Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪБИРАНЕ НА ПАЗАРНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ

Приета с ПМС № 79 от 06.04.2007 г.

Обн. ДВ. бр.33 от 20 Април 2007г., изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за събиране на пазарната информация, която се изпраща на Европейската комисия, за прилагане на мерките, включени в общите организации на пазарите на земеделски продукти съгласно правото на Европейския съюз.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Дирекция "Маркетинг и регулаторни режими" на Министерството на земеделието и продоволствието (МЗП) организира събирането и обработката на пазарната информация за земеделски продукти.
(2) Пазарната информация се изпраща на компетентната структура на Европейската комисия в сроковете и по начина, определени в правото на Европейския съюз.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) В определените от Европейската комисия случаи пазарната информация се изпраща чрез информационна система, до която Европейската комисия е предоставила достъп на МЗП.

Глава втора.
ПАЗАРНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Министърът на земеделието и продоволствието възлага събирането и обработката на информация за цените на зърнените култури, определени в чл. 5, ал. 1 от Регламент № 1784/2003 на Съвета относно общата организация на пазара на зърнени култури, на държавна организация или на специализирана организация за агропазарна информация по реда на Закона за обществените поръчки.
(2) Организациите, които кандидатстват за получаване на обществена поръчка по ал. 1, предлагат методика за събиране и обработка на информация за цените и за изчисляване на представителните пазарни цени на зърнените култури, които ще бъдат обект на наблюдение.
(3) Организацията по ал. 1 е длъжна да събира и обработва информация за цените на зърнените култури редовно, независимо и прозрачно.
(4) Организацията по ал. 1 е длъжна да предоставя информацията за цените на дирекция "Маркетинг и регулаторни режими" всеки вторник до 16,00 часа във формата, която изисква информационната система на Европейската комисия.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Министерството на земеделието и продоволствието съобщава на Европейската комисия:
1. зърнените култури, за които ще се докладват представителни цени;
2. пазарите, от които се събира информация за цените;
3. етапа на реализация, на който се събира информация за цените;
4. качествените характеристики на продуктите, за които се събира информация за цените.
(2) Дирекция "Маркетинг и регулаторни режими" изпраща всяка сряда до 13,00 часа на Европейската комисия информация за представителни пазарни цени на зърнените култури по ал. 1, т. 1 на пазарите по ал. 1, т. 2 за тон в левове.
(3) Дирекция "Маркетинг и регулаторни режими" изпраща информацията по ал. 2 на Държавен фонд "Земеделие".


Чл. 5. Производителите и търговците на зърно са длъжни да предоставят безвъзмездно и своевременно на организацията по чл. 3, ал. 1 информацията, която им е поискана, за цените и качеството на продаденото или купено от тях зърно.

Глава трета.
ПАЗАРНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Министърът на земеделието и продоволствието възлага събирането и обработката на информация за цените на пресните плодове и зеленчуци, предлагани на представителните пазари, съгласно Регламент № 877/2004 на Комисията относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент № 2200/96 по отношение на съобщаването на цените, регистрирани на пазарите на някои пресни плодове и зеленчуци, и на пресните плодове и зеленчуци, внесени от трети страни, съгласно Регламент № 3223/94 на Комисията относно подробни правила за прилагането на режима на внос на плодове и зеленчуци на държавна организация или на специализирана организация за агропазарна информация по реда на Закона за обществените поръчки.
(2) Организациите, които кандидатстват за получаване на обществена поръчка по ал. 1, предлагат:
1. методика за изчисляване на средните цени по чл. 3 от Регламент № 877/2004;
2. етапа на реализация, на който ще се събират средни представителни цени по чл. 2, ал. 2 от Регламент № 3223/94.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Министърът на земеделието и продоволствието определя със заповед представителните пазари на пресни плодове и зеленчуци по чл. 1, ал. 2 от Регламент № 877/2004 и на пресни плодове и зеленчуци от внос по чл. 3 от Регламент № 3223/94. Заповедта се обнародва в "Държавен вестник".


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Министерството на земеделието и продоволствието определя плодовете и зеленчуците от Приложението на Регламент № 877/2004, за които ще се събират и докладват средни цени.
(2) Организацията по чл. 6, ал. 1 е длъжна:
1. да събира на представителните пазари и да обработва средни цени за продуктите по ал. 1 по типове и/или сортове и за размерите и/или качеството, определени в Приложението на Регламент № 877/2004;
2. да събира през периодите и за продуктите, определени в Приложението на Регламент № 3223/94, от определените пазари и да изчислява съгласно чл. 2 от същия регламент средни представителни цени по разновидности и размери и за количествата, за които се отнасят;
3. да предоставя на дирекция "Маркетинг и регулаторни режими" цените по т. 1 всеки вторник до 16,00 часа във формата, която изисква информационната система на Европейската комисия;
4. да предоставя на дирекция "Маркетинг и регулаторни режими" цените по т. 2 и количествата, за които се отнасят, всеки ден до 11,00 часа във формата, която изисква информационната система на Европейската комисия.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Министерството на земеделието и продоволствието съобщава на Европейската комисия:
1. представителните пазари на пресни плодове и зеленчуци, определени по чл. 6, ал. 2;
2. плодовете и зеленчуците от Приложението на Регламент № 877/2004, за които ще се събират и докладват средни цени и метода за тяхното изчисляване;
3. плодовете и зеленчуците от внос от Приложението на Регламент № 3223/94 и етапа на тяхната реализация, за които ще се събират и докладват средни представителни цени.
(2) Дирекция "Маркетинг и регулаторни режими" изпраща на Европейската комисия:
1. всяка сряда до 13,00 часа средни цени за плодовете и зеленчуците по ал. 1, т. 2 в евро за 100 кг, а за бананите - и държавата или държавите на произход;
2. всеки пазарен ден до 13,00 часа средните цени за предходния ден на продуктите по ал. 1, т. 3 в евро и количествата, за които се отнасят;
3. всяка сряда до 13,00 часа информация за количествата ябълки, за които са издадени лицензии за внос, през предходната седмица по направления на вноса;
4. до 15-о число всеки месец информация за количествата банани, за които са издадени лицензии за внос през предходния месец;
5. до 15-о число всеки месец информация за количествата банани, за които лицензиите за внос са използвани и върнати, през предходния месец по направления на вноса;
6. информация за издадените лицензии за внос на чесън съгласно Регламент № 1870/2005 на Комисията за откриване и управление на тарифни квоти и за установяване на режима за лицензии за внос или лицензии за произход на чесън, внасян от трети страни.
(3) Дирекция "Маркетинг и регулаторни режими" изпраща информацията по ал. 2 на Държавен фонд "Земеделие".


Чл. 9. Търговците на пресни плодове и зеленчуци са длъжни да предоставят безвъзмездно и своевременно на организацията по чл. 6, ал. 1 информацията, която им е поискана, за цените и количествата на продадените или купените от тях плодове и зеленчуци по типове и/или сортове, разновидности и размери и/или качество.

Глава четвърта.
ПАЗАРНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ


Чл. 10. (1) Държавен фонд "Земеделие" изготвя информация за количествата млечни продукти по чл. 1, 2 и 3 от Регламент № 562/2005 на Комисията относно определяне на правила за прилагане на Регламент № 1255/1999 на Съвета по отношение на съобщенията между държавите членки и Комисията в сектора на млякото и млечните продукти.
(2) Държавен фонд "Земеделие" предоставя информацията по ал. 1 на дирекция "Маркетинг и регулаторни режими" в срок до 9-о число на месеца, следващ месеца, за който тя се отнася, във формата, която изисква информационната система на Европейската комисия.
(3) Дирекция "Маркетинг и регулаторни режими" изпраща на Европейската комисия до 10-о число всеки месец информацията по ал. 2.


Чл. 11. (1) Държавен фонд "Земеделие" изготвя информация за количествата обезмаслено мляко и обезмаслено мляко на прах по чл. 5 от Регламент № 562/2005.
(2) Държавен фонд "Земеделие" предоставя информацията по ал. 1 на дирекция "Маркетинг и регулаторни режими" до 19-о число на месеца, следващ месеца, за който тя се отнася, във формата, която изисква информационната система на Европейската комисия.
(3) Дирекция "Маркетинг и регулаторни режими" изпраща на Европейската комисия до 20-о число всеки месец информацията по ал. 2.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Министърът на земеделието и продоволствието възлага събирането и обработката на информация за цените на млечните продукти по чл. 6, ал. 1 от Регламент № 562/2005 на държавна организация или на специализирана организация за агропазарна информация по реда на Закона за обществените поръчки.
(2) Организациите, които кандидатстват за получаване на обществена поръчка по ал. 1, предлагат методика за събиране на информацията за цените.
(3) Организацията по ал. 1 е длъжна да предоставя на дирекция "Маркетинг и регулаторни режими":
1. информацията за цените всеки вторник до 17,30 часа във формата, която изисква информационната система на Европейската комисия;
2. ежегодно до 15 май доклад за прилагане методологията по ал. 2, изготвен съгласно Приложение № 12 на Регламент № 562/2005.
(4) Дирекция "Маркетинг и регулаторни режими" изпраща на Европейската комисия информацията по ал. 3, т. 1 всяка сряда до 12,00 часа.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Дирекция "Аграрно развитие" на Министерството на земеделието и продоволствието събира и обработва информацията за изкупните цени на суровото краве мляко съгласно чл. 6, ал. 2 от Регламент № 562/2005.
(2) Дирекция "Аграрно развитие" изпраща информацията по ал. 1 на Европейската комисия до края на месеца, следващ месеца, за който тя се отнася.


Чл. 14. Дирекция "Маркетинг и регулаторни режими" и дирекция "Аграрно развитие" всяка година изготвят съвместен доклад за методиката за събиране и обработка на цените по чл. 12 и 13 съгласно Приложение № 12 от Регламент № 562/2005 и го изпращат до 31 май на Европейската комисия.


Чл. 15. Дирекция "Маркетинг и регулаторни режими" изпраща на Европейската комисия информацията за количества внесени мляко и млечни продукти, предвидена в чл. 7 и 8 от Регламент № 562/2005, в определените в тях срокове.


Чл. 16. (1) Държавен фонд "Земеделие" изготвя информация за количествата изнесени млечни продукти по чл. 9, 10, 11 и 13 от Регламент № 562/2005.
(2) Държавен фонд "Земеделие" предоставя на дирекция "Маркетинг и регулаторни режими" информацията по ал. 1 във формата, която изисква информационната система на Европейската комисия, както следва:
1. по чл. 9 от Регламент № 562/2005 - всеки работен ден до 16,00 часа;
2. по чл. 10 от Регламент № 562/2005 - всеки петък;
3. по чл. 11 от Регламент № 562/2005 - до 15-о число на всеки месец, следващ месеца, за който информацията се отнася;
4. по чл. 13 от Регламент № 562/2005 - до 16 юли всяка година.


Чл. 17. (1) Агенция "Митници" изготвя месечна информация за количествата изнесени млечни продукти съгласно чл. 12 от Регламент № 562/2005.
(2) Агенция "Митници" предоставя информацията по ал. 1 във формата, определена с Приложение № 10, част А на Регламент № 562/2005, на дирекция "Маркетинг и регулаторни режими" до края на месеца, следващ месеца, за който тя се отнася. Информацията се предоставя на електронен носител и се изпраща на посочен от дирекция "Маркетинг и регулаторни режими" електронен адрес.
(3) Дирекция "Маркетинг и регулаторни режими" обобщава и изпраща на Европейската комисия информацията по ал. 2 преди 16-о число на четвъртия месец, следващ месеците, за които информацията се отнася.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Министърът на земеделието и продоволствието възлага събирането и обработката на информация за цените на маслото по чл. 8, ал. 1 от Регламент № 2771/1999 на Комисията относно определяне на подробни правила за прилагането на Регламент № 1255/1999 на Съвета относно интервенцията на пазара на масло и сметана на държавна организация или на специализирана организация за агропазарна информация по реда на Закона за обществените поръчки.
(2) Организациите, които кандидатстват за получаване на обществена поръчка по ал. 1, предлагат методология за събиране на информацията за цените.
(3) Организацията по ал. 1 е длъжна да предоставя информацията за цените на дирекция "Маркетинг и регулаторни режими" всяка сряда до 11,00 часа във формата, която изисква информационната система на Европейската комисия.
(4) Дирекция "Маркетинг и регулаторни режими" изпраща информацията на Европейската комисия всяка сряда до 13,00 часа.


Чл. 19. Производителите и търговците на мляко и млечни продукти са длъжни да предоставят безвъзмездно и своевременно на органите и организациите, които събират пазарна информация, сведения за цените и количествата на продадените, купените, внесените или изнесените от тях мляко и млечни продукти, които са им поискани.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Търговец" е всяко физическо или юридическо лице, което излага или предлага за продажба, доставя или реализира по друг начин за своя или за чужда сметка земеделски продукти.
2. "Представителни пазари" са пазари, на които се реализира значителна част от националното производство на даден продукт в продължение на цялата пазарна година или през един от периодите, на които годината е разделена.
3. "Представителни пазарни цени" са цени, изчислени съгласно методиката по чл. 3, ал. 2.
4. "Средни представителни цени" са цените, определени съгласно чл. 2 от Регламент № 3223/94.
5. "Средни цени" са цените, изчислени по метода на чл. 3 от Регламент № 877/2004.
6. "Етап на реализация" е един от следните стадии при реализацията на земеделски продукт:
а) продажба от вносител на търговец на едро;
б) продажба от търговец на едро на търговец на дребно.
7. "Пресни плодове и зеленчуци" са продуктите по чл. 1, ал. 2 от Регламент № 2200/96 на Съвета относно общата организация на пазара на плодове и зеленчуци.
8. "Специализирана организация за агропазарна информация" е организация, която:
а) има за основен предмет на дейност събиране и публикуване на агропазарна информация;
б) има опит в събирането и публикуването на агропазарна информация;
в) е създала система за наблюдение и обмен на информация, която обхваща територията на цялата страна.


§ 2. Не е пазарна информация по смисъла на наредбата информацията, която се предоставя на Генерална дирекция "Земеделие и развитие на селските райони" към Европейската комисия в рамките на консултативните, управителните и регулаторните комитети и на работните и експертните групи.


§ 3. Пазарната информация се предоставя на дирекция "Маркетинг и регулаторни режими" от структурите, които я събират, по електронна поща и факс в посочените срокове.


§ 4. Държавните органи и организациите, които събират, обработват и/или изпращат на Европейската комисия пазарна информация по реда на наредбата, са длъжни да спазват изискванията за защита на личните данни и за опазване на търговската тайна, станала им известна при или по повод изпълнение на техните задължения.

Заключителни разпоредби


§ 5. Наредбата се приема на основание чл. 5, ал. 1 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.


§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на земеделието и продоволствието.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 ОТ 23 ЮЛИ 2007 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРИТЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 19.07.2007 Г.)

§ 6. В нормативните актове на Министерския съвет:
1. Думите "министърът на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите" се заменят съответно с "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието".
2. Думите "Министерството на земеделието и горите" и "Министерство на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието".
3. Думите "Националното управление по горите" и "Национално управление по горите" се заменят съответно с "Държавната агенция по горите" и "Държавна агенция по горите".
4. Думите "ръководителят на Националното управление по горите" и "началникът на Националното управление по горите" и думите "ръководителя на Националното управление по горите" и "началника на Националното управление по горите" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция по горите" и "председателя на Държавната агенция по горите".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 9. Постановлението влиза в сила от 19 юли 2007 г.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти