Logo Вторник, 1 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО, СТРУКТУРАТА, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДВИДЕНА В ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА, НА ИНСТИТУЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 71 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 13.09.2011 Г.)

В сила от 01.01.2007 г.
Приета с ПМС № 332 от 11.12.2006 г.

Обн. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.20 от 26 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.71 от 13 Септември 2011г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2016г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2011 г., в сила от 13.09.2011 г.) С наредбата се уреждат съдържанието, структурата, условията и редът за предоставяне на информацията, предвидена в правото на Европейския съюз в областта на енергетиката, на компетентните институции на Европейския съюз.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2011 г., в сила от 13.09.2011 г.) Целта на наредбата е да създаде предпоставки за надлежно и своевременно предоставяне на информацията, предвидена в правото на Европейския съюз в областта на енергетиката, на компетентните институции на Европейския съюз.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2011 г., в сила от 13.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Информацията, предвидена в регламенти, решения и други актове на Европейския съюз, които не подлежат на въвеждане в националното законодателство, се предоставя на компетентните институции на Европейския съюз в съответствие с чл. 4, ал. 2, т. 18б и чл. 21, ал. 1, т. 19а от Закона за енергетиката по компетентност съответно от министъра на енергетиката и/или от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по силата на тези актове и с указаните в тях съдържание, структура, условия и ред за предоставяне.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 71 от 2011 г., в сила от 13.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Информацията, предвидена в директиви, решения и други актове на Европейския съюз, които подлежат на транспониране в националното законодателство, се предоставя на компетентните институции на Европейския съюз в съответствие с чл. 4, ал. 2, т. 18а и чл. 21, ал. 1, т. 19а от Закона за енергетиката и чл. 4, ал. 2, т. 10 от Закона за енергията от възобновяеми източници по компетентност от министъра на енергетиката и/или от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране в съответствие с предвидените в наредбата съдържание, структура, условия и ред за предоставяне.
(3) Информацията, предвидена в регламенти, подлежащи на въвеждане в националното законодателство, се предоставя по реда на ал. 2.

Глава втора.
ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЯНА ОТ МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА И/ИЛИ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 5 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 19.01.2016 Г.)

Глава втора.
ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЯНА ОТ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА И/ИЛИ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г.)

Раздел I.
Информация, предоставяна от министъра на енергетиката в съответствие с чл. 4, ал. 2, т. 18б от Закона за енергетиката (Загл. изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.)

Раздел I.
Информация, предоставяна от министъра на икономиката, енергетиката и туризма в съответствие с чл. 4, ал. 2, т. 18б от Закона за енергетиката (Загл. изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.)


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Министърът на енергетиката уведомява Европейската комисия и заинтересуваните страни - членки на Европейския съюз, за взетите от него решения за въвеждане на ограничителен режим за снабдяване с електрическа енергия или природен газ по реда на глава седма от Закона за енергетиката.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Министърът на енергетиката информира на всеки 3 месеца Европейската комисия за вноса на електрическа енергия от държави, които не са членки на Европейския съюз.


Чл. 6. (1) (Доп. - ДВ, бр. 20 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Министърът на енергетиката на всеки 4 години представя на Европейската комисия доклад с резултатите от анализа и оценката на националния потенциал за високоефективно комбинирано производство на енергия и постигнатия напредък от увеличаване дела на високоефективното комбинирано производство в брутното потребление на електрическа енергия, изготвени в съответствие с чл. 4, ал. 2, т. 11 от Закона за енергетиката.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2008 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Министърът на енергетиката публикува на страницата на Министерството на енергетиката в интернет изготвените доклади по чл. 4, ал. 2, т. 10 от Закона за енергетиката и ги предоставя ежегодно до 27 октомври на Европейската комисия.


Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Дължимата информация по чл. 1, 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 2964/95 на Съвета относно въвеждането на регистриране на вноса и доставките на суров нефт в Общността се предоставя от задължените съгласно чл. 1 от регламента лица ежемесечно до 20-о число на министъра на енергетиката.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя със съдържанието и във формата съгласно приложение № 1 и при условията на чл. 4 от Регламент (ЕО) № 2964/95 на Съвета.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Министърът на енергетиката предоставя на Европейската комисия информацията по ал. 1 по съответния ред и в сроковете, посочени в Регламент (ЕО) № 2964/95 на Съвета.


Чл. 6б. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Производителите, вносителите, лицата, осъществяващи доставки от държави - членки на Европейския съюз, преработвателите и търговците на нефт и нефтопродукти предоставят на министъра на енергетиката дължимата информация съгласно Решение № 1999/280/ЕО на Съвета относно процедура на Общността за информиране и консултиране за доставните цени на суровия нефт и потребителски цени на нефтопродуктите и Решение № 1999/566/ЕО на Съвета за прилагане на Решение 1999/280/ЕО на Съвета в указания в решенията табличен формат и при спазване на указанията за попълване на таблиците.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя ежемесечно до 20-о число на съответния месец с изключение на информацията за потребителските цени на нефтопродуктите, без мита и такси, които са в сила всеки понеделник, която се предоставя всеки понеделник в срок до 14,00 ч.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Министърът на енергетиката предоставя на Европейската комисия информацията по ал. 1 по съответния ред и в сроковете, посочени в решенията по ал. 1.


Чл. 6в. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 71 от 2011 г., в сила от 13.09.2011 г.)


Чл. 6г. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Плановете за действие по енергийна ефективност по чл. 11в от Закона за енергийната ефективност във връзка с § 24, ал. 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност се предоставят на Европейската комисия от министъра на енергетиката в следните срокове:
1. вторият план - 30 юни 2011 г.;
2. третият план - 30 юни 2014 г.

Раздел II.
Информация, предоставяна от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране в съответствие с чл. 21, ал. 1, т. 19а от Закона за енергетиката


Чл. 7. (1) Държавната комисия за енергийно и водно регулиране представя на Европейската комисия до 2010 г. ежегодно до 31 юли в съответствие с действащите правила за защита на конкуренцията доклад относно пазарното влияние и действията на участниците на пазара на електроенергия и на природен газ, които могат да доведат до предотвратяване, ограничаване или нарушаване конкуренцията на тези пазари.
(2) Докладът по ал. 1 се изготвя и въз основа на:
1. промяната във формите на собственост на енергийните предприятия;
2. мерките, предприети на национално ниво, за осигуряване на достъп до пазара на електроенергия и природен газ на достатъчен брой участници;
3. мерките, предприети за увеличаване на междусистемните връзки в енергийния сектор;
4. други мерки, предприети за създаване и развитие на конкурентен енергиен пазар.
(3) Държавната комисия за енергийно и водно регулиране предоставя на Европейската комисия доклада по ал. 1 на всеки две години считано от 2010 г.

Раздел III.
Информация, предоставяна съвместно от министъра на енергетиката и Държавната комисия за енергийно и водно регулиране в съответствие с чл. 4, ал. 2, т. 18б и чл. 21, ал. 1, т. 19а от Закона за енергетиката (Загл. изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.)

Раздел III.
Информация, предоставяна съвместно от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Държавната комисия за енергийно и водно регулиране в съответствие с чл. 4, ал. 2, т. 18б и чл. 21, ал. 1, т. 19а от Закона за енергетиката (Загл. изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.)


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Министърът на енергетиката и Държавната комисия за енергийно и водно регулиране съвместно представят на Европейската комисия доклад, съдържащ предвидените и предприетите мерки и резултатите от наблюдението върху сигурността на снабдяването, публикувани в бюлетина по чл. 4, ал. 2, т. 17 от Закона за енергетиката и на страницата на Министерството на енергетиката в интернет, в съответствие с чл. 8, ал. 6 от Закона за енергетиката.
(2) Докладът по ал. 1 в частта му относно газоснабдяването се представя ежегодно до 31 юли и съдържа информация относно:
1. конкурентния ефект от мерките, предприети за обезпечаване сигурността на снабдяването, върху участниците на пазара на природен газ;
2. нивата на капацитета за съхраняване на природен газ;
3. обхвата и срока на дългосрочните договори за доставки на природен газ, сключени от дружества, учредени и регистрирани по Търговския закон, при спазване поверителността на информацията, която е търговска тайна;
4. степента на ликвидност на пазара на природен газ;
5. регулаторната рамка, която осигурява адекватни стимули за нови инвестиции в проучвания, добив, съхраняване, пренос и разпределение на природен газ, терминали за регазификация и съхраняване на втечнен природен газ;
6. капацитета на добив от газохранилищата;
7. нивото на междусистемни връзки на националната газотранспортна система.
(3) Докладът по ал. 1 в частта му относно електроенергетиката се представя на всеки две години до 31 юли и съдържа информация относно възможностите на електроенергийната система за снабдяване на текущите и бъдещите потребности от електрическа енергия, включително:
1. оперативната сигурност на мрежите;
2. прогнозния баланс между търсене и предлагане за следващия период от 5 години;
3. предвижданията за състоянието на сигурността на снабдяването за периода от 5 до 15 години считано от датата на изготвяне на доклада;
4. намеренията за осъществяване на инвестиции в трансграничен междусистемен капацитет от оператора на електроенергийната система за следващите 5 или повече календарни години.
(4) Частта от доклада по ал. 3, т. 4 се подготвя при отчитане на:
1. принципите за управление на натоварванията, посочени в Регламент 1228/2003/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия;
2. съществуващите и планираните за изграждане преносни електропроводи;
3. очакваните тенденции в производството, снабдяването, трансграничните обмени и потребление, позволяващи предприемане на мерки за управление на потреблението;
4. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2008 г.) националните, регионалните и общоевропейските цели за устойчиво развитие, включително проектите, които са регламентирани в Решение № 1364/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г., установяващо насоки относно Трансевропейските енергийни мрежи, отменящо Решение 1229/2003 г.

Раздел IV.
Информация, предоставяна от министъра на енергетиката в съответствие с чл. 4, ал. 2, т. 10 от Закона за енергията от възобновяеми източници (Нов - ДВ, бр. 71 от 2011 г., в сила от 13.09.2011 г., загл. изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.)

Раздел IV.
Информация, предоставяна от министъра на икономиката, енергетиката и туризма в съответствие с чл. 4, ал. 2, т. 10 от Закона за енергията от възобновяеми източници (Нов - ДВ, бр. 71 от 2011 г., в сила от 13.09.2011 г.)


Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 71 от 2011 г., в сила от 13.09.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Министърът на енергетиката нотифицира на Европейската комисия актуализирания Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ) до 30 юни на годината на приемане на актуализиран план съгласно чл. 12, ал. 5 - 7 от Закона за енергията от възобновяеми източници.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Министърът на енергетиката до 28 февруари на годината, следваща съответен двугодишен период по чл. 12, ал. 4 от Закона за енергията от възобновяеми източници, уведомява Европейската комисия при отчетено намаляване дела на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия спрямо индикативната крива за съответния двугодишен период и за предприети текущи и планирани бъдещи мерки за привеждане в съответствие в разумен срок.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Министърът на енергетиката уведомява Европейската комисия за коригиране дела на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия през 2020 г. възможно най-бързо след настъпването и/или узнаването на обстоятелства, представляващи непреодолима сила, когато изпълнението на задължителната национална цел на Република България стане невъзможно поради такава непреодолима сила.


Чл. 8б. (Нов - ДВ, бр. 71 от 2011 г., в сила от 13.09.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Министърът на енергетиката на всеки две години до 31 декември 2021 г. представя на Европейската комисия доклад за изпълнението на НПДЕВИ.
(2) Докладът по ал. 1 обхваща период от две календарни години преди годината на изготвяне и съдържа информацията съгласно чл. 13, ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Министърът на енергетиката едновременно с представянето на доклада по ал. 1 може да отправи искане до Европейската комисия данните по чл. 13, ал. 2, т. 14 - 16 от Закона за енергията от възобновяеми източници да не бъдат оповестявани.


Чл. 8в. (Нов - ДВ, бр. 71 от 2011 г., в сила от 13.09.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Министърът на енергетиката нотифицира на Европейската комисия сключени с други държави - членки на Европейския съюз, договори за статистически прехвърляния.
(2) Нотификацията по ал. 1 се извършва за всяка година, в която договорът има действие, до 31 март на съответната следваща година.
(3) Нотификацията по ал. 1 включва информация за количеството и цената на енергията - предмет на статистическото прехвърляне.


Чл. 8г. (Нов - ДВ, бр. 71 от 2011 г., в сила от 13.09.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Министърът на енергетиката изпраща на Европейската комисия нотификация в случаите на участие на Република България в съвместен проект съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници за дела или количеството на енергията от възобновяеми източници, произведена на територията на Република България, който дял или количество се разглежда като част от общата национална цел на друга/и държава/и - членка/и на Европейския съюз.
(2) Нотификацията по ал. 1 съдържа информация за:
1. планирания енергиен обект за производство на енергия от възобновяеми източници, който ще бъде въведен в експлоатация или реконструиран чрез увеличаване на мощността;
2. дела или количеството на произведена от този енергиен обект енергия от възобновяеми източници, който дял или количество следва да се разглежда като част от общата национална цел на друга държава - членка на Европейския съюз;
3. държавата - членка на Европейския съюз, в полза на която се прави нотификацията;
4. периода в цели календарни години, през който произведената от този енергиен обект енергия от възобновяеми източници се разглежда като част от общата национална цел на друга държава - членка на Европейския съюз.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Министърът на енергетиката до 31 март на всяка година, включена в периода по ал. 2, т. 4, изпраща уведомление до Европейската комисия и до държавата - членка на Европейския съюз, в полза на която е направена нотификацията.
(4) Уведомлението по ал. 3 съдържа информация за:
1. общото количество енергия от възобновяеми източници, произведена през предходната календарна година от енергийния обект, за който се отнася нотификацията по ал. 1;
2. общото количество енергия от възобновяеми източници, произведена през предходната календарна година от този енергиен обект, което количество се разглежда като част от общата национална цел на друга държава - членка на Европейския съюз, в съответствие с условията на нотификацията.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Министърът на енергетиката може да оттегли, измени или допълни нотификация по ал. 1 - 4 само след предварителното съгласие на държавата - членка на Европейския съюз, в полза на която тя е направена.


Чл. 8д. (Нов - ДВ, бр. 71 от 2011 г., в сила от 13.09.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Министърът на енергетиката изпраща на Европейската комисия нотификация в случаите на участие на Република България в съвместен проект съгласно чл. 15, ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници, когато определен дял или количество енергия от възобновяеми източници, произведена на територията на трета държава, следва да се разглежда като част от общата национална цел на Република България.
(2) В случаите по ал. 1 се нотифицират:
1. делът или количеството на електрическата енергия от възобновяеми източници, който дял или количество се разглежда като част от общата национална цел на Република България, когато в съвместния проект не участва друга държава - членка на Европейския съюз, или
2. разпределянето на дела или количеството на електрическата енергия от възобновяеми източници, който дял или количество се разглежда като част от общата национална цел на Република България, когато в съвместния проект участват и други държави - членки на Европейския съюз.
(3) Делът или количеството по ал. 2, т. 1 и 2 не може да надвишава дела, съответно количеството на електрическата енергия от възобновяеми източници, което е потребено в Европейския съюз съгласно чл. 15, ал. 3 от Закона за енергията от възобновяеми източници.
(4) Нотификацията по ал. 1 съдържа информация за:
1. въведения в експлоатация или реконструирания чрез увеличаване на мощността енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници;
2. дела или количеството на произведената от този енергиен обект електрическа енергия от възобновяеми източници, който дял или количество следва да се разглежда като част от общата национална цел на Република България;
3. съответните финансови договорености - при спазване на изискванията за поверителност;
4. периода в цели календарни години, през който произведената от този енергиен обект електрическа енергия от възобновяеми източници се разглежда като част от общата национална цел на Република България.
(5) В нотификацията по ал. 4 се включва информация за дела или количеството на произведената електрическа енергия от възобновяеми източници от енергийния обект на територията на трета държава, който дял или количество се използват за вътрешни цели на тази трета държава, като към нотификацията се прилага писмено потвърждение на информацията по ал. 4, т. 2 - 4 от страна на третата държава.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) При наличие на нотификация по ал. 1 министърът на енергетиката до 31 март на всяка година, включена в периода по ал. 4, т. 4, изпраща уведомление до Европейската комисия и до третата държава, която е потвърдила проекта в съответствие с ал. 5.
(7) Уведомлението по ал. 6 съдържа:
1. информация за общото количество електрическа енергия от възобновяеми източници, произведена през предходната календарна година от енергийния обект, за който се отнася нотификацията по ал. 4;
2. информация за общото количество електрическа енергия от възобновяеми източници, произведена през предходната календарна година от този енергиен обект, което количество се разглежда като част от общата национална цел на Република България в съответствие с условията на нотификацията;
3. доказателства за изпълнение на условията по чл. 15, ал. 2 и 3 от Закона за енергията от възобновяеми източници.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Министърът на енергетиката може да оттегли, измени или допълни нотификация по ал. 1 - 7 само след предварителното съгласие на третата държава, участваща в съвместния проект.


Чл. 8е. (Нов - ДВ, бр. 71 от 2011 г., в сила от 13.09.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Министърът на енергетиката изпраща на Европейската комисия нотификация в случаите на сключване на споразумение за съвместна схема за подпомагане използването на енергия от възобновяеми източници между Република България и държави - членки на Европейския съюз.
(2) Нотификацията по ал. 1 съдържа определеното в споразумението правило за разпределение на количествата енергия между участващите държави.
(3) Правилото за разпределение се нотифицира до 31 март на годината, следваща годината, в която правилото поражда действие.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) При наличие на нотификация по ал. 1 министърът на енергетиката ежегодно до 31 март на годината, следваща годината, в която се прилага споразумението за съвместна схема, изпраща уведомление до Европейската комисия.
(5) Уведомлението по ал. 4 съдържа информация относно общото количество енергия, произведено през годината, за което количество ще се прилага правилото за разпределение.

Глава трета.
ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В "ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК" НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


Чл. 9. Решението на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за обявяване на конкурс по чл. 28, ал. 5 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, приета с Постановление № 124 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2004 г.; изм., бр. 78 от 2005 г.), се публикува в "Официален вестник" на Европейския съюз поне 6 месеца преди крайния срок за представяне на оферти.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 71 от 2011 г., в сила от 13.09.2011 г.) С наредбата се въвеждат разпоредбите на Директива 2003/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и отменяща Директива 96/92/ЕО (ОВ L, бр. 176 от 15.07.2003 г.; изменена с Директива 2004/85/ЕО на Съвета от 28 юни 2004 г. за изменение на Директива 2003/54/ЕО по отношение на прилагането на някои разпоредби за Естония - публикувана в ОВ L, бр. 236 от 07.07.2004 г., и ОВ L, бр. 142 от 30.05.2006 г., изменена с Директива 2008/3/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. за изменение на Директива 2003/54/ЕО по отношение на прилагането на някои разпоредби спрямо Естония - ОВ L, бр. 17 от 22.01.2008 г.); Директива 2003/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и отменяне на Директива 98/30/ЕО (OВ L, бр. 176 от 15.07.2003 г.); Директива 2004/67/ЕО на Съвета относно мерките за гарантиране сигурността на снабдяването с природен газ (OВ L, бр. 127 от 29.10.2004 г.); Директива 2005/89/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за гарантиране сигурност на доставките на електрическа енергия и инфраструктурните инвестиции (ОВ L, бр. 33 от 04.02.2006 г.); Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно насърчаване на комбинираното производство на енергия, основаващо се на търсенето на полезна топлоенергия във вътрешния енергиен пазар и за изменение на Директива 92/42/ЕИО (ОВ L, бр. 52 от 21.02.2004 г.); Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги и отмяна на Директива 93/76/ЕИО на Съвета" (ОВ L, бр. 114 от 27.04.2006 г.); Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (ОВ, L 140/16 от 05.06.2009 г.).


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 71 от 2011 г., в сила от 13.09.2011 г.) Разпоредбите на чл. 8а - , които се отнасят за държавите - членки на Европейския съюз, се прилагат и за държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (Предишен § 1 - ДВ, бр. 20 от 2008 г.) Държавната комисия за енергийно и водно регулиране изготвя, публикува на страницата си в интернет и представя на Европейската комисия до 31 март 2007 г. доклад, съдържащ оценка на действащия лицензионен режим по Закона за енергетиката в частта за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, и съгласувано с министъра на околната среда и водите - действащия разрешителен режим по Закона за водите в частта за производство на електрическа енергия от водна енергия, при отчитане на:
1. ограничаване административното регулиране на производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници;
2. предприетите мерки за облекчаване, опростяване и ускоряване на административните процедури и за подобряване на координацията между отделните административни органи;
3. осигуряване на обективни, прозрачни и недискриминационни правила;
4. особеностите на различните технологии за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници;
5. определяне на органи, които да посредничат при спорове между органите, издаващи разрешения/лицензии, и кандидатите за разрешения/лицензии;
6. облекчаване на достъпа до мрежите за пренос и разпределение на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници.


§ 3. (Предишен § 2 - ДВ, бр. 20 от 2008 г.) Държавната комисия за енергийно и водно регулиране изготвя, публикува на страницата си в интернет и представя на Европейската комисия до 21 февруари 2007 г. доклад, съдържащ оценка на действащия лицензионен режим по Закона за енергетиката в частта му, приложима към производството на електрическа енергия по комбиниран начин, от гледна точка на:
1. доколко проектирането на мощностите за производство на електрическа енергия по комбиниран начин съответства на икономически обоснованото търсене на топлоснабдяване и доколко се избягва производството на повече топлинна енергия от полезната топлинна енергия;
2. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2008 г.) ограничаване административното регулиране на производството на електрическа енергия по комбиниран начин;
3. предприетите мерки за облекчаване, опростяване и ускоряване на административните процедури и за подобряване на координацията между отделните административни органи;
4. осигуряване на обективни, прозрачни и недискриминационни правила;
5. отчитане особеностите на различните технологии за производство на електрическа енергия по комбиниран начин;
6. определяне на органи, които да посредничат при спорове между органите, издаващи разрешения/лицензии, и кандидатите за разрешения/лицензии.


§ 4. (Предишен § 3 - ДВ, бр. 20 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2011 г., в сила от 13.09.2011 г.) Министърът на икономиката и енергетиката и Държавната комисия за енергийно и водно регулиране до 31 март 2007 г. предоставят съвместно на Европейската комисия информация относно предприетите мерки за изпълнение на задълженията към обществото по глава шеста от Закона за енергетиката, свързани със защита на потребителите и опазване на околната среда, и за възможния ефект на тези задължения върху конкуренцията на националния пазар и на вътрешния енергиен пазар на Европейския съюз.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2011 г., в сила от 13.09.2011 г.) По реда на ал. 1 се предоставя и информация за настъпилите промени в мерките за изпълнение на задълженията към обществото по глава шеста от Закона за енергетиката, свързани със защита на потребителите и опазване на околната среда, и за възможния ефект на тези задължения върху конкуренцията на националния пазар и на вътрешния енергиен пазар на Европейския съюз.


§ 5. (Предишен § 4 - ДВ, бр. 20 от 2008 г.) Крайният срок за предоставяне на първата информация по чл. 5 на Европейската комисия е 31 март 2007 г.


§ 6. (Предишен § 5 - ДВ, бр. 20 от 2008 г.) Първият доклад по чл. 6, ал. 1 се представя на Европейската комисия до 21 февруари 2007 г.


§ 7. (Предишен § 6 - ДВ, бр. 20 от 2008 г.) Първите доклади по чл. 7 и чл. 8, ал. 2 и 3 се представят на Европейската комисия до 31 юли 2007 г.


§ 8. (Предишен § 7 - ДВ, бр. 20 от 2008 г.) Наредбата се издава на основание чл. 9, ал. 4 от Закона за енергетиката.


§ 9. (Предишен § 8 - ДВ, бр. 20 от 2008 г.) Наредбата влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.


§ 10. (Предишен § 9 - ДВ, бр. 20 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на енергетиката и на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)

§ 76. В Наредбата относно съдържанието, структурата, условията и реда за предоставяне на информацията, предвидена в правото на Европейските общности в областта на енергетиката, на институции на Европейските общности, приета с Постановление № 332 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2007 г. и бр. 20 от 2008 г.), се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Навсякъде в текста думите "министъра на икономиката и енергетиката" се заменят с "министъра на икономиката, енергетиката и туризма" и думите "министърът на икономиката и енергетиката" се заменят с "министърът на икономиката, енергетиката и туризма".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО, СТРУКТУРАТА, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДВИДЕНА В ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА, НА ИНСТИТУЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 13.09.2011 Г.)

§ 5. (1) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма представя на Европейската комисия първия доклад за изпълнението на НПДЕВИ до 31 декември 2011 г.
(2) Докладът по ал. 1 съдържа информацията съгласно § 5, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за енергията от възобновяеми източници.


§ 6. Навсякъде в наредбата, включително в наименованието, думите "Европейските общности" се заменят с "Европейския съюз".


§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 7 ЯНУАРИ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИННИТЕ ОТПАДЪЦИ


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 19.01.2016 Г.)

§ 5. В Наредбата относно съдържанието, структурата, условията и реда за предоставяне на информацията, предвидена в правото на Европейския съюз в областта на енергетиката, на институции на Европейския съюз, приета с Постановление № 332 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2007 г., бр. 20 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г. и бр. 71 от 2011 г.), навсякъде думите "Министерството на икономиката, енергетиката и туризма", "министърът на икономиката, енергетиката и туризма" и "министъра на икономиката, енергетиката и туризма" се заменят съответно с "Министерството на енергетиката", "министърът на енергетиката" и "министъра на енергетиката".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 12. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 6а

(Ново - ДВ, бр. 57 от 2007 г.)


РЕГИСТРАЦИЯ НА ВНОС И ДОСТАВКИ НА НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ В ОБЩНОСТТА
 
България  
Период: .............................................................................................................
     
  Страна на Вид на нефта/ Плътност Брой на Плътност % Обем Обща CIF цена
  произход нефтопродуктите в API предприятията в API сяра (1000 Brl) стойност ($/Brl)
      единици   единици     ($ 1000)  
БЛИЗЪК Абу Даби Мурбан 39.8            
ИЗТОК   Ум шаиф 37.5            
    Горен закум 34            
    Долен закум 40            
    Друг от Абу Даби -            
  Дубай Дубайски 31-32            
  Шарджа   -            
  Иран Ирански лек 34            
    Ирански тежък 31            
    Друг от Иран -            
  Ирак Басра лек 34            
    Киркук 36            
    Друг от Иран -            
  Кувейт Кувейтски бленд 30-31            
  Неутрална зона добив от морски 28-33            
    платформи/офшорен              
    (Khafji/Hout)              
    добив от платформи 23-25            
    на сушата/офшорен              
  Оман Оман 34            
  Катар Катар морски 36            
    Катар сухоземен 41            
  Саудитска Арабия Арабски лек 33-34            
    Арабски среден 30-32            
    Арабски тежък 27-28            
    Бери (много лек) 37-38            
    Друг от Саудитска Арабия -            
  Сирия Сирийски лек 36            
    Суеди 24            
  Йемен Мариб лек 40            
    Мазила бленд 30-31            
    Друг от Йемен -            
  Други от Близкия Изток   -            
АФРИКА Алжир Сахарски бленд 44            
    Друг от Алжир -            
  Ангола Кабинда 32            
    Друг от Ангола -            
  Камерун   32            
  Конго   -            
  Египет Среден/лек (30-40°) -            
    Тежък (<30°) -            
  Габон Раби/Раби кунга 34            
    Друг от Габон -            
  Либия Лек (>40°) -            
    Среден (30-40°) -            
    Тежък (<30°) -            
  Нигерия Среден (<33°) -            
    Лек (33-45°) -            
    Кондензиран (>45°) -            
  Тунис   -            
  Заир   -            
  Други от Африка   -            
АЗИЯ Бруней Сериа лек 36            
    Шампион 25            
  Китай Дакинг (Тачинг) 33            
    Шенгли 24            
    Друг от Китай -            
  Индонезия Минас 34            
    Цинта 33            
    Хандил 33            
    Дури 20            
    Арун кондензиран 54            
    Друг от Индонезия -            
  Малайзия Тапис 44            
    Лабуан 33            
    Друг от Малайзия -            
  Виетнам Бач хо 38.6            
    Друг от Виетнам -            
  Други от Азия   -            
АВСТРАЛИЯ Австралия Гипсланд 45            
    Друг от Австралия -            
  Папуа Нова Гвинея   -            
бивш СССР Русия Уралски 31-32.5            
    Друг от Русия -            
  Азербайджан   -            
  Казахстан   -            
  Украйна   -            
  Други от   -            
  бившия СССР                
ЕВРОПА Дания   33-34.5            
  Норвегия Статфорд 37.5-38            
    Гълфакс 29.3-29.8            
    Осеберг 34            
    Екофиск 43.4            
    Друг от Норвегия -            
  Великобритания Брент бленд 37-38            
    Фортис 39-40            
    Флота 34.7            
    Друг от -            
    Великобритания              
  Други от Европа   -            
АМЕРИКА Канада Лайт суит (>30° API) -            
    Тежък (<30° API) -            
  САЩ Аляска -            
    Друг от САЩ -            
  Аржентина   -            
  Бразилия   -            
  Колумбия Кано лимон 30            
    Друг от Колумбия -            
  Еквадор Ориент 28-29            
    Друг от Еквадор -            
  Мексико Мая 22.2            
    Истхмус 34.8            
    Олмека 39.8            
  Перу   -            
  Венецуела Лек (>30° -            
    Среден (22-30° -            
    Тежък (17-22°) -            
    Много тежък (<17°) -            
  Други от Латинска Америка   -            
  Друг суров петрол   -            
  ОБЩО                
  СУМА                
  СРЕДНИ                
  ДАННИ                
                   


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти