Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 21 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "КОРАБОВОДИТЕЛ"

В сила от 09.03.2007 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.21 от 9 Март 2007г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 840010 "Корабоводител" от област на образование "Транспорт" и професионално направление 840 "Транспортни услуги" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 840010 "Корабоводител ", съгласно приложението към тази наредба, определя изискванията за придобиване степен на професионална квалификация за специалностите:
1. 8400101 "Корабоводене - морско" - трета и четвърта степен на професионална квалификация
2. 8400102 "Корабоводене - речно" - трета степен на професионална квалификация.


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработва учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на Държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Корабоводител ".
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Корабоводител " определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от професионално направление "Транспорт" от Списъка на специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 година, се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 и във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Корабоводител"

Професионално направление:
 
840 Транспортни услуги
   
Наименование на професията:
 
840010 Корабоводител
   
1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В табл. 1 са представени специалностите, включени в професията "Корабоводител", съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение (2005 г.), както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Таблица 1

Специалности Степен на Входящо минимално
  професио- образователно
  нална ква- равнище
  лификация за ученици за лица,
      навършили
      16 години
1 2 3 4 5
8400101 Кора- Трета Завършено Завършено
  бово-   основно средно
  дене -   образование образование
  морско      
    Четвърта - Завършено
        средно
        образование
8400102 Кора- Трета Завършено Завършено
  бово-   основно средно
  дене -   образование образование
  речно      
         
1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение трябва да отговаря на нормите за здравословна годност за заемане на длъжност "Корабоводител". Здравословната годност се удостоверява с медицинско свидетелство, издадено от транспортно медицинско заведение в съответствие с изискванията за медицинско и психофизиологическо освидетелстване на кандидатите за работа на кораб.
1.3. Ангажираност от страна на бъдещи работодателски организации, които ще наемат обучените и квалифицирани кадри
Съгласно изискването на чл. 24, ал. 1 от Наредба № 6 обучаващите, съвместно с корабопритежателите, трябва да създадат необходимата организация за осигуряване и провеждане на учебна плавателна практика на борда на корабите им съобразно броя, големината и техните райони на плаване, в съответствие с изискванията за провеждане на практиката и съгласувано с Изпълнителна агенция "Морска администрация".
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалности
Основните характеристики на профила на професията, диференцирани по специалности, са представени в табл. 2.

Таблица 2

Описание на Предмети и средства Професионални компетенции
трудовите на труда  
дейности   знания за: умения за: професионално-
(задачи)       личностни
        качества
1 2 3 4 5
1. Специалност 8400101 " Корабоводене - морско" - трета степен на професионална квалификация
1. Участие в Каталози на карти, Мореходна Използване на Дисциплинираност;
планирането и навигационни карти астрономия. небесните тела за Готовност за точно и
провеждането на (включително Навигация. определяне прецизно спазване
плаването, изображение на Земни и брегови местоположението на на инструкции,
определяне на електронни карти и ориентири - видове, кораба в границите на указания,
местоположението информация), начини на приемливата изисквания;
на кораба. радионавигационни използването им. погрешност на прибора Отговорност;
Носене на предупреждения, Радионавигационни (системата). Умения за справяне
безопасна ходова секстант, азимутално системи, ехолоти, Правилно с критични ситуации;
и навигационна огледало, компаси (магнитен и подбиране,анализиране Самоконтрол.
вахта радионавигационно жирокомпас), принцип и използване на  
  обзавеждане, ехолот, на действие на информацията,  
  компас, лоции, таблици приборите. получена от  
  за приливи, известия Системи за управление навигационните карти и  
  до мореплавателите, на кормилото, издания.  
  информация за пътя на експлоатационни Определяне  
  движение на корабите, процедури и местоположението на  
  радионавигационни преминаване от ръчно кораба с помощта на  
  системи, ехолоти, към автоматично брегови ориентири,  
  магнитен компас, управление и обратно. навигационни средства,  
  жирокомпас, системи Метеорология, включително фарове,  
  за управление на информация от буйове, бакани.  
  кормилото, метеоприборите на Предварително  
  метеоприбори, системи борда. Характеристики пресмятане пътя на  
  за определяне на различни системи кораба с отчитане  
  състоянието на за определяне влиянието на ветрове,  
  времето, земни и състоянието на приливи, течения и на  
  брегови ориентири. времето, процедури за очакваната скорост.  
  Международни предаване на Извършване на точни  
  правила за съобщения и навигационни  
  предпазване от регистриране. изчисления и  
  сблъскване на море. Съдържание, измервания.  
  Общи разпоредби за приложение и цели на Определяне поправките  
  установяване пътя на международните на компасите.  
  корабите. правила за Определяне  
  Международна предпазване от местоположението на  
  конвенция STCW 78/95. сблъскване на море. кораба чрез  
    Основни принципи за радионавигационни  
    носене на ходова системи в съответствие  
    навигационна вахта. с препоръките на  
    Методи, осигуряващи производителите и  
    ефективна работа на добрата морска  
    вахтения персонал на практика.  
    мостика. Използване на  
    Общи разпоредби за получената от  
    установяване приборите информация.  
    пътищата на корабите. Настройване на  
    Команди, подавани на органите за управление  
    руля, на български и на за работа в оптимален  
    английски език. режим.  
    Използване на Избиране на  
    системите за най-подходящ способ  
    вътрешно-корабни за управление на  
    връзки и аварийни кормилото, при отчитане  
    ситуации. на преобладаващите  
      метеорологични  
      условия, състояние на  
      морето и трафика, а  
      също и  
      предполагаемите и  
      предстоящите маневри.  
      Извършване на точни  
      метеорологични  
      измервания и  
      наблюдения,  
      съответстващи на  
      прехода на кораба.  
      Анализиране и  
      използване и на  
      наличната информация.  
      Внимателно и  
      непрекъснато  
      наблюдаване, в  
      съответствие с  
      принципите и  
      процедурите за  
      действие при  
      стандартни и  
      нестандартни ситуации,  
      и реагиране по  
      собствена преценка  
      съгласно препоръките  
      на добрата морска  
      практика.  
2. Използване на Радиолокатор, Радиолокатор, Използване на Дисциплинираност
радиолокатор и автоматизирана основни принципи на радиолокатор, правилно (готовност за точно и
автоматизирана радиолокационна радиолокацията и на анализиране на прецизно спазване
радиолокационна система за автоматизираната получената на инструкции,
система за предпазване от радиолокационна информация, като се указания,
предпазване от сблъскване (ARPA). система за имат предвид изисквания);
сблъскване (ARPA)   предпазване от ограниченията на Отговорност;
и за осигуряване   сблъскване (ARPA). апаратурата, Умения за справяне
безопасност на   Основни типове ARPA, преобладаващите с критични ситуации;
плаването   характеристики на обстоятелства и Самоконтрол.
    изображението, условия. Откриване на  
    експлоатационни неправилни показания,  
    изисквания и опасност лъжливи ехосигнали,  
    от предоверяване на отражения от морето и  
    ARPA. др.  
3. Действия при Процедури при Предпазни мерки за Извършване на Дисциплинираност
аварии спасяване хора на недопускане първоначални действия (готовност за точно и
  море, при оказване сблъскване или след сблъскване или прецизно спазване
  помощ на търпящ засядане. засядане на кораба. на инструкции,
  бедствие кораб, при Първоначални Извършване на указания,
  авария в пристанище. действия след първоначална оценка на изисквания);
    сблъскване или повредите. Отговорност;
    засядане с цел Съхраняване на Умения за справяне
    съхраняване мореходността на с критични ситуации;
    мореходността и кораба. Самоконтрол.
    устойчивостта на Опазване на живота на  
    кораба. Първоначална пътниците.  
    оценка на повредите.    
    Предпазни мерки за    
    защита и безопасност    
    на пътниците при    
    аварийни ситуации.    
4. Действия при Ръководство на IMO Видове сигнали. Разпознаване на сигнал Дисциплинираност
получаване на (Международна Съдържание. за бедствие или на (готовност за точно и
сигнал за бедствие морска организация) Ръководство на IMO за съобщение за авария. прецизно спазване
на море за търговски кораб по търговски кораб по Прилагане на на инструкции,
  търсене и спасяване търсене и спасяване процедури и на планове указания,
  (MERSAR). (MERSAR). за действие при аварии. изисквания);
  GMDSS (Глобална Процедури и планове Изпълнение заповедите Отговорност;
  морска система за за действия при на капитана при Умения за справяне
  бедствия и аварии. прилагане на с критични ситуации;
  безопасност).   процедурите и Самоконтрол.
      плановете.  
5. Използване на Стандартен морски Английски език в Използва карти и други Дисциплинираност
Стандартния фразеологичен речник писмена и говорима навигационни помагала, (готовност за точно и
морски на IMO. форма. разбира прецизно спазване
фразеологичен     метеорологична на инструкции,
речник на IMO     информация и указания,
      съобщения за изисквания);
      безопасност и работа на Отговорност;
      кораба, поддържа Умения за справяне
      връзка с други кораби и с критични ситуации;
      брегови станции, Самоконтрол.
      изпълнява  
      задълженията си в  
      състава на многоезичен  
      екипаж, ползва и  
      разбира Стандартния  
      морски фразеологичен  
      речник на IMO.  
6. Предаване и Азбука на Морз, Използва азбуката на Предаване и приемане Дисциплинираност
получаване на Международен Морз и на светлинни сигнали с (готовност за точно и
информация сигнален код. Международния азбуката на Морз; прецизно спазване
посредством   сигнален код. Използване на на инструкции,
визуална     Международния указания,
сигнализация     сигнален код. изисквания);
        Отговорност;
        Умения за справяне
        с критични ситуации;
        Самоконтрол.
7. Маневриране на Процедури при Влияние на Избор на безопасни Дисциплинираност;
кораба заставане на котва и водоизместване, предели на работа на Готовност за точно и
  връзване на кораба. газене, диферент, корабния пропулсивен прецизно спазване
    скорост и запас на комплекс, рулеви и на инструкции,
    вода под кила върху енергийни системи. указания,
    диаметъра на Осигуряване изисквания;
    циркулацията и пътя за безопасност на Отговорност;
    спиране на кораба. плаването при Умения за справяне
    Влияние на вятъра и на изменение на курса и с критични ситуации;
    течението върху скоростта на кораба. Самоконтрол.
    управлението на    
    кораба.    
    Маневри и процедури    
    при спасяване на    
    човек зад борд.    
    Влияние на    
    плитчините.    
    Надлежни процедури    
    при заставане на котва    
    и връзване на кораба.    
8. Обработване и Видове товари, Физико-химични Ръководене на товарни Дисциплинираност;
подреждане на класифицирани по свойства на товарите и операции в Готовност за точно и
товари на различни признаци. класификацията им по съответствие с товарния прецизно спазване
експлоатационно Товарен план на различни признаци. план на кораба или на инструкции,
ниво. кораба. Влияние на товара, други документи и указания,
Наблюдаване на Наредби за вкл. на тежки товари установени правила на изисквания;
товаренето, безопасност и върху мореходността и пристанището. Отговорност;
подреждането, инструкции за устойчивостта на Ръководене Умения за справяне
укрепването и експлоатационно кораба. обработката на опасни и с критични ситуации;
разтоварването на обзавеждане. Безопасно вредни товари съгласно Самоконтрол.
товари и оказване Ограничения на кораба обработване, международните  
на грижи за тях по за подреждане на подреждане и правила, признати  
време на рейс товари. укрепване на товари, норми и кодекси за  
  Международни вкл. на опасни и безопасна практика при  
  правила, норми и вредни товари, и товаро-разтоварни  
  кодекси за безопасна влиянието им върху операции.  
  практика. човешкия живот и    
    кораба.    
9. Осигуряване Конвенции, договори и Видове замърсители Изпълнение на Дисциплинираност;
изпълнението на съглашения, на морската среда и процедурите по Готовност за точно и
изискванията по съдържащи мерки за физико-химичните им предотвратяване на прецизно спазване
предпазване от борба със свойства. замърсяването на на инструкции,
замърсяване замърсяването. Предпазни мерки за морската среда и указания,
  Съоръжения за предотвратяване предприемане на мерки изисквания;
  осигурявяне на замърсяването на и средства за борба със Отговорност;
  изискванията за морската среда. замърсяването. Умения за справяне
  предпазване от Процедури за   с критични ситуации;
  замърсяване. управление на   Самоконтрол.
    операциите на кораба    
    и прилагане    
    изискванията на    
    конвенцията    
    MARPOL.    
10. Участие при Критерии на IMO за Устойчивост, газене и Прилагане на Дисциплинираност
поддържане на устойчивост в напрежения. информацията за (готовност за точно и
кораба в изправно състояние Таблици, диаграми и устойчивост, газене и прецизно спазване
мореходно при всички условия на устройства за напрежения. на инструкции,
състояние натоварване на пресмятане на Познаване и указания,
  кораба. напреженията в използване на таблици, изисквания);
    корпуса. диаграми и устройства Отговорност;
    Основни положения по за пресмятане на Умения за справяне
    водонепроницаемост напреженията в с критични ситуации;
    на кораба, конструкция корпуса. Самоконтрол.
    на кораба. Осигуряване и  
      поддържане на  
      водонепроницаемост на  
      кораба в съответствие с  
      приетата практика.  
      Предприемане на  
      основни действия в  
      случай на частична  
      загуба на плавателност  
      в неповредено  
      състояние.  
11. Мерки за пожарна Видове горене. Участие в учения за Дисциплинираност;
Предотвратяване, безопасност и Химическа природа на предотвратяване и Готовност за точно и
контрол и борба с средства за гасене на горенето. Мерки за борба с пожарите. прецизно спазване
пожари на борда пожари. пожарна безопасност. Използване на на инструкции,
на кораба Корабни инструкции и Системи за противопожарните указания,
  планове за действие пожарогасене. средства, които се изисквания;
  при аварийни Процедури при намират на кораба. Отговорност;
  ситуации. . евакуация, аварийно   Умения за справяне
    изключване и   с критични ситуации;
    изолиране в   Самоконтрол.
    зависимост от    
    характера на аварията.    
    Действия, които трябва    
    да се предприемат в    
    случай на пожар, вкл.    
    пожар на горивна    
    система.    
12. Използване на Спасителни лодки, Видове индивидуални Участие в учения за Дисциплинираност;
спасителни салове и дежурни и колективни напускане на кораба и Готовност за точно и
средства лодки, спускащи спасителни средства - работа със спасителните прецизно спазване
  устройства и устройство, инструкции лодки, салове и на инструкции,
  приспособления, за използване, дежурни лодки, указания,
  снабдяване, срокове на спускащи устройства и изисквания;
  включително освидетелстване и приспособления, Отговорност;
  радиообзавеждане на методика за оцеляване снабдяване, Умения за справяне
  спасителните на море. радиообзавеждане на с критични ситуации;
  средства, спътникови   спасителните средства, Самоконтрол.
  радиобуйове, активни   спътникови  
  отражатели,   радиобуйове, активни  
  използвани при   отражатели,  
  търсене и спасяване,   хидрокостюми и  
  хидрокостюми и   топлоизолационни  
  топлозащитни облекла.   облекла.  
13. Оказване на Медицински Характер и степен на Прилагане на Дисциплинираност;
медицинска помощ ръководства, тежест на травмите или медицински Готовност за точно и
на пострадалите на консултации по заболяванията. ръководства и прецизно спазване
кораба радиото, мерки при Възможни причини. консултации по на инструкции,
  случаи на заболяване Лечение за радиото. указания,
  или злополука, намаляване на Вземане ефективни изисквания;
  типични за корабни опасността за живота мерки при случаи на Отговорност;
  условия. на пострадалия. злополука или Умения за справяне
      заболявания, типични с критични ситуации;
      за корабни условия. Самоконтрол.
14. Спазване на Конвенции относно Конвенциите относно Познаване и правилно Дисциплинираност;
изискванията на безопасността на безопасността на прилагане на Готовност за точно и
законодателството човешкия живот на човешкия живот на изискванията на прецизно спазване
  море и опазване на море и за опазване на законодателството на инструкции,
  морската среда. морската среда. относно безопасността указания,
      на човешкия живот на изисквания;
      море и опазване на Отговорност;
      морската среда. Умения за справяне
        с критични ситуации;
        Самоконтрол.
1. Специалност 8400101 " Корабоводене - морско" - четвърта степен на професионална квалификация
Упражняването на професията включва изпълнение и на всички дейности, посочени за "Корабоводене - морско" - трета степен на професионална квалификация
1. Действия при Апаратура GMDSS, Изпълнение Работа като оператор на Дисциплинираност;
аварии тренажори съгласно задълженията на GMDSS. Готовност за точно и
  изискванията на оператор GMDSS. Радиообзавеждане в прецизно спазване
  STCW-95 Използване на различните райони на на инструкции,
    апаратурата в GMDSS. указания,
    различни режими на Система NAVTEX, DSC изисквания;
    работа. връзка при бедствие, Отговорност;
    Планове за действие спешност и Умения за справяне
    при аварии. безопасност. с критични ситуации;
        Самоконтрол.
2. Действия при Ръководство на IMO за Сигнали за бедствие Приемане и Дисциплинираност;
получаване на търговски кораб по на море. препредаване на Готовност за точно и
сигнал за бедствие търсене и спасяване   сигнала веднага след прецизно спазване
на море (MERSAR).   неговото получаване. на инструкции,
  GMDSS (глобална     указания,
  морска система за     изисквания;
  бедствия и     Отговорност;
  безопасност).     Умения за справяне
        с критични ситуации;
        Самоконтрол.
3. Използване на Спасителни лодки, Видове индивидуални Отговорност за Дисциплинираност;
спасителните салове и дежурни и колективни състоянието на Готовност за точно и
средства лодки, спускащи спасителни средства, спасителните средства прецизно спазване
  устройства и устройство, инструкции и работа с тях при на инструкции,
  приспособления, за използване, учения и реални указания,
  снабдяване, срокове на условия. изисквания;
  включително освидетелстване и   Отговорност;
  радиообзавеждане на методика за оцеляване   Умения за справяне
  спасителните на море.   с критични ситуации;
  средства, спътникови     Самоконтрол.
  радиобуйове, активни      
  отражатели, изпилвани      
  при търсене и      
  спасяване,      
  хидрокостюми и      
  топлозащитни облекла.      
4. Средства за гасене на Видове пожари. Ръководене на Дисциплинираност;
Предотвратяване, пожари. Химическа природа на палубната аварийна Готовност за точно и
контрол и борба с Корабни инструкции и горенето. Мерки за група по време на прецизно спазване
пожари на борда планове за действие пожарна безопасност. учения и в реални на инструкции,
на кораба при аварийни Системи за условия. указания,
  ситуации. пожарогасене.   изисквания;
    Процедури при   Отговорност;
    евакуация, аварийно   Умения за справяне
    изключване и   с критични ситуации;
    изолиране в   Самоконтрол.
    зависимост от    
    характера на аварията.    
    Действия, които трябва    
    да се предприемат в    
    случай на пожар, вкл.    
    пожар на горивна    
    система.    
Специалност 8400102 "Корабоводене - речно" - трета степен на професионална квалификация
1. Участие в Международни и Основи на Планиране на рейса. Творческо мислене,
планирането, национални картографията, Поддържане в актуален Професионализъм;
подготовката на нормативни документи, геодезията и вид на хартиен и Отговорност;
кораба за плаване касаещи теоретичната лоция. електронен носител на Организираност,
и провеждане на корабоплаването по Основи на базата данни и самостоятелност и
плаването Европейските хидрологията и използване на инициативност;
  вътрешни водни морфологията на навигационните пособия Умение за бърза
  пътища (ЕВВП). ЕВВП. и речните лоции и оценка на
  Речни лоции, Правният режим за лоцмански карти, приоритетите при
  лоцмански карти, корабоплаването по необходими за наличие на
  хидрометеорологични река Дунав и ЕВВП. безопасно и ефективно променящи се
  бюлетини, Правила за плаване по провеждане на обстоятелства;
  навигационни пособия. ЕВВП, в частност по плаването. Концентрация на
  Технически средства река Дунав. Определяне на вниманието,
  за обезпечаване на Местни правила за безопасен маршрут и наблюдателност и
  безопасността на плаване по р. Дунав. скорост в зависимост от ориентиране в
  корабоплаването. Навигацията, речната особеностите на района пространството;
    лоция, маневрирането и Дисциплинираност и
    и осигуряванено на хидрометеорологичната прецизност при
    безопасността на обстановка. спазване на
    корабоплаването. Определяне мястото на инструкции и
    Управление на кораба кораба по лоцманско процедури;
    при различни условия описание чрез Издръжливост при
    и режими на плаване. използване на продължително
    Принципи на действие характерни особености, физическо и
    и използване на брегови и плаващи психическо
    техническите средства ориентири. Определяне натоварване.
    за корабоплаване. мястото на кораба и на  
      безопасен маршрут  
      чрез използване на  
      техническите средства  
      за корабоплаване.  
      Определяне на  
      маневрените  
      характеристики на  
      кораба при различно  
      газене и скорост, както  
      и особеностите при  
      плаване с единичен  
      кораб, бордово  
      свързана група, влачен  
      или тласкан състав.  
2. Участие в Схеми, макети, Маневрени качества и Маневриране и Дисциплинираност и
маневрирането на видеоматериали, характеристики на управление на кораба и прецизност при
кораба, формиране инструкции и указания. кораба. състава при спазване на
и обвързване на Моторни кораби, Сили, създавани от извършване на инструкции и
състави за плаване тласкачи, влекачи и средствата за различните видове процедури;
по и срещу несамоходни екипажни управление на кораба. маневри съобразно Усет за ориентиране
течението и безекипажни кораби Методи за хидрометеорологичните в пространството;
  за провеждане на маневриране, условия. Усет за оценка на
  практически занятия. заставане и Формиране и скорост и дистанция;
    обвързване на кораб обвързване на бордово Умение за оценка на
    към понтон, бряг или свързана група и на бързо променяща се
    други кораби при състави за тласкане и обстановка и
    различни влачене. Оценка, обстоятелства и
    хидрометеорологични извършване на способност за
    условия. разчетите и взимане на бързо и
    Принципи, маневриране за адекватно решение;
    съображения и заставане на кораб и Концентрация на
    практика за състав на котва. вниманието и
    формиране на бордово Оценка, извършване на наблюдателност;
    свързана група и на разчети и прецизни Издръжливост при
    състави за тласкане и действия при продължително
    влачене. шлюзоване на кораби и физическо
    Принципи, разчети и състави. натоварване;
    практика при Оценка на риска и Професионализъм; и
    маневриране за предприемане на чувство за
    заставане на кораб и допълнителни мерки за отговорност.
    състав на котва. обезпечаване на  
    Правила, принципи и безопасното плаване  
    практика при при преминаване през  
    шлюзоване на кораби критични участъци.  
    и състави. Безопасна работа и  
    Опасности при използване на лични  
    преминаване през предпазни средства.  
    критични участъци.    
3. Участие в Макети на корабни Конструктивно Оценяване Дисциплинираност и
експлоатацията и конструкции. устройство на кораба, навигационните прецизност при
поддръжката на Корабни двигатели с корабен набор, качества на кораба. спазване на
кораба, корабните вътрешно горене обшивка, напречни Безопасна работа и инструкции и
силови уредби, (КДВГ), корабни прегради, товарни и обслужване на процедури;
машини, системи и системи и механизми, др. помещения. системите и Технически усет;
механизми обезпечаващи Устройство и принцип механизмите, Концентрация на
  работата на КДВГ и на действие на КДВГ, обезпечаващи работата вниманието и
  корабния пропулсивен на системите и на КДВГ и корабния наблюдателност;
  комплекс. механизмите, пропулсивен комплекс. Издръжливост при
  Корабни рулеви обезпечаващи Безопасна работа и продължително
  устройства. работата и контрола на обслужване на физическо
  Корабни палубни работните параметри корабните рулеви натоварване;
  механизми и на КДВГ и корабния устройства. Професионализъм и
  устройства. пропулсивен комплекс. Безопасна работа и чувство за
  Корабни спасителни Устройство, принцип на обслужване на отговорност.
  средства. действие на видовете палубните механизми и  
    корабни рулеви устройства (котвено,  
    устройства и правила вързално, лодъчно и  
    за тяхната подемно).  
    експлоатация. Такелажни работи.  
    Устройство, принцип на Безопасна работа и  
    действие на палубните обслужване на  
    механизми и корабните спасителни  
    устройства и правила средства.  
    за тяхната    
    експлоатация. Видове    
    и предназначение на    
    корабните спасителни    
    средства и правила за    
    тяхната поддръжка и    
    експлоатация.    
4. Участие в товаро- Нормативни Класификация и Използване на Дисциплинираност и
обработката на документи, свойства на товарите. справочна и помощна прецизност при
кораба и грижите регулиращи Технологии за литература. спазване на
за товара по време изискванията, обработка, превоз и Оценяване на инструкции и
на рейс свързани с съхранение на експлоатационните процедури;
  товарообработката на товарите. характеристики и Технически усет и
  кораба и грижите за Влияние на товара, навигационните математически
  товара по време на натоварването и качества на кораба способности;
  рейс. укрепването на /товароподемност, Усет за ориентиране
  Корабни документи, товарите върху товаровместимост, в пространството;
  предоставящи мореходността, устойчивост, местна и Професионализъм и
  информация за устойчивостта, надлъжна здравина на чувство за
  товароподемността, местната и надлъжната кораба, запасна отговорност.
  товаровместимостта, здравина и запасната плавучест.  
  устойчивостта, плавучест на кораба. Изготвяне на товарен  
  местната и надлъжната Съставяне на товарен план на кораба, товарни  
  здравина на кораба и план на кораба. и митнически  
  запасната плавучест. Опасни свойства на документи.  
  Инструкции и примерни товарите, специални    
  схеми за натоварване. изисквания за превоз    
  Моторни кораби, на опасни товари,    
  несамоходни екипажни вредното им влияние    
  и безекипажни кораби върху човека и    
  за провеждане на обкръжаващата го    
  практически занятия. среда и мерки за    
    предотвратяване или    
    намаляване на    
    неговото вредно    
    влияние.    
5. Участие в Рамкови процедури за Видове сигнали и Разпознава видовете Дисциплинираност и
действията на действия при: начини на сигнали за прецизност при
екипажа при - пожар на борда на оповестяване на оповестяването на спазване на
извънредни кораба; аварийна ситуация на аварийна ситуация на инструкции и
обстоятелства - борба с нахлуваща кораба. кораба. процедури;
  задбордна вода; Видове пожари и Оценява обстановката и Усет за ориентиране
  - използване на химическа природа на действа съгласно в пространството;
  спасителни средства; горенето, условия за приложимите Умение за оценка на
  - оказване помощ на възникване пожар на инструкции и бързо променяща се
  човек зад борда; кораба и явленията, указанията на капитана обстановка и
  - оказване помощ на съпровождащи при възникване на обстоятелства и
  кораб, търпящ пожара, системи за различните аварийни способност за
  бедствие; пожарогасене и ситуации на кораба. взимане на бързо и
  - замърсяване или действия, които трябва Използва по адекватно решение;
  възникване на да се предприемат в предназначение Професионализъм и
  опасност от случай на пожар. противопожарните чувство за
  замърсяване; Процедури за средства. отговорност.
  - оказване на първа изолиране на Използва средствата за  
  медицинска помощ в помещения и отсеци и ограничаване  
  случай на злополука процедури за нахлуването на  
  или заболяване, евакуация в задбордна вода в  
  типично за корабни зависимост от корпуса на кораба.  
  условия; характера на пожара. Използва корабните  
  - снемане на кораб от Норми и изисквания за водоотливни средства.  
  засядане; осигуряване Поддържа в готовност и  
  - предотвратяване или непотопимостта на използва корабните  
  ограничаване на кораба. спасителни средства.  
  последствията от Водонепроницаемите Действа в съответствие  
  терористичен акт на прегради и закрития. с изискванията за  
  кораба. Методи за безопасност при  
    ограничаване оказване помощ на  
    нахлуването на кораб, търпящ бедствие,  
    задбордна вода в или на човек зад борда.  
    корпуса на кораба. Предприемане на  
    Корабни водоотливни превантивни действия и  
    средства и тяхното използване на средства  
    използване. Корабни за ограничаване  
    спасителни средства - вредното въздействие  
    изисквания, видове и при замърсяване.  
    начини на използване. Оказване на  
    Откриване, медицинска помощ в  
    оповестяване и случай на злополука  
    действия при оказване или заболяване,  
    помощ на човек зад типично за корабни  
    борда. условия.  
    Откриване, Прилагане на начините  
    оповестяване и на поведение и  
    действия при оказване действие при  
    на помощ на кораб, извършване на  
    търпящ бедствие. терористичен акт на  
    Норми и изисквания за кораба.  
    опазване на водите от    
    замърсяване при    
    корабоплаване.    
    Мерки за    
    предотвратяване или    
    намаляване вредното    
    въздействие при    
    замърсяване.    
    Типични заболявания    
    при корабни условия и    
    мероприятия за    
    оказване на    
    медицинска помощ в    
    случай на заболяване    
    или злополука.    
    Методи и средства за    
    снемане на кораб от    
    засядане.    
    Превантивни действия    
    за предотвратяване на    
    терористичен акт на    
    кораба.    
    Действия и поведение    
    на екипажа при    
    осъществен    
    терористичен акт на    
    кораба.    
6. Участие в Корабни Принципи на действие Работа с корабните Дисциплинираност и
приемането, радиотехнически и използване на радиотехнически прецизност при
обработването, средства за свръзка. корабните средства за свръзка. спазване на
предаването, Технически средства и радиотехнически Работа с техническите инструкции и
класификацията и програмно осигуряване средства за свръзка, средства и приложния процедури;
съхраняването на за получаване, използвани по ВВПЕ. софтуер, използван за Умение за устно и
информация обработка и Технически средства и получаване, обработка писмено изразяване;
  изпращане на приложен софтуер, и изпращане на Професионализъм и
  информация. Корабни използван за информация. чувство за
  дневници. получаване, обработка Водене на корабните отговорност.
  Стандартен речник, и изпращане на дневници и  
  разговорник за информация. документация.  
  радиосвръзка на Правила и изисквания Владеене на един език  
  Комитета по вътрешен за водене на от официалните езици  
  транспорт към ООН. корабните дневници и на ДК.  
    документацията. Използване на често  
    Често употребявани употребяваните термини  
    термини и изрази в и изрази в  
    корабоплаването на корабоплаването - на  
    официалните езици на официалните езици на  
    ДК. ДК.  
         

2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление
Към настоящия момент българският морски и речен флот изпитват недостиг на квалифицирани кадри. С предстоящото членство на Република България в Европейския съюз, както и с развитието на Европейски транспортен коридор № 7, се очаква значително нарастване на търсенето на квалифицирани кадри в областта на корабоводенето, включително и от чужди корабни оператори.
2.3. Възможности за професионална реализация
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Корабоводене" могат да придобият правоспособност при условията на Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България, което им дава право да заемат корабна длъжност "рулеви".
Придобилите четвърта степен на професионална квалификация по професията "Корабоводене" придобиват правоспособност съгласно Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България, което им дава право да заемат корабна длъжност "вахтен помощник-капитан" - правоспособност щурман II степен.
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Корабоводене" имат възможност след проведен плавателен стаж и успешно положени изпити за придобиване на правоспособности и права по изискванията на Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България, както следва:
- за корабоводене - морско: "Капитан на плаващо техническо средство"; "Правоспособност щурман III степен";
- за корабоводене - речно: "Щурман местно плаване"; "Щурман вътрешно плаване"; "Капитан вътрешно плаване"; "Водач на несамоходен кораб"; "Капитан на плаващо техническо средство".
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
Придобилите трета степен на професионална квалификация по едната специалност от професията "Корабоводене" могат да продължат обучението си по другата специалност, като обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, отрасловата задължителна професионална подготовка и част от специфичната по професията подготовка се зачитат.
Придобилите трета степен на професионална квалификация по специалността "Корабоводене - морско" могат да продължат обучението си и за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация, като обучението им по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, отрасловата задължителна професионална подготовка и специфичната по професията подготовка се зачитат.
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Корабоводене" могат да продължат обучението си по професиите "Корабен монтьор" или "Корабен техник", като обучението им по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, част от отрасловата задължителна професионална подготовка и част от специфичната по професията подготовка се зачитат в съответствие с Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по тези професии.
3. Цели на обучението
Основна цел на обучението е придобиването на необходимите знания, умения и опит от обучаваните и подготовката им за изпълнение на техните задължения на борда на кораба в съответствие с нормативните изисквания.
3.1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- упражнява професията, като спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда;
- умее да работи в екип и да разбира своята роля в общата работа на екипажа;
- владее писмено и говоримо в необходимата степен чужди езици;
- умее да работи с компютър, като създава документи, текстове и таблици, ползва електронни карти и ги актуализира;
- притежава необходимите знания, умения, управленски компетенции и мотивация за повишаване на квалификацията си;
- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
- познава пазарните отношения, мястото и ролята в тях на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в областта на транспорта.
3.2. Цели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от направление "Транспортни услуги"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- разбира важността на процесите за осигуряване на безопасно корабоплаване, опазване на човешкия живот и опазване на околната среда;
- решава проблеми, свързани с предотвратяване и овладяване на критични и аварийни ситуации;
- показва убеденост в необходимостта от ефективни мероприятия за икономически изгодна експлоатация на кораба;
- съхранява и поддържа в съответствие с изискванията материалните ресурси, контролно-измервателните уредби и апаратури и контролно-проверочните документи и литература;
- умее да разчита чертежи и да работи с техническа документация.
3.3. Цели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията и специалността задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава основните способи и методи, свързани с безопасността на корабоплаването;
- разчита и поддържа в актуален вид карти, навигационна литература и помагала;
- познава структурната йерархия в корабоплаването и правомощията на длъжностните лица;
- прилага изискванията за опазване на околната среда;
- прилага международни и национални изисквания при експлоатацията на кораба;
- прилага и контролира изпълнението на нормативните изисквания за опазване човешкия живот при корабоплаване;
- умее да прогнозира, открива, оценява и решава проблеми, свързани с безопасната експлоатация на кораба;
- умее да работи с корабното оборудване и с техниката в съответствие с правилата за безопасна работа и опазване на околната среда;
- поддържа корпуса, устройствата, системите и механизмите в съответствие с приложимите международни и национални изисквания;
- използва техническите средства за корабоводене;
- осъществява комуникация с други кораби и брегови станции;
- изпълнява задълженията си като член на палубна команда по време на плаване, на кораба и при поддържане на кораба в мореходно състояние;
- знае и участва в основните дейности, свързани с безопасно натоварване, подреждане, укрепване на товарите, грижи по време на рейса и при разтоварване на кораба;
- умее да работи в екип.
3.3.1. Специалност 8400101 "Корабоводене - морско"
3.3.1.1. Специалност 8400101 "Корабоводене - морско" - трета степен на професионална квалификация
След завършване на обучението по професията и придобита трета степен на професионална квалификация обучаваният трябва да:
- изпълнява функционалните задължения на корабен рулеви съгласно изискванията на корабните компании;
- познава общата терминология на български и английски език;
- използва жиро- и магнитни компаси;
- спазва командите, подавани на руля;
- умее да преминава от ръчно към автоматично управление на руля и обратно;
- наблюдава вкл. и съобщения за приблизително направление на звуков сигнал, светлина или друг обект в градуси или четвърти;
- използва термини и определения, свързани с кораба и експлоатацията му;
- използва системите за вътрешно-корабна свръзка и аварийна сигнализация;
- разбира командите и поддържа връзка с лицата от командния състав, носещи вахта;
- знае процедурите по носене, сдаване и напускане на вахта;
- знае основни действия, свързани с опазване на околната среда;
- прилага на практика правилата за предотвратяване сблъсъка на кораби по море;
- знае сигналите и задълженията при аварийни ситуации;
- знае и прилага сигналите за бедствия, подавани с пиротехнически средства, спътникови аварийни радиобуйове и отражатели, използвани при търсене и спасяване;
- поддържа кораба в мореходно състояние.
3.3.1.2. Специалност 8400101 "Корабоводене - морско" - четвърта степен на професионална квалификация
След завършване на обучението по професията и придобита четвърта степен на професионална квалификация обучаваният трябва да:
- изпълнява функционалните задължения на вахтен помощник-капитан съгласно изискванията на корабните компании;
- познава общата терминология на български и английски език;
- използва жиро- и магнитни компаси;
- подава командите на руля;
- умее да преминава от ръчно към автоматично управление на руля и обратно;
- наблюдава вкл. и съобщения за приблизително направление на звуков сигнал, светлина или друг обект в градуси или четвърти;
- използва термини и определения, свързани с кораба и експлоатацията му;
- използва системите за вътрешнокорабна свръзка и аварийна сигнализация;
- подава команди и поддържа връзка с лицата от командния състав, носещи вахта;
- знае процедурите по носене, сдаване и напускане на вахта;
- знае основни действия, свързани с опазване на околната среда;
- прилага на практика правилата за предотвратяване сблъсъка на кораби по море;
- знае сигналите и задълженията при аварийни ситуации;
- знае сигналите за бедствия, подавани с пиротехнически средства, спътникови аварийни радио-буйове и отражатели, използвани при търсене и спасяване;
- поддържа кораба в мореходно състояние;
- изпълнява задълженията на оператор GMDSS;
- изпълнява нормите и изискванията за поддържане и експлоатация на аварийно-спасителното и противопожарно имущество.
3.3.2. Специалност 8400102 "Корабоводене - речно"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да:
- изпълнява функционалните задължения на член от палубна команда;
- използва и актуализира на хартиен и електронен носител необходимата навигационна информация;
- определя безопасен маршрут за плаване в зависимост от хидрометеорологичната обстановка и особеностите на района;
- определя маневрените характеристики на кораба;
- осъществява радиосвръзка с корабни и брегови радиостанции в съответствие с действащото законодателство;
- владее чужди езици от официалните езици на Дунавската комисия в степен, позволяваща му да обменя навигационна информация, да води професионални разговори, да изработва необходимите документи и да ползва навигационна, справочна и помощна литература;
- познава особеностите на речното корабоплаване и на експлоатацията на речния флот;
- действа в състава на корабните команди при маневриране на кораба и сформиране на състави;
- разпознава видовете сигнали за оповестяването на аварийна ситуация на кораба и действа в състава на корабните команди при различните корабни разписания за защита на кораба и лицата на борда;
- изготвя и разчита товарни и митнически документи, участва в товароразтоварните операции на кораба;
- работи с корабните системи, механизмите и устройствата.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика по професията, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Корабоводител" - трета и четвърта степен на професионална квалификация.
Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните.
Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.
Съдържанието на обучението по професията "Корабоводител" - трета степен на професионална квалификация, е представено в табл. 3.

Таблица 3

Съдържание на обучението
професионални тематични
компетенции области
1 2
Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
1. Работа с оборудване и Здравословни и безопасни
офис техниката в съответ- условия на труд;
ствие с правилата за безо- Кодекс на труда;
пасна работа и опазване Охрана на труда;
на околната среда. Екология и опазване на
  околната среда;
  Пожарна и аварийна
  безопасност.
2. Ефективна търговска Обща теория на пазарното
експлоатация на кораба. стопанство;
  Икономически субекти на бизнеса;
  Бизнес план;
  Предприемачество.
3. Консултира клиенти, Видове общуване;
задава въпроси, форму- Принципи на деловото
лира проблеми. общуване;
Правила за водене на делова кореспонденция.  
Участва при разпределяне Индивидуално трудово
на задачите, съдейства и поведение;
търси помощ от членовете Групово трудово поведение;
на екипа, отнася се с чув- Мотивация.
ство за отговорност при  
изпълнение на задачите,  
които са му възложени.  
4. Разбира своята роля в Управление на персонала:
трудовия процес, съзнава - определяне на потребно-
необходимостта от пови- стите от персонал;
шаване на квалифика- - подбор, назначаване,
цията си. освобождаване;
  - организиране на трудовия процес;
  - оценяване и заплащане на труда.
5. Познава пазарните Обекти и субекти на пазара;
отношения, мястото и Икономически процеси,
ролята на отделните явления и отношения;
лица, фирмите, институ- Стопанско устройство
циите и държавата в тях. на обществото;
  Документи и документооборот.
6. Познава правата и Трудов договор и трудови
задълженията си като правоотношения;
участник в трудовия Работно време, почивки,
процес съгласно Кодекса отпуски;
на труда и вътрешната Права и задължения;
нормативна база, разби- Трудови спорове и разреша-
ра договорните отноше- ването им;
ния между работодател Социално осигуряване и
и работник. лично застраховане.
7. Ползва програмни Създаване на комплексен
продукти, свързани с документ с текстова, изчисли-
професионалната телна и графична част и отпе-
дейност. чатването му върху перифер-
  но устройство.
8. Осъществява комуни- Най-често употребявана лек-
кация на чужд език на сика - четене на текстове
работното място. (стандарти, нормативи, ката-
  лози, инструкции, указателни надписи и др.), участие в разговор (елементарни изрази и прости изречения);
  Думи и изрази, свързани с професионалните задачи (каталози, инструкции, упътвания, параметри, схеми) - говоримо и писмено.
Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионалното направление
9. Изпълнява функцио- Чуждоезикова подготовка;
налните задължения на Национални и международни
член от палубна команда. регламенти за носене на
Води наблюдение за осъ- безопасна вахта;
ществяване на безопасна Национални и международни
вахта. регламенти за радиосвръзките
Осъществява комуника- при корабоплаване;
ция на възприетите в Основи на радиопредаването;
корабоплаването офи- Технически средства за
циални езици. комуникации, търсене
Осъществява радио- и спасяване.
свръзка с корабни и  
брегови радиостанции  
в съответствие с прило-  
жимото законодателство.  
Осъществява комуника-  
ции и изпълнява задъл-  
жения при товаро-разто-  
варните операции.  
Специфична за специалност "Корабоводене - морско" - трета степен на професионална квалификация - задължителна професионална подготовка
10. Планиране и про- Мореходни качества на
веждане плаването. кораба:
Определяне местопо- Непотопяемост, устойчивост,
ложението на кораба. ходкост и управляемост, плавателност, водонепроницаемост и здравина на корпуса;
  Навигационна геометрия;
  Земен и корабен магнетизъм;
  Навигационна картография;
  Графично и автоматично изчисляване пътя на кораба;
  Определяне мястото на кораба със зрителни и технически средства;
  Спътникова навигация;
  Плаване на кораба в условия на приливи и отливи и при особени обстоятелства;
  Плаване по ортодромия;
  Навигационно осигуряване и планиране на рейса;
  Общи сведения от сферична геометрия;
  Определяне положението на светилата на небесната сфера;
  Видимо денонощно движение на светилата (звезди, Луна, Слънце);
  Основи на измерване на времето;
  Извършване на звездни наблюдения и решаване на задачи;
  Използване на ежегодници, справочници и други астрономически помагала;
  Определяне мястото на кораба по едновременни и разно-временни наблюдения на светилата;
  Частни случаи на определяне мястото на кораба;
  Принцип на действие, устройство и експлоатация на жирокомпасите;
  Основни конструктивни елементи и системи на електронавигационните прибори;
  Радионавигационни средства;
  Радионавигационни системи;
  Радиолокационни станции;
  Хидроакустични средства.
11. Носене на безопасна Основи на маневрирането;
навигационна вахта в Маневриране при размина-
реални условия. ване с две и повече цели с
  изменение на корабните елементи на движение;
  Използване на ARPA;
  Международни правила за предпазване на съдовете от сблъсък на море;
  Обща океанография;
  Световен океан - физически качества на морската вода;
  Морски течения;
  Морски вълни;
  Приливи и отливи.
12. Наблюдение и ръко- Класификация на корабите
водене на товаро-разто- за превоз на товари по море;
варните операции, Сухотоварни кораби;
подреждане, укрепване Товарене и разтоварване
и грижа за товара при на сухотоварните кораби;
преход на море. Класификация на товарите
  и транспортни характе-
  ристики.
13. Изпълнение на изи- Международно морско право.
скванията за опазване  
човешкия живот на море  
и предпазване на водата  
от замърсяване.  
14. Прилагане на изи-  
скванията на законо-  
дателството.  
15. Поддържане на кораба Общи сведения за устройст-
в мореходно състояние. вото на кораба;
  Корабен такелаж, въжета и работа с тях;
  Поддържане и боядисване на кораба;
  Спасителни средства на кораба;
  Аварийно-спасително дело;
  Управление на кораба;
  Организация на търговски кораб;
  Електронавигационни уреди на кораба;
  Радионавигационни системи;
  Сигнално дело;
  Общометална практика.
16. Предотвратяване, Аварийно-спасително дело;
контрол и борба с пожа- Общи сведения за корабните
ри на борда на кораба системи, основни конструк-
в реални условия. тивни елементи;
  Общокорабни системи; системи за пожарогасене;
  Корабни учения и тренировки по гасене на пожари и запушване на пробойни;
  Методика за оцеляване на море.
17. Използване на спа- Спасителни средства на
сителни средства в кораба;
критични ситуации. Търсене и спасяване;
  Оказване на помощ на море
  и снемане на заседнал кораб.
18. Оказване на медицин- Медицинско ръководство за
ска помощ на море. оказване на медицинска
  помощ на море;
  Международно регламентиране на радиосвръзките на кораба;
  Основи на радиопредаването;
  Цифрово селективно повикване и радиотелекс;
  Сателитна подсистема в GMDSS.
Специфична за специалност "Корабоводене - морско" - четвърта степен на професионална квалификация - задължителна професионална подготовка
19. Усъвършенстване на Тренажорна подготовка
изпълнението задълже- съгласно изискванията
нията на вахтен и дежу- на STCW-95.
рен помощник-капитан. Квалификационна подготовка по "Усъвършенстване изпълнението задълженията на вахтен и дежурен помощник-капитан" по програма, утвърдена от ИАМА.
Специфична за професията "Корабоводене - речно" - трета степен на професионална квалификация - задължителна професионална подготовка
20. Планирането, про- Нормативни изисквания,
веждане на плаването, регулиращи корабоплаването
маневриране на кораба, по р. Дунав и ЕВВП;
формиране и обвързване Основни положения за
на състави. плаване по р. Дунав;
  Хидрология и морфология на ЕВВП, теоретична лоция;
  Навигация, картография, геодезия и частна лоция;
  Безопасно управление и експлоатация на кораба при различни условия и режими на плаване;
  Маневриране на кораба, маневрени качества и характеристики;
  Формиране на състави;
  Шлюзоване на кораби и състави;
  Преминаване през критични участъци;
  Технически средства за корабоплаване.
21. Безопасна експлоа- Теория и устройство на
тация и поддръжка на кораба;
кораба, корабните сило- Устройство, принцип на
ви уредби, машините, сис- действие и експлоатация на
темите и механизмите. корабните силови уредби,
  машини, системи и механизми;
  Устройство, принцип на действие и експлоатация на
  корабните устройства;
  Спасителни средства, предназначение и правилата за тяхната поддръжка и експлоатация;
  Корабен такелаж;
  Поддържане на кораба, корабно малярство.
22. Товарообработка на Класификация и свойства на
кораба и грижи за това- товарите;
ра по време на рейс. Обработка, превоз и съхране-
  ние на товарите;
  Влияние на товара върху мореходността, устойчивостта, местната и надлъжната здравина и запасната плавучест на кораба;
  Товарен план на кораба;
  Превоз на опасни товари.
23. Действия при извън- Оповестяване възникването
редни обстоятелства. на аварийна ситуация на
  кораба;
  Борба с пожар на борда на кораба;
  Борба с нахлуването на задбордна вода в корпуса на кораба;
  Оказване помощ на човек зад борда;
  Оказване помощ на кораб, търпящ бедствие;
  Опазване водите от замърсяване при корабоплаване;
  Оказване на първа медицинска помощ;
  Снемане на кораб от засядане;
  Заплаха от терористичен акт на кораба;
  Действия при терористичен акт на кораба.
24. Приемане, обработка, Корабни радиотехнически
предаване, класификация средства за свръзка;
и съхраняване на инфор- Водене на корабни дневници
мация. и документация;
  Стандартни термини и изрази, използвани в корабоплаването, на официалните езици на ДК.
   
5. Система за оценяване и сертифициране
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение е в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. (ДВ, бр. 37 от 2003 г.).
При оценяването се установява степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението.
Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходящо.
Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
5.1. Оценяване на входа
Удостоверяването на входящото образователно ниво на обучаван без професионална квалификация се осъществява чрез свидетелство за завършено основно образование или чрез диплома за средно образование при прием след средно образование.
Удостоверяването на входящото квалификационно равнище на обучаван, който желае да придобие четвърта степен на професионална квалификация, се осъществява чрез свидетелство за придобита трета степен на професионална квалификация.
5.2. Оценяване на междинно ниво
5.2.1. Оценяване по теория:
За оценяване по теория обучаващите формулират качествени и количествени критерии за поставяне на оценки по шестобалната система:
Слаб 2 - обучаваният не е овладял терминологията, не умее да представи усвоените знания;
Среден 3 - обучаваният е овладял терминологията и умее да описва основни факти, процеси, явления, закони и зависимости;
Добър 4 - обучаваният разбира и умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;
Много добър 5 - обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации, анализира процеси, явления и др.;
Отличен 6 - обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации, прави оценки и сравнения, изгражда становища и умее да ги защитава.
5.2.2. Оценяване по практика:
За оценяване по практика обучаващите формулират качествени и количествени критерии за поставяне на оценки по шестобалната система:
Слаб 2 - обучаваният не умее да прилага усвоени знания при изпълнение на практическо задание, не спазва правилата за безопасно и безаварийно плаване, правилата за опазване на човешкия живот и опазване на околната среда, не спазва правилата за безопасен труд по предварително дадените указания;
Среден 3 - обучаваният умее да изпълнява отделени операции в позната ситуация, по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд.
Добър 4 - обучаваният умее да осмисли и изпълни самостоятелно поставена практическа задача в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
Много добър 5 - обучаваният умее да осмисли и изпълни самостоятелно поставена практическа задача в непозната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
Отличен 6 - обучаваният умее да осмисли и изпълни самостоятелно поставена практическа задача в непозната ситуация, да състави план за работа, да разпределя работата между членовете на екипа, с който работи; да изпълни поставена практическа задача, спазвайки правилата за безопасен труд, както и да оцени качеството на работата - своята и на всеки член от екипа.
5.2.3. Оценяване при обучение, организирано на модулен принцип
При обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:
- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
- определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (овладял е минималните знания и умения, необходими да продължи обучението);
- определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитването;
- въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
- задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.
5.2.4. Инструменти за оценяване
Инструментите за оценяване са тестове, практически задания, устни и писмени изпити, практически задачи и други. Разработват се по различните модули в съответствие със зададеното равнище на професионални компетенции, посочено в "Цели на обучението".
5.3. Оценяване на изхода от обучението
Изпитите за придобиване степен на професионална квалификация са по теория на професията и по практика на професията и се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Корабоводител" - трета и четвърта степен на професионална квалификация.
5.3.1. Изпит по теория на професията
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в табл. 4.

Таблица 4

Критерии Показатели Тежест
    (%)
1 2 3
1. Определяне на - Определя мястото на 20
безопасен маршрут кораба;  
за плаване - Анализира и оценява  
  обстановката в зависи-  
  мост от хидрометеороло-  
  гичната обстановка и  
  особеностите на района;  
  - Определя и взима под  
  внимание лимитиращите  
  характеристики на ко-  
  раба и на състава;  
  - Определя и взима под  
  внимание маневрените  
  характеристики на кора-  
  ба и състава.  
2. Знания за експлоа- - Познава конструктив- 15
тацията и поддръж- ното устройство на  
ката на кораба, кораб- кораба;  
ните силови уредби, - Познава устройството  
машините, системите и принципа на действие  
и механизмите на КДВГ, системите и  
  механизмите, обезпеча-  
  ващи работата и контро-  
  ла на работните пара-  
  метри на КДВГ и кораб-  
  ния пропулсивен комплекс;  
  - Знае устройството,  
  принципа на действие на  
  видовете корабни руле-  
  ви устройства и правила-  
  та за тяхната експлоа-  
  тация;  
  - Знае устройството и  
  принципа на действие на  
  палубните механизми и  
  устройства и правилата  
  за тяхната експлоатация;  
  - Познава видовете ко-  
  рабни спасителни средст-  
  ва и знае правилата за  
  тяхната поддръжка и  
  експлоатация.  
3. Знания за товаро- - Познава класифика- -
обработката на кора- цията и свойствата на  
ба и грижите за това- товарите;  
ра по време на рейс - Знае технологиите за  
  обработка, превоз и съх-  
  ранение на товарите;  
  - Знае как влияе нато-  
  варването и укрепването  
  на товарите върху море-  
  ходността, устойчивостта,  
  местната и надлъжна  
  здравина и запасната  
  плавучест на кораба;  
  - Познава общите прин-  
  ципи за съставяне на  
  товарен план на кораба;  
  - Познава опасните свой-  
  ства на товарите и спе-  
  циалните изисквания за  
  превоз на опасни товари.  
4. Използване на тех- - Познава основните 10
ническите средства характеристики и прин-  
за корабоводене ципа на действие на тех-  
  ническите средства, из-  
  ползвани в корабово-  
  денето;  
  - Познава правилата за  
  експлоатация на техни-  
  ческите средства, изпол-  
  звани в корабоводенето;  
  - Умее да получава и  
  обработва информация  
  от техническите средства,  
  използвани в корабово-  
  денето.  
5. Знания за между- - Познава правния 10
народни и национални режим в корабопла-  
нормативни документи ването;  
в корабоплаването - Познава регламентите  
  на Кодекса на търговско-  
  то корабоплаване и под-  
  законовите нормативни  
  актове към него, касае-  
  щи корабоплаването.  
6. Знания за рамковите - Описва процесите и 10
процедури за действия явленията при различни-  
при извънредни те извънредни обстоя-  
обстоятелства телства на кораба;  
  - Описва действията,  
  които се предприемат  
  за предотвратяване или  
  овладяване на възникна-  
  ли извънредни обстоя-  
  телства.  
7. Писмено и говоримо - Разчита, разбира и 10
владеене на чужди ези- съставя документи на  
ци, използвани в кора- чужд език, свързани с  
боплаването експлоатацията на ко-  
  раба;  
  - Води разговори на  
  чужд език, свързани с  
  експлоатацията на кораба;  
  - Използва стандартни  
  термини и изрази, изпол-  
  звани в корабоплаването;  
  - Обменя информация  
  със средствата за радио-  
  свръзка относно безо-  
  пасността на корабо-  
  плаването.  
8. Знания за изисква- - Описва принципа на 5
нията при приемането, действие и използване  
обработването, преда- на корабните радиотех-  
ването, класификация- нически средства за  
та и съхраняването на свръзка;  
информация - Знае правилата и изи-  
  скванията за водене на  
  корабните дневници и  
  документация.  
9. Познаване прави- - Знае мерките за безо- 10
лата и изискванията пасност и опазване на  
за осигуряване на човешкия живот;  
безопасни условия на - Познава процедурите  
труд и опазване на по осигуряване на безо-  
околната среда пасни условия на труд и  
  опазване на околната  
  среда.  
  Общо 100
     
5.3.2. Изпит по практика на професията
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в табл. 5.

Таблица 5

Критерии Показатели Тежест
    (%)
1 2 3
1. Практикува при - Избира и правилно 30
спазване на правилата използва необходимите  
за безопасни условия лични предпазни  
на труд и опазване на средства;  
околната среда - Употребява правилно  
  и по безопасен начин  
  предметите и средствата  
  на труда;  
  - Разпознава потенци-  
  ални опасни ситуации,  
  които биха могли да  
  възникнат в процеса на  
  работа, дефинира и спаз-  
  ва предписанията за сво-  
  евременни действия;  
  - Не допуска опасни  
  ситуации по време на  
  работа, своевременно  
  и компетентно реагира  
  в критична обстановка;  
  - Не допуска наруша-  
  ване на изискванията  
  за опазване на околната  
  среда от замърсяване.  
2. Използва техничес- - Умее да пуска в екс- 25
ките средства за кора- плоатация, настройва и  
боводене обслужва техническите  
  средства за корабоводене  
  съгласно предписанията;  
  - Умее да извлича ин-  
  формация от техничес-  
  ките средства за корабо-  
  водене и да я използва.  
3. Спазва изисквания- - Умее да разчита и да 25
та при товарообра- съставя товарни и  
ботка на кораба и митнически документи;  
грижите за товара по - Умее да използва  
време на рейс справочна и помощна  
  литература;  
  - Може да оценява екс-  
  плоатационните харак-  
  теристики на кораба.  
4. Оперира, класифи- - Обменя информация 20
цира и съхранява чрез корабните радио-  
информация технически средства за  
  свръзка;  
  - Познава и прилага  
  правилата за водене на  
  корабните дневници и  
  документация;  
  - Познава и използва  
  техническите средства  
  и приложния софтуер  
  за получаване, обработ-  
  ване и изпращане на  
  информация.  
  Общо 100
     
5.4. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Завършено професионално обучение с придобиване на трета и четвърта степен на професионална квалификация по професията "Корабоводител" се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
Съдържанието на документите се определя съгласно Държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета (Наредба № 4, ДВ, бр. 41 от 2003 г.) и ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Корабоводител".
6. Изисквания към материалната база
Придобиването на професионална квалификация по професията "Корабоводител" се получава в институции от системата на професионалното образование и обучение, създадени в съответствие с действащото законодателство, в които обучението се извършва по одобрени от Изпълнителна агенция "Морска администрация" (ИАМА) програми от квалифицирани лица и преподаватели, успешно завършили одобрен от ИАМА моделен курс 6.09 на ИМО. Институциите извършват обучението в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Корабоводител" и прилагат система за управление на качеството на учебния процес.
Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, Министерството на транспорта, отрасловите министерства и българските държавни стандарти.
6.1. Учебен кабинет
Обучението по теория на професията се провежда в учебни кабинети.
Минималните изисквания са в съответствие с Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България (чл. 54, 55, 56 и 57). Учебно- материалната база трябва да обхваща всички методически, дидактически, технически и материални средства, необходими за качествено и пълноценно провеждане на учебния процес по определен вид дисциплини.
6.1.1. Основно оборудване и обзавеждане
Учебните зали и лабораториите за провеждане на обучение за придобиване на квалификация трябва да отговарят на следните изисквания:
- да са оборудвани с помощни учебни технически средства, учебна дъска (черна или бяла) с подходящи размери, мултимедийни и други средства за обучение и дидактическа техника, учебно- методически табла, схеми и макети, компютри с необходимото програмно осигуряване за обезпечаване на учебния процес;
- да са спазени нормите за използване на компютърна техника, когато учебната зала е компютърен клас;
- да са спазени допълнителните изисквания по техническа и противопожарна безопасност, когато учебната зала е технически клас;
- да са спазени условията за нормално функциониране на техническото оборудване, посочени от производителя;
- да са спазени санитарно-хигиенните норми.
6.1.2. Учебни помагала
Карти, лоции, навигационни издания и помагала, свързани с корабоплаването и търговската експлоатация на кораба.
6.2. Обучението по практика на професията се провежда под формата на учебно-плавателна и учебно-производствена плавателна практика на корабите с продължителност не по-малко от 3 месеца.
6.3. Учебна работилница
Обучаващата институция трябва да има оборудвана работилница по шлосерство и стругарство за провеждане на общометална практика.
Учебни помагала: табла и схеми, онагледяващи основните производствени процеси по шлосерство и стругарство и здравословните и безопасни условия на труд.
7. Изисквания към обучаващите
7.1. По теория
Институциите, подготвящи морски кадри, са създадени и акредитирани в съответствие с действащото законодателство. Обучението се извършва от квалифицирани лица и преподаватели, завършили висше образование по съответната дисциплина и одобрен от ИАМА моделен курс 6.09 на ИМО.
7.2. По практика
Преподавателите по практика трябва да са квалифицирани лица с придобита правоспособност, която е минимум с една степен по-висока от тази на завършващите.
8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ:
- апробиране на ДОИ в обучаващи институции;
- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
- ежегоден анализ на резултатите и промени в ДОИ при доказана необходимост.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти