Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЗАПАЛКИТЕ ОТ 2007 Г.

В сила от 11.05.2007 г.
Приета с ПМС № 41 от 26.02.2007 г.

Обн. ДВ. бр.20 от 6 Март 2007г., отм. ДВ. бр.87 от 31 Октомври 2017г.


Отменена с параграф единствен, т. 1 от Постановление № 242 от 26 октомври 2017 г. за отменяне на нормативни актове на Министерския съвет - ДВ, бр. 87 от 31 октомври 2017 г., в сила от 04.11.2017 г.

Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията за безопасност на всички видове запалки, предназначени за ползване от потребители, включително на такива с необичаен външен вид.
(2) Наредбата не се прилага за запалки за многократна употреба, за които лицето, отговарящо за първото им пускане на пазара, може да представи при искане от страна на длъжностни лица на Комисията за защита на потребителите документите, удостоверяващи, че запалките са проектирани, произведени и пуснати на пазара по начин, гарантиращ безопасната им употреба за срок най-малко 5 години, през който запалките могат да се ремонтират, и които отговарят на следните условия:
1. производителят е предоставил двугодишна писмена гаранция за всяка запалка;
2. запалките са проектирани по такъв начин, че да могат да се ремонтират и презареждат безопасно през целия срок на тяхната употреба, в т. ч. техният запалителен механизъм;
3. частите на запалките, които могат да се износят или да престанат да функционират в резултат на продължителна употреба след изтичането на срока на гаранцията, са достъпни и могат да се намерят на пазара с оглед тяхната замяна или ремонтиране от оторизиран фирмен сервиз за техническо обслужване на територията на Европейския съюз.

Чл. 2. Наредбата има за цел да осигури пускането на пазара само на запалки, които са обезопасени при използването им от деца, и предотвратяване на рисковете за здравето и безопасността на потребителите, произтичащи от използването на запалки с необичаен външен вид.


Чл. 3. Забранява се вносът, съхранението с цел предоставяне на разположение на потребителите срещу заплащане или безвъзмездно, пускането на пазара, в т. ч. продажбата или безвъзмездното предоставяне на потребителите, на:
1. запалки с необичаен външен вид;
2. запалки за еднократна употреба, които не са обезопасени при използване от деца;
3. запалки за многократна употреба, които не са обезопасени при използване от деца, с изключение на запалките, които отговарят на изискванията на чл. 1, ал. 2.


Чл. 4. Запалките са обезопасени при използване от деца, когато:
1. съответстват на националните стандарти на държавите - членки на Европейския съюз, които въвеждат европейския стандарт EN 13 869:2002, с изключение на т. 3.1, 3.4 и 5.2.3 от него;
2. съответстват на нормативно установените изисквания за безопасност на запалките на държави, които не са членки на Европейския съюз, равностойни на изискванията, съдържащи се в наредбата.


Чл. 5. Лицето, което отговаря за първото пускане на запалки на пазара, е длъжно:
1. да съхранява и при искане от страна на длъжностни лица на Комисията за защита на потребителите да им предоставя незабавно документа за извършено изпитване за обезопасяване при използване от деца на всеки модел запалка, пусната на пазара, придружен от съответните мостри;
2. да представи при поискване от длъжностни лица на Комисията за защита на потребителите документ, удостоверяващ, че запалките от всяка партида, пуснати на пазара, съответстват на модела на запалка, който е бил подложен на изпитване, и на документацията за програмата за изпитване и контрол, на които се основава оценката за съответствие;
3. да проверява постоянно чрез използването на подходящи методи за изпитване съответствието на произведените запалки с техническите характеристики, приети за обезопасяването им при използване от деца, и да съхранява за предоставяне на длъжностните лица на Комисията за защита на потребителите производствените регистри, в които се посочва, че всички произведени запалки съответстват на изпитания модел;
4. да съхранява и при поискване от длъжностни лица на Комисията за защита на потребителите да предоставя незабавно нов документ за извършено изпитване за обезопасяване на запалката при използването ? от деца при наличието на значително изменение в модела на запалката, което може да доведе до неговото несъответствие с изискванията на наредбата.


Чл. 6. Дистрибуторите са длъжни да съхраняват и при поискване от длъжностни лица на Комисията за защита на потребителите да предоставят в определения от тях срок цялата документация, необходима за установяване на лицето, което им е доставило запалките, които се пускат на пазара, с оглед осигуряване проследяване на производителя на запалки по цялата верига на търговската реализация.


Чл. 7. Лицето, което отговаря за първото пускане на запалките на пазара, или дистрибуторът са длъжни да изтеглят запалките от пазара, за които не могат да представят документите по чл. 5 и 6 в определения от длъжностните лица на Комисията за защита на потребителите срок.


Чл. 8. (1) Документът за извършено изпитване за обезопасяване при използване от деца на всеки модел запалка, пусната на пазара, съдържа задължително следната информация:
1. наименование, седалище и адрес на управление на производителя или на вносителя, когато запалките са от внос;
2. пълно описание на запалката, включително размер, форма, тегло, гориво, максимално съдържание на горивото в резервоара, запалителен механизъм и описание на нейното устройство, техническия план, техническите и други характеристики, имащи за цел да осигурят обезопасяване на запалката при използването ? от деца; документът за извършено изпитване за обезопасяване при използване от деца съдържа подробно описание на всички размери, необходимата сила или други характеристики, които могат да окажат влияние върху обезопасяването на запалката при използване от деца, включително допустимите отклонения на производителя от всяка от посочените по-горе характеристики;
3. подробно описание на извършените изпитвания и на получените резултати, дата и място, където са проведени изпитванията, наименование на органа, извършил изпитванията, информация за квалификацията и компетентността на органа, извършил изпитванията;
4. мястото, където запалките се произвеждат или са били произведени;
5. мястото, където се съхраняват документите по чл. 5, т. 1 и 4;
6. информация за акредитацията (заповед и сертификат за акредитация и/или преакредитация) или за признаване на лабораторията, извършила изпитванията.
(2) Документите за извършено изпитване за обезопасяване на запалките при използване от деца се изготвят съответно от:
1. изпитвателни лаборатории, които отговарят на изискванията на националните стандарти на страните - членки на Европейския съюз, които въвеждат европейския стандарт EN ISO/IEC 17025:2005 "Общи изисквания за компетентност на лабораториите при извършване на изпитване и/или калибриране", за извършване изпитвания на запалки за обезопасяването им при използване от деца, одобрени от член на Международната организация за сътрудничество на акредитираните лаборатории (ILAC) или от лаборатории, които са били признати от съответния компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, за извършване на тази дейност;
2. изпитвателни лаборатории, чиито документи за извършване на изпитване за обезопасяване на запалки при използването им от деца се признават от държава, чието законодателство съдържа разпоредби за обезопасяване на запалките при използването им от деца, равностойни на разпоредбите, съдържащи се в наредбата.


Чл. 9. (1) Контролът по прилагането на наредбата се осъществява от Комисията за защита на потребителите.
(2) Комисията за защита на потребителите извършва проверки, за да установи спазването на изискванията на чл. 3, 5, 6 и 7.
(3) Комисията за защита на потребителите предприема всички необходими мерки по Закона за защита на потребителите за осигуряване здравето и безопасността на потребителите, включително изтегля от пазара или издава разпореждания на производителите и дистрибуторите да изтеглят от пазара запалките, които не отговарят на изискванията на наредбата.
(4) Комисията за защита на потребителите изтегля от пазара запалки, когато:
1. производителите или дистрибуторите не са предоставили документацията по чл. 5 и 6 в определените от длъжностните лица срокове;
2. запалките са пуснати на пазара в нарушение на забраните по чл. 3.


Чл. 10. За неизпълнение на разпоредбите на чл. 3, 5, 6 и 7 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридически лица - имуществена санкция по чл. 198 от Закона за защита на потребителите.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Запалка" е всяко ръчно задействащо се устройство, което чрез използването на гориво възпроизвежда пламък и обикновено служи за запалване на цигари, пури, тютюн за лула, за което може да се очаква, че може да се използва за запалване на други материали, като хартия, фитили, свещи и газови лампи, снабдени с вграден резервоар за гориво, със или без презареждане.
2. "Запалка с необичаен външен вид" е запалка, която отговаря на определението, дадено в националните стандарти на страните - членки на Европейския съюз, които въвеждат европейския стандарт EN 13 869:2002, която прилича на предмет, привлекателен за деца на възраст до 51 месеца, или която развлича децата, поради това че издава звук или е оживена. Запалките с необичаен външен вид са например запалки или специфични поставки на запалки, които по своя външен вид приличат на: герои от анимационни филми, играчки, пистолети, часовници, телефони, музикални инструменти, автомобили, човешко тяло или части от човешкото тяло, животни, храни или напитки, както и запалки, които възпроизвеждат музикални ноти, светят и изгасват или съдържат части, които се движат или притежават други развлекателни елементи. Запалките, които са щамповани или украсени със символи, лого, етикети, рисунки или снимки, не са запалки с необичаен външен вид.
3. "Запалка, обезопасена при използване от деца" е запалка, проектирана и произведена по такъв начин, че при нормални и разумно предвидими условия за употреба е невъзможно да се задейства от деца на възраст под 51 месеца, поради това че, за да се задейства, е необходимо да се приложи сила поради нейното проектиране, поради защитата на нейния запалителен механизъм, поради сложността или последователността на действията, необходими за запалването.
4. "Запалка за еднократна употреба" е запалка, която не може да се презарежда.
5. "Запалка за многократна употреба" е запалка, която може да се презарежда.
6. "Модел на запалка" са запалки, произведени от един и същ производител, които имат еднакво проектиране и характеристики по отношение на обезопасяването им при използване от деца.
7. "Изпитване за обезопасяване при използване от деца" е систематично изпитване за обезопасяване при използване от деца, извършено върху мостра от даден модел запалка, извършено в съответствие с изискванията на българския държавен стандарт БДС EN 13 869:2004, с изключение на т. 3.1, 3.4 и 5.2.3 от него, публикуван в официалния бюлетин на БИС, който въвежда изискванията на хармонизирания европейски стандарт EN 13 869:2002, или изпитвания, извършени в съответствие с нормативно установените изисквания за безопасност на запалките на държави, които не са членки на Европейския съюз, за обезопасяване на запалките при използване от деца, равностойни на изискванията, съдържащи се в наредбата.
8. "Производител" е:
а) всяко лице, което е произвело или преработило стоката, и всяко друго лице, което се представя за производител, като поставя върху стоката своето име, търговска марка или друг отличителен знак;
б) представителят на производителя, когато производителят не е установен на територията на Република България, или вносителят на стоката, когато производителят няма представител в Република България;
в) всяко друго лице, което участва в процеса на реализация, чиято дейност може да окаже влияние върху характеристиката за безопасност на стоката.
9. "Дистрибутор" е всяко лице, което участва в процеса на реализация на стоката, чиято дейност не оказва влияние върху характеристиките за безопасност на стоката.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Изискванията на наредбата не се отнасят за запалки, пуснати в обращение до влизането в сила на наредбата, но не по-късно от 11 март 2008 г.


§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 12, т. 1 от Закона за защита на потребителите.


§ 4. Наредбата влиза в сила от 11 май 2007 г.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти