Logo Четвъртък, 24 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 13 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ИКОНОМИСТ-ИЗДАТЕЛ"

В сила от 20.02.2007 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.16 от 20 Февруари 2007г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 341010 "Икономист-издател" от област на образование "Стопанско управление и администрация" и професионално направление 341 "Продажби на едро и дребно" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 341010 "Икономист-издател" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиване трета степен на професионална квалификация за специалността:
3410101 Икономист-издател


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработва учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Икономист-издател".
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Икономист-издател" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от професионално направление "Икономика и управление" от Списъка на специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 и във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Икономист-издател"


Професионално направление:
 
341 Продажби на едро и дребно
   
Наименование на професията:
 
341010 Икономист-издател
   
1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В табл. 1 е представена специалността "Икономист-издател" - трета степен на професионална квалификация, включена в професията "Икономист-издател", съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение (2005 г.), както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

   

Таблица 1

Специалност Степен на Входящо минимално
  професионална образователно равнище
  квалификация за ученици за лица,
      навършили
      16 г.
1 2 3 4 5
341010 Икономист- Трета Завършено Завършено
  издател   основно средно
      образование образование
         
1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията "Икономист-издател", което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна.

2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции
Основните характеристики на профила на професията са представени в табл. 2.

   

Таблица 2

Описание на Предмети и средства Професионални компетенции
трудовите на труда  
дейности   знания за: умения за: професионално-
        личностни качества
1 2 3 4 5
1. Извършва компютърна Лицензиран приложен Принципи на работа на офис Структуриране и Логическо мислене;
обработка, анализ, софтуер, съответстващ софтуер - създаване, промяна, обработка на Прецизност;
контрол и извеждане на на спецификата на изтриване, копиране, информацията. Коректност;
информацията с помощта извършваната дейност. архивиране на документи. Пренос на данни Концентрация;
на пакети от приложен Указания за Текстообработващи програми - между различни Самоконтрол;
софтуер в областта на потребителя и форматиране, проверка на приложения. Комуникативност;
рекламата, техническа правописа и сричкопренасянето, Попълване на Самостоятелност;
разпространението, документация на подготовка на договори, писма, унифицирани, Професионален
снабдяването, ползваните приложни дипляни, работна документация. стандартни форми и морал.
финансово-счетоводната програмни продукти. Електронни таблици - подготовка документи.  
сфера и човешките Компютри и свързания с на данни, формули Съчетаване на текст и  
ресурси. тях софтуер и хардуер, (математически и логически), илюстрация.  
Работи с помощни офис различни видове изработка на графики и Обработка на текст и  
средства: скенер, периферни устройства: вграждането им в текстови снимка.  
принтер, копирен апарат, скенер, принтер, документи. Вграждане на  
факс. Поддържа копирна техника и др. Графичен софтуер - изработка фирмени знаци.  
оптимална и Средства за на фирмен знак, реклама по Работа с цветове.  
здравословна работна комуникация: телефон, зададен от клиента макет. Прилагане на  
среда при работа с факс, имейл, интернет и Подготовка и изработване на правилата за защита  
компютър на работното др. носители за презентации. на данни.  
място. съхраняване на данни - Използване на готови шаблони    
  memory stick, дискове, или създаване на нови.    
  дискети и други Търсене на информация в    
  записващи и интернет и систематизирането й.    
  архивиращи устройства. Организация на електронна    
  Нормативни документи кореспонденция - имейл,    
  по безопасни условия структуриране, архивиране.    
  на труд при използване Информационна сигурност.    
  на информационни Правила за безопасна работа в    
  технологии. интернет и обмен на документи    
  Лични предпазни по електронна поща.    
  средства. Здравословни и безопасни    
    условия на труд при извършване    
    на различни видове операции с    
    компютърна техника и    
    периферни устройства.    
2. Участва в изготвянето и Компютри и свързаният Видове издателски продукти. Набавяне, обработка и Аналитично
реализирането на с тях софтуер, различни Философия, цели и имидж на анализ на информация мислене;
маркетингови концепции и видове периферни предприятието. по предварително Креативност;
мероприятия за устройства, копирна Сегментиране на пазара: зададени параметри Творческо мислене;
издателски продукти техника. Флипчарт, потребители (читатели и за насърчаване на Въображение;
и/или услуги. шрайбпроектор, видео рекламодатели), дистрибутори, продажбите на Организационни
  и фототехника и др. конкуренти, доставчици, печатни издания. умения;
  Средства за макросреда. Лансиране на нови Комбинативност;
  комуникация: телефон, Продуктова политика - избор и продукти. Инициативност;
  факс, интернет и промяна на предлаганите Планиране и Умения за работа в
  електронна поща. продукти. осъществяване на екип;
  Носители за Ценова политика - принципи на дейности за Умения за
  съхраняване на данни: ценообразуване, ценови привличане и презентиране на
  дискове, дискети и др. стратегии, разпределение на задържане на продукти.
  записващи и бюджета. читатели.  
  архивиращи устройства. Дистрибуционна политика - Обработване и анализ  
  Рекламно-справочни и маркетингова логистика. на резултати от  
  информационни Комуникационна политика - пазарни проучвания.  
  материали: бюлетини, реклама, спонсорство, промоции, Обработване и анализ  
  проспекти и PR. на статистическа  
  справочници. Икономически категории, връзки информация.  
    между тях и взаимозависимости.    
    Нормативна рамка: Закон за    
    защита на конкуренцията;    
    Закон за защита на    
    потребителите;    
    Закон за задълженията и    
    данъците (ЗЗД);    
    Търговски закон (ТЗ) и др.    
3. Извършва дейности, Компютри и свързаният Тарифи и общи условия за Изготвяне на оферти Убедителност;
свързани с продажбите с тях софтуер, различни публикуване на реклама. за клиенти и Комуникативност;
на рекламна площ и видове периферни Технически изисквания за рекламодатели. Творческо мислене;
привличане на устройства, копирна приемане на реклама - рекламна Изчисляване Въображение;
рекламодатели. техника и др. площ, цветност, рекламен стойността на реклама Организационни
Набира реклама за Средства за изпращане бюджет. по тарифа. умения;
изданията (вестници, на материалите по Видове реклама и рекламни Консултиране на Комбинативност;
списания, специални електронен път: локална рубрики. клиенти. Коректност;
приложения, електронни мрежа, интернет, Структура на вестник и списание. Водене на делови Лоялност;
издания). електронна поща. Пресреклама и нейната разговори при Инициативност;
Изготвя оферти за Указания и специфика - целеви групи, продажба. Умения за работа в
публикуване на реклами. справочници за тиражи. Прилагане на техники екип;
Подготвя сключването на използване на Технологични срокове за за установяване, Умения за
рекламни договори по съответния пакет приемане и производство на поддържане и презентиране на
образец. приложни програми. реклама. финализиране на печатни издания.
Поддържа контакти с Рекламно-справочни и Основни принципи и фази на контакти.  
рекламни агенции и информационни предпечатната подготовка. Следене и анализ на  
клиенти. материали: рекламни Печатен процес.Използвани рекламата в печатните  
Консултира клиенти тарифи, технологии. издания.  
относно оформлението, вътрешно-фирмена Основни термини в Предлагане  
разположението на документация, бланки, полиграфията. изработването на  
рекламата, специалните формуляри, Етика на деловото общуване. проекти за рекламни  
приложения, информационни Правила за създаване на карета - текст,  
условията за реклама и бюлетини, справочници, професионални контакти и за цветност, шрифт,  
др. нормативни актове и осъществяване на делова визия.  
Приема и обработва разпоредби и др. кореспонденция. Работа с първични  
рекламни поръчки,     счетоводни документи.  
изчислява цени, издава        
необходимите документи.        
Следи за качеството на        
публикуваната реклама.        
Обработва рекламации.        
4. Осъществява Компютри и свързаният Търговия на едро и дребно на Ситуационен анализ: Умения за работа в
изпълнителски функции в с тях софтуер, различни печатни издания. Наблюдение и анализ екип;
сферата на видове периферни Маркетингови проучвания. на пазара на Организационни
разпространението на устройства, копирна Функции и значение на собствени и чужди умения;
печатни издания. техника и др. разпространението за печатни издания. Комуникативност;
Привлича, консултира и Средства за изпращане издателството. Предложения за Търговски умения;
обслужва клиенти във на материалите по Организационни структури и оптимизиране на Инициативност;
връзка с електронен път: локална връзки с останалите звена в разпространителските Комбинативност;
разпространението. мрежа, интернет, издателството. процеси, мерки за Дисциплинираност;
Обработва заявки за електронна поща. Правила и особености при насърчаване на Съобразителност;
доставка на печатни Бланки и формуляри, създаване на професионални тиражите. Лоялност;
издания. отчети и контакти, респ. осъществяване Прогнозиране. Професионален
Оптимизира количествата бизнес-документация, на делова кореспонденция. Прилагане на техники морал.
тираж съобразно договори, Договорни отношения и за мотивация на  
обстоятелствата, имащи приемо-предавателни търговски условия. търговците на едро и  
отношение към протоколи, заявки и др. Логистика. дребно.  
продажбите.   Видове продажби на печатни Контролиране на  
Организира   издания. заявен и доставен  
обработването,   Условия за абонамент и доставка тираж.  
приемането на брака и   на печатни издания. Видове Генериране на справки  
анализира причините за   тираж, нереализирана във връзка с  
нереализираната   продукция и начини за тяхната разпространението на  
продукция.   обработка. печатни издания.  
Организира доставките на   Видове разпространение на    
печатни издания до   печатни издания.    
крайните клиенти, като   Разпространителски фирми.    
оптимизира   Етика на деловото общуване.    
транспортните разходи.        
5. Извършва дейности по Компютри и свързаният Снабдяване и организация на Сравняване на цени, Организационни
снабдяването и с тях софтуер, различни складовото стопанство. условия на доставка, умения;
складовото стопанство. видове периферни Процес на снабдяване, респ. закупуване на Комуникативност;
Обработва заявки за устройства, копирна съхраняване, подреждане, стоки и материали, Лоялност;
доставка. техника, факс, принтер стопанисване и отпускане на съоръжения и услуги. Коректност;
Набира оферти от и др. стоково-материални ценности, Остойностяване на Финансова
доставчици и сравнява Средства за изпращане инвентар, съоръжения, заявките за доставка дисциплина;
цени, качество, условия и на материалите по обзавеждане, работни облекла, на стоки. Самоконтрол;
др. електронен път: локална ЛПС, канцеларски Прилагане на правните Работа в екип;
Изготвя сравнителни мрежа, интернет, принадлежности и др. норми за приемане на Професионален
справки, свързани с електронна поща. Специфика на транспортната оферти, оттегляне на морал.
набраните оферти. Указания и справочници дейност при дадено съгласие,  
Осигурява икономически за използване на транспортиране на стоки и рекламация и др.  
изгодното и съответния пакет материали. Архивиране на заявки  
своевременно закупуване приложни програми Опаковка и съхранение на стоки за доставки, респ.  
и доставка на материали, за складовото и материали. платежни документи.  
производствени стопанство и Контрол върху качеството на Заскладяване и  
съоръжения и услуги. снабдяването. доставяните стоки, материали и изписване на стоки и  
Проучва нови Шкафове/стелажи за услуги. материали.  
потенциални доставчици. подреждане на Правила за безопасност по Оформяне на отчетни  
Контролира качеството на складови материали. време на работа и складови документи.  
закупените стоки и Нормативна база в противопожарна безопасност. Контролиране на  
материали, осигурява областта на Сключване и изпълнение на складовите  
правилното им облигационното, договори за доставка. наличности, респ.  
съхранение. Отчита търговското и Етика на деловото общуване. минималните складови  
движението на данъчното право. Правила и особености при запаси.  
стоково-материални Формуляри, създаване на професионални Опазване на  
ценности и води стандартизирани и контакти и при осъществяване на складовите  
необходимата унифицирани делова кореспонденция. наличности.  
документация. счетоводни      
Изготвя справки за финансово-счетоводни      
наличностите и разхода и платежни документи,      
на материали. образци на договори,      
  полици и др.      
6. Приема, разчита, Компютри и свързаният Организационно-управленческа Набавяне, обработване Умения за работа в
обработва, сортира и с тях софтуер, различни структура и дейност на и използване на екип;
съхранява счетоводни видове периферни предприятието. счетоводна Организационни
документи за стопански устройства, копирна Процес на документооборота в информация. умения;
операции. Участва в техника и др. предприятието. Разпределение на Лоялност;
съставянето на първични Средства за изпращане Видове счетоводни документи, разходите по Логическо мислене;
счетоводни документи, на материалите по реквизити. разходни центрове. Оперативност;
контролира правилното електронен път: локална Счетоводни сметки, статии и Прилагане на Прецизност;
им оформяне и срочно мрежа, интернет, операции. основните механизми и Коректност;
представяне в електронна поща. Сметкоплан на издателството. технологии за Концентрация;
счетоводството. Формуляри, Месечни счетоводни отчети и осчетоводяване на Критичност;
Класифицира разходите в стандартизирани и счетоводен баланс. стопански операции. Съобразителност;
издателското унифицирани Обработка на данни за Работа с формуляри за Финансова
предприятие по видове, счетоводни изчисляване на извършване на дисциплина;
респ. по място на финансово-счетоводни възнагражденията по трудов и разплащания и отчети. Добросъвестност;
възникване. и платежни документи, граждански договор. Обработка, класиране, Самоконтрол.
Участва в комисии при образци на договори, Вътрешно-фирмено систематизиране,  
извършване на полици и др. счетоводство. архивиране и  
инвентаризации. Нормативни разпоредби Себестойност (пълни разходи по съхранение на  
  в областта на производството) на печатните документацията  
  счетоводството, издания. съобразно  
  данъчния и Калкулация на вестник, книга. нормативните  
  осигурителния контрол. Финансово-счетоводни справки, изисквания.  
  Специализирана отчети, извлечения. Подготвяне на данни  
  счетоводна, данъчна и Работа с нормативната уредба - за статистически  
  др. помощна счетоводна, данъчна, социално отчети, формуляри и  
  литература. и здравно осигуряване.. справки.  
      Правилно прилагане на  
      нормативните  
      разпоредби в областта  
      на счетоводството,  
      данъчния и  
      осигурителен контрол.  
      Използване на  
      специализирана  
      счетоводна и данъчна  
      литература.  
7. Търговско обслужване Компютри и свързаният Структура на вестник и списание. Умения за Организационни
на печатници. с тях софтуер, различни Технология на предпечат и формулиране на умения;
Обслужване на клиенти - видове периферни печат. изискванията за Комуникативност;
приемане на поръчки, устройства, копирна Печатни техники. изработка на печатно Логическо мислене;
калкулации, контролиране техника и др. Материали в печатарското издание. Прецизност;
и отчитане на Средства за изпращане производство: хартии, печатни Работа с клиенти. Концентрация;
изпълнението. на материалите по пластини, мастила, филм и др. Водене на преговори в Самоконтрол;
Поддържане на цялостна електронен път: локална помощни материали. рамките на своите Коректност;
производствена мрежа, интернет, Електронна обработка на правомощия. Професионална
статистика. електронна поща. информационни масиви. Изготвяне на етика;
  Указания и справочници Отпадъчна продукция от оферти/калкулации. Финансова
  за използване на офсетова печатна технология. Обслужване и дисциплина;
  съответния пакет Отпадъчни води - локални приемане на поръчки, Добросъвестност.
  приложни програми. пречиствателни станции в контролиране и отчет  
  Нормативни документи печатниците. на изпълнението.  
  в областта на трудовото Рециклиране на хартия за печат. Обобщаване на  
  и облигационното Търговски условия, договорни производствените  
  право, безопасни и отношения, рекламации. резултати.  
  здравословни условия Етика на деловото общуване. Поддръжка на  
  на труд и опазване на Правила за осъществяване на цялостна  
  околната среда. делова кореспонденция. производствена  
    Условия и изисквания, свързани статистика в хартиен и  
    с организацията и електронен вид.  
    продължителността на работното Изготвяне на справки и  
    време в производствения процес отчети.  
    на издателското предприятие.    
    Нормативна база в областта на    
    опазване на околната среда,    
    респ. охрана на труда.    
8. Осъществява Компютри и свързаният Организационно-управленческа Обработване на Организационни
оперативна дейност, с тях софтуер, различни структура, дейност и функции на постъпили умения;
свързана с обработката видове периферни предприятието. кандидатури за Комуникативност;
на документация по устройства, копирна Условия и документи за работа. Умения за работа в
индивидуално трудово техника, факс и др. кандидатстване на работа. Попълване на трудови екип;
договаряне, социално и Средства за изпращане Изисквания и документи при и граждански Безпристрастност;
здравно осигуряване. на материалите по назначаване на работа. договори. Дискретност;
Участва в организирането електронен път: локална Правила и изисквания, свързани Компетентно изготвяне Професионална
и техническото мрежа, интернет, с организацията на работното на различни видове етика;
обезпечаване на електронна поща. място, работното време и проекти на Лоялност;
обученията за Стандартно офис времето за почивка, отпуски. допълнителни Прецизност;
повишаване оборудване и Болнични. споразумения, Коректност;
професионалната канцеларски материали. Командировки. заповеди за Концентрация;
квалификация на Нормативна уредба в Принципи на планиране на извънреден и/или Дисциплинираност;
персонала областта на трудовото личния състав. празничен труд, Оперативност;
  право, данъчното Щатно разписание. проектоактове за Самоконтрол.
  облагане, социалното и Длъжностни характеристики. прекратяване на  
  здравно осигуряване Видове договори - трудов трудово-правните  
  (закони, наредби, договор, граждански договор, отношения;  
  постановления, колективен трудов договор Изчисляване на  
  правилници, инструкции (КТД). осигурителен и трудов  
  и др.). Нормативни изисквания за стаж и изготвяне на  
  Работна документация: сключване, изменение и унифицирани  
  формуляри, образци на прекратяване на трудовото и документи.  
  договори гражданското правоотношение и Разясняване на  
  и др. практиката по тяхното прилагане. трудово и  
    Трудов и осигурителен стаж. социално-правни  
    Социално и здравно нормативни документи,  
    осигуряване. на трудовите права и  
    Нормативни документи по задължения на  
    охрана на труда и здравословни работещите.  
    и безопасни условия на работа. Издаване на  
    Счетоводна терминология. удостоверения,  
    Процес на документооборота в свързани с трудовата  
    предприятието. им дейност.  
      Комплектоване и  
      съхраняване на  
      трудови досиета на  
      работещите.  
      Опазване на  
      информация, свързана  
      с личните данни на  
      персонала  
9. Организация на Компютри и свързаният Организационно-управленска Планиране и Умения за работа в
работното време. с тях софтуер, структура на предприятието. разпределяне на екип;
Осъществяване на периферни устройства. Организация и функции на работното време. Организационни
комуникация с колеги, Средства за издателската дейност. Ефективна умения;
ръководители, служители комуникация. Нормативни документи, комуникация със Комуникативност;
и клиенти. Стандартно офис регламентиращи издателската, служители, Убедителност;
Отчита извършената оборудване и рекламната, административни Инициативност;
дейност пред прекия консумативи - бюра, разпространителската, ръководители и др. Дисциплинираност;
ръководител. столове, машини за счетоводно-финансовата Осъществяване и Лоялност;
Опазва имуществото на подвързване и дейност, трудовото, социалното поддържане на Съобразителност;
предприятието, поддържа ламиниране, за и здравното осигуряване. делови контакти с Комбинативност;
ред и чистота на унищожаване на Бизнес комуникации. партньори и клиенти на Отговорност;
работното си място. документи и др. Процес на документооборота в предприятието. Добросъвестност.
  Канцеларски материали, предприятието. Ползване на вътрешни  
  принадлежности за   и външни нормативни  
  писане, печати,   документи при  
  различни видове хартия   изпълнение на  
  и др.   задълженията.  
      Интегриране на натрупаните знания за решаване на даден проблем.  
      Обобщаване, анализиране и оценяване изпълнението на собствената си работа.  
         
2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление
Непрекъснато растящите изисквания в медийната област, бързото развитие на медийния пазар и нуждата от висококвалифицирани специалисти в сферата на издателската дейност дават все по-широки възможности за реализация на икономист-издателите във всички печатни медии.
Професията "Икономист-издател" е междинно звено между производството и търговията в книгоиздаването. На базата на анализ на медийния пазар и на общественото развитие икономист-издателят участва в планирането на нови печатни продукти, в разработването и прилагането на маркетингови концепции, свързани с тях, в привличането на реклами, консултиране на клиенти при рекламни продажби, в търговското обслужване на печатницата, както и в разпространението на печатни издания.
2.3. Възможности за професионална реализация
Обучението дава възможност за професионална реализация в областта на издателската дейност. Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Икономист-издател" могат да постъпват на работа в сферата на рекламата и разпространението на печатни издания, в административната и счетоводната дейност. Обучаваните могат да намерят реализация също така във фирми за търговия на дребно с печатни издания, фирми-доставчици в сферата на печатарския бранш и медиите.
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Икономист-издател" могат да постъпват на работа на длъжности (професии), които съответстват на следните професии от Националната класификация на професиите и длъжностите (2006 г.): посредници при продажби (3429 3006 Продавач бизнес услуги), технически и търговски представители (3415 3001 Консултант продажби, 3415 3004 Търговски представител), посредници в бизнес услугите в областта на: рекламата (3429 3005 Представител бизнес услуги), печата (4121 2001 Калкулант, 4132 2002 Отчетник инвентаризация на материали, 4132 2001 Организатор производствено планиране и координация), в сферата на абонамента (4121 2009 Фактурист), помощен персонал в сферата на рекламата и логистиката (4191 2014 Технически сътрудник офис), помощен персонал, обработващ финансово-счетоводна информация (4121 2004 Отчетник счетоводство, 4121 2003 Касиер), помощен персонал по управление на персонала (4121 2003 Касиер, 4115 2001 Секретар), помощен персонал по осигуряване на снабдяването (4131 2018 Склададжия, 4131 2025 Управител на склад, 4131 2019 Снабдител) и други, в т.ч. допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите и длъжностите.
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
След придобиване на трета степен на професионална квалификация обучаваният по професията "Икономист-издател" може да продължи обучението си по друга професия от професионалната област "Стопанско управление и администрация", като част от обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и част от отрасловата задължителна професионална подготовка в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по съответната професия, се зачита.

3. Цели на обучението
Основната цел на обучението по професията "Икономист-издател" е подготовка на обучаваните за работа по придобитата специалност в областта на издаването на печатни издания и тяхната реализация.
3.1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава пазарните отношения и стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления;
- познава организационната структура на предприятието, правомощията на длъжностните лица и принципите на работата в екип;
- познава правата и задълженията в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, Кодекса за социалното осигуряване и свързаните с тях нормативни актове;
- разбира собствената си роля в дейността на предприятието, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
- установява и поддържа ефективни делови контакти с клиенти и партньори на фирмата;
- следи за качеството на работата, за която отговаря, в съответствие с нормативните изисквания и приетите критерии;
- умее да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа;
- познава основните правила за работа с компютър;
- познава и прилага нормите и изискванията за опазване на околната среда;
- познава и използва личните предпазни средства, знае и прилага основните правила за безопасна работа с оборудването и офис техниката на работното място;
- осъществява комуникация на чужд език.
3.2. Цели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от професионално направление "Продажби на едро и дребно"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава и прилага правилата на бизнес комуникациите;
- събира, обобщава и предава текуща икономическа и маркетингова информация;
- презентира продукти и консултира клиенти на предприятието;
- планира и организира изпълнението на текущите задачи;
- работи с офис техника на работното място;
- познава и прилага правилата за водене, обработка, сортиране, класиране и съхранение на фирмена, счетоводна, икономическа и др. документация;
- купува и продава стоки и услуги от името на организацията, за която работи, според предоставените му правомощия.
3.3. Цели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията "Икономист-издател" задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава организацията на издателството;
- познава основите на издателската дейност, нормативната база и използваните документи;
- познава основните процеси при производството на печатни издания;
- познава организацията и технологията на маркетинга, рекламата и разпространението на печатни издания;
- разбира технологичната последователност при изпълнение на поставените задачи;
- анализира ситуации и предприема адекватни действия при извънредни обстоятелства;
- извършва дейности по организиране и провеждане на рекламни кампании;
- обработва рекламации;
- анализира икономическа и маркетингова информация и изготвя справки, извлечения, отчети и др.;
- обработва финансово-счетоводна информация;
- извършва дейности по административно обслужване на персонала;
- извършва електронна обработка на данни със съответен подходящ приложен софтуер и работи с офис техника.

4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Икономист-издател" - трета степен на професионална квалификация.
Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят часове за изучаването на учебните предмети (модули).
Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.
Съдържанието на обучението по професията "Икономист-издател" - трета степен на професионална квалификация, е представено в табл. 3.

Таблица 3

Съдържание на обучението
Професионални Тематични
компетенции области
1 2
 
Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
 
1. Използва личните пред- Правила, инструкции и
пазни средства, прилага ос- наредби за безопасна
новните правила за безопас- работа
на работа и превенция на Противопожарна охрана
риска на работното място, Първа медицинска помощ
познава правилата за оказ- Оценка на риска и профе-
ване на първа медицинска сионални заболявания
помощ при злополуки и ава-  
рии и пази ред и чистота на  
работното място  
2. Разбира собствената си Професионално обучение
роля в трудовата дейност, и развитие
осъзнава необходимостта от  
повишаване на квалифика-  
цията си  
3. Познава правата и задъл- Кодекс на труда
женията в трудовия процес Кодекс за социално оси-
съгласно Кодекса на труда, гуряване
КСО и свързаните с тях Длъжностна характерис-
нормативни актове, прилага тика
трудово-правните и социални  
норми и изисквания в прак-  
тиката  
4. Познава пазарните отно- Икономика
шения и стопанското устрой- Икономика на предприя-
ство на страната тието
5. Познава организацията на Организационно-управ-
предприятието, правомощия- ленска структура
та на длъжностните лица и Организация и техноло-
принципите за работа в екип гия на производствения
  и търговския процес
  Комуникация и делегиране на задачи
  Работа в екип, разрешаване на конфликти
  Трудова и бизнес етика
6. Провежда делови разго- Принципи на деловото
вори, води делова кореспон- общуване
денция, формулира пробле- Основни правила за воде-
ми, задава въпроси и прави не на делова кореспонден-
отчет за извършената работа ция
  Вербална и невербална комуникация
  Техники за водене на разговори
7. Работи с програмни про- Конфигурация на компю-
дукти, използва информа- търа
ционните и комуникационни Устройства за въвеждане
системи, прилага правилата и съхраняване на данни
за съхранение и защита на Намиране и съхраняване
информацията на информация, работа с
  програмни продукти
  Работа с локални и глобални мрежи (интернет, стандартен софтуер)
  Програми за сигурност
8. Прилага нормите и изиск- Опазване на околната
ванията за опазване на окол- среда
ната среда Екологична култура
  Рециклиране
 
Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионалното направление
 
9. Презентира продукти и Продуктова реклама
консултира клиенти  
10. Прилага инструмента- Насърчаване на продаж-
риума за насърчаване на бите
продажбите  
11. Определя целеви групи, Маркетингови наблюде-
систематизира и анализира ния, проучвания и анализи
резултатите от наблюде-  
нията на пазара  
12. Познава принципите на Икономика на предприя-
планирането и управление- тието
то на стокови запаси, изиск- Търговия на едро и дребно
ва оферти, изгражда кон- Организация на снабдя-
такти с доставчици, срав- ването и складовото
нява цени, условия и др. стопанство
Контролира качеството на Физико-химични свой-
получаваните стоки и услуги ства на веществата
13. Води, обработва, сортира, Видове документи, начи-
класира и съхранява фирме- ни на изготвяне, правила
на документация за обработка и съхранение
14. Осъществява комуника- Професионална термино-
ция на чужд език, борави с логия и стандартни текс-
професионални термини и тове на чужд език.
стандартни текстове на чужд  
език, справя се с анализи на  
информация на чужд език  
 
Специфична за професията "Икономист-издател" задължителна професионална подготовка
 
15. Познава организацията Организационно-управ-
на издателството, връзките ленско устройство на юри-
между функционалните звена дическите лица
и правомощията на длъж- Основи на издателската
ностните лица дейност
Познава задълженията и от- Участници в трудовия
говорностите на участници- процес
те в трудовия процес Длъжностни характерис-
  тики, щатни разписания
16. Познава особеностите на Видове печат
технологичния процес при Технология и етапи на
производството на печатни печатния процес
издания Видове хартия и мастила
Различава производствените  
методи за печатни и непе-  
чатни продукти  
17. Познава организацията и Реклама и обяви във вест-
особеностите на рекламата ници, списания и елект-
в печатни и електронни из- ронни издания
дания, видовете документи  
18. Представя възможности Рекламен бюджет
за използване на рекламоно- Видове издателски про-
сителите, тяхната ефектив- дукти
ност и комбинирано прило- Избор на рекламоносител
жение  
19. Привлича и консултира Ценова листа
рекламодатели относно раз- Видове реклама
положението на рекламата, Изчисляване цените на
цени, отстъпки, формати, рекламата
оформление и др. Общи условия за реклама
Обработва и контролира Анализ на продукта
изпълнението на рекламни Правни разпоредби и нор-
поръчки мативни изисквания в
Обработва рекламации областта на рекламата
  Технически изисквания за приемане на реклама
  Видове документи, формуляри
20. Познава принципите и Разпространение на вест-
организацията на разпрост- ници и списания
ранението на печатни и Продажби на едро и
електронни издания дребно
  Абонамент
  Други видове продажби на печатни издания
21. Участва в изготвянето Логистика
на концепции за разпрост- Маркетинг на разпростра-
ранението на печатни нението
издания Документация
22. Планира и обработва Тираж
тиражите печатни издания Видове тираж
  Стимулиране на продаж-
  бите
23. Обработва нереализира- Видове НРП
ната продукция (НРП) Видове документи и фор-
  муляри
  Рекламации
24. Подготвя договори с Видове договори
клиенти по образец Основни изисквания при
  изготвянето им
25. Участва в планирането и Маркетинг на разпростра-
организацията на мероприя- нението, рекламата, изда-
тия за стимулиране на про- телски маркетинг, редак-
дажбите ционен маркетинг
  Интегриран маркетинг в
  издателската дейност
  PR-мероприятия
  Презентационни техники
26. Познава задачите и функ- Редакция и лекторат
циите на редакцията и лек- Авторско право
тората Права и лицензии
27. Изготвя оферти/калкула- Търговско обслужване на
ции, приема поръчки, кон- печатница
тролира изпълнението им  
28. Познава финансово-сче- Финанси на предприя-
товодните документи, фор- тието
ми, справки и др. и осчето- Счетоводство и контрол
водява стопански операции  
29. Разпределя разходите по Вътрешнофирмено сче-
разходни центрове и изчис- товодство
лява рентабилност Контролинг
30. Познава и прилага изиск- Кодекс на труда
ванията на трудовото, здрав- Социално и здравно оси-
ното и социалното законода- гуряване
телство  
31. Извършва електронна Приложни софтуерни
обработка на данни продукти за създаване
  на текст, таблици и
  графика
32. Изготвя и попълва доку- Видове документи, фор-
менти, финансови и статис- ми, справки и др.
тически форми, справки, Правила и изисквания за
извлечения, изготвя устни правилно изготвяне,
и писмени доклади и стано- оформяне, водене, кла-
вища, отчети, свързани с сиране, сортиране и архи-
дейността виране на фирмена, счето-
  водна и финансова документация
  Изготвяне на становища, отчети и доклади
  Маркетингови проучвания и анализи
  Планиране и прогнозиране
   

5. Система за оценяване и сертифициране
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение е в съответствие с изискванията на Наредба № 3 на Министерството на образованието и науката за системата за оценяване (ДВ, бр. 37 от 2003 г.). При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението.
Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходно.
Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
Удостоверяването на входящото образователно равнище на обучаван без професионална квалификация се осъществява чрез свидетелство за завършено основно образование или чрез диплома за средно образование - при прием след средно образование.
Входящото равнище при повишаване на квалификацията или при преквалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. За оценяване по теория (обучаващите формулират качествените и количествени критерии за поставяне на оценки: 2; 3; 4; 5; 6):
Слаб 2 - обучаваният не е овладял терминологията, не умее да представи усвоените знания;
Среден 3 - обучаваният е овладял терминологията, умее да представи усвоените знания;
Добър 4 - обучаваният разбира и умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;
Много добър 5 - обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации;
Отличен 6 - обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации, обобщава, анализира, сравнява, прави оценки.
5.1.2. За оценяване по практика:
Слаб 2 - обучаваният не умее да прилага усвоените знания при изпълнение на практическо задание;
Среден 3 - обучаваният умее да прилага усвоените знания при изпълнение на поставена практическа задача по предварително дадени указания, но допуска грешки в работата си;
Добър 4 - обучаваният умее да осмисли и изпълни самостоятелно поставена практическа задача в нови условия;
Много добър 5 - обучаваният умее да съставя план за работата; подбира методи за изпълнение на поставената практическа задача;
Отличен 6 - обучаваният умее да съставя план за работа, да управлява времето за изпълнение на задачата, работи в екип и да изпълни поставената практическа задача.
5.1.3. Оценката е комплексна и се формира от оценките, получени от различни методи за проверка и контрол, взети със съответната тежест.
5.1.4. Инструменти на оценяване - тест, практическо задание, устно изпитване, практически задачи и др.
5.1.5. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:
- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
- определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението);
- определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитването;
- въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
- задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.
5.2. Оценяване на изхода
Изпитите за придобиване на трета степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията.
Право да положат тези изпити имат всички лица, преминали и успешно завършили пълния курс на професионално обучение по специалността "Икономист-издател" - трета степен на професионална квалификация.
Държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Икономист-издател".
5.2.1. Изпит по теория
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в обща оценка са представени в табл. 4.

   

Таблица 4

Критерии Показатели Тежест
    (%)
1 2 3
 
I. Пазарна икономика, нормативна база и социално дело
 
1. Пазарни иконо- Субекти на стопанска дей- 12
мически отноше- ност  
ния Основни пазарни категории  
  Договорни отношения между субектите на стопанска дейност  
2. Авторско право Познава общите принципи 2
  на отношенията между автор  
  и издател  
3. Трудово-правни Познава общите принципи 6
отношения и со- на трудовото право  
циално дело Познава структурата и съ-  
  държанието на длъжностни  
  характеристики  
  Общи познания относно задължения на работодателите и работниците за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд  
    20
 
II. Организация, счетоводство и контрол
 
1. Организация на Организационна структура 6
издателското пред- на предприятието  
приятие Взаимовръзки между функционалните звена  
  Функционални и длъжностни характеристики  
  Използване на информационните и комуникационни средства  
2. Финансово-сче- Знания за финансово-счето- 15
товодни дейности водни операции, форми,  
  справки и др.  
  Осчетоводяване на определени стопански операции  
  Счетоводни отчети и счетоводен баланс  
  Участие в комисии при извършване на инвентаризации  
3. Снабдителска и Знания и приложение в кон- 3
складова дейност кретна ситуация на принци-  
  пите на организация на складовото стопанство и снабдяването  
  Изчисление и определяне на складови наличности  
  Сравняване и анализиране на оферти  
4. Калкулации в Анализ на икономическа ин- 6
издателското формация  
предприятие Разпределяне на разходите по  
  разходни центрове  
  Изчисляване на рентабилност  
  Калкулиране на продукти  
    30
 
III. Икономика на издателството
 
1. Разпростране- Начини на разпространение 10
ние на печатни на печатни издания - пре-  
издания димства и недостатъци  
  Видове продажби на печатни издания  
  Особености и механизми на стимулиране  
  Видове тиражи и начини за определянето им  
  Видове нереализирана продукция, начини за обработка  
  Обработка на рекламации  
2. Организация Реклама и обяви в печатни 10
и особености на издания  
рекламата в пе- Предимства на печатната  
чатни издания реклама  
  Термини и понятия в областта на рекламата в печатни издания  
  Видове реклама; общи условия за реклама; технически изисквания за приемане на реклама  
  Обработка на рекламации  
3. Планиране и Маркетинг, принципи на мар- 20
организиране на кетинговия микс  
маркетингови Анализ на икономическа и  
мероприятия маркетингова информация  
  Механизми за стимулиране  
  на продажбите  
4. Производство Видове печат, видове хартия 10
на печатни изда- и мастила  
ния Етапи на производствения  
  процес  
  Функционални звена и връзки между тях  
  Противопожарна безопасност  
  Опазване на околната среда  
    50
  Общо 100
     
5.2.2. Изпит по практика
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 5.

   

Таблица 5

Критерии Показатели Тежест
    (%)
1 2 3
1. Изпълнение на Ситуационен анализ (анализ 60
практически за- на конкретния изпитен казус)  
дачи от области- Отчитане на максимален  
те на рекламата, брой фактори на въздействие  
разпространение- и взаимовръзки  
то и маркетинга Изготвяне на план за реше-  
на издателската ние на заданието  
дейност Предлагане на варианти за  
  решение, познаване на взаимовръзките между отделните области както на теоретично ниво, така и в тяхното институционално измерение, т.е. организационната структура на фирмата и вътрешнофирмената комуникация между отделните звена  
  Умения за прилагане на теоретични познания при решаване на практически задачи,  
  способност за справяне в конкретна ситуация  
  Логическа последователност и обосновка на решението  
2. Презентация Концентрация върху основ- 20
  ната проблематика  
  Подкрепа с примери  
  Умерено времетраене  
  Използване на подходящи презентационни техники  
3. Комуникатив- Ясна и конкретна формули- 20
ност ровка  
  Правилно използване на термини и понятия  
  Подходящ избор на изразни средства  
  Правилен подход към целевата група  
  Невербална комуникация  
  Общо 100
     
5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Завършено професионално обучение по професията "Икономист-издател" с придобита трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
Съдържанието на документа се определя съгласно ДОИ за документите за системата на народната просвета (Наредба № 4 от 2003 г. на МОН) и ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Икономист-издател" - трета степен на професионална квалификация.

6. Изисквания към материалната база
Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и съответните български стандарти.
Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в работните и производствените помещения на издателско предприятие.
6.1. Учебен кабинет
В учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията.
6.1.1. Основно оборудване - работно място на обучаващия (маса и стол), учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, дъска за писане, компютърна и дидактическа техника и други средства за обучение; работно място на всеки обучаван, оборудвано с компютърна техника с подходящ софтуер.
6.1.2. Учебни помагала - демонстрационни макети и модели, онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни продукти, печатни учебни материали.
6.2. Практическото обучение се провежда в работните и производствените помещения на издателско предприятие, които следва да са оборудвани с предметите и средствата, посочени в "Профила на професията".

7. Изисквания към обучаващите
7.1. По теория:
Право да преподават теория на професията имат лица с висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" по специалности, съответстващи на учебните предмети (модули) от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка.
7.2. По практика:
Право да преподават практика по професията имат лица с висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър","бакалавър" или "специалист" по професионалните направления, съответстващи на учебните предмети (модули) от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка.
8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ
- апробиране на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Икономист-издател" в обучаващи институции;
- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ "Икономист-издател" - трета степен на професионална квалификация;
- анализ на резултатите и промени при доказана необходимост след съгласуване с представители на работодателите и на обучаващите институции по професията.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти