Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Н-21 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ФОРМАТА, СТРУКТУРАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ, КОИТО СЕ СЪСТАВЯТ ОТ КРЕДИТНИ И ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ

В сила от 01.01.2007 г.
Издадена от министъра финансите

Обн. ДВ. бр.6 от 19 Януари 2007г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се определят общите и специалните изисквания към формата, структурата и съдържанието на годишните, консолидираните и междинните финансови отчети, които се изготвят и представят от кредитни и финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции, наричани "кредитни институции".
(2) Тази наредба се прилага от кредитни институции, които изготвят и представят финансовите си отчети в съответствие със Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.
(3) Разпоредбите на наредбата по отношение на изискванията за оповестяване на информация в приложението (пояснителните бележки към финансовия отчет) и глава шеста се прилагат от всички кредитни институции.
(4) За неуредените в наредбата въпроси кредитните институции по ал. 2 прилагат Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Глава втора.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Чл. 2. (1) Годишният, консолидираният и междинният финансов отчет на кредитните институции по чл. 1, ал. 2 включва следните съставни части:
1. счетоводен баланс;
2. отчет за приходите и разходите;
3. приложение (пояснителни бележки към финансовия отчет).
(2) Отчетите по ал.1 включват съставните части по ал. 1, т. 1 - 3, както и отчет за паричния поток и отчет за собствения капитал, изготвени при условията и по реда на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.


Чл. 3. (1) Формата на съставните части по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 е едностранна и се представя съгласно структурата, определена в приложение № 1 и приложение № 2.
(2) Поредността на статиите в съставните части по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 следва реда, който е определен в приложенията.


Чл. 4. (1) Счетоводният баланс съдържа балансова част с балансови позиции и подпозиции, както и задбалансова част със задбалансови позиции и подпозиции.
(2) Позициите в счетоводния баланс се означават с арабски цифри, а подпозициите с малки букви.


Чл. 5. Позициите в отчета за приходите и разходите се означават с арабски цифри, а подпозициите с малки букви.

Глава трета.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС

Раздел I.
Общи изисквания


Чл. 6. Като отделни подпозиции към съответните балансови позиции следва да бъдат посочени и:
1. вземанията, удостоверени или не със сертификати, от свързани предприятия и включени в позиции от 2 до 5 включително на актива на счетоводния баланс;
2. вземанията, удостоверени или не със сертификати, от предприятия, с които кредитната институция е свързана по силата на значително дялово участие и включени в позиции от 2 до 5 включително на актива на счетоводния баланс;
3. задълженията, удостоверени или не със сертификати, към свързани предприятия и включени в позиции от 1, 2, 3 и 7 включително на пасива на счетоводния баланс;
4. задължения, удостоверени или не със сертификати към предприятия, с които кредитната институция е свързана по силата на значително дялово участие и включени в позиции от 1, 2, 3 и 7 включително на пасива на счетоводния баланс.


Чл. 7. (1) Подчинените активи се посочват отделно като подпозиции към съответните позиции от структурата на счетоводния баланс в съответствие с изискванията на чл. 6.
(2) Активите, удостоверени или не със сертификати, са подчинени, когато при прекратяване или несъстоятелност те трябва да се изплатят само след удовлетворяване на вземанията на останалите кредитори.


Чл. 8. (1) Активите се посочват към съответните балансови позиции дори и когато кредитната институция е предоставила тези активи като обезпечение за собствени задължения или за задължения на трети лица или ги е прехвърлила по друг начин като обезпечение на трети лица.
(2) Кредитната институция не включва в счетоводния баланс активи, заложени или по друг начин прехвърлени като обезпечение в нейна полза, освен когато тези активи не са под формата на парични средства.


Чл. 9. (1) Когато е бил предоставен синдикиран кредит от няколко кредитни институции, всяка от участващите институции следва да отразява в своя счетоводен баланс само частта от кредита, която е финансирала.
(2) Когато в случаите на предоставяне на синдикиран кредит, така както е посочено в ал. 1, размерът на сумата, гарантирана от кредитната институция, надвишава тази, която е предоставена, всяка допълнителна гаранция се отразява в т. 1, второ тире от задбалансовите позиции.


Чл. 10. (1) Фондовете, които кредитната институция управлява от свое име, но за сметка на трети лица, се включват в счетоводния баланс, ако кредитната институция придобие законово право на собственост върху съответните активи. Общата стойност на тези активи и пасиви се посочва поотделно в счетоводния баланс, според позициите на активите и пасивите, или в пояснителните бележки към финансовия отчет.
(2) Активи, придобити от името и за сметка на трети лица, не се отразяват в счетоводния баланс.


Чл. 11. (1) Под сделки за продажба с обратно изкупуване следва да се разбира прехвърлянето от кредитната институция или от клиента (прехвърлител) на друга кредитна институция или клиент (приобретател) на активи, като например дългови или прехвърляеми ценни книжа, с уговорката, че същите активи ще бъдат впоследствие прехвърлени обратно на прехвърлителя при определена цена.
(2) Когато приобретателят поеме задължението да върне активите на определена дата или на дата, определима от прехвърлителя, съответната сделка ще се счита за продажба с обратно изкупуване.
(3) Когато приобретателят има право да върне активите на продажната цена или на друга предварително договорена цена на определена или определяема дата, съответната сделка ще се счита за продажба с опция за обратно изкупуване.
(4) При сделките за продажба с обратно изкупуване, посочени в ал. 2, прехвърлените активи продължават да бъдат отразявани в счетоводния баланс на прехвърлителя. Продажната цена, получена от прехвърлителя, се отразява като сума, която се дължи на приобретателя. Стойността на прехвърлените активи се оповестява в пояснителните бележки към финансовия отчет на прехвърлителя. Приобретателят няма право да отразява прехвърлените активи в счетоводния си баланс. Продажната цена, платена от приобретателя, се отразява като сума, която се дължи от прехвърлителя.
(5) При сделките за продажба с опция за обратно изкупуване, посочени в ал. 3, прехвърлителят няма право да отразява в счетоводния си баланс прехвърлените активи. Прехвърлените активи се отразяват като активи в счетоводния баланс на приобретателя. Прехвърлителят трябва да покаже сума, равна на договорената сума в случай на обратно изкупуване на активите като: задбалансова позиция, условено задължение, ангажименти, произтичащи от сделки за продажба с обратно изкупуване.
(6) Никакви форуърдни сделки, опции, сделки, свързани с емисия на дългови ценни книжа с поемане на ангажимент за изкупуването им изцяло или на част от тях преди падежа и на каквито и да било подобни сделки не се считат за сделки за продажба с обратно изкупуване по смисъла на този член.

Раздел II.
Специални изисквания


Чл. 12. Позиция 1 от актива на счетоводния баланс включва банкноти и монети в наличност в национална и чуждестранна валута, както и парични салда при централни банки и пощенски банкови офиси.


Чл. 13. Позиция 2, подпозиция "а" от актива на счетоводния баланс включва държавни ценни книжа и подобни ценни книжа, като държавни облигации, бонове, сертификати и подобни дългови инструменти, издадени от държавата или общините, срещу които може да се получи рефинансиране от централни банки. Позиция 2, подпозиция "б" от актива на счетоводния баланс включва други ценни книжа, срещу които може да се получи рефинансиране от централни банки.


Чл. 14. Позиция 3 от актива на счетоводния баланс включва предоставените от кредитната институция кредити и други аванси на местни и чуждестранни кредитни институции. В случаите, когато срещу кредитите и авансите е емитирана дългова ценна книга, същите се посочват в позиция 5 от актива на счетоводния баланс.


Чл. 15. Позиция 4 от актива на счетоводния баланс включва предоставени кредити и аванси на местни и чуждестранни клиенти, които не са кредитни институции. В случаите, когато срещу кредитите и авансите е емитирана дългова ценна книга, същите се посочват в позиция 5 от актива на счетоводния баланс.


Чл. 16. Позиция 5 от актива на счетоводния баланс включва дългови ценни книжа с фиксиран и променлив доход, издадени от кредитни институции, от други предприятия или държавата или общините, когато тези книжа не са посочени в позиция 2 от актива на счетоводния баланс.


Чл. 17. Позиция 1 от пасива на счетоводния баланс включва сумите, дължими на кредитни институции във връзка с осъществяваната дейност. Задълженията под формата на дългови ценни книжа се посочват в позиция 3 от пасива на счетоводния баланс.


Чл. 18. Позиция 2 от пасива на счетоводния баланс включва сумите, дължими на клиенти, различни от кредитни институции. Задълженията под формата на дългови ценни книжа се посочват в позиция 3 от пасива на счетоводния баланс.


Чл. 19. Позиция 3 от пасива на счетоводния баланс включва:
1. дългови ценни книжа и задължения, за които има издадени сертификати, депозитни разписки и други подобни;
2. задължения, произтичащи от собствени акцепти и записи на заповед, издадени от финансовата институция за нейно собствено рефинансиране и по които тя е първа задължена страна (издател).


Чл. 20. Позиция 7 от пасива на счетоводния баланс включва задълженията, удостоверени или не със сертификати, за които е уговорено по силата на договор, че в случай на ликвидация или несъстоятелност се изплащат само след удовлетворяване вземанията на всички останали кредитори.


Чл. 21. Позиция 10 от пасива на счетоводния баланс включва законови резерви, резерви, създадени по решение на органите за управление на кредитната институция, и други резерви с общо предназначение. Видовете резерви се посочват поотделно като подпозиции на позиция 10 от пасива на счетоводния баланс.


Чл. 22. (1) Позиция 1 от задбалансовите позиции включва:
1. всички сделки, по които кредитната институция се е задължила за задължения от името на трети лица;
2. гаранционни задължения и активи, заложени като обезпечения от името на трети лица.
(2) В пояснителните бележки към финансовия отчет се указват видът и сумата на всяко условно задължение, което има връзка с дейността на кредитната институция.


Чл. 23. (1) Позиция 2 от задбалансовите позиции включва:
1. всеки неотменяем ангажимент, който може да породи риск;
2. ангажиментите, поети от кредитната институция при продажбите с обратно изкупуване (въз основа на твърди уговорки за продажба с опция за обратно изкупуване) по смисъла на чл. 11, ал. 3.
(2) В пояснителните бележки към финансовия отчет се оповестяват естеството и размерът на всеки вид ангажимент, който е от значение по отношение на която и да е от дейностите на институцията.

Глава четвърта.
СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ


Чл. 24. Позиции 1 и 2 включват всички печалби и загуби от дейността на кредитната институция, в т.ч.:
1. всички приходи от активи, отразени в позиции от 1 до 5 на счетоводния баланс, независимо как са изчислени; тези приходи включват и приходите, произтичащи от разпределение във времето на дисконта за активи, придобити под стойността и на задълженията, договорени на стойност, по-висока от сумата, платима на падежа;
2. всички разходи, произтичащи от задълженията, посочени в позиции 1, 2, 3 и 7 от пасива на счетоводния баланс, независимо как са изчислени; тези разходи включват и разходите, произтичащи от разпределение във времето на премиите за активи, придобити над стойността, и на задълженията, договорени на стойност, по-ниска от сумата, платима на падежа;
3. приходи и разходи, резултат от форуърдни договори, разпределени по действителната продължителност на договора и подобни по своето естество на лихвите;
4. такси и комисионни, които по своето естество са подобни на лихва и са изчислени на времева база (разпределяни във времето) или чрез отнасяне към сумата на вземането или задължението.


Чл. 25. Позиция 3 включва всички дивиденти и други приходи от ценни книжа с променлива доходност, от значителни дялови участия и дялови участия в свързани предприятия, включително и в инвестиционни дружества.


Чл. 26. Позиции 4 и 5 включват приходите от комисионни по предоставени услуги на трети лица и разходите за комисионни по получени услуги от трети лица, включително:
1. комисионни по гаранции, управление на кредити от името на други кредитодатели и сделки с ценни книжа от името на трети лица;
2. комисионни и други разходи и приходи във връзка с платежни операции, разходи по управление на сметки и комисионни за съхранение и управление на ценни книжа;
3. комисионни за валутни операции, както и при продажба и покупка на монети и ценни метали от името на трети лица;
4. комисионни за брокерски услуги, свързани със спестявания и застрахователни договори и кредити.


Чл. 27. Позиция 6 включва:
1. нетните печалби или загуби по сделки с ценни книжа, които не се държат като дълготрайни финансови активи, включително приходите и разходите от последващи оценки на тези активи;
2. нетните печалби или загуби от разменни операции;
3. нетните печалби и загуби от други операции по покупка и продажба на финансови инструменти, включително и ценни метали.


Чл. 28. (1) Позиции 11 и 12 включват:
1. разходи от обезценки на кредити и аванси, посочени в позиции 3 и 4 от актива на счетоводния баланс, и разходи за провизии, свързани с условни задължения и ангажименти, посочени в позиции 1 и 2 от задбалансовите позиции;
2. приходи от възстановяване на отписани кредити и аванси, които са вписани отново в счетоводния баланс, както и приходи от възстановяване на загуби от обезценки на кредити и аванси и на разходи за провизии, свързани с условни задължения и ангажименти.
(2) Обезценките на кредити и аванси към кредитни институции, клиенти, свързани предприятия и предприятия, с които кредитната институция е свързана по силата на значително дялово участие, се оповестявят в пояснителните бележки към финансовия отчет.


Чл. 29. (1) Позиции 13 и 14 включват разходи от обезценки на активите, посочени в позиции от 5 до 8 от актива на счетоводния баланс, приходите от възстановяване на загуби от обезценки на тези активи, доколкото тези разходи и приходи са свързани с прехвърляеми ценни книжа, държани като дълготрайни финансови активи, със значителни дялови участия и дялови участия в свързани предприятия.
(2) Обезценките на прехвърляемите ценни книжа, значителните дялови участия и дяловите участия в свързани предприятия по ал. 1 се оповестяват отделно в пояснителните бележки към финансовия отчет.

Глава пета.
ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА


Чл. 30. (1) Дълготрайните материални и нематериални активи се оценяват по реда и при условията на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Активите, включени в другите позиции на счетоводния баланс, се оценяват като дълготрайни активи, когато се очаква да се притежават постоянно в хода на дейността на кредитната институция.
(2) Дълговите ценни книжа, включително ценни книжа с фиксиран доход, държани като дълготрайни финансови активи, се отразяват в счетоводния баланс по тяхната цена на придобиване.
(3) Когато цената на придобиване на ценните книжа по ал. 2 е по-висока от сумата, подлежаща на изплащане при настъпване на падежа, разликата се признава като разход в отчета за приходите и разходите.
(4) Когато цената на придобиване на ценните книжа по ал. 2 е по-ниска от сумата, подлежаща на изплащане при настъпване на падежа, разликата се признава като приход на части в отчета за приходите и разходите през съответните отчетни периоди на времева база.
(5) Разликата по ал. 3 и 4 се оповестява в пояснителните бележки към финансовия отчет.


Чл. 31. (1) Кредитите и авансите, дълговите ценни книжа, акциите и други ценни книжа с променлива доходност, които не са държани като дълготрайни финансови активи, подлежат на проверка за обезценка. В случаите когато балансовата им стойност е по-голяма от очакваната им възстановима стойност към датата на финансовия отчет, кредитната институция ги оценява по възстановимата им стойност и признава загуба от обезценка.
(2) В случаите на ал. 1 всеки отделен актив се представя в счетоводния баланс към датата на съставяне на финансовия отчет по по-ниската от балансовата или възстановимата му стойност.
(3) За прехвърляемите ценни книжа, които не са държани като дълготрайни финансови активи и са представени в счетоводния баланс по реда на ал. 2, се оповестява разликата между цената им на придобиване и справедливата им стойност.


Чл. 32. (1) Активите и пасивите, деноминирани в чуждестранна валута, се представят в лева по курса за деня, към който е съставен финансовият отчет. Дълготрайните материални, нематериални и финансови активи, деноминирани в чуждестранна валута, се представят в счетоводния баланс по курса на лева към датата на придобиването им.
(2) Неприключилите форуърдни и спот валутни операции се преизчисляват по курса към датата на съставяне на финансовия отчет.
(3) Разликите между балансовата стойност на активите, пасивите и форуърдните сделки и стойностите, получени при преизчисляването съгласно ал. 1 и 2, се представят в отчета за приходите и разходите.

Глава шеста.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОЯСНИТЕЛНИТЕ БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ, КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПУБЛИКУВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Раздел I.
Съдържание на пояснителните бележки към финансовите отчети


Чл. 33. Освен оповестяванията, които се изискват съгласно разпоредбите на приложимите счетоводни стандарти и тази наредба, в пояснителните бележки към финансовите отчети на кредитните институции се оповестява и информацията, предвидена в този раздел.


Чл. 34. По отношение на подчинените пасиви (позиция 7 от пасива на счетоводния баланс) кредитните институции оповестяват:
1. по отношение на всеки получен кредит, който надхвърля 10 на сто от общия размер подчинените пасиви:
а) размера на получения кредит, валутата, в която е деноминиран, лихвения процент и датата на падежа или факт, който удостоверява, че той е безсрочен;
б) съществуването на обстоятелства, при които се изисква предсрочното погасяване на кредита;
в) условията на подчиненост, наличие на всякакви изисквания за конвертиране на подчинените пасиви в капитал или в някаква друга форма на задължение и условията на всякакви други подобни изисквания;
2. цялостно описание на правилата, с които се уреждат други подобни форми на получаване на кредит.


Чл. 35. По отношение на кредити и аванси, предоставени на кредитни институции (позиция 3, буква "б" от актива на счетоводния баланс) и кредити и аванси, предоставени на клиенти (позиция 4 от актива на счетоводния баланс), кредитните институции оповестяват:
1. техния остатъчен срок до падежа, както следва:
а) не повече от три месеца;
б) над три месеца, но не повече от една година;
в) над една година, но не повече от пет години;
г) над пет години;
2. за кредити и аванси, предоставени на клиенти, се оповестят тези, свързани с клауза "при поискване" или с краткосрочно предизвестие; ако тези кредити и аванси са обвързани с плащане на вноски, остатъчният срок до падежа е периодът между датата на счетоводния баланс и падежната дата на всяка вноска.


Чл. 36. (1) По отношение на суми, дължими на кредитни институции с договорен падеж или със срок на предизвестие (позиция 1, буква "б" от пасива на счетоводния баланс), суми, дължими на клиенти по спестовни влогове (позиция 2, буква "а" от пасива на счетоводния баланс), суми, дължими на клиенти с договорен падеж или уговорена дата на падеж или с уговорен срок на предизвестие (позиция 2, буква "б", подбуква "бб" от пасива на счетоводния баланс) и други задължения, удостоверявани със сертификати (позиция 3, буква "б" от пасива на счетоводния баланс), кредитните институции оповестяват техния остатъчен срок до падежа, както следва:
1. не повече от три месеца;
2. над три месеца, но не повече от една година;
3. над една година, но не повече от пет години;
4. над пет години.
(2) Ако тези пасиви са обвързани с плащане на вноски, остатъчният срок до падежа е периодът между датата на счетоводния баланс и падежната дата на всяка вноска.


Чл. 37. По отношение на дългови ценни книжа, включително дългови ценни книжа с фиксиран доход (позиция 5 от актива на счетоводния баланс) и задължения, удостоверявани със сертификати (позиция 3 от пасива на счетоводния баланс), кредитната институция оповестява каква част от тези активи и пасиви ще стане изискуема в рамките на една година след датата на съставяне на финансовия отчет.


Чл. 38. Кредитните институции предоставят подробен отчет за активите, които са предоставили като залог за обезпечаване на собствени задължения или за задължения на трети лица (включително условни задължения). В този отчет за всяка позиция от пасивите и за всяка позиция от задбалансовата част на счетоводния баланс се посочва общият размер на активите, предоставени като залог.


Чл. 39. Кредитните институции оповестяват дела на приходите от лихви и други подобни приходи, приходите от ценни книжа, приходите от комисионни, нетната печалба или загуба от финансови операции и другите приходи, свързани с дейността (позиции 1, 3, 4, 6 и 7 от отчета за приходите и разходите) по географски пазари.


Чл. 40. Кредитните институции оповестят информация, свързана както с размерите на авансите и кредитите, предоставени на членовете на техните административни, управленски или надзорни органи, така и с ангажиментите, поети от тяхна страна чрез гаранции от всякакъв вид. Тази информация се предоставя под формата на обща сума за всяка от категориите.


Чл. 41. Кредитните институции оповестят във връзка с дълготрайните материални, нематериални и финансови активи следната информация:
1. състоянието в началото и края на отчетния период и движението в различните групи дълготрайни активи - постъпления, отписвания и прехвърляния през годината;
2. разходите за амортизации и ефектите от последващи оценки.


Чл. 42. Кредитните институции оповестят:
1. във връзка с дълговите ценни книжа, включително дълговите ценни книжа с фиксиран доход, акциите и другите ценни книжа с променлива доходност, значителните дялови участия и дяловите участия в свързани предприятия (позиции от 5 до 8 от актива на счетоводния баланс) - информация за котирани и некотирани ценни книжа;
2. във връзка с дълговите ценни книжа, включително дълговите ценни книжа с фиксиран доход и акциите и другите ценни книжа с променлива доходност (позиции 5 и 6 от актива на счетоводния баланс) - информация за това, кои от тях са държани и кои не като дълготрайни финансови активи, както и критериите за разграничаването им;
3. стойността на лизинговите сделки, разпределена между съответните позиции в счетоводния баланс;
4. описание според естеството и размера на активите и пасивите, приходите и разходите, отразени, като:
а) други активи и пасиви (позиция 13 от актива на счетоводния баланс и позиция 4 от пасива на счетоводния баланс);
б) други оперативни разходи и извънредни разходи (позиции 10 и 18 от отчета за приходите и разходите);
5. платените суми, свързани с подчинени пасиви през отчетния период;
6. описание според естеството и размера на предоставяните агентски услуги и услуги по управление на активи на трети страни;
7. общата сума на активите и пасивите, деноминирани в чуждестранна валута, които са трансформирани във валутата, в която е изготвен финансовият отчет;
8. отчет за видовете форуърдни сделки с ненастъпил падеж към датата на счетоводния баланс; за всеки вид сделка се посочва дали е сключена с цел хеджиране, породено от колебания в лихвените проценти, валутните курсове или пазарните цени, или предимно с цел търгуване; по този ред се оповестяват видовете сделки, резултатът от които се отразява като нетни печалби или загуби от финансови операции, приходи от лихви и други подобни приходи или разходи за лихви и други подобни разходи (позиции 1, 2 и 6 от отчета за приходите и разходите).

Раздел II.
Изисквания към консолидираните финансови отчети


Чл. 43. Кредитните институции изготвят и представят консолидиран финансов отчет при условията и по реда на Закона за счетоводството, приложимите счетоводни стандарти и изискванията на наредбата.


Чл. 44. Изискванията за оповестявания, посочени в тази наредба, се прилагат и при изготвянето и представянето на консолидираните финансови отчети на кредитните институции.

Раздел III.
Публикуване на финансовите отчети


Чл. 45. Кредитните институции публикуват годишните и консолидираните си финансови отчети, годишните си доклади за дейността, годишните си консолидирани доклади за дейността и одиторските си доклади по реда и при условията на чл. 40 от Закона за счетоводството.


Чл. 46. Кредитна институция, която извършва дейност в Република България чрез клон, публикува финансовите си отчети при спазване на изискванията на чл. 78 от Закона за кредитните институции.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Синдикиран кредит" е финансиране от група кредитни институции, когато всяка поотделно участва в общата сума на кредита.
2. "Суми, подлежащи на изплащане при поискване" са суми, които могат по всяко време да бъдат изтеглени без предизвестие, или по които е договорен падеж или срок за предизвестие от 24 часа или един работен ден.
3. "Финансови дълготрайни активи" са значителните дялови участия, дяловите участия в свързани предприятия и ценни книжа, когато се очаква да се притежават постоянно в хода на дейността на кредитната институция.
4. "Значително дялово участие" са права върху капитала на други предприятия, които имат за цел създаване на трайни връзки между предприятията. Притежаването на част от капитала на друго предприятие се смята за значително дялово участие, ако то е не по-малко от 20 на сто.
5. "Свързани предприятия" са предприятията, които участват в група, за която следва да се изготви консолидиран финансов отчет по реда на чл. 37, ал. 2 от Закона за счетоводството.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Разпоредбите на тази наредба се прилагат при изготвянето и представянето на финансовите отчети на кредитни институции за отчетните периоди, започващи на или след 1 януари 2007 г.


§ 3. Наредбата се издава на основание § 8 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за счетоводството.


§ 4. Министърът на финансите съгласувано с Българската народна банка дава указания по прилагането на наредбата.


§ 5. Тази наредба влиза в сила от 1 януари 2007 г.


Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
към ................

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ Текуща Предходна
  година година
1 2 3

АКТИВ

   
1. Парични средства в наличност, салда при централни банки и при пощенски
  банкови офиси
2. Държавни ценни книжа и други ценни книжа, приемани за рефинансиране
  от централни банки:
  а) държавни ценни книжа и други сходни ценни книжа
  б) други ценни книжа, приемани за рефинансиране от централни банки
3. Кредити и аванси, предоставени на кредитни институции:
  а) подлежащи на изплащане при поискване
  б) други кредити и аванси
4. Кредити и аванси, предоставени на клиенти
5. Дългови ценни книжа, включително дългови ценни книжа с фиксиран доход:
  а) издадени от държавата или общините
  б) издадени от други кредитополучатели
6. Акции и други ценни книжа с променлива доходност
7. Значителни дялови участия, в т.ч.:
  - в кредитни институции
8. Дялови участия в свързани предприятия, в т.ч.:
  - в кредитни институции
9. Нематериални активи, в т.ч.:
  - положителна репутация, възникнала в резултат на бизнес комбинация
10. Дълготрайни материални активи, в т.ч.:
  - използваните за собствени нужди земи и сгради
11. Записан, но невнесен капитал
12. Собствени акции и дялове (в допълнение се посочва и тяхната номинална
  стойност)
13. Други активи
14. Разходи за бъдещи периоди и натрупан доход
Общо активи
 
ПАСИВ
1. Суми, дължими на кредитни институции:
  а) подлежащи на изплащане при поискване
  б) суми с договорен падеж или със срок на предизвестие
2. Суми, дължими на клиенти:
  а) спестовни влогове, в т.ч.:
  - тези, които са подлежащи на изплащане при поискване, и тези, които са
  с договорен падеж или със срок на предизвестие
  б) други задължения:
  ба) подлежащи на изплащане при поискване
  бб) с договорен падеж или уговорена дата на падеж или с уговорен срок
  на предизвестие
3. Задължения, удостоверявани със сертификати:
  а) емитирани дългови ценни книжа, намалени със стойността на обратно
  придобитите
  б) други
4. Други пасиви
5. Начисления и приходи за бъдещи периоди
6. Провизии:
  а) провизии за пенсии и други подобни задължения
  б) отсрочени данъци
  в) други провизии
7. Подчинени пасиви
8. Записан капитал
9. Премии от емисии
10. Резерви
11. Преоценъчен резерв
12. Печалби или загуби от минали години
13. Печалби или загуби за финансовата година
Общо пасиви
 
Задбалансови позиции
1. Условни задължения, в т.ч.:
  - акцепти и джиросвания
  - гаранции и активи, заложени като обезпечение
2. Ангажименти, в т.ч.:
  - ангажименти, произтичащи от сделки за продажба с обратно изкупуване
   
Дата .................. Съставител: .......................................... Ръководител: .....................................................
(име, фамилия и подпис) (име, фамилия, подпис и печат)
 


Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
за периода от .................. до ..........................
на
....................................................................................

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ Текуща Предходна
  година година
1. Приходи от лихви и други подобни приходи, като се посочват поотделно тези,
  произтичащи от ценни книжа с фиксиран доход
2. Разходи за лихви и други подобни разходи
3. Приходи от ценни книжа:
  а) приходи от акции и други ценни книжа с променлива доходност
  б) приходи от значителни дялови участия
  в) приходи от дялови участия в свързани предприятия
4. Приходи от комисионни
5. Разходи за комисионни
6. Нетна печалба или загуба от финансови операции
7. Други приходи, свързани с дейността
8. Общи административни разходи:
  а) разходи за персонала, в т.ч.:
  - възнаграждения и заплати
  - осигуровки, с отделно посочване на тези, свързани с пенсии
  б) други административни разходи
9. Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и
  нематериални активи
10. Други оперативни разходи
11. Разходи от обезценка на кредити и аванси и разходи за провизии, свързани с
  условни задължения и ангажименти
12. Приходи от възстановяване на загуби от обезценки на кредити и аванси и на
  разходи за провизии, свързани с условни задължения и ангажименти
13. Разходи от обезценка на прехвърляеми ценни книжа, държани като дълготрайни
  финасови активи, на значителни дялови участия и дялови участия в свързани
  предприятия
14. Приходи от възстановяване на загуби от обезценки на прехвърляеми ценни книжа,
  държани като дълготрайни финансови активи, на значителни дялови участия и
  дялови участия в свързани предприятия
15. Данъци върху печалбата или загубата от обичайни дейности
16. Печалба или загуба от обичайни дейности след данъци
17. Извънредни приходи
18. Извънредни разходи
19. Извънредна печалба или загуба
20. Данък върху извънредната печалба или загуба
21. Извънредна печалба или загуба след данъци
22. Други данъци, които не са отразени в предходните позиции
23. Печалба или загуба за финансовата година
   
Дата .................. Съставител: .......................................... Ръководител: .....................................................
(име, фамилия и подпис) (име, фамилия, подпис и печат)
 


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти