Logo Неделя, 18 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 10 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ"

В сила от 13.02.2007 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.14 от 13 Февруари 2007г., отм. ДВ. бр.33 от 7 Април 2020г.


Отменена с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 5 от 11 март 2020 г. за придобиване на квалификацията по професията "Помощник-възпитател" - ДВ, бр. 33 от 7 април 2020 г., в сила от 07.04.2020 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 814010 "Помощник-възпитател" от област на образование "Услуги за личността" и професионално направление 814 "Услуги за дома" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 814010 "Помощник-възпитател", съгласно приложението към тази наредба, определя изискванията за придобиване трета степен на професионална квалификация за специалността 8140101 "Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработва учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Помощник-възпитател".
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Помощник-възпитател" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 година, включително по специалности и професии от групата професии "единични" от Списъка на специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 година, се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 и във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Помощник-възпитател"


Професионално направление:
 
814 Услуги за дома
   
Наименование на професията:
 
814010 Помощник-възпитател
   

1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В табл. 1 е представена специалността, включена в професия 814010 "Помощник-възпитател" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение (2005 г.), както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Таблица 1
Специалност Степен Входящо
  на профе- минимално образо-
  сионална вателно равнище
  квалифи- за уче- за лица,
  кация ници навър-
      шили 16 г.
1 2 3 4 5
8140101 Помощ- трета Завършен Завършено
  ник-въз-   седми средно
  питател   клас или образование
  в отглеж-   основно  
  дането и   образование  
  възпита-      
  нието на      
  деца      
         
1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията "Помощник-възпитател", което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна.
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции
Основните характеристики на профила на професията, са представени в табл. 2.

Таблица 2
Описание на Предмети и средства Професионални компетенции
трудовите на труда  
дейности   знания за: умения за: професионално-
(задачи)       личностни
        качества
1 2 3 4 5
Специалност 8140101 "Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца"
1. Отглеждане и обслужване Оборудване и материали: Организация, обезпечаване Комуникация при Комуникативност;
на деца Санитарен възел с детски и поддържане на детската осъществяване на Отговорност;
  умивални и тоалетни; хигиена; обслужващи дейности на Самодисциплина;
  Прибори и пособия за Организация и провеждане деца; Самоконтрол;
  хранене на децата на детското хранене; Устно изразяване пред Коректност и такт;
  съобразно възрастовите им Организация, обезпечаване деца; Гъвкавост;
  особености; и грижи за децата по време Работа в екип; Позитивно мислене в трудна
  Леглова база за следобеден на отдих; За работа при еднообразна ситуация.
  детски сън; Общуване с децата рутинна дейност;  
  Пособия за обезпечаване на съобразено с Издръжливост на напрегната  
  детския тоалет - сапуни, индивидуалните им работа и стрес.  
  паста и четка за зъби, особености.    
  индивидуални кърпи,      
  тоалетна хартия и салфетки;      
  Документация:      
  Инструкции на ХЕИ или      
  медицинско лице за      
  рационално хранене на      
  децата;      
  Инструкция за режима на      
  бодърстване, дейности,      
  хранене и сън:      
  • Инструкции и указания за      
  изпълнение на възпитателни      
  функции в процеса на      
  обслужване на децата;      
  • Правилник за вътрешния      
  ред;      
  Работно облекло:      
  • Работен панталон с туника      
  или престилка от подходящ      
  памучен или ленен плат.      
2. Хигиенно-санитарно Оборудване и материали: Нормативна база за Степенуване на приоритети Комуникативност;
обезпечаване на • Материали за хигиенно безопасни условия на при хигиенното Дисциплина;
възпитателно-образователни поддържане на занимални, обучение и труд; обезпечаване и поддържане Самоконтрол;
дейности с деца от ранна и детски стаи и игрови зали и Документация на хеи, с която на средата; Критично отношение към
предучилищна възраст помещения, съдове за се регламентират Спазване на изискванията за собствената работа;
  пренасяне на храна и съдове здравно-хигиенните норми правилно и безопасно Търпение и упоритост;
  и пособия за хранене на за обезпечаване на ползване на хигиенни и Работа в екип.
  деца, санитарни и сервизни игровата, възпитателната и дезинфекционни материали;  
  помещения, на игрови образователната дейност с Прецизност на изпълнението  
  пособия или материали, деца от най-ранна до с оглед недопускане  
  свързани с обучаващи, начална училищна възраст; нещастен случай и  
  образователни и игрови Спецификации на инциденти с деца;  
  дейности; хигиенно-санитарните Самоконтрол на  
  • Пособия за почистване, материали и инструкции за изпълнението.  
  дезинфекция и измиване - ефект на и безопасна    
  парочистачки, употреба;    
  прахосмукачки, уреди за Оказване на първа помощ    
  измиване на под, стъкла и при злополука, причинена от    
  други повърхности, хигиенни и дезинфекционни    
  гюдерии, попиващи пана, средства.    
  кофи, почистващи и      
  дезинфекционни препарати.      
  Документация:      
  Указания за работа с      
  хигиенни материали и      
  дезинфекционни разтвори,      
  технически спецификации за      
  работа с почистваща      
  техника, консумираща ел.      
  енергия;      
  Правилници и инструкции за      
  безопасни условия на труд;      
  Правилник за вътрешния      
  ред, други изисквания на      
  работодателя;      
  Инструкция за БУВТ.      
  Работно облекло:      
  Работни панталони от ленена      
  или плътна памучна материя,      
  работно сако или туника,      
  ръкавици от синтетична      
  изолираща материя, обувки      
  или работни чехли с      
  платформа, изолираща      
  ходилото от мокри подови      
  повърхности.      
3. Оказване на помощ при Оборудване и материали: Основни техники при Изработване на табла, Комуникативност;
провеждане на • Материали за изработка на изработване на помощни и нагледни Дисциплина;
възпитателно-образователни дидактични пособия и табла помощно-дидактични материали; Самоконтрол;
дейности - хартии, картони, ножици, материали; Аранжиране на занималнята Готовност и нагласа за
  лепила; Съхранение на материалите; за провеждане на игрови и работа с деца;
  • Материали и играчки, Ползване на различните образователни дейности; Готовност за работа в екип;
  използвани от децата в игрови и дидактични Своевременно Търпение;
  образователния процес или материали; разпределение на Работа в екип.
  играта; Съхранение на дидактичната материали за игрови и  
  • Материали за провеждане и игровата база; образователни дейности.  
  на детския режим на открито. Организация на средата за    
  Документация: провеждане на игрови    
  • Програми за работа с дейности в помещения и на    
  децата; открито;    
  • Планове и методически Организация на средата за    
  указания; провеждане на    
  • Правилник за вътрешния образователни дейности.    
  ред, други изисквания на      
  работодателя; Инструкция за      
  БУВТ.      
  Работно облекло:      
  • Работен панталон с туника      
  или престилка от подходящ      
  памучен или ленен плат.      
4. Практическо ръководство Оборудване и материали: Безопасни условия за Екипна работа; Комуникативност;
на игрови и образователни • База за провеждане на обучение, възпитание и Самоконтрол; Готовност и нагласа за
дейности с деца игрови, обучаващи и труд; Оценка на детското работа с деца;
  възпителни дейности - Нормативи за отглеждането, поведение; Търпение;
  детски книжки с приказки, възпитанието и обучението Стимулиране на детето и Умения за пренагласа при
  детски енциклопедии, на децата в яслена и подпомагане за работа с деца в нетипична
  материали за конструктивна предучилищна възраст; преодоляване на различни ситуация;
  дейност, материали за Психологически особености трудности. Отговорност;
  пластично-визуални на детето в ранна и   Самоконтрол;
  изкуства; предучилищна възраст;   Коректност и такт;
  • База за физическо Особености на   Инициативност;
  възпитание и развитие на предучилищното възпитание   Обноски;
  детето от ранна, и образование;   Поддържане на добър
  предучилищна и начална Същност и ръководство на   външен вид;
  училищна възраст; играта в предучилищна   Работа в екип.
  • Програми за работа с възраст.    
  децата.      
  Документация:      
  • Планове на учителката;      
  • Методически указания за      
  различните ситуации;      
  • Правилник за вътрешния      
  ред, други изисквания на      
  работодателя;      
  • Инструкция за БУВТ.      
  Работно облекло:      
  • Работен панталон с туника      
  или престилка от подходящ      
  памучен или ленен плат.      
5. Подпомагане процеса на Оборудване и материали: Същност на подготовката на Общуване с деца; Комуникативност;
детската подготовка за • Пособия за подготовка на детето за училище; Преценяване на детското Интелектуални способности;
училище детето за четене и писане; Стратегии за подготовка на емоционално състояние; Концентрация на
  • Игрова база и реквизит; детето за училище; Емоционално стимулиране на вниманието;
  • База за спортни дейности; Особености на детската детето; Наблюдателност;
  • Планове на учителката; психика преди постъпване в Оказване на помощ за Генериране на идеи и
  Документация: първи клас; преодоляване на трудности; нестандартни решения при
  • Методически указания за Двигателно-сетивно Използване на адекватни преодоляване на трудности
  подготовка на детето за развитие на детето. образователни и с деца;
  писане;   възпитателни техники; Способност за устно
  • Методически указания за   Перманентно актуализиране изразяване;
  подготовка на детето по   на знанията; Способност за насърчаване
  математика;   Практическо ръководене на на децата;
  • Методически указания за   спортно-подготвителни игри Работа в екип.
  спортно-подготвителни   и упражнения;  
  дейности;   Оказване на първа помощ.  
  • Правилник за вътрешния      
  ред, други изисквания на      
  работодателя; Инструкция за      
  БУВТ.      
  Работно облекло:      
  • Работен панталон с туника      
  или престилка от подходящ      
  памучен или ленен плат.      
         

2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление
Реформирането на цялото средно образование, в т. ч. и предучилищното, ще наложи спазването на стандартите на страни - членки на Евросъюза, където при групи между 15 и 25 деца дейността на детския учител се подпомага от асистиращи помощник-възпитатели.
Акцент ще бъде тяхната професионална подготовка и регламентираното им място в режима на всяка детска градина, ОДЗ, или в групите за подготовка на децата за началното училище.
2.3. Възможности за професионална реализация
Пазарът на труда в момента показва търсене на помощник-възпитатели за работа в държавни и частни образователни институции. Съобразно публикуваните ДОИ и промените в ЗНП (ДВ, бр. 90 от 2002 г.) се изисква да се отговори на обществените образователни приоритети в подготвителните групи в детските градини. Трябва да се отбележи, че много деца, преди постъпването им в задължителна предучилищна група, се отглеждат в домашни условия. Очертава се тенденция за търсене на специалисти, които имат необходимата професионална квалификация и подготовка за отглеждане на деца по домовете.
Придобилите съответната професионална квалификация по професията "Помощник- възпитател" имат възможност за реализиране според търсенията на пазара на труда и изискванията на съвременното общество като помощник-възпитатели в държавни и частни образователни институции, а с допълнителна подготовка - за отглеждане на деца в домашни условия.
Придобилите професионална квалификация по професията "Помощник-възпитател" - трета степен на професионална квалификация, могат да постъпват на работа на следните длъжности (професии) от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД, 2006 г.): 3340-3018 Помощник-възпитател, 3340-3019 Помощник-учител, професиите от единична група 5131 Персонал, грижещ се за деца и други, както и допълнени при актуализиране на НКПД.
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
Придобилите професионална квалификация по професията "Помощник-възпитател" имат възможност за продължаване на образованието в колежи и висши училища.
3. Цели на обучението
Основната цел на обучението по професията "Помощник-възпитател" е подготовка на обучаваните за реализацията им по придобитата специалност в сферата на предучилищното възпитание.
3.1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, познава и използва личните предпазни средства, осигурява безопасна среда за децата, опазва околната среда в процеса на работата си;
• осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата дейност в работен екип - умее да формулира и разрешава проблеми, да поставя задачи, организира и контролира изпълнението им, да поема отговорност;
• познава пазарните отношения, мястото и ролята в тях на отделните лица, фирмите, институциите и държавата;
• познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно кодекса на труда и вътрешната нормативна база, разбира договорните отношения между работодател и работник;
• участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство на отговорност към задачите, които са му възложени;
• разбира своята роля и ангажираност към общите цели на екипа, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
• знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти; ползва съвременните технологии за изпълнение на възпитателни и образователни задачи от професионалната област;
• ползва чужд език в процеса на подпомагане на образователния процес.
3.2. Цели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Услуги за дома"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• познава и спазва изискванията за организиране на дневния режим на децата;
• познава и спазва изискванията на стандартите за предучилищно възпитание и подготовка, учебните програми за предучилищна степен и програмата за задължителна подготвителна група / клас;
• познава и прилага възпитателни и образователни технологии за удовлетворяване потребностите и интересите на децата;
• познава психолого-педагогическите закономерности в развитието на децата;
• прилага индивидуален и диференциран подход в режимните моменти и ситуациите;
• знае и прилага стилове и техники на общуване с деца и възрастни.
3.3. Цели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията "Помощник-възпитател" задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• познава психосоциалното развитие на детето в различните възрастови периоди;
• разбира същността и социалната роля на професията, съобразно правната и нормативна рамка;
• съдейства за организиране на дневния режим на децата от различните възрастови групи;
• познава и прилага педагогическите принципи, подходи и методически изисквания за организиране на образователния процес в детската градина, по указания на педагог;
• знае и прилага техники за регулиране поведението на децата в режимните моменти за преодоляване на нежелателни поведенчески реакции;
• познава същността, етапите и функциите на играта в онтогенетичното развитие на детето и ги прилага, според нейната специфика, по указание на педагог;
• познава възрастовите особености и характеристики на двигателно-сетивното развитие на детето и подпомага реализирането на рационален двигателен режим;
• познава методическите изисквания за формиране на елементарни математически представи у детето;
• познава методическите особености на ранното езиково обучение и съдейства за развитие на детската речева култура;
• познава методическите изисквания на музикалното възпитание на детето;
• познава възможности за стимулиране на художествено-естетическо, емоционално и интелектуално развитие на детето чрез формите на изобразителната дейност;
• стимулира децата за участие във форми за чуждоезиково обучение;
• познава и прилага изискванията за здравословното хранене на детето в режимните моменти;
• познава и прилага изискванията за организиране и поддържане на дизайна на детския бит;
• познава и прилага техники за оказване на първа долекарска помощ в спешни ситуации и изпълнява указанията за грижи за болно дете.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ по професията "Помощник-възпитател".
Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят часове за изучаването на учебните предмети (модули).
Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.
Съдържанието на обучението по професията "Помощник-възпитател" - трета степен на професионална квалификация, е представено в табл. 3.

Таблица 3
Съдържание на обучението
Професионални Тематични
  компетенции области
1 2 3
Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
1. Познава и използва лич- Здравословни и безопасни
  ните предпазни средства; условия на труд (Закон за
  Знае и прилага основни- безопасни условия на
  те правила за безопасна труд);
  работа с деца; Пожарна и аварийна
  Познава и спазва пра- безопасност;
  вилата за безопасни Долекарска помощ;
  условия на труд и обу- Опазване на околната
  чение; среда.
  Не замърсява с работата  
  си околната среда.  
2. Познава правата и за- Трудово-правно законо-
  дълженията си като дателство
  участник в трудовия Трудов договор и трудови
  процес в системата на правоотношения;
  образованието, съгласно Нормативна база за
  Закона за народната заплащане на труда;
  просвета, Кодекса на Работно време, почивки,
  труда и вътрешната отпуски;
  нормативна база; Трудови спорове и разре-
  Разбира договорните шаването им;
  отношения между Длъжностна характерис-
  работодател и работник; тика;
  Познава и прилага нор- Правилник за вътрешния
  мите за взаимодействие ред;
  с членовете на колегията,  
  съобразно правилника  
  за вътрешния ред.  
3. Участва при разпределя- Трудово поведение;
  не на задачите, съдейст- Групово трудово поведе-
  ва и търси помощ от ние;
  членовете на екипа, от- Мотивация и мотивацион-
  нася се с чувство за от- ни процеси.
  говорност при изпълне-  
  ние на задачите, които  
  са му възложени;  
  Разбира собствената си  
  роля и отговорността  
  при работа с деца.  
4. Осъществява ефективни Вербална и невербална
  комуникации при изпъл- комуникация;
  нение на трудовата си Принципи на деловото
  дейност в работен екип - общуване;
  умее да формулира проб- Правила за водене на
  леми, да задава въпроси, делова кореспонденция;
  да прави отчет на извър- Организация на работ-
  шената работа. ното време и работното
    място.
5. Знае общите правила за Конфигурация на компю-
  работа с компютър и търа;
  умее да ползва програм- Устройства за въвеждане
  ни продукти; и съхраняване на данни;
  Намира информация, Съхраняване и намиране
  свързана с изпълнението на информация;
  на задълженията си, в Работа с програмни про-
  Интернет и нови прог- дукти за създаване на
  рамни продукти за пред- текст и таблици;
  училищно и начално Работа с локални и гло-
  образование. бални мрежи;
    Работа със специализиран
    софтуер за деца.
6. Справя се със задачи на Най-често употребявана
  работното място, като лексика - четене на тек-
  осъществява комуника- стове и участие в разговор
  ция на чужд език - ниво (елементарни изрази и
  А1 - А2, според общата прости изречения със или
  европейска рамка за без съдействието на събе-
  владеене на чужд език. седник);
    Попълване на несложни информационни справки;
    Думи и изрази, свързани с професионалните задачи (речник на детето, описание на работното място и дейност), говоримо и писмено.
Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионалното направление
7. Изработва помощни и Технология на обслужва-
  нагледни материали нето;
  при провеждане на игро- Обслужване и комуника-
  ви и образователни дей- ция;
  ности; Професионална етика.
  Стимулира и подпомага  
  децата при работа с  
  учебни помагала според  
  указания на педагог;  
  Познава и прилага пра-  
  вилата на професионал-  
  но-етичното поведение.  
8. Оценява емоционалното Технология на общуване
  състояние на детето в в процеса на педагогичес-
  режимните моменти; ко взаимодействие;
  Прилага адекватни стра- Стилове на общуване;
  тегии и ефективни тех- Педагогически такт.
  ники на общуване.  
Специфична за професията "Помощник-възпитател" задължителна професионална подготовка
9. Прилага индивидуален Психосоциално развитие
  и диференциран подход на детето: сензитивност и
  към децата, съобразно възрастова динамика.
  възрастовите и индиви-  
  дуалните особености на  
  развитие;  
  Подпомага педагога в  
  приложението на диаг-  
  ностични процедури,  
  като разпределя мате-  
  риалите  
10. Изпълнява задължения- Отглеждане и възпитание
  та си при хигиенното на детето - хранене, фи-
  обезпечаване и поддър- зическо развитие, детска
  жане на средата; хигиена и дневен режим,
  Участва в изграждане дизайн на детския бит.
  на здравословни навици  
  и умения за хранене;  
  Аранжира и прецизира  
  дизайна на детския бит.  
11. Подпомага процеса на Аспекти на педагогичес-
  организиране и реали- кото взаимодействие с
  зиране на дневния ре- деца в яслена, предучи-
  жим на детето; лищна и начална училищ-
  Аранжира занималнята на възраст.
  при провеждане на игро- Общуване и динамика на
  ви и образователни дей- процеса.
  ности;  
  Прилага диференцирано  
  вербални комуникатив-  
  ни умения според инди-  
  видуалните особености  
  на децата.  
12. Подпомага и участва в Развитие на играта в раз-
  процеса на игровата дей- личните възрастови пе-
  ност на децата; риоди;
  Аранжира кътовете за Видове игри - предметни,
  игра; ролеви, сюжетно-ролеви,
  Подбира играчки според игри с правила (дидактич-
  възрастовите особенос- ни, автодидактични игри).
  ти на децата и специфи-  
  ката на видовете игри;  
  Стимулира участието  
  детето в играта.  
13. Участва в подбора на Детската литература и
  подходящи литературни методика на обучението
  произведения за деца; по роден език;
  Подготвя и разпределя Форми, методи, средства
  учебните помагала и за развитие на детската
  пособия (по указания на реч, художествена инфор-
  педагог); мация и литература за
  Стимулира развитието деца.
  на монологична и диа-  
  логична реч у децата.  
14. Участва в подбора на Формиране на елементар-
  подходящи учебни пома- ни математически пред-
  гала и пособия; стави и когнитивно разви-
  Изработва, подготвя и тие на детето;
  разпределя дидактични Разбиране на количестве-
  материали по указания ни, пространствени и
  на педагог; времеви отношения меж-
  Стимулира интереса на ду обектите в действител-
  децата за участие в дей- ността.
  ности с математическа  
  насоченост.  
15. Участва в подбора на Запознаване с природната
  подходящи учебни по- и обществената среда.
  магала и пособия; Методически изисквания
  Изработва, подготвя и за формиране на еколого-
  разпределя дидактични съобразно поведение у
  материали (по указания детето.
  на педагог);  
16. Организира и ръководи Двигателно-сетивно раз-
  (по указания на педагог) витие на детето;
  участието на децата в Двигателен режим на
  занимания по физическа детето и функционални
  култура; възможности на орга-
  Подготвя и аранжира низма;
  зали и помещения за Спортно-подготвителни и
  провеждане на двига- двигателни дейности;
  телни игри и упражне- Физическа дееспособност.
  ния;  
  Подбира детски спортни  
  уреди и пособия според  
  възрастовите особенос-  
  ти и интереси на децата.  
17. Прилага методи за раз- Методически изисквания
  витие на музикалната за работа с музикални
  култура на детето (по произведения;
  указание на педагог); Дейности и игри за разви-
  Стимулира емоционал- тие на музикалната кул-
  ната удовлетвореност у тура у децата.
  децата и участие в му-  
  зикални дейности.  
18. Участва в подбора на Аспекти на художествено-
  подходящи учебни по- естетическото, емоционал-
  магала и пособия; ното и интелектуалното
  Изработва, подготвя и развитие на децата чрез
  разпределя дидактични изобразителните дейности;
  материали (по указания Специфични особености и
  на педагог); възрастови характеристи-
  Стимулира позитивно- ки при формиране и раз-
  емоционално отноше- витие на изобразителни
  ние на детето към ви- умения (визуално-плас-
  зуално пластичните тични изкуства).
  дейности.  
19. Подпомага процеса на Особености на чуждоези-
  ранното чуждоезиково ковото обучение през раз-
  обучение (по указание личните възрастови пе-
  на педагог); риоди. Билингвални тех-
  Изработва дидактичес- нологии за работа с деца.
  ки материали (по указа-  
  ния на педагог).  
20. Обезпечава здравослов- Здравословен статус на
  на среда за детето; детето и оказване на до-
  Оказва долекарска по- лекарска помощ при
  мощ в спешни ситуации; необходимост.
  Изпълнява и спазва Изпълнение на указания
  указанията за грижи за за грижи за болно дете.
  болно дете.  
     
5. Система за оценяване и сертифициране
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение е в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за системата за оценяване (ДВ, бр. 37 от 2003 г.). При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението.
Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходно.
Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
Входящото образователно равнище за обучаван без професионална квалификация се удостоверява чрез свидетелство за завършено основно образование.
Входящото равнище при повишаване на квалификацията или придобиване на нова квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. За оценяване по теория
• Слаб 2 - обучаваният не е овладял терминологията, не умее да представи усвоените знания;
• Среден 3 - обучаваният е овладял терминологията, умее да представи усвоените знания;
• Добър 4 - обучаваният разбира и умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;
• Много добър 5 - обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации; умее да планира изпълнението на поставени задачи; подбира методи за анализ;
• Отличен 6 - обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации; умее да планира и аргументира изпълнението на поставените задачи; прави оценки, сравнява и интерпретира резултатите съобразно предварително зададени критерии.
5.1.2. За оценяване по практика
• Слаб 2 - обучаваният не умее да прилага усвоени знания при изпълнение на практическо задание, не спазва правилата за безопасен труд по предварително дадени указания;
• Среден 3 - обучаваният умее да прилага усвоените знания при изпълнение на поставена задача в позната ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд по предварително дадени указания;
• Добър 4 - обучаваният умее да осмисли и изпълни самостоятелно поставена практическа задача в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд, по предварително дадени указания;
• Много добър 5 - обучаваният умее да съставя план за работа, подбира методи и изпълнява напълно самостоятелно поставена практическа задача в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд;
• Отличен 6 - обучаваният умее да съставя план за работа; да разпредели работата между членовете на екипа, с който работи; да изпълни напълно самостоятелно поставена практическа задача, спазвайки правилата за безопасен труд; оценява качеството на работата на всеки член от екипа;прави самооценка на своята работа.
5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:
• описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяка изпитна процедура (тест, практически задания, писмено или устно изпитване)
• определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението)
• определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитването
• въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка
• задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.
5.1.4. Инструменти за оценяване:
• тест
• устно изпитване
• практическо задание
• практически казус.
Тези инструменти трябва да се апробират и да отговарят на ДОИ за системата на оценяване и ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Помощник-възпитател".
5.2. Оценяване на изхода
Държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията, и се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Помощник-възпитател".
5.2.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в табл. 4.

Таблица 4
Критерии Показатели Тежест (%)
1 2 3 4
1. Знания за от- Познава изискванията 20
  глеждане и об- за хигиенно поддържане  
  служване на на детската среда;  
  децата, хигиен- Познава изискванията  
  но обезпечава- и нормите за организи-  
  не и поддържа- ране на дневния режим  
  не на средата и на децата;  
  организиране Познава изискванията  
  на детския бит. за организация и под-  
    държане на дизайна на  
    детския бит.  
2. Знания за пси- Познава психосоциал- 20
  хосоциалното ното развитие на детето  
  развитие на де- в различните възрасто-  
  тето и педаго- ви периоди;  
  гическото взаи- Познания за прилагане-  
  модействие. то на психодиагностич-  
    ни методи за изследване  
    на детското развитие;  
    Познава техники за ре-  
    гулиране поведението  
    на децата;  
    Познава процеса на педагогическото взаимодействие в условията на детската градина.  
3. Знания за въз- Познава педагогическите 20
  питателно-об- принципи и подходи за  
  разователната организиране на игровата  
  работа в дет- и познавателната дей-  
  ската градина. ност на децата;  
    Познава методическите изисквания за организиране на образователния процес в детската градина;  
    Познава ситуацията като основна форма на педагогическо взаимодействие в детската градина;  
    Познава възрастовите особености и характеристики на двигателно-сетивното развитие на детето;  
    Познава методическите изисквания по: български език, социален и природен свят, математика, изкуства, физическа култура и ранно чуждоезиково обучение.  
4. Знания за здра- Познава нормативната 20
  вословно и без- база за предпазване на  
  опасно упраж- живота и здравето - своя,  
  няване на изу- на децата и на околните;  
  чаваната про- Познава нормите за без-  
  фесия и опазва- опасна работа при изпъл-  
  не на околната нение на трудовата  
  среда. дейност;  
    Разпознава опасни ситуации в процеса на работа и възможностите за своевременна и адекватна реакция;  
    Познава начините за оказване на първа помощ на пострадал (при пожар, наранявания, ухапвания и др.);  
    Знае правилата за съхранение и използване на почистващи препарати, средства и техника;  
    Знае изискванията за опазване на околната и детската среда при изпълнение на конкретни дейности.  
5. Знания за рабо- Познава начините за 5
  та в екип, лич- определяне на приорите-  
  на позиция, от- ти, за вземане на реше-  
  говорност и ния и за разпределение  
  задължения на отговорностите;  
  като негов член. Комуникация в екипа и  
    умения за преодоляване  
    на конфликти.  
6. Икономически Познава законовата база 5
  знания и уме- в сферата на средното  
  ния; образование;  
  Знания за тру- Познава поднорматив-  
  довите право- ната база на предучилищ-  
  отношения. ното и началното училищ-  
    но образование;  
    Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес;  
    Познава системите за заплащане на труда;  
    Познава формите за организация на труда и изискванията за организация на работата в предучилищните и подготвителните групи.  
7. Чуждоезикови Разбира изрази и често 5
  знания и уме- употребявана лексика,  
  ния. свързана с рутинни за-  
    дачи на работното  
    място;  
    Схваща основната идея в кратки и ясни послания и съобщения за изпълнение на задачи на работното място;  
    Разбира познати имена, думи, прости изречения.  
8. Знания и уме- Подготвя компютъра за 5
  ния за работа с работа;  
  информацион- Работи с програмни про-  
  на техника и дукти за създаване на  
  технологии. текст и таблици;  
    Работи със специализиран  
    софтуер за деца.  
    Общо 100
       
5.2.2. Изпит по практика
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в табл. 5.

Таблица 5
Критерии Показатели Тежест (%)
1 2 3 4
1. Организация Подготовка и съхранение 20
  на работното на материали, прибори  
  място и пособия за изпълнение  
    на ежедневните задъл-  
    жения, свързани с хигиенното поддържане и обезпечаване на средата и режима на децата;  
    Подготовка, разпределение и съхранение на материали, необходими за нормалното протичане на педагогическия процес при работа с деца;  
    Умения за рационално разпределение на времето, степенуване и изпълнение на професионалните задължения.  
2. Здравословно Подготовка и използва- 30
  и безопасно не на личните предпазни  
  упражняване средства и прилагане на  
  на професията основните правила за  
  и опазване на безопасна работа на ра-  
  околната среда ботното място;  
    Не допуска в работата си инциденти с децата и замърсяване на околната среда;  
    Професионални умения за разпознаване на основните източници за риск при работа с децата, предприема съответни действия за недопускането им или възможно най-бързото им отстраняване;  
    Способност за разпознаване на опасностите от пожар или други бедствия, застрашаващи децата, предприемане при необходимост на противопожарни мерки и активно участие вкл. в надеждната евакуация на децата;  
    Умения за прилагане техниките за поддържане на оптимална хигиена на детската среда в съответствие с инструкциите на компетентни органи и длъжностни лица.  
3. Изпълнение на Прилага индивидуален 30
  основните дей- и диферинциран подход  
  ности по спе- към децата събразно  
  циалността в възрастовите и индиви-  
  съответствие дуалните особености на  
  с нормативната развитие;  
  база Подпомага процеса на  
    организиране и реализиране на дневния режим на детето;  
    Аранжира занималнята, изработва помощни и нагледни материали при провеждане на игрови и образователни дейности;  
    Познава и разпределя учебните помагала и пособия за работа, стимулира и подпомага децата при работа с учебни помагала според указанията на педагога;  
    Преценява детското поведение и прилага диференцирано вербални и комуникативни умения според индивидуалните особености на децата;  
    Подпомага и участва в игровата дейност на децата;  
    Подбира играчки според възрастовите особености на децата и видовете игри;  
    Подпомага децата при подреждане на кътовете за игра;  
    Стимулира участието на детето в играта;  
    Подготвя и аранжира зали, помещения и открити пространства за провеждане на двигателни игри и упражнения;  
    Организира и ръководи (по указания на педагога) участието на децата в занимания по физическа култура;  
    Поддържа цялостно детската среда в съответствие със стандартите;  
    Подготвя условията за нормално детско хранене и възпитава у децата навици за културно хранене;  
    Спазва указанията, предписанията и нормативите, свързани с детската безопасност и опазване на здравето.  
4. Професионал- Проявява отговорност 10
  но-личностни и самоконтрол;  
  качества Познава факторите,  
    влияещи позитивно върху взаимоотношенията в екипа, който се грижи за децата;  
    Умения за насърчаващо общуване с деца през всички режимни моменти и ситуации;  
    Владеене на вербални и невербални техники в процеса на общуване;  
    Умения и навици за планиране на задачи с останалите членове на екипа за достигане на цели, поемане на отговорност за изпълнението и готовност за оказване на помощ или търсене на такава;  
5. Чуждоезикови Познава и владее необ- 5
  знания и умения ходимия граматически  
    и лексически минимум  
    на чужд език, който поз-  
    волява общуване в рам-  
    ките на професията;  
    Работи с базови документи и кореспонденция на чужд език;  
    Ориентира се в съдържанието на детска литература.  
6. Умения за ра- Умения за работа с ком- 5
  бота с инфор- пютър;  
  мационна тех- Събира, обработва и пол-  
  ника и техно- зва информация;  
  логии Умения за работа с прог-  
    рамни продукти за деца.  
    Общо 100
       
5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Завършено професионално обучение с придобита трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, получават удостоверение за професионално обучение.
Съдържанието на документите се определя съгласно ДОИ за документите за системата на народната просвета и ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Помощник-възпитател".
6. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по учебна и производствена практика - в занималните на детски ясли, в детските градини, подготвителните за училище групи.
6.1. Учебен кабинет
В учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията.
Компютърен кабинет и съответните софтуерни продукти, използвани в системата на предучилищното образование у нас.
Кабинет за изучаване на чужд език - работни маси за обучаемите, аудио- и визуална техника, дидактични материали, свързани с усвояването на езика.
Учебните кабинети трябва да отговарят на необходимите педагогически, дидактико-методически, ергономични, хигиенни и естетически изисквания и да създават предпоставка за успешно усвояване на знания и умения от обучаваните. Обзавеждането на учебните кабинети допринася за ефективно провеждане на основните дейности и процеси, свързани с преподавателската и учебната дейност.
Нормативните изисквания към учебните кабинети включват:
• обща площ на кабинета - от 40 до 45 м2;
• работни места, съответстващи на нормативите за обучаване на една паралелка и са разположени така, че да осигуряват необходимата видимост до дъската и свободно преминаване на обучаваните от едно до друго работно място.
6.1.1. Основно оборудване и обзавеждане
Обзавеждането на учебния кабинет включва: работно място на преподавателя (работна маса и стол), работно място на всеки обучаем (работна маса и стол), учебна дъска, мебели (предимно шкафове за различни цели), гладка свободна стена за окачване на нагледни материали, екран за прожектиране, дъска за писане и други дидактически средства за обучение.
Компютърният кабинет включва: работно място за преподавателя - работна маса, стол, компютър и прилежащата му конфигурация в мрежа, с възможност за контрол на компютрите на обучаемите, индивидуални маси с компютърна конфигурация за всеки обучаем, общ принтер, дъска за писане.
Кабинет за изучаване на чужд език - оборудването е аналогично с това на учебния кабинет, с обезпечена аудиовизуална техника, записи на магнитен и оптичен носител, екран за прожекция, проектори, табла и помощни дидактични материали, необходими за упражнения при изучаването на езика.
6.1.2. Учебни помагала
• работни тетрадки за всеки курсист - с базови текстове, таблици и специфични данни за всеки от изучаваните модули;
• материали за усвояване на практически дейности и умения според спецификата на всеки от модулите;
• комплект от нормативни и поднормативни документи, свързани с упражняване на професията помощник-възпитател.
6.2. Учебна работилница
Обучението по практика се провежда в основните помещения на детското заведение: занималня, спалня, офис за хранене и санитарен възел, а също и на площадките на детското заведение.
6.2.1. Основно оборудване и обзавеждане
За яслена група:
• Занималня с пълно оборудване за отглеждане, игри и общоразвиващи дейности с деца от яслена възраст.
• Офис за хранене, оборудван според хигиенно-санитарните изисквания за разпределение на храната на децата, почистване, стерилизиране и съхранение на съдовете за хранене.
• Санитарен възел, оборудван за тоалет и хигиенно обслужване на децата в яслена възраст.
• Уреди и пособия за игри на дворната площадка на групата.
За градинска и подготвителна за училище група:
• Занималня с пълно оборудване за отглеждане, игри и провеждане на възпитателно-образователни дейности с деца от градинска възраст и дейности, свързани с подготовката за училище.
• Офис за хранене, оборудван според хигиенно-санитарните изисквания за разпределение на храната на децата, почистване, стерилизиране и съхранение на съдовете за хранене.
• Санитарен възел, оборудван за тоалет и хигиенно обслужване на децата в градинска възраст.
• Уреди и пособия за спортно-подготвителни дейности и игри на дворната площадка на групата.
6.2.2. Учебни помагала:
• Описание и инструкции за оборудване на санитарния възел за хигиенно поддържане на детската среда;
• Комплекти дидактични игри, обучаващи материали, методични материали за градинските и подготвителните групи, в съответствие с приетите програми за работа в детската градина и ДОИ за предучилищна възраст и подготвителните за училище групи;
• Детска литература, записи на песни, приказки за чуждоезиково обучение (на магнитен или оптически носител);
• Игрови реквизит, съобразно възрастовите специфики и вида на групата.
7. Изисквания към обучаващите
Обучението по задължителна професионална подготовка, специфична за професията "Помощник-възпитател", включваща обучение по теория и практика, се извършва от квалифицирани обучаващи, чието завършено образование, придобита специалност, присъдена квалификация и правоспособност отговарят на съответната нормативна уредба.
7.1. По теория
За обучението по теория обучаващите трябва да притежават образователна квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалности, съответстващи на учебните предмети (модули) от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка.
7.2. По практика:
За обучението по практика обучаващите трябва да притежават образователно-квалификационна степен "специалист", "бакалавър" или "магистър" по специалности, съответстващи на учебните предмети (модули) от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за усъвършенстване.
8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ:
• апробиране на ДОИ в обучаващи институции;
• текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
• ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти