Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Н-20 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ФОРМАТА, СТРУКТУРАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ, КОИТО СЕ СЪСТАВЯТ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

В сила от 01.01.2007 г.
Издадена от министъра финансите

Обн. ДВ. бр.6 от 19 Януари 2007г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се определят общите и специалните изисквания към формата, структурата и съдържанието на годишните, консолидираните и междинните финансови отчети, които се изготвят и представят от застрахователните предприятия (наричани по-долу застрахователи).
(2) Тази наредба се прилага от застрахователите, които изготвят и представят финансовите си отчети в съответствие със Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.
(3) Разпоредбите на наредбата по отношение на изискванията за оповестяване на информация в приложението (пояснителните бележки към финансовия отчет) и глава шеста се прилагат от всички застрахователи.
(4) Разпоредбите на тази наредба, които уреждат счетоводното отчитане на животозастраховането, се прилагат съответно от застрахователи, които сключват само здравни застраховки и извършват това изключително или предимно според специфичните изисквания за дейността по животозастраховане.
(5) За неуредените в наредбата въпроси застрахователите по ал. 2 прилагат Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Глава втора.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ

Чл. 2. (1) Годишният, консолидираният и междинният финансов отчет на застрахователите по чл. 1, ал. 2 включват следните съставни части:
1. счетоводен баланс;
2. отчет за приходите и разходите;
3. приложение (пояснителни бележки към финансовия отчет).
(2) Отчетите по ал. 1 включват съставните части по ал. 1, т. 1 - 3, както и отчет за паричния поток и отчета за собствения капитал, изготвени по реда и при условията на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.


Чл. 3. (1) Формата на съставните части по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 е едностранна и се представят съгласно структурата, определена в приложение № 1 и приложение № 2.
(2) Поредността на статиите в съставните части по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 следва реда, който е определен в приложенията.
(3) Статиите, обозначени с арабски цифри, могат да се обединяват, когато съдържат несъществени суми. Обединяването се допуска в случаите, когато води до вярно и честно представяне на активите, пасивите, финансовия резултат и финансовото състояние на застрахователя или е направено с цел по-голяма яснота.
(4) Алинея 3 не се прилага по отношение на:
1. статиите от счетоводния баланс, в които се отчитат техническите резерви;
2. статиите от отчета за приходите и разходите, в които се отчитат спечелените премии, нетни от презастраховане (I.1 и II.1), възникналите претенции, нетни от презастраховане (I.4 и II.5), и промяната в други технически резерви, нетни от презастраховане (II.6).


Чл. 4. (1) Застрахователите, получили лиценз за извършване на дейност по общо застраховане, попълват частта от отчета за приходите и разходите, представена в раздел I "Технически отчет - общо застраховане".
(2) Застрахователите, получили лиценз за извършване на дейност по животозастраховане, попълват частта от отчета за приходите и разходите, представена в раздел II "Технически отчет - животозастраховане" .
(3) Застрахователите по ал. 1 и 2 попълват и частта от отчета за приходите и разходите, представена в раздел III "Нетехнически отчет".


Чл. 5. (1) Отчетът за приходите и разходите съдържа систематизирана счетоводна информация по групи, статии и подстатии съгласно схемата, представена в приложение № 2, и съобразно специалните изисквания към тях.
(2) Позициите в отчета за приходите и разходите се означават, както следва: групите - с римски цифри, статиите - с арабски цифри, а подстатиите - с малки букви.

Глава трета.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС

Раздел I.
Общи изисквания


Чл. 6. (1) Счетоводният баланс се състои от балансова и задбалансова част, които съдържат систематизирана счетоводна информация по раздели, групи и статии, съгласно схемата, представена в приложение № 1, и съобразно специалните изисквания към тях.
(2) Позициите в счетоводния баланс се означават, както следва: разделите - с букви, групите - с римски цифри, а статиите - с арабски цифри.

(3) В раздел А от актива на счетоводния баланс отделно се посочва записаният, но невнесен капитал.
(4) В раздел Б от актива на счетоводния баланс се посочва размерът на нематериалните активи.
(5) В раздел В.I задължително се посочват отделно използваните за собствени нужди земи и сгради.
(6) В раздел Д от актива на счетоводния баланс се посочват вземанията на застрахователя, в т. ч. отделно се представят сумите, дължими от предприятия, в които застрахователят има дялово участие.
(7) В разделите от актива на счетоводния баланс се посочва поотделно информация за всяка една от групите.

Раздел II.
Специални изисквания


Чл. 7. Движението на активите, представени в раздел Б и групи В.I и В.II от счетоводния баланс, се посочва в приложение № 3.


Чл. 8. (1) Статия В.III.2 от актива на счетоводния баланс включва прехвърляеми дългови ценни книжа и други ценни книжа с фиксиран доход, издадени от кредитни институции, търговски дружества или от държавата, или от общините, при условие, че не са включени в статии В.II.2 или В.II.4 от актива на счетоводния баланс.
(2) Ценни книжа, носещи лихвен доход, който зависи от специфични фактори, като например лихвеният процент на междубанковия пазар, се класифицират и представят като дългови ценни книжа и други ценни книжа с фиксиран доход.


Чл. 9. Статия В.III.3 от актива на счетоводния баланс включва дялове, държани от застраховател в съвместни инвестиционни пулове, създадени от няколко предприятия или пенсионни фондове, управлението на които е било възложено на едно от тези лица.


Чл. 10. (1) Статия В.III.4 от актива на счетоводния баланс включва заемите, гарантирани с ипотека дори и когато са обезпечени със застрахователни договори.
(2) Статия В.III.5 от актива на счетоводния баланс включва заемите, отпуснати срещу договори по застраховки "Живот".
(3) На сумата в статия В.III.5 от актива на счетоводния баланс задължително се прави разбивка, която се оповестява в пояснителните бележки към финансовия отчет.


Чл. 11. Статия В.III.6 от актива на счетоводния баланс включва суми, депозирани в банки, разпореждането с които подлежи на ограничения във времето. Суми, депозирани без такова ограничение, се посочват в група Е.III от актива на баланса независимо дали осигуряват лихвен доход.


Чл. 12. Статия В.III.7 от актива на счетоводния баланс включва инвестиции, които не са посочени в статии В.III.1 до 6. Когато стойността на тези инвестиции е значителна, те се оповестяват в пояснителните бележки към финансовия отчет.


Чл. 13. (1) Група В.IV от актива на счетоводния баланс на презастраховател включва дължими от цеденти суми, съответстващи на гаранциите, които са задържани или депозирани при тези цеденти или при трети лица. Тези суми не могат да бъдат увеличавани или намалявани с други суми, дължими на презастрахователя, или компенсирани със суми, дължими от презастрахователя на цедента.
(2) Ценни книжа, депозирани при цедента или при трето лице, които остават собственост на презастрахователя, се вписват в съответната статия на отчета на презастрахователя като инвестиция.


Чл. 14. Раздел Г от актива на счетоводния баланс включва:
1. инвестиции, договорени в застрахователния договор, за които инвестиционният риск се носи от застрахованото лице и включени в инвестиционен фонд;
2. инвестиции, отговарящи на задълженията на застрахователя по такъв договор, които са обвързани със стойността на индекс и които отразяват възможно най-пълно стойността на този индекс;
3. инвестиции, извършени въз основа на направени застрахователни вноски, които са държани от името на членовете на застрахованата съвкупност (tontine) и са предназначени за разпределение между тях или техните бенефициенти.


Чл. 15. Група Е.IV включва активи, които не са посочени в групи Е.I до Е.III от актива на счетоводния баланс. Когато сумата на тези активи е значителна, те се оповестят в пояснителните бележки към финансовия отчет.


Чл. 16. Група Ж.I от актива на счетоводния баланс включва спечелени до датата на баланса лихви и ренти, чийто падеж все още не е настъпил.


Чл. 17. (1) Група Ж.II от актива на счетоводния баланс включва разходите, които са отсрочени в съответствие с чл. 24, ал. 2, т. 2 от Наредба № 30 от 2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите и на здравноосигурителните дружества (ДВ, бр. 78 от 2006 г.), наричана по нататък Наредба № 30, и чл. 11, ал. 3 от Наредба № 27 от 2006 г. за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и на здравноосигурителни резерви (ДВ, бр. 36 от 2006 г.), наричана по нататък Наредба № 27.
(2) При отчитане на аквизиционните разходи съгласно чл. 24, ал. 2, т. 1 от Наредба № 30 и чл. 11, ал. 2 от Наредба № 27 сумата на аквизиционните разходи, приспаднати при изчислението на пренос-премийния резерв и на математическия резерв, се оповестяват в пояснителните бележки към финансовия отчет. Сумите, приспаднати при изчисляване на пренос-премийния резерв, и сумите, приспаднати при изчисляване на математическия резерв, се оповестяват отделно.


Чл. 18. Раздел Б от пасива на счетоводния баланс включва задълженията, за които е договорено, че в случай на прекратяване с ликвидация или обявяване в несъстоятелност на застрахователя изплащането им е допустимо след като се удовлетворят изцяло вземанията на всички останали кредитори.


Чл. 19. (1) Брутният размер на техническите резерви се изчислява по всеки вид застраховка.
(2) Делът на презастрахователя се приспада от брутния размер на техническите резерви, като се отчита в пасива на счетоводния баланс, по действителни или приблизителни стойности съгласно условията на презастрахователните договори.
(3) Делът на презастрахователя в пренос-премийния резерв се изчислява в съответствие с чл. 48 или съгласно условията на презастрахователните договори.


Чл. 20. База за определяне на брутната сума на пренос-премийния резерв е премията по застрахователния договор, призната като приход през отчетния период, като за следващия отчетен период се пренася част от нея, отнасяща се за времето между:
1. края на отчетния период и края на срока, за който е сключен застрахователният договор - за застраховки по общо застраховане;
2. края на отчетния период и края на срока, за който е сключен застрахователният договор, или датата на следващ падеж на годишната премия - за застраховки по животозастраховане.


Чл. 21. (1) Резервът за неизтекли рискове се образува за покриване на рискове за времето между края на отчетния период и датата, на която изтича срокът на застрахователния договор, за да се покрият плащанията и разходите, свързани с тези рискове, които се очаква да превишат образувания пренос-премиен резерв.
(2) Застрахователят образува резерв за неизтекли рискове, когато за последните три години, включително текущата, резултатът по приложение № 3 към чл. 12, ал. 2 от Наредба № 27 е отрицателен. В този случай застрахователят представя в Комисията за финансов надзор актюерски разчет за достигане на достатъчност на премиите.
(3) Размерът на резерва за неизтекли рискове се определя съгласно приложение № 4 към чл. 12, ал. 3 от Наредба № 27.
(4) Сумата на резерва за неизтекли рискове се отчита в статия В.1 от пасива на счетоводния баланс. Когато стойността на резерва за неизтекли рискове е значителна, тя се оповестява в пояснителните бележки към финансовия отчет.


Чл. 22. (1) Базата за определяне на математическия резерв и на капитализираната стойност на пенсиите съответства на базата за признаване на премийния приход от застрахователя, като се прилагат методите, посочени в Наредба № 27.
(2) Делът на презастрахователя в математическия резерв и в капитализираната стойност на пенсиите се отразява като отрицателна величина в статия В.2.б от пасива на счетоводния баланс.


Чл. 23. (1) Брутната сума на резерва за предстоящи плащания включва сумите за всички предявени и непредявени пред застрахователя претенции до края на отчетния период, които не са платени към същата дата, както и разходите, които предстоят да бъдат извършени по уреждането на тези претенции.
(2) Брутната сума се намалява с извършените частични плащания по претенции.
(3) Делът на презастрахователя в резерва за предстоящи плащания се отразява като отрицателна величина в статия В.3.б от пасива на счетоводния баланс.


Чл. 24. (1) Резервът за бонуси и отстъпки се образува за посрещане на задълженията за плащане на суми, предназначени за застраховащи и застраховани лица или техните бенефициенти под формата на бонуси и отстъпки, произтичащи от развитието на риска.
(2) Резервът за бонуси и отстъпки включва:
1. суми, които са предназначени за застраховащи и застраховани лица или техните бенефициенти под формата на бонуси и които не са изплатени към края на отчетния период;
2. участия в положителния резултат, които не са изплатени;
3. суми до размера, до който те представляват частично връщане на премии, отнасящи се за текущия отчетен период;
4. по т. 3 не се включват сумите, за които намалението е направено в началото на срока на действие на договора при плащането на премията.
(3) Резервът включва бонуси и отстъпки до размера, до който те не са включени в друг образуван резерв или не са отчетени като разход за отчетния период.


Чл. 25. (1) Застрахователите са задължени да формират запасен фонд за покриване на очаквани неблагоприятни отклонения в плащанията по предлаганите от тях застраховки.
(2) Редът за формиране на запасния фонд е в съответствие с реда и условията на Наредба № 27.
(3) Застраховател, който не образува запасен фонд по даден вид застраховка, представя в Комисията по финансов надзор мотивирана обосновка на това решение в годишния актюерски доклад и я оповестява в пояснителните бележки към финансовия отчет.


Чл. 26. (1) Резервът по застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, се образува за покриване задълженията на застрахователя по застрахователни договори, при които инвестиционният риск се носи от застрахованите или техните бенефициенти.
(2) Базата за определяне размера на резерва по застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, е депозитната част на премията, която се отчита директно в резерва, при условие че същата може да бъде оценена отделно.
(3) Резервът включва задълженията на застрахователя, които се определят от стойността и/или нетния доход от предварително определени в застрахователния договор активи или индекс. Нетният доход може да бъде намален с разходи за управление на инвестиционния фонд, чийто размер не може да е по-висок от 10 на сто от реализирания нетен доход.
(4) По застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд за покриване на риска "смърт", оперативните разходи и други рискове, които могат да бъдат плащания преди изтичане срока на договора или гарантирани плащания при изтичане срока на договора, се създават съответните резерви по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредба № 27.


Чл. 27. (1) Раздел Е от пасива на счетоводния баланс включва суми, депозирани или удържани от презастрахователи по презастрахователни договори. Тези суми не могат да бъдат увеличавани или намалявани с други суми, дължими на или от презастрахователи.
(2) Когато цедент е получил като депозит ценни книжа, които са били прехвърлени в негова собственост, тази позиция включва сумата, дължима от цедента във връзка с депозита.

Глава четвърта.
СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ


Чл. 28. (1) Подстатии I.1.а и II.1.а от отчета за приходите и разходите включват признатите като приход брутни премии по застрахователни договори.
(2) Признаването като приход на премиите по застрахователни договори по общо застраховане е на база сумата, дължима от застрахованото (застраховащото) лице за целия период на покритие, която застрахователят има право да получи по силата на сключени през отчетния период застрахователни договори, включително и в случаите, когато периодът на покритие обхваща изцяло или отчасти следващ отчетен период.
(3) Признаването като приход на премиите по застрахователни договори по животозастраховане се извършва, както следва:
1. на база на сумата, дължима от застрахованото (застраховащото) лице през отчетния период; в тази сума се включват еднократните премии по договори, влизащи в сила през отчетния период, годишните премии за премийни периоди с начало през отчетния период; предплатените премии, събрани през отчетния период, се признават като приход в зависимост от условията по договора;
2. в случаите, когато по застрахователни договори със срок на действие три и повече от три години е уговорено разсрочено плащане на премията на периоди, по-малки от една година, в зависимост от характера на продуктите и счетоводната политика на застрахователя, се начислява цялата годишна премия или само премията с падежи през отчетния период.
(4) В случаите на активно презастраховане презастрахователните премии се признават като приход на база дължимите през отчетния период премии от цеденти по силата на презастрахователни договори.
(5) В случаите на съзастраховане само частта на застрахователя от общата сума на премиите се признава като приход.
(6) Сумите по ал. 1 - 5 не включват косвени данъци и такси, събирани с премията.
(7) Когато по силата на застрахователния договор премиите са дължими на вноски, всяка предстояща сума за получаване към датата на финансовия отчет, призната като приход, се отразява като вземане в счетоводния баланс.


Чл. 29. (1) Счетоводното отчитане на отстъпените премии на презастрахователи следва счетоводното отчитане на премийния приход по застраховане и активно презастраховане, като се съобразява с условията на съответните презастрахователни договори.
(2) В отстъпените премии на презастрахователи по животозастраховане се включват дължимите през отчетния период премии на презастрахователи по силата на презастрахователни договори във връзка със:
1. презастраховане на рискове по сключени през отчетния период договори по пряко застраховане и активно презастраховане - при договори с еднократни премии;
2. презастраховане на рискове, относими към премийни периоди с начало през отчетния период, по договори по пряко застраховане и активно презастраховане - при договори с годишни премии.


Чл. 30. (1) Подстатия I.1.в и подстатия I.1.г от отчета за приходите и разходите включват промяната в брутния размер на пренос-премийния резерв, в т. ч. допълнителна сума за неизтекли рискове и промяната в дела на презастрахователите в пренос-премийния резерв.
(2) Подстатия II.1.в от отчета за приходите и разходите включва промяната в нетния размер на пренос-премийния резерв.


Чл. 31. (1) Нетни възникнали претенции са претенциите, отнасящи се до застрахователни събития, настъпили през отчетния период, намалени с дела на презастрахователите.
(2) Претенциите по ал. 1 се определят като сума от извършените плащания и разходите за уреждане на претенции през отчетната година, намалени с възстановените обезщетения и суми от презастрахователи, и разликата между резерва за предстоящи плащания в края на годината и резерва за предстоящи плащания в началото на годината (без дела на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания).
(3) В пояснителните бележки към финансовия отчет с отделно посочване по видове застраховки и съответстващи им суми се оповестява разликата, когато е съществена, между:
1. резерва за предстоящи плащания, образуван в началото на годината за претенции по застрахователни събития, настъпили през предходни години, и
2. извършените плащания през отчетния период по претенции, възникнали през предходни години, и сумата на образувания резерв за предстоящи плащания по същите тези претенции, посочен в счетоводния баланс към датата на съставяне на финансовия отчет за текущия период.


Чл. 32. (1) Статии I.6 и II.7 от отчета за приходи и разходи включват:
1. суми, които са изплатени или са дължими (начислени) на застраховащи и застраховани лица или техните бенефициенти под формата на бонуси;
2. суми, предназначени за увеличаване размера на техническите резерви или предназначени за намаляване размера на бъдещи премии, доколкото тези суми са разпределен приход или печалба, реализирани от цялостната дейност на застрахователя или от дейността по видове застраховки, след като сумите се намалят с тези за предходни отчетни периоди, за които не съществува правен интерес към датата на съставяне на финансовия отчет;
3. суми, изплатени или дължими на застраховащи и застраховани лица под формата на частично връщане на премии, в резултат от благоприятно развитие на риска по отделните договори.
(2) Когато размерът на бонусите и отстъпките е съществен, се оповестява в пояснителните бележки към финансовия отчет.


Чл. 33. (1) Подстатии I.7.а и II.8.а на отчета за приходите и разходите включват аквизиционни разходи, определени в § 1, т. 7 от Наредба № 27.
(2) Комисионите за подновяване на полици се включват в подстатия I.7.в или II.8.в на отчета за приходите и разходите.


Чл. 34. (1) Подстатиите I.7.в и II.8.в включват административните разходи по събиране на премии, обслужване на застрахователните и презастрахователните договори, обработване на бонуси и отстъпки и управление на застрахователния портфейл.
(2) В разходите по ал. 1 се включват и разходите за възнаграждения на наетия персонал и начислените амортизации на активите, използвани за собствени нужди, подлежащи на амортизиране, доколкото не са включени в аквизиционните разходи, възникналите претенции или разходите по инвестициите.


Чл. 35. (1) Всички приходи от инвестиции и разходи по тях, свързани с дейността по общо застраховане, се отразяват в статии III.3 и III.5 от нетехническия отчет.
(2) Всички приходи от инвестиции и разходи по тях, свързани с дейността по животозастраховане, се отразяват в статии II.2 и II.9 от техническия отчет по животозастраховане.


Чл. 36. (1) Когато част от приходите от инвестиции са прехвърлени в техническия отчет по общо застраховане, прехвърлената сума от нетехническия отчет се приспада от статия III.6 и се прибавя към статия I.2.
(2) Когато част от приходите от инвестиции, отразени в техническия отчет по животозастраховане, са прехвърлени в нетехническия отчет, прехвърлената сума се приспада от статия II.12 и се прибавя към статия III.4.
(3) В пояснителните бележки към финансовия отчет се оповестяват причините и правните основания за извършените прехвърляния по ал. 1 и 2.


Чл. 37. (1) В статия II.3 или II.10 на отчета за приходите и разходите се посочва съответната разлика, получена между справедливата стойност от последваща оценка на инвестициите и тяхната историческа цена.
(2) Алинея 1 се прилага и по отношение на последващите оценки на инвестициите, представени в раздел Г от актива на счетоводния баланс.

Глава пета.
ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА


Чл. 38. (1) Инвестициите, представени в раздел В от актива на счетоводния баланс, могат да се оценяват последващо по тяхната справедлива стойност при условията и по реда на чл. 40 и 41.
(2) Инвестициите, представени в раздел Г от актива на счетоводния баланс, се оценяват по тяхната справедлива стойност.
(3) За инвестициите, представени в една балансова статия, се прилага последователно един и същи метод за последваща оценка.
(4) Алинея 3 се прилага и за земите и сградите.
(5) Използваните методи за оценка, прилагани към всяка балансова статия, представляваща инвестиции, заедно с определените суми се оповестяват в пояснителните бележки към финансовия отчет.
(6) За инвестиции, които са представени в счетоводния баланс по цена на придобиване, в пояснителните бележки към финансовия отчет се оповестява тяхната справедлива стойност. Когато инвестициите са представени в счетоводния баланс по тяхната справедлива стойност, в пояснителните бележки към финансовия отчет се оповестява цената им на придобиване.


Чл. 39. (1) За инвестиции, които се оценяват по справедлива стойност, се прилагат правилата на СС 32 "Финансови инструменти" по отношение на финансовите активи, класифицирани като обявени за продажба, за които разликата между последващата оценка след първоначално признаване и историческата им цена се отчита и представя като резерв от преоценка за финансови инструменти в група А.III от пасива на счетоводния баланс.
(2) Алинея 1 не се прилага за статиите на отчета за приходите и разходите, обхванати от разпоредбите по чл. 30 и 37, отнасящи се до промяната в пренос-премийния резерв и нереализираните печалби и загуби.


Чл. 40. (1) Справедливата стойност на инвестициите, с изключение на недвижимите имоти, е тяхната пазарна стойност.
(2) Когато инвестициите са допуснати до търговия на регулиран пазар на ценни книжа, пазарната стойност е борсовата им цена към датата на съставяне на финансовия отчет. При условие, че тази дата не е работен ден, пазарната стойност е борсовата цена на инвестицията за последния работен ден, предхождащ тази дата.
(3) Когато инвестициите са търгувани на нерегулиран пазар, пазарната стойност е средно претеглената цена на сключените със съответната инвестиция сделки на датата на съставяне на финансовия отчет. При условие, че тази дата не е работен ден, пазарната стойност се определя по реда на изречение първо за последния работен ден, предхождащ тази дата.
(4) Когато към датата на изготвяне на финансовия отчет инвестициите по ал. 2 и 3 са продадени или предстои да бъдат продадени в рамките на кратък срок, пазарната стойност се намалява с действителните или очакваните приблизителни разходи по продажбата им.
(5) В пояснителните бележки към финансовия отчет подробно се оповестяват приложеният метод за последваща оценка на инвестициите, както и мотивите за неговия избор.


Чл. 41. (1) За недвижимите имоти, класифицирани като инвестиция, справедливата стойност е тяхната пазарна стойност към датата на съставяне на финансовия отчет.
(2) Пазарната стойност е стойността, определена в пряка сделка между информиран и желаещ продавач и купувач, при условие че недвижимият имот е предмет на публично предлагане на пазара, пазарните условия позволяват извършването на редовна продажба и за нейното договаряне има достатъчно време с оглед естеството на имота.
(3) Пазарната стойност се определя чрез оценяване на всеки отделен недвижим имот или група недвижими имоти, които по своето местоположение могат да се смятат за една инвестиция. Пазарната стойност се определя ежегодно към датата на съставяне на финансовия отчет по следните начини:
1. при наличие на активен пазар на недвижими имоти оценката се извършва по пазарната цена за подобни имоти със сходно местонахождение и сходно състояние;
2. при липса на активен пазар оценката се извършва поотделно от най-малко двама независими оценители с подходяща квалификация и опит, като се приема най-ниската оценка.
(4) Амортизация за недвижимите имоти по ал. 1 не се начислява.
(5) Когато стойността на всеки отделен недвижим имот или група недвижими имоти се е променила спрямо последната оценка, корекцията се прави до новата стойност при спазване изискванията на алинеи 2 - 4.
(6) Когато към датата на изготвяне на финансовия отчет недвижимите имоти са продадени или предстои да бъдат продадени в кратък срок, стойността, изчислена в съответствие с алинеи 2 и 5, се намалява с действителните или очакваните приблизителни разходи по продажбата им.
(7) Когато пазарната стойност на недвижим имот не може да бъде определена, за справедлива стойност ще бъде приета възстановимата стойност на имота.
(8) В пояснителните бележки към финансовия отчет се оповестява подробно приложения метод за последваща оценка на недвижимите имоти, както и мотивите за неговия избор.


Чл. 42. Когато застрахователят извършва последващи оценки на активите си, е допустимо да оцени:
1. активите, включени в група Е.I от актива на счетоводния баланс, по тяхната възстановима стойност към датата на съставяне на финансовия отчет;

2. активите, включени в счетоводния баланс по групи от В.I до В.IV, и активите, включени в група Е.I, с изключение на материалните запаси по тяхната справедлива стойност към датата на съставяне на финансовия отчет.


Чл. 43. (1) Когато активите, включени в раздел Б, раздел В и група Е.I от актива на счетоводния баланс, се оценяват и представят по тяхната историческа цена, се прилагат правилата на СС 4 "Отчитане на амортизациите", СС 32 "Финансови инструменти" и СС 36 "Обезценка на активи".
(2) Финансовите активи подлежат на проверка за обезценка, като в случаите, в които балансовата им стойност е по-голяма от очакваната им възстановима стойност към датата на финансовия отчет, застрахователят ги оценява по възстановимата им стойност и признава загуба от обезценка и/или намаление на резерва от преоценка на финансови инструменти.
(3) В случаите по ал. 1 всеки отделен актив, в т. ч. финансовите активи, се представя в счетоводния баланс към датата на съставяне на финансовия отчет по по-ниската от балансовата или възстановимата му стойност.


Чл. 44. Активите, класифицирани в групи от Д.I до Д.III и група Е.II, се оценяват и представят в счетоводния баланс към датата на съставяне на финансовия отчет по по-ниската от балансовата или възстановимата им стойност.


Чл. 45. Аквизиционните разходи се признават като разходи на застрахователя за срока на съответните застрахователни договори, както следва:
1. по общо застраховане - възникналите аквизиционни разходи се пренасят (отлагат) за следващи отчетни периоди пропорционално на пренос-премийния резерв; отложените аквизиционни разходи се включват в група Ж.II от актива на счетоводния баланс; за свързаните презастрахователни комисиони изречение първо се прилага съответно; свързаните презастрахователни комисиони се включват в раздел З от пасива на счетоводния баланс;
2. по животозастраховане - възникналите през отчетния период и непогасени аквизиционни разходи се пренасят (отлагат) за бъдещи периоди, през които се очаква да бъдат погасени от добавките за аквизиция, калкулирани в договорените бъдещи премии; отложените аквизиционни разходи се включват в група Ж.II от актива на счетоводния баланс и се амортизират в същата пропорция, в каквато са разпределени добавките за аквизиция в бъдещите премии; за свързаните презастрахователни комисиони изречение първо се прилага съответно; свързаните презастрахователни комисиони се включват в раздел З от пасива на счетоводния баланс.


Чл. 46. (1) В случаите, когато дълговите ценни книжа и други ценни книги с фиксиран доход, включени в групи В.II и В.III от актива на счетоводния баланс, не са били оценени по пазарна стойност, се представят в счетоводния баланс по тяхната цена на придобиване. Финансовите активи по предходното изречение могат да бъдат оценени по сумата, подлежаща на изплащане при настъпване на падежа на инвестицията.
(2) Когато цената на придобиване на ценните книжа по ал. 1 е по-висока от сумата, подлежаща на изплащане при настъпване на падежа, разликата се признава като разход в отчета за приходите и разходите.
(3) Когато цената на придобиване на ценните книжа по ал. 1 е по-ниска от сумата, подлежаща на изплащане при настъпване на падежа, разликата се признава като приход на части в отчета за приходите и разходите през съответните отчетни периоди на времева база.
(4) Когато активите по ал. 1, които не са оценени по пазарна стойност, се продадат преди настъпване на падежа и с постъпленията от тях се закупят други дългови ценни книжа или ценни книжа с фиксиран доход, разликата между постъпленията от продажбата и тяхната балансова стойност се разпределя на системна база за периода, оставащ до датата на падежа на първоначалната инвестиция.
(5) Разликата по ал. 2 и 3 се оповестява в пояснителните бележки към финансовия отчет.


Чл. 47. (1) Застрахователят е длъжен да образува и поддържа по всяко време достатъчни по размер технически резерви, отговарящи на цялостната му дейност, с които да гарантира покритие на поетите застрахователни рискове.
(2) Размерът на техническите резерви се изчислява въз основа на стойността на поетите от застрахователя задължения, които се очаква да бъдат изпълнени в бъдеще по влезли в сила застрахователни и презастрахователни договори, разходите, свързани с изпълнението на тези задължения, както и стойността на възможното неблагоприятно отклонение от това очакване.


Чл. 48. (1) Пренос-премийният резерв се образува за покриване на претенциите и административните разходи, които се очаква да възникнат по съответния застрахователен договор след края на отчетния период.
(2) Размерът на пренос-премийния резерв се изчислява по метода на точната дата, съгласно който частта от премията, която се пренася за следващия отчетен период, се определя в зависимост от датата, на която договорът влиза в сила, и датата на изтичането на срока му. Премията се умножава с коефициент на разсрочване, получен като съотношение между броя на дните, през които договорът ще бъде в сила през следващия отчетен период, разделен на срока на договора, изразен в брой дни.
(3) Когато развитието на риска през срока на договора не е равномерно и се очаква то да варира, се правят корекции на така изчисления пренос-премиен резерв, като разпределянето на премията се извършва съобразно разпределението на претенциите през периода на покритие и нивото на очаквания риск през бъдещите отчетни периоди.


Чл. 49. (1) Базата за определяне на математическия резерв и капитализираната стойност на пенсиите съответства на базата за признаване на премийния приход от застрахователя, като се прилагат методите, посочени в Наредба № 27.
(2) Резервите по ал. 1 се образуват като суми от индивидуалните резерви, изчислени поотделно за всеки застрахователен договор.
(3) Използваният метод за изчисляване на резервите по ал. 1 се основава на благоразумни актюерски оценки, като отчита и метода за оценка на активи, които служат за покритие.
(4) Статистическите елементи при оценките на резервите по ал. 1 и калкулираните добавки за разходи се определят на базата на благоразумни допускания, като се отчитат условията по застрахователния договор, видът на договора и очакваната стойност на бъдещите административни разходи и комисиони.


Чл. 50. (1) Брутната сума на резерва за предстоящи плащания включва сумите за всички възникнали преди края на отчетния период, предявени и непредявени пред застрахователя, претенции, които не са платени към същата дата, както и разходите, които предстоят да бъдат извършени по уреждането на тези претенции.
(2) Резервът за предстоящи плащания се образува за покриване на обезщетения, суми и други плащания по силата на застрахователни договори, както и на свързаните с тях разходи, по претенции, възникнали преди края на отчетния период, независимо дали са предявени или не, и които не са платени към същата дата. Резервът трябва да отчита всички известни фактори и обстоятелства, които влияят на крайната стойност на плащанията.
(3) Резервът за предстоящи плащания включва:
1. предявени, но неизплатени претенции;
2. възникнали, но непредявени претенции;
3. разходите за уреждане на претенциите.
(4) Не се допуска скрито дисконтиране или намаления в резултат на определяне на настоящата стойност на претенции, които се очаква да бъдат платени в бъдеще, на по-висока стойност или осъществено по друг начин.
(5) Резервът за предстоящи плащания може да се дисконтира след одобрение от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", като се вземе предвид очакваният инвестиционен доход и ако са налице едновременно следните условия:
1. очакваният среден срок за изплащане на претенциите е най-малко 4 години след края на отчетния период;
2. застрахователят разполага с достатъчно представителни и надеждни данни за изграждане на достоверен модел на уреждането на претенции във времето;
3. използваният процент на дисконтиране не може да бъде по-висок от една от двете стойности, както следва:
а) реализираната средна годишна доходност от активите за покритие на техническите резерви за последните 5 години;
б) реализираната годишна доходност на активите за покритие на техническите резерви през предходната година.
(6) Оценката на разходите по ал. 3, т. 3 се определя за всеки вид застраховка, като се включат всички разходи, които могат да бъдат предвидени и които са свързани с изплащане на обезщетенията, сумите и другите плащания по застрахователни договори, по следния начин:
1. разходи, които могат да бъдат отнесени към всяка претенция, се включват по тяхната прогнозна стойност за всяка претенция;
2. разходи, които не могат да бъдат отнесени към конкретна претенция, се разпределят по видове застраховки на базата на премиен приход, брой или стойност на претенциите.


Чл. 51. (1) Когато поради вида на застрахователния договор информацията за вземанията и/или задълженията по преките застрахователни операции за подписваческата година е недостатъчна към датата на съставяне на финансовия отчет, застрахователите могат да прилагат други методи след съгласуване с Комисията за финансов надзор. Подписваческа година е период от една календарна година, който започва да тече след влизането в сила на застрахователния договор и обхваща две отчетни години.
(2) Когато се възприеме прилагането на метод по ал. 1, той следва да се прилага последователно през следващите отчетни години, освен ако не възникнат обективни обстоятелства, които да наложат неговото изменение.
(3) Прилаганият метод и мотивите за неговото избиране се оповестяват в пояснителните бележки към финансовия отчет.
(4) Когато се промени прилаганият метод по ал. 1, ефектът върху активите, пасивите, финансовия резултат и финансовото състояние на застрахователя се оповестява в пояснителните бележки към финансовия отчет.


Чл. 52. (1) Запасният фонд се образува по видове застраховки чрез прилагането на статистически методи в размер, който осигурява изравняване на бъдещите колебания в нетната квота на щетите по съответния вид застраховка.
(2) Прилаганият статистически метод за образуване на запасния фонд по ал. 1 се съгласува предварително от застрахователя с Комисията за финансов надзор.
(3) Прилаганият метод и мотивите за неговото избиране се оповестяват в пояснителните бележки към финансовия отчет.

Глава шеста.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОЯСНИТЕЛНИТЕ БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ, КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПУБЛИКУВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ

Раздел I.
Съдържание на пояснителните бележки към


финансовите отчети
Чл. 53. Освен оповестяванията, които се изискват съгласно разпоредбите на приложимите счетоводни стандарти и тази наредба, в пояснителните бележки към финансовите отчети на застрахователите се оповестява и информацията, предвидена в този раздел.


Чл. 54. (1) Застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, оповестяват в пояснителните бележки към финансовите отчети информация за:
1. брутните начислени (записани) премии;
2. брутните спечелени премии;
3. брутните възникнали претенции;
4. брутните оперативни разходи;
5. резултата от презастрахователни операции.
(2) Сумите по ал. 1 се посочват отделно за застраховане и активно презастраховане, когато делът на активното презастраховане превишава 10 на сто или повече от брутните записани премии за отчетната година.
(3) Застрахователите допълнително оповестяват информация по ал. 1 по видове и групи застраховки, както следва, за:
1. злополука и заболяване;
2. "Гражданска отговорност" на автомобилистите;
3. автомобилно застраховане, без тези по т. 2;
4. морско, авиационно и транспортно застраховане;
5. застраховане на имущество;
6. гражданска отговорност;
7. кредити и гаранции;
8. правни разходи;
9. помощ при пътуване (асистанс);
10. разни.
(4) Групирането по застраховки следва разпоредбите на раздел II, буква "Б" от приложение № 1 на Кодекса за застраховането.
(5) Не се оповестява информацията по ал. 3, когато сумата на брутните записани премии по съответния вид застраховка или група застраховки не превишава 20 млн. лв.
(6) Независимо от разпоредбата на ал. 5, застрахователите оповестяват стойностите по трите вида застраховки и/или групи застраховки с най-висок относителен дял в дейността им за отчетната година.


Чл. 55. (1) Застрахователите, извършващи дейност по животозастраховане, в пояснителните бележки към финансовия отчет оповестяват следното:
1. брутни начислени (записани) премии;
2. резултат от презастрахователни операции.
(2) Сумите по ал. 1, т. 1 се посочват отделно за застраховане и активно презастраховане, когато относителният дял на активното презастраховане превишава 10 или повече на сто брутните записани премии за отчетната година.
(3) Застрахователите по ал. 1 допълнително оповестяват информацията по т. 1 от същата алинея, като посочват сумите, според следните условия на застрахователните договори:
1. в зависимост от броя на застрахованите лица:
а) сума от премии по индивидуални договори;
б) сума от премии по групови договори;
2. в зависимост от начина на плащане на застрахователната премия:
а) сума от периодични премии;
б) сума от еднократни премии;
3. в зависимост от предвидено участие в дохода от инвестиции:
а) сума на премии по договори без участие в дохода от инвестиции;
б) сума на премии по договори с участие в дохода от инвестиции;
4. сума на премиите по договори за застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд.
(4) Не се оповестява самостоятелно информация по позициите, номерирани с букви в т. 1 - 3 на ал. 3, когато сумите по отделните позиции не превишават 10 или повече на сто от брутните записани премии.


Чл. 56. (1) В пояснителните бележки към финансовия отчет се оповестява сумата на брутните записани премии от застрахователна дейност, извършвана на територията на:
1. Република България;
2. друга държава членка по смисъла на § 1, т. 6 от Кодекса за застраховането;
3. трета държава по смисъла на § 1, т. 7 от Кодекса за застраховането.
(2) Не се оповестява информация по ал. 1, когато относителният дял на съответната сума не превишава 5 или повече на сто от брутните записани премии.


Чл. 57. В пояснителните бележки към финансовия отчет се оповестява информация за брутната сума на всички разходи за комисиони за отчетния период, включително на застрахователни посредници, на разходи за инкасови комисиони и на разходи за комисиони по управление на застрахователния портфейл.

Раздел II.
Изисквания към консолидираните финансови отчети


Чл. 58. Застрахователите, застрахователните холдинги и застрахователните холдинги със смесена дейност по смисъла на Кодекса за застраховането, наричани по-нататък предприятията, изготвят и представят консолидиран финансов отчет по реда и при условията на Закона за счетоводството, приложимите счетоводни стандарти и изискванията на наредбата.


Чл. 59. Когато датата на съставяне на годишния финансов отчет на предприятие, участващо в консолидацията, предхожда с повече от шест месеца датата на съставяне на консолидирания финансов отчет, то предприятието се консолидира с междинен финансов отчет, съставен към датата на консолидирания финансов отчет.


Чл. 60. При изготвянето и представянето на консолидирания финансов отчет приходите и разходите от инвестиции се отчитат в нетехническата сметка на консолидирания отчет за приходите и разходите, включително и когато тези приходи и разходи са свързани с животозастраховане.

Раздел III.
Публикуване на финансовите отчети


Чл. 61. Предприятията по чл. 58, ал. 1 публикуват годишните и консолидираните си финансови отчети, годишните си доклади за дейността, годишните си консолидирани доклади за дейността и одиторските си доклади при условията и по реда на чл. 40 от Закона за счетоводството.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Животозастраховане" е застраховането по видове застраховки по раздел I от приложение № 1 към Кодекса за застраховането.
2. "Общо застраховане" е застраховането по видове застраховки по раздел II, буква "А" от приложение № 1 към Кодекса за застраховането.
3. "Активно презастраховане" е дейност по поемане от презастраховател по силата на сключен презастрахователен договор на част от застрахователните рискове, поети от застрахователя (цедента) или от презастрахователя (ретроцедента).
4. "Разходи за уреждане на претенции" са разходите за уреждане на претенции за изплащане на застрахователни обезщетения, суми или други задължения на застрахователя или застрахователя на основание на застрахователни договори независимо дали са направени от наетия щатен персонал на застрахователя, или са разходи за външни услуги.
5. "Значително дялово участие" са права върху капитала на други предприятия, които имат за цел създаване на трайни връзки между предприятията. Притежаването на част от капитала на друго предприятие се смята за значително дялово участие, ако то е не по-малко от 20 на сто.
6. "Свързани предприятия" са предприятията, които участват в група, за която следва да се изготви консолидиран финансов отчет по реда на чл. 37, ал. 2 от Закона за счетоводството.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Разпоредбите на тази наредба се прилагат при изготвянето и представянето на финансовите отчети на застрахователните предприятия за отчетните периоди, започващи на или след 1 януари 2007 г.


§ 3. Наредбата се издава на основание § 8 от Закона за счетоводството.


§ 4. Министърът на финансите съгласувано с Комисията за финансов надзор дава указания по прилагането на наредбата.


§ 5. Тази наредба влиза в сила от 1 януари 2007 г.


Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 и чл. 6, ал. 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
към ................

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ Текуща Предходна
  година година
1 2 3

АКТИВ

   
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ
Б. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
I. Програмни продукти
II. Репутация
III. Други
В. ИНВЕСТИЦИИ
I. Земя и сгради
II. Инвестиции в свързани предприятия и значителни дялови участия
1. Акции и дялове в свързани предприятия
2. Дългови ценни книжа, издадени от свързани предприятия, както и
  предоставени им заеми
3. Значителни дялови участия
4. Дългови ценни книжа, издадени от предприятия, в които застрахователят
  има значително дялово участие, както и предоставени им заеми
III. Други финансови инвестиции
1. Акции и други ценни книжа с променлив доход и дялове в инвестиционни
  фондове
2. Дългови ценни книжа и други ценни книжа с фиксиран доход,
  в т. ч. ценни книжа, издадени и гарантирани от държавата
3. Участие в инвестиционни пулове
4. Заеми, гарантирани с ипотеки
5. Други заеми
6. Депозити в банки
7. Други
IV. Депозити в цеденти
Г. ИНВЕСТИЦИИ В ПОЛЗА НА ПОЛИЦИ ПО ЗАСТРАХОВКА "ЖИВОТ",
  СВЪРЗАНА С ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД
Д. ВЗЕМАНИЯ
I. Вземания от директни застрахователни операции:
1. Вземания от застраховани/застраховащи лица, в т. ч.:
  - вземания от свързани предприятия
  - вземания от предприятия, в които застрахователят има значително
  дялово участие
2. Вземания от посредници, в т. ч.:
  - вземания от свързани предприятия
  - вземания от предприятия, в които застрахователят има
  значително дялово участие
II. Вземания по презастрахователни операции, в т. ч.:
  - вземания от свързани предприятия;
  - вземания от предприятия, в които застрахователят има значително
  дялово участие
III. Други вземания
1. Вземания по регреси и абандони, в т. ч.:
  - вземания от свързани предприятия
  - вземания от предприятия, в които застрахователят има значително
  дялово участие
2. Други вземания, в т. ч.:
  - вземания от свързани предприятия
  - вземания от предприятия, в които застрахователят има значително
  дялово участие
Е. ДРУГИ АКТИВИ
I. Други материални активи
1. Сгради в строеж
2. Аванси за придобиване на земя и сгради
3. Машини, съоръжения и оборудване
4. Други
II. Собствени акции
III. Парични наличности и парични еквиваленти
1. Парични наличности по банкови сметки
2. Парични наличности по каса
3. Парични еквиваленти
IV. Други
Ж. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ И НАТРУПАН ДОХОД
I. Натрупана лихва и рента (наем)
II. Отложени аквизиционни разходи
III. Други разходи за бъдещи периоди и натрупан доход
З. УСЛОВНИ АКТИВИ
   
ПАСИВ
А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ
I. Записан акционерен капитал или еквивалентни фондове
II. Премии от емисии
III. Преоценъчен резерв
IV. Резерви
V. Неразпределена печалба
VI. Непокрита загуба (-)
VII. Печалба или загуба за финансовата година (+/-)
Б. ПОДЧИНЕНИ ПАСИВИ
В. ТЕХНИЧЕСКИ РЕЗЕРВИ
1. Пренос-премиен резерв:
  (а) брутна сума, в т. ч. допълнителна сума за неизтекли рискове
  (б) дял на презастрахователите (-)
2. Математически резерв:
  (a) брутна сума (-)
  (б) дял на презастрахователите (-)
3. Резерв за предстоящи плащания:
  (а) брутна сума
  (б) дял на презастрахователите (-)
4. Резерв за бонуси и отстъпки
5. Запасен фонд
6. Други технически резерви
  (а) брутна сума
  (б) дял на презастрахователите (-)
Г. РЕЗЕРВИ ПО ЗАСТРАХОВКА "ЖИВОТ", СВЪРЗАНА С ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД:
  (а) брутна сума
  (б) дял на презастрахователите (-)
Д. РЕЗЕРВИ ЗА ДРУГИ РИСКОВЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
I. Задължения за пенсии и други подобни задължения
II. Отсрочени данъци
III. Други резерви
Е. ДЕПОЗИТИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛИ
Ж. ЗАДЪЛЖЕНИЯ
I. Задължения по преки застрахователни операции, в т. ч.:
  - задължения към свързани предприятия
  - задължения към предприятия, в които застрахователят има значително
  дялово участие
II. Задължения по презастрахователни операции, в т. ч.:
  - задължения към свързани предприятия
  - задължения към предприятия, в които застрахователят има значително
  дялово участие
III. Облигационни заеми
1. Конвертируеми заеми, в т. ч.:
  - задължения към свързани предприятия
  - задължения към предприятия, в които застрахователят има значително
  дялово участие
2. Други облигационни заеми, в т. ч.:
  - задължения към свързани предприятия
  - задължения към предприятия, в които застрахователят има значително
  дялово участие
IV. Задължения към банки, в т. ч.:
  - задължения към свързани предприятия
  - задължения към предприятия, в които застрахователят има значително
  дялово участие
V. Други задължения, в т. ч.:
  - задължения към свързани предприятия
  - задължения към предприятия, в които застрахователят има значително
  дялово участие
  - задължения към персонала
  - задължения към бюджета
  - задължения към социалното осигуряване
З. НАЧИСЛЕНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ
И. УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
   
Дата .................. Съставител: .......................................... Ръководител: .....................................................
(име, фамилия и подпис) (име, фамилия, подпис и печат)
 


Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1 и чл. 5, ал. 1ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
за периода от .................. до ..................................................................................................................................................................................................................................................
на
....................................................................................................................................................................................................................................................................................

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ Текуща Предходна
  година година
I. Раздел I "Технически отчет - общо застраховане"
1. Спечелени премии, нетни от презастраховане:
  (a) брутни начислени (записани) премии;
  (б) отстъпени премии на презастрахователи;
  (в) промяна в брутния размер на пренос-премийния резерв (+/-), в т. ч.
  допълнителна сума за неизтекли рискове;
  (г) промяна в дела на презастрахователите в пренос-премийния резерв (+/-)
2. Разпределен приход от инвестиции, пренесен от нетехническия отчет
3. Други технически приходи, нетни от презастраховане
4. Нетни възникнали претенции от презастраховане:
  (а) изплатени претенции, нетни от презастраховане:
  (аа) брутна сума;
  (аб) дял на презастрахователите;
  (б) промяна в брутната сума на резерва за предстоящи плащания;
  (в) промяна в дела на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания
5. Промени в други технически резерви, нетни от презастраховане, които не
  са показани в други статии:
  (а) промяна в брутната сума на други застрахователни резерви (+/-);
  (б) промяна в дела на презастрахователите в другите застрахователни
  резерви (+/-).
6. Нетни отстъпки и бонуси от презастраховане
7. Нетни оперативни разходи:
  (а) аквизиционни разходи;
  (б) промяна в отсрочените аквизиционни разходи (+/-);
  (в) административни разходи;
  (г) презастрахователни комисиони и участие в печалбите
8. Други технически разходи, нетни от презастраховане
9. Промяна в запасния фонд (+/-)
10. Междинен сбор - салдо на техническия отчет по общо застраховане
II. Техническият отчет - животозастраховане съдържа следните статии:
1. Спечелени премии, нетни от презастраховане:
  (a) брутни начислени (записани) премии;
  (б) отстъпени премии на презастрахователи;
  (в) промяна в нетния размер на пренос-премийния резерв (+/-).
2. Приход от инвестиции:
  (а) приход от значителни дялови участия, в т. ч. приход от свързани
  предприятия;
  (б) приход от други инвестиции, в т. ч. приход от свързани предприятия:
  (ба) приход от земя и сгради;
  (бб) приход от други инвестиции.
  (в) положителни разлики от преоценка на стойността на инвестициите;
  (г) печалби от реализацията на инвестиции
3. Нереализирани печалби от инвестиции
4. Друг технически приход, нетен от презастраховане
5. Нетни възникнали претенции от презастраховане:
  (а) изплатени суми и обезщетения:
  (аа) брутна сума;
  (аб) дял на презастрахователите;
  (б) промяна на резерва за предстоящи плащания:
  (ба) брутна сума;
  (бб) дял на презастрахователите.
6. Промяна в други технически резерви, нетни от презастраховане, която не е
  отразена в други статии (+/-):
  (а) математически резерв, нетен от презастраховане:
  (аа) брутна сума;
  (аб) дял на презастрахователите;
  (б) други технически резерви, нетни от презастраховане.
7. Нетни отстъпки и бонуси от презастраховане
8. Нетни оперативни разходи:
  (а) аквизиционни разходи;
  (б) промяна в отсрочените аквизиционни разходи (+/-);
  (в) административни разходи;
  (г) презастрахователни комисиони и участие в печалбите.
9. Разходи по инвестиции:
  (а) разходи по управление на инвестициите, включително лихви;
  (б) отрицателни разлики от преоценка на стойността на инвестициите;
  (в) загуби от реализация на инвестиции.
10. Нереализирани загуби от инвестиции
11. Други технически разходи, нетни от презастраховане
12. Разпределен приход от инвестиции, пренесен в нетехническия отчет
13. Междинен сбор - салдо на техническия отчет по животозастраховане
III. Нетехнически отчет
1. Салдо по техническия отчет - общо застраховане (позиция I.10)
2. Салдо по техническия отчет - животозастраховане (позиция II.13)
3. Приходи от инвестиции:
  (а) приходи от значителни дялови участия, в т.ч. приход от свързани
  предприятия;
  (б) приходи от други инвестиции, в т.ч. от свързани предприятия:
  (ба) приход от земя и сгради;
  (бб) приход от други инвестиции;
  (в) положителни разлики от преоценка на стойността на инвестициите;
  (г) печалби от реализацията на инвестиции.
4. Разпределен приход от инвестиции, пренесен от технически отчет по
  животозастраховане.
5. Разходи по инвестициите:
  (а) разходи по управление на инвестициите, включително лихви;
  (б) отрицателни разлики от преоценка на стойността на инвестициите;
  (в) загуби от реализацията на инвестиции.
6. Разпределен приход от инвестиции, пренесен в техническия отчет по общо
  застраховане (позиция I.2)
7. Друг приход
8. Други разходи, включително преоценки на стойности
9. Данъци върху печалбата или загубата от обичайни дейности
10. Печалба или загуба от обичайна дейност след данъци
11. Извънредни приходи
12. Извънредни разходи
13. Извънредна печалба или загуба
14. Данък върху извънредната печалба или загуба
15. Други данъци, които не са отразени в предходните статии
16. Печалба или загуба за финансовата година
   
Дата .................. Съставител: .......................................... Ръководител: .............................................................................................................................................................................
(име, фамилия и подпис) (име, фамилия, подпис и печат)
 


Приложение № 3 към чл. 7


Справка
за движението на собствените активи на ...................
към ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(хил. лева)

  Отчетна стойност на Последваща Прео- А м о р т и з а ц и я Последваща Прео- Балан-
  дълготрайните активи: оценка цене-   оценка ценена сова
      стой-     амор- стой-
              ност             тизация ност в
ПОКАЗАТЕЛИ в на на в края увели нама- (4+ в начи- отпи- в края увели- нама- в края края
  нача- постъ- излез- на чение ление 5-6) нача- сле- сана на чение ление на на
  лото пили лите пе-       лото на през перио-     перио- перио-
  на през през риода       на през пе- да     да да
  пе- пе- пе- (1+       пе- пе- риода (8+9     (11+ (7 -14)
  риода риода риода 2-3)       риода риода   -10)     12-13)  
а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Б. НЕМАТЕРИАЛ-  
  НИ АКТИВИ  
I. Програмни  
  продукти  
II. Репутация:  
  - положителна  
  репутация  
  - отрицателна  
  репутация  
III. Други  
  Обща сума за Б:  
  (I+II+III)  
В. ИНВЕСТИЦИИ  
I. Земя и сгради,  
  в т.ч:  
  - земя  
  вкл. използвана  
  за собствени  
  нужди  
  - сгради  
  вкл. използвани  
  за собствени  
  нужди  
  Обща сума (I)  
II. Инвестиции в  
  свързани пред-  
  приятия и значи-  
  телни дялови  
  участия  
1. Акции и дялове:  
  - в свързани  
  предприятия  
  - в други  
  предприятия  
2. Дългови ценни  
  книжа, издадени  
  от свързани пред-  
  приятия, в т.ч. от:  
 
...........................................................
 
 
...........................................................
 
 
...........................................................
 
3. Значителни дялови  
  участия, в т.ч от:  
 
...........................................................
 
 
...........................................................
 
 
...........................................................
 
4. Дългови ценни  
  книжа, издадени от  
  предприятия, в кои-  
  то застрахователят  
  има значително  
  дялово участие,  
  както и предоста-  
  вените им заеми  
  - търговски  
  - заеми  
  - други  
  заеми  
  Обща сума II:  
  Общ сбор за В (I+II)  
  Общо (Б +В)  
 
Забележка. Застрахователите, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
 
Дата ...................... Съставител: .......................................... Ръководител: .....................................................
 


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти