Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 2 ОТ 31 ЯНУАРИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НОСЕНЕ НА УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ

В сила от 14.05.2007 г.
Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.14 от 13 Февруари 2007г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. видът на униформеното облекло на служителите на контролно-техническа инспекция (КТИ);
2. формата и видът на отличителните знаци върху униформеното облекло;
3. условията и редът за носене на униформеното облекло.

Раздел II.
Вид на униформеното облекло

Чл. 2. Служителите на КТИ имат право на униформено облекло от вид и брой, както следва:
1. зимно униформено облекло:
а) полушуба - един брой;
б) костюм - сако и два панталона (поли) - един брой;
в) риза (блуза) с дълъг ръкав - два броя;
г) вратовръзка - един брой;
д) боти - един чифт;
е) шапка - един брой;
2. лятно униформено облекло:
а) костюм - сако и два панталона (поли) - един брой;
б) риза (блуза) с къс ръкав - два броя;
в) вратовръзка - един брой;
г) обувки - един чифт;
3. теренно облекло:
а) комплект - яке и панталон - един брой;
б) светлоотразителна жилетка - един брой.


Чл. 3. Материята, цветът, моделът и формата на униформеното облекло се определят със заповед на изпълнителния директор.

Раздел III.
Форма и вид на отличителните знаци


Чл. 4. (1) На униформеното облекло задължително се носи отличителен знак - метална значка, представляваща изпъкнало релефно изображение на емблемата на КТИ, която се поставя на горния джоб на сакото.
(2) Размерът и формата на отличителния знак по ал. 1 са съгласно приложение № 6 към чл. 39, ал. 4 от Устройствения правилник на Контролно-техническа инспекция към министъра на земеделието и горите (ДВ, бр. 20 от 2001 г.).

Раздел IV.
Условия и ред за носене на униформено облекло


Чл. 5. (1) Униформено облекло при изпълнение на служебните им задължения се предоставя на служителите от регионалните служби на КТИ (РС на КТИ), които осъществяват контрол по техническото състояние и безопасността на техниката, както следва:
1. ръководител на регионална служба;
2. главен инспектор;
3. старши инспектор;
4. младши инспектор.
(2) Униформеното облекло се предоставя на служителите от РС на КТИ в срок 3 месеца от датата на постъпването им на работа.
(3) Униформеното облекло при срочно служебно правоотношение се предоставя, когато срокът е повече от 3 месеца.
(4) Обувките, ризите (блузите), шапките и вратовръзките могат да бъдат закупувани от търговската мрежа от служителите в КТИ след издаване на заповед от изпълнителния директор на КТИ.


Чл. 6. (1) За полученото униформено облекло се завеждат специални поименни картони.
(2) В картоните по ал. 1 се вписват видът, броят и срокът на износване на полученото облекло.


Чл. 7. Видът, стойността и сроковете за износване на униформеното облекло за отделните категории държавни служители се определят от изпълнителния директор на КТИ съгласувано с министъра на финансите.


Чл. 8. (1) При изтичане срока на износване на служителя се предоставя нов комплект униформено облекло.
(2) Когато служебното правоотношение е за непълно работно време, пропорционално се увеличава и срокът на износване на униформеното облекло.


Чл. 9. (1) Износеното облекло не подлежи на връщане.
(2) При прекратяване на служебното правоотношение на основание чл. 103, ал. 1, т. 3 и 6 и чл. 106, ал. 1, т. 1, 2 и 5 от Закона за държавния служител облеклото не се връща и не се заплаща за неизносената част.
(3) При прекратяване на служебното правоотношение на основание чл. 107, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за държавния служител облеклото не се връща, а се заплаща стойността му за срока на доизносване.
(4) В случаите на прекратяване на служебното правоотношение освен тези по ал. 2 и 3 служителят може да задържи облеклото, като заплати стойността на доизносване, ако изпълнителният директор на КТИ даде съгласието си писмено.


Чл. 10. Отличителният знак по чл. 4 подлежи на връщане в следните случаи:
1. при прекратяване на правоотношението;
2. когато лицето премине на друга длъжност в КТИ, за която не се полага униформено облекло.


Чл. 11. (1) Увреденото и унищоженото не по вина на служителя униформено облекло, както и откраднатото, се подменя с ново за сметка на КТИ след съставен протокол от съответния ръководител на РС на КТИ, утвърден от изпълнителния директор на КТИ.
(2) Увреденото и унищоженото по вина на служителя, както и изгубеното облекло, се подменя с ново за сметка на лицето.
(3) Разпоредбите по ал. 1 и 2 се прилагат и за увредените, унищожените или изгубените отличителни знаци.


Чл. 12. Лицата, на които се предоставя униформено облекло, са длъжни да го носят при изпълнение на служебните си задължения.


Чл. 13. Лицата по чл. 2 са длъжни да поддържат в чист и спретнат вид униформеното си облекло.


Чл. 14. Промяната на установената форма на облеклото е забранена.


Чл. 15. Носенето на комбинирано облекло (униформено с цивилно) е забранено.


Чл. 16. Необходимите средства за униформеното облекло на всяко лице за една календарна година се осигуряват в рамките на средствата по бюджета на контролно-техническата инспекция.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Сроковете за доизносване на предоставеното до влизане в сила на наредбата униформено облекло се запазват.


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 15а, ал. 3 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.


§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на контролно-техническата инспекция.


§ 4. Наредбата влиза в сила три месеца след обнародването й в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти