Logo Понеделник, 21 Септември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ЕМИСИИТЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ПРИ УПОТРЕБАТА НА ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ В ОПРЕДЕЛЕНИ БОИ, ЛАКОВЕ И АВТОРЕПАРАТУРНИ ПРОДУКТИ

В сила от 06.03.2007 г.
Приета с ПМС № 40 от 23.02.2007 г.

Обн. ДВ. бр.20 от 6 Март 2007г., изм. ДВ. бр.25 от 30 Март 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.84 от 20 Октомври 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят изискванията към определени бои, лакове и авторепаратурни продукти съгласно приложение № 1 с оглед предотвратяване или намаляване замърсяването на въздуха, свързано с участието на летливи органични съединения (ЛОС) при образуването на тропосферен озон, включително норми за максимално допустимо съдържание на ЛОС в продуктите в годно за употреба състояние, и правилата за етикетиране и пускане на пазара на продукти, в т.ч. със съдържание на ЛОС, по-високо от установените норми.

Чл. 2. Наредбата не изключва действието на други нормативни актове, включително свързани с етикетирането, качеството на продуктите, сигурността, защитата на човешкото здраве и околната среда.

Глава втора.
НОРМИ ЗА МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛОС, ЕТИКЕТИРАНЕ И ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА


Чл. 3. (1) Лицата, които пускат на пазара продукти съгласно приложение № 1 със съдържание на ЛОС в тях, трябва да осигурят съответствието им с максимално допустимите норми съгласно приложение № 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.) Лицата, пуснали на пазара за пръв път на територията на Република България продукти съгласно приложение № 1, предоставят информация за предходната календарна година съгласно приложение № 3 на съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) до 31 март на текущата година.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.) За продукти съгласно приложение № 1, към които се прибавят разтворители или други компоненти, съдържащи разтворители, с цел получаване на годен за употреба краен продукт, изискванията на чл. 3, ал. 1 се прилагат към годния за употреба краен продукт.
(2) За определяне съответствието на продуктите съгласно приложение № 1 с нормите съгласно приложение № 2 се използват аналитичните методи съгласно приложение № 4.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.) На етикета върху опаковката на продуктите съгласно приложение № 1 се изписват категорията и подкатегорията на продукта и максимално съдържание на ЛОС в g/l, определено за съответния, годен за употреба, краен продукт.
(2) Текстът на етикета е на български език съгласно образеца по приложение № 5.


Чл. 6. Пускането на пазара и/или употребата на продукти съгласно приложение № 1, несъответстващи на нормите съгласно приложение № 2, се допуска само ако те се използват в инсталации, отговарящи на изискванията на Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96 от 2003 г.), при наличието на утвърден актуален план за управление на разтворителите (ПУР) по чл. 20 от същата наредба или на издадено комплексно разрешително по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.) Лицата, пуснали на пазара на Република България и/или употребили продукти по чл. 6, предоставят информация за предходната календарна година съгласно приложение № 6 на съответната РИОСВ до 31 март на текущата година.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) За целите на възстановяване и поддръжка на обекти (сгради или стари превозни средства), със статут на културни ценности по реда на Закона за културното наследство, министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешение за употреба на точно определени количества продукти, които не съответстват на нормите съгласно приложение № 2 за съдържание на ЛОС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.) Разрешението по ал. 1 важи само за посочените в него видове и количества продукти и има валидност 6 месеца от датата на издаването му.
(3) За издаване на разрешение физическите или юридическите лица подават до министъра на околната среда и водите или до оправомощено от него длъжностно лице заявление на хартиен и магнитен носител съгласно приложение № 7.
(4) Към заявлението по ал. 3 се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) документи, удостоверяващи статута на обекта по Закона за културното наследство, и данни за вида и необходимите количества продукти, валидни за конкретния случай;
2. документ за платена такса.
(5) Министърът на околната среда и водите или оправомощеното от него длъжностно лице разглежда постъпилото заявление, като проверява статута на обекта, заявените количества и информацията за производителя и доставчика.
(6) В 14-дневен срок от получаване на документите по ал. 5 компетентният орган по ал. 3 уведомява заявителя за допуснати грешки и непълноти в тях. Заявителят е длъжен да ги отстрани в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
(7) Разрешението се издава по образец съгласно приложение № 8 в 30-дневен срок от датата на подаване на заявлението или от получаването на цялата необходима информация.
(8) Разрешението се изпраща на заявителя и в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) за включване в информационната система в 5-дневен срок от издаването му.


Чл. 9. След изтичане срока на разрешението лицата, употребили продукти по чл. 8, предоставят информация на РИОСВ съгласно приложение № 6 в 14-дневен срок.


Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Лицата, задължени по наредбата, могат да предоставят на РИОСВ информация или документи на хартиен носител (включително на магнитен носител) или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление.

Глава трета.
ДОКЛАДВАНЕ


Чл. 10. Изпълнителната агенция по околна среда поддържа информационна система съгласно програмата за мониторинг по чл. 11 за съответствие с изискванията на наредбата, включително данни за продуктите по чл. 6 и за издадените разрешителни по чл. 8.


Чл. 11. (1) Министерството на околната среда и водите съвместно с ИАОС разработва програма за мониторинг с цел оценка на съответствието с изискванията на наредбата по отношение на спазването на максимално допустимото съдържание на ЛОС съгласно приложение № 2, изискванията за етикетирането по чл. 5 и допусканите изключения за употреба на продукти по чл. 6 и 8.
(2) Мониторингът по ал. 1 се извършва от министъра на околната среда и водите или от оправомощено от него длъжностно лице или от директора на съответната РИОСВ.
(3) Резултатите от програмата за мониторинг се използват за докладване пред Европейската комисия (ЕК) с цел доказване на съответствие с изискванията на наредбата.


Чл. 12. Министерството на околната среда и водите изготвя доклади в официално приетата от ЕК форма.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Компетентен орган" за прилагане изискванията на наредбата, в т.ч. за своевременното предприемане на необходимите и достатъчни мерки и действия по тяхното налагане, е министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице.
2. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.) "Вещество" е всеки химичен елемент и неговите съединения, образувани в природата или промишлено произведени, независимо от агрегатното им състояние - твърдо, течно или газообразно.
3. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) "Смеси" са смеси или разтвори, съставени от две или повече вещества.
4. "Органично съединение" е всяко съединение, съдържащо въглерод и поне един или повече атоми от следните елементи: водород, кислород, сяра, фосфор, силиций, азот или халогенни, с изключение на въглеродни оксиди и неорганични карбонати и бикарбонати.
5. "Летливо органично съединение (ЛОС)" е всяко органично съединение, което има температура на кипене, по-ниска или равна на 250°С, измерена при стандартно налягане 101,3 kРа.
6. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.) "Годен за употреба краен продукт" е продукт, включващ всички съставки, прибавени преди неговото нанасяне върху повърхността.
7. "Съдържание на ЛОС" е масата на летливите органични съединения, изразена в грамове (g), без да се включва масата на ЛОС, която реагира химически при съхненето, за да образува част от покритието, отнесена спрямо 1 литър (l) от годния за употреба краен продукт съгласно § 1, т. 6.
8. "Органичен разтворител" е всяко ЛОС, което се употребява самостоятелно или в комбинация с други вещества, за да разтваря или да разрежда суровини, продукти или отпадъци, или се употребява като почистващо средство за разтваряне на замърсители или като средство за диспергиране, или за регулиране на вискозитета, или за регулиране на повърхностни напрежения, или като пластификатор или консервант.
9. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) "Продукт за (нанасяне на) покритие" е всяка смес, включително всички органични разтворители или смеси, съдържащи органични разтворители, необходими за правилното и нанасяне, която се използва за образуване на филм с декоративен, защитен или друг функционален ефект на повърхността.
10. "Филм" е непрекъснат слой, получен в резултат на прилагането на едно или повече покрития върху някакъв материал.
11. "Бои и лакове" са продукти, използвани за покрития на сгради, на техни повърхности и принадлежности, и свързаните с тях структури за декоративни, функционални и защитни цели, изброени в подкатегориите съгласно приложение № 1, с изключение на аерозолите.
12. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.) "Продукти за покрития на водна основа (ППВО)" са продукти за покрития, чийто вискозитет се регулира с използване на вода.
13. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.) "Продукти за покрития на основата на разтворител (ППОР)" са продукти за покрития, чийто вискозитет се регулира с използване на органичен разтворител.
14. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.) "Авторепаратурни продукти" (продукти за пребоядисване - поправка на пътни превозни средства) са продукти, които се използват при пребоядисване - поправка на пътни превозни средства от отделните категории съгласно Закона за движението по пътищата или на части от тях в рамките на извършвания ремонт, консервация или декориране на превозното средство извън инсталациите на производителя.
15. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.) "Пускане на пазара" е предоставяне на продуктите на трети лица чрез размяна, срещу заплащане или безплатно. За целите на наредбата вносът на митническата територия на Европейската общност се счита за пускане на пазара.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Наредбата въвежда изискванията на: Директива 2004/42/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно намаляването на емисиите от летливи органични съединения, които се дължат на използването на органични разтворители в някои лакове и бои и в продукти за пребоядисване на превозните средства и за изменение на Директива 1999/13/ЕО, Директива 2008/112/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за изменение на директиви 76/768/ЕИО, 88/378/ЕИО, 1999/13/ЕО на Съвета и директиви 2000/53/ЕО, 2002/96/ЕО и 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с оглед адаптирането им към Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и на Директива 2010/79/ЕС на Комисията от 19 ноември 2010 г. за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Приложение III към Директива 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на емисиите на летливи органични съединения.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации т. 12.1 се отменя.


§ 3. Продукти по чл. 1, несъответстващи на изискванията на чл. 3, които са произведени преди датите, определени за съответните етапи съгласно приложение № 2, могат да се пускат на пазара в срок 12 месеца след същите дати.


§ 4. (1) Първите два доклада по чл. 12 се изготвят и представят на ЕК 18 месеца след датите за постигане на съответствие с максимално допустимото съдържание на ЛОС съгласно приложение № 2, като впоследствие доклади се изготвят и представят на ЕК на всеки 5 години.
(2) Годишни данни се предоставят на ЕК при поискване.


§ 5. Анализите за установяване съответствието на продуктите по наредбата чрез използване на аналитични методи съгласно приложение № 4 към чл. 4, ал. 2 се извършват от акредитирани лаборатории от 1 януари 2008 г.


§ 6. Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице дава указания по прилагането на наредбата.


§ 7. Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице упражнява контрол за спазване изискванията на наредбата.


§ 8. (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Наредбата се приема на основание чл. 11а, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.


§ 8а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Навсякъде в наредбата думите "регистриран като паметник на културата", "паметник на културата", "определени като паметници на културата", "паметници на културата", "Закон/а за паметниците на културата и музеите" и "чл. 4 от Закона за паметниците на културата и музеите" се заменят съответно със "статут на културна ценност", "културна ценност", "със статут на културни ценности", "културни ценности" и "Закон/а за културното наследство".


§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41 ОТ 19 МАРТ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 30.03.2010 Г.)

§ 3. Разпоредбите на § 1, т. 6, букви "б" и "г" влизат в сила от 1 юни 2010 г.


§ 4. За продуктите по приложение № 1 към чл. 1 от Наредбата за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти, които са произведени преди влизането в сила на постановлението и съответстват на приложение № 2 от същата наредба, изискванията на чл. 5 влизат в сила 24 месеца след датата на обнародване на постановлението.


§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227 ОТ 16 ОКТОМВРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛНЕНИЕ И ОТМЕНЯНЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 20.10.2017 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1, т. 7 по отношение на разпоредбата на чл. 14б, ал. 2, която влиза в сила от 1 януари 2025 г.

Приложение № 1 към чл. 1

(Изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.)

Категории и подкатегории бои, лакове и авторепаратурни продукти

1. Категория "Бои и лакове"
За целите на наредбата "бои и лакове" са продуктите, изброени в подкатегории по-нататък, с изключение на аерозолите. Това са продукти за нанасяне на покрития, използвани за сгради, техни повърхности и принадлежности, и свързаните с тях структури за декоративни, функционални и защитни цели.
Подкатегории:
а) "Продукти за матови покрития за вътрешни стени и тавани" - предназначени за вътрешни стени и тавани със степен на блясък

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти