Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ВОЕННОИНВАЛИД ИЛИ НА ВОЕННОПОСТРАДАЛ И ЗА СЪЗДАВАНЕТО, ВОДЕНЕТО И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ

В сила от 26.01.2007 г.
Приета с ПМС № 5 от 17.01.2007 г.

Обн. ДВ. бр.9 от 26 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.22 от 22 Март 2016г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се регламентира редът за установяване качеството на военноинвалид или на военнопострадал и за създаването, воденето и съдържанието на Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите.

Чл. 2. Военноинвалиди са лицата по чл. 3, ал. 1 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите (ЗВВ), а военнопострадали - лицата по чл. 4 ЗВВ.


Чл. 3. Централният регистър на военноинвалидите и военнопострадалите се създава и води в Министерството на отбраната.


Чл. 4. Регистърът по чл. 3 се поддържа и като електронна база данни.

Глава втора.
РЕД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ВОЕННОИНВАЛИД ИЛИ ВОЕННОПОСТРАДАЛ


Чл. 5. (1) За установяване качеството на военноинвалид или военнопострадал заинтересуваното лице подава заявление до министъра на отбраната по образец съгласно приложение № 1.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.) за лицата по чл. 3, ал. 1 ЗВВ - копие от експертно решение на териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) с призната степен на трайно намалена работоспособност и за причинна връзка между условията на труд и заболяването или увреждането за военнослужещите или военна инвалидност по смисъла на чл. 85, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, или копие от разпореждане на Националния осигурителен институт, удостоверяващо правото за получаване на лична пенсия за военна инвалидност;
2. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.) за лицата по чл. 4, т. 1 ЗВВ - копие от смъртен акт; удостоверение за наследници и/или родствени връзки; копие от разпореждане на Националния осигурителен институт, удостоверяващо правото за получаване на наследствена военноинвалидна пенсия; удостоверение за обстоятелствата, при които е загинал военнослужещият, издадено от командира на военното формирование, в което е служил; за децата над 18-годишна възраст, ако продължават да учат - удостоверение от съответното учебно заведение; за децата - декларация, че не са осиновени; за преживелите съпрузи - декларация, че не са встъпили в граждански брак; за родителите - декларация, че не са лишени от родителски права;
3. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.) за лицата по чл. 4, т. 2 ЗВВ - копие от смъртен акт; удостоверение за наследници; копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или книжка за военноинвалид; копие от разпореждане на Националния осигурителен институт, удостоверяващо правото за получаване на пенсия за военноинвалидност или наследствена военноинвалидна пенсия; за децата над 18-годишна възраст, ако продължават да учат - удостоверение от съответното учебно заведение; за децата - декларация, че не са осиновени; за преживелите съпрузи - декларация, че не са встъпили в граждански брак; за родителите - декларация, че не са лишени от родителски права;
4. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.) за лицата по чл. 4, т. 3 ЗВВ - книжка за военноинвалид; удостоверение за родствени връзки или удостоверение за семейно положение и членове на семейство; за децата над 18-годишна възраст, ако продължават да учат - удостоверение от съответното учебно заведение; за децата - декларация, че не са осиновени; за преживелите съпрузи - декларация, че не са встъпили в граждански брак; за родителите - декларация, че не са лишени от родителски права;
5. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.) за лицата по чл. 4, т. 4 ЗВВ - копие от смъртен акт; удостоверение за наследници и/или родствени връзки; удостоверение за обстоятелствата, при които българският гражданин е загинал при или по повод отбраната на страната; за децата над 18-годишна възраст, ако продължават да учат - удостоверение от съответното учебно заведение; за децата - декларация, че не са осиновени; за преживелите съпрузи - декларация, че не са встъпили в граждански брак; за родителите - декларация, че не са лишени от родителски права.


Чл. 6. (1) Качеството военноинвалид или военнопострадал се удостоверява чрез книжка за военноинвалид съгласно приложение № 2 или книжка за военнопострадал съгласно приложение № 3, издадена от министъра на отбраната или от упълномощено от него длъжностно лице.
(2) След получаване на заявлението по чл. 5, ал. 1 комисия, назначена със заповед на министъра на отбраната, извършва проверка на документите по чл. 5, ал. 2 и предлага на министъра на отбраната или на упълномощеното от него длъжностно лице по ал. 1 да издаде или да откаже издаването на книжка за военноинвалид или книжка за военнопострадал.
(3) При непредставяне на някои от документите по чл. 5, ал. 2 или при констатиране на пропуски в представените документи комисията определя на заинтересуваното лице срок за представянето им или за отстраняване на пропуските.
(4) Длъжностното лице по ал. 1 се произнася по заявлението в едномесечен срок от постъпването му в Министерството на отбраната или от изтичането на определения срок по ал. 3.
(5) В 3-дневен срок от издаването или от отказа да се издаде книжка за военноинвалид или военнопострадал заинтересуваното лице се уведомява писмено. Издадената книжка се получава от военноинвалида или от военнопострадалия по посочения в заявлението по чл. 5, ал. 1 начин.
(6) Отказът за издаване на книжка за военноинвалид или за военнопострадал задължително се мотивира.
(7) Лицето, на което е отказано издаването на книжка за военноинвалид или за военнопострадал, може да обжалва отказа в 14-дневен срок от получаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 7. (1) При промяна в обстоятелствата, подлежащи на вписване в Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите и в книжката за военноинвалид или за военнопострадал, военноинвалидът или военнопострадалият подава заявление до министъра на отбраната за отразяване на промените в 14-дневен срок от настъпването им. Към заявлението се прилагат документи, доказващи промяната на обстоятелствата.
(2) Заявлението по ал. 1 се разглежда при условията и по реда на чл. 6.


Чл. 8. (1) Книжката за военноинвалид или за военнопострадал се обявява за невалидна при:
1. изтичане срока на валидност;
2. промяна в личните данни на военноинвалида или на военнопострадалия;
3. кражба, изгубване или унищожаване;
4. повреждане;
5. смърт на военноинвалида или на военнопострадалия.
(2) Книжката за военноинвалид или за военнопострадал се връща в Министерството на отбраната с изключение на случаите по ал. 1, т. 3.
(3) Невалидността на книжката по ал. 1 се обявява от министъра на отбраната или упълномощено от него длъжностно лице.


Чл. 9. (1) При изгубена, открадната, повредена или унищожена книжка военноинвалидът или военнопострадалият може да подаде молба до министъра на отбраната за издаване на дубликат. Към молбата се прилага декларация за обстоятелствата, при които книжката е изгубена, открадната, повредена или унищожена.
(2) Дубликат на книжката по ал. 1 се издава в 14-дневен срок от постъпване на молбата в Министерството на отбраната.


Чл. 10. Техническият ред и организацията за издаване на книжка за военноинвалид или за военнопострадал, за отразяване на промените в нея, обявяването на невалидност и издаването на дубликат се определят със заповед на министъра на отбраната.

Глава трета.
ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТЪР НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ


Чл. 11. Централният регистър на военноинвалидите и военнопострадалите съдържа:
1. отчетна карта на военноинвалид съгласно приложение № 4 и отчетна карта на военнопострадал съгласно приложение № 5;
2. лично дело с приложени документи по чл. 5, ал. 2.


Чл. 12. (1) Отчетните карти се ползват и съхраняват по ред, определен от министъра на отбраната.
(2) В отчетните карти не се допускат изтривания и зачертавания. Техническите грешки, допуснати при вписването, се поправят със забележка.


Чл. 13. Промени в обстоятелствата, вписани в регистъра, се извършват в 14-дневен срок от получаване на заявлението по чл. 7, ал. 1.


Чл. 14. Отговорните длъжностни лица и организацията на воденето на регистъра се определят със заповед на министъра на отбраната.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 13 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.


§ 2. В 14-дневен срок от влизането в сила на наредбата министърът на отбраната издава заповеди за назначаване на комисия по чл. 6, ал. 2, за техническия ред и организацията за издаване на книжка за военноинвалид или за военнопострадал, за отразяване на промените в нея, обявяването на невалидност и издаването на дубликат по чл. 10 и за ползване и съхраняване на отчетните карти по чл. 12, ал. 1.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 ОТ 17 МАРТ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ВОЕННОИНВАЛИД ИЛИ НА ВОЕННОПОСТРАДАЛ И ЗА СЪЗДАВАНЕТО, ВОДЕНЕТО И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 22 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 22.03.2016 Г.)

§ 4. Издадените книжки за военноинвалид и за военнопострадал по реда на Наредбата за реда за установяване качеството на военноинвалид или на военнопострадал и за създаването, воденето и съдържанието на Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите запазват действието си до издаването на нови книжки. Новите книжки се издават в срок до 1 декември 2016 г.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1


З А Я В Л Е Н И Е
 
От ....................................ЕГН ..............................................................................................................................
(трите имена по паспорт или лична карта)
Роден/а на ..................... в гр.(с) .................................................................................................................................
(дата, месец и година)
Притежаващ/а л. паспорт - л. карта серия....№ .............................,
(подчертава се документът)
Издаден/а на ...............от....... МВР ..................................................,
Настоящ адрес: гр. (с.) ..............................., област .........................,
................................................ ......................................................................................................................
(ул. №, блок №, вх., ет., ап.)
телефон ................................................................................................................................................................
Моля да бъда вписан/а в Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите към Министерството на отбраната като .....................................................................................
................................................ ......................................................................................................................
(военноинвалид или военнопострадал)
и на това основание да ми бъде издадена книжка за
................................................ ......................................................................................................................
(военноинвалид или военнопострадал)
Книжката ще получа ..........................................................................................................................................................
(от окръжието - име, от военния отдел на общината, лично, по пощата)
(изписва се и се подчертава избраният начин за получаване)
 

Към заявлението прилагам:

1. Две снимки; ...............................................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................................................

3. ............................................................................................................................................................................

4. ............................................................................................................................................................................

5. ............................................................................................................................................................................

   
Дата: .........................................
Заявител: ......................................................................................................................
  (подпис на лицето)
   


Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.)


Приложение № 3 към чл. 6, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.)
Приложение № 4 към чл. 11, т. 1


ОТЧЕТНА КАРТА
 
  на военноинвалида      
 
........................................................................................................................
    ЕГН
         
                       
 
...................................................................................................................
                   
  (име, презиме, фамилия)                    
Месторабота:    
длъжност:   Местоживеене (постоянен адрес)
сл.телефон:   гр. (с.) община
Допълнителна  
ж.к. ........................................ул. ................................. № ......................................................................
квалификация  
бл. ....... вх. ......ет. ...... ап. ...... дом.телефон ......................................................................................................
       
Образование   Владее ли чужди езици  
(учебнозаведение,   и форма на владеене  
специалност)      
       
       
       
   
Семейно положение (за съпруг/а и децата - дата, месец и година на раждане)  
   
   
   
   
Месторождение (град, село, община, област)  
   
Военноинвалидна книжка  
Дубликат .............................................
Серия ..... №  
  Серия ...... № ВК
......................................................
 
 
.....................................................
     
   
   
 
Преминаване на адаптационен курс
Обучаваща Учебно Професия Удостоверение за Кога е
организация заведение   правоспособност   издадено
           
           
Медицинско освидетелстване
Дата   Решение, процент инвалидност  
  Къде е    
  освидетелстван    
  и за какъв    
  срок    
       
       
       
       
     
Приет на отчет (дата)    
    Изключен от
    отчет (дата)
     


Приложение № 5 към чл. 11, т. 1


ОТЧЕТНА КАРТА
 
  на военнопострадалия      
 
........................................................................................................................
    ЕГН
         
                       
 
...................................................................................................................
                   
  (име, презиме, фамилия)                    
Месторабота:    
длъжност:   Местоживеене (постоянен адрес)
сл.телефон:   гр. (с.) община
Допълнителна  
ж.к. ........................................ул. ................................. № ......................................................................
квалификация  
бл. ....... вх. ......ет. ...... ап. ...... дом.телефон ......................................................................................................
       
Образование   Владее ли чужди езици  
(учебнозаведение,   и форма на владеене  
специалност)      
       
       
       
   
Семейно положение (за съпруг/а и децата - дата, месец и година на раждане)  
   
   
   
   
Месторождение (град, село, община, област)  
   
Военноинвалидна книжка  
Дубликат .............................................
Серия ..... №  
  Серия ...... № ВК
......................................................
 
 
.....................................................
     
   
   
 
Преминаване на адаптационен курс
Обучаваща Учебно Професия Удостоверение за Кога е
организация заведение   правоспособност   издадено
           
           
Медицинско освидетелстване
Дата   Решение, процент инвалидност  
  Къде е    
  освидетелстван    
  и за какъв    
  срок    
       
       
       
       
     
Приет на отчет (дата)    
    Изключен от
    отчет (дата)
     


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти