Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 19 ЯНУАРИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛ НА ВНОСА И ИЗНОСА НА РАЗПЛОДНИ ЖИВОТНИ И БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ - СПЕРМА, ЯЙЦЕКЛЕТКИ И ЕМБРИОНИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ РАЗПЛОДНИ ЖИВОТНИ

В сила от 05.03.2007 г.
Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2007г.

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 1. С тази наредба се урежда контролът, извършван от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ), при вноса и износа на:
1. разплодни животни - чистопородни разплодни животни и хибриди, предназначени за отглеждане и възпроизводство;
2. биологични продукти - сперма, яйцеклетки и ембриони, получени от разплодни животни.

Чл. 2. Наредбата не се прилага при внос на разплодни животни и биологични продукти, предназначени за технически и научни експерименти, извършвани под контрола на Министерството на земеделието и горите.


Чл. 3. Контролът на вноса и износа на разплодни животни и хибриди и биологични продукти - сперма, яйцеклетки и ембриони, има за цел:
1. опазване и обогатяване на националния генофонд, като се предотврати:
а) износ на застрашени от изчезване видове, породи и популации стопански животни, както и особено ценни в генетично отношение индивиди от наличните в страната породи животни;
б) внос на разплодни животни и биологични продукти - сперма, яйцеклетки и ембриони, чиято развъдна стойност е в разрез и под равнището на селекционните програми на съответната развъдна асоциация и би могла да доведе до влошаване на генетичния потенциал и продуктивните възможности на наличните в страната видове, породи и популации стопански животни;
2. да удостовери пред държавните институции, развъдни асоциации и други заинтересовани лица отговарят ли внесените или изнесени разплодни животни и биологични продукти - сперма, яйцеклетки и ембриони, на изискванията на Закона за животновъдството (ЗЖ).

Раздел II.
Общи условия за внос на разплодни животни и биологични продукти - сперма, яйцеклетки и ембриони


Чл. 4. (1) Вносът на разплодни животни се осъществява при спазване на изискванията по чл. 43 ЗЖ.
(2) Вносът на биологични продукти - сперма, яйцеклетки и ембриони, в страната се осъществява при спазване на изискванията по чл. 44 ЗЖ.
(3) При внасяне на разплодни животни и биологични продукти се спазват и допълнителните зоотехнически и генеалогични изисквания, ако има такива, определени от Постоянната комисия по селекция в животновъдство на ЕИО.

Раздел III.
Условия и ред за контрол на внос на разплодни животни и биологични продукти


Чл. 5. (1) При внос на разплодни животни вносителят е длъжен в 14-дневен срок след осъществяване на вноса да уведоми ИАСРЖ чрез съответната регионална дирекция, на територията на която се намира митническото учреждение, чрез което е осъществен вносът. Уведомлението е по образец съгласно приложение № 1.
(2) Вносителят заедно с уведомлението представя и следните документи:
1. заверено от вносителя копие на зоотехнически сертификат, доказващ произхода и продуктивните им качества, издаден от организация, фигурираща в списъка на Постоянната комисия по селекция в животновъдство на ЕИО;
2. заверено от вносителя копие на ветеринарномедицински сертификат на страната износител.


Чл. 6. (1) При внос на биологични продукти - сперма, яйцеклетки и ембриони, вносителят е длъжен в 14-дневен срок след осъществяване на вноса да уведоми ИАСРЖ чрез съответната регионална дирекция, на територията на която се намира митническото учреждение, чрез което е осъществен вносът. Уведомлението е по образец съгласно приложение № 2.
(2) Вносителят заедно с уведомлението представя и следните документи:
1. заверено от вносителя копие на зоотехнически сертификат, доказващ произхода и продуктивните им качества, издаден от организация, фигурираща в списъка на Постоянната комисия по селекция в животновъдство на ЕИО;
2. заверено от вносителя копие на ветеринарномедицински сертификат на страната износител.


Чл. 7. В 14-дневен срок от датата на уведомлението по чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 ИАСРЖ извършва:
1. проверка по документи за съответствие с изискванията на ЗЖ;
2. физическа проверка на внесените разплодни животни и биологични продукти за съответствие на данните в предоставените документи.


Чл. 8. В срока по чл. 7 ИАСРЖ безвъзмездно издава на вносителя при поискване удостоверение за съответствие на разплодните животни и биологични продукти - предмет на внос, с изискванията на ЗЖ.


Чл. 9. Когато проверката установи, че не са изпълнени изисквания за внос на разплодни животни и/или биологични продукти, ИАСРЖ в 7-дневен срок в писмен вид уведомява Министерството на земеделието и горите (МЗГ), Агенция "Митници" и съответните развъдни асоциации, че:
1. внесените животни не могат да бъдат вписани в родословните книги и не могат да бъдат използвани за селекция и репродукция;
2. внесените биологични продукти - сперма, яйцеклетки и ембриони, не могат да бъдат използвани за изкуствено осеменяване или за трансфер на ембриони.


Чл. 10. Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството извършва последващ контрол при внос на разплодни животни, състоящ се в проверки, установяващи следните обстоятелства:
1. вписани ли са животните в родословна книга на развъдна асоциация съгласно чл. 43, т. 4 ЗЖ;
2. използват ли се по предназначение по смисъла на ЗЖ.


Чл. 11. Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството извършва последващ контрол при внос на биологични продукти - сперма, яйцеклетки и ембриони, състоящ се в проверки, установяващи в кои региони на страната и в какви количества е разпространен и как се съхранява съответният биологичен продукт съгласно чл. 44, ал. 2 ЗЖ.


Чл. 12. При констатиране на нарушения на разпоредбите на ЗЖ ИАСРЖ уведомява МЗГ за налагане на наказания съгласно глава пета от ЗЖ.

Раздел IV.
Условия и ред за контрол на износа на разплодни животни


Чл. 13. Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството ежегодно изготвя списък на застрашените от изчезване породи и породите в критично състояние в страната, който се утвърждава от министъра на земеделието и горите и се публикува в страницата на МЗГ в интернет.


Чл. 14. При износ на разплодни животни, попадащи в списъка по чл. 13, износителят е длъжен най-малко 14 дни преди осъществяване на износа да уведоми ИАСРЖ чрез съответната регионална дирекция, на територията на която се намира митническото учреждение, чрез което ще бъде осъществен износът, за броя, вида и породата на разплодните животни. Уведомлението е по образец съгласно приложение № 3. Към уведомлението се прилага заверено от износителя копие от зоотехническия сертификат на всяко едно животно.


Чл. 15. В 14-дневен срок след подаване на уведомлението ИАСРЖ извършва проверка на предназначените за износ разплодни животни за съответствие с данните в предоставените сертификати.


Чл. 16. Когато се застрашава съществуването на породите животни, по предложение на ИАСРЖ министърът на земеделието и горите със заповед може да забрани или ограничи износа.

Раздел V.
Ред за извършване на проверките


Чл. 17. (1) Проверките по чл. 7, 10 и 15 се извършват от длъжностни лица, определени със заповед на изпълнителния директор на ИАСРЖ.
(2) Проверката се осъществява най-малко от две длъжностни лица.
(3) В заповедта по ал. 1 се определят:
а) трите имена и длъжността на проверяващите лица;
б) данните за проверяваното лице - наименование, седалище, БУЛСТАТ;
в) предметът на проверката;
г) срокът за провеждането й.


Чл. 18. В срок три работни дни след приключване на проверката длъжностните лица представят на изпълнителния директор на ИАСРЖ писмен доклад за резултатите от извършената проверка.

Раздел VI.
Водене на регистри


Чл. 19. Получените уведомления и издадените удостоверения се вписват в специални регистри към ИАСРЖ.


Чл. 20. Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството създава и поддържа:
1. регистър за внос на разплодни животни;
2. регистър за внос на биологични продукти;
3. регистър за износ на разплодни животни от застрашените от изчезване породи и породите в критично състояние в страната.


Чл. 21. Редът, начинът и формата за водене на регистрите се определят със заповед на изпълнителния директор на ИАСРЖ.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Внос" е въвеждане на разплодни животни и биологични продукти - сперма, яйцеклетка и ембриони, на територията на страната от трети страни.
2. "Износ" е извеждане на разплодни животни от застрашените от изчезване породи и породите в критично състояние от територията на страната в трети страни.

Заключителни разпоредби


§ 2. Тази наредба въвежда разпоредбите на Директива на Съвета 94/28/ЕО от 23 юни 1994 г. относно зоотехническите и генеалогичните условия, приложими при внос от трети страни на животни, техните сперма, яйцеклетки и ембриони, изменящи Директива 77/504/ ЕИО за чистокръвни разплодни животни от рода говеда.


§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 44а, ал. 2 от Закона за животновъдството.


§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на ИАСРЖ.


§ 5. Наредбата влиза в сила 30 дни след обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1


ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ

ДИРЕКТОР НА ИАСРЖ

ЧРЕЗ

ДИРЕКТОРА НА

РДСРЖ -

 
УВЕДОМЛЕНИЕ
за внос на разплодни животни
 
1. От ......................................................................................................................................
(трите имена на вносителя или наименованието на юридическото лице)
2. ЕГН или БУЛСТАТ:.............................................................................................................................
3. Адрес и телефони за комуникация
 
ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
Уведомявам Ви, че е извършен внос на разплодни животни по смисъла на чл. 43 от Закона за животновъдството.
1. Вид на животните:.............................................................................................................................
2. Порода/хибрид:............................................................................................................................
3. Пол:.....................................................................................................................................
4. Възраст:.................................................................................................................................
5. Брой животни:.............................................................................................................................
6. Наименование на страната износител:.........................................................................................................
7. Наименование на развъдната организация на
износителя:....................................................................................................................................
8. Дата на осъществяване на вноса:...............................................................................................................
9. Животновъден обект, в който са настанени
животните:.................................................................................................................................
Към настоящото уведомление прилагам следните документи:
1. заверено от вносителя копие на зоотехнически
сертификат, доказващ произхода и продуктив-
ните им качества;
2. заверено от вносителя копие на ветеринарно-
медицински сертификат на страната износител;
3. документ, удостоверяващ, че животните са впи-
сани в родословна книга или в зоотехнически
регистър на страната износител.
 
..............................
....................................................................................................................
(дата) (подпис на вносителя)
   


Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1


ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ

ДИРЕКТОР НА ИАСРЖ

ЧРЕЗ

ДИРЕКТОРА НА

РДСРЖ -

 
УВЕДОМЛЕНИЕ
за внос на биологични продукти - сперма, яйцеклетки и ембриони
 
1. От ......................................................................................................................................
(трите имена на вносителя или наименованието на юридическото лице)
2. ЕГН или БУЛСТАТ:.............................................................................................................................
3. Адрес и телефони за комуникация
 
ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
Уведомявам Ви, че е извършен внос на биологични продукти по смисъла на чл. 44 от Закона за животновъдството.
1. Вид на биологичните продукти:................................................................................................................
2. Вид на животните, от които произхождат биоло-
гичните продукти: .............................................................................................................................
3. Порода/хибрид на животните, от които произхождат биологичните продукти:................................
4. Брой на биологичните продукти:................................................................................................................
5. Наименование на страната износител
6. Наименование на центъра, в който са произведени биологичните продукти:.....................................................
7. Дата на осъществяване на вноса:................................................................................................................
8. Местонахождение на обекта, в който се съхраняват биологичните продукти.
Към настоящото уведомление прилагам следните документи:
1. заверено от вносителя копие на зоотехнически сертификат, доказващ произхода и продуктивните им качества;
2. заверено от вносителя копие на ветеринарномедицински сертификат на страната износител;
3. документ, удостоверяващ, че животните, от които произхождат биологичните продукти, са вписани в родословната книга или в зоотехническия регистър на страната износител.
 
..............................
....................................................................................................................
(дата) (подпис на вносителя)
   


Приложение № 3 към чл. 14


ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ

ДИРЕКТОР НА ИАСРЖ

ЧРЕЗ

ДИРЕКТОРА НА

РДСРЖ -

 
УВЕДОМЛЕНИЕ
за износ на разплодни животни
 
1. От ......................................................................................................................................
(трите имена на износителя или наименованието на юридическото лице)
2. ЕГН или БУЛСТАТ:.............................................................................................................................
3. Адрес и телефони за комуникация
 
ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
Уведомявам Ви, че ще извърша износ на разплодни животни по смисъла на Закона за животновъдството.
1. Вид на животните:.............................................................................................................................
2. Порода/хибрид:............................................................................................................................
3. Пол:.....................................................................................................................................
4. Възраст:.................................................................................................................................
5. Брой животни:.............................................................................................................................
6. Наименование на развъдната организация, в чийто регистър са вписани:......................................................
7. Наименование на животновъдния обект, от който произхождат животните:....................................................
8. Дата на осъществяване на износа:.............................................................................................................
9. Животновъден обект, в който се намират животните, предназначени за износ:....................................
Към настоящото уведомление се прилага копие на зоотехнически сертификат, заверено от износителя, доказващ произхода и продуктивните им качества.
 
..............................
....................................................................................................................
(дата) (подпис на вносителя)
   


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти