Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗБОР, ИЗПЪЛНЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ПРОМОЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ И ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Приета с ПМС № 34 от 14.02.2007 г.

Обн. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.96 от 7 Декември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 2 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 16 Ноември 2012г., изм. ДВ. бр.90 от 31 Октомври 2014г.


Материята е преуредена. Виж Наредба № 8 от 5 май 2016 г. за условията и реда за изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти - ДВ, бр. 38 от 20 май 2016 г.
Наредбата за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти се прилага за промоционалните програми, подадени в Министерството на земеделието и храните преди 1 декември 2015 г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за:
1. подаване на предложения за промоционални програми;
2. предварителен избор на промоционални програми;
3. сключване на договори за изпълнение и финансово подпомагане на промоционалните програми;
4. контрол на изпълнението на одобрените промоционални програми.

Чл. 2. (1) На финансово подпомагане подлежат промоционални програми, които включват дейности по предоставяне на информация за или насърчаване разпространението на земеделски и хранителни продукти в трети страни, които не са членки на Европейския съюз (ЕС).
(2) Дейностите, включени в промоционалните програми по ал. 1, не трябва да са насочени към представянето на определени търговски наименования или продукти, произведени в определена държава - членка на ЕС.


Чл. 3. (1) На финансово подпомагане подлежат промоционални програми, които включват дейности по предоставяне на информация за и промоция на земеделски и хранителни продукти и методите за тяхното производство на територията на ЕС.
(2) Дейностите, включени в промоционалните програми по ал. 1, не трябва да са насочени към представянето на определени търговски наименования или към повишаване консумацията на продукти с определен произход. Произходът на продукта може да се посочи, когато е защитен съгласно правото на ЕС.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2010 г.) (1) Промоционални програми по чл. 2 се изготвят за продуктите и за държавите или областите, включени в Приложение II към Регламент (ЕО) № 501/2008 на Комисията от 5 юни 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни (ОВ, L 147 от 6.6.2008 г.) и могат да включват дейностите, посочени в чл. 2, ал. 1 на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета (ОВ, L 3 от 5.1.2008 г.).
(2) Промоционални програми по чл. 3 се изготвят за продуктите или темите, включени в Приложение I, част А към Регламент (ЕО) № 501/2008 на Комисията, съгласно насоките за промоция на вътрешния пазар по Приложение I, част Б на същия регламент и могат да включват дейностите, посочени в чл. 2, ал. 1 на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета.


Чл. 5. (1) Промоционалните програми се разработват за период на приложение от 1 до 3 години.
(2) Промоционалните програми включват послания до потребителите или до други целеви групи, свързани с качествата и/или характеристиките на представяния продукт. Промоционалните програми по чл. 2 могат да включват само послания, които съответстват на законодателството на държавата, в която се представя продуктът.
(3) В промоционалните програми по чл. 3 всяко позоваване на здравните последици от потреблението на съответните продукти трябва да се основава на общоприети научни данни. В тези случаи към програмата се прилагат научните проучвания, на които се основават нейните послания, и становище на Министерството на здравеопазването относно здравните последици, на които тя се позовава.

Глава втора.
ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМОЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ


Чл. 6. (1) Програми за промоция на земеделски или хранителни продукти могат да разработват и подават юридически лица - сдружения на производители или на производители и търговци, които са представителни по отношение на производството или на производството и предлагането на пазара на съответните земеделски или хранителни продукти.
(2) Сдруженията по ал. 1 могат да разработват и подават промоционални програми съвместно с браншови или междубраншови организации от други държави - членки на ЕС.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Министерството на земеделието и храните (МЗХ) всяка година публикува в един централен ежедневник и помества на своята интернет страница покана за подаване на промоционални програми. Поканата се публикува в срок до 15 януари.
(2) Поканата по ал. 1 трябва да съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2012 г.) позоваване на чл. 2 и 3 и на съответните регламенти по чл. 4 и чл. 8, ал. 3;
2. срока за подаване на промоционални програми по чл. 9, ал. 3;
3. лицето за контакт и начина за получаване на необходимата за кандидатстване документация.
(3) Министерството на земеделието и храните предоставя на предлагащите сдружения при поискване необходимата за кандидатстване документация. Документацията се получава лично, по пощата или по електронен път и съдържа:
1. указания за участие;
2. изискванията към участниците и към промоционалните програми;
3. критериите за оценяване на програмите;
4. одобрените от Европейската комисия образец за изготвяне на програмите и образец на договора по чл. 20, ал. 2.
(4) Документите по ал. 3 се публикуват на интернет страницата на МЗХ.


Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 96 от 2010 г.) Промоционалните програми се изготвят и подават на български и английски език по образеца, посочен в чл. 7, ал. 3, който се обявява и на интернет страницата на МЗХ.
(2) Към промоционалните програми се прилагат следните документи:
1. удостоверение за актуално състояние на сдружението;
2. доказателства за пазарния дял на членовете на сдружението за продуктите, които са обект на програмата, доказателства, че сдружението притежава собствено електронно или книжно издание, отразяващо дейността му;
3. копие на годишните финансови отчети за последните две години;
4. удостоверение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения на сдружението;
5. декларация от сдружението за липса на публичноправни задължения;
6. декларация от сдружението, че промоционалната програма по чл. 2 включва само послания, които съответстват на законодателството на държавата, в която се представя продуктът;
7. описание на наличната организационна структура и експертен състав, които доказват техническия капацитет на сдружението за изпълнение на предложената промоционална програма;
8. (нова - ДВ, бр. 18 от 2012 г.) решение от компетентния орган на сдружението за участие в програмата и осигуряване на съфинансиране заедно с протокол от заседанието, на което е взето решението.
(3) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2010 г.) Предлагащото сдружение може да предложи част от разходите за изпълнение на програмата да бъдат съфинансирани от бюджета на Държавен фонд (ДФ) "Земеделие" - Разплащателна агенция, съгласно чл. 13, ал. 3 от Регламент 3/2008.


Чл. 9. (1) Предлагащите сдружения подават промоционалните програми в МЗХ.
(2) Промоционалните програми се подават лично, чрез пълномощник или с препоръчано писмо с обратна разписка. Програмите се считат за подадени в деня, в който са получили входящ номер, когато са подадени лично или чрез куриер, или в деня на пощенското клеймо, когато са изпратени по пощата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Промоционалните програми се подават в срок до 28 февруари. Подадените след този срок програми не се приемат, като получените по пощата се връщат, ако датата на пощенското клеймо е след крайния срок.

Глава трета.
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗБОР НА ПРОМОЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2010 г.) Министърът на земеделието и храните е компетентен национален орган за избор на промоционални програми по смисъла на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 501/2008 на Комисията.
(2) Към министъра на земеделието и храните се създава постоянна консултативна комисия за избор на промоционални програми.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2010 г.) В комисията по ал. 1 участват: представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - определени от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, представители на Министерството на здравеопазването - определени от министъра на здравеопазването, представители на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция - определени от изпълнителния директор, и представители на Министерството на земеделието и храните. Съставът на комисията се определя със заповед на министъра на земеделието и храните.
(4) Министърът на земеделието и храните издава правилник за работата на комисията по ал. 2. С правилника се урежда редът за свикване и провеждане на заседанията на комисията и за вземане на решения.
(5) Представителите на Министерството на здравеопазването в постоянната консултативна комисия представят становищата на Министерството на здравеопазването по чл. 5, ал. 3 и чл. 23, ал. 2.


Чл. 11. (1) Министерството на земеделието и храните организира и подпомага дейността на постоянна консултативна комисия.
(2) Определени длъжностни лица от МЗХ извършват проверка за пълнотата на подадените документи. Когато се установят непълноти в подадените документи, МЗХ дава указания за отстраняването им. Когато непълнотите не се отстранят в 10-дневен срок от получаване на указанията, обработката на документите се прекратява.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2010 г.) Министерството на земеделието и храните подготвя доклад и формуляр за идентификация и оценка за всяка промоционална програма.
(4) Докладът съдържа кратко описание на програмата, включващо следните елементи:
1. наименование на програмата;
2. предлагащото я сдружение;
3. изпълнителната организация, когато вече е избрана по реда на чл. 16;
4. продукт, за който програмата се отнася;
5. продължителност на програмата;
6. държава или държави, в които ще се изпълняват мерките, включени в програмата;
7. обща сума на разходите и източници за тяхното финансиране;
8. цели на програмата;
9. целеви групи, към които е насочена програмата;
10. мерки, включени в програмата.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2010 г.) Формулярът за идентификация и оценка отразява резултатите от проверката за допустимост и оценяването на подадените промоционални програми за вътрешния пазар съгласно приложение № 1 и за трети страни съгласно приложение № 1а.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) В срок до 15 април, постоянната консултативна комисия определя промоционалните програми по чл. 2 и 3, които да бъдат предложени на Европейската комисия въз основа на проверка на документацията на предложените програми и на данните от докладите и формулярите за идентификация и оценка по чл. 11.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 96 от 2010 г.) Постоянната консултативна комисия оценява предложените промоционални програми чрез формуляр за идентификация и оценка съгласно следните критерии:
1. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2010 г.) съответствието на програмата с продуктите, с държавите или с областите по чл. 4, ал. 1 и с продуктите, темите и насоките за промоция на вътрешния пазар по чл. 4, ал. 2;
2. целесъобразност на програмата:
а) значение на програмата с оглед на ситуацията на пазара на съответния сектор;
б) значение на програмата за целевите групи;
3. качество и ефективност на програмата:
а) (изм. - ДВ, бр. 96 от 2010 г.) съответствие между стратегията и целите на програмата и предложените мерки;
б) обхват на предложените мерки по отношение на: времева продължителност, честота на провеждане, ниво на целевите групи (европейско, национално, регионално);
в) качество на въздействие на програмата върху целевите групи;
4. рентабилност на програмата - съотношение между предвидените разходи и очакваните резултати;
5. изпълнение на програмата:
а) финансова стабилност на предлагащото сдружение;
б) избрана прилагаща програмата организация и/или организации.
(3) Постоянната консултативна комисия отхвърля предложената промоционална програма, когато:
1. предлагащото сдружение не отговаря на изискването за представителност;
2. програмата не съответства на продуктите или темите по чл. 4;
3. програмата не съответства на държавите или областите или на дейностите по чл. 4, ал. 1;
4. програмата не е съобразена с насоките за промоция на вътрешния пазар по чл. 4, ал. 2;
5. (нова - ДВ, бр. 96 от 2010 г.) програмата е недопустима съгласно раздел I на формуляра за идентификация и оценка;
6. (нова - ДВ, бр. 96 от 2010 г.) при оценяването й в раздел II на формуляра за идентификация и оценка получи по-малко от 2/3 от максималния брой точки.
(4) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2010 г.) Постоянната консултативна комисия разглежда предложението за съфинансиране по чл. 8, ал. 3 и предлага на министъра на земеделието и храните схема за финансиране на промоционалната програма съгласно изискванията на чл. 13 от Регламент № 3/2008 и средствата, предвидени в бюджета на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 96 от 2010 г.) Постоянната консултативна комисия предлага избраните промоционални програми и начина на тяхното съфинансиране за утвърждаване от министъра на земеделието и храните.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Министърът на земеделието и храните въз основа на предложението по чл. 12, ал. 5 утвърждава със заповед промоционалните програми и начина на тяхното съфинансиране.
(2) Министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице уведомява писмено всички предлагащи сдружения за утвърдените промоционални програми. Сдруженията, чиито програми са утвърдени, могат да ги представят в МЗХ в официален превод на английски, френски или немски език.
(3) Министърът на земеделието и храните изготвя списък на утвърдените промоционални програми и го изпраща заедно с представените преводи на програмите на Европейската комисия за одобрение.


Чл. 14. (1) Министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице уведомява с писмо предлагащите сдружения за установените от Европейската комисия (ЕК) несъответствия на програмите и определя срок за отстраняването им.
(2) Предлагащите сдружения отстраняват установените несъответствия и предлагат коригираната програма за разглеждане от Постоянната консултативна комисия. Министърът на земеделието и храните по предложение на Постоянната консултативна комисия изпраща ревизираните програми на ЕК за одобрение.
(3) Министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице уведомява с писмо предлагащите сдружения за одобряването или отхвърлянето от Европейската комисия на предложените промоционални програми.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2010 г.) Министерството на земеделието и храните писмено уведомява ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, в 10-дневен срок след официалното получаване на нотификацията на ЕК за одобрените промоционални програми и прилага копия на програмите и документите по чл. 8, ал. 2, както и копия от заповеди на министъра на земеделието и храните за утвърждаване на начина на финансиране на промоционална програма и за утвърждаване на прилагащата организация за изпълнение на промоционална програма, в случай че е избрана прилагаща организация.

Глава четвърта.
ОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИЛАГАЩИ ПРОМОЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ, И НА ОРГАНИЗАЦИИ, ИЗВЪРШВАЩИ ОЦЕНКИТЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙСТВИЯТА ПО ПРОМОЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 90 ОТ 2012 Г.)


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2012 г.) Предлагащите сдружения са длъжни да изберат организация или организации, които ще прилагат програмата (прилагащи организации). Прилагащите организации се избират преди или след подаването на промоционалната програма, но не по-късно от 45 календарни дни след нотификацията от ЕК за нейното одобряване.
(2) Предлагащите сдружения могат сами да прилагат мерки от програмата:
1. по прилагането на които имат опит най-малко 5 години;
2. чиято стойност не надхвърля 50 на сто от общата стойност на програмата.


Чл. 16. (1) Предлагащото сдружение избира организация или организации, които ще прилагат програмата чрез провеждане на конкурсна процедура.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 96 от 2010 г.) Конкурсната процедура по ал. 1 се открива с публикуване на обява в два централни всекидневника в България и/или в друга държава - членка на Европейския съюз, като срокът за подаване на документи не трябва да е по-малък от 1 месец от датата на публикуване на обявата. Обявата съдържа:
1. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на възложителя и лице за контакт;
2. описание на мерките, включени в промоционалната програма, за които е обявен конкурсът;
3. изисквания към финансовия и техническия капацитет на прилагащата организация;
4. условия и начин на плащане;
5. място и срок за подаване на оферти;
6. място и срок за получаване на документацията за участие в процедурата.
(3) Кандидатите за участие в конкурсната процедура подават оферти в съответствие с обявата по ал. 2. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.
(4) Офертата по ал. 3 трябва да съдържа:
1. доказателства за финансовия и техническия капацитет на кандидата;
2. начин за изпълнение на мерките, включени в промоционалната програма;
3. срокове за изпълнение на мерките, включени в промоционалната програма;
4. предлагана цена;
5. списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата.
(5) Кандидатите за участие прилагат към офертата:
1. документ за търговска и/или данъчна регистрация на кандидата, а когато е физическо лице - документ за самоличност;
2. удостоверение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения;
3. декларация за липса на други публичноправни задължения.
(6) Финансовият и техническият капацитет на прилагащата организация се доказва със:
1. годишен финансов отчет за последните 3 години;
2. списък на изпълнените през последните 3 години договори за доставка на стоки и/или за извършване на услуги, които са обект на мерките, включени в промоционалната програма, придружен от препоръки за добро изпълнение;
3. декларация за техническото оборудване, с което разполага организацията;
4. данни за собствени или наети работници или служители, които организацията ще използва за изпълнение на мерките, включени в промоционалната програма;
5. документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата по т. 4;
6. сертификати, издадени от акредитирани институции.


Чл. 17. (1) Предлагащото сдружение определя комисия за провеждане на конкурсната процедура, която се състои най-малко от трима членове, един от които задължително е правоспособен юрист, а останалите са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит.
(2) Комисията по ал. 1 взема решения с обикновено мнозинство на присъстващите. Предлагащото сдружение уведомява писмено участниците в процедурата за взетите решения.
(3) За всяко заседание на комисията се води протокол, който се подписва от всичките й членове. Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, станали им известни във връзка с работата им в комисията.
(4) Комисията провежда конкурс за избор на организация или организации, които ще прилагат програмата, когато са подадени най-малко 3 оферти, въз основа на:
1. оценка на финансовия и техническия капацитет на кандидатите;
2. съотношението между предложените цени и предлаганото качество на изпълнението.
(5) Когато са подадени по-малко от 3 оферти, комисията не провежда конкурс и прекратява конкурсната процедура.


Чл. 18. Предлагащото сдружение, което е избрало прилагаща организация или прилагащи организации, в 3-дневен срок от извършването на избора в МЗХ представя следните документи:
1. писмено заявление по образец за одобряване на прилагаща организация или прилагащи организации;
2. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2010 г.) доказателства за проведена конкурсна процедура - копие на обявлението за участие, копие на протокола от комисията за избор на прилагаща организация и копие на получените оферти;
3. доказателствата за финансов капацитет на прилагащата организация или прилагащите организации по чл. 16, ал. 6, т. 1 - 3;
4. доказателствата за техническия капацитет на прилагащата организация или прилагащите организации по чл. 16, ал. 6, т. 4 - 6.


Чл. 19. (1) Постоянната консултативна комисия прави предварителна преценка дали прилагащите организации са избрани по реда на чл. 16 и 17 и дали разполагат с необходимите финансови и технически средства за изпълнение на мерките в програмата.
(2) В случаите по чл. 15, ал. 2 постоянната консултативна комисия прави предварителна преценка дали:
1. предлагащото сдружение има нужните познания за представяните продукти и техните пазари;
2. предлагащото сдружение разполага с необходимите средства за изпълнение на мерките;
3. заложените за изпълнение на мерките цени не надвишават пазарните.
(3) Въз основа да направените преценки по ал. 1 и 2 постоянната консултативна комисия мотивирано предлага на министъра на земеделието и храните да одобри или да откаже одобрение на предложените организации за прилагане на програмите.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2010 г.) Министърът на земеделието и храните издава заповед за одобряване или за мотивиран отказ в срок 30 дни от подаване на заявлението по чл. 18. Министърът на земеделието и храните уведомява ЕК и ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция за прилагащите организации, които е одобрил.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2010 г.) Когато промоционалната програма е одобрена от ЕК, предлагащото сдружение сключва писмени договори с прилагащата организация или организации за изпълнение на всички или на част от мерките, включени в нея, и ги предоставя на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция. Договорите включват клаузи, които задължават прилагащата организация да предоставя информация и достъп за проверка на изпълнението на нейните задължения.


Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) (1) Предлагащото сдружение е длъжно да избере външна независима организация, която ще извърши оценките на резултатите, постигнати от действията по програмата (оценяваща организация).
(2) Оценяващата организация се избира преди или след сключването на договора по чл. 20, ал. 2, но не по-късно от 90 дни след неговото сключване.


Чл. 19б. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) (1) Предлагащото сдружение избира оценяващата организация чрез провеждане на конкурсна процедура.
(2) Конкурсната процедура се извършва по реда на чл. 16 и 17.


Чл. 19в. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Предлагащото сдружение, което е избрало оценяваща организация, представя следните документи в Министерството на земеделието и храните в 3-дневен срок от извършването на избора:
1. писмено заявление по образец за одобряване на оценяваща организация;
2. документите по чл. 18, т. 2 - 4.


Чл. 19г. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) (1) Постоянната консултативна комисия прави предварителна преценка дали оценяващата организация е избрана по реда на чл. 19б и дали разполага с необходимите финансови и технически средства за извършване оценките на резултатите, постигнати от действията по програмата.
(2) Въз основа на направените преценки по ал. 1 постоянната консултативна комисия мотивирано предлага на министъра на земеделието и храните да одобри или да откаже одобрение на предложената оценяваща организация.
(3) Министърът на земеделието и храните издава заповед за одобряване или за мотивиран отказ в срок 30 дни от подаване на заявлението по чл. 19в, т. 1. Министърът на земеделието и храните уведомява ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, за оценяващите организации, които е одобрил.
(4) Предлагащото сдружение сключва писмен договор с оценяващата организация за изпълнение на мерките, свързани с извършване оценките на резултатите, постигнати от действията по програмата, и го предоставя на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция. Договорът включва клауза, която задължава оценяващата организация да предоставя информация и достъп за проверка на изпълнението на нейните задължения.

Глава пета.
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2010 г.) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция е компетентен национален орган за финансиране и контрол на изпълнението на промоционални програми по смисъла на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 501/2008 на Комисията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2010 г.) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, сключва договори с предлагащите сдружения за финансово подпомагане на одобрените от ЕК промоционални програми. Договорите се сключват в срок 90 календарни дни от датата на нотификацията от ЕК за нейното одобряване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2010 г.) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция изготвя договорите по ал. 1 съгласно образеца, получен от ЕК.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2010 г.) Договорът по ал. 1 се сключва, след като предлагащото сдружение внесе гаранция за изпълнението му в полза на Държавен фонд (ДФ) "Земеделие" в размер 15 на сто от максималното годишно финансиране на програмата от ЕС и ДФ "Земеделие". Гаранцията се представя по реда на Регламент на Комисията (ЕИО) № 2220/85 от 22 юли 1985 г. за определяне на общи подробни правила за прилагането на системата от гаранции за селскостопанските продукти.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2012 г.) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция изпраща на ЕК при поискване от нейна страна копие на договора, на документа за представената гаранция по ал. 4 и на договора по чл. 19, ал. 5.
(6) Предлагащото сдружение отговаря за управлението и точното изпълнение на промоционалната програма, която е предложила.


Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2010 г.)


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2010 г.) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция финансира изпълнението на промоционалните програми чрез авансови плащания, междинни плащания и плащания на остатъка съгласно Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета за програмите по чл. 2 и Регламент (ЕО) № 501/2008 на Комисията за програмите по чл. 3.


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2010 г.) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция проверява дали информационните и промоционалните материали, изготвени за нуждите на промоционалните програми, отговарят на критериите съгласно приложение № 2.
(2) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 96 от 2010 г.) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, изпраща на ЕК копия на одобрените по ал. 1 материали.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 96 от 2010 г.) При необходимост ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, изисква от Министерството на здравеопазването становище дали информационните и промоционалните материали, изготвени в изпълнение на промоционалните програми по чл. 3, отговарят на изискванията на чл. 5, ал. 3.

Глава шеста.
КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОМОЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2010 г.) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция контролира изпълнението на промоционалните програми чрез извършване на административни проверки и проверки на място.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2010 г.) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция извършва всяка година административни и счетоводни проверки и проверки на място въз основа на анализ на риска най-малко на 20 на сто от промоционалните програми по чл. 2 и 3, но не на по-малко от две програми, които са приключили през предходната година, като проверява най-малко 20 на сто от извършените разходи по всяка програма.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2010 г.) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция упражнява счетоводен и технически контрол върху предлагащите сдружения и организациите, прилагащи програмите, относно:
1. точността на представената информация за извършените разходи за изпълнение на програмите;
2. състоянието на разплащателната сметка за дейностите по изпълнение на промоционалните програми;
3. представените разходни документи;
4. изпълнението на задълженията по договорите по чл. 20.
(4) Предлагащите сдружения и организациите, прилагащи програмите, са длъжни:
1. да оказват съдействие на проверяващите;
2. да предоставят на проверяващите информацията и документите, свързани с проверката;
3. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2010 г.) да водят аналитично счетоводство;
4. да съхраняват документите по промоционалните програми и по изпълнението им в продължение на 5 години след приключване на изпълнението.
(5) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2010 г.) Предлагащите сдружения са длъжни да имат отделна разплащателна сметка за дейностите по изпълнение на промоционалната програма.


Чл. 24.. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2010 г.) (1) Заявката за авансово плащане се подава до 30 дни след сключване на договор за финансово подпомагане, а при многогодишните програми - до 30 дни от началото на всеки период от 12 месеца. След изтичане на срока не може да се иска авансово плащане.
(2) Заявката за авансово плащане се подава, след като предлагащото сдружение внесе гаранция за изпълнението му в полза на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, в размер 110 на сто от исканата сума, при условията, предвидени в дял III от Регламент (ЕИО) № 2220/85 (ОВ, L 205 от 1985 г.).
(3) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2012 г.) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, изпраща на ЕК при поискване от нейна страна копие от заявката за авансово плащане и доказателство за депозирането на съответната гаранция.
(4) Всяко авансово плащане покрива най-много 30 на сто от стойността на годишната финансова помощ на ЕС и където е приложимо, на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция.
(5) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, извършва авансово плащане до 30 календарни дни след депозирането на заявката за авансово плащане.


Чл. 24б. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2010 г.) (1) Заявката за междинно плащане се подава преди края на календарния месец след изтичане на всеки 3-месечен период, изчислен от датата на подписване на договора за финансово подпомагане. След изтичане на срока плащането се намалява с 3 на сто за всеки пълен месец закъснение освен в случай на форсмажорни обстоятелства.
(2) Заявката за междинно плащане се придружава от междинен доклад, финален финансов отчет, първични счетоводни и разходооправдателни документи за въпросния 3-месечен период и извлечение по сметката, посочена в чл. 24, ал. 5.
(3) Сумата на авансовото плащане и междинните плащания не може да превишава 80 на сто от стойността на годишното финансиране на програмата от ЕС и където е приложимо, от ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция. След достигане на това равнище не може да се подават нови заявки за междинно плащане.
(4) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, извършва междинно плащане до 60 календарни дни след депозирането на заявката за плащане. Този срок спира да тече и се уведомява предлагащото сдружение, когато заявката е недопустима, не са предоставени всички необходими документи или ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, смята за необходимо да получи допълнителна информация или да извърши допълнителна проверка. Срокът продължава да тече след получаване на необходимите документи или от датата на извършване на проверките, които трябва съответно да бъдат предадени или извършени в срок 30 календарни дни считано от уведомяването на предлагащото сдружение.


Чл. 24в. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2010 г.) (1) Заявката за плащане на остатък се подава в 4-месечен срок след датата на приключване на годишните дейности, предвидени в договора за финансово подпомагане. След изтичане на срока плащането се намалява с 3 на сто за всеки пълен месец закъснение освен в случай на форсмажорни обстоятелства.
(2) Заявката за плащане на остатък се придружава от финален отчет за осъществените дейности, оценка на получените резултати и от финален финансов отчет за осъществените разходи.
(3) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, извършва плащане на остатък до 60 календарни дни след депозирането на заявката за плащане. Този срок спира да тече и се уведомява предлагащото сдружение, когато заявката е недопустима, не са предоставени всички необходими документи или ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, смята за необходимо да получи допълнителна информация или да извърши допълнителна проверка. Срокът продължава да тече след получаване на необходимите документи или от датата на извършване на проверките, които трябва съответно да бъдат предадени или извършени в срок 30 календарни дни считано от уведомяването на предлагащото сдружение.


Чл. 25. (1) Министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице определя със заповед членовете на групата за наблюдение на промоционалните програми по чл. 2 и членовете на групата за наблюдение на промоционалните програми по чл. 3. Групите за наблюдение се председателстват от заместник-министър на земеделието и храните, определен от министъра на земеделието и храните, и включват представители на ведомствата и организациите по чл. 10, ал. 3.
(2) Групите за наблюдение по ал. 1 наблюдават изпълнението на мерките по одобрените промоционални програми.
(3) В наблюдението по ал. 2 могат да участват представители на ЕК. При обсъждане изпълнението на конкретната промоционална програма в групата за наблюдение могат да участват и представители на предлагащото сдружение и прилагащата организация.


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2010 г.) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, предоставя на групите за наблюдение информация за датите на действията, предвидени в рамките на всяка програма, 3-месечните и годишните доклади, както и резултатите от проверките, осъществени съгласно чл. 18, 19 и 25 от Регламент (ЕО) № 501/2008 на Комисията.


Чл. 27. Материалите, изготвени по промоционална програма, включително графичните, визуалните и аудио-визуалните произведения и интернет страниците, могат да се използват след приключване на програмата: при наличие на писмено разрешение от ЕК, на разрешение от предлагащото сдружение и от министъра на земеделието и храните, когато програмата е съфинансирана с бюджетни средства, и при отчитане на правата, произтичащи от договорите за тяхното изготвяне и предоставяне.


Чл. 28. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2010 г.) Със заповед на изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, се утвърждава Ръководство за общите и специфичните правила за финансиране на промоционалните програми, което се публикува на електронната страница на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Промоционална програма" е обединена от обща цел съвкупност от дейности, които могат да осигурят предоставянето на по-подробна информация за представяния продукт и да улеснят предлагането му на пазара.
2. "Представително" е предлагащо сдружение, което:
а) е създадено най-малко две години преди подаването на промоционалната програма;
б) (изм. - ДВ, бр. 18 от 2012 г.) има членове, чийто пазарен дял за продуктите, които са обект на програмата, е най-малко 20 на сто, и
в) притежава собствено електронно или книжно издание, отразяващо дейността му.
3. "Предлагащо сдружение" е сдружение, което кандидатства с промоционална програма за съфинансиране по реда на наредбата.
4. "Прилагаща организация" е лице, избрано чрез конкурсна процедура и одобрено от министъра на земеделието и храните за прилагане на част или на всички мерки, включени в промоционална програма.
5. (нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) "Оценяваща организация" е организация, избрана чрез конкурсна процедура и одобрена от министъра на земеделието и храните за извършване оценка на резултатите, постигнати от действията по програмата.


§ 2. Лицата, които участват в избора, финансирането и контрола на промоционалните програми, са длъжни да не разпространяват информацията, станала им известна при осъществяването на тези дейности.

Заключителни разпоредби


§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 35 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2010 г.) Наредбата се приема за прилагането на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета и на Регламент (ЕО) № 501/2008 на Комисията.


§ 5. Прилагането на наредбата се възлага на министъра на земеделието и горите.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)

§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 337 ОТ 24 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗБОР, ИЗПЪЛНЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ПРОМОЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ И ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 90 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2015 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2015 г.


Приложение № 1 към чл. 11, ал. 5

(Изм. - ДВ, бр. 96 от 2010 г.)


ФОРМУЛЯР ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА
Дейности за информиране и насърчаване, отнасящи се за селскостопански продукти на вътрешния пазар
 
· Идентификация на програмата
Наименование на програмата:
Държава членка/държави членки:
Предлагаща организация/предлагащи организации:
Орган, изпълняващ програмата/органи, изпълняващи програмата (ако вече е избран/са избрани):
Вид на програмата: информационна/за насърчаване/смесена
Продукт/продукти:  
Целеви държави членки:  
Продължителност: една/две/три години
Общо разходи: €  
Програмата представена ли е съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета (програма, разработена
от държавата членка): Да/Не
Представлява ли предложението продължение на текуща или приключена програма, съфинансирана от ЕС?
  Да/Не
· Кратко описание и обща обосновка на програмата
1. Контекст (максимум 1/2 страница)
Описание на контекста и ситуацията на пазара за всяка предложена програма, като се посочват например:
- средният обем на производството на продукт/продукти в съответните държави
- развитието на търсенето на съответния продукт (съответните продукти)
- нивото на информираност относно съответната тематика/продукт
- очакваният принос на програмата в пазарната ситуация
- добавената стойност на програмата, като се вземат под внимание други действия на национално или общностно равнище за информиране/насърчаване (приключили или текущи).
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Обобщение (максимум 1/2 страница)
Кратко описание на стратегията на програмата (основни цели, целеви групи и действия)
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
· Резултат от проверката за допустимост (раздел I)
Забележки:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Програмата е допустима: Да/Не
· Резултат от оценката на програмата (качество и икономическа ефективност) (раздел II)
1. Общо точки: Приоритет (ако са предложени няколко програми): . / .
2. Забележка (забележки):
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Препоръка (препоръки):
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Раздел I
Допустимост на програмата (Ако не е посочено друго, посочените по-нататък членове се отнасят до Регламент (ЕО) № 501/2008 на Комисията.)
(1) Процедури за представяне/Съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 501/2008
ВЪПРОСИ ОТГОВОР КОМЕНТАРИ
1. Спазен ли е срокът за представяне на 0 Да  
програмата от предлагащата организация? 0 Не  
(член 8 от Регламент (ЕО) № 501/2008) 0 Не е приложимо  
2. Представена ли е програмата в 0 Да  
предписаната от Комисията форма? 0 Не  
(член 8 от Регламент (ЕО) № 501/2008)    
3. Не получават ли дейностите по 0 Да, не получават  
информиране и насърчаване подкрепа по 0 Не, получават  
Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета? 0 Не е приложимо  
(член 15, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 501/2008)    
     
Програма с участието на повече от една държава членка: 0 Не е приложимо
ВЪПРОСИ ОТГОВОР КОМЕНТАРИ
4. Участващите страни съвместно ли са 0 Да Съгласили ли са се всички
избрали програмата? 0 Не участващи държави членки съвместно да
(член 9 от Регламент (ЕО) № 501/2008)   предложат програмата за съфинансиране от ЕС?
5. Определена ли е държава членка за 0 Да Координираща държава членка
координатор? 0 Не  
(член 9 от Регламент (ЕО) № 501/2008)    
6. Приели ли са всички държави членки 0 Да Координиращата държава
своята част от програмата и съгласни ли 0 Не членка проверява дали всички други
са да допринесат за финансирането на програмата в съответствие с член 14 от Регламент (ЕО) № 501/2008?   участващи държави членки са дали своето съгласие за участие в програмата.
7. Споразумели ли са се държавите 0 Да  
членки относно процедури за съвместна 0 Не  
административна работа за наблюдение, прилагане и проверка на програмата?    
(член 9 от Регламент (ЕО) № 501/2008)    
     
(2) Предлагаща организация и финансиране
ВЪПРОСИ ОТГОВОР КОМЕНТАРИ
8. Професионална или 0 Да Изясняване на представителството:
междупрофесионална е предлагащата 0 Не  
организация, представляваща сектора в една или повече държави членки или на общностно равнище?    
(член 4 от Регламент (ЕО) № 501/2008)    
9. Предвижда ли се в предложения 0 Да  
бюджет поне 20 на сто финансиране от 0 Не  
предлагащата организация?    
(член 13, параграф 3 от Регламент 3/2008)    
10. Разполага ли предлагащата 0 Да Държавата членка изисква документите,
организация с финансов капацитет за предоставяне на изискваното финансиране? 0 Не които счита за необходими, като например счетоводните баланси и годишните финансови отчети за последните две години, за които са налични такива.
11. Представила ли е предлагащата 0 Да  
организация подписано задължение за съфинансиране? 0 Не  
(член 14 от Регламент (ЕО) № 501/2008)    
12. В случай на финансиране от 0 Да  
парафискални такси или други 0 Не  
задължителни вноски има ли подписано задължение от финансиращата организация за покриване на нейния дял от бюджета на програмата? 0 Не е приложимо  
     
Предлагащата организация изпълнява част от програмата: 0 Не е приложимо
ВЪПРОСИ ОТГОВОР КОМЕНТАРИ
13. Разполага ли предлагащата 0 Да  
организация с познания и необходимите ресурси за ефективно изпълнение? (член 11 от Регламент (ЕО) № 3/2008 и член 13 от Регламент (ЕО) № 501/2008) 0 Не  
14. Разполага ли предлагащата 0 Да  
организация с опит най-малко 5 години в изпълнението на същия тип дейности? 0 Не  
(член 13 от Регламент (ЕО) № 501/2008)    
15. Представлява ли изпълняваната от 0 Да  
предлагащата организация част от програмата не повече от 50 на сто от общата й стойност? 0 Не  
(член 13 от Регламент (ЕО) № 501/2008)    
16. Предоставила ли е предлагащата 0 Да Уточнение на информацията,
организация достатъчно документация, за 0 Не предоставена в подкрепа на това уверение
да гарантира, че разходите по дейностите, които планира да се осъществят от нея самата, не превишават обичайните пазарни цени?   (например сравнителни оферти, цени за сравними услуги; позоваване на приложения, ако е необходимо):
(член 13 от Регламент (ЕО) № 501/2008)    
     
(3) Орган за изпълнение на програмата
Органът за изпълнение е избран: 0 Не е приложимо

ВЪПРОСИ ОТГОВОР КОМЕНТАРИ
17. Избран ли е органът за изпълнение 0 Да  
чрез публичен търг, ако предлагащата 0 Не  
организация е публичноправен орган? 0 Не е приложимо  
(член 13 от Регламент (ЕО) № 501/2008)    
18. Избран ли е органът за изпълнение 0 Да  
чрез конкурсна процедура, ако 0 Не  
предлагащата организация не е публичноправен орган? 0 Не е приложимо  
(член 8 от Регламент (ЕО) № 501/2008)    
19. Извършила ли е държавата членка 0 Да  
проверка на процедурата за подбор? 0 Не  
(член 8 от Регламент (ЕО) № 501/2008)    
20. Разполага ли органът за изпълнение с 0 Да Държавата членка изисква документите,
необходимите финансови и технически 0 Не които счита за необходими, като например
ресурси, за да гарантира, че мерките са изпълнени по възможно най-ефективния начин?   счетоводните баланси и годишните финансови отчети за последните две години, за които са налични такива.
(член 12 от Регламент (ЕО) № 501/2008)    
21. Разполага ли органът за изпълнение 0 Да  
с необходимите познания за съответните продукти и пазари? 0 Не  
(член 11 от Регламент 3/2008)    
     
(4) Програма

ВЪПРОСИ ОТГОВОР КОМЕНТАРИ
22. Програмата има ли продължителност 0 Да  
минимум една година, но не повече от три години? 0 Не  
(член 3 от Регламент (ЕО) № 501/2008)    
23. Отнася ли се програмата до 0 Да  
информиране и насърчаване за теми и 0 Не  
продукти, изброени в Приложение І към Регламент 501/2008?    
(член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 501/2008)    
24. Съдържа ли програмата достатъчно 0 Да  
подробна информация, за да може да се 0 Не  
оцени нейното съответствие с приложимите правила и икономическата й ефективност?    
(член 8 от Регламент (ЕО) № 501/2008)    
25. Не са ли насочени действията към 0 Да, не са  
определена търговска марка? 0 Не  
(член 1, параграф 2 от Регламент 3/2008)    
26. Вторични, т.е. на по-заден план, ли са 0 Да  
позоваванията на произхода на 0 Не  
продуктите спрямо основното послание, предадено от кампанията? 0 Не е приложимо  
(член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 501/2008)    
27. Ако е посочен произходът на 0 Да  
продукта, отнася ли се това за название 0 Не  
съгласно разпоредбите на Общността или за продукт модел, необходим за илюстриране на действията за информиране или насърчаване? 0 Не е приложимо  
(член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 501/2008, член 1, параграф 2 от Регламент 3/2008)    
28. Отговаря ли програмата на 0 Да  
съответните насоки за насърчаване на вътрешния пазар (приложение І към Регламент (ЕО) № 501/2008) 0 Не  
29. Удовлетворява ли програмата други 0 Да  
критерии, определени от държавата

0 Не

 
членка? 0 Не е приложимо  
(член 8 от Регламент (ЕО) № 501/2008)    
     
Раздел II
Оценяване на програмите
 
  Тежест* Програма 1 Програма 2
1. Общо значение на програмата      
1.1. Значение на програмата за пазарната ситуация/нуждите на сектора 20    
1.2. Значение на програмата за целевите групи 10    
       
2. Качество и ефективност на програмата      
2.1. Съгласуваност между целите, посланията, действията и информационните канали 10    
2.2. Приложно поле и обхват на програмните действия по отношение на продължителността и целевите групи (например европейски/ национални/регионални, брой предвидени контакти) 10    
2.3. Качество на посланията (творчески подход, привлекателност) 10    
2.4. Метод за измерване на въздействието 5    
2.5. Качество на представяне 5    
       
3. Общностно измерение (брой на държавите членки, участващи като оператори или целеви пазари, значение на програмата за политики на Общността) 10    
       
4. Икономическа ефективност на програмата (оценка по отношение на разходи/целева група, разходи/предвидени контакти, разходи/количество или стойност на съответната продукция или други подходящи показатели) 20    
       
ОБЩО 100    
Класация в оценката      
       
*Тежест: посочва максималния брой точки, които могат да се дадат за всяка позиция.


Приложение № 1а към чл. 11, ал. 5

(Ново - ДВ, бр. 96 от 2010 г.)


ФОРМУЛЯР ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА
Действия за насърчаване на разпространението и информацията, отнасящи се за селскостопански продукти в трети страни
 
· Идентификация на програмата
Наименование на програмата:
Държава членка/държави членки:
Предлагаща организация/предлагащи организации:
Орган, изпълняващ програмата/органи, изпълняващи програмата (ако вече е избран/са избрани):
Вид на програмата: информационна/промоционална/смесена
Продукт/продукти:  
Целеви трети страни:  
Продължителност: една/две/три години
Общо разходи: €  
Програмата представена ли е съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета
(разработена ли е програмата от държавата членка): Да/Не
Отнася ли се предложението за продължаване на текуща или приключена програма, съфинансирана от ЕС?
  Да/Не
· Обобщено описание и обща обосновка на програмата
1. История на досието (максимум 1/2 страница)
Описание на контекста и ситуацията на пазара за всяка предложена програма, позовавайки се например на:
- средния обем на производство на продукт/продукти в съответните страни
- развитие на търсенето на съответния продукт/съответните продукти
- възможности за износ или пласмент на потенциални нови пазари
- степен на осведоменост относно съответната тематиката/продукт
- очакван принос на програмата спрямо пазарната ситуация в ЕС
- добавена стойност на програмата, вземайки предвид други действия на национално или общностно равнище за насърчаване на разпространението и информацията (приключили или текущи).
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Обобщение (максимум 1/2 страница)
Кратко описание на стратегията на програмата (основни цели, целеви групи и действия)
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
· Резултат от проверката за съответствие (раздел I)
Забележки:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Програмата, отговаря на изискванията: Да/Не
· Резултат от оценката на програмата (качество и рентабилност) (раздел II)
1. Общо точки: Приоритет (ако са предложени няколко програми): . / .
2. Наблюдение/наблюдения:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Препоръка/препоръки:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Раздел I
Допустимост на програмата
(1) Процедури за представяне/Съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 501/2008
ВЪПРОСИ ОТГОВОР КОМЕНТАРИ
1. Спазен ли е срокът за представяне на 0 Да  
програмата от предлагащата организация? 0 Не  
(член 8 от Регламент (ЕО) № 501/2008)    
2. Представена ли е програмата в 0 Да  
препоръчаната от Комисията форма? 0 Не  
(член 8 от Регламент (ЕО) № 501/2008)    
     
Програма, в която вземат участие повече от една държава членка: 0 Не е приложимо
ВЪПРОСИ ОТГОВОР КОМЕНТАРИ
3. Участващите страни съвместно ли са 0 Да Всички участващи държави членки
избрали програмата? 0 Не съвместно ли са взели решение за
(член 9 от Регламент (ЕО) № 501/2008)   съфинансиране на програмата от ЕС?
4. Посочена ли е държава членка за 0 Да Координираща държава членка
координатор? 0 Не  
(член 9 от Регламент (ЕО) № 501/2008)    
5. Одобряват ли всички участващи 0 Да Координиращата държава
държави членки своята част от 0 Не членка проверява дали всички други
програмата и съгласни ли са да допринесат за финансирането на програмата в съответствие с член 14 от Регламент (ЕО) № 501/2008?   участващи държави членки са дали своето съгласие за участие в програмата.
6. Държавите членки споразумели ли са се 0 Да  
относно съвместни административни процедури за мониторинг, прилагане и проверка на програмата? 0 Не  
(член 9 от Регламент (ЕО) № 501/2008)    
     
(2) Предлагаща организация и финансиране
ВЪПРОСИ ОТГОВОР КОМЕНТАРИ
7. Предлагащата организация 0 Да Разяснения относно представителността:
професионална и/или междупрофесионална ли е, представляваща сектора в една или повече държави членки или на общностно равнище? 0 Не  
(член 4 от Регламент (ЕО) № 501/2008)    
8. Предложеният бюджет предвижда ли 0 Да  
минимум 20 на сто финансиране от 0 Не  
предлагащата организация?    
(член 13, параграф 3 от Регламент 3/2008)    
9. Предлагащата организация разполага ли 0 Да Държавата членка изисква документите,
с финансов капацитет за предоставяне на изискваното финансиране? 0 Не които счита за необходими, като например счетоводните баланси и годишните финансови отчети за последните две години, за които са налице.
10. Предлагащата организация 0 Да  
представила ли е подписано задължение за съфинансиране? 0 Не  
(член 14 от Регламент (ЕО) № 501/2008)    
11. В случай на финансиране от 0 Да  
парафискални такси или други 0 Не  
задължителни вноски има ли подписано задължение от финансиращата организация за покриване на нейния дял от бюджета на програмата? 0 Не е приложимо  
     
Изпълнени от предлагащата организация части от програмата: 0 Не е приложимо
ВЪПРОСИ ОТГОВОР КОМЕНТАРИ
12. Разполага ли предлагащата 0 Да  
организация с познания и необходимите ресурси за ефективно изпълнение? (член 11 от Регламент (ЕО) № 3/2008 и член 13 от Регламент (ЕО) № 501/2008) 0 Не  
13. Има ли предлагащата организация 0 Да  
поне 5-годишен опит в изпълнението на на подобни действия? 0 Не  
(член 13 от Регламент (ЕО) № 501/2008)    
14. Възлиза ли изпълнената от 0 Да  
предлагащата организация част от програмата на не повече от 50 на сто от общите разходи? 0 Не  
(член 13 от Регламент (ЕО) № 501/2008)    
15. Предлагащата организация 0 Да Разяснение по информацията,
предоставила ли е достатъчно 0 Не предоставена за тази цел (например
документация, за да гарантира, че разходите по действията, които самата тя възнамерява да извърши, не надхвърлят нормалните пазарни равнища?   сравнителни оферти, цени за сравними услуги; позовете се на приложенията, ако е необходимо):
(член 13 от Регламент (ЕО) № 501/2008)    
     
(3) Изпълнителен орган
Изпълнителният орган е избран: 0 Не е приложимо
ВЪПРОСИ ОТГОВОР КОМЕНТАРИ
16. Изпълнителният орган избран ли е в 0 Да  
рамките на обявена тръжна процедура, 0 Не  
ако предлагащата организация е орган, управляван от публичното право? 0 Не е приложимо  
(член 13 от Регламент (ЕО) № 501/2008)    
17. Изпълнителният орган избран ли е в 0 Да  
рамките на конкурсна процедура, ако 0 Не  
предлагащата организация не е орган, управляван от публичното право? 0 Не е приложимо  
(член 8 от Регламент (ЕО) № 501/2008)    
18. Държавата членка извършила ли е 0 Да  
проверка на процедурата за подбор? 0 Не  
(член 8 от Регламент (ЕО) № 501/2008)    
19. Разполага ли изпълнителният орган с 0 Да Държавата членка изисква документите,
необходимите финансови и технически средства, за да гарантира, че мерките са изпълнени по възможно най-ефективния начин? 0 Не които счита за необходими, като например счетоводния баланс и годишните финансови отчети от последните две години, за които са налице.
(член 12 от Регламент (ЕО) № 501/2008)   Разяснения по документацията, предоставена от предлагащата организация (позовете се на приложенията, ако е необходимо):
20. Разполага ли изпълнителният орган с 0 Да  
необходимите познания за съответните продукти и пазари? 0 Не  
(член 11 от Регламент 3/2008)    
     
(4) Програма
ВЪПРОСИ ОТГОВОР КОМЕНТАРИ
21. Програмата има ли продължителност 0 Да  
минимум една година, но не повече от 3 години? 0 Не  
(член 3 от Регламент (ЕО) № 501/2008)    
22. Програмата съдържа ли достатъчно 0 Да  
детайлна информация, за да може да бъде извършена оценка за съответствие с приложимите правила и оценка на рентабилността й? 0 Не  
(член 8 от Регламент (ЕО) № 501/2008)    
23. Програмата отнася ли се за продукти и 0 Да  
пазари, включени в приложението към Регламент (ЕО) № 501/2008? 0 Не  
(член 6 от Регламент (ЕО) № 501/2008)    
24. Може ли да потвърди предлагащата 0 Да  
организация, че посланията ще са в съответствие с приложимото законодателство в целевите страни?

0 Не

 
(член 5 от Регламент (ЕО) № 501/2008)    
25. Насочени ли са действията към 0 Да  
конкретна търговска марка? 0 Не  
(член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 3/2008)    
26. Позоваванията на произхода на 0 Да  
продуктите вторични ли са спрямо 0 Не  
основното послание, предадено от кампанията? 0 Не е приложимо  
(член 4 от Регламент (ЕО) № 501/2008)    
27. Ако произходът на продукта е 0 Да  
посочен, става ли въпрос за 0 Не  
наименование за произход съгласно правилата на Общността или за типичен продукт, нужен, за да се илюстрира информацията или действията за насърчаване? 0 Не е приложимо  
(член 5 от Регламент (ЕО) № 501/2008 и член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 3/2008)    
28. Програмата удовлетворява ли други 0 Да  
критерии, определени от държавата 0 Не  
членка? 0 Не е приложимо  
(член 8 от Регламент (ЕО) № 501/2008)    
     
Раздел II
Оценяване на програмите
 
  Тежест* Програма 1 Програма 2
1. Общо значение на програмата      
1.1. Значение на програмата за пазарната ситуация/нуждите на сектора 20    
1.2. Значение на програмата за целевите групи 10    
       
2. Качество и ефективност на програмата      
2.1. Съгласуваност между целите, посланията, действията и информационните канали 10    
2.2. Приложно поле и обхват на програмните действия по отношение на продължителността и целевите групи (например европейски/ национални/регионални, брой предвидени контакти) 10    
2.3. Качество на посланията (творчески подход, привлекателност) 10    
2.4. Метод за измерване на въздействието 5    
2.5. Качество на представяне 5    
       
3. Общностно измерение (брой на държавите членки, участващи като оператори или целеви пазари, значение на програмата за политики на Общността) 10    
       
4. Икономическа ефективност на програмата (оценка по отношение на разходи/целева група, разходи/предвидени контакти, разходи/количество или стойност на съответната продукция или други подходящи показатели) 20    
       
ОБЩО 100    
Класация в оценката      
       

*Тежест: посочва максималния брой точки, които могат да се дадат за всяка позиция.


Приложение № 2 към чл. 23, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2010 г.)

Критерии за проверка на информационните и промоционалните материали

Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция проверява:
1. дали е добавено лого на Европейския съюз (ЕС) и текст, показващ, че програмата е финансирана с помощта на ЕС (печатни материали); при аудио- и визуалните материали - дали логото на ЕС и текстът за финансирането с помощта на ЕС са достатъчно видими, съответно дали се виждат достатъчно дълго;
1а. (нова - ДВ, бр. 96 от 2010 г.) дали е добавено знамето на Република България и текст, показващ, че програмата е финансирана с помощта на Република България (печатни материали); при аудио- и визуалните материали - дали знамето на Република България и текстът за финансирането с помощта на Република България са достатъчно видими, съответно дали се виждат достатъчно дълго;
2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2010 г.) дали са спазвани изискванията на Приложение I на Регламент (ЕО) № 501/2008 на Комисията;
3. дали материалите съответстват на темите на предложената програма;
4. дали материалите отговарят на целта на програмата, целевата публика и целевия пазар;
5. дали съдържанието на материалите се основава на качеството на продуктите и свойствата, характерни за тях;
6. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2010 г.) дали при посочване на данни за произхода на продуктите същите са от второстепенно значение с оглед на главното послание на кампанията; изключения се допускат за защитените обозначения за качество (PGI/PDO, TSG и обозначенията за вина със защитено наименование за произход (ЗНП) и защитено географско указание (ЗГУ) и сортови вина);
7. съществува ли прилика на материалите с търговски марки или други търговски наименования на отделни производители или тяхно цитиране, промотиране или рекламиране;
8. ако в информативните и промоционалните послания е посочено въздействие върху здравето, основава ли се то на общоприетите научни данни; трябва да е спазен Законът за храните и нормативните актове, които са издадени въз основа на него;
9. дали текстовете за информация са точни и достатъчни, за да може потребителят да намери необходимата информация (на интернет страницата на кампанията, в информационните брошури, в законодателството и др.);
10. дали е спазена забраната за посочването на каквито и да са забележки, сравнения или негативни оценки във връзка с други продукти;
11. приемлив ли е промоционалният материал от етична гледна точка.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти