Logo Четвъртък, 13 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Н-1 ОТ 16 АПРИЛ 2007 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ОТЧЕТ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 5 ОТ 2009 Г.)

Издадена от Министерството на държавната политика при бедствия и аварии

Обн. ДВ. бр.36 от 4 Май 2007г., изм. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят редът за първоначалната регистрация, промените в нея и отчетът на моторните превозни средства и ремаркетата, предоставени за управление на Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита" и териториалните й звена, както и поставянето на допълнителни знаци и надписи върху тях.
(2) На регистрация по реда на тези наредба подлежат: моторните превозни средства (МПС), верижните и колесните влекачи, мотокарите, електрокарите, тракторите, ремаркетата и колесарите с общо и специално предназначение.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г.) Регистрацията на МПС и ремаркетата в Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита" е единна. Присвоеният при придобиването регистрационен номер съпровожда и идентифицира превозното средство (машината) до бракуването му (й) или до предаването извън системата на МИС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г.) Допуска се регистрация на МПС, определени със заповед на министъра на извънредните ситуации, по Наредба № I-45 от 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях (загл., изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.).


Чл. 3. (1) Пътните и специалните превозни средства по чл. 1, ал. 2 подлежат на задължителна регистрация в дирекция "Управление на собствеността" в срок до 5 работни дни след придобиване на собствеността.
(2) На териториалните звена - дирекции "Гражданска защита", наричани по-нататък "териториални дирекции", се предоставят съответните превозни средства по чл. 1, ал. 2.


Чл. 4. Всяка промяна в данните на регистрираните МПС към териториалните дирекции, на които са предоставени, се заявява в дирекция "Управление на собствеността" в срок до 5 работни дни от настъпването й.


Чл. 5. Директорът на териториалната дирекция представя необходимите документи в дирекция "Управление на собствеността" в определения срок, посочен чл. 4, за извършване на регистрация на МПС, промяната или прекратяването й.


Чл. 6. (1) Моторните превозни средства се регистрират по идентификационен номер (VIN), тип, марка, модел и други данни, посочени в удостоверението за съответствие (за одобряване на типа) или от производителя.
(2) При първоначална регистрация дирекция "Управление на собствеността" и териториалните дирекциите извършват необходимите проверки за:
1. идентификацията на превозното средство;
2. достоверността на представените документи;
3. произхода на превозното средство;
4. техническата изправност на превозното средство и неговото комплектоване.
(3) При извършване на проверките се използват национални и международни информационни фондове, технически методи и средства.
(4) Териториалните дирекции, извършващи проверките по ал. 2, и дирекция "Управление на собствеността", заверяваща документите за регистрация, отговарят за правилното и точното попълване, както и за достоверността на направените промени и изготвените документи за регистрация.


Чл. 7. Първоначалната регистрация и идентификация на новозакупени и новопридобити превозни средства се извършва от дирекция "Управление на собствеността".


Чл. 8. Промени в данните на регистрирани превозни средства, които са обявени за издирване, не се извършват до издаване на документ от компетентните полицейски органи за прекратяване на издирването.


Чл. 9. (1) За всяко регистрирано превозно средство се издава свидетелство за регистрация (приложение № 1).
(2) При изгубване, кражба или унищожаване на свидетелството за регистрация се издава дубликат след подаване на писмено заявление от директора на териториалната дирекция по реда на чл. 15. На виновните длъжностни лица се налагат административни наказания.


Чл. 10. (1) За всяко регистрирано превозно средство се предоставят табели с регистрационен номер (приложение № 2).
(2) Регистрационните номера на колесните и верижните машини (БКТ, ПКТ, МТЛБ, Т-55 АМ, БАТ, БРДМ-2) се изписват с боя върху корпуса на машината.
(3) Формата, размерите, шрифтът, както и изискванията към светлоотразителните табели се определят с Българския държавен стандарт (БДС 15980 и БДС ISO 7591). Буквите и цифрите са сини на бял фон.
(4) Табелите с регистрационен номер се предоставят за ползване срещу документ за придобиване съгласно Закона за счетоводството или друг предавателно-приемателен документ. Регистрационните номера от табелите се вписват в документите на МПС.
(5) Табелите с регистрационен номер се монтират (изписват) на местата, определени в приложения № 3 и 4.
(6) При закрепването и изписването не трябва да се нарушават формата на табелата, целостта на графиката и символите на номера.
(7) Табелите с регистрационен номер и основата за тях се закрепват по начин, непозволяващ неправомерното им демонтиране.
(8) На тракторите, електрокарите, мотокарите и ремаркетата табелата с регистрационен номер се поставя на задната част на корпуса.
(9) При загубване или неправомерно отнемане на табели с регистрационен номер те се обявяват за издирване, а превозното средство се регистрира с нов регистрационен номер по установения ред.


Чл. 11. (1) Директорът на териториалната дирекция в областта, където е изгубена, унищожена или повредена табела с регистрационен номер, назначава проверка, резултатите от която се докладват на дирекция "Управление на собствеността" в срок не по-късно от 5 работни дни от установяване на нарушението.
(2) Виновните за изгубването, унищожаването и повреждането на регистрационните табели заплащат щетата в пълен размер. Заплащането на щетата не отменя налагането на дисциплинарно наказание на виновните.
(3) Повредените регистрационни табели се заменят с нови по решение на дирекция "Управление на собствеността", а повредените регистрационни табели се връщат срещу отчетен документ.


Чл. 12. (1) При прехвърляне на превозни средства от една териториална дирекция в друга заедно с машината се предават и табелите с регистрационния номер. В документа за прехвърляне задължително се вписва регистрационният номер на машината.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г.) При предаване на превозни средства извън системата на МИС табелите с регистрационния номер и свидетелството за регистрация се връщат в дирекция "Управление на собствеността" срещу отчетен документ.

Глава втора.
РЕГИСТРАЦИЯ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ СИСТЕМАТА НА МИС (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 5 ОТ 2009 Г.)

Раздел I.
Първоначална регистрация


Чл. 13. (1) Първоначалната регистрация на МПС по чл. 1 се извършва в дирекция "Управление на собствеността". Директорите на териториалните дирекции представят документи за произхода и собствеността на превозното средство (договор, фактура, заповед, предавателно-приемателен протокол, акт за дарение, митническа декларация и др.) и всички други технически данни, необходими за попълване на свидетелството за регистрация.
(2) За превозни средства от марки и модели, нерегистрирани в страните от ЕС, се представя и сертификат за типово одобрение.


Чл. 14. (1) При първоначална регистрация се извършва обстоен оглед на МПС и ремаркетата от териториалните дирекциите за идентификационни номера, марка, модел, външен вид, технически данни и констатациите се отразяват в документите за регистрация.
(2) На превозните средства, представени за първоначална регистрация, се извършва и преглед за техническата изправност и комплектуването им, като резултатът се отразява в документите за регистрация. Прегледът се извършва в териториалните дирекции, на които е предоставено съответното МПС.

Раздел II.
Промени в регистрацията


Чл. 15. (1) Промяната на регистрацията се състои в подмяна на свидетелството за регистрация, промяна на регистрационните табели или и двете заедно.
(2) Промяната в регистрацията се извършва от дирекция "Управление на собствеността" при изменение на данните за машина, териториалната дирекцията, на която е предоставена, смяната на регистрационния номер или в други случаи.
(3) За промяна на регистрацията директорът на териториалната дирекцията, придобила превозно средство, по служебен ред представя следните документи:
1. писмо за необходимостта от промяна;
2. копие от отчетния документ (протокол за преместване на ДМА) за предаване на превозното средство съгласно Закона за счетоводството;
3. регистрационните табели (ако е необходима тяхната замяна);
4. протокол за проведена вътрешна проверка при евентуално загубване на свидетелството за регистрация или регистрационните табели.


Чл. 16. (1) За промяна на регистрацията териториалните директори представят документите по чл. 15, ал. 3 в срок 5 работни дни след предаването/получаването.
(2) При всяка промяна в регистрацията се подменя свидетелството за регистрация.
(3) Дирекция "Управление на собствеността" издава ново свидетелство за регистрация в срок 5 работни дни от получаването на документите по чл. 15, ал. 3.
(4) До издаването на ново свидетелство за регистрация териториалната дирекцията може да експлоатира машината, като водачът носи със себе си копие от документа за получаване на машината, но не повече от 30 календарни дни.

Раздел III.
Прекратяване на регистрацията


Чл. 17. (1) Регистрацията на превозни средства по чл. 1 се прекратява само със заповед на министъра при:
1. бракуване на превозното средство;
2. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г.) предаване на превозното средство извън системата на МИС.
(2) При прекратяване на регистрацията поради бракуване регистрационните табели и свидетелството за регистрация се изземват от лицето, упълномощено да извърши брака, и се предават в дирекция "Управление на собствеността". Основание за снемане на регистрационните табели от отчет е утвърденият акт за брак на автомобила.
(3) При прекратяване на регистрацията по ал. 1, т. 2 директорът на дирекцията посочва обстоятелствата, поради които се иска прекратяването на регистрацията, и представя документите по чл. 15, ал. 3 и регистрационните табели.
(4) При прекратяване на регистрацията регистрационните номера на верижната техника се заличават.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г.) За предаването на МПС извън системата на МИС се издава удостоверение, че превозното средство е снето от отчет. Регистрационните номера на верижната техника се заличават от предаващата дирекция.

Глава трета.
ТАБЕЛИ С РЕГИСТРАЦИОННИ НОМЕРА ОТ СИСТЕМАТА НА МИС (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 5 ОТ 2009 Г.)


Чл. 18. (1) Общият вид на регистрационните табели и размерите на буквите и цифрите са посочени в приложение № 2.
(2) Регистрационният номер се състои от:
1. графично изображение на българския идентифициращ код "BG" с бели букви и националното знаме на син фон;
2. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г.) буквен код за машини в системата на МИС "С" и "Р";
3. пореден номер - петцифрена комбинация на цифрите от 0 до 9.
(3) Синята лента и символът "BG" не се изписват с боя върху корпусите на верижната техника.


Чл. 19. Табелите с регистрационните номера се поставят в териториалните дирекциите, на които е предоставено съответното МПС.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г.) Регистрационните номера на верижната техника, изображението на националното знаме и знакът на МИС се изписват с боя върху корпусите на места, посочени в приложение № 4.

Глава четвърта.
ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ СИСТЕМАТА НА МИС (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 5 от 2009 г.)


Чл. 21. (1) Проверката на техническото състояние и периодични прегледи (ГТП) на МПС по чл. 1 включва дейностите (приложение № 5) по Наредба № 32 от 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (ДВ, бр. 74 от 1999 г.) и се извършва, както следва:
1. всички автобуси, микробуси, товарни автомобили (над 10 t) и МПС, от чиято първоначална регистрация са минали повече от 10 години - два пъти годишно;
2. ежегодно - на останалите превозни средства.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г.) Местата за извършване на периодичните годишни прегледи се определят със заповед на министъра на извънредните ситуации по предложение на Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита".
(3) Резултатите от проверката на техническо състояние се отразяват в сервизен протокол и служебната книжка, издава се знак и той се залепва в долния ляв ъгъл на предното стъкло (стикер, отразяващ извършения годишен технически преглед), който е неделима част от документите за движение на автомобила. Копия от протоколите се съхраняват в териториалните дирекции и в дирекция "Управление на собствеността".
(4) Периодичните проверки не отменят задълженията на шофьора и на длъжностното лице, оформящо документите за движение на машината, за проверка на нейното техническо състояние преди излизане на път.


Чл. 22. Регистрираните по реда на тази наредба автомобили следва да са комплектувани с обезопасителен (светлоотразителен) триъгълник, аптечка, светлоотразителна жилетка, пожарогасител (за автобуси, автомобили, пътуващи по АDR, и автоцистерни, превозващи ГСМ - по два броя), резервен комплект лампи за устройствата за осветяване и светлинна сигнализация, както и със стандартна резервна гума или гума за временно ползване, когато превозното средство е оборудвано с тях от производителя.

Глава пета.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ СИСТЕМАТА НА МИС (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 5 от 2009 г.)


Чл. 23. (1) Свидетелството за регистрация е по образец и съдържа данни за превозното средство, регистрационния номер и териториалната дирекция, на която се числи (приложение № 1).
(2) Част първа на свидетелството за регистрация служи за идентифициране на превозното средство и се съхранява в дирекция "Управление на собствеността".
(3) Част втора на свидетелството за регистрация служи за идентифициране на превозното средство при движение по пътищата и се носи от водача винаги при ползване на машината.
(4) Свидетелството за регистрация се издава от дирекция "Управление на собствеността".
(5) При преместване на превозното средство от една териториална дирекция в друга свидетелството за регистрация се сменя.

Глава шеста.
ОТЧЕТ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В СИСТЕМАТА НА МИС (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 5 от 2009 г.)


Чл. 24. (1) Всички регистрирани или с прекратена регистрация превозни средства по чл. 1, ал. 2 се водят на отчет съгласно глава втора.
(2) Към данните на отчета в дирекция "Управление на собствеността" се включват и данни за териториалната дирекция, в която е било превозното средство, както и данни за издирваното и снетото от издирване МПС, информация за налаганите съдебни, данъчни или митнически ограничения и тяхното отменяне, за първоначалния технически преглед, данни за извършени основни ремонти и изплатени щети от застрахователните органи.
(3) Дирекция "Управление на собствеността" организира воденето на централен отчет на регистрираните превозни средства и създаването на информационен фонд.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г.) Дирекция "Управление на собствеността" организира и координира обмена на информация между Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита", служителите, определени за контрол по безопасността на движението, и информационния фонд в системата на МИС за регистрираните превозни средства.


Чл. 25. (1) Информацията по отчета на превозните средства се съхранява на носители, гарантиращи пълно и точно запазване на данните за срок 10 години след прекратяване на регистрацията.
(2) Носителят на информация е магнитен и хартиен (свидетелство за регистрация - част първа и част втора на свидетелството за регистрация).


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г.) Всички документи, които съдържат данни за регистрация, промени в нея или прекратяване регистрацията на регистрираните по тази наредба превозни средства, се подреждат по дати с опис на документите и се съхраняват в дирекция "Управление на собствеността" и деловодството на МИС за срок 10 години.


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г.) Заличаване на МПС в информационния фонд на МИС се извършва служебно със заповед на министъра на извънредните ситуации.


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г.) За снемане от отчет в информационния фонд на МИС директорът на териториалната дирекция, предаваща превозно средство, изпраща по служебен ред следните документи в дирекция "Управление на собствеността":
1. копие от отчетния документ (протокол за преместване на ДМА) за предаване на превозното средство съгласно Закона за счетоводството;
2. свидетелство за регистрация (част втора);
3. регистрационните табели.

Глава седма.
ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОБОЗНАЧАВАНЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ СИСТЕМАТА НА МИС (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 5 от 2009 г.)


Чл. 29. (1) На МПС по чл. 1 могат да се поставят допълнителни знаци и надписи, както следва:
1. отличителни символи за националност;
2. опознавателни знаци за учебно маркиране;
3. специално маркиране.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г.) Установяването на други надписи и знаци на машини се разрешава от министъра на МИС за мисии в чужбина.


Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г.) Отличителният знак на Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита" - МИС, е син равностранен триъгълник, вписан в кръг с оранжев цвят.


Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г.) Опознавателните знаци за учебно маркиране при провеждане на учения (в т. ч. международни) на територията на Република България (установяващи териториалната дирекция, отдел АСД или спасителна група, на която се числи превозното средство) се определят със заповед на министъра на извънредните ситуации или на ръководителя на учението.
(2) В заповедта по ал. 1 се определят формата, размерът, цветът и шрифтът на знаците. Те могат да служат и за регулиране движението на техниката по време на учението.
(3) Опознавателните знаци периодично могат да се изменят.


Чл. 32. Специално маркиране се извършва на:
1. машините, превозващи опасни товари - съгласно Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе - ADR (ДВ, бр. 73 от 1995 г.);
2. линейките и другите превозни средства, предназначени единствено за ползване от медицинските служби - съобразно правилата на Женевската конвенция, знакът е червен кръст върху бял фон, нарисуван върху:
а) страничните плоскости на превозното средство;
б) покрива на превозното средство;
в) покрива на кабината на водача;
г) вратата (вратите) или задната плоскост.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г.) "Моторни превозни средства от системата на МИС" са: леките, лекотоварните и товарните спасителни автомобили, специалните колесни и верижни машини, верижните и колесните влекачи, мотокарите; електрокарите; тракторите; ремаркетата и колесарите с общо и специално предназначение.
2. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г.) "Регистрация" е административно разрешение за МПС от системата на МИС да участва в пътното движение, включващо идентификацията на превозното средство, издаването на регистрационен номер и свидетелство за регистрация.
3. "Дата на първата регистрация" е датата, на която превозното средство е било регистрирано за първи път в страната или в чужбина.
4. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г.) "Свидетелство за регистрация" е документ, издаван от дирекция "Управление на собствеността", който удостоверява регистрацията на МПС от системата на МИС.
5. "Идентификация" е съвкупност от действия, извършвани за:
а) сверяване данните на идентификационните номера от документите с тези върху превозното средство;
б) проверка за съответствие на всички данни на представеното превозно средство с данните, описани в документите за собственост и произход.
6. "Идентификационен номер" е подредена комбинация от цифри, букви и знаци, поставена върху превозното средство от производителя, с цел идентифицирането му.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за движението по пътищата.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г.) На основание чл. 140, ал. 4, изр. второ от Закона за движението по пътищата формата, размерът и видът на регистрационните номера на превозните средства от системата на МИС са съгласувани с министъра на вътрешните работи.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ИНСТРУКЦИЯ № 5 ОТ 9 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА РАДИАЦИОННА, ХИМИЧНА И БИОЛОГИЧНА ЗАЩИТА ПРИ ИНЦИДЕНТИ И АВАРИИ, СВЪРЗАНИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2009 Г.)

§ 4. Навсякъде думите "Министерството на държавната политика при бедствия и аварии", "Министерство на държавната политика при бедствия и аварии", "министъра на държавната политика при бедствия и аварии" се заменят с думите "Министерството на извънредните ситуации", "Министерство на извънредните ситуации" и "министъра на извънредните ситуации" в следните актове, издадени от министъра на държавната политика при бедствия и аварии:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Наредба № Н-1 от 2007 г. за регистрация и отчет на моторните превозни средства в системата на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии (ДВ, бр. 36 от 2007 г.);
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1

(лицева страна)


(обратна страна)Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1

Образец на петцифрен контролен номер за автомобилна и верижна техникаПриложение № 3 към чл. 10, ал. 5

Разположение на служебните контролни номера на автомобилната техника
I. Разположение на предни служебни номера на автомобилната техника  Размери, mm
Марки А В
1. ЛАНП в средата на
    бронята
2. ВАЗ 2121 и подобни в средата на
    бронята
3. ЛАПП в средата на
    бронята
4. Лекотоварни в средата на
  автомобили бронята
5. Товарни автомобили    
  и специални на тяхна 140 80
  база    
6. Микробуси и в средата на
  автобуси бронята
7. Верижни    
  влекачи 140 85
8. Трактори 110 160
       
II. Разположение на задни служебни номера на автомобилната техника

Задни служебни контролни номера се поставят на местата, определени от производителя (където конструктивно е мястото).


Приложение № 4 към чл. 10, ал. 5

Разположение на служебните контролни номера за верижната техника и други специални машини


  Размери, mm
по Марки А В
ред      
1. МТЛБ 30 25
2. МТЛБ - БСЕМ 30 25
3. БРДМ - 2 150 10
4. ТВ - 55 АМ 440 333
       

Графично изображение на разположението на предния служебен контролен номер на МТЛБ - 4 - 1


Преден номер
Машина Размер А, mm Размер В, mm
МТ - ЛБ 30 25
     
Графично изображение на разположението на задния служебен контролен номер на МТЛБ - 4 - 2


Заден номер
Машина Размер А, mm Размер В, mm
МТ - ЛБ 60 20
     
Графично изображение на разположението на предния служебен контролен номер на МТЛБ - БСЕМ - 4 - 3


Преден номер
Машина Размер А, mm Размер В, mm
МТ - ЛБ - БСЕМ 30 25
     

Графично изображение на разположението на задния служебен контролен номер на МТЛБ - БСЕМ - 4 - 4


Заден номер
Машина Размер А, mm Размер В, mm
МТ - ЛБ - БСЕМ 60 20
     
Графично изображение на разположението на предния служебен контролен номер на БРДМ - 4 - 5


Преден номер
Машина Размер А, mm Размер В, mm
БТР - 60 П 260 65
БТР - 60 ПБ 260 65
БТР - 60 ПА 260 65
БТР - ПАУ 260 65
БТР - ПУ - 12 260 65
"ЧАЙКА" 260 65
БРДМ - 2 150 10
     
Графично изображение на разположението на задния служебен контролен номер на БРДМ - 4 - 6


Заден номер
Машина Размер А, mm Размер В, mm
БТР - 60 П 60 70
БТР - 60 ПБ 60 70
БТР - 60 ПА 60 70
БРДМ - 1 100 170
БРДМ - 2 100 170
"ЧАЙКА" 60 70
БТР - ПАУ 60 70
     


Приложение № 5 към чл. 21, ал. 1

Списък на проверките, които задължително се извършват при периодичните (годишни) технически прегледи

1. Проверка редовността на документите (сравняват се данните, вписани в съответния документ, с тези на МПС, срокът за неговата валидност и от кого е издаден).
2. Проверка техническото състояние на МПС:
Спирачна система:
- ефективност на спирачния механизъм на работната, аварийната и спирачната система за паркиране;
- херметичност на тръбопроводите и на спирачните устройства по отношение изтичането на работен флуид (въздух, масло);
- изправност на компресора, манометъра, крановете и бутилките за въздух на пневматичната спирачна система;
- състояние и действие на усилвателя на спирачната система.
Кормилна уредба и преден мост:
- състояние и закрепване на кормилното колело, колоната и предавателния механизъм;
- сумарна хлабина, плавност в предаване усилие на кормилната уредба;
- състояние на щангите, лостовете и на шарнирните връзки на кормилната уредба;
- състояние на предния мост, състояние и действие на усилвателя на кормилната уредба.
Колела и гуми:
- състояние и закрепване на колелата, повреди на джантите;
- съответствие на гумите (вид, размер, шарка на протектора), поставени на една и съща ос на МПС;
- използване на вулканизирани или регенерирани гуми на предните колела - не се допуска;
- състояние на гумите (повреди, дълбочина на шарките на протектора, предписано налягане на гумите).
Двигател, трансмисия и окачване:
- пускане в действие на двигателя (наличие на страничен шум, равномерна работа на различните режими);
- обемно съдържание на въглероден окис (СО) и други вредни емисии в отработените газове на бензиновите двигатели, при дизеловите двигатели процентно съдържание на сажди (при наличие на диагностична апаратура);
- състояние и уплътнение на изпускателните тръбопроводи и шумозаглушителите;
- състояние на двигателя, предавателната кутия и на тръбопроводите по отношение изтичането на гориво или масло;
- състояние на карданния вал, хлабина в шарнирните и шлицевите връзки;
- състояние на окачването (пружини, ресори, стабилизатори, скрепителни елементи и др.);
- състояние на амортисьорите;
- състояние и закрепване на задния мост.
Осветление и светлинна сигнализация:
- състояние, цвят и действие на дългите и късите, габаритните и стопсветлините, пътепоказателите, светлината за осветление на регистрационния номер и на други предписани или специални светлини на МПС;
- състояние, вид, размери, разположение, цвят и видимост на предните, задните и страничните светлоотразители.
Рама, кабина и каросерия:
- състояние на рамата (носещата конструкция);
- външен вид и състояние на кабината на водача, каросерията (купето, фургона);
- състояние на обзорните стъкла на МПС;
- състояние и закрепване на калобраните на задните калници, стойката за закрепване на регистрационния номер;
- наличие на предмети с ръбове или изпъкнали части, които могат да представляват опасност за водача, пътниците или другите участници в движението;
- състояние на каросерията или кабината.
3. Проверка техническото състояние на състав от пътни превозни средства:
- състояние на теглително-прикачното и на опорно-прикачното устройство на състава от пътни превозни средства;
- състояние на свързващите елементи от осветителната и светлинната сигнализация и на маркучите за подаване на въздух или течност от влекача към прикаченото превозно средство;
- изправност на спирачната система на ремаркето;
- наличие на предпазно въже или верига за ремаркета, които нямат устройство за автоматично спиране.
4. Проверка на други устройства, съоръжения и допълнително оборудване:
- състояние на табелите с регистрационни номера;
- състояние и действие на тахографа;
- състояние и закрепване на електрическите кабели (в местата, където се виждат) и на акумулаторната батерия;
- разположение, цвят и действие на предписаните контролни светлини и уреди (на арматурното табло);
- състояние и действие на отоплителната и вентилационната система;
- състояние и закрепване на резервоара за гориво;
- състояние на задължителното и специалното оборудване в зависимост от вида на МПС (аптечка, светлоотразителна жилетка, светлоотразителен триъгълник, пожарогасител(и) и резервна гума).


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти