Logo Събота, 15 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ ОТ 2007 Г.

В сила от 27.03.2007 г.
Приет с ПМС № 61 от 20.03.2007 г.

Обн. ДВ. бр.26 от 27 Март 2007г., изм. ДВ. бр.97 от 23 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2010г., отм. ДВ. бр.72 от 31 Август 2018г.


Отменен с параграф единствен на заключителната разпоредба на Постановление № 183 от 27 август 2018 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи - ДВ, бр. 72 от 31 август 2018 г., в сила от 04.09.2018 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2007 г.) С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на Закона за държавните помощи, наричан по-нататък "закона".

Раздел II.
Уведомяване за намерението за предоставяне на държавна помощ

Чл. 2. (1) Уведомлението по чл. 7 от закона за всяко намерение за предоставяне на държавна помощ се представя от администратора на държавна помощ на министъра на финансите във формата по Приложение № 1 от Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. за прилагането на Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета относно определянето на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за създаване на Европейската общност (ОВ, L 140, 30.04.2004) и Регламент (ЕО) № 1627/2006 на Комисията от 24 октомври 2006 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 794/2004 по отношение на стандартните формуляри за уведомяване на помощи (ОВ, L 302, 1.11.2006).
(2) Електронното уведомяване на държавните помощи чрез изградената система SANI (State Aid Notification Interactive) се използва за изпращане на попълнените уведомителни формуляри за държавните помощи до Европейската комисия, за систематизиране на получените електронни формуляри и за защита на конфиденциална информация.
(3) Системата по ал. 2 е изградена съгласно чл. 3, ал. 6 от Регламент (ЕО) № 794/2004 от 21 април 2004 г. за прилагането на Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета относно определянето на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за създаване на Европейската общност (ЕО) и е достъпна на електронен адрес: https://webgate.cec.eu.int/competition/sani.
(4) Последващата кореспонденция между министъра на финансите и Европейската комисия, свързана с конкретните уведомления, се извършва по електронен път по криптирана система за електронна поща.
(5) Администраторът на помощ получава право на достъп в системата по ал. 2 в зависимост от етапа на създаване на електронното уведомление - създаване на проект, актуализиране или финализиране на уведомлението.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2007 г.) Министърът на финансите, съответно министърът на земеделието и продоволствието получава право на достъп в системата по ал. 2 във връзка с правомощието му да препраща подписани електронни уведомления на администраторите до Постоянното представителство на Република България към Европейските общности.
(7) Постоянното представителство на Република България към Европейските общности получава право на достъп в системата по ал. 2 за изпълнение на задължението му по чл. 8, ал. 4 от закона като орган, "утвърждаващ" уведомлението.

Раздел III.
Държавни помощи, попадащи в обхвата на групово освобождаване


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) (1) Министърът на финансите изготвя становище по чл. 9, ал. 2 от закона по отношение на планирана държавна помощ, попадаща в обхвата на груповото освобождаване съгласно условията на Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 г. относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване) (ОВ, L 214/3, 09.08.2008).
(2) Министърът на финансите изпраща за съгласуване и становище на министъра на земеделието и храните планираната държавна помощ, попадаща в обхвата на груповото освобождаване, в земеделието и рибарството.
(3) Министърът на земеделието и храните изготвя становище по чл. 5, ал. 3, т. 4 от закона по отношение на планирана държавна помощ, попадаща в обхвата на груповото освобождаване, в земеделието и рибарството съгласно условията на Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 г. относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване). Министърът на земеделието и храните изпраща своето становище на министъра на финансите и на администратора на помощта в срока по чл. 9, ал. 3 от закона.
(4) След положително становище на министъра на финансите, съответно на министъра на земеделието и храните, администраторът на помощта предоставя обобщена информация за отпуснатата от него държавна помощ по ал. 1 на министъра на финансите, а по ал. 2 - на министъра на земеделието и храните, в срока по чл. 9, ал. 5 от закона в електронен вид чрез изградената система SANI (State Aid Notification Interactive) по чл. 2, ал. 2 във формата по приложение № 1 за информиране на Европейската комисия.
(5) Администраторът на помощта изпраща на министъра на финансите копие от обобщената информация по ал. 4 и по официален път.


Чл. 4. (Отм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.)


Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.)


Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Министърът на земеделието и продоволствието на основание чл. 5, ал. 3, т. 2 от закона информира Европейската комисия за предоставянето на държавни помощи в земеделието и рибарството по чл. 3 съгласно предвидения в Регламент (ЕО) № 800/2008 ред.


Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.)


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) В случай че министърът на финансите установи несъответствие на мярка на държавна помощ с правилата на регламента за групово освобождаване и администраторът не приведе мярката в съответствие в срока по чл. 9, ал. 3 от закона, администраторът на помощ може да изготви уведомление по смисъла на чл. 7 от закона с оглед оценката на съвместимостта на мярката от страна на Европейската комисия.

Раздел IV.
Минимална помощ


Чл. 8. (1) Администраторът на помощ предоставя минимална помощ в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност към минималната помощ (ОВ, L 379/5, 28.12.2006).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2010 г.) Администраторът на помощ предоставя информация за отпуснатите от него минимални помощи по ал. 1 на министъра на финансите в срока по чл. 11, ал. 4 от закона в електронен вид чрез интернет базирания "Регистър на минималните помощи", достъпен на адрес: http://minimis.minfin.bg. Същата информация се предоставя и на хартиен носител във формата по приложение № 5.
(3) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Министърът на финансите, съответно министърът на земеделието и храните, информира Европейската комисия за предоставянето на минимални помощи по предвидения в Регламент (ЕО) № 1998/2006, съответно Регламент (ЕО) № 1860/2004, ред.


Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2007 г.) (1) Държавен или общински орган, или бюджетна организация, или бюджетно предприятие предоставя минимална помощ в земеделието и рибарството, след като предварително се е уверил, че планираната минимална помощ няма да доведе до надхвърляне на индивидуалния и националния финансов праг, определени в чл. 3, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 1860/2004 на Комисията от 6 октомври 2004 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност към минималната помощ в земеделието и рибарството, съответно в чл. 3, ал. 2 и 4 от Регламент (ЕО) № 875/2007 на Комисията от 24 юли 2007 г. за прилагането на членове 87 и 88 от Договора за Европейската общност спрямо помощта de minimis в сектора на рибарството и за изменение на Регламент № 1860/2004.
(2) Държавният или общинският орган, бюджетната организация или бюджетното предприятие предварително изисква от министъра на земеделието и продоволствието информация за достигане на националния финансов праг по ал. 1, като посочи вида и размера на планираната минимална помощ.
(3) Държавният или общинският орган, бюджетната организация или бюджетното предприятие изисква от получателя на минимална помощ да представи декларация за размера на получените от него минимални помощи за предходните 3 години.
(4) Държавният или общинският орган, бюджетната организация или бюджетното предприятие предоставя информация за отпуснатите от него минимални помощи на министъра на земеделието и продоволствието в срок до 3 дни от предоставянето на всяка помощ, попадаща в обхвата на минимална помощ, в писмен и електронен вид във формата по приложение № 5 за информиране на Европейската комисия.

Раздел V.
Изпълнение на решенията на Европейската комисия за възстановяване на неправомерно предоставена държавна помощ


Чл. 9. (1) Решението на Европейската комисия за възстановяване на неправомерно предоставена държавна помощ подлежи на принудително изпълнение по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
(2) Когато с решението на Европейската комисия за възстановяване на неправомерно предоставена държавна помощ не са индивидуализирани получателите на помощ и размерът на сумата, която трябва да се възстанови, администраторът на помощ издава допълнително и акт за установяване на публично вземане по реда на чл. 166, ал. 2 и 3 ДОПК.
(3) Не се разрешава предоставяне на нова държавна помощ на предприятие, което не е изпълнило решение на Европейската комисия по ал. 1 и не е възстановило изцяло неправомерно получената държавна помощ.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (1) Приложимите правила за оценка на съвместимостта на държавните помощи с общия пазар по смисъла на чл. 87 от Договора за създаване на Европейска общност, която се извършва от Европейската комисия на базата на подадените уведомления за държавна помощ по чл. 7 от закона, са посочени в приложение № 6.
(2) Правилата по ал. 1 се прилагат и при оценката за съвместимостта на държавните помощи, предоставяни за сметка на държавни или общински ресурси, получени от Европейския съюз.


§ 2. Министерството на финансите публикува на интернет страницата си превода на български език на основните действащи актове на Европейската комисия в областта на държавните помощи с изключение на актовете в областта на земеделието и рибарството.


§ 2а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) В Министерството на земеделието и продоволствието, съответно в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, се водят регистри на помощите, за които е получена информация по реда на чл. 3, ал. 4, и чл. 8а, ал. 4.

Заключителни разпоредби


§ 3. Правилникът се приема на основание § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавните помощи.


§ 4. Отменя се Правилникът за прилагане на Закона за държавните помощи, приет с Постановление № 117 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2005 г. и бр. 30 от 2006 г.).


Приложение № 1 към чл. 3, ал. 4

(Предишно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 - ДВ, бр. 97 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.)


Формуляр за предоставяне на обобщена информация съгласно задължението за докладване, установено в член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 800/2008
 
Моля, попълнете необходимата информация по-долу
 
Част I
 
Номер на помощта (попълва се от Комисията)  
     
     
Държава членка    
Референтен номер на    
държавата членка    
Регион Име на региона (NUTS(1) ) Статут по отношение на
    регионалните помощи(2)
     
Предоставящ орган Име  
  Адрес  
  Уебстраница  
Наименование на мярката    
за помощ    
Национално правно основание    
(позоваване на съответната    
национална официална публикация)    
Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ    
Вид на мярката Схема  
  Помощ ad hoc Име на получателя
Изменение на съществуваща   Номер на помощта, даден от
мярка за помощ   Комисията
  Удължаване  
  Промяна  
Продължителност(3) Схема дд/мм/гг до дд/мм/гг
Дата на предоставяне(4) Помощ ad hoc дд/мм/гг
Засегнат/и икономически Всички икономически сектори,  
сектор/и приемливи за получаване на помощ  
  Ограничена за определени сектори - моля посочете секторите в съответствие с NACE Rev.2(5)  
Вид на получателя МСП  
  Големи предприятия  
Бюджет Общ годишен размер на плани- ... национална валута (в млн.)
  рания бюджет по схемата(6)  
... Общ размер на помощта ad hoc, ... национална валута (в млн.)
  предоставена на предприятието(7)  
  За гаранции(8) ... национална валута (в млн.)
Инструмент за помощ (член 5)    
  Грант  
  Лихвена субсидия  
  Заем  
  Гаранция/  
  Позоваване на решението на Комисията(9)  
  Фискална мярка  
  Рисков капитал  
  Възстановяеми аванси  
  Друг (посочете)  
Ако има съфинансиране от фондове на Общността Референтен номер: Размер на финансирането от Общността ... национална валута (в млн.)
       
Част II
 
Моля, посочете разпоредбата от Общия регламент за групово освобождаване, съгласно която мярката за помощ се изпълнява
 
Общи цели (списък) Цели Максимален интензитет Бонуси за
  (списък на помощта в % или МСП
    максимален размер на в %
    помощта в национална  
    валута  
Регионална инвести- Схема ... %  
ционна помощ и ре- Помощ ad hoc    
гионална помощ за (член 13, параграф 1) ... %  
заетост10 (член 13)      
       
Помощ за новосъздаде-   ... %  
ни малки предприятия      
(член 14)      
       
Инвестиционна помощ   ... %  
и помощ за заетост за МСП (член 15)      
       
Помощ за нови малки   ... %  
предприятия, създадени от жени предприемачи      
(член 16)      
       
Помощ за опазване на Инвестиционна помощ, която ... %  
околната среда дава възможност на предприяти-    
(членове 17 - 25) ята да надвишават стандартите    
  на Общността за опазване на    
  околната среда или да повишават    
  равнището на опазване на окол-    
  ната среда при отсъствие на стан-    
  дарти на Общността (член 18)    
  Моля, посочете конкретния съот-    
  ветен стандарт    
       
  Помощ за придобиване на нови ... %  
  транспортни средства, които над-    
  вишават стандартите на Общно-    
  стта или които повишават равни-    
  щето на опазване на околната сре-    
  да при отсъствие на стандарти на    
  Общността (член 19)    
       
  Помощ за ранно адаптиране на ... %  
  МСП към бъдещи стандарти на    
  Общността (член 20)    
       
  Инвестиционна помощ за опазва- ... %  
  не на околната среда за енерго-    
  спестяващи мерки (член 21)    
       
  Инвестиционна помощ за опаз- ... %  
  ване на околната среда за висо-    
  коефективно комбинирано про-    
  изводство на енергия (член 22)    
       
  Инвестиционна помощ за опазва- ... %  
  не на околната среда за насърча-    
  ване производството на енергия    
  от възобновяеми енергийни из-    
  точници (член 23)    
       
  Помощ за проучвания в областта ... %  
  на околната среда (член 24)    
       
  Помощ под формата на намале- ... национална валута  
  ния на данъците за околната    
  среда (член 25)    
       
Помощ за консултант- Помощ за консултантски услуги ... %  
ски услуги в полза на за МСП (член 26)    
МСП и помощ за      
участие на МСП в па- Помощ за участие на МСП в ... %  
наири (членове 26 - 27) панаири (член 27)    
Помощ под формата на   ... национална валута  
рисков капитал      
(членове 28 - 29)      
Помощ за научноиз- Помощ за Фундаментални ... %  
следователска и раз- проекти за научни    
война дейност и научноизсле- изследвания    
иновации дователска и (член 31,    
(членове 30 - 37) развойна параграф 2,    
  дейност буква "а")    
  (член 31) Индустриални ... %  
    научни    
    изследвания    
    (член 31,    
    параграф 2,    
    буква "б")    
    Експериментално ... %  
    развитие    
    (член 31,    
    параграф 2,    
    буква "в")    
  Помощ за проучване на техниче- ... %  
  ската осъществимост (член 32)    
       
  Помощ за разходите на МСП във ... %  
  връзка с права на индустриална    
  собственост (член 33)    
       
  Помощ за научноизследователска ... %  
  и развойна дейност в секторите    
  на селското стопанство и рибарството (член 34)    
       
  Помощ за млади иновационни ... национална валута  
  предприятия (член 35)    
       
  Помощ за консултантски услуги ... национална валута  
  по иновации и за поддържащи    
  услуги по иновации (член 36)    
       
  Помощ за заемане на висококва- ... национална валута  
  лифициран персонал (член 37)    
       
Помощ за обучение Специфично обучение ... %  
(членове 38 - 39) (член 38, параграф 1)    
  Общо обучение ... %  
  (член 38, параграф 2)    
Помощ за работници в Помощ за наемане на работници ... %  
неравностойно положе- в неравностойно положение под    
ние и работници с формата на субсидии за заплати    
увреждания (член 40)    
(членове 40 - 42) Помощ за наемане на работници ... %  
  с увреждания под формата на    
  субсидии за заплати (член 41)    
  Помощ за компенсиране на допъл- ... %  
  нителните разходи, свързани с    
  наемането на работници с увреж-    
  дания (член 42)    
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 NUTS - Обща класификация на териториалните единици за статистически цели.
2 Член 87, параграф 3, буква "а" от Договора, член 87, параграф 3, буква "в" от Договора, смесени области, неприемливи области за регионална помощ.
3 Срок, през който предоставящият орган може да се ангажира с предоставянето на помощта.
4 Счита се, че помощта е предоставена в момента, в който възниква правото за получателя да получи по-
  мощта по силата на приложимия национален правен режим.
5 NACE Rev.2 - Статистическа класификация на икономическите дейности в Европейската общност.
6 При схема за помощ: посочва се общият годишен размер на планирания бюджет по схемата или прогнози-
  раните данъчни загуби на година за всички механизми на помощ, съдържащи се в схемата.
7 При предоставяне на помощ ad hoc: посочва се общият размер на помощта/данъчните загуби.
8 За гаранции се посочва (максималният) размер на обезпечените заеми.
9 Ако е уместно, позоваване на решението на Комисията за одобряване на методологията за изчисляване на брутния грант-еквивалент в съответствие с член 5, параграф 1, буква "в" от регламента.
10 При регионална помощ ad hoc, която допълва помощ, предоставена в рамките на схема/схеми за помощ, моля, посочете интензитета на помощта, предоставена по схемата, както и интензитета на помощта ad hoc.
   


Приложение № 2 към чл. 4, ал. 4

(Предишно Приложение № 2 към чл. 4, ал. 2 - ДВ, бр. 97 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.)


Приложение № 3 към чл. 5, ал. 4

(Предишно Приложение № 3 към чл. 5, ал. 2 - ДВ, бр. 97 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.)


Приложение № 4 към чл. 6, ал. 2

(Отм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.)


Приложение № 5 към чл. 8, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.)


 
Информация, предоставяна от администраторите на помощ за отпуснатите от тях минимални помощи
 
1. Получател на помощта (име на лицето)
2. Единен идентификационен код БУЛСТАТ
3. Вид на предприятието/брой на персонала (по смисъла на приложение I от Регламент (ЕО) № 800/2008)
4. Седалище и адрес на управление
5. Отраслова принадлежност
6. Администратор на помощта/наименование
7. Донор на помощта/наименование
8. Дата на регистрация на помощта
9. Дата на предоставяне на помощта
10. Схема на помощ
11. Индивидуална помощ
12. Цел на помощта
13. Източник на финансиране
14. Нормативен акт, въз основа на който се отпуска помощта
15. Форма на помощта:
а) субсидия
б) заем при облекчени условия (включително данни за продължителността, гратисния период, начина на погасяване, размера на начисляваната лихва и др.)
в) данъчни облекчения
г) гаранция (включително данни за това, как са обезпечени гаранцията и разходите, направени за нея)
д) други
16. Размер на помощта за три данъчни години
17. Общо получена сума в левове
18. Партньорство: ДА/НЕ (в случай че получателят има партньор, се попълва информация и за партньора по т. 1 - 17)


Приложение № 6 към § 1, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.)

Списък на приложимите правила, приети по реда на чл. 249, § 5 от Договора за създаване на Европейска общност, за оценка на съвместимостта на държавните помощи

1. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Насоки за национална регионална помощ за 2007 - 2013 с последващите изменения (ОВ, C 54 от 4 март 2006 г.).
2. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Рамка на Общността за държавна помощ за научно-развойна дейност и иновации с последващите изменения (ОВ, C 323/1 от 30 декември 2006 г.).
3. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Насоки на Общността за защита на околната среда с последващите изменения (ОВ, С 82 от 1 април 2008 г.).
4. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Насоки на Общността относно държавна помощ за оздравяване и преструктуриране на предприятие в затруднение с последващите изменения (ОВ, С 244 от 1 октомври 2004 г.).
5. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Насоки на Общността относно държавните помощи за насърчаване инвестирането на рисков капитал в малки и средни предприятия с последващите изменения (ОВ, C 194 от 18 август 2006 г.).
6. Приложение на член 87 и 88 от Договора за създаване на ЕО относно държавна помощ под формата на дялово участие в капитала на дружеството с последващите изменения (Бюлетин на Европейската комисия - № 9-1984 г.).
7. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Известие на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на държавните помощи под формата на гаранции с последващите изменения (ОВ, С 155 от 20 юни 2008 г.).
8. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Известие на Комисията до държавите членки за прилагането на член 87 и 88 от Договора за създаване на ЕО относно краткосрочното застраховане на експортни кредити (ОВ, С 281 от 17 септември 1997 г.) и Известие на Комисията до държавите членки, с което се изменя известието в изпълнение на член 93, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност относно прилагането на член 92 и 93 от Договора относно застраховането на краткосрочни експортни кредити с последващите изменения (ОВ, С 325 от 22 декември 2005 г.).
9. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Известие на Комисията относно прилагането на правилата за държавните помощи за мерките, свързани с прякото данъчно облагане, с последващите изменения (ОВ, С 384 от 10 декември 1998 г.).
10. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Известие на Комисията относно елемента на помощ при продажбата на земя и сгради от държавните органи с последващите изменения (ОВ, С 209 от 10 юли 1997 г.).
11. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Известие на Комисията относно прилагането на правилата за държавните помощи при извършването на услуги от обществен интерес от организациите, които осъществяват радио- и телевизионно разпространение, с последващите изменения (ОВ, С 320 от 15 ноември 2001 г.).
12. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Рамка на Общността за държавна помощ под формата за компенсация за обществена услуга с последващите изменения (ОВ, С 297 от 29 ноември 2005 г.).
13. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Известие на Комисията относно методологията за анализиране на държавната помощ, свързана с невъзстановяемите разходи, с последващите изменения (Писмо на Комисията SG(2001) D/290869 от 6 август 2001 г.).
14. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Известие на Комисията относно удължаване действието на рамката относно държавната помощ за корабостроенето, одобрена от Комисията на 3 юли 2008 г., с последващите изменения (ОВ, С 173 от 8 юли 2008 г.).
15. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Известие на Комисията относно помощ за оздравяване и преструктуриране и помощ за закриване на предприятия в стоманодобивната промишленост с последващите изменения (ОВ, С 070 от 19 март 2002 г.).
16. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Насоки на Общността относно държавните помощи за морския транспорт с последващите изменения (ОВ, С 13 от 17 януари 2004 г.).
17. (изм. и доп. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Известие на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите за определени аспекти относно кинематографичните и други аудио-визуални произведения с последващите изменения (ОВ, С 43 от 16 февруари 2002 г.) и Известие на Комисията относно удължаване на прилагането на правилата съгласно Известие на Комисията относно някои правни аспекти, свързани с кинематографичните и други аудио-визуални дейности (ОВ, С 134 от 16 юни 2007 г.).
18. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Известие на Комисията относно преразглеждане на метода за определяне на референтните и дисконтовите проценти и последващите изменения (ОВ, С 14 от 19 януари 2008 г.).
19. (нова - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Известие на Комисията - към ефективно прилагане на решенията на Комисията, разпореждащи на държавите членки да възстановят неправомерна и несъвместима помощ (ОВ, С 272 от 15 ноември 2007 г.).
20. (нова - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Решение на Комисията от 28 ноември 2005 г. относно приложението на чл. 86, ал. 2 от Договора за ЕО за държавни помощи под формата на компенсация на обществена услуга, предоставени на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от обществен интерес (ОВ, L 312 от 29 ноември 2005 г.).
21. (нова - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Известие на комисията - Прилагане на правила за държавна помощ към мерки, взети във връзка с финансовите институции в контекста на настоящата световна финансова криза (ОВ, С 270 от 25 октомври 2008 г.).
22. (нова - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Насоки на Общността за финансиране на летищата и предоставяне на първоначални държавни помощи на авиокомпании, опериращи на регионални летища (ОВ, С 312 от 9 декември 2005 г.).
23. (нова - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Известие на Комисията - Ръководни насоки на Общността за държавните помощи за железопътните предприятия (ОВ, С 184 от 22 юли 2008 г.).


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти