Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 16 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ТЕКСТИЛЕН ТЕХНИК"

В сила от 06.03.2007 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.20 от 6 Март 2007г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 542020 "Текстилен техник" от област на образование "Производство и преработка" и професионално направление 542 "Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 542020 "Текстилен техник", съгласно приложението към тази наредба, определя изискванията за придобиване трета степен на професионална квалификация за специалностите:
1. 5420201 Предачно производство
2. 5420202 Тъкачно производство
3. 5420203 Плетачно производство.


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработва учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията " Текстилен техник".
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Текстилен техник" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от професионално направление "Лека промишленост" от Списъка на специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 и във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Текстилен техник"


Професионално направление:
 
542 Производство на текстил, облекло,
  обувки и кожени изделия
   
Наименование на професията:
 
542020 Текстилен техник
   
1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В табл. 1 са представени специалностите, включени в професията "Текстилен техник", съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение (2005 г.), както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Таблица 1

Специалности Степен на Входящо
  професионална образователно равнище
  квалификация за ученици за лица,
      навършили
      16 г.
1 2 3 4 5
5420201 "Предач- Трета Основно Средно
  но произ-   образо- образо-
  водство"   вание вание
5420202 "Тъкачно Трета Основно Средно
  производ-   образо- образо-
  ство"   вание вание
5420203 "Плетачно Трета Основно Средно
  производ-   образо- образо-
  ство"   вание вание
         

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Упражняването на професията "Текстилен техник" изисква кандидатът за обучение да бъде физически годен и психически здрав, което се удостоверява с медицинско свидетелство.
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалности
Основните характеристики на профила на професията, диференцирани по специалности, са представени в табл. 2.

Таблица 2

Описание на Предмети и средства Професионални компетенции
трудовите на труда  
дейности   знания за: умения за: професионално-
(задачи)       личностни
        качества
1 2 3 4 5
Специалност 5420201 "Предачно производство"
1. Разпознава, сортира и Текстилни влакна с Химически състав, Определяне на Способност за откриване и
изготвя смеси от всички растителен произход - структура, свойства и показатели, разпознаване на
видове естествени и памук, лен, коноп и др.; качества на влакната; характеристики - финес, специфични сигнали;
химични текстилни влакна Текстилни влакна с Стандартни изисквания чистота, Концентрация на
  животински произход - към текстилните суровини; влагосъдържание, вниманието и
  вълна, косми и коприна; Експлоатационни и еднородност и качество наблюдателност;
  Изкуствени текстилни хигиенни свойства. на влакната; Умения за устно
  влакна;   Работа със изразяване;
  Текстилни влакна с   специализирани Готовност за работа в
  минерален произход;   програмни продукти за екип;
  Измервателни средства и   сравняване с еталони, Дисциплинираност;
  уреди;   разпечатване на таблици, Готовност за точно и
  Компютър със   диаграми и др. прецизно спазване на
  специализирани     инструкции, указания,
  програмни продукти.     изисквания.
2. Извършва Перални, сушилни, Техническа и Определяне на Технически умения и
профилактика, настройва машини за разчепкване технологична структурни способности;
и поддържа технически на памук и други характеристика на характеристики; Умения за вземане на
изправни машините за растителни влакна - машините; Качествено изпълнение бързи и адекватни
първична обработка на разтворително-биещ Текстилни влакнести на операциите от решения в зависимост от
влакната агрегат и щапелиращи материали - видове, технологичния процес, ситуацията и средата;
  машини; структура, състав и съгласно стандартите; Планиране и организиране
  Всички видове текстилни свойства; Извършва разглобяване, на дейността;
  влакнести материали; Машинни елементи - сглобяване и регулиране Готовност за работа в
  Общ и специализиран видове, системи за на възли и агрегати; екип;
  инструментариум; задвижване, измерване и Измерва, оценява и Дисциплинираност;
  Средства за ремонт и контрол на технологичния коригира технологични и Търпение и упоритост;
  регулиране; процес; климатични условия. Хрумвания и
  Почистващи и смазващи Физикомеханични   импровизация;
  разтвори; свойства на подготвената   Упражняване на контрол и
  Уреди за измерване на смес.   оценка на работата на
  параметри;     други хора.
  Спомагателни химически      
  продукти;      
  Компютър със      
  специализирани      
  програмни продукти за      
  предачното      
  производство.      
3. Извършва Дарак, гребенна машина, Конструктивна и Обслужване на машините; Технически усет и
профилактика, настройва предпредачни и технологична Правилен избор на способности;
и поддържа технически предачни машини; характеристика на инструменти за ремонт и Генериране на идеи и
изправни машините за Влакна от растителен, машините; профилактика на нестандартни решения;
влачене, изтегляне, животински и химичен Предназначение, машините; Концентрация на
решене, предпредене и произход; устройство и приложение Установяване на вниманието и
предене на вълна, памук, Пълен набор инструменти на основните видове причинно-следствени наблюдателност;
лен и коноп - ключове, отвертки, машинни елементи, връзки и закономерности; Готовност за точно и
  клещи, шаблони; детайли, съединения, Ремонт и поддържане на прецизно спазване на
  Резервни части; възли, предавки; машините; инструкции, указания и
  Техническа документация Основи на Анализ на процесите - изисквания;
  на машините; електротехниката и степен на разработване, Упражняване на контрол и
  Техническа литература, електронната техника; изтегляне, усукване и оценяване на дейността
  справочници, стандарти; Автоматизация на навиване; на други хора;
  Технологични карти, машините и процесите в Разчитане на техническа Справяне с критични
  чертежи, схеми; предачното документация; ситуации;
  Почистващи и смазващи производство; Оценка на техническото Вземане на бързи и
  разтвори; Програмно осигуряване състояние на детайлите; адекватни решения.
  Специализирани на предачните машини; Демонтаж и монтаж на  
  програмни продукти за Свойства и качества на всички елементи и възли,  
  управление на текстилните материали; изграждащи машините  
  техническия процес в Здравина, линейна при спазване на  
  предачното плътност, сук. технологичната  
  производство.   последователност;  
      Работа със  
      специализирани  
      програмни продукти в  
      съответствие с  
      инструкциите на  
      производителя.  
4. Извършва Скатяващи машини, Конструктивна и Разчитане на схеми и Технически усет и
профилактика, настройва пресукала, бобинарки, технологична чертежи; способности;
и поддържа технически гранконавивачки и характеристика на Обслужване на машините; Готовност за точно и
изправни машините за автоклави; машината; Работа със специфични прецизно спазване на
дообработка на преждите Пълен набор технически Предназначение, технически инструменти и инструкции, изисквания и
  инструменти; устройство и приложение уреди; стандарти;
  Техническа документация на всяка от машините, Качествен ремонт и Отговорност, упражняване
  на машините - схеми, специфични технически поддържане на на контрол и оценяване
  чертежи; изисквания; машините; дейността на други хора;
  Техническа литература, Основи на Установяване на Дисциплинираност;
  справочници; електротехниката и причинно-следствени Самоконтрол.
  Резервни части; електронната техника, връзки и зависимости -  
  Технологични карти; оптимизирани системи за сук, здравина,  
  Смазващи и почистващи управление на равномерност и форма на  
  разтвори. предачното преждовите тела;  
    производство; Работа със  
    Програмно осигуряване специализирания  
    на машините за програмен продукт в  
    дообработка на съответствие с  
    преждите; инструкциите на  
    Уреди и средства за производителя.  
    измерване, изпитване и    
    анализ на свойствата и    
    качествата на преждите.    
5. Организира Технологични карти; Видове технологии и Организиране на Точност и прецизност;
изпълнението на Предачни планове; технологични изисквания трудовата дейност; Способност за откриване и
технологичния процес Техническа към всяка операция; Съставяне на алгоритъм разпознаване на
  документация; Терминология по за определен специфични сигнали;
  Влакнести материали, специалността на чужд технологичен режим; Концентрация на
  прежди; език; Изработване на вниманието и
  Помощни средства; Работа със технологични карти; наблюдателност;
  Компютър със специализирани Работа с компютър; Работа в екип;
  специализирани програмни продукти и Разчитане на предачни Самоконтрол и
  програмни продукти. компютър на ниво планове. дисциплинираност;
    оператор.   Справяне с критични
        ситуации;
        Планиране и организиране
        на дейности;
        Умения за вземане на
        адекватни решения.
6. Контролира качеството Измервателни контролни Изисквания за състава, Определяне и оценка на Наблюдателност, зрително
на произвежданата уреди и апарати - устер свойствата, качествата и параметри; възприятие, технологична
продукция на всички апарат, суков апарат, функционалното Откриване на дефекти; и трудова дисциплина,
етапи динамометър; приложение на Откриване на грешки от отговорност;
  Нормативни документи; текстилните материали и конструктивен и Оценка на труда на други
  Стандарти; суровини; технологичен характер. хора;
  Технологични карти. Методи за вземане на   Коректност и такт;
    проби от влакнести и   Концентрация на
    нишкови изделия.   вниманието.
7. Изпълнява всички Средства за Здравословни и Спазване на правилата за Самоконтрол, лична
трудови задачи при обезопасяване на всяко безопасни условия на здравословни и отговорност;
спазване на изискванията работно място; труд в професионалното безопасни условия на Контрол върху дейността
за здравословни и Лични предпазни направление; труд; на други хора;
безопасни условия на средства. Нормативи за Поддържане ред и Коректност и такт;
труд   санитарно-хигиенните хигиена на работното Обноски и външен вид;
    условия на труд. място. Умения за устно
        изразяване.
Специалност 5420202 "Тъкачно производство"
1. Извършва Бобиниращи, сновилни, Състав, свойства и Технологично обслужване Точност и прецизност;
профилактика, регулира и скробващи и вдевачни качества на суровините; на машините; Концентрация на
поддържа технически машини; Техническа и Демонтиране и монтаж на вниманието;
изправни машините за Шпулиращи машини и технологична елементите и възлите, Наблюдателност;
подготовка на основните автоклави; характеристика на изграждащи машината; Способност за откриване и
и вътъчните нишки за Прежди и нишки за машините; Извършване на дейности разпознаване на
тъкане основа и вътък; Видове вдявки; по ремонта на машините; специфични сигнали на
  Набор технически Технологичния процес; Смазване на машините; машината;
  инструменти, ключове, Основни видове машинни Измерване, оценяване и Организираност;
  клещи, отвертки, шаблони елементи, системи за при необходимост Самоконтрол и
  и резервни части; задвижване и измерване; коригиране на режима на дисциплина.
  Почистващи и смазващи Специализирани работа в съответствие с  
  разтвори; програмни продукти - технологичните  
  Компютър и видове, приложение, изисквания;  
  специализирани инструкции за работа; Работа с компютър;  
  програмни продукти; Терминология по Изпитване на текстилни  
  Техническа документация специалността на чужд материали.  
  на машините; език.    
  Проспекти, стандарти;      
  Скробващи средства.      
2. Извършва Тъкачни машини; Устройство, действие и Обслужване на всички Точност и прецизност;
профилактика, регулира, Набор от технически обслужване на машините; видове тъкачни машини; Контрол и самоконтрол;
поддържа технически инструменти; Конструктивни и Установяване Генериране на идеи и
изправни тъкачните Резервни части; технологични особености; причинно-следствени нестандартни решения;
машини и ги зарежда за Техническа и Състав, свойства, връзки и закономерности Концентрация на
различни артикули технологична качества и функционално и основни и спомагателни вниманието и
  документация, проспекти, предназначение на механизми; наблюдателност;
  стандарти; видовете прежди; Анализ на процесите; Работа в екип;
  Шаблони; Начини на вдяване; Разчитане на Готовност за точно
  Почистващи и смазващи Видове дефекти и начини техническата спазване на инструкции,
  разтвори; за получаването им; документация; указания и изисквания;
  Измерващи и Машинни елементи, Оценка на техническото Упражняване на контрол и
  диагностициращи уреди; съединения, възли, състояние на детайлите; оценяване на дейността
  Компютър със предавки - основни Демонтаж и монтаж на на други хора;
  специализирани видове, приложение; елементите и възлите, Справяне с критични
  програмни продукти. Основи на изграждащи машините; ситуации.
    електротехниката и Спазване на техническата  
    електрониката; последователност при  
    Автоматизирани системи монтаж;  
    за управление на Работа със специализиран  
    технологичния процес; програмен продукт в  
    Програмно осигуряване съответствие с  
    на тъкачните машини. инструкциите на  
      производителя.  
3. Организира Технологични карти; Технологични изисквания Организиране на Точност и прецизност;
изпълнението на Прежди, нишки и други към всяка отделна трудовата дейност; Концентрация на
технологичния процес помощни материали; операция; Съставяне на алгоритъм вниманието и
  Техническа Терминология по за определен наблюдателност;
  документация; специалността на чужд технологичен режим; Готовност за точно
  Данни от език; Изработване на спазване на инструкции,
  характеристиката на Специализирани технологични карти; указания и изисквания;
  суровините и програмни продукти, Изработване на Упражняване на контрол;
  материалите; предназначени за нищелкови карти; Планиране и организиране
  Компютър със тъкачното производство; Разчитане на технически, на дейности;
  специализирани Организация на труда; технологични и Умения за вземане на
  програмни продукти. Производителност на електронни схеми; адекватни решения;
    машините; Изготвяне на схеми, Самоконтрол и
    Мениджмънт; чертежи и таблици. дисциплинираност.
    Строеж на тъканите и    
    видове сплитки.    
4. Контролира качеството Измервателни и Изискванията за състава, Определяне и оценка на Наблюдателност;
на произвежданата контролни уреди и свойствата, качествата и параметрите в Зрително възприятие;
продукция на всички апарати; функционалното технологичния процес; Трудова дисциплина и
етапи от технологичния Нормативни документи; приложение на Откриване на дефекти и отговорност;
процес Стандарти, технологични текстилните материали и грешки от конструктивен Оценка на труда на други
  карти; суровини; и технологичен характер. хора;
  Мостри и образци за Методи за вземане на   Коректност и такт.
  изпитване; проби и изпитване на    
  Компютър със текстилните материали.    
  специализирани      
  програмни продукти.      
5. Изпълнява всички Средства за Здравословни и Спазване на правилата за Самоконтрол, лична
трудови задачи при обезопасяване на всяко безопасни условия на здравословни и отговорност;
спазване на изискванията работно място; труд в професионалното безопасни условия на Упражняване на контрол
за здравословни и Лични предпазни направление; труд; върху дейността на други
безопасни условия на средства. Нормативи за Поддържане ред и хора;
труд   санитарно-хигиенните хигиена на работното Коректност и такт;
    условия на труд. място. Обноски и външен вид;
        Умения за устно
        изразяване.
Специалност 5420203 "Плетачно производство"
1. Извършва Текстилни прежди и Техническа и Качествено изпълнение Технически усет и
профилактика, регулира и нишки; технологична на операциите от способности;
поддържа технически Бобиниращи и сновилни характеристика на технологичния процес в Откриване и разпознаване
изправни машините за машини; машините; съответствие с на специфични сигнали;
подготовка на преждите Комплект инструменти за Основни видове машинни нормативните изисквания; Наблюдателност и
за плетене техническо обслужване елементи, системи за Разглобяване, концентрация на
  на машините, контрол на задвижване, измерване и сглобяване, ремонт и вниманието;
  технологични параметри, контрол на технологичния регулиране на машините; Умения за работа с хора;
  регулиране и текущ процес; Измерване, оценка и при Трудова дисциплина;
  ремонт; Видове текстилни необходимост коригиране Упражняване на контрол и
  Почистващи и смазващи материали и техните на технологичните оценяване на дейността
  разтвори; физични свойства - сук, условия; на други хора.
  Средства (уреди) за здравина, линейна Работа със специализиран  
  измерване на параметри - плътност; програмен продукт, в  
  средства за Програмно осигуряване съответствие с  
  облагородяване на на машините за инструкциите на  
  преждите; подготовка на преждите производителя.  
  Резервни части; за плетене.    
  Специализирани      
  програмни продукти за      
  управление на процеса.      
2. Извършва Плоскоплетачни, Конструктивна и Анализ на процесите; Технически усет и
профилактика, регулира и кръглоплетачни, осново технологична Ремонт и обслужване на способности;
поддържа технически плетачни, чорапни характеристика на всяка машините; Концентрация на
изправни всички видове машини и машини за машина; Установяване на вниманието и
плетачни машини производство на Предназначение, причинно-следствени наблюдателност;
  нетъкани изделия; устройство и приложение връзки и закономерности Пространствена представа
  Пълен набор инструменти на основните видове - гъстина, плътност, и въображение;
  - ключове, отвертки, машинни елементи, разтегливост и Готовност за точно и
  клещи, шаблони; детайли, съединения, свиваемост на плетивото; прецизно спазване на
  Резервни части; възли, предавки; Разчитане на техническа инструкции, указания и
  Почистващи и смазващи Основи на документация; изисквания;
  разтвори; електротехниката и Оценка на техническото Самоконтрол;
  Прежди с различна електронната техника; състояние на детайлите; Издръжливост на
  линейна плътност, цвят и Свойства и качества на Демонтаж и монтаж на напрегната работа и стрес.
  състав; текстилните материали; всички елементи и възли,  
  Техническа документация Програмно осигуряване изграждащи машините;  
  на машината; на плетачните машини; Регулиране и определяне  
  Техническа литература, Начини за изпитване. на оптимални параметри -  
  справочници, стандарти;   гъстина, плътност,  
  Технологични карти;   разтегливост,  
  Специални програмни   еластичност,  
  продукти за управление   разплитаемост;Работа със  
  на технологичния процес;   специализиран програмен  
  Компютър;   продукт, в съответствие с  
  Системи за измерване и   инструкциите на  
  контрол на технологичния   производителя.  
  процес, дължина на      
  плетивото, брой бримкови      
  редове и стълбчета,      
  гъстина, еластичност.      
3. Внедрява нови десени Прежди с подходяща Свойства на преждите и Изобразяване на Творческо и
  линейна плътност, цвят и влиянието на състава им видовете плетки; репродуктивно
  състав; върху свойствата на Извършване на въображение, възприятия
  Бримкообразуващи, плетивата; практически пресмятания за форма и пространство;
  помощни и избиращи Строеж на плетивата; за определяне брой Самостоятелно мислене и
  елементи според строежа, Принцип на мостриране; повтори по дължина и съобразителност;
  начина на преплитане и Зареждане, взаимно ширина на плетивото; Технологична дисциплина;
  проектирания външен вид разположение и Настройване на Устойчивост на
  на плетивото; взаимодействие между мостриращите механизми; вниманието;
  Програмен продукт бримкообразуващи и Работа със Комбинативност.
  (технологична карта, избиращи елементи; специализирани  
  фигурен патрон); Начини за изобразяване програмни продукти за  
  Компютър; и видове изображения; плетачния процес.  
  Ключове, отвертки, Вдяване, водене и    
  клещи; доставяне на нишките;    
  Контролиращи и Функционално    
  измерващи устройства. предназначение на    
    изделието, което ще се    
    изплита в дадената    
    мостра;    
    Проектиране, анализ и    
    десениране на плетива;    
    Контролиращи и    
    сигнализиращи    
    устройства;    
    Специализирани    
    програмни продукти -    
    видове, приложение,    
    инструкции за работа.    
4. Извършва Оверлог, кетел, покривни Конструктивна и Технологично обслужване Технически усет и
профилактика, регулира и машини, шевни машини; технологична на машините; способности;
поддържа технически Пълен набор инструменти характеристика на Установяване на Пространствена представа
изправни машините, - ключове, отвертки, машината; причинно-следствени и въображение;
конфекциониращи клещи, шаблони; Предназначение, връзки и закономерности Концентрация на
плетените изделия Резервни части; устройство и действие на - състояние на шевове, вниманието и
  Техническа документация системите, механизмите и зачистване и изрязване; наблюдателност;
  на машините; елементите; Оценка на техническото Разчитане на индикации и
  Техническа литература, Технологични изисквания състояние на детайлите и сигнали от страна на
  справочници, стандарти; към всяка отделна механизмите; трудовата среда;
  Почистващи и смазващи машина; Регулиране и определяне Точно и прецизно
  разтвори; Основи на на оптимален режим на спазване на инструкции,
  Контролни уреди; електротехниката и работа, откриване на указания и изисквания.
  Шевни материали - електронната техника; грешки от технологичен  
  инструменти за рязане и Програмно осигуряване характер;  
  маркиране, ножици, на машините. Работа със специализиран  
  пинсети, сантиметър,   програмен продукт в  
  конци;   съответствие с  
  Украсителни маркиращи и   инструкциите на  
  информиращи детайли.   производителя.  
5. Организира Технологични карти; Видове технологии и Организиране на трудова Технологична дисциплина,
изпълнението на Прежди; технологични изисквания дейност; отговорност;
технологичния процес Помощни материали и за всяка операция; Съставяне на алгоритми Умение за организиране
  средства;Компютър със Специализирани за определен на колективна трудова
  специализирани програмни продукти; технологичен режим; дейност;
  програмни продукти. Терминология по Изработване на Упражняване на контрол;
    специалността на чужд технологични карти. Настойчивост, коректност
    език.   и такт.
6. Контролира качеството Измервателни контролни Изисквания за свойствата Определяне и оценка на Наблюдателност, зрително
на произвежданите устройства; и качествата на плетените параметри; възприятие, технологична
изделия във всички етапи Нормативни документи; изделия; Откриване на дефекти по дисциплина, отговорност;
  Стандарти; Строеж на плетивата. изделията; Оценка на труда на други
  Технологични карти.   Откриване на грешки от хора;
      конструктивен и Коректност и такт;
      технологичен характер. Концентрация на
        вниманието.
7. Изпълнява всички Средства за Здравословни и Спазване на правилата за Самоконтрол, лична
трудови задачи при обезопасяване на всяко безопасни условия на здравословни и отговорност;
спазване на изискванията работно място; труд в професионалното безопасни условия на Упражняване на контрол
за здравословни и Лични предпазни направление; труд; върху дейността на други
безопасни условия на средства. Нормативи за Поддържане ред и хора;
труд   санитарно-хигиенните хигиена на работното Коректност и такт;
    условия на труд. място. Обноски и външен вид;
        Умения за устно
        изразяване.
         
2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление "Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия"
Суровините и материалите за производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия ще се осигуряват предимно от внос. Ще продължи обновяването на машинно-технологичния парк и внедряването на нови технологии основно за производство на нетъкани текстилни материали, които намират приложение в бита, строителството и пречиствателните съоръжения.
Поради огромните разходи за скъпоструващо съвременно технологично оборудване, за енергоспестяващи мероприятия и пречистващи съоръжения текстилните предприятия ще се окрупняват териториално и организационно и ще работят почти на непрекъсваем режим на работа.
За осигуряване реализация на произвежданата продукция ще се изградят хоризонтални и вертикални клъстери със собствена марка при висока добавена стойност.
2.3. Възможности за професионална реализация
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Текстилен техник" могат да постъпват на работа на длъжностите (професиите) от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД, 2006 г.) от единични групи: 3123 Настройчици на промишлени роботи, 7432 Тъкачи, плетачи и сродни на тях, 7431 Подготвители на нишки/влакна, 8261 Машинни оператори в предачното производство, 8262 Машинни оператори в тъкачното производство, 7436-1005 Производител, килими, както и други, допълнени при актуализиране на НКПД.
2.4. Възможности за повишаване на професионалната квалификация
Придобилият трета степен на професионална квалификация по дадена специалност от професията "Текстилен техник" може да се обучава по друга специалност от професията, както и по друга професия от професионалното направление "Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия", като обучението му по общозадължителната професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за професионалното направление, както и част от професионалната подготовка, специфична за професията, се зачита в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професии.
След придобиване на трета степен на професионална квалификация по дадена специалност обучаваният може да повишава квалификацията си чрез:
- обучение в курсове и семинари, лектории и практикуми, организирани от ВУ, обучаващи организации и фирми, произвеждащи материали, машини и други средства на труда, свързани с професията;
- участие в симпозиуми, конференции, работни срещи и други прояви в професионалната област.
3. Цели на обучението
Основна цел на обучението е подготовка на обучаваните за реализацията им по придобитата специалност в производството на текстил.
3.1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- знае и прилага основните правила за здравословни и безопасни условия на труд;
- познава и използва личните предпазни средства, знае възможните опасни ситуации в процеса на трудовата дейност, реагира правилно и своевременно при възникнали проблеми, като не застрашава здравето и живота - своя и на околните;
- умее да формулира проблеми и задачи; анализира и прави оценка на извършената работа; умее да води професионален разговор и да излага писмено информация от професионалната област;
- разпределя задачите между членовете на екипа;
- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
- познава пазарните отношения, мястото и ролята в тях на отделните лица, фирмите, институциите и държавата; разбира договорните отношения между работодател и работник;
- знае основните правила за работа с компютър;
- умее да ползва специализиран софтуер;
- владее професионалната терминология на чужд език.
3.2. Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейности от профила на професията при обучението по отрасловата задължителна подготовка, единна за всички професии от направление "Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия"
След завършване на обучението си по професията обучаваният трябва да:
- знае и прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при производството на текстил, облекло, обувки и кожени изделия;
- познава суровините и материалите в производството на текстил, облекло, обувки и кожени изделия;
- познава процесите в производството на текстил, както и машините и съоръженията, чрез които се осъществяват, знае и прилага правилата при транспортиране и съхранение на суровините и готовите продукти;
- притежава знания и умения за изпитване, контрол (входящ, текущ и изходящ) и оценка качествата на продукцията;
- познава и използва стандартизирани и унифицирани разходно-нормативни документи за производство на изделия, оперира с офис техниката на работното си място;
- познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица;
- познава видовете дефекти, причините за тях и начините за отстраняването им.
3.3. Подцели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от профила на професията при обучението по специфичната за професията и специалността задължителна професионална подготовка
3.3.1. Специалност 5420201 "Предачно производство"
След завършване на обучението по специалността "Предачно производство" обучаваният трябва да умее да обслужва и поддържа изправна техниката, включена в технологичния процес за производство на предени изделия, като:
- извършва всички операции, като прилага усвоените знания и умения за здравословни и безопасни условия на труд;
- познава суровините и материалите за производство на предени изделия;
- ползва програмни продукти за управление процеса на подготовка на суровините за предене;
- знае и прилага правилата за транспортиране и съхранение на материалите и на готовите изделия;
- планира и организира изпълнението на текущите задачи и решава възникнали проблеми, свързани с трудовата дейност;
- контролира качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
- прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на работното място и време;
- изготвя технологична документация и оценява качествените показатели на суровини и изделия.
3.3.2. Специалност 5420202 "Тъкачно производство"
След завършване на обучението по специалността "Тъкачно производство", обучаваният трябва да умее да обслужва и поддържа изправна техниката, включена в технологичния процес за производство на тъкани изделия, като:
- извършва всички операции, като прилага усвоените знания и умения за здравословни и безопасни условия на труд;
- познава суровините и материалите за производство на тъкани изделия;
- познава методите за ремонт и за поддържане на машините в тъкачното производство;
- ползва програмни продукти за управление процеса на подготовка на преждите;
- знае и прилага правилата за транспортиране и съхранение на материалите и готовите изделия;
- планира и организира изпълнението на текущите задачи и решава възникнали проблеми, свързани с трудовата дейност;
- контролира качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
- прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на работното място и време;
- изготвя технологична документация и оценява качествените показатели на суровините и готовите изделия.
3.3.3. Специалност 5420203 "Плетачно производство"
След завършване на обучението по специалността "Плетачно производство" обучаваният трябва да умее да обслужва и поддържа изправна техниката, включена в технологичния процес за производство на плетени изделия, като:
- извършва всички операции, като прилага усвоените знания и умения за здравословни и безопасни условия на труд;
- познава суровините и материалите за производство на плетени изделия;
- ползва програмни продукти за управление на процеса за подготовка на преждите за изплитане на изделията;
- знае и прилага правилата за транспортиране и съхранение на материалите и готовите изделия;
- планира и организира изпълнението на текущите задачи и решава възникнали проблеми, свързани с трудовата дейност;
- контролира качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
- прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на работното място и време;
- изготвя технологична документация и оценява качествените показатели на суровините и готовите изделия.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика на професията, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Текстилен техник" - трета степен на професионална квалификация.
Съдържанието на обучението по професията "Текстилен техник" - трета степен на професионална квалификация, е представено в табл. 3.

Таблица 3

Професионални Тематични
компетенции области
1 2
Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
1. Знае и прилага основ- Правила и инструкции за
ните правила за безопас- безопасна работа;
на работа на работното Противопожарна охрана;
място; Екологична култура;
Не замърсява с работата Долекарска помощ;
си околната среда; Вредности и професио-
Използва лични предпаз- нални заболявания.
ни средства.  
2. Осъществява ефектив- Видове общуване;
ни комуникации при из- Принципи на деловото
пълнение на трудовата общуване;
си дейност в работен Правила за водене на
екип - формулира проб- делова кореспонденция.
леми, задава въпроси,  
прави отчет за извърше-  
ната работа.  
3. Участва при разпреде- Организация на трудовия
ляне на задачите, съдей- процес;
ства и търси помощ от Групово трудово
членовете на екипа, от- поведение;
нася се с чувство за от- Мотивация и мотива-
говорност при изпълне- ционни процеси;
ние на задачите, които Управление на персона-
са му възложени; ла: определяне потреб-
Разбира своята роля в ностите от персонал; под-
производството и реали- бор, назначаване, осво-
зирането на целите на бождаване; организиране
предприятието; на трудовия процес;
Съзнава необходимостта оценяване и заплащане
от повишаване на квали- на труда.
фикацията си.  
4. Познава пазарните от- Обекти и субекти на
ношения, мястото и ро- пазара;
лята в тях на отделните Икономически процеси,
лица, фирмите, институ- явления и отношения;
циите и държавата. Стопанско устройство
  на обществото;
  Документи и документо-
  оборот.
5. Познава правата и за- Трудов договор и трудо-
дълженията си в трудо- воправни отношения;
вия процес съгласно Ко- Работно време, почивки,
декса на труда и вътреш- отпуски;
ната нормативна база; Права и задължения;
Разбира договорните от- Трудови спорове и разре-
ношения между работо- шаването им;
дател и работник. Социално осигуряване и
  лично застраховане.
6. Познава правилата за Конфигурация на
работа с компютър; компютъра;
Ползва програмни Устройства за въвеждане
продукти; и съхраняване на данни;
Намира специализирана Работа с програмни про-
информация в Интернет. дукти за създаване на до-
  кументи;
  Работа с локални и гло-
  бални мрежи.
7. Умее да използва про- Най-често употребявана
фесионална терминология лексика - четене и разби-
на чужд език; ране на текстове на чужд
(Ниво А2-В1 според об- език (стандарти, норма-
щата европейска рамка тиви, инструкции, указа-
за владеене на чужди телни надписи и др.);
езици). Попълване на несложни
  информационни справки;
  Думи и изрази, свързани
  с професионалните зада-
  чи (проекти, описание на
  работното място и дей-
  ността) - говоримо и
  писмено;
  Думи и изрази (говори-
  мо и писмено), свързани с
  условията за безопасност.
Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия"
8. Познава организацията Нормативни документи в
на предприятието и пра- производството;
вомощията на длъжно- Организация на работно-
стните лица. то място.
9. Познава и спазва тех- Видове технологични
нологичната дисциплина процеси, машини, апара-
при изпълнение на опе- ти и съоръжения;
рации, свързани с произ- Видове техническа и тех-
водството на видовете нологична документация.
текстилни изделия.  
10. Умее да разчита тех- Условни означения в тех-
нологична документация, нологичните документи;
стандарти и нормативни Видове техническа и тех-
документи. нологична документация.
11. Познава основните Основни процеси при
процеси, машини, апара- производството на
ти, съоръжения и инста- текстил;
лации в производството Устройство на машини,
на текстилни изделия. апарати и съоръжения в
  производството на
  текстил.
Специфична за професия 542020 "Текстилен техник" задължителна професионална подготовка
Специалност 5420201 "Предачно производство"
1. Разпознава, сортира и Химически състав,
изготвя смеси от всички структура, свойства и
видове естествени и хи- качества на влакната;
мични текстилни влакна. Стандартни изисквания
  към текстилните суро-
  вини;
  Експлоатационни и хи-
  гиенни изисквания.
2. Извършва профилак- Техническа и техноло-
тика, настройва и под- гична характеристика на
държа технически изправ- машините;
ни машините за първична Машинни елементи;
обработка на влакната. Контролиращи и измер-
  ващи системи.
3. Извършва профилак- Конструктивни и техно-
тика, настройва и под- логични особености на
държа технически изправ- машините;
ни машините за предене Машинни елементи, де-
на вълна, лен и коноп. тайли, съединения, въз-
  ли, предавки;
  Основи на електротехни-
  ката и електронната
  техника;
  Автоматизация на
  машините.
4. Работи с машини за Разчитане на схеми и
дообработка на преждите; чертежи;
Извършва профилактика, Работа със специфични
настройва и поддържа технически инструменти
технически изправни и уреди;
машините за дообработ- Технологични
ка на преждите. изисквания.
5. Организира изпълне- Видове технологии и тех-
нието на технологичния нологични изисквания;
процес. Технологичен режим,
  технологични карти.
6. Контролира качество- Състав, свойства, каче-
то на произвежданата ства и функционално
продукция. предназначение на мате-
  риалите;
  Параметри на произведе-
  ните изделия.
7. Изпълнява всички тру- Нормативи за санитарно-
дови задачи при спазване хигиенните условия на
на изискванията за здра- труд;
вословни и безопасни Съдържание на инструк-
условия на труд. тажа и на нормативните
  документи, регламенти-
  ращи изискванията.
Специалност 5420202 "Тъкачно производство"
1. Извършва профилак- Състав, свойства и каче-
тика, регулира и поддър- ства на суровините;
жа технически изправни Техническа и техноло-
машините за подготовка гична характеристика на
на основните и вътъчни- машините;
те нишки за тъкане. Машинни елементи;
  Системи за измерване и
  за контрол на техноло-
  гичния процес.
2. Извършва профилакти- Основни видове машини;
ка, регулира, поддържа Елементи, съединения,
технически изправни и възли, предавки;
зарежда за различни арти- Основи на електротехни-
кули тъкачните машини. ката, електрониката и ав-
  томатизацията;
  Ползване на специализи-
  ран софтуер.
3. Организира изпълне- Изисквания към техно-
нието на технологичния логичния процес;
процес. Организация на труда и
  производителност на
  машините;
  Икономически знания;
  Мениджмънт;
  Строеж на тъканите.
4. Контролира качество- Състав, свойства, каче-
то на произвежданата ства и функционално
продукция на всички приложение на текстилни-
етапи от технологичния те материали и суровини;
процес. Параметри на техноло-
  гичния процес.
5. Изпълнява всички тру- Нормативи за санитарно-
дови задачи при спазване хигиенните условия на
на изискванията за здра- труд;
вословни и безопасни Здравословни и безопасни
условия на труд. условия на труд в профе-
  сионалното направление.
Специалност 5420203 "Плетачно производство"
1. Извършва профилакти- Видове текстилни мате-
ка, регулира и поддържа риали и техните физико-
технически изправни механични свойства;
машините за подготовка Техническа и техноло-
на преждите за плетене. гична характеристика на
  машините;
  Видове машинни елемен-
  ти, системи за задвижва-
  не, за измерване и за кон-
  трол на технологичния
  процес.
2. Извършва профилакти- Предназначение, устрой-
ка, регулира и поддържа ство и приложение на ос-
технически изправни новните видове машинни
всички видове плетачни елементи, детайли, съеди-
машини. нения, възли, предавки;
  Конструктивна и техно-
  логична характеристика
  на всяка машина;
  Основи на електротехни-
  ката и електронната
  техника;
  Свойства и качества на
  текстилните материали;
  Методи на изплитане;
  Контролиращи и сигна-
  лизиращи устройства и
  системи.
3. Внедрява нови десени. Свойства на преждите и
  влиянието на състава им
  върху свойствата на
  плетивата;
  Строеж на плетивата;
  Принципи на мостриране;
  Зареждане, взаимно раз-
  положение и взаимодей-
  ствие между бримкооб-
  разуващи и избиращи
  елементи;
  Начини на изобразяване
  и видове изображения;
  Вдяване, водене и доста-
  вяне на нишките;
  Проектиране, анализ и
  десениране на плетива.
4. Извършва профилакти- Конструктивна и техно-
ка, регулира и поддържа логична характеристика
технически изправни ма- на машината;
шините, конфекционира- Предназначение, устрой-
щи плетените изделия. ство и действие на систе-
  мите, механизмите и еле-
  ментите;
  Технологични изисква-
  ния към отделните
  операции;
  Основи на електротехни-
  ката и електронната
  техника;
  Повреди, причини и начи-
  ни на отстраняването им.
5. Организира изпълне- Видове технологии и тех-
нието на технологичния нологични изисквания на
процес. всяка операция;
  Организиране на трудо-
  ва дейност;
  Алгоритми за определен
  технологичен режим;
  Изработване на техноло-
  гични карти;
  Специализиран софтуер
  за управление на техно-
  логичния процес, за конт-
  ролиране параметрите
  на изделията, за проекти-
  ране и внедряване на
  нови десени.
6. Контролира качество- Изисквания за строежа,
то на произвежданите свойствата и качествата
изделия във всички етапи. на плетените изделия;
  Определяне и оценка на
  параметри;
  Откриване на дефекти по
  изделията и причините
  за тях;
  Стандарти и нормативни
  документи.
7. Изпълнява трудовите Здравословни и безопас-
задачи при спазване на ни условия на труд в
изискванията за здраво- професионалното
словни и безопасни направление;
условия на труд. Нормативи за санитарно-
  хигиенните условия на
  труд;
  Поддържане ред и хигие-
  на на работното място.
   
5. Система за оценяване и удостоверяване
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение е в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за системата за оценяване (ДВ, бр. 37 от 2003 г.) и последвалите в нея изменения. При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението.
Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходно.
Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
Входящото образователно равнище за обучаван без професионална квалификация се удостоверява чрез свидетелство за завършено основно образование.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. По теория:
Слаб 2 - обучаваният не е усвоил терминологията, не умее да представи усвоените знания;
Среден 3 - обучаваният е осмислил основни понятия, умее да ги дефинира и с тяхна помощ описва основни факти, процеси, явления, закони и зависимости;
Добър 4 - обучаваният разбира, обяснява и сравнява факти, методи, схеми, зависимости и други;
Много добър 5 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;
Отличен 6 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в нови ситуации; прави анализи, оценки и сравнения на процеси, явления, технологии по предварително зададени критерии.
5.1.2. По практика:
Слаб 2 - обучаваният не умее да прилага усвоени знания при изпълнение на практическо задание по предварително дадени указания, не спазва правилата за безопасен труд;
Среден 3 - обучаваният изпълнява отделни операции в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
Добър 4 - обучаваният осмисля и изпълнява самостоятелно практическа задача в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
Много добър 5 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация, самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд;
Отличен 6 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача самостоятелно в нова ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд, подбира сам методи, суровини и материали; оценява качеството на работата си.
5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип се разработва система за оценяване, която включва:
- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
- определяне на минималния брой точки, при които обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението);
- определяне на критерии за всяка задача от изпитването;
- въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
- задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.
5.1.4. Оценяването на професионално-личностните качества се извършва в процеса на обучението - по преки и косвени признаци, и се отразява на оценката по теория и практика.
5.1.5. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно и писмено изпитване, практически задачи и други. Разработват се в съответствие с научните изисквания за всеки от тях. Степента на трудност на конкретните въпроси, задачи, задания и други трябва да е съобразена с равнището на професионалните компетенции, зададено в т. 3 "Цели на обучението".
5.2. Оценяване на изхода на обучението
Изпитите за придобиване на трета степен на професионална квалификация са два - по теория и по практика на специалността, и се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Текстилен техник" - трета степен на професионална квалификация.
5.2.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението".
Критериите и показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 4.

Таблица 4

Критерии Показатели Тежест
    (%)
1. Изпълнение Знания за химическия 90
на общи и спе- състав, структурата и  
цифични трудо- качествата на текстил-  
ви дейности при ните материали;  
производството Приложение;  
на текстил. Техническа и техноло-  
  гична характеристика  
  на машините;  
  Машинни елементи, сис-  
  теми за задвижване, за  
  измерване и за контрол  
  на технологичния процес;  
  Разглобяване, сглобяване  
  и регулиране на възли и  
  агрегати;  
  Знания за технологията  
  на ремонта и методи за  
  поддържане на машините.  
2. Икономически Знания за общите прин- 5
и трудово-правни ципи на трудовото зако-  
знания и умения. нодателство;  
  Знания за формите и  
  системите за заплащане  
  на труда.  
3. Чужд език, Знания и умения за рабо- 5
работа с ком- та с компютър и ползване  
пютър. на програмни продукти;  
  Знания по чужд език за  
  осъществяване на кратка  
  комуникация.  
  Общо 100
     
5.2.2. Изпит по практика
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението".
По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване и тежестта им в общата оценка са представени в табл. № 5.

Таблица 5

Критерии Показатели Тежест
    (%)
1. Спазване на Не застрашава живота 10
изискванията за и здравето - своя и на  
техника на без- околните, при изпълнение  
опасност, охра- на изпитното задание;  
на на труда и Умее безопасно да рабо-  
организация на ти с машини в производ-  
работното място. ствен цех и на работното  
  място;  
  Разпознава опасни ситуа-  
  ции, които биха могли да  
  възникнат в процеса на  
  работа;  
  Дефинира и спазва пред-  
  писания за своевременна  
  реакция;  
  Спазва изискванията за  
  опазване на околната  
  среда при изпълнение на  
  заданието.  
2. Избор на ме- Степен на 10
тодите и рацио- самостоятелност.  
нален подход    
при изпълнение    
на задачата.    
3. Изпълнение Спазва изискванията при 55
на операциите изпълнение на операции-  
при ремонта и те, включени в дейности-  
изработване на те: откриване на повреда,  
изпитното изде- разглобяване, сглобяване  
лие при спазва- и регулиране;  
не на техноло- Определяне на показа-  
гичната после- тели и характеристики  
дователност. на изделията.  
4. Качество на Съответствие на изде- 20
извършения ре- лието със стандартите;  
монт и на гото- Спазване последовател-  
вото изделие. ността на демонтажа,  
  монтажа и регулировката;  
  Време за изпълнение на  
  заданието.  
5. Намиране на Работа в Интернет; 5
информация в Намиране и записване  
Интернет, необ- на необходимата  
ходима за из- информация.  
пълнение на из-    
питното задание.    
  Общо 100
     
5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Завършено професионално обучение с придобита трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, могат да получат удостоверение за професионално обучение.
Съдържанието на документите се определя съгласно ДОИ за документи за системата на народната просвета (Наредба № 4 от 2003 г., ДВ, бр. 41 от 2003 г.) и ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Текстилен техник" - трета степен на професионална квалификация.
6. Изисквания към материалната база
Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и българските държавни стандарти.
Нормативните изисквания към учебната работилница са в съответствие с дейностите, които ще се извършват в нея, с видовете технологични процеси, ергономичните, естетическите изисквания и методическите указания.
Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в учебни работилници и базови обекти (предприятия) при предварително сключени договори.
6.1. Учебен кабинет
Основно оборудване - учебни маси, столове, учебна дъска, технически средства и аудио-визуална техника - диапроектор, шрайбпроектор, компютър, мултимедия и др. Помощно оборудване - тебешир (маркер), обемни нагледни средства.
Учебни помагала - комплект учебници по изучавания предмет, табла, чертежи, схеми, мостри от изделия, диапозитиви, филми, програмни продукти, картели, проспекти;
6.2. Учебна работилница
Учебните работилници трябва да осигуряват работни места за всички обучавани и едно работно място за обучаващия.
Основно оборудване: машини, съоръжения и агрегати, необходими за производството на съответните изделия от текстилни материали.
Помощно оборудване: апарати за контрол на процеси, еталони за сравняване, компютри, инструкционни карти, табла.
Инструменти: набор инструменти за извършване на цялостната дейност по поддържане, ремонт и регулиране на машините и съоръженията.
7. Изисквания към обучаващите
Обучението по задължителната професионална подготовка по професията се осъществява от лица, чието завършено образование, придобита специалност, присъдена квалификация и правоспособност отговарят на действащата нормативна уредба.
8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ
- апробиране на ДОИ в обучаващи институции;
- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
- ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти