изпълнителният директор е лице с висше юридическо образование и юридически стаж не по-малко от 5 години.
(2) Изпълнителният директор на агенцията:
1. ръководи, координира и контролира изпълнението на функциите на агенцията, както и връзките и с други органи и организации;
2. представлява агенцията и организира международните и връзки;
3. планира, разпределя и администрира предоставените бюджетни средства на агенцията;
4. организира работата по създаването и поддържането на имотния регистър и на връзката му с кадастъра;
5. организира и контролира осъществяването на връзката на имотния регистър с регистрите по чл. 7, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), както и с други регистри и информационни системи;
6. ръководи, координира и контролира създаването и поддържането на централния архив в електронен вид на партидите на недвижимите имоти и вписаните актове с приложените към тях документи;
7. организира разработването на концепции и насоки за развитието в областта на имотния регистър и контролира тяхното изпълнение;
8. организира работата по воденето и поддържането на регистър БУЛСТАТ като единен национален административен регистър;
9. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 27.04.2018 г.) организира и контролира осъществяването на взаимодействието между регистър БУЛСТАТ, търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и други регистри и информационни системи;
10. (изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 29.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 27.04.2018 г.) ръководи, координира и контролира съхраняването в единна информационна система на информацията в регистър БУЛСТАТ, в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистъра на имуществените отношения на съпрузите и поддържането на национална база данни за тези регистри;
11. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 27.04.2018 г.) организира работата по воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
12. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 29.05.2010 г.) организира работата по воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на имуществените отношения на съпрузите;
13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 29.05.2010 г.) сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на агенцията;
14. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 29.05.2010 г.) утвърждава структурата на административните звена;
15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 29.05.2010 г.) утвърждава длъжностното разписание и работните заплати;
16. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 29.05.2010 г.) назначава и освобождава държавните служители в агенцията;
17. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 29.05.2010 г.) сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работещите по трудово правоотношение в агенцията;
18. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 29.05.2010 г.) осигурява условия за повишаване квалификацията на служителите;
19. (предишна т. 18 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 29.05.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) ръководи оценяването на служителите в агенцията за изпълнението на заеманите от тях длъжности;
20. (нова - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) утвърждава длъжностните характеристики на главния секретар и на длъжностите, които са му непосредствено подчинени;
21. (предишна т. 19 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 29.05.2010 г., предишна т. 20 - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) изготвя и представя на министъра на правосъдието ежегоден доклад за дейността на агенцията;
22. (предишна т. 20, изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 29.05.2010 г., предишна т. 21 - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 27.04.2018 г.) изпълнява и други правомощия, произтичащи от разпоредбите на ЗКИР, Закона за регистър БУЛСТАТ, Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и Семейния кодекс и нормативните актове по прилагането им, както и възложени му с друг закон или подзаконов нормативен акт.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) Изпълнителният директор може да възложи на главния секретар правомощия по служебното и трудовото правоотношение със служителите в агенцията, освен в случаите, когато в закон е предвидено друго.
(4) В изпълнение на правомощията си изпълнителният директор издава заповеди.
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2015 г., в сила от 27.06.2015 г.) При осъществяване на своите правомощия изпълнителният директор се подпомага от заместник изпълнителен директор. Заместник изпълнителният директор е лице с висше образование с професионално направление "Администрация и управление" или с професионален опит в същото направление не по-малко от 3 години. Трудовото правоотношение със заместник изпълнителния директор се сключва, изменя и прекратява от изпълнителния директор съгласувано с министъра на правосъдието.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 29.05.2010 г.) Изпълнителният директор определя функциите на заместник изпълнителния директор и може със заповед да делегира правомощия на него или на директорите на регионалните дирекции.
(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 29.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) Изпълнителният директор може да възложи на директорите на регионални дирекции правомощия във връзка със:
1. служебното правоотношение на държавните служители в службите, включени в състава на регионалните дирекции, с изключение на назначаването, преместването по чл. 81б ЗДСл, прекратяването на правоотношението, както и налагането на дисциплинарно наказание по чл. 90, ал. 1, т. 5 ЗДСл;
2. сключването, изменянето и прекратяването на трудовите правоотношения на служителите в службите, включени в състава на регионалните дирекции.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 29.05.2010 г.) Правомощията на изпълнителния директор на агенцията при негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск, се осъществяват от заместник изпълнителния директор, освен ако със заповед е определено друго.

Раздел III.
Звено "Сигурност на информацията". Финансов контрольор (Загл. изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г.)


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г.) (1) Звено "Сигурност на информацията" изпълнява възложените му със Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) задачи, като:
1. следи за спазването на изискванията на ЗЗКИ и на международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация;
2. прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;
3. разработва план за охрана на агенцията чрез физически и технически средства и следи за неговото изпълнение;
4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите;
5. осъществява процедурата по обикновеното проучване съгласно чл. 47 от ЗЗКИ и води регистър на проучените лица;
6. следи за правилното определяне на нивото на класификация на информацията в агенцията;
7. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, при военно или друго извънредно положение;
8. (нова - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 27.04.2018 г.) осигурява физическата защита на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) организира и провежда обучението на служителите в агенцията в областта на защитата на класифицираната информация;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативните актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация.
(2) Звено "Сигурност на информацията" води регистратура за класифицираната информация и отговаря за надлежното създаване, обработване, съхраняване и предаване на класифицирана информация.
(3) Звено "Сигурност на информацията" поддържа специален регистър БУЛСТАТ и изготвя справки за оправомощените лица. Звеното координира работата със съответните органи, която е свързана със защита на класифицираната информация.
(4) Звено "Сигурност на информацията" се ръководи от служителя по сигурността на информацията, който е на пряко подчинение на изпълнителния директор.


Чл. 8. (1) Финансовият контрольор е на пряко подчинение на изпълнителния директор.
(2) Финансовият контрольор:
1. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) осъществява предварителен контрол за законосъобразност на решенията/действията и на всички документи, свързани с разпореждане с активи и финансови средства, като изразява становище преди поемането на задължения и извършването на разходи.
2. (отм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) При осъществяване на дейността си финансовият контрольор се подпомага от лица, определени с писмен акт на изпълнителния директор.

Раздел IV.
Главен секретар


Чл. 9. (1) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г., отм. относно допълнението с бр. 27 от 2015 г. с Решение № 5921 от 12.05.2017 г. на ВАС - ДВ, бр. 40 от 2017 г., в сила от 19.05.2017 г.) Главният секретар ръководи, координира и контролира функционирането на административните звена в агенцията.
(2) Главният секретар:
1. осигурява организационната връзка между изпълнителния директор на агенцията и административните звена, както и между самите административни звена;
2. създава условия за нормална и ефективна работа на всички административни звена на агенцията;
3. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена на агенцията;
4. организира работата с предложенията и сигналите в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс;
5. осъществява общ контрол по изпълнението на възложените задачи;
6. контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на документацията;
7. ежегодно изготвя доклад за състоянието на административната дейност в агенцията;
8. (доп. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) утвърждава длъжностните характеристики на служителите в агенцията с изключение на непосредствено подчинените на изпълнителния директор;
9. представлява агенцията в случаите, когато е изрично упълномощен от изпълнителния директор;
10. (нова - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) провежда информационната политика на агенцията и осигурява публичност и прозрачност на дейността;
11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) изпълнява други задачи, възложени му от изпълнителния директор на агенцията.
(3) При отсъствие на главния секретар неговите функции се изпълняват от ръководен служител, определен за всеки отделен случай с писмена заповед на изпълнителния директор.

Раздел V.
Обща администрация


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) Общата администрация е организирана във:
1. дирекция "Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство";
2. дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността";
3. дирекция "Информационно обслужване и технологии".


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) Дирекция "Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство":
1. (доп. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) във връзка с правното обслужване и документооборота:
а) осъществява правната помощ на изпълнителния директор и на административните звена на агенцията с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции, като дава мотивирани становища по правни въпроси;
б) изготвя становища по законосъобразността на проектите на административни актове на изпълнителния директор на агенцията;
в) осъществява процесуалното представителство на агенцията;
г) (изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 27.04.2018 г.)
д) предприема правни действия за своевременното събиране на вземанията на агенцията;
е) участва в дейността, свързана с управлението на правото на държавна собственост на агенцията;
ж) изработва или участва в изработването на проекти на нормативни актове, засягащи дейността на агенцията, както и дава становища по проекти на нормативни актове, получени от други държавни органи за съгласуване;
з) изготвя проекти на договори, свързани с дейността на агенцията, и дава становища по законосъобразността на проекти на договори;
и) изготвя правни становища по сигнали и предложения по реда на Административнопроцесуалния кодекс и по заявления по Закона за достъп до обществена информация;
к) (нова - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 27.04.2018 г.)
л) (нова - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) организира, осъществява и контролира движението на входящата, изходящата и вътрешната кореспонденция;
м) (нова - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) експедира входящата и изходящата кореспонденция;
н) (нова - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) комплектува, съхранява, обработва и организира използването на текущия и архивния документационен фонд на агенцията.
2. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) във връзка с обществените поръчки:
а) планира процедурите за обществените поръчки в агенцията и следи за тяхното законосъобразно провеждане;
б) изготвя документацията, организира процедури по възлагане на обществени поръчки и участва със свои представители в работата на комисиите по възлагане на обществените поръчки;
в) осъществява наблюдение и контрол върху изпълнението на договорите за възлагане на обществени поръчки съвместно с отговорното административно звено;
г) води регистър за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки;
3. (нова - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 27.04.2018 г.) във връзка с административнонаказателните производства:
а) обезпечава законосъобразното образуване, протичане и приключване на административнонаказателните производства;
б) изготвя проекти на наказателни постановления и резолюции за прекратяване на административнонаказателното производство;
4. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 27.04.2018 г.) във връзка с човешките ресурси и протокола:
а) осъществява организацията по набиране на персонала и назначаване на служителите в агенцията;
б) изготвя всички актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения в съответствие със законовите разпоредби; оформя, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите в агенцията;
в) изготвя и актуализира длъжностните и поименните щатни разписания на агенцията;
г) оказва организационна и методическа помощ по цялостния процес по разработване, актуализиране и утвърждаване на длъжностните характеристики на служителите в агенцията;
д) организира въвеждането и прилагането на система за оценка на изпълнението на длъжността, заплащането и израстването в кариерата на държавната администрация;
е) планира и организира обучението и развитието на персонала, като предлага и реализира програми за обучение и професионална квалификация на служителите в агенцията;
ж) (изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) участва в изготвянето на система от индикатори за измерване на изпълнението и обвързването и с правилата за определяне на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати;
з) (изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) организира и координира дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
и) (отм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.)
к) координира и изготвя програмата на изпълнителния директор и на главния секретар при пътуванията извън страната и изготвя необходимите документи за задграничните командировки на служителите на агенцията;
л) организира и осигурява превод на международни срещи на агенцията;
м) организира, координира и протоколно осигурява провеждането на пресконференции, симпозиуми, семинари, работни срещи и др.


Чл. 12. Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността":
1. във връзка с финансово-стопанските дейности:
а) (изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) организира изготвянето на годишния бюджет за приходите и разходите на агенцията за съответната година;
б) изготвя ежемесечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и годишния финансов отчет на агенцията;
в) изготвя месечното разпределение на бюджета на агенцията за съответната бюджетна година;
г) (изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) организира изготвянето на бюджетна прогноза и проект на бюджет на агенцията;
д) организира и извършва финансово-счетоводното обслужване на агенцията и осигурява изпълнението на бюджета;
е) упражнява контрол за законосъобразното и целесъобразното разходване на паричните средства и на дълготрайните материални и нематериални активи на агенцията и материалните запаси;
ж) организира инвентаризациите в агенцията съгласно Закона за счетоводството;
з) (изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) организира и извършва дейностите по финансирането на регистрите, поддържани от агенцията;
и) (нова - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) участва в изготвянето на система от индикатори за измерване на изпълнението и обвързването и с правилата за определяне на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати;
2. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) във връзка с управлението на собствеността:
а) изготвя становища относно управлението на имотите - държавна собственост, предоставени на агенцията, и осигурява правилното им стопанисване;
б) (изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) проучва нуждите на регионалните дирекции и изготвя предложения за предоставяне на сграден фонд;
в) изготвя технически и финансови предложения за ремонт на сградния фонд на агенцията и за материално-техническо снабдяване на агенцията;
г) организира и осъществява материално-техническото снабдяване на агенцията със съоръжения, резервни части, инвентар, организационна техника, консумативни материали и обзавеждане;
д) осъществява текущ контрол при изпълнение на строително-монтажни работи и организира текущи ремонти, участва в комисии за оценка и приемане на тези работи;
е) (отм., предишна б. "ж" - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) организира и провежда процедури по Закона за държавната собственост и по правилника за прилагането му;
ж) (предишна б. "з" - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) отговаря за ефективното функциониране и стопанисване на автомобилния парк, почивната и учебната база на агенцията;
з) (предишна б. "и" - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) отговаря за поддържането на хигиената в агенцията;
3. (нова - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 27.04.2018 г.) във връзка с административнонаказателните производства организира счетоводното отчитане на приходите от дейността.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) (1) Дирекция "Информационно обслужване и технологии":
1. разработва анализ на информационната и комуникационната инфраструктура, извършва оценка на риска и изготвя план за управление на риска;
2. организира внедряването и функционирането на всички информационни системи на агенцията;
3. осигурява защитата на информационните технологии на агенцията;
4. организира и отговаря за дейностите, свързани с въвеждането, поддръжката и извеждането от експлоатация на информационно-комуникационните ресурси в агенцията;
5. оказва техническа помощ на служителите на агенцията и териториалните поделения при експлоатацията на системния и приложния софтуер;
6. изготвя план за необходимото обучение за потребителите на информационни технологии и оказва съдействие при организирането, провеждането и оценката на обучението;
7. поддържа интернет страницата на агенцията;
8. контролира изпълнението на договорите, сключвани с външни изпълнители във връзка с поддръжката на информационно-комуникационната инфраструктура на агенцията.
(2) (Отм. с Решение № 5921 от 12.05.2017 г. на ВАС - ДВ, бр. 40 от 2017 г., в сила от 19.05.2017 г.)

Раздел VI.
Специализирана администрация


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) Специализираната администрация е организирана във:
1. дирекция "Длъжностни лица по регистрация";
2. Главна дирекция "Регистри".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) Главна дирекция "Регистри" е с териториални звена - 6 регионални дирекции. Всяка регионална дирекция се състои от служби по вписванията и служби по регистрация.
(3) Служителите в дирекция "Длъжностни лица по регистрация" и в Главна дирекция "Регистри" се назначават от изпълнителния директор.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., предишен текст на чл. 15 - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) Дирекция "Длъжностни лица по регистрация":
1. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 27.04.2018 г.) извършва действията по вписванията, обявяванията и заличаванията в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
2. извършва проверка дали е подадено заявление за исканото вписване, заличаване или обявяване;
3. извършва проверка дали заявеното обстоятелство подлежи на вписване или представеният акт подлежи на обявяване;
4. извършва проверка дали заявлението е подадено от оправомощено лице;
5. извършва проверка дали към заявлението са приложени всички документи съгласно изискванията на закон, съответно подлежащия на обявяване акт, и дали съществуването на заявеното за вписване обстоятелство се установява от представените документи;
6. (нова - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) изготвя отговори по жалби на потребители на услугите, извършвани от дирекцията;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) извършва действия по назначаване на вещи лица за оценка на непарични вноски, ликвидатори, контрольори, проверители и регистрирани одитори;
8. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 29.05.2010 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 27.04.2018 г.) участва в производството по осъществяване на административнонаказателна отговорност.
(2) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) Директорът на дирекция "Длъжностни лица по регистрация" е лице с висше юридическо образование и юридически стаж не по-малко от 5 години.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) Главна дирекция "Регистри":
1. контролира, координира и обобщава дейността на регионалните дирекции;
2. контролира изпълнението на годишните цели на регионалните дирекции;
3. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 27.04.2018 г.) организира дейностите и контролира воденето и съхраняването на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, имотния регистър, регистър БУЛСТАТ и регистъра на имуществените отношения на съпрузите;
4. разработва програмите за дейността по вписванията и по регистрацията;
5. изготвя годишна програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър и контролира нейното изпълнение;
6. контролира спазването на нормативните актове при изпълнение функциите на регионалните дирекции;
7. осигурява прилагането на методическите указания в регионалните дирекции;
8. поддържа актуална информация за дейността на регионалните дирекции;
9. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 27.04.2018 г.) организира изпращане на информацията по чл. 31е от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и по чл. 139 от Кодекса за застраховането до "Официален вестник" на Европейския съюз;
10. обобщава проблемите в дейността на регионалните дирекции и прави предложения за тяхното решаване;
11. следи за удовлетвореността на потребителите на услугите, предоставяни от регионалните дирекции;
12. участва в производството по осъществяване на административнонаказателна отговорност;
13. организира и координира процеса по набиране, обобщаване и предоставяне на управленска и статистическа информация, свързана с дейността на звената в специализираната администрация;
14. анализира практиката по прилагането на законодателството за поддържаните от агенцията регистри;
15. идентифицира потенциални вътрешни и външни рискове и организационни проблеми;
16. разработва методики, правила, работни процедури и други вътрешни актове, свързани с функциите на звената от специализираната администрация;
17. формулира, съгласува и наблюдава ключовите индикатори за измерване на изпълнението на звената в агенцията;
18. изготвя предложения за изменение и допълнение на нормативни актове, свързани с дейността на агенцията;
19. представя на изпълнителния директор ежемесечни и годишни отчети относно получената и анализираната информация;
20. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 27.04.2018 г.) разработва анализи за състоянието на информационните системи на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, имотния регистър, регистър БУЛСТАТ и регистъра на имуществените отношения на съпрузите;
21. проучва информационните потребности и изготвя предложения за изграждане на нови или усъвършенстване на съществуващите информационни системи на регистрите;
22. организира изграждането и развитието на информационните системи на регистрите;
23. осигурява връзката и взаимодействието между информационните системи на регистрите в агенцията с други информационни системи на регистри;
24. оказва методическа помощ на служителите на агенцията и на териториалните поделения при експлоатацията на информационните системи на регистрите;
25. създава и актуализира технологични карти на основните административни услуги, предоставяни от агенцията;
26. създава и администрира централен архив (в електронен вид) на партидите на недвижимите имоти и вписаните актове с приложените към тях документи;
27. контролира изпълнението на договорите, сключвани с външни изпълнители във връзка с развитието и функционирането на информационните системи на регистрите.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) Главна дирекция "Регистри" се ръководи от главен директор, който организира, координира и контролира дейностите в нея. Главният директор е лице с висше юридическо образование и юридически стаж не по-малко от 5 години.


Чл. 17. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 29.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 27.04.2018 г.) Регионалните дирекции изпълняват функции по регистър БУЛСТАТ, търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, имотния регистър и регистъра на имуществените отношения на съпрузите на териториален принцип.
(2) Седалищата и териториалният обхват на регионалните дирекции са посочени в приложение № 2.
(3) Директорът на регионална дирекция:
1. планира, организира, координира и контролира цялостната дейност на регионалната дирекция;
2. представлява агенцията на територията на съответната регионална дирекция;
3. подписва справки, изготвени по искане на външни институции;
4. отговаря за постигането на годишните цели на регионалната дирекция, като изготвя отчети за дейността на регионалната дирекция;
5. следи за точното прилагане на нормативните актове и на методическите указания, свързани с дейността на регионалната дирекция;
6. ръководи пряко работата на служителите в регионалната дирекция и осъществява контрол за спазване на служебната и трудовата дисциплина;
7. извършва действия по управлението и отчитането на материалните активи и на финансовите средства на регионалната дирекция;
8. провежда ежеседмичен приемен ден.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., предишен чл. 17, доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 29.05.2010 г.) Службите по вписванията и службите по регистрация в регионалните дирекции изпълняват следните функции и задачи:
1. службата по вписванията:
а) извършва вписвания, отбелязвания и заличавания по разпореждане на съдията по вписванията;
б) подготвя и предава на агенцията информацията за партидите на недвижимите имоти и вписаните актове с приложените към тях документи за централния архив;
в) прави справки и издава удостоверения за вписванията;
г) изпълнява дейности, свързани със създаването на имотния регистър, определени с наредбата по чл. 5, ал. 3 от ЗКИР;
д) уведомява съответната служба по кадастъра за новообразуваните партиди и извършеното вписване съгласно чл. 86 от ЗКИР;
е) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 27.04.2018 г.) прави справки и издава удостоверения за вписаните обстоятелства и обявените актове в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
ж) (нова - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) извършва регистрация в регистър БУЛСТАТ при условията на чл. 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ;
з) (нова - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) издава справки и удостоверения за вписаните обстоятелства в регистър БУЛСТАТ;
и) (нова - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) прави справки и издава удостоверения за вписаните обстоятелства и обявените актове в имотния регистър;
к) (нова - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) извършва дейности по издаване, обявяване за невалидни и издаване на дубликати на карти за идентификация на регистрираните лица съгласно чл. 21 и 22 от Закона за регистър БУЛСТАТ.
2. службата по регистрация:
а) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 27.04.2018 г.) приема и въвежда в информационната система заявленията за вписванията, заличаванията и обявяванията в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и по запазване на фирма;
б) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 27.04.2018 г.) прави справки и издава удостоверения за вписаните обстоятелства и обявените актове в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
в) (доп. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) прави справки и издава удостоверения за запазване на фирма, както и извършва проверка дали друго лице няма права върху фирма;
г) (отм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.)
д) (отм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.)
е) (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 29.05.2010 г.) приема и въвежда в информационната система на регистъра на имуществените отношения на съпрузите уведомленията по чл. 19, ал. 2 от Семейния кодекс;
ж) (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 29.05.2010 г.) извършва справки и издава удостоверения относно вписаните обстоятелства в регистъра на имуществените отношения на съпрузите.

Глава трета.
СЛУЖИТЕЛИ НА АГЕНЦИЯТА


Чл. 19. (1) Служителите в агенцията имат правата и задълженията, предвидени в Закона за държавния служител, съответно в Кодекса на труда, и в нормативните актове по прилагането им.
(2) Държавните служители и служителите по трудово правоотношение осъществяват своята дейност въз основа на длъжностни характеристики.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите в агенцията могат да бъдат награждавани с отличия.
(2) Награждаването на служителите се извършва по решение на изпълнителния директор на агенцията въз основа на мотивиран доклад от съответния директор на дирекция.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.)


Чл. 21. (1) За изпълнението на определени задачи, свързани с дейността на агенцията, могат да се привличат нещатни сътрудници в качеството им на експерти.
(2) Правата и задълженията на лицата по ал. 1 се определят в заповедта за привличането им и в сключения с тях договор от изпълнителния директор.

Глава четвърта.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В АГЕНЦИЯТА


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) Организацията на работата в агенцията се осъществява съгласно правилника и се утвърждава от изпълнителния директор с правила за вътрешния документооборот.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) Съгласуваността и оперативността по дейности, отнасящи се до две или повече административни звена, се осигуряват чрез спазването на следния ред на работа:
1. обща координация:
а) с резолюция на изпълнителния директор върху документите задължително се посочват водещото звено, конкретните задачи за изпълнение, указанието за съгласуване с други звена, изпълнителят и срокът;
б) водещото звено, посочено на първо място като адресат или в резолюция, е основен изпълнител по възложената задача и главен координатор, който осъществява необходимата съгласуваност между звената; другите звена задължително изпращат на водещото звено своето становище по въпроси от съвместна компетентност;
в) ръководителят на административното звено, изготвило и съгласувало съответния документ, задължително го подписва или парафира преди внасянето му за подпис от изпълнителния директор;
г) административни звена, получили документи с резолюция по въпроси, които не са в рамките на техните функции, ги изпращат на компетентното административно звено;
2. субординация:
а) ръководителите на административни звена докладват на главния секретар въпросите от своята компетентност, както и изпълнението на възложените им задачи;
б) ръководителите на административни звена или служителите, които са пряко подчинени на изпълнителния директор, докладват директно на него;
3. взаимна информираност:
а) аналитични доклади, информации, паметни бележки и други материали от общ характер се предоставят на заинтересуваните административни звена;
б) административни звена, получили информация и материали от компетентността и на други звена, съобщават това на заинтересуваните по съответния ред;
4. контрол по изпълнението:
а) общият контрол по изпълнението на поставените задачи се осъществява от главния секретар;
б) ръководителите на административните звена осъществяват цялостен контрол върху дейността на звеното, както и по изпълнението на задачите, произтичащи от функционалната им компетентност.


Чл. 24. (1) Документите, изпратени до агенцията от държавни органи, юридически или физически лица, се завеждат в канцеларията във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването им.
(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на материалите, посочени в тях, и се образува преписка, която се разпределя според адресата или съдържанието и.


Чл. 25. Изходящите от агенцията документи се съставят най-малко в два екземпляра. Вторият екземпляр съдържа инициалите и подписа на служителя, изготвил документа, и на ръководителя на съответното административно звено.


Чл. 26. (1) Работното време на служителите в агенцията при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.
(2) Началото и краят на работното време в агенцията, както и на приемното време на административните звена се определят със заповед на изпълнителния директор на агенцията.


Чл. 27. Приемното време за изслушване на граждани и представители на организации относно предложения и сигнали се оповестява на общодостъпно място в агенцията.


Чл. 28. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) (1) Предложения и сигнали във връзка с дейността на агенцията се подават до изпълнителния директор писмено или устно, лично или чрез упълномощен представител, по телефон, телеграф, телекс, факс или по електронна поща.
(2) Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
(3) За анонимни предложения и сигнали се считат тези, в които не са посочени:
1. имената по документ за самоличност и адресът - за българските граждани;
2. имената по документ за самоличност, личният номер и адресът - за чужденец;
3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последният посочен в съответния регистър адрес на управление и електронният му адрес;
4. предложения и сигнали, които, въпреки че съдържат реквизитите по т. 1 - 3, не са подписани от автора или от негов представител по закон или пълномощие.
(4) За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, се считат тези, които засягат факти и събития, случили се преди повече от две календарни години преди подаването или заявяването на сигнала, установено чрез датата на подаването или заявяването в приемната или в деловодството на Министерството на правосъдието.


Чл. 29. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) (1) Решение по предложение или сигнал се взема най-късно два месеца след постъпването в агенцията и се съобщава в 7-дневен срок на подателя. Решението не подлежи на обжалване.
(2) Решението по подаден сигнал е писмено, мотивира се и се съобщава на подателя в 7-дневен срок от постановяването му.
(3) Решението по подаден сигнал се изпълнява в едномесечен срок от постановяването му. По изключение, когато това се налага по особено важни причини, срокът може да бъде продължен, но с не повече от два месеца, за което се уведомява подателят.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 29.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 27.04.2018 г.) Правилникът се приема на основание чл. 58г от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 2, ал. 1 от Закона за регистър БУЛСТАТ, чл. 3, ал. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, чл. 19, ал. 1 и 2 от Семейния кодекс и чл. 55 от Закона за администрацията.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 303 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 110 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2007 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 декември 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88 ОТ 11 МАЙ 2010 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 37 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 29.05.2010 Г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила 10 дни след обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 3, който влиза в сила от 1 януари 2010 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 ОТ 15 АПРИЛ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2011 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 май 2011 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 08.02.2013 Г.)

§ 14. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 ОТ 6 АПРИЛ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 14.04.2015 Г.)

§ 20. В едномесечен срок от влизането на постановлението в сила министърът на правосъдието да приведе организационните структури и административните звена в съответствие с него.

§ 21. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 ОТ 25 ЮНИ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 48 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 27.06.2015 Г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 ОТ 13 ЯНУАРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 7 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 20.01.2017 Г.)

§ 4. В тримесечен срок от влизането в сила на постановлението министърът на правосъдието и ръководителите на второстепенните разпоредители по бюджета на Министерството на правосъдието привеждат щата на съответната структура в съответствие с постановлението.

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58 ОТ 20 АПРИЛ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58 ОТ 20 АПРИЛ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 27.04.2018 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 ОТ 11 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 15.01.2019 Г.)

§ 4. В срок един месец от влизането в сила на постановлението министърът на правосъдието и изпълнителният директор на Агенцията по вписванията привеждат структурата си в съответствие с постановлението.

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.12.2007 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 29.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 01.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г., предишно Приложение към чл. 3, ал. 2, изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2015 г., в сила от 27.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2017 г., в сила от 20.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 27.04.2018 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 15.01.2019 г.)


Численост на персонала в Агенцията по вписванията -

 594 щатни бройки

 

Изпълнителен директор

1

Заместник изпълнителен директор

1

Главен секретар

1

Звено "Сигурност на информацията"

2

Финансов контрольор

1

Обща администрация,

46

в т.ч.:

 

дирекция "Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство"

23

дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността"

16

дирекция "Информационно обслужване и технологии"

7

Специализирана администрация,

542

в т.ч.:

 

дирекция "Длъжностни лица по регистрация"

120

Главна дирекция "Регистри",

 

в т.ч. 6 регионални дирекции

422
Приложение № 2 към чл. 17, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.)

Седалища и териториален обхват на регионалните дирекции:

1. Регионална дирекция - София, със седалище София и с териториален обхват - съдебните райони на Софийския градски съд и окръжните съдилища София, Благоевград, Кюстендил и Перник.
2. Регионална дирекция - Бургас, със седалище Бургас и с териториален обхват - съдебните райони на окръжните съдилища Бургас, Сливен и Ямбол.
3. Регионална дирекция - Варна, със седалище Варна и с териториален обхват - съдебните райони на окръжните съдилища Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище и Шумен.
4. Регионална дирекция - Велико Търново, със седалище Велико Търново и с териториален обхват - съдебните райони на окръжните съдилища Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе.
5. Регионална дирекция - Враца, със седалище Враца и с териториален обхват - съдебните райони на окръжните съдилища Враца, Видин и Монтана.
6. Регионална дирекция - Пловдив, със седалище Пловдив и с териториален обхват - съдебните райони на окръжните съдилища Пловдив, Кърджали, Пазарджик, Смолян, Стара Загора и Хасково.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти