Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 2 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА СЪСТОЯНИЕТО НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

Издадена от министъра на околната среда и водите

Обн. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2007г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за създаване, функциониране и развитие на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР), както и достъпът и обменът на данни от нея.





Чл. 2. (1) Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие е част от Националната система за мониторинг на околната среда.
(2) Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие представлява комплексен механизъм за наблюдение, анализ и оценка на промените в състоянието на биологичното разнообразие в Република България.


Чл. 3. Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие осигурява информационна основа за провеждане на ефективна национална природозащитна политика и обслужва обществените нужди от информация за състоянието на биологичното разнообразие.


Чл. 4. (1) Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие се организира и ръководи от министъра на околната среда и водите чрез Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).
(2) Дейностите от НСМСБР се финансират от:
1. участниците по чл. 11, т. 1, 2 и 3;
2. Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС);
3. Национален доверителен екофонд (НДЕФ);
4. международни организации, правителства и финансови институции;
5. местни и чуждестранни физически и юридически лица;
6. фондове на Европейския съюз;
7. други.

Раздел II.
Обхват на НСМСБР


Чл. 5. (1) Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие включва:
1. обекти на мониторинг;
2. схеми за мониторинг;
3. индикатори за биологичното разнообразие;
4. информационна система.
(2) Обектите и схемите за мониторинг формират националната мрежа за мониторинг на биологичното разнообразие съгласно чл. 144, ал. 1, буква "з" от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).


Чл. 6. Обектите, които подлежат на мониторинг в рамките на НСМСБР, се определят на трите нива на биологична организация - генетично, видово и хабитатно/екосистемно.


Чл. 7. Схемите за мониторинг на всеки обект включват:
1. методика за мониторинг, съдържаща:
а) описание на обекта;
б) параметри на наблюдение;
в) периодичност на наблюдение;
г) образец на формуляр за събиране на първични данни за обекта;
д) необходимо техническо оборудване;
2. места за провеждане на мониторинга;
3. участници.


Чл. 8. (1) По предложение на изпълнителния директор на ИАОС министърът на околната среда и водите утвърждава списък на основните обекти и схеми по чл. 6 и 7, които определят базата за развитие и надграждане на НСМСБР. Утвърденият списък се публикува на интернет страницата на ИАОС.
(2) Предложения за изменение и/или допълнение на утвърдения списък по ал. 1 могат да правят всички участници в мониторинга.
(3) Условията и редът за внасяне на предложенията по ал. 2 се определят с инструкция на министъра на околната среда и водите по предложение на изпълнителния директор на ИАОС.


Чл. 9. (1) Индикаторите за биологичното разнообразие включват:
1. биологични показатели;
2. показатели от социално-икономически и административен характер.
(2) Индикаторите отчитат промените, измервани във времето и/или пространството, спрямо предварително определено първоначално състояние или контролно измерване.


Чл. 10. Информационната система служи за съхранение, обработка и разпространение на информацията от НСМСБР.

Раздел III.
Участници в НСМСБР


Чл. 11. Участници в НСМСБР са:
1. Министерството на околната среда и водите и неговите специализирани и регионални структури;
2. Министерството на земеделието и горите (МЗГ) и неговите специализирани и регионални структури;
3. висши училища и БАН;
4. физически и юридически лица.


Чл. 12. Министърът на околната среда и водите:
1. организира и ръководи НСМСБР чрез ИАОС;
2. утвърждава със заповед обекти, схеми за мониторинг и индикатори за биологичното разнообразие по предложение на изпълнителния директор на ИАОС;
3. използва получените от мониторинга резултати за провеждане на ефективна природозащитна политика;
4. осигурява финансиране на дейности, свързани с НСМСБР, в т.ч. информационната система.


Чл. 13. Изпълнителният директор на ИАОС:
1. ръководи, организира и координира дейностите по създаване, функциониране и развитие на НСМСБР;
2. предлага за утвърждаване на министъра на околната среда и водите обекти, схеми за мониторинг и индикатори за биологичното разнообразие;
3. създава и поддържа информационната система на НСМСБР;
4. осъществява контрол върху качеството на данните от НСМСБР на национално ниво;
5. предоставя информация от НСМСБР на заинтересуваните лица.


Чл. 14. Директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) и дирекциите на националните паркове (ДНП):
1. провеждат наблюдения на обекти, подлежащи на мониторинг в рамките на НСМСБР, на територията на съответната РИОСВ или ДНП;
2. оказват съдействие на останалите участници, посочени в чл. 11, при изпълнение на извършваните от тях дейности в рамките на НСМСБР, на територията на съответната РИОСВ или ДНП;
3. извършват електронна обработка на събраните първични данни от мониторинга на територията на съответната РИОСВ или ДНП и ги изпращат на ИАОС за въвеждане в националната база данни;
4. осъществяват контрол върху качеството на първичните данни.


Чл. 15. (1) Участниците по чл. 11, т. 2, 3 и 4:
1. провеждат наблюдения на обекти, подлежащи на мониторинг в рамките на НСМСБР, в съответствие със схемите по чл. 7;
2. предоставят събраните първични данни от мониторинга по реда на раздел IV.
(2) Освен задълженията по ал. 1 директорите на дирекциите на природните паркове (ДПП) в рамките на териториалната си компетентност извършват електронна обработка на събраните първични данни от мониторинга, осъществяват контрол върху качеството на данните и ги изпращат на ИАОС за въвеждане в националната база данни.


Чл. 16. Конкретните задължения и отговорности на участниците по чл. 11, т. 2, 3 и 4 при изпълнение на дейности, свързани с НСМСБР, се определят в споразумения, сключени с министъра на околната среда и водите.


Чл. 17. Лицата по чл. 11, т. 4 трябва да притежават необходимата квалификация за изпълнение на дейностите, които те извършват в рамките на НСМСБР, което се удостоверява със съответни документи при сключване на споразуменията по чл. 16.


Чл. 18. (1) Лицата по чл. 11 могат да набират доброволци за изпълнение на мониторинговите дейности по НСМСБР.
(2) Лицата, ползващи доброволци, провеждат инструктаж преди извършването на конкретните мониторингови дейности.
(3) Лицата по ал. 1 осъществяват контрол върху дейността на доброволците и носят отговорност за качеството на набраната от тях информация.

Раздел IV.
Ред за събиране и съхранение на информацията в рамките на НСМСБР


Чл. 19. (1) Информационната система на НСМСБР включва бази данни на национално и регионално ниво.
(2) Националната база данни към НСМСБР се поддържа в ИАОС и включва:
1. информация от регионалните бази данни към НСМСБР;
2. информация от специализирани бази данни на институции/организации, които провеждат мониторинг на национално ниво на определени видове и/или местообитания.
(3) Регионалните бази данни към НСМСБР се поддържат в РИОСВ, ДНП и ДПП и включват първичната информация, която се събира от лицата по чл. 11 по реда на чл. 20.


Чл. 20. (1) Първичната информация за обектите на мониторинг от НСМСБР се събира чрез полеви наблюдения, проведени чрез прилагане на схемите по чл. 7.
(2) Първичната информация се отразява на унифицирани формуляри на хартиен носител.
(3) Лицата, събиращи първична информация за обектите на мониторинг, са отговорни за нейната достоверност.
(4) Първичната информация от формулярите на хартиен носител се въвежда в електронен вид в регионалните и специализираните бази данни.


Чл. 21. Информацията от регионалните и специализираните бази данни се предоставя на ИАОС в предварително зададен формат в електронен вид за въвеждане в националната база данни.

Раздел V.
Анализ и оценка на състоянието на биологичното разнообразие


Чл. 22. (1) Събраната и обработена информация от НСМСБР служи за анализ и оценка на състоянието на биологичното разнообразие.
(2) Оценката на състоянието на биологичното разнообразие се извършва от ИАОС чрез индикатори за биологичното разнообразие.
(3) За изпълнение на ал. 2 при необходимост ИАОС се консултира с участниците по чл. 11.


Чл. 23. (1) Необходимите данни за определяне на индикаторите се получават от дейността на НСМСБР и/или се предоставят по искане на изпълнителния директор на ИАОС от участниците в НСМСБР, когато тези данни са събрани от държавни институции и/или проекти и програми с държавно финансиране или произтичат от държавна субсидия.
(2) Физическите и юридическите лица, участници в НСМСБР, предоставят необходимите данни за определяне на индикаторите по искане на изпълнителния директор на ИАОС на основание споразуменията по чл. 16.


Чл. 24. (1) Преди утвърждаване на индикаторите министърът на околната среда и водите изисква становище от Националния съвет за биологично разнообразие.
(2) За индикатори с особена сложност и/или комплексност министърът на околната среда и водите може да определи преходен период, през който се проверява тяхната ефективност и коректност, без същите да се отчитат при анализа и оценката на информацията от НСМСБР.
(3) Утвърдените индикатори за биологичното разнообразие представляват обществена информация.


Чл. 25. Изпълнителният директор на ИАОС извършва периодични проверки на надеждността на утвърдените индикатори за биологичното разнообразие и при необходимост прави предложения за промени в тях до министъра на околната среда и водите.


Чл. 26. В случай че при анализа на информацията от НСМСБР се установят неблагоприятни тенденции в развитието на определени видове и/или природни местообитания, изпълнителният директор на ИАОС уведомява министъра на околната среда и водите с оглед предприемане на подходящи консервационни действия.

Раздел VI.
Предоставяне на информация от НСМСБР


Чл. 27. Всеки има право на достъп до наличната информация от НСМСБР въз основа на заявление за достъп до изпълнителния директор на ИАОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за достъп до обществена информация.


Чл. 28. Изпълнителният директор на ИАОС осигурява достъп чрез Интернет до информацията с обществена значимост, която не представлява производствена или търговска тайна и не поставя в опасност опазването на застрашени видове и природни местообитания.


Чл. 29. Информацията от НСМСБР, в това число данните за състоянието и тенденциите в развитието на видовете и природните местообитания, се предоставя на министъра на околната среда и водите за включване в националния доклад за състоянието и опазването на околната среда.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Индикатори за биологичното разнообразие" са информационни инструменти, обобщаващи данни за:
а) наличието, количеството или промяна в състоянието на организмите, показващи характера или измененията на биологичното разнообразие;
б) въздействията, на които е подложено биологичното разнообразие;
в) ефективността на мерките, които се предприемат за опазването на биологичното разнообразие.
2. "Инструктаж" е запознаване на доброволците с правилата за извършване на конкретни мониторингови дейности и условията и мерките за безопасност, което се удостоверява с дата и подписи на лицето, провело инструктажа, и доброволеца.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. В срок до един месец от влизане в сила на тази наредба изпълнителният директор на ИАОС подготвя и внася за утвърждаване от министъра на околната среда и водите списъка по чл. 8, ал. 1.


§ 3. Инструкцията по чл. 8, ал. 3 се издава в срок до 6 месеца от влизането в сила на тази наредба.


§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 115, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти