Logo Сряда, 14 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ЕМИСИИТЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ПРИ УПОТРЕБАТА НА ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ В ОПРЕДЕЛЕНИ БОИ, ЛАКОВЕ И АВТОРЕПАРАТУРНИ ПРОДУКТИ

В сила от 06.03.2007 г.
Приета с ПМС № 40 от 23.02.2007 г.

Обн. ДВ. бр.20 от 6 Март 2007г., изм. ДВ. бр.25 от 30 Март 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.84 от 20 Октомври 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят изискванията към определени бои, лакове и авторепаратурни продукти съгласно приложение № 1 с оглед предотвратяване или намаляване замърсяването на въздуха, свързано с участието на летливи органични съединения (ЛОС) при образуването на тропосферен озон, включително норми за максимално допустимо съдържание на ЛОС в продуктите в годно за употреба състояние, и правилата за етикетиране и пускане на пазара на продукти, в т.ч. със съдържание на ЛОС, по-високо от установените норми.

Чл. 2. Наредбата не изключва действието на други нормативни актове, включително свързани с етикетирането, качеството на продуктите, сигурността, защитата на човешкото здраве и околната среда.

Глава втора.
НОРМИ ЗА МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛОС, ЕТИКЕТИРАНЕ И ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА


Чл. 3. (1) Лицата, които пускат на пазара продукти съгласно приложение № 1 със съдържание на ЛОС в тях, трябва да осигурят съответствието им с максимално допустимите норми съгласно приложение № 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.) Лицата, пуснали на пазара за пръв път на територията на Република България продукти съгласно приложение № 1, предоставят информация за предходната календарна година съгласно приложение № 3 на съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) до 31 март на текущата година.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.) За продукти съгласно приложение № 1, към които се прибавят разтворители или други компоненти, съдържащи разтворители, с цел получаване на годен за употреба краен продукт, изискванията на чл. 3, ал. 1 се прилагат към годния за употреба краен продукт.
(2) За определяне съответствието на продуктите съгласно приложение № 1 с нормите съгласно приложение № 2 се използват аналитичните методи съгласно приложение № 4.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.) На етикета върху опаковката на продуктите съгласно приложение № 1 се изписват категорията и подкатегорията на продукта и максимално съдържание на ЛОС в g/l, определено за съответния, годен за употреба, краен продукт.
(2) Текстът на етикета е на български език съгласно образеца по приложение № 5.


Чл. 6. Пускането на пазара и/или употребата на продукти съгласно приложение № 1, несъответстващи на нормите съгласно приложение № 2, се допуска само ако те се използват в инсталации, отговарящи на изискванията на Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96 от 2003 г.), при наличието на утвърден актуален план за управление на разтворителите (ПУР) по чл. 20 от същата наредба или на издадено комплексно разрешително по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.) Лицата, пуснали на пазара на Република България и/или употребили продукти по чл. 6, предоставят информация за предходната календарна година съгласно приложение № 6 на съответната РИОСВ до 31 март на текущата година.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) За целите на възстановяване и поддръжка на обекти (сгради или стари превозни средства), със статут на културни ценности по реда на Закона за културното наследство, министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешение за употреба на точно определени количества продукти, които не съответстват на нормите съгласно приложение № 2 за съдържание на ЛОС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.) Разрешението по ал. 1 важи само за посочените в него видове и количества продукти и има валидност 6 месеца от датата на издаването му.
(3) За издаване на разрешение физическите или юридическите лица подават до министъра на околната среда и водите или до оправомощено от него длъжностно лице заявление на хартиен и магнитен носител съгласно приложение № 7.
(4) Към заявлението по ал. 3 се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) документи, удостоверяващи статута на обекта по Закона за културното наследство, и данни за вида и необходимите количества продукти, валидни за конкретния случай;
2. документ за платена такса.
(5) Министърът на околната среда и водите или оправомощеното от него длъжностно лице разглежда постъпилото заявление, като проверява статута на обекта, заявените количества и информацията за производителя и доставчика.
(6) В 14-дневен срок от получаване на документите по ал. 5 компетентният орган по ал. 3 уведомява заявителя за допуснати грешки и непълноти в тях. Заявителят е длъжен да ги отстрани в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
(7) Разрешението се издава по образец съгласно приложение № 8 в 30-дневен срок от датата на подаване на заявлението или от получаването на цялата необходима информация.
(8) Разрешението се изпраща на заявителя и в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) за включване в информационната система в 5-дневен срок от издаването му.


Чл. 9. След изтичане срока на разрешението лицата, употребили продукти по чл. 8, предоставят информация на РИОСВ съгласно приложение № 6 в 14-дневен срок.


Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Лицата, задължени по наредбата, могат да предоставят на РИОСВ информация или документи на хартиен носител (включително на магнитен носител) или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление.

Глава трета.
ДОКЛАДВАНЕ


Чл. 10. Изпълнителната агенция по околна среда поддържа информационна система съгласно програмата за мониторинг по чл. 11 за съответствие с изискванията на наредбата, включително данни за продуктите по чл. 6 и за издадените разрешителни по чл. 8.


Чл. 11. (1) Министерството на околната среда и водите съвместно с ИАОС разработва програма за мониторинг с цел оценка на съответствието с изискванията на наредбата по отношение на спазването на максимално допустимото съдържание на ЛОС съгласно приложение № 2, изискванията за етикетирането по чл. 5 и допусканите изключения за употреба на продукти по чл. 6 и 8.
(2) Мониторингът по ал. 1 се извършва от министъра на околната среда и водите или от оправомощено от него длъжностно лице или от директора на съответната РИОСВ.
(3) Резултатите от програмата за мониторинг се използват за докладване пред Европейската комисия (ЕК) с цел доказване на съответствие с изискванията на наредбата.


Чл. 12. Министерството на околната среда и водите изготвя доклади в официално приетата от ЕК форма.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Компетентен орган" за прилагане изискванията на наредбата, в т.ч. за своевременното предприемане на необходимите и достатъчни мерки и действия по тяхното налагане, е министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице.
2. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.) "Вещество" е всеки химичен елемент и неговите съединения, образувани в природата или промишлено произведени, независимо от агрегатното им състояние - твърдо, течно или газообразно.
3. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) "Смеси" са смеси или разтвори, съставени от две или повече вещества.
4. "Органично съединение" е всяко съединение, съдържащо въглерод и поне един или повече атоми от следните елементи: водород, кислород, сяра, фосфор, силиций, азот или халогенни, с изключение на въглеродни оксиди и неорганични карбонати и бикарбонати.
5. "Летливо органично съединение (ЛОС)" е всяко органично съединение, което има температура на кипене, по-ниска или равна на 250°С, измерена при стандартно налягане 101,3 kРа.
6. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.) "Годен за употреба краен продукт" е продукт, включващ всички съставки, прибавени преди неговото нанасяне върху повърхността.
7. "Съдържание на ЛОС" е масата на летливите органични съединения, изразена в грамове (g), без да се включва масата на ЛОС, която реагира химически при съхненето, за да образува част от покритието, отнесена спрямо 1 литър (l) от годния за употреба краен продукт съгласно § 1, т. 6.
8. "Органичен разтворител" е всяко ЛОС, което се употребява самостоятелно или в комбинация с други вещества, за да разтваря или да разрежда суровини, продукти или отпадъци, или се употребява като почистващо средство за разтваряне на замърсители или като средство за диспергиране, или за регулиране на вискозитета, или за регулиране на повърхностни напрежения, или като пластификатор или консервант.
9. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) "Продукт за (нанасяне на) покритие" е всяка смес, включително всички органични разтворители или смеси, съдържащи органични разтворители, необходими за правилното и нанасяне, която се използва за образуване на филм с декоративен, защитен или друг функционален ефект на повърхността.
10. "Филм" е непрекъснат слой, получен в резултат на прилагането на едно или повече покрития върху някакъв материал.
11. "Бои и лакове" са продукти, използвани за покрития на сгради, на техни повърхности и принадлежности, и свързаните с тях структури за декоративни, функционални и защитни цели, изброени в подкатегориите съгласно приложение № 1, с изключение на аерозолите.
12. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.) "Продукти за покрития на водна основа (ППВО)" са продукти за покрития, чийто вискозитет се регулира с използване на вода.
13. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.) "Продукти за покрития на основата на разтворител (ППОР)" са продукти за покрития, чийто вискозитет се регулира с използване на органичен разтворител.
14. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.) "Авторепаратурни продукти" (продукти за пребоядисване - поправка на пътни превозни средства) са продукти, които се използват при пребоядисване - поправка на пътни превозни средства от отделните категории съгласно Закона за движението по пътищата или на части от тях в рамките на извършвания ремонт, консервация или декориране на превозното средство извън инсталациите на производителя.
15. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.) "Пускане на пазара" е предоставяне на продуктите на трети лица чрез размяна, срещу заплащане или безплатно. За целите на наредбата вносът на митническата територия на Европейската общност се счита за пускане на пазара.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Наредбата въвежда изискванията на: Директива 2004/42/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно намаляването на емисиите от летливи органични съединения, които се дължат на използването на органични разтворители в някои лакове и бои и в продукти за пребоядисване на превозните средства и за изменение на Директива 1999/13/ЕО, Директива 2008/112/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за изменение на директиви 76/768/ЕИО, 88/378/ЕИО, 1999/13/ЕО на Съвета и директиви 2000/53/ЕО, 2002/96/ЕО и 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с оглед адаптирането им към Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и на Директива 2010/79/ЕС на Комисията от 19 ноември 2010 г. за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Приложение III към Директива 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на емисиите на летливи органични съединения.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации т. 12.1 се отменя.


§ 3. Продукти по чл. 1, несъответстващи на изискванията на чл. 3, които са произведени преди датите, определени за съответните етапи съгласно приложение № 2, могат да се пускат на пазара в срок 12 месеца след същите дати.


§ 4. (1) Първите два доклада по чл. 12 се изготвят и представят на ЕК 18 месеца след датите за постигане на съответствие с максимално допустимото съдържание на ЛОС съгласно приложение № 2, като впоследствие доклади се изготвят и представят на ЕК на всеки 5 години.
(2) Годишни данни се предоставят на ЕК при поискване.


§ 5. Анализите за установяване съответствието на продуктите по наредбата чрез използване на аналитични методи съгласно приложение № 4 към чл. 4, ал. 2 се извършват от акредитирани лаборатории от 1 януари 2008 г.


§ 6. Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице дава указания по прилагането на наредбата.


§ 7. Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице упражнява контрол за спазване изискванията на наредбата.


§ 8. (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Наредбата се приема на основание чл. 11а, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.


§ 8а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Навсякъде в наредбата думите "регистриран като паметник на културата", "паметник на културата", "определени като паметници на културата", "паметници на културата", "Закон/а за паметниците на културата и музеите" и "чл. 4 от Закона за паметниците на културата и музеите" се заменят съответно със "статут на културна ценност", "културна ценност", "със статут на културни ценности", "културни ценности" и "Закон/а за културното наследство".


§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41 ОТ 19 МАРТ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 30.03.2010 Г.)

§ 3. Разпоредбите на § 1, т. 6, букви "б" и "г" влизат в сила от 1 юни 2010 г.


§ 4. За продуктите по приложение № 1 към чл. 1 от Наредбата за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти, които са произведени преди влизането в сила на постановлението и съответстват на приложение № 2 от същата наредба, изискванията на чл. 5 влизат в сила 24 месеца след датата на обнародване на постановлението.


§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227 ОТ 16 ОКТОМВРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛНЕНИЕ И ОТМЕНЯНЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 20.10.2017 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1, т. 7 по отношение на разпоредбата на чл. 14б, ал. 2, която влиза в сила от 1 януари 2025 г.

Приложение № 1 към чл. 1

(Изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.)

Категории и подкатегории бои, лакове и авторепаратурни продукти

1. Категория "Бои и лакове"
За целите на наредбата "бои и лакове" са продуктите, изброени в подкатегории по-нататък, с изключение на аерозолите. Това са продукти за нанасяне на покрития, използвани за сгради, техни повърхности и принадлежности, и свързаните с тях структури за декоративни, функционални и защитни цели.
Подкатегории:
а) "Продукти за матови покрития за вътрешни стени и тавани" - предназначени за вътрешни стени и тавани със степен на блясък Ј 25ё60°.
б) "Продукти за гланцови покрития за вътрешни стени и тавани" - предназначени за нанасяне на вътрешни стени и тавани със степен на блясък > 25ё60°.
в) "Продукти за покрития за външни стени на минерална основа" - предназначени за прилагане на външни стени, зидария, тухли или мазилка.
г) "Вътрешни/външни декоративни и покривни бои за дърво, метал или пластмаса" - предназначени за декориране и плакиране и които образуват непрозрачен филм. Тези продукти за покрития са предназначени за дърво, метал или пластмасова основа. Тази подкатегория включва долен слой и междинно покритие.
д) "Вътрешни/външни декоративни лакове и байцове за дърво" - предназначени за образуване на прозрачен или полупрозрачен филм за декориране и защита на дърво, метал и пластмаса.
Тази подкатегория включва непрозрачните байцове за дърво. "Непрозрачен байц за дърво" е продукт за покритие, който образува непрозрачен филм за декорация и защита на дървесина от атмосферни въздействия, както е определено в EN 927-1, в рамките на полуустойчива категория.
е) "Тънкослойни байцове за дърво" - тънкослойни байцове за дърво, които в съответствие с EN 927-1:1996 дават дебелина, по-малка от 5 µm при изпитване съгласно ISO 2808:1997, метод 5A.
ж) "Грундове" - продукти за покритие с уплътняващи и/или изолиращи свойства, предназначени за прилагане върху дърво, стени и тавани.
з) "Фиксиращи грундове" - продукт за покрития, предназначени за стабилизиране на ронливи основи или за придаване на водоизолационни свойства и/или за защита на дървесина срещу "синя плесен".
и) "Еднокомпонентни продукти за покрития" - базирани на филмообразуващ материал. Те са предназначени за приложения, изискващи специално изпълнение, като грунд и финишно покритие за пластмаси, грунд за черни метали, грунд за цветни метали като цинк и алуминий, антикорозионни покрития, подови покрития, включително за циментови и дървени подове, "антиграфити", трудногорими покрития, както и покрития за хранително-вкусовата промишленост и здравеопазването, отговарящи на хигиенните стандарти.
к) "Двукомпонентни продукти за покрития" - със същата употреба като еднокомпонентните, но с втори компонент (например третични амини), добавен непосредствено преди употребата.
л) "Многоцветни продукти за покрития" - предназначени да дават два тона или многоцветен ефект при непосредствено еднократно нанасяне.
м) "Продукти за декоративни покрития" - предназначени да придадат специфичен естетичен ефект върху специално подготвени предварително боядисани основи или покрития, впоследствие обработени с различни инструменти през етапа на съхнене.

2. Категория "Авторепаратурни продукти"
За целите на наредбата "авторепаратурни продукти" са изброените по-нататък подкатегории. Те се използват при поправка и пребоядисване на пътни превозни средства, определени със Закона за движението по пътищата, на части от тях или прилагани като част от ремонта за външна защита или декорация извън производствените инсталации.
Подкатегории:
а) "Подготвителни и почистващи продукти" - предназначени да отстраняват стари покрития и ръжда по механичен или химичен път или за осигуряване за ново покритие:
аа) (изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.) "подготвителни продукти" - включват продукти за почистване на пистолети (пневматични пистолети за нанасяне на покрития и друго оборудване), продукти за отстраняване на стари бои, обезмаслители (включително антистатици за пластмаси) и продукт за отстраняване на силикон;
бб) "продукт за предварително почистване" - предназначен за отстраняване на замърсявания от повърхността при подготовката и непосредствено преди нанасянето на покриващия материал.
б) "Кит" - плътен материал, предназначен за запълване на дълбоки повърхностни дефекти непосредствено преди нанасянето на шприц кит.
в) "Грунд" - предназначен за нанасяне върху чисти метални повърхности или съществуващо финишно покритие, осигуряващо корозионна защита до нанасяне на шприц кита:
аа) "Шприц кит" - продукт за покритие, предназначен за прилагане непосредствено преди нанасяне на последния повърхностен слой за придаване на устойчивост при корозия и прилепване на най-горния слой и за да подпомогне образуването на еднородно покритие и запълване на малки повърхностни дефекти;
бб) "универсален грунд за метал" - продукт за покритие, предназначен за употреба като грунд за подобряване на адхезията, грунд за защитно покритие, грунд за изравняване на повърхностите, междинен слой, прахов грунд, грунд от т.нар. тип "мокро върху мокро", кит за неизшкурени повърхности и шприц китове;
вв) "грунд за временна защита" - продукт за покритие, съдържащ поне 0,5 на сто (масови процента) фосфорна киселина, предназначен за прилагане директно върху чисти метални повърхности за осигуряване на корозионна устойчивост и адхезия; грундове за заваръчни шевове; разяждащи (ецващи) разтвори за галванични и поцинковани повърхности.
г) "Продукт за финишно покритие" - всеки продукт за пигментно покритие, предназначен за нанасяне в един слой или многослойна система за осигуряване на гланц и дълготрайност. Включва всички продукти като основни покрития (т.нар. "база") и безцветни покрития:
аа) "продукт за основно покритие (база)" - съдържащ пигмент, предназначен да придаде цвят или друг желан оптичен ефект, но не и блясък или устойчивост на покритието;
бб) "продукт за прозрачно покритие" - предназначен да осигури транспарентно покритие, придавайки окончателен блясък и устойчивост на покрития, нанесени преди това.
д) "Продукти за специални финишни (завършващи) покрития" - предназначени за нанасяне като горни покрития, изискващи специални свойства, като металически или перлен ефект, в единичен слой, висококачествен плътен цвят и т.н., безцветни покрития (например устойчиви на надраскване и флуорни безцветни покрития), светлоотразителни основни покрития, структурни покрития (например от типа "ковано желязо" - хамершлак лак), "противоплъзгащи" покрития, подпокривни уплътнители, покрития от т.нар. тип "анти чип", финишни покрития за вътрешна употреба (вътрешността на МПС), и аерозоли.


Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1

(Доп. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.)


Норми за максимално допустимо съдържание на ЛОС в продукти по чл. 1
 

А. Категория "Бои и лакове"

Подкатегория на продукта Тип Етап 1(*) Етап 2(*)
    (от 1 януари 2007 г.) (от 1 януари 2010 г.)
1 2 3 4
a) Продукти за матови покрития за вътрешни (1)ППВО 75 30
стени и тавани блясък < 25 до 60° (2)ППОР 400 30
б) Продукти за гланцови покрития за вътрешни ППВО 150 100
стени и тавани блясък > 25 до 60° ППОР 400 100
в) Продукти за покрития за външни стени на ППВО 75 40
минерална основа - предназначени за прилагане ППОР 450 430
на външни стени, зидария, тухли или мазилка      
г) Вътрешни/външни декоративни и покривни ППВО 150 130
бои за дърво, метал или пластмаса ППОР 400 300
д) Вътрешни/външни декоративни лакове и ППВО 150 130
байцове за дърво, включително непрозрачни ППОР 500 400
байцове за дърво      
е) Вътрешни и външни тънкослойни байцове ППВО 150 130
за дърво ППОР 700 700
ж) Грундове ППВО 50 30
  ППОР 450 350
з) Фиксиращи грундове ППВО 50 30
  ППОР 750 750
и) Еднокомпонентни продукти за покрития ППВО 140 140
  ППОР 600 500
к) Двукомпонентни продукти за покрития ППВО 140 140
  ППОР 550 500
л) Многоцветни продукти за покрития ППВО 150 100
  ППОР 400 100
м) Продукти за декоративни покрития ППВО 300 200
  ППОР 500 200
(*) Всички норми са изразени в g/l годен за употреба краен продукт.
(1)ППВО - продукти за покрития на водна основа.
(2)ППОР - продукти за покрития на основата на органичен разтворител.
 
Б. Категория "Авторепаратурни продукти"
Подкатегория на продукта Фаза 1(*)
  (от 1 януари 2007 г.)
a) Подготвителни и почистващи продукти  
- Подготвителни продукти 850
- Продукти за предварително почистване 200
б) Кит - всички видове 250
в) Грунд  
- Шприц кит и универсален грунд за метал 540
- Грунд за временна защита 780
г) Продукт за финишно покритие 420
д) Продукти за специални финишни покрития 840
(*) Нормите са изразени в g/l годен за употреба краен продукт с изключение на подкатегория "a", при която трябва да се извади съдържанието на водата в продукта, годен за употреба.
 


Приложение № 3 към чл. 3, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.)


Информация
за пуснати на пазара продукти за нанасяне на покрития
по чл. 3 от Наредбата за ограничаване емисиите на ЛОС
при употребата на органични разтворители в определени
бои, лакове и авторепаратурни продукти от:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на лицето, което пуска на пазара продукти на територията на Република България за пръв път производител, вносител, упълномощен представител дистрибутор и др., адрес, тел., e-mail, БУЛСТАТ (ЕИК и ЕГН), лице за контакти

 

Във връзка със задължението по чл. 3, ал. 2 от Наредбата за ограничаване емисиите на ЛОС при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти декларирам следните видове и количества продукти:

 
Категория на Количество Лице, което пуска на пазара продукти на територията на Забележка
по продукта (в кg/година) Република България за пръв път  
ред     производител упълномощен представител, вносител  
        дистрибутор и др.    
I Бои и лакове          
II. Авторепаратурни          
  продукти          

 

Известно ми е, че за представянето на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и подлежа на санкциониране по чл. 34д от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

 
Дата: Подпис:


Приложение № 4 към чл. 4, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.)

Аналитични методи за определяне съдържанието на ЛОС в продуктите по чл. 1

Разрешен метод за анализ на продукти със съдържание на ЛОС до 15 тегловни процента и без реактивни разредители в състава си:

Параметър Единица Опитно определяне
  мярка метод дата на
      публикуване
Съдържание на ЛОС g/l ISO 11890-2 2006 г.

Разрешени методи за анализ на продукти със съдържание на ЛОС, равно на или по-голямо от 15 тегловни процента, и без реактивни разредители в състава си:

Параметър Единица Опитно определяне
  мярка метод дата на
      публикуване
Съдържание на ЛОС g/l ISO 11890-1 2007 г.
Съдържание на ЛОС g/l ISO 11890-2 2006 г.

Разрешен метод за анализ на продукти, съдържащи ЛОС и имащи реактивни разредители в състава си:

Параметър Единица Опитно определяне
  мярка метод дата на
      публикуване
Съдържание на ЛОС g/l ASTMD 2369 2003 г.


Приложение № 5 към чл. 5, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.)

Образец: Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.: А/а) е 30 g/l.


Приложение № 6 към чл. 7 и 9

(Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.)


Информация
 
за употребени продукти за нанасяне на покрития по чл. 6 и 8 от Наредбата за ограничаване емисиите на ЛОС при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти от:
 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на лицето - потребител (оператор, лице, стопанисващо обект - културна ценност), адрес, тел., e-mail, БУЛСТАТ (ЕИК и ЕГН), лице за контакт)
 
Във връзка със задължението по чл. 7 (чл. 9) от Наредбата за ограничаване емисиите на ЛОС при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти декларирам следните видове и количества продукти по чл. 6 (чл. 8) от наредбата:
 
Категория Тип на продукта Количество Произво- Достав- Вноси- Съдържа- Забе-
по и подкатегория съгласно прило- (кг/г) дител чик тел ние на лежка
ред на продукта жение № 2         ЛОС (g/l)  
    (ППВО или            
    ППОР)(1)            
                 
I. Бои и лакове              
1. Подкатегория "а" ППВО            
    ППОР            
2. Подкатегория "б" ППВО            
    ППОР            
 
.....................................................
.....................................................
......................................
 
.............................
................................
................................
.......................
II. Авторепаратурни продукти              
 
.....................................................
.....................................................
......................................
 
.............................
................................
................................
.......................
   
Забележки: 1. Операторите на инсталации по Наредба № 7 от 2003 г. вписват №/дата на решението на РИОСВ за утвърден първоначален ПУР и №/дата на документ, удостоверяващ наличието на утвърден актуален ПУР за предходния период.
  2. Лицата по чл. 8 вписват и номер и дата на разрешението за употреба на продукти.
   
Известно ми е, че за представянето на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и подлежа на санкциониране по чл. 34д от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(1) Продукти за покрития на водна основа и продукти за покрития на основа органичен разтворител.
 
Дата: Подпис:
   


Приложение № 7 към чл. 8, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2017 г., в сила от 20.10.2017 г.)

                                                                                                                                До .....................................

                                                                                                                                гр. .....................................

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за издаване на разрешение за употреба на продукти по чл. 8, ал. 3 от Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (наредбата)

 

от .........................................................................................................................................................................

(наименование, име, адрес, БУЛСТАТ, ЕИК*1, ЕГН, електронна поща, телефон на лицето, стопанисващо обекта, статут на културна ценност по Закона за културното наследство, местонахождение и точен адрес на обекта)

 

На основание чл. 8 от наредбата за нуждите от реставрация и поддържане на обект (сграда или старо превозно средство) ...........................................................................................................................................,

                                                     (точно наименование на обекта)

с настоящото заявявам необходимостта от закупуване (доставка) и употреба на продукти за нанасяне на покрития, неотговарящи на изискванията за максимално съдържание на ЛОС по чл. 3 от наредбата, както следва

 

Наименование на продукта

Категория, подкатегория и тип на продукта съгласно приложение № 2

Норма за максимално съдържание на ЛОС
(в g/l)

Максимално допустимо съдържание на ЛОС в готовия за употреба краен продукт (в g/l) съгласно приложение № 2

Количество (в kg)

............

...............

...........

...................

..........

 

 

Декларирам, че:

1. Разрешените количества от посочените продукти за нанасяне на покрития ще бъдат използвани само за нуждите на посочения по-горе обект в срок до ......................

2. Посочените продукти ще бъдат доставени от:

..............................................................................................................................................................

(наименование (име), адрес, БУЛСТАТ, ЕИК, телефон на производителя (доставчика)

 

Известно ми е, че за представянето на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и подлежа на санкциониране по чл. 34д от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

 

Желая да получа разрешението за закупуване (доставка) и употреба на продукти за нанасяне на покрития съгласно чл. 8, ал. 7 от наредбата:

0 лично от звеното за административно обслужване при РИОСВ;

0 чрез пощенски оператор на адрес:.................................................................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

0 като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

0 като вътрешна куриерска пратка;

0 като международна препоръчана пощенска пратка;

0 по електронен път на посочената електронна поща.

 

Дата:                                                                               Подпис:

                                                                                        Печат на декларатора:

                                                                                        (собственик или лицето, стопанисващо обекта)

 

Приложения: документи, удостоверяващи статута на обекта съгласно Закона за културното наследство, и критериите, въз основа на които е определен статутът на обекта.

____________

*1 Единен идентификационен код по Закона за търговския регистър.

Приложение № 8 към чл. 8, ал. 7

(Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.)


РАЗРЕШЕНИЕ ЗА УПОТРЕБА
№ ........... / ........... г.
 
На основание чл. 8 от Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти във връзка със:
 
1. Постъпило заявление съгласно чл. 8, ал. 3 № ...................../дата .........................., заявител.
2. Документ, удостоверяващ статута на обекта като културна ценност № ........................., дата ......................................................................................................................................................................................
3. Критерии за определяне статута на обекта, както следва:
- ......................................................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Разрешавам на:
 
..........................................................................................................................................................................................,
(наименование, име, адрес, БУЛСТАТ (ЕИК, ЕГН), телефон на лицето, стопанисващо обекта,
местонахождение и точен адрес на обекта (сграда или старо превозно средство),
със статут на културна ценност по Закона за културното наследство, с адрес:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
(точен адрес или регистрация на обекта)
да употреби за нуждите на реставрацията и поддържането на обект ......................................., със статут на културна ценност, и посочените основания, продукти за нанасяне на покрития по чл. 8 от наредбата, както следва:
1. Търговско наименование на продукта.
2. Категория, подкатегория и тип на продукта съгласно приложение № 2.
3. Норма за максимално допустимо съдържание на ЛОС, g/l.
4. Максимално съдържание на ЛОС в готовия за употреба краен продукт, g/l.
5. Количество, kg.
6. Разрешението за употреба на посочените продукти за нанасяне на покрития е валидно в срок от (дата) до (дата).
7. Разрешените продукти и количества по чл. 8 могат да се употребяват само за възстановяване и поддръжка на обекта, за който е получено разрешителното.
8. В 14-дневен срок от изтичането на срока на разрешителното да се предостави информация в РИОСВ за употребата на продукта по приложение № 6.
 
Разрешението може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщението му.
 
Дата: Компетентен орган:
  Подпис:
  Печат:
   


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти