Logo Вторник, 26 Март
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 13 ОТ 4 АПРИЛ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИНФОРМИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ВЗЕМАНЕ И ПРИСАЖДАНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.34 от 24 Април 2007г.


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за информиране на българските граждани за вземане и присаждане на органи, тъкани и клетки.

Чл. 2. Министерството на здравеопазването информира на разбираем език и по достъпен начин българските граждани за условията и реда за вземането и присаждането на органи, тъкани и клетки.


Чл. 3. (1) Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция по трансплантация информират българските граждани по темите:
1. условия и нормативни изисквания за вземане и присаждане на органи, тъкани и клетки;
2. организационни и медицински аспекти на трансплантацията;
3. морално-етични аспекти на донорството и трансплантацията на органи, тъкани и клетки;
4. промоция на доброволното и безвъзмездно даряване на органи, тъкани и клетки.
(2) Информацията се предоставя чрез електронни и печатни медии, като се използват следните форми:
1. пресконференции за средствата за масово осведомяване;
2. излъчване и публикации на информационни материали, дискусии и коментари;
3. публикации в интернет страницата на Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция по трансплантация;
4. издаване на информационни материали на хартиен носител.
(3) Информационните материали по ал. 2, т. 4 се разпространяват от регионалните центрове по здравеопазване и се предоставят на лечебните заведения за информиране на гражданите.


Чл. 4. Разходите по информиране на българските граждани за вземане и присаждане на органи, тъкани и клетки по реда на тази наредба са за сметка на бюджета на Министерството на здравеопазването.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се издава на основание § 27, ал. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки (ДВ, бр. 71 от 2006 г.).


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти