Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 17 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ДЕСЕНАТОР НА ТЕКСТИЛ"

В сила от 06.03.2007 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.20 от 6 Март 2007г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 542010 "Десенатор на текстил" от област на образование "Производство и преработка" и професионално направление 542 " Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 542010 "Десенатор на текстил", съгласно приложението към тази наредба, определя изискванията за придобиване трета степен на професионална квалификация за специалностите:
1. 5420101 Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия
2. 5420102 Компютърно проектиране и десениране на плетени площни изделия.


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработва учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Десенатор на текстил".
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Десенатор на текстил" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от професионално направление "Лека промишленост" от списъка на специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 година, се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 и във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Десенатор на текстил"


Професионално направление:
 
542 Производство на текстил,
  облекло, обувки и кожени изделия
   
Наименование на професията:
 
542010 Десенатор на текстил
   
1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В табл. 1 са представени специалностите, включени в професията "Десенатор на текстил" - трета степен на професионална квалификация съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение (2005 г.), както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Таблица 1

Специалности Степен Входящо
  на професио- минимално
  нална квали- образователно
  фикация равнище
5420101 Компютърно трета завършено
  проектиране и   основно
  десениране на   образование
  тъкани площни    
  изделия    
5420102 Компютърно трета завършено
  проектиране и   основно
  десениране на   образование
  плетени площни    
  изделия    
       
1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Упражняването на професията "Десенатор на текстил" изисква, кандидатът за обучение да бъде физически годен и психически здрав, което се удостоверява с медицинско свидетелство.
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети, средства на труда и професионални компетенции по специалности
Основните характеристики на профила на професията, диференцирани по специалности, са представени в табл. 2.

Таблица 2

Описание на Предмети и средства Професионални компетенции
трудовите на труда  
дейности   знания за: умения за: професионално-
(задачи)       личностни
        качества
1 2 3 4 5
1. Специалност 5420101 "Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия"
1. Използва различни Багрени и небагрени Видовете текстилни Разпознаване и правилно Памет, зрително усещане,
видове текстилни влакнести памучни, вълнени и материали и техните съхранение на материалите. наблюдателност,
материали, нишки и прежди копринени влакна и нишки, физико-механични и Използване на текстилните комбинативност,
за производство на тъкани ефектни прежди. химични свойства. материали в различните въображение, хрумвания,
изделия с различно   Приложението на видове тъкачество в импровизации.
предназначение.   текстилните материали за зависимост от техните  
    изработване на тъкани с свойства.  
    различно предназначение. Използване на текстилните  
      материали за създаване на  
      десени.  
2. Работи с машините за Прежда, преждови тела, Технологичните особености Изготвя необходимите Издръжливост на работа,
предварителна подготовка подготвителни машини, на подготвителните процеси изчисления за зареждане на концентрация на
на нишките за тъкане и с тъкачен стан, инструменти за и процеса на тъкане. машините. вниманието, технически
тъкачната техника. обслужване на машините. Принципното устройство, Ползване на техническа усет и способности,
    действието и мостриращите документация. търпение и упоритост,
    възможности на машините и   трудова дисциплина.
    механизмите.    
3. Работи с различни видове Мостри от тъкани, мрежна Структурните характеристики Разпознаване на платовете. Логическо мислене, памет,
сплитки за получаване на хартия, разноцветни моливи, на сплитките. Характеристика на зрително внимание.
тъкани. компютър, специализиран Изобразяване на сплитките. свойствата им в зависимост Умение за оформяне.
  софтуер. Свойствата на тъканите в от сплитката и вида на Творческо мислене и
    зависимост от сплитката. материала. въображение.
    Приложението на тъканите с Изобразяване на сплитката Генериране на идеи.
    различни сплитки във върху мрежна хартия. Хрумвания, импровизации,
    вълненото, коприненото и Изготвяне на пълна тъкачна търпение, упоритост.
    памучното тъкачество. рисунка.  
    Ефектите, които се Съчетаване на сплитки за  
    получават при фигуралното получаване на ефекти по  
    преплитане на основните и плата.  
    вътъчните нишки. Съчетаване на цветни  
    Тенденциите в модата, основни и вътъчни нишки за  
    свързани със строежа на получаване на десени.  
    тъканите. Работа със софтуер за  
    Последователност на изобразяване на строежа на  
    работата със софтуер за тъканта.  
    изобразяване на строежа на Разчитане и разбиране на  
    тъканта. чужд език на кратки  
    Терминология по професията текстове, свързани с  
    на чужд език. конкретните трудови  
      задачи.  
4. Проектира тъкани по Справочници, изчислителна Параметрите на нишки и Ползване на техническа и Концентрация на
различни методи. техника, мрежна хартия, тъкани и тяхното технологична документация. вниманието, памет,
  моливи. изчисляване. Изчисляване на параметрите логическо мислене,
    Параметрите на зареждане и съставяне на постановка на планиране на дейностите
    на тъканите. тъканите. при проектирането, усет за
    Последователността при Подбор на суровини в числа и математически
    изготвяне на технологична зависимост от вида и способности, настойчивост.
    карта на проектираното приложението на тъканите.  
    изделие.    
5. Определя показателите за Мостра, микроскоп, игла, Технологична Изпълнение на дейностите Концентрация на
възпроизвеждане на тъкан. линия, аналитична везна, последователност при при анализа на мостра в вниманието и
  мрежна хартия, сукомер, анализиране на мостри. правилна технологична наблюдателност.
  цветни моливи. Данните, които трябва да се последователност. Планиране и организиране
    получат при този анализ. Възпроизвеждане на на дейността.
    Данните, които трябва да се тъканта върху мрежна Търпение и упоритост.
    изчислят въз основа на хартия.  
    получените резултати от Систематизиране на данните  
    анализа. и изготвяне на технологична  
      карта.  
6. Изготвя проект за десен Кадастрон, акварелни и Съвместимост между Рисуване на предмети от Наблюдателност,
на тъканта. темперни бои, цветна хартия принципите на натура, прави копия, работи комбинативност, генериране
  за апликиране, моливи, дизайнерското проектиране по въображение с графична на идеи, нестандартни
  четки, компютър, програми и технологичното и живописна техника. решения, творческо
  за рисуване, системи за изпълнение. Пресъздава същите теми с мислене.
  проектиране и десениране Принципите на стилизация и възможностите на  
  на тъкани. орнаментика. декоративното рисуване  
    Видовете декоративна чрез смесени техники,  
    композиция и видовете колажи, апликации.  
    повтор. Изграждане на цветови  
    Съчетаването на цветовете. гами.  
    Възможностите на Съобразяване на  
    специфичния софтуер за декоративната композиция с  
    рисуване на десен. изискванията на текстилното  
      производство.  
      Прави връзка между  
      спецификата на текстилния  
      материал и художественото  
      оформяне на десена.  
      Създаване на десени с  
      помощта на компютър и  
      специализиран софтуер.  
7. Разработва проект за Мрежна хартия, цветни Последователността при Извършване на Генериране на идеи и
десен чрез фигурално моливи, компютър, изготвяне на жакардова предварителни изчисления нестандартни решения,
преплитане на основните и специализиран софтуер. тъкачна рисунка. за изготвяне на жакардова пространствена представа и
вътъчните нишки.   Видовете галировки и тъкачна рисунка. въображение, техническо и
    изобразяването им. Съставяне на жакардов технологично мислене,
    Предварителните патрон. умение за оформяне,
    изчисления при изготвяне на Изобразяване на галировки. хрумвания, импровизации,
    тъкачна рисунка. Съставяне на таблица за предприемчивост.
    Изготвяне на таблица за пробиване на жакардови  
    пробиване на жакардови карти.  
    карти. Създаване на десени с  
    Възможностите на помощта на компютър и  
    специфичния софтуер за специализиран софтуер.  
    създаване на тъкачна    
    рисунка.    
8. Изработва мостри в Преждови и нишкови тела, Зареждане на Работи с подготвителна и  
различни сплитки, подготвителни машини, подготвителната и тъкачната тъкачна техника за  
разцветки, фигури. мострен тъкачен стан. техника за изработване на получаване на тъкан по  
    тъкан по проект. проект.  
9. Изготвя технологична Бланки, средства за Апретурните операции за Определяне и описване на Логическо мислене,
карта за апретурната, изготвяне на технологична различните видове тъкани. последователността на съобразителност,
багрилната и печатната карта. Видовете багрила и печатни технологичните операции технически усет.
обработка на тъканите.   пасти, които се използват за при апретурата, багренето и  
    вълнени, памучни и печатането в зависимост от  
    копринени тъкани. тъканта и десена.  
    Предназначението и Посочване на използваните  
    принципното устройство и апарати и машини.  
    действие на апаратите,    
    машините и инсталациите,    
    използвани при    
    апретирането, багренето и    
    печатането на тъканите.    
10. Разработва проект за Паус, цветни моливи, апарат Видовете рапорт. Рапортиране на Усет, точност прецизност,
печатна рисунка. за снимане, сито, емулсия, Видовете печат. Видовете рисунката - ръчно и с технологична дисциплина,
  печатни пасти, хелиограф. печатни пасти - състав и компютър. спазване култура на
  Компютър със специализиран приложение в зависимост от Изработка на работното място.
  софтуер. тъканта и печата. Видовете цветоотделки - ръчно и с  
    печатни форми и компютър.  
    приложението им.    
    Възможностите на софтуера    
    за обработка на графика.    
11. Оценява качествените Мостри, лабораторни уреди, Показателите на текстилните Работа с различни уреди и Технически усет и
показатели на готовата изчислителна техника, материали, определящи апарати за изпитване на способности.
продукция. стандарти. тяхното качество. текстилни изделия. Точност и прецизност при
    Методиката за оценка на Систематизиране на работа.
    качествените показатели. получените при изпитването Способност за анализ и
      резултати. синтез.
      Анализ на получените данни  
      и определяне на качествата  
      на изделието.  
      Работа със стандарти.  
12. Разработва собствена Кадастрон, акварелни и Последователността и Проучване възможностите на Комуникативност,
колекция. темперни бои, цветна хартия методите при създаване и пазара на труда. мотивираност, мобилност.
  за апликиране, моливи, разработване на проекти за Създаване и разработване  
  четки, компютър, програми десени. на проекти за десени.  
  за рисуване, системи за Нормативните актове, Изготвяне на оферти и  
  проектиране и десениране свързани с дейността. ценообразуване.  
  на тъкани. Особеностите на пазара. Пазарна реализация на  
      колекцията.  
13. Изпълнява всички Средства за обезопасяване Здравословните и безопасни Спазване на правилата за Лична отговорност,
трудови задачи при на всяко работно място. условия на труд в здравословни и безопасни самоконтрол, работа в
спазване на изискванията за   професионалното условия на труд. йерархическа подчиненост.
здравословни и безопасни   направление. Поддържане на ред и  
условия на труд.   Нормативите за хигиена на работното място.  
    санитарно-хигиенните Спазване на правилата за  
    условия на труд. пожарна безопасност.  
      Оказване на долекарска  
      помощ.  
2. Специалност 5420102 "Компютърно проектиране и десениране на плетени площни изделия"
1. Работи с основните Текстилни материали Видовете текстилни Разпознаване на Памет, зрително усещане,
видове текстилни материали (влакна, прежди, плетени, материали и техните текстилните материали. устойчивост на вниманието,
за производство на плетени тъкани и нетъкани платове) физико-механични, химични Разчитане на схеми за трудова дисциплина,
изделия. микроскопи, лупи, пинцети. и експлоатационни свойства. получаване на материалите. адаптивност.
      Определяне параметрите на  
      текстилните материали.  
2. Работи с машини за Прежда, преждови тела, Технологични процеси при Ползване на техническа и Памет, зрително усещане,
предварителна подготовка подготвителни машини, подготовка на преждите и технологична документация. устойчивост на вниманието,
на преждите за плетене. инструменти за обслужване нишките за плетене. Избор на параметри и режим трудова дисциплина,
  на машините. Различните видове машини за правилно протичане на адаптивност.
    за подготовка на процеса технологичния процес.  
    плетене. Разпознаване и определяне  
    Цел и същност на процесите. на дефекти при  
    Принципно устройство и подготвителните процеси.  
    действие на машините.    
3. Обслужва различни Преждови тела, плетачни Теоретически основи на Обслужване на машините: Памет, зрително усещане,
видове плетачни машини. машини. плетачните технологии. пускане, спиране, устойчивост на вниманието,
  Основни и спомагателни Устройство и действие на зареждане. трудова дисциплина,
  инструменти. мостриращите механизми и Разпознаване на адаптивност, творческо
    системи на всички видове бримкообразуващите въображение.
    плетачни, трикотажни, елементи. Самостоятелно технологично
    чорапни и прошивоплетачни Разчитане на технологични мислене (решаване на
    машини. схеми. Спазване на проблемно-познавателни
    Правилното манипулиране и технологичен режим на задачи).
    обслужване на машините. работа. Предотвратяване  
    Процесите на дефекти по плетивото.  
    бримкообразуване. Съблюдаване правилата за  
    Видовете дефекти по безопасно обслужване на  
    плетивото, причини за поява машините, противопожарна  
    и начини за отстраняване. охрана, хигиена и култура на  
    Причинно-следствени връзки работното място.  
    между суровина, технология    
    и техника.    
4. Работи с различни видове Плетени текстилни Структурата на различните Разпознаване на плетките, Памет, зрително усещане,
плетки за получаване на материали, лупи, плетки, технологията на изобразяване, проектиране, устойчивост на вниманието,
готови изделия. микроскопи, аналитични плетене, изобразяването им, определяне възможните трудова дисциплина,
  везни, калкулатори, свойствата и приложенията начини за получаване. адаптивност.
  сантиметрова линия. им. Разчитане на плетките по Репродуктивно творческо
      зададени схеми, мислене, точност,
      възпроизвеждане на плетки съобразителност,
      по зададени мостри. въображение и
      Определяне дефекти по комбинативност.
      плетивата.  
5. Проектира различни Плетени текстилни Основни и производни Разчитане на схеми, Памет, зрително усещане,
видове плетки, според материали, плетачни машини плетки за различни видове анализиране на мостри за устойчивост на вниманието,
приложението им и ги и приспособления към тях. мостриращи механизми. проектиране на плетива, за трудова дисциплина,
изработва на съответните Милиметрова хартия, цветни Техниката и технологията на изчисляване параметрите на адаптивност, логическо
машини. моливи, калкулатор, линии и проектиране на плетива по плетивата, за разчитане и мислене, въображение,
  други. зададени параметри. създаване на техническа комбинативност, точност,
    Извличане на данни по документация за изплитане технологична дисциплина.
    дадени мостри, разчитане и на съответното плетиво.  
    създаване на техническа Анализ на дефекти по  
    документация. плетивото.  
    Изчисления на основните    
    параметри на плетивата.    
6. Изготвя проект на Кадастрон, акварелни и Съвместимост между Рисува предмети от натура, Наблюдателност,
декоративна композиция на темперни бои, цветна хартия принципите на прави копия, работи по комбинативност, генериране
плетивото. за апликиране, моливи, дизайнерското проектиране въображение с графична и на идеи, нестандартни
  четки, компютър, програми и технологичното живописна техника. решения, творческо
  за рисуване, системи за изпълнение. Пресъздава същите теми с мислене.
  проектиране и десениране Принципите на стилизация и възможностите на  
  на плетива. орнаментика. декоративното рисуване  
    Видовете декоративна чрез смесени техники,  
    композиция и видовете колажи, апликации.  
    повтор. Изграждане на цветови  
    Съчетаването на цветовете. гами.  
    Възможностите на Съобразяване на  
    специфичния софтуер за декоративната композиция с  
    създаване на плетачна изискванията на текстилното  
    рисунка. производство.  
      Връзка между спецификата  
      на текстилния материал и  
      художественото оформяне  
      на десена.  
      Създаване на десени с  
      помощта на компютър и  
      специализиран софтуер.  
7. Разработва проект за Мрежна хартия, цветни Последователността при Извършване на Генериране на идеи и
десен и плетиво. моливи, компютър, изготвяне на плетачна предварителни изчисления нестандартни решения,
  специализиран софтуер. рисунка. при изготвяне на плетачна пространствена представа и
    Предварителните рисунка. въображение, техническо и
    изчисления при изготвяне на Съставяне на фигурен технологично мислене,
    плетачна рисунка. патрон. умение за оформяне,
    Методика за изготвяне на Изготвяне на програма за хрумвания, импровизации,
    програма за изплитане на изплитане на десена или предприемчивост.
    десена или плетивото върху плетивото върху съответна  
    съответна машина. машина.  
    Възможностите на Създаване на плетачни  
    специфичния софтуер за рисунки с помощта на  
    създаване на плетачна компютър и специализиран  
    рисунка. софтуер.  
8. Изготвя технологична Бланки, средства за Апретурните операции за Определяне и описване на Логическо мислене,
карта за апретурната, изготвяне на технологичната различните видове плетки. последователността на съобразителност,
багрилната и печатната карта. Видовете багрила и печатни технологичните операции технически усет.
обработка на плетивата.   пасти, които се използват за при апретурата, багренето и  
    плетки с различен суровинен печатането в зависимост от  
    състав. плетивото.  
    Предназначението и Избор на използваните  
    принципното устройство и апарати и машини.  
    действие на апаратите,    
    машините и инсталациите,    
    използвани при    
    апретирането, багренето и    
    печатането на плетивата.    
9. Разработва проект за Паус, цветни моливи, апарат Видовете рапорт. Рапортиране на рисунката. Усет, точност, прецизност,
десен чрез нанасяне на за снимане, сито, емулсия, Видовете печат. Изработка на цветоотделки. технологична дисциплина,
рисунката върху готово печатни пасти, хелиограф. Видовете печатни   спазване култура на
плетиво и го   пасти - състав и приложение,   работното място.
възпроизвежда.   в зависимост от тъканта и    
    печата.    
    Видовете печатни форми и    
    приложението им.    
10. Оценява качествените Мостри, лабораторни уреди, Показателите на текстилните Работа с различни уреди и Технически усет и
показатели на готовата изчислителна техника, материали, определящи апарати за изпитване на способности.
продукция. стандарти. тяхното качество. текстилни изделия. Точност и прецизност при
    Методиката за оценка на Систематизиране и работа.
    качествените показатели. обработка на получените при Способност за анализ и
      изпитването резултати. синтез.
      Анализ на получените данни  
      и определяне на качествата  
      на изделието.  
      Работа със стандарти.  
11. Разработва собствена Кадастрон, акварелни и Последователност и методи Проучване възможностите на Комуникативност,
колекция. темперни бои, цветна хартия при създаване и пазара на труда. мотивираност, мобилност.
  за апликиране, моливи, разработване на проекти за Създаване и разработване  
  четки, компютър, програми десени и плетива. на проекти за десени и  
  за рисуване, системи за Нормативни актове, плетива.  
  проектиране и десениране свързани с дейността. Изготвяне на оферти и  
  на плетива. Особености на пазара. ценообразуване.  
      Пазарна реализация на  
      колекцията.  
12. Изпълнява всички Средства за обезопасяване Здравословните и Спазване на правилата за Лична отговорност,
трудови задачи при на всяко работно място. безопасните условия на труд здравословни и безопасни самоконтрол, работа в
спазване на изискванията за   в професионалното условия на труд. йерархическа подчиненост.
здравословни и безопасни   направление. Нормативите Поддържане на ред и  
условия на труд.   за санитарно-хигиенните хигиена на работното място.  
    условия на труд. Спазване на правилата за  
      пожарна безопасност.  
      Оказване на долекарска  
      помощ.  
         
2.2. Тенденции в развитието на професионално направление "Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия"
Производството на текстил и облекло ще продължи да се развива преобладаващо в малки и средни предприятия (МСП), в които ще бъдат внедрявани иновационни технологии и оборудване. За осигуряване устойчивото развитие на МСП се очакват по-добри законови, административни и данъчни условия; укрепване на инфраструктурата, поддържаща МСП, както и подобряване на достъпа до финансиране.
2.3. Възможности за професионална реализация
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Десенатор на текстил" могат да постъпват на работа на длъжностите (професиите) от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД, 2006 г.): 3119-3033 Технолог, художествено оформяне на текстилни площни изделия, 7436-1005 Производител, килими, професиите от единични групи 7432 Тъкачи, плетачи и сродни на тях, 7431 Подготвители на нишки/влакна, 8261 Машинни оператори в предачното производство, 8262 Машинни оператори в тъкачното производство и други, както и допълнени при актуализиране на НКПД.
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
Придобилите трета степен на професионална квалификация по дадена специалност от професията "Десенатор на текстил" - трета степен на професионална квалификация, могат да се обучават по друга специалност от професията, както и по друга професия от професионалното направление "Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия", като обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления и от отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за професионалното направление в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професии, се зачита.
След придобиване на трета степен на професионална квалификация по дадена специалност обучаваният може да повишава квалификацията си чрез:
- обучение в курсове и семинари, организирани от ВУЗ, обучаващи организации и фирми - производители на материали, машини и други средства на труда, свързани с професията;
- участие в работни срещи, конференции и други прояви в професионалната област.
3. Цели на обучението
Основна цел на обучението е подготовка на кадрите за реализацията по придобитата специалност в производството на текстил, облекло, обувки и кожени изделия.
3.1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- знае и прилага основните правила за здравословни и безопасни условия на труд;
- познава и използва личните предпазни средства; знае възможните опасни ситуации в процеса на трудовата си дейност, реагира правилно и своевременно на проблема, като не застрашава живота и здравето - своя и на околните;
- умее да формулира проблеми и задачи; анализира и прави оценка на извършената работа; умее да води професионален разговор; умее да формулира писмено информация, засягаща професионалната област;
- разпределя задачите между членовете на екипа според квалификацията им; съдейства и търси отговорност на членовете на екипа; разбира собствената си роля в производството; отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на възложената задача; съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; познава пазарните отношения, мястото и ролята в тях на отделните лица, фирмите, институциите и държавата; разбира договорните отношения между работодател и работещ;
- знае общите правила за работа с компютър; умее да ползва специализирани програмни продукти, осъществява кратка комуникация на чужд език.
3.2. Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от професионално направление "Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- знае и прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в производството на текстил;
- познава основните суровини и материали в производството на текстил и облекло, технологичното им предназначение;
- познава основните процеси, машините и съоръженията в производството на текстил и облекло, знае правилата за транспорт и съхранение на суровини и готови продукти;
- познава и използва стандартизирани и унифицирани разходно-нормативни документи за производството на изделията; оперира с офис-техниката на работното си място;
- познава организацията на фирмата и правомощията (йерархията) на длъжностните лица.
3.3. Подцели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията и специалността задължителна професионална подготовка
3.3.1. Специалност 540101 "Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да създава проекти на десени чрез фигурално преплитане на основните и вътъчните нишки или чрез нанасяне на рисунка върху готов плат и да възпроизвежда десените, като:
- прилага усвоените знания и умения по ЗБУТ при обслужване на машините;
- познава основните текстилни суровини, техните свойства, приложение и възможности за създаване на ефекти по тъканта;
- разработва текстилна рисунка, като я съобразява с вида на материала, предназначението на тъканта и модните тенденции;
- прилага различните видове сплитки за създаване на десени чрез фигурално и цветово преплитане на нишките;
- проектира жакардов десен и жакардова тъкачна рисунка;
- използва CAD системи за проектиране и десениране на тъкани;
- познава особеностите на апретурната обработка и цветовото оформление на тъканите чрез багрене и печатане;
- прилага усвоените знания и умения за правилна организация на работното място и време.
3.3.2. Специалност 5420102 "Компютърно проектиране и десениране на плетени площни изделия"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да създава проект за десен и технологично да изпълнява проекта за получаване на плетено площно изделие, като:
- прилага усвоените знания и умения за здравословни и безопасни условия на труд при обслужване на машините;
- познава основните текстилни суровини, техните свойства и приложението им в плетачното производство;
- разработва текстилна рисунка, като я съобразява с вида на материала, предназначението на плетивото и модните тенденции;
- познава и прилага теоретичните основи на технологичните процеси в плетачното производство;
- познава принципното устройство и действие на плетачните машини и мостриращите им възможности;
- познава различните видове плетки, строежа на плетивата, техните свойства и приложението им;
- използва CAD системи за проектиране и десениране на плетива;
- познава и прилага изискванията за качествен и технически контрол;
- анализира условията за работа и съобразно тях извършва необходимите дейности;
- прилага усвоените знания за правилно организиране на работно място и време.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика на професията, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Десенатор на текстил" - трета степен на професионална квалификация.
Съдържанието на обучението по професията "Десенатор на текстил" - трета степен на професионална квалификация, е представено в табл. 3.

Таблица 3

Съдържание на обучението
Професионални Тематични
компетенции области
1 2
Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
1. Знае и прилага основ- Правила и инструкции за
ните правила за безопас- безопасна работа;
на работа на работното Противопожарна охрана;
място, не замърсява с Екологична култура;
работата си околната Долекарска помощ;
среда Вредности и професионални
  заболявания.
2. Осъществява ефектив- Видове общуване;
ни комуникации при из- Принципи на деловото об-
пълнение на трудовата си щуване;
дейност в работен екип - Правила за водене на делова
умее да формулира проб- кореспонденция
леми, да задава въпроси,  
да прави отчет за извър-  
шената работа  
3. Участва при разпреде- Организация на трудовия
ляне на задачите, съдей- процес.
ства и търси помощ от Групово трудово поведение.
членовете на екипа, от- Мотивация и мотивационни
нася се с чувство за отго- процеси.
ворност при изпълнение Управление на персонала:
на задачата, която му е - определяне потребностите
възложена; от персонал;
Разбира своята роля в - подбор, назначаване, осво-
производството и съзнава бождаване;
необходимостта от пови- - организиране на трудовия
шаване на квалифика- процес;
цията си - оценяване и заплащане на
  труда.
4. Познава пазарните от- Обекти и субекти на пазара.
ношения, мястото и ро- Икономически процеси, явле-
лята в тях на отделните ния и отношения;
лица, фирмите, институ- Стопанско устройство на
циите и държавата обществото;
  Документи и документо-
  оборот.
5. Познава правата и за- Трудово-правно законодател-
дълженията си като участ- ство;
ник в трудовия процес Трудово-правни отношения в
съгласно Кодекса на тру- производственото звено
да, разбира договорните (предприятието);
отношения между рабо- Нормиране на труда;
тодател и работник Заплащане на труда;
  Длъжностна характеристика;
  Структура на фирмата.
6. Знае общите правила Конфигурация на компютъра;
за работа с компютър и Устройства за въвеждане и
умее да ползва програм- съхраняване на данни;
ни продукти Намиране и съхраняване на
  информация;
  Работа с програмни продукти за създаване на елементарни документи;
  Съвременни технологии.
7. Умее да използва про- Комуникативна компетент-
фесионална терминоло- ност при използването на
гия на чужд език (ниво ограничен набор от предви-
А1 - А2 според общата дими и елементарни езикови
европейска рамка за средства - елементарни думи
владеене на чужди езици) и изрази, свързани с профе-
  сионалните задачи, и тяхното просто комбиниране.
Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионалното направление "Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия"
8. Познава организация- Нормативни документи в
та на предприятието и производството;
правомощията на длъж- Организация на работното
ностните лица място.
9. Познава и спазва тех- Видове технологични про-
нологичната дисциплина цеси;
при изпълнение на техно- Видове машини, апарати и
логичните операции съоръжения;
10. Умее да разчита тех- Условни означения в техно-
нологична документация логичните документи;
  Видове техническа и тех-
  нологична документация.
11. Познава основните Основни процеси при произ-
процеси, машини, апара- водството на плетени изде-
ти, съоръжения и инста- лия;
лации в производството Устройство на машини, апа-
на плетени платове рати и съоръжения в произ-
  водството на плетени из-
  делия.
Специфична за професията "Десенатор на текстил"
Специалност 5420101 "Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия"
1. Познава и работи с ос- Класификация на текстил-
новните видове текстил- ните материали.
ни влакнести материали, Строеж, свойства и приложе-
нишки и прежди за про- ние на текстилните мате-
изводство на тъкани из- риали.
делия  
2. Познава технологията Цел, същност и особености на
на тъкачното произ- процесите за подготовка на
водство и техническите основните и вътъчните ниш-
възможности на маши- ки за тъкане и на процеса
ните тъкане;
  Устройство, действие, особености и мостриращи възможности на тъкачната техника.
3. Познава различните Характеристика, елементи и
видове сплитки и при- параметри на сплитките;
ложението им за получа- Получаване на сплитките;
ване на различни десени Изобразяване на сплитките
  и съставяне на пълна технологична рисунка;
  Свойства и приложение на тъканите, изработени в различни сплитки.
4. Изчислява парамет- Изчисления за тъкачните
рите на строежа на тъка- материали;
ните и съставя тъкачни Проектиране на единични
постановки тъкани по метода на подо-
  бието и по метода на анализа;
  Теоретични методи за проектиране;
  Съставяне на постановки за тъкани;
  Методи за проектиране на тъкани по зададени свойства.
5. Изготвя текстилна ри- Композиция на текстилната
сунка в зависимост от рисунка - текстилен орна-
предназначението на тъ- мент, съдържание на десена,
канта основни композиционни
  принципи, последователност
  и етапи на композирането;
  Особености на текстилната рисунка.
6. Проектира нищелкови Пълна технологична рисунка
и жакардови десени на нищелкови тъкани;
  Предварителни изчисления и съставяне на жакардова тъкачна рисунка;
  Изобразяване на галировки;
  Съставяне на таблица за пробиване на жакардови карти.
7. Познава особеностите Апретурни операции за раз-
на апретурната, багрилна личните видове тъкани;
и печатна обработка на Видове багрила и печатни
тъканите пасти и тяхното приложение;
  Предназначение и принципно устройство и действие на апаратите, машините и инсталациите, използвани в апретурно-багрилното и печатно производство.
8. Използва CAD систе- Методи за проектиране и де-
ми за компютърно про- сениране на тъкани чрез из-
ектиране и десениране ползване на специализирани
на тъкани изделия програми.
9. Оценява качествените Изпитване на влакнести ма-
показатели на текстил- териали и полуфабрикати;
ните суровини и на гото- Изпитване на нишковидни
вата тъкан текстилни изделия;
  Изпитване на площни текстилни изделия и окачествяване.
Специалност 5420102 "Компютърно проектиране и десениране на плетени площни изделия"
10. Познава и работи с Строеж и структура на влак-
основните видове тек- нестите материали;
стилни и влакнести ма- Начини на получаване; свой-
телиали за производство ства и приложения на тек-
на плетени изделия стилните влакнести мате-
  риали;
  Техники и технологии за получаване на текстилни площни изделия;
  Строеж, свойства и приложения на текстилните площни изделия.
11. Познава и обслужва Преждови тела;
машините за предвари- Цел и същност на подготви-
телна подготовка на телните процеси;
преждите за плетене Устройство и принцип на
  действие на подготвителните
  машини;
  Тенденции в развитието на подготвителните машини.
12. Изчислява парамет- Изчисления на материалите
рите на проектираната за плетене;
плетка и съставя прог- Проектиране на плетки -
рама за изработването й теоретично и по метода на
анализа;  
  Съставяне на постановки за плетки при зададено предназначение.
13. Познава и изработва Характеристика и строеж на
плетки плетивата;
  Начини на получаване на плетивата;
  Начини на изобразяване на плетивата;
  Свойства и приложения на плетивата.
14. Познава, проектира и Характеристика и строеж на
изработва плетива основните видове плетки;
  Изчисление и проектиране на познати и проектирани плетки;
  Устройство и действие на мостриращите механизми;
  Технологични карти на мостриращите приспособления.
15. Изготвя текстилна Композиция на текстилната
рисунка в зависимост от рисунка - текстилен орна-
предназначението на мент, съдържание на десена,
плетивото основни композиционни
  принципи, последователност и етапи на композирането;
  Особености на текстилната рисунка.
   
5. Система за оценяване и удостоверяване
Знанията, уменията и професионално-личностните качества се оценяват според степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението.
Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходно.
Оценките от проверките се изчисляват по шестобална система.
Входящото образователно равнище за обучаван без професионална квалификация се удостоверява чрез свидетелство за завършено основно образование.
Входящото равнище при повишаване на квалификацията или при преквалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. По теория:
Слаб 2 - Обучаваният не е осмислил основни понятия, не умее да ги дефинира, не е усвоил основни факти, процеси, явления, закони и зависимости;
Среден 3 - Обучаваният е осмислил основни понятия, умее да ги дефинира и с тяхна помощ описва основни факти, процеси, явления, закони и зависимости;
Добър 4 - Обучаваният разбира, обяснява и сравнява факти, методи, схеми, зависимости и други;
Много добър 5 - Обучаваният умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;
Отличен 6 - Обучаваният умее да прилага усвоените знания в нови ситуации; прави анализи, оценки и сравнения на процеси, явления, технологии по предварително зададени критерии.
5.1.2. По практика:
Слаб 2 - Обучаваният не умее да прилага усвоени знания при изпълнение на практическо задание по предварително дадени указания, не спазва правилата за безопасен труд;
Среден 3 - Обучаваният изпълнява отделни операции в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
Добър 4 - Обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
Много добър 5 - Обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд;
Отличен 6 - Обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в нова ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд; подбира сам методи, суровини и материали; оценява качеството на работата си.
5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:
- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
- определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението);
- определяне на критерии за оценяване на всяка задача в изпитването;
- въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
- задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.
5.1.4. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно и писмено изпитване, практически задачи и други. Разработват се в съответствие с научните изисквания за всеки от тях. Степента на трудност на конкретните въпроси, задачи, задания и други трябва да е съобразена с равнището на професионални компетенции, зададено в т. 3 на "Цели на обучението".
5.2. Оценяване на изхода от обучението
Изпитите за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Десенатор на текстил" са два - по теория и по практика на професията, и се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката.
5.2.1. Изпит по теория на професията
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в табл. 4.

Таблица 4

Критерии Показатели Тежест
    (%)
1. Изпълнение Знания за текстилните 70
на общи и специ- материали и приложението  
фични трудови им;  
дейности при Знания за изискванията при  
десениране на разработване на декоративна  
площни изделия композиция;  
  Знания за строежа на площните изделия и възможностите за десениране;  
  Знания за разработването на пълна технологична рисунка и изобразяването й;  
  Знания за проектирането на площни изделия;  
  Знания за апретурната, багрилна и печатна обработка;  
  Знания за технологията и техническите възможности на машините;  
  Знания за показателите, определящи качеството на изделията и методите за оценка.  
2. Икономически Знания за общите принципи 10
и трудово-правни на трудовото законодател-  
знания и умения ство;  
  Знания за основните принципи при формите и системите на заплащане на труда.  
3. Работа с ком- Основни умения за работа 10
пютър с компютър;  
  Знания и умения за работа с графични програми;  
  Знания и умения за работа със специализиран софтуер при проектирането и десенирането на площните изделия.  
4. Чужд език Знания и умения за работа 10
  с компютър и ползване на  
  програмни продукти;  
  Знания, позволяващи кратка комуникация на чужд език.  
  Общо 100
     
5.2.2. Изпит по практика на професията
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в табл. 5.

Таблица 5

Критерии Показатели Тежест
    (%)
1. Спазване на Не застрашава живота и 10
изискванията за здравето - своя и на окол-  
безопасност, ох- ните, при изпълнение на  
рана на труда и изпитното задание;  
организация на Умее безопасно да работи  
работното място с машините в производстве-  
  ния цех и на работното място;  
  Разпознава опасни ситуации, които биха могли да възникнат в процеса на работа, дефинира и спазва предписания за своевременна реакция;  
  Умее да оказва помощ на пострадал при авария в производствения цех (при пожар, наранявания и др.);  
  Спазва изискванията да не замърсява околната среда при изпълнение на изпитното задание.  
2. Изпълнение на Спазва технологичната после- 20
съответните опе- дователност при изпълнение  
рации на операциите;  
  Избира подходящ инструментариум;  
  Правилно организира работното си място.  
3. Качество на Точност (съответствие) 45
готовия проект между зададени данни и  
  проектиран десен;  
  Дизайн на проекта - оригиналност на идеята;  
  Техника на изпълнение;  
  Подбор на подходящ вариант.  
4. Използване на Познаване на програмния 10
специализиран продукт;  
софтуер за изпъл- Техника на презентиране;  
нение на изпит- Познаване на професионал-  
ното задание ната терминология на чужд  
  език.  
5. Самостоятел- Степен на самостоятелност 15
ност при намира- при намиране на информа-  
не на информа- ция за изпълнение на изпит-  
ция, ползване на ното задание  
програмни про-    
дукти и изпълне-    
ние на съответ-    
ните операции    
  Общо 100
     
5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Документът, с който се удостоверява придобита трета степен на професионална квалификация по професията "Десенатор на текстил", е свидетелство за професионална квалификация.
При обучение по част от професията обучаваният може да получи удостоверение за професионално обучение.
Съдържанието на документите се определя съгласно ДОИ за документите за системата на народната просвета (ДВ, бр. 41 от 2003 г.) и ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Десенатор на текстил" - трета степен на професионална квалификация.
6. Изисквания за материалната база
Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в учебни работилници или базови обекти (предприятия) при предварително сключени договори.
6.1. Учебен кабинет
6.1.1. Основно оборудване - учебни маси, столове, учебна дъска, маса за изработване на проекти, технически средства и аудио-визуална техника (диапроектор, шрайбпроектор и др.), компютри с CAD система за проектиране и десениране на текстилни площни изделия.
6.1.2. Помощно оборудване - тебешир, моливи за чертане, милиметрова хартия, кош за отпадъци.
6.2. Учебна работилница
Учебните работилници трябва да бъдат оборудвани с машини и съоръжения, както и със съответни помагала съобразно усвояваната професия и специалности. Учебните работилници трябва да осигуряват работни места за всички обучаеми, както и едно работно място за обучаващия.
6.2.1. Основно оборудване:
6.2.1.1. За десениране на плетени изделия - шкафове или хранилище за съхраняване на преждите, бобиниращи машини, плетачни машини, шевни машини, кроячна и гладачна маса, ютия, електрическа ножица за кроене, щендер за окачване на готовите изделия.
6.2.1.2. За десениране на тъкани изделия - шкафове или хранилища за съхраняване на преждите, бобинираща машина, сновилна машина, тъкачни машини, маси за печатане, стативи за рисуване.
6.2.2. Помощно оборудване - ножица, възловръзващи и вдевачни приспособления, резервни части за тъкачните, плетачните и шевните машини, спомагателни приспособления към плетачни и шевни машини, багрила и печатни пасти.
6.2.3. Инструменти - отвертка, клещи, пинцета, ножица, приспособление за вдяване на конец, приспособления за разшиване и за ръчно прорязване.
6.3. Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и съответните български стандарти.
Нормативните изисквания към учебната работилница са в съответствие с дейностите, които ще се извършват в нея, с видовете технологични процеси, с ергономичните, естетическите изисквания и методическите указания.
7. Изисквания към обучаващите
7.1. По теория:
Право да преподават теория по отделните специалности имат лица с висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" по съответната специалност.
7.2. По практика:
Право да преподават практика по отделните специалности имат лица с висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" със съответната специалност, както и преподаватели по практика по съответната специалност.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс по нови технологии и материали за актуализиране на професионалните им знания и умения.
8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ:
- апробиране на ДОИ в обучаващи институции;
- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
- ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти