Logo Четвъртък, 13 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Н-19 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБХВАТА НА ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО ВСИЧКИ ОБЩИНИ СА ДЛЪЖНИ ДА ВОДЯТ, СЪХРАНЯВАТ И ПРЕДОСТАВЯТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА ПОЕТИЯ ОТ ТЯХ ДЪЛГ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ОТЧЕТНОСТТА, СТАТИСТИКАТА И БЮДЖЕТИРАНЕТО НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР, КАКТО И ЗА РЕДА, НАЧИНА И СРОКОВЕТЕ ЗА ОТЧИТАНЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕТО Й

Издадена от Министерството на финансите

Обн. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.19 от 22 Февруари 2008г., отм. ДВ. бр.73 от 25 Септември 2015г.


Отменена с Параграф единствен от Наредба за отменяне на Наредба № Н-19 от 2006 г. за определяне обхвата на информацията, която всички общини са длъжни да водят, съхраняват и предоставят на Министерството на финансите за поетия от тях дълг в съответствие с изискванията на Европейския съюз и на българското законодателство за отчетността, статистиката и бюджетирането на публичния сектор, както и за реда, начина и сроковете за отчитането и предоставянето й - ДВ, бр. 73 от 25 септември 2015 г., в сила от 29.09.2015 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя обхватът на информацията, която всички общини са длъжни да водят, съхраняват и предоставят на Министерството на финансите за поетия от тях дълг в съответствие с изискванията на Европейския съюз и на българското законодателство за отчетността, статистиката и бюджетирането на публичния сектор, както и се уреждат редът, начинът и сроковете за нейното отчитане и предоставяне.

Чл. 2. Тази наредба не регламентира предоставянето на класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.


Чл. 3. Информацията по чл. 1 се предоставя и за нуждите на централния регистър на общинския дълг, който се създава и поддържа в Министерството на финансите на основание чл. 51 от Закона за общинския дълг (ЗОД).


Чл. 4. (1) Общините предоставят информацията по чл. 1 при спазване изискванията на чл. 54 ЗОД, като информацията се структурира по следните подрегистри:
1. подрегистър на емитираните общински ценни книжа;
2. подрегистър на заемите, предоставени на общините;
3. подрегистър на издадените общински гаранции.
(2) Централният регистър на общинския дълг поддържа самостоятелен регистър за всяка община, като всяка община има достъп до собствения си регистър и въведената в него информация.


Чл. 5. Обхватът на информацията, която се въвежда от общините в централния регистър на общинския дълг е посочен в раздели III, IV, V и VI.


Чл. 6. Наредбата се прилага от общините в Република България, министъра на финансите и Министерството на финансите.

Раздел II.
Ред, начин и срокове за предоставяне на информация в централния регистър на общинския дълг


Чл. 7. Информацията по чл. 1 се предоставя в Интернет среда, он-лайн чрез уеб-базирано приложение "Централен регистър на общинския дълг".


Чл. 8. Информацията по чл. 1 се въвежда в структуриран вид чрез попълване на електронни форми, предоставени от централния регистър на общинския дълг, които форми обезпечават автоматизиране на дейностите по събиране, обработка и анализ на информацията за структурата и размера на общинския дълг.


Чл. 9. (1) Информацията в централния регистър на общинския дълг се въвежда от определени от кмета на общината общински служители.
(2) Министърът на финансите определя със заповед служителите от Министерството на финансите, които имат право на достъп до информацията по чл. 1.


Чл. 10. (1) Идентификацията на оторизиран потребител се осъществява чрез предварителната му регистрация в централния регистър на общинския дълг.
(2) Кметът на общината предоставя на Министерството на финансите информация в писмен вид относно оторизираните лица по чл. 9, ал. 1, съдържаща:
1. наименование на общината;
2. трите имена на оторизирания общински служител;
3. длъжност и структура на общинската администрация, в която служителят работи;
4. служебен телефон;
5. служебен e-mail.
(3) Оторизираните лица имат право на достъп до системата чрез потребителско име и парола.


Чл. 11. (1) Общините предоставят информацията по чл. 1, като отразяват своевременно промените в обстоятелствата на поетия от тях дълг, но не по-късно от 5 работни дни след изтичане на отчетния месец.
(2) В случаите, когато няма промяна на информацията по чл. 1, се въвежда "няма промяна".

Раздел III.
Подрегистър на емитираните общински ценни книжа


Чл. 12. В подрегистъра на емитираните общински ценни книжа се вписват следните данни за всяка емисия поотделно:
1. номер и дата на приемане на решение на общинския съвет по чл. 17, ал. 1 ЗОД за поемане на дълг чрез емисия на общински ценни книжа;
2. данни за емисията на общинските ценни книжа:
а) дата на емитиране на общинските ценни книжа;
б) дата на падеж на общинските ценни книжа;
в) максимален размер на общинските ценни книжа - номинална стойност;
г) валута на общинските ценни книжа;
д) начин на обезпечаване на общинските ценни книжа;
е) предназначение на общинските ценни книжа по смисъла на чл. 4 или чл. 5, ал. 1 ЗОД;
ж) данни за лихвения процент на общинските ценни книжа;
з) погасителен план на общинските ценни книжа;
и) данни за обратно изкупуване на общинските ценни книжа;
3. дата и размер на просрочие на обслужването на общинските ценни книжа.

Раздел IV.
Подрегистър на заемите, предоставени на общината


Чл. 13. В подрегистъра на заемите, предоставени на общината, се вписват следните данни за всеки общински заем поотделно:
1. номер и дата на приемане на решение на общинския съвет по чл. 17, ал. 1 ЗОД за поемане на дълг чрез договор за общински заем;
2. данни за кредитора;
3. данни за кредита:
а) дата на получаване/предоговаряне на кредита;
б) максимален размер на кредита;
в) валута на кредита;
г) вид на кредита;
д) начин на обезпечаване на кредита;
е) данни за усвоявания по кредита;
ж) предназначение на кредита по смисъла на чл. 4 или чл. 5, ал. 1 ЗОД;
з) данни за лихвения процент на кредита;
и) погасителен план на кредита;
4. дата и размер на просрочие на обслужването на кредита.

Раздел V.
Подрегистър на издадените общински гаранции


Чл. 14. В подрегистъра на издадените общински гаранции се вписват следните данни за всяка издадена общинска гаранция поотделно:
1. номер и дата на приемане на решения на общинския съвет по чл. 40, ал. 4 ЗОД за издаване на общинска гаранция или по чл. 42 ЗОД за промени в гарантирания от общината дълг;
2. данни за бенефициента;
3. данни за издадената общинска гаранция:
а) дата на издаване на общинската гаранция;
б) максимален размер на издадената общинска гаранция;
в) валута на издадената общинска гаранция;
г) вид на издадената общинска гаранция;
д) краен срок на издадената общинска гаранция по договор;
е) начин на обезпечаване на издадената общинска гаранция;
4. данни за кредита, за който е издадена общинската гаранция:
а) данни за кредитора;
б) данни за лихвения процент на кредита;
в) данни за усвоявания по кредита;
г) погасителен план на кредита.

Раздел VI.
Модул за активите, притежавани от общините


Чл. 15. (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2008 г.) Съгласно изискванията на Европейската комисия за регулярно предоставяне на данни за държавната финансова статистика общините въвеждат в модул, част от електронния регистър, информация за притежаваните от тях финансови активи. В модула се вписват следните данни за всяка емисия поотделно:
1. ценни книжа, емитирани от държавата:
а) идентификация на емисията: номер (ISIN), дата, валута, лихвен процент на емисията;
б) сума на придобитата част от емисията (по номинал);
в) чиста цена на придобиване на ценната книга за 100 единици номинал;
г) нетно изменение на наличността за периода;
д) начислени, но неполучени лихви след последното лихвено плащане;
2. ценни книжа, емитирани от други общини:
а) код по ЕБК на общината емитент;
б) идентификация на емисията: номер (ISIN), дата, валута, лихвен процент на емисията;
в) сума на придобитата част от емисията (по номинал);
г) чиста цена на придобиване на ценната книга за 100 единици номинал;
д) нетно изменение на наличността за периода;
е) начислени, но неполучени лихви след последното лихвено плащане;
3. дългови ценни книжа, емитирани от други емитенти:
а) идентификация на емисията: номер (ISIN), дата, валута, лихвен процент на емисията;
б) сума на придобитата част от емисията (по номинал);
в) чиста цена на придобиване на ценната книга за 100 единици номинал;
г) нетно изменение на наличността за периода;
д) начислени, но неполучени лихви след последното лихвено плащане.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "ISIN" е уникален международен код, идентифициращ емисия на ценни книжа, който се присвоява и регистрира от "Централен депозитар" - АД, в качеството му на национална номерираща агенция за ценни книжа за Република България.
2. "Нетно изменение на наличността за периода" е разликата в стойността на актива в края и началото на отчетния период.
3. "Чиста цена на придобиване" е цената на ценната книга, която не включва натрупаната лихва.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Решенията на общинските съвети по чл. 17, ал. 1, чл. 31, ал. 2 (за периода, в който е действал), чл. 40, ал. 4 и чл. 42 ЗОД, договора за избор на финансова институция или финансов посредник по чл. 41 от Закона за обществените поръчки, решенията за поемане на дълг преди влизане в сила на ЗОД и удостоверението за регистрирана емисия на ценни книжа, издадено от "Централен депозитар" - АД, се добавят към електронния регистър като прикачен файл.


§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 55, ал. 2 ЗОД.


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2008 г.) Министърът на финансите издава указания по прилагането на тази наредба.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти