Logo Неделя, 20 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 9 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ОХРАНИТЕЛ"

В сила от 09.02.2007 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.13 от 9 Февруари 2007г., отм. ДВ. бр.25 от 26 Март 2021г.


Отменена с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 2 от 1 март 2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Охранител" - ДВ, бр. 25 от 26 март 2021 г., в сила от 26.03.2021 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 861010 "Охранител" от област на образование "Обществена сигурност и безопасност" и професионално направление 861 "Защита на собствеността и личността" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 861010 "Охранител" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиване трета или четвърта степен на професионална квалификация за специалностите:
• 8610101 "Банкова охрана и инкасова дейност" - трета степен на професионална квалификация;
• 8610102 "Лична охрана" - трета степен на професионална квалификация;
• 8610103 "Физическа охрана на обекти" - трета степен на професионална квалификация;
• 8610104 "Организация на охранителната дейност" - четвърта степен на професионална квалификация.


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Охранител".
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Охранител" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на образованието и науката.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 и във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Охранител"

Професионално направление:
 
861 Защита на собствеността и личността
   
Наименование на професията:
 
861010 Охранител
   
1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В табл. 1 са представени специалностите, включени в професия "Охранител" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение (2005 г.), както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Таблица 1

Специалности Степен на Входящо минимално
  професионална образователно равнище
  квалификация за ученици за лица,
      навършили
      16 г.
1 2 3 4 5
8610101 Банкова Трета Завършено Завършено
  охрана и   основно средно
  инкасова   образование образование
  дейност      
8610102 Лична Трета Завършено Завършено
  охрана   основно средно
      образование образование
8610103 Физическа Трета Завършено Завършено
  охрана на   основно средно
  обекти   образование образование
8610104 Организа- Четвърта Завършено Завършено
  ция на   средно средно
  охрани-   образование образование
  телната      
  дейност      
         
1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията "Охранител", което се удостоверява с медицинско свидетелство. Психологическата пригодност за упражняване на професията "Охранител" се определя в съответствие с изискванията на Закона за частната охранителна дейност (ДВ, бр. 15 от 2004 г.).
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалности
Основните характеристики на профила на професията, диференцирани по специалности, са представени в табл. 2.

Таблица 2

Описание на Предмети и средства Професионални компетенции
  трудовите на труда  
  дейности   знания за: умения за: професионално-
  (задачи)       личностни
          качества
1 2 3 4 5 6
Специалност 8610101 "Банкова охрана и инкасова дейност"
1. Физическа защита на банкови Оборудване и екипировка: Основните нормативни Овладяване на извънредни - Наблюдателност;
  обекти Огнестрелно документи, регламентиращи ситуации (терористичен акт, - Способност за бързо,
  1. Осъществява контрол на оръжие; банковата охрана; вземане на заложник); адекватно и отговорно
  посетителите за недопускане Помощни средства - палки, Принципите, методите и Непрекъснато наблюдение на вземане на решение при
  внасяне в банката на оръжие и белезници, електрошокови формите на банковата охрана; обстановката във и около промяна на ситуацията;
  опасни вещества. прибори; Организацията на банковата банковия обект, нейното - Бързи рефлекси за
  2. Контролира достъпа до Уреди за откриване на дейност и видовете банкови анализиране и вземане на реагиране при агресия;
  зоните със специален режим оръжие и взривни вещества услуги; целесъобразни решения; - Издръжливост на
  (трезори, преброителни и др.). (скенери, метало- Режима за допускане в зоните Прилагане на различни физически натоварвания,
  3. Реагира на сигнали от детектори); с ограничен достъп на банката; защити при нападение срещу умора и безсъние;
  изградените в банката Сигнално-известителни Разположението и охранявания банков обект; - Да издържа на напрежение
  технически системи за системи; характеристиките на пасивните Реагиране на сигналите от в работата;
  сигурност. Системи за видеонаблюдение бариери и техническите техническите системи за - Да се справя със стресови
  4. Информира посетителите за и средства за защита; контрол - ситуации;
  мястото на получаване на контрол. Основните средства и методи сигналноизвестителна и - Адаптивност при работа в
  съответната банкова услуга. Документация: за разкриване, пресичане и пожароизвестителна система, променящи се условия;
  5. Осигурява реда при Инструкция за задълженията предотвратяване на видеонаблюдение; - Упоритост и търпение;
  обслужване на гражданите в на охраната по постове; престъпления; Правилно използване на - Поемане на риск;
  банковите салони. План за охрана; Рисковете в банковата охрана; огнестрелното оръжие и - Лоялност;
  6. Задържа лица, които с Инструкция за действия на Назначение, бойни свойства и помощните средства в - Коректност, тактичност и
  действията си нарушават реда охраната при извънредни технически характеристики на условията на банковата толерантност;
  в банката или създават обстоятелства; огнестрелното оръжие и охрана; - Самоконтрол.
  опасност за живота и здравето Униформено облекло, карта, помощните средства за Оценка на риска, избор на  
  на служителите и посетителите личен знак (бадж). отбрана; стратегии за снижаване на  
  в банката.   Способите за съвместна работа рисковете;  
  7. Защитава банката от   с правоохранителните органи. Сигнализиране с паник-бутон  
  противоправни посегателства.     и средства за комуникация.  
  8. Защитава банката при        
  аварии и природни бедствия.        
2. Охрана и съпровождане на Оборудване и екипировка: Основните нормативни Овладяване на извънредни - Наблюдателност;
  ценни пратки (инкасо) Брониран документи, регламентиращи ин- ситуации (въоръжено - Способност за бързо,
  1. Охранява и опазва автомобил; касовата дейност; нападение, пътнотранспортно адекватно и отговорно
  поверените му ценни пратки и Огнестрелно Принципите, методите и произшествие, авария на вземане на решение при
  товари, членовете на инкасовия оръжие; формите на инкасовата автомобила); промяна на ситуацията;
  екип и автомобила от Бронежилетка; дейност; Непрекъснато наблюдение на - Бързи рефлекси за
  противоправни Противогаз; Реда за инкасиране на парични обстановката по маршрута на реагиране при агресия;
  действия. Медицински пакет за средства; движение; - Издръжливост на
  2. Води документалната долекарска Отчетността и документацията Взаимодействие с охраната физически натоварвания,
  отчетност при помощ; за приемане/предаване на на обектите за инкасиране; умора и безсъние;
  приемане/предаване на ценни Средства за комуникация ценни пратки; Попълване на съответните - Да издържа на напрежение
  пратки (товари). (радиостанция, мобилен Точното разположение и отчетни документи; в работата;
  3. Осигурява безопасността на телефон). подходите към обектите за Разпознаване целостта на - Да се справя със стресови
  касиера при пренасянето на Документация: инкасиране; пломбите (печатите) на ситуации;
  ценните пратки до и от Инструкция за Основните и резервните ценните пратки; Прилагане на - Адаптивност
  автомобила инкасова дейност; маршрути за движение; различни защити при при променящи се
  4. Защитава екипа и ценната Инструкция за Препятствията и уязвимите нападение срещу инкасовия условия; - Упоритост и
  пратка от противоправни действия в екстремални места по маршрутите; екип; търпение;
  действия чрез употреба на ситуации; Основните средства и методи Водене на точен огън с - Поемане на риск;
  лични предпазни и защитни Заповед за за разкриване, пресичане и личното оръжие от различни - Лоялност;
  средства, физическа сила и инкасиране; предотвратяване на положения - по движеща се - Коректност, тактичност и
  помощни средства. Маршрутен лист; престъпления; цел, от автомобил и т.н.; толерантност;
  5. Употребява огнестрелно Пътна книжка на автомобила. Назначение, бойни свойства и Управление на различни - Самоконтрол.
  оръжие в случай на въоръжено Лични документи: технически характеристики на марки автомобили и справяне  
  нападение срещу инкасовия Служебно удостоверение; огнестрелното оръжие и със сложни пътнотранспортни  
  автомобил. Шофьорска помощните средства за ситуации;  
  6. Взаимодейства с органите на книжка; отбрана; Ползване на средствата за  
  МВР при изпълнение на Разрешително за носене и Способите за съвместна работа комуникации и кодиране на  
  маршрутите за инкасиране. употреба на оръжие; с правоохранителните органи. разговорите;  
  7. Извършва превантивна Пълномощно (довереност) за   Оказване на долекарска  
  дейност по безопасността на получаване на ценни пратки.   помощ на пострадал;  
  маршрута чрез анализ на     Изпълнение на задълженията  
  уязвимите участъци на пътя.     на шофьор на инкасов  
        автомобил и на  
        касиер-отчетник на ценни  
        пратки.  
Специалност 8610102 "Лична охрана"
1. 1. Гарантира телесната Оборудване и екипировка: Основните документи, Непрекъснато наблюдение на - Наблюдателност;
  неприкосновеност на Огнестрелно регламентиращи охранителната обстановката около - Способност за бързо,
  охраняваното лице. оръжие; дейност; охраняваното лице, нейното адекватно и отговорно
  2. Употребява огнестрелно Бронежилетка; Принципите, методите и анализиране и вземане на вземане на решение при
  оръжие в случай на въоръжено Медицински пакет за формите на личната охрана; целесъобразни решения; промяна на ситуацията;
  нападение срещу охраняваното долекарска помощ; Правните норми, регулиращи Овладяване на извънредни - Бързи рефлекси за
  лице. Средства за комуникация поведението и действията на ситуации (терористичен акт, реагиране при агресия;
  3. Извършва охранително (радиостанция, мобилен личната охрана; вземане на заложник); - Издръжливост на
  обследване на маршрутите, по телефон с hand free Назначение, бойни свойства и Прилагане на различни физически натоварвания,
  които се движи с охраняваното устройство). технически характеристики на защитни техники при умора и безсъние;
  лице. Документация: огнестрелното оръжие и нападение срещу - Да издържа на напрежение
  4. Прилага различни защити Инструкция за реда за помощните средства за охраняваното лице (ключове, в работата;
  при нападение срещу охрана; отбрана; захвати, подсечки); - Да се справя със стресови
  охраняваното лице. Инструкция за действия в Способите за съвместна работа Водене на точен огън с ситуации;
    екстремални условия. с правоохранителните органи; личното оръжие от различни - Адаптивност при
    Лични документи: Основните средства и методи положения - по движеща се променящи се условия;
    Служебно удостоверение; за разкриване, пресичане и цел, от автомобил и т.н.; - Упоритост и търпение;
    Шофьорска предотвратяване на Управление на - Поемане на риск;
    книжка; противоправни посегателства различни марки - Лоялност и
    Разрешително за носене и срещу охраняваното лице; автомобили и жертвоготовност;
    употреба на оръжие. Рисковете спрямо охраняваното справяне със сложни - Коректност, тактичност и
      лице. пътнотранспортни ситуации; толерантност;
        Ползване на средствата за - Самоконтрол;
        комуникации и кодиране на - Способност за откриване,
        разговорите; разпознаване и запомняне
        Оказване на долекарска на лица и обекти в
        помощ на пострадал; обкръжението на
        Изпълнение на част от охраняваното лице;
        задълженията на личния - Маниери, обноски, външен
        секретар; вид и лична хигиена в
        Оценка на риска и избор на съответствие с обстановката
        стратегии за снижаването му; и обкръжението на
        Изграждане на бойния ред на охраняваното лице.
        екипа за лична охрана при  
        движение на охраняваното  
        лице.  
Специалност 8610103 "Физическа охрана на обекти"
1. Охрана на обект в нормална Оборудване и екипировка: Основните нормативни Извършване на охранително - Адаптивност при
  обстановка Огнестрелно документи, регламентиращи проучване на обекти за променящи се задачи и
  1. Осъществява пропускателен оръжие; охранителната дейност; охрана, създаване условия;
  режим в охранявания обект Помощни средства (газово Принципите, методите и организация за охрана; - Издръжливост на работа
  чрез проверка на документите оръжие, палка, белезници, формите на охранителната Прилагане на средствата и при еднообразна рутинна
  за самоличност, багажа, товара металдетектор). дейност; методите за овладяване на дейност;
  на МПС и придружаващите Документация: Правните норми, регулиращи извънредни ситуации - Способност за откриване,
  документи. План за охрана; поведението и действията на (терористичен акт, вземане на разпознаване, запомняне на
  2. Проверява и реагира на Инструкция за реда за служителите от охраната в заложник, стихийно бедствие обекти и специфични
  сигнали, получени от охрана; нормални и извънредни и др.); сигнали в охранителната
  изградените в обекта Правилник за вътрешния ситуации; Изпълняване на дейност;
  технически системи за трудов ред и пропускателния Основните средства и методи функционалните задължения - Вземане на решение
  сигурност. режим в обекта за охрана; за разкриване, разследване и на всички членове на екипа (бързо, адекватно,
  3. Задържа лица в района на Инструкция за действия на предотвратяване на при екипна организация на отговорно);
  охранявания обект, които са охраната в екстремални престъпленията; охраната; - Концентрация на
  извършили престъпление или с обстоятелства. Назначението, бойните Прилагане на различни вниманието и
  действията си създават Униформено облекло, карта, свойства, техническите защити при нападение от наблюдателност;
  опасност за живота и здравето личен знак (бадж). характеристики и устройството едно или няколко лица, - Памет;
  на намиращите се в обекта   на късото и дългото стрелково въоръжени с хладно и/или - Логическо мислене и
  граждани или уврежда   оръжие и на помощните огнестрелно оръжие; комбинативност;
  имуществото им.   средства за отбрана; Прилагане на помощните - Издръжливост на
  4. Защитава обекта от   Техническите средства за средства за защита напрегната работа и стрес;
  противоправни действия чрез   защита (сигналноизвестителна (електрошокови палки, газово - Готовност за самостоятелен
  употреба на лични предпазни и   техника и видеонаблюдение); оръжие, белезници и др.); труд;
  защитни средства, физическа   Действието на Оказване на долекарска - Готовност за точно и
  сила и помощни средства.   пожароизвестителната и помощ при нараняване с прецизно спазване на
  5. Употребява огнестрелно   пожарогасителната техника и хладно, газово и огнестрелно инструкции, указания,
  оръжие в ситуациите на   боравенето с нея; оръжие; изисквания;
  неизбежна отбрана и крайна   Рисковете и заплахите за Ползване на чужд език при - Търпение и упоритост;
  необходимост.   обектите на охрана; изпълнение на задълженията - Умение за поемане на риск;
  6. Взаимодейства с органите на   Способите за съвместна работа си; - Конфиденциалност;
  МВР в борбата с престъпността   с правоохранителните органи. Съвместна работа с - Способност за справяне с
  и охраната на обществения     правоохранителните органи и критични ситуации;
  ред.     оперативно взаимодействие - Отговорност;
  7. Извършва превантивна     при необходимост; - Коректност и
  дейност по безопасността на     Водене на точен огън със такт;
  охранявания обект чрез анализ     стрелково оръжие по - Лоялност.
  на причините и условията за     неподвижни и подвижни  
  правонарушения.     цели, денем и нощем;  
        Оценка на риска и избор на  
        стратегии за снижаването му;  
        Оценка на обстановката в  
        обектите за охрана и  
        адекватно реагиране на  
        измененията.  
2. Охрана на обект при Оборудване и екипировка: Рисковите фактори и заплахи Действия с пасивните бариери - Смелост и решителност;
  екстремални условия Огнестрелно оръжие; за обекта за охрана - рискови и заграждения; - Способност за справяне със
  1. Действа за отблъскване на Помощни средства (газово места за проникване, Действия с стресови ситуации;
  противоправно нападение оръжие, палка, белезници, архитектурни особености на пожарогасителните средства - Бързо и адекватно вземане
  срещу охранявания обект. металдетектор). обекта; и уреди; на решение;
  2. Залавя и задържа Документация: Средствата за сигнализиране Разпознаване на сигналите и - Бързи рефлекси за
  извършителите на нарушения в План за охрана; на видовете опасности, зоните, охранявани с реагиране;
  обекта за охрана. Инструкция за реда за технически устройства, кодове технически средства; - Твърдост и
  3. Спасява хора и имущество охрана; за включване и изключване; Боравене със зачисленото и последователност за
  при природни бедствия и Правилник за вътрешния Последователност на реагиране личното оръжие; отблъскване на агресията;
  аварии (пожар, земетресение и трудов ред и пропускателния при опасност; Манипулиране с - Способност за оценка на
  пр.). режим в обекта за охрана; Тактиката на действие на предполагаемо взривно ситуацията и избор на
  4. Ръководи евакуацията при Инструкция за действия на потенциалните нападатели; устройство; стратегия;
  терористичен акт или сигнал за охраната в екстремални Реда за неутрализиране на Използване на физическа - Избор на действия, не
  поставена бомба. обстоятелства. нападателя; сила и бойни техники за застрашаващи живота и
    Униформено облекло, карта, Реда за задържане на лица в обезвреждане на нападател; здравето на трети лица
    личен знак (бадж). обекта; Задържане на нападател (служители, посетители в
      Способите за запазване на (умения за ползване на охранявания обект).
      местопрестъпленията. белезници, електрошокови  
        прибори и щурмова палка);  
        Определяне средствата за  
        противодействие с оглед на  
        конкретната ситуация;  
        Описание и съставяне на  
        словесен портрет на  
        нападателите;  
        Изземване и съхраняване на  
        следи и веществени  
        доказателства.  
        Действия, запазващи живота  
        на нападателя в рамките на  
        неизбежната отбрана.  
Специалност 8610104 "Организация на охранителната дейност"
1. 1. Извършва охранително Нормативни документи, Основните документи, Опазване на фирмената тайна - Способност за вземане на
  обследване на обекти за регламентиращи регламентиращи охранителната и защита на класифицираната решение и поемане на
  охрана. охранителната дейност и дейност; информация; отговорност;
  2. Участва в подбора на действията с огнестрелни Принципите, методите и Организиране на - Смелост и решителност;
  персонал, в инструктажа и оръжия и боеприпаси. формите на видовете охрана; взаимодействието с - Съобразителност и
  обучението на служителите от Персонален компютър с Правните норми, регулиращи правоохранителните органи; гъвкавост;
  охраната. информация за: поведението и действията на Оценяване на обстановката в - Памет за хора, предмети,
  3. Разработва планове за Състава на охранителите; обекта и адекватно реагиране детайли;
  охрана, инструкции за реда за охраната; Основните средства и методи на измененията; - Логическо мислене и
  охраната и длъжностни Организацията на охраната; за разкриване, пресичане и Вземане на оптимални генериране на идеи за
  характеристики. Графика за дежурствата; предотвратяване на решения в различни повишаване на сигурността
  4. Разработва планове и Плана за контролна дейност; престъпления; ситуации; на обекта;
  създава организация за охрана Документация на обекта: Назначение, бойни свойства и Осъществяване на текущ и - Готовност за работа в екип;
  на мероприятия. План за охрана; технически характеристики на превантивен контрол; - Работа с хора;
  5. Съставя месечните графици Инструкция за реда за огнестрелното оръжие и Определяне на психичното и - Готовност за упражняване
  за дежурства. охрана; помощните средства за физическото състояние на на дисциплинарна власт;
  6. Изпълнява функционалните Правилник за вътрешния отбрана; охранителите и готовността - Убеждаване и водене на
  задължения на охранителите трудов ред и пропускателния Характеристиките и им за носене на дежурство; преговори;
  при необходимост. режим в обекти за охрана; назначението на охранявания Изпълнение на - Поемане на риск и справяне
  7. Осъществява контрол по Инструкция за действия на обект; функционалните задължения с критични ситуации; -
  носенето на дежурствата и охраната при екстремални Способи за овладяване на на охранителите при Твърдост и взискателност за
  изпълнението на обстоятелства; рискови ситуации при масови необходимост; изпълнение на
  функционалните задължения от Инструкция за инкасова мероприятия; Непрекъснато контролиране функционалните
  охранителите. дейност; Особеностите на технологията, на обстановката около задължения;
  8. Ръководи действията на Заповеди за инкасиране; производството и/или охранявания обект, нейното - Коректност, лоялност и
  охранителите при екстремални Дневници за сдаване и организацията на работа в анализиране и вземане на тактичност;
  ситуации (нападение над приемане на дежурство; обекта; целесъобразни решения; - Контактност, познаване
  обекта, терористичен акт, Графици за дежурство; Основните длъжностни лица и Прилагане на необходимите правилата на етика.
  пожар, природно бедствие) за Дневници за контрол на функционалните им средства и методи за  
  спасяване на хората и обекта; задължения; овладяване на извънредни  
  материалните ценности. Инструкция за задълженията Рисковете в охранителната ситуации (терористичен акт,  
  9. Отчита и документира на охраната по постове на дейност. вземане на заложник);  
  дейността на охранителите. различни обекти.   Проучване на характера и  
  10. Участва при атестирането на     програмата на охраняваното  
  служителите и определяне на     мероприятие и избор на  
  възнаграждението им.     подходящи средства и  
  11. Прави предложения пред     методи за овладяване на  
  работодателя за санкциониране     рискови ситуации;  
  и за материално стимулиране     Организиране на защитата на  
  на служителите.     обекта при въоръжено  
  12. Осъществява връзките с     нападение (грабеж);  
  възложителите на охраната и     Оценка на риска, избор на  
  представлява ръководството на     стратегии за снижаване и  
  охранителната структура.     елиминиране на заплахите;  
        Изграждане на бойния ред на  
        екипа за лична охрана, на  
        инкасовия екип и на състава  
        при охрана на мероприятие.  
           

2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление
Новите икономически и обществени реалности, които се обуславят преди всичко от развитието на пазарните отношения, защитата на собствеността, появата на нови субекти на стопанската дейност, както и увеличените рискови условия, в които функционират стопанските обекти и индивидите, ръстът на престъпленията и честите посегателства върху собствеността, пораждат необходимостта от развитие на организираната професионална дейност по охрана на стопански обекти и физически лица.
2.3. Възможности за професионална реализация
Професията "Охранител" реално се упражнява от десетки хиляди служители в охранителни фирми и звена за самоохрана в банки, стопански организации и фирми. Известна част от тях са бивши служители в армията или полицията, които са придобили основните знания и умения на предишната си месторабота. Повишените изисквания на работодателите (за подходяща възраст, определени физически качества, езикова и компютърна подготовка) поставят тази част от упражняващите професията в неблагоприятна позиция на пазара на труда.
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Охранител" със специалност "Банкова охрана и инкасова дейност", "Лична охрана" или "Физическа охрана на обекти" могат да постъпват на работа на длъжностите (професиите) от Националната класификация на професиите и длъжностите (2006 г.): 5169-3002 Охранител, 5169-1003 Пазач, въоръжена охрана, 5169-1004 Патрул, служби за сигурност, 5169-1006 Полски пазач-пъдар, 5169-3010 Младши инструктор, охрана, 5169-3011 Старши сътрудник, охрана, 5169-3012 Водач, специален автомобил, 5169-3013 Главен технически сътрудник, 5169-3014 Главен технически сътрудник - домакин, 5169-3015 Главен технически сътрудник - оръжейник, 5169-3016 Сътрудник, охрана, 5162-3005, Младши автоконтрольор, 5162-3008 Охрана, полицейска, 5162-3009 Патрул, полицейски, 5162-3010 Полицай, 5162 Технически сътрудник, полиция и служби за сигурност, 5163-3002 Надзирател, затвор, 5163-3003 Настойник, затвор, 5163-3004 Охрана, следствена служба, 5163-3005 Охрана, затворническа, 5163-3006 Пазач, затвори и други, в т.ч. допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите и длъжностите.
Придобилите четвърта степен на професионална квалификация със специалност "Организатор на охранителна дейност" могат да заемат ръководни длъжности в охранителни структури или да работят като експерти по сигурността в банки и икономически структури.
Завършилите обучението по професията "Охранител" отговарят на изискванията на чл. 28, ал. 2 на специалния Закон за частна охранителна дейност (ДВ, бр. 15 от 2004 г.) за първоначално обучение по утвърдената от ДНСП - програма минимум. Издаваното Свидетелство за професионална квалификация се признава като документ за покрити изисквания на Програмата минимум.
Придобилите степен на професионална квалификация по професията "Охранител" имат предимство при равни други условия при кандидатстване за работа в държавните охранителни структури.
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
След завършване на професионалното обучение и придобиване на практически опит съгласно чл. 28, ал. 4 от Закона за частната охранителна дейност - "служителите получават и допълнителна подготовка в зависимост от вида на охранителната дейност, спецификата на охранявания обект, степента на риска, изискванията на възложителя и други". Служителите със специалност "Физическа охрана на обекти" могат да придобиват допълнителна класификация по специалността "Банкова охрана и инкасова дейност" или "Лична охрана" след обучение за действия в екстремални ситуации, боравене с огнестрелно оръжие и използване на бойни техники за самозащита.
Придобилите трета степен на професионална квалификация имат възможност за придобиване на четвърта степен по специалността "Организатор на охранителната дейност". За целта те трябва да преминат обучение по управление на силите за охрана, специална психология - конфликтология и овладяване на критични ситуации, управление на човешките ресурси.
Придобитата професионална квалификация е солидна основа за усъвършенстване и развитие чрез обучение в специализирани учебни заведения като Академията на МВР. Съществуват възможности за интегриране на обучението в професионалното направление с учебните планове и програми на някои висши училища и университети, които подготвят кадри в сферата на фирмената сигурност, защита на собствеността, интелектуалната собственост и др.
3. Цели на обучението
Основна цел на обучението по професията "Охранител" е обучаваните да бъдат за реализацията им по придобитата специалност в областта на охранителната дейност.
3.1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• познава и използва личните предпазни средства (защитни екрани), знае и прилага основните правила за безопасно боравене с оръжието и безопасна работа с оборудването на работното място, не замърсява при работа околната среда;
• умее да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения;
• познава стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления и прави изводи за факторите, които ги пораждат;
• познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
• участва при разпределяне на задачите между членовете на екипа, съдейства им и търси помощ от тях, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на охранителната задача, която му е възложена;
• разбира своята роля в дейността по охрана на обекта, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
• познава основните правила за работа с компютър;
• използва основните понятия и изрази в словесна комуникация на чужд език.
3.2. Цели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от професионално направление "Защита на собствеността и личността"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• познава и прилага изискванията на нормативните документи при изпълнение на задълженията си по охранителната дейност;
• познава правата и задълженията си като длъжностно лице по смисъла на НК (Наказателен кодекс) и ЗЧОД (Закон за частната охранителна дейност) и европейските норми за защита правата и свободите на гражданите;
• познава структурата на организацията, в която работи, и правомощията на длъжностните лица;
• познава и прилага правилата за водене, обработка, сортиране, класиране и съхранение на документи, разграничава и попълва стандартизирани и унифицирани документи;
• умее да си служи със зачисленото му оръжие и помощни средства;
• планира и организира изпълнението на текущите задачи и решаването на възникнали проблеми, свързани с охранителната дейност;
• организира ефективно работното си време и работното си място;
• оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания.
3.3. Цели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията "Охранител" задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението обучаваният трябва да умее да извършва охранителни дейности, спазвайки нормативните изисквания, като:
• знае основните правни понятия;
• познава и прилага правните норми, регулиращи поведението и действията на служителите от охраната в нормални и извънредни ситуации;
• познава нормативните и основните документи по организацията, функциите и особеностите на обектите за охрана;
• разбира методиката и техниката за осъществяване на вида охрана по специалността, разбира правата, задълженията и отговорностите, които носи като участник в охранителната дейност;
• познава средствата и методите за охрана на масови мероприятия;
• прилага усвоените теоретични знания в конкретни условия, като спазва нормативните документи при извършване на охранителната дейност;
• познава и прилага основните средства и методи за разкриване, разследване и предотвратяване на престъпленията;
• анализира създалите се ситуации и съобразно тях предприема необходимите действия;
• познава способите за съвместна работа с правоохранителните органи и може да осъществява оперативно взаимодействие при необходимост;
• познава назначението, бойните свойства, техническите характеристики и устройството на късото и дългото стрелково оръжие и на помощните средства за отбрана;
• прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на работното място и време;
• осъзнава значимостта на своята професия, мотивиран е за безупречно изпълнение на функционалните си задължения;
• оценява държавните интереси и е убеден защитник на интересите на държавата, на правата и свободите на гражданите.
3.3.1. Специалност 8610101 "Банкова охрана и инкасова дейност"
След завършване на обучението по специалността обучаваните трябва да:
• могат да си служат със средствата за индивидуална защита - бронежилетка, противогаз и др.;
• познават основните характеристики на банковата дейност; типовете банкови учреждения и небанкови финансови институции;
• запознати са с елементите на банковата сигурност и структурата и функциите на звената за сигурност на банките;
• познават организацията на трансфера на пари и ценни пратки;
• познават функционалните задължения на всички членове на екипа при екипна организация на охраната;
• познават и прилагат средствата и методите за овладяване на извънредни ситуации (терористичен акт, вземане на заложник, стихийно бедствие и др.);
• познават способите и могат да оказват долекарска помощ при нараняване с хладно, газово и огнестрелно оръжие;
• могат да водят точен огън със стрелковото оръжие по неподвижни и подвижни цели, денем и нощем;
• познават и могат да прилагат помощните средства за защита (електрошокови палки, газово оръжие, белезници и др.);
• умеят да управляват различни видове автомобили, да се справят в сложна пътна ситуация.
3.3.2. Специалност 8610102 "Лична охрана"
След завършване на обучението по специалността обучаваните трябва да:
• познават и прилагат правните норми, регулиращи поведението и действията на служителите от охраната в нормални и извънредни ситуации;
• познават европейските норми и конституционните гаранции за защита и неприкосновеност на личността;
• извършват анализ на риска и определят степента на застрашеност на охраняваното лице;
• дефинират видовете заплахи за охраняваното лице и предприемат мерки за противодействие;
• могат да предотвратят непосредствено противоправно нападение срещу охраняваното лице с използване на физическа сила, помощни средства и оръжие;
• могат да водят точен огън със стрелковото оръжие по неподвижни и подвижни цели, денем и нощем;
• умеят да управляват различни видове автомобили, да се справят в сложна пътна ситуация;
• познават и прилагат средствата и методите за овладяване на извънредни ситуации (терористичен акт, вземане на заложник, стихийно бедствие и др.);
• познават функционалните задължения на всички членове на екипа при екипна организация на охраната;
• могат да си служат със средствата за индивидуална защита - бронежилетка, противогаз и др.;
• познават и прилагат различни защити при нападение от едно или няколко лица, въоръжени с хладно и/или огнестрелно оръжие;
• познават и могат да прилагат помощните средства за защита (електрошокови палки, газово оръжие, белезници и др.);
• познават способите и могат да оказват долекарска помощ при нараняване с хладно, газово и огнестрелно оръжие;
• владеят и ползват чужд език при изпълнение на функционалните си задължения.
3.3.3. Специалност 8610103 "Физическа охрана на обекти"
След завършване на обучението по специалността обучаваните трябва да:
• познават и прилагат правните норми, регулиращи поведението и действията на служителите от физическата охрана в нормални и извънредни ситуации;
• осъществяват пропускателния режим в обектите за охрана чрез проверка на личните документи, багажа (товара) на МПС;
• реагират на сигналите от монтираните в обектите системи за технически контрол;
• задържат в района на охранявания обект лица, извършили престъпление или създаващи заплаха за живота и здравето на служителите или посетителите или увреждащи имуществото;
• могат да водят точен огън със стрелковото оръжие по неподвижни и подвижни цели, денем и нощем;
• познават и могат да боравят с технически средства за защита (СОТ, TV-наблюдение, системи за контрол на достъпа и др.);
• познават действието на пожароизвестителната и пожарогасителната техника и боравенето с нея;
• познават и прилагат средствата и методите за овладяване на извънредни ситуации (терористичен акт, вземане на заложник, стихийно бедствие и др.);
• познават и прилагат различни защити при нападение от едно или няколко лица, въоръжени с хладно и/или огнестрелно оръжие;
• познават и могат да прилагат помощните средства за защита (електрошокови палки, газово оръжие, белезници и др.);
• познават способите и могат да оказват долекарска помощ при нараняване с хладно, газово и огнестрелно оръжие;
• владеят и ползват чужд език при изпълнение на функционалните си задължения;
• познават способите за съвместна работа с правоохранителните органи и могат да осъществяват оперативно взаимодействие при необходимост.
3.3.4. Специалност 8610201 "Организатор на охранителната дейност"
След завършване на обучението по специалността обучаваните трябва да:
• правят оценка на обстановката в обектите за охрана и реагират адекватно на измененията;
• познават и прилагат правните норми, регулиращи поведението и действията на служителите от охраната в нормални и извънредни ситуации;
• познават и прилагат основните средства и методи за разкриване, разследване и предотвратяване на престъпленията;
• познават способите и могат да оказват долекарска помощ при нараняване с хладно, газово и огнестрелно оръжие;
• познават същността, принципите и видовете охранителна дейност;
• умеят да създават организация на охраната на обект;
• познават формите и методите на охрана на обекти, лица и мероприятия;
• определят степента на риска и разработват стратегии за снижаване на рисковете;
• организират взаимодействието на физическата охрана при задействане на техническите системи за сигурност;
• осъществяват контрол на състава на охраната по изпълнение на функционалните задължения;
• прилагат дисциплинарни мерки и налагат санкции при нарушения на служителите от охраната;
• оценяват, атестират и стимулират служителите от охраната;
• в състояние са да извършват охранително проучване на обекти за охрана, да създават организация за охрана на лица, обекти и мероприятия.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика на професията, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Охранител".
Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които са систематизирани научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часове за изучаването на учебните предмети (модули).
Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.
Съдържанието на обучението по професията "Охранител" - трета и четвърта степен на професионална квалификация, е представено в табл. 3.

Таблица 3
Съдържание на обучението
Професионални Тематични
компетенции области
1 2
Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
1. Познава и използва лич- Безопасни и здравословни
ните предпазни средства и условия на труд. Правила
прилага основните правила за безопасно боравене с
за безопасна работа с оръ- огнестрелно оръжие и
жие и помощни средства. помощни средства
2. Разбира своята роля в Психологическа структура
охранителната дейност и на охранителната дейност
съзнава необходимостта от Потребности и способно-
повишаване на квалифика- сти на личността за
цията си, анализира пове- саморазвитие
дението на хората, с които  
общува при осъществяване  
на задълженията си.  
3. Умее да формулира Видове общуване
проблеми, да задава въп- Принципи на общуването
роси, да прави отчет за  
извършената работа.  
4. Разбира целите и задачи- Работа в екип
те на работата в екип, осъз- Професионални екипи
нава мястото си в екипа, Етика в охранителната
разбира и съдейства за раз- дейност
решаване на възникналите Управление на
конфликти. конфликти
5. Познава правата и задъл- Договорни и трудовоправ-
женията си като участник ни отношения в
в трудовия процес съглас- предприятието
но Кодекса на труда, разби-  
ра договорните отношения  
между работодател и  
работник.  
6. Познава правилата за ра- Конфигурация на
бота с компютър и ползва компютъра
програмни продукти. Устройства за въвеждане
  и съхраняване на данни
  Намиране и съхраняване
  на информация
7. Използва основната раз- Комуникативна компе-
говорна лексика в комуни- тентност при използване-
кация на чужд език то на думи и изрази, свър-
  зани с професионалните
  задачи
8. Познава същността на Икономически процеси,
процесите и явленията в явления и отношения
икономиката, стопанското Стопанско устройство на
устройство на обществото, страната
стопанските отношения и  
интереси, видовете пазари.  
Познава отраслите на на-  
ционалната икономика и  
разбира тяхното значение.  
Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Защита на собствеността и личността"
9. Познава принципите на Нормативни изисквания
договорните отношения за законосъобразно и пра-
"възложител - изпълнител" вилно водене на докумен-
  тацията на охранявания
  обект. Документооборот
10. Познава и спазва прин- Статут на лицата, осъще-
ципите и методите на ох- ствяващи охранителна
ранителната дейност дейност - права, задълже-
  ния и отговорности на
  охранителя.
11. Познава организацията Участници в охранителна-
на охраната и правомощия- та дейност. Организацион-
та на длъжностните лица но-управленско устройст-
  во на охранителните
  структури - фирми и зве-
  на за самоохрана.
12. Познава структурата и Държавно устройство и
функциите на държавните държавно управление.
институции и стопанските Държавни органи,
субекти - Министерство на длъжностни лица.
финансите, Министерство  
на вътрешните работи,  
съдебна система, търгов-  
ски банки и др.  
Специфична за професия 861010 "Охранител" задължителна професионална подготовка
Специалност 8610101 "Банкова охрана и инкасова дейност"
13. Знае основните банкови Основни характеристики
операции и определя рис- на банковата дейност.
ковете при всяка от тях. Банкови учреждения и не-
  банкови финансови инсти-
  туции. Банкова сигурност
14. Познава особеностите Организация на охраната
на банковата охрана и ин- на банкови учреждения.
касовата дейност. Зони за сигурност.
  Контрол на достъпа
15. Владее организацията Организация на трансфе-
на инкасовата дейност и ра на пари и ценни пратки
правилата за инкасиране  
на ценни пратки.  
16. Отбранява банковото Тактика на защита при
учреждение или инкасовия въоръжено нападение.
автомобил при противо- Правни основания на
правно нападение. употребата на оръжие
Специалност 8610102 "Лична охрана"
17. Познава законовите Конституционни гаранции
основания и европейските и европейски норми за
норми за лична непри- осигуряване личната без-
косновеност и защита на опасност на охраняваното
личността. лице
18. Умее да дефинира за- Методика за определяне
плахите и да определя степента на риска и стра-
степента на риска. тегии за снижаване на
  риска
19. Владее тактиката на Функционални задълже-
охраната на лице при дви- ния на личната охрана при
жение пеша и с превозно видовете заплахи
средство, при публични  
прояви и бизнес срещи.  
20. Владее средствата за Източни бойни изкуства,
защита при нападение над правила за стрелба и во-
охраняваното лице. дене на огън с огнестрел-
  но оръжие
Специалност 8610103 "Физическа охрана на обекти"
21. Познава и прилага нор- Ред за проверка на лични-
мативните документи, ре- те документи на служите-
гламентиращи вътрешния ли и посетители, на доку-
ред и пропускателния ре- ментите и/или багажа
жим в охранявания обект. (товара) на МПС.
  Реагиране на сигнали от
  системи за технически
  контрол в обектите
22. Познава обекта и особе- Права на охранителя за
ностите на охранителната задържане на лица в райо-
дейност. Задържа лица в ра- на на охранявания обект.
йона на охранявания обект. Мерки за безопасност
23. Изготвя и попълва про- Видове документи
токоли за предаване на по- Изготвяне, оформяне,
лицията на задържани лица. водене, класиране, сорти-
  ране и съхранение на
  документацията
24. Използва физическа Правни основания, такти-
сила и помощни средства ка и мерки за защита при
в разрешените от закона противоправни действия в
случаи. обекти за охрана
25. Използва огнестрелно Обстоятелства, изключва-
оръжие като крайно щи обществената опас-
средство. ност при употреба на
  оръжие в охранителната
  дейност
Специалност 8610201 "Организатор на охранителната дейност"
26. Познава нормативната Същност на охранителна-
уредба на охранителната та дейност
дейност. Основни принципи
  Видове
27. Умее да извършва ох- Организация на охраната
ранително проучване на на обект
обектите за охрана. Форми и методи на охрана
28. Умее да дефинира Оценка на риска - методи-
заплахите и да определя ка и стратегии за снижа-
степента на риска. ване на риска
29. Може да създава орга- Организация на охрани-
низация на охраната на телната дейност
обекта или мероприятие- Взаимодействие между
то - ред за охрана, длъж- физическата охрана и
ностни характеристики, техническите системи за
графици за дежурства. сигурност
  Ред за реагиране при
  нарушение
30. Осъществява контрол Методи за контрол на
и обучение на състава на охраната
охраната. Средства за контрол
31. Прилага мерки за въз- Дисциплинарни мерки и
действие при нарушения санкции при нарушения
и пропуски в охраната. Система за атестиране и
  стимулиране
   
5. Система за оценяване и сертифициране
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение е в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за системата за оценяване (ДВ, бр. 37 от 2003 г.). При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението.
Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходно.
Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
Входящото образователно равнище за обучаван без професионална квалификация се удостоверява чрез свидетелство за завършено основно образование.
Входящото равнище при повишаване на квалификацията се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение. При обучението за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация входящото равнище е придобита трета степен за квалификация по специалностите от професията "Охранител" или проведено обучение за придобиване на трета степен за квалификация по специалностите от професията "Охранител".
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. За оценяване по теория
Слаб 2 - обучаваният не знае основни понятия в охранителната дейност, документите и дейностите; не дефинира обектите на охрана, не посочва основните документи;
Среден 3 - обучаваният знае основните понятия в охранителната дейност, документи и дейности; дефинира обектите на охрана, посочва основните документи;
Добър 4 - обучаваният разбира и изяснява особеностите на охранителната дейност, принципите и методите на видовете охрана;
Много добър 5 - обучаваният разбира и аргументира особеностите на обектите за охрана; задълбочено характеризира методите и средствата за охрана, прилага усвоените знания в нови ситуации, самостоятелно изготвя графици за дежурства, доклади, протоколи и др.;
Отличен 6 - обучаваният пълно, точно и логично изяснява процесите в охранителната дейност, познава нормативните документи, планове и инструкции за действие на охранителя, дава становища и предложения.
5.1.2. За оценяване по практика
Слаб 2 - обучаваният не прилага усвоените знания при изпълнение на поставените практически задачи, не познава мерките за безопасно боравене с оръжие и правилата за безопасен труд;
Среден 3 - обучаваният прилага усвоените знания при изпълнение на поставена практическа задача, познава мерките за безопасност и правилата за безопасен труд;
Добър 4 - обучаваният осмисля и изпълнява поставена практическа задача в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки мерките за безопасност и правилата за безопасен труд;
Много добър 5 - обучаваният осмисля и изпълнява самостоятелно поставена практическа задача в нови условия, по предварително дадени указания, и оценява качеството на работата си;
Отличен 6 - обучаваният подбира самостоятелно методите и средствата за решаване на поставена практическа задача в нови условия, анализира и оценява качеството на работата си.
5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:
- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
- определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението);
- определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитването;
- въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
- задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.
5.1.4. Инструменти за оценяване
Инструментите за оценяване - практически задачи, практическо задание, устно изпитване, изпитна стрелба с различни системи оръжия, тест и други, се разработват в съответствие с конкретните изисквания за всеки от тях. Степента на трудност на конкретните задачи, въпроси, задания и други е съобразена с равнището на професионални компетенции, зададено в "Цели на обучението".
5.2. Оценяване на изхода
Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията, и се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Охранител".
5.2.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в табл. 4.

Таблица 4
Критерий Показатели Тежест
    (%)
1. Знания за ико- Познава процесите в па- 10
номическите про- зарната икономика.  
цеси и дейности. Знае приложимите правни  
Познаване на норми при решаване на  
правните норми, казуси и практически  
свързани с охра- задачи  
нителната    
дейност    
2. Познаване на Познава оперативната и по- 30
охранителните лицейската терминология.  
дейности. Характеризира обектите и  
Познаване и при- субектите на охранителна-  
лагане на норма- та дейност. Познава орга-  
тивната уредба низацията на охранител-  
  ната дейност.  
  Прецизност, съобразител-  
  ност и последователност  
  при излагане на усвоените  
  знания.  
  Познава нормативните  
  документи, регламентира-  
  щи охранителната дейност.  
  Прилага нормативните  
  изисквания  
3. Познаване на Познава организацията на 40
организацията и охраната на обект, лице  
тактиката на или мероприятие, прилага  
охранителната техниката за реагиране  
дейност при подаване на сигнал  
  за нарушение.  
  Познава способите и  
  методите за действие в  
  екстремални ситуации  
  (въоръжено нападение и  
  грабеж, терористичен акт,  
  природно бедствие)  
4. Познаване на Познава и прилага такти- 20
правата и задъл- чески прийоми и средства  
женията на уп- при проверка на докумен-  
ражняващия ти, задържане на наруши-  
професията тел, предотвратяване на  
  конфликт  
  Общо 100
     

5.2.2. Изпит по практика
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в табл. 5.

Таблица 5
Критерий Показатели Тежест
    (%)
1. Изпълнение Прилага усвоените теоре- 65
на охранителни- тични знания в конкретни  
те дейности в практически дейности.  
съответствие с Умее да избира и ползва  
нормативните правните норми и нор-  
изисквания мативните изисквания.  
  Умее да прилага съответ-  
  ните методи и средства  
  за охрана.  
  Умее да противодейства  
  на противоправни  
  посегателства  
2. Определяне на Умее да се справя с 10
психологически конфликтни ситуации.  
подход и етика Владее специалните ме-  
на поведение и тоди за психологически  
общуване при подход. Владее техниките  
изпълнение на за психотренинг и  
задълженията самоконтрол  
3. Използване на Умее да противодейства 10
техники от бойни на нападение от невъоръ-  
изкуства в охрани- жен и въоръжен напа-  
телната дейност дател  
4. Използване на Умее да води прецизна 15
оръжие и помощ- и ситуативна стрелба с  
ни средства в огнестрелно оръжие.  
охранителната Познава и умее да из-  
дейност ползва помощни средства  
  за охрана - белезници,  
  палки и др.  
  Общо 100
     
5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Завършено професионално обучение с придобита степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, могат да получат удостоверение за професионално обучение.
Съдържанието на документите се определя съгласно държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета (Наредба № 4 на МОН) и държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Охранител".
Изходящото образователно равнище за придобиване на трета професионална степен на професионална квалификация по професия "Охранител" е средно образование.
6. Изисквания към материалната база
6.1. Учебен кабинет
В учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията.
6.1.1. Основно оборудване и обзавеждане
Основно оборудване - работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), работно място на обучаващия (работна маса и стол), учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, дъска за писане, други средства за обучение и дидактическа техника.
6.1.2. Учебни помагала
Учебни помагала - демонстрационни макети и модели, реални образци на документи, онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни продукти, мултимедия.
6.2. Специализирани кабинети
Специализираните кабинети са оборудвани с необходимата техника за осъществяване на техническо наблюдение и контрол в охранителната дейност. В тях се провежда практическото обучение. Основното предназначение на специализирания кабинет е формирането на първоначални практически умения у обучаваните за работа с различни технически системи - управляващи СОТ-панели, видеонаблюдение, контрол на достъпа, както и умения за боравене с огнестрелно оръжие и боеприпаси - сглобяване, разглобяване, техническа проверка и обезопасяване.
Оборудване на специализирания кабинет
Всички специализирани кабинети разполагат с оборудване, техника, както и със съответни помагала, съобразно усвояваната професия и специалности и в съответствие с предметите и средствата на труда от "Профил на професията".
Кабинетът по оръжезнание трябва да разполага минимум с образците огнестрелни оръжия, посочени в Наредба I-199 на МВР, с макети и табла за тях, както и за съответстващите боеприпаси. Кабинетът по охранителна техника и средства за охрана трябва да притежава образци и макети на датчици, четящи устройства, видеокамери, пасивни бариери и турникети, помощни средства и лични предпазни средства за охрана. Кабинетът за обучение за работа с компютър трябва да притежава оборудвани работни места и подходящ софтуер.
6.3. По практическо обучение
На основание чл. 31 от Закона за професионалното образование и обучение практическото обучение по професията "Охранител" може да се провежда като учебно-тренировъчни дейности. Местата за провеждане на практическото обучение са: специализирани учебни бази в училището, специализирани учебни бази в сродни училища, центрове за професионално обучение, фирми на физически или юридически лица, осъществяващи охранителна дейност, тренировъчни зали и полигони, стрелбища за стрелба с малокалибрено и бойно оръжие, охранявани обекти. Училищата могат да организират практическо обучение самостоятелно или съвместно с физически или юридически лица, като се изпълняват държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
7. Изисквания към обучаващите
7.1. По теория
Право да преподават теория по специалността имат лица с висше образование, образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" по професионални направления "Право", "Военно дело", "Национална сигурност" или "Медицина", в съответствие с предмета (модула), който преподават, както и с практически опит в съответната специалност.
7.2. По практика
Право да преподават практика по специалността имат лица с висше образование, образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" по направления "Военно дело", "Национална сигурност" и "Медицина".
Препоръчително е обучаващите периодично да преминават курс за актуализиране на професионалните знания и умения.
8. Процедури за преглед и актуализиране на държавното образователно изискване
- апробиране на ДОИ в обучаващи институции;
- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
- ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти