Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ОТ 2006 Г.

Приет с ПМС № 323 от 06.12.2006 г.

Обн. ДВ. бр.101 от 15 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., отм. ДВ. бр.26 от 30 Март 2021г.


Отменен с § 1, т. 5 от заключителните разпоредби на Постановление № 111 от 26 март 2021 г. за приемане на Наредба за изискванията към бързо замразените храни - ДВ, бр. 26 от 30 март 2021 г., в сила от 14.04.2021 г.

Чл. 1. (1) С правилника се уреждат организацията и дейността на Националния съвет по безопасност на храните към Министерския съвет, наричан по-нататък "съвета".
(2) Съветът е орган за координиране на държавната политика по безопасността на храните и изпълнение на функциите по управление на риска.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) В състава на Националния съвет по безопасност на храните се включват по един заместник-министър на здравеопазването, на земеделието и храните и на икономиката, енергетиката и туризма, председателят на Българската асоциация хранителна и питейна индустрия и един представител на сдруженията за защита на потребителите. Поименният състав на съвета се определя с решение на Министерския съвет.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Заместник-министрите на здравеопазването, на земеделието и храните и на икономиката, енергетиката и туризма, които участват в състава на съвета, се определят по предложение на съответния министър.
(2) Представителят на сдруженията за защита на потребителите се определя по предложение на представителните сдружения на потребителите по чл. 170 от Закона за защита на потребителите.


Чл. 4. (1) Председатели на Националния съвет по безопасност на храните са заместник-министърът на здравеопазването и заместник-министърът на земеделието и храните.
(2) Председателите ръководят Националния съвет по безопасност на храните на ротационен принцип за срок 6 месеца.


Чл. 5. (1) Съветът се подпомага в дейността си от експерти, определени от съответните ведомства и организации по чл. 2.
(2) Съветът може да изисква становища от експертния съвет по чл. 36а, ал. 1 от Закона за храните.


Чл. 6. Министърът на здравеопазването и министърът на земеделието и храните определят по един служител от Министерството на здравеопазването и от Министерството на земеделието и храните, които изпълняват функциите на секретари на съвета.


Чл. 7. (1) Редовните заседания на съвета се провеждат най-малко веднъж на два месеца по предварително установен график, приет на заседание на съвета.
(2) Извънредно заседание може да бъде свикано по искане на всеки от членовете на съвета.
(3) Заседанията се свикват от председателя на съвета.
(4) Членовете на съвета се уведомяват за дневния ред, датата и часа на заседанието най-малко 5 дни преди провеждането му. В същия срок им се предоставят и всички материали по дневния ред.
(5) По изключение на заседанията на съвета могат да се внасят допълнителни материали и да се разглеждат въпроси, които не са включени в дневния ред, когато това е наложително.


Чл. 8. (1) Членовете на съвета участват в заседанията лично.
(2) Всеки от членовете на съвета, в случай че е възпрепятстван да присъства на заседание, може да изрази писмено становището си по материалите от дневния ред. Становището се прилага към протокола от заседанието.
(3) За участие в отделни заседания по решение на съвета могат да бъдат поканени представители на държавни органи, на неправителствени организации и други лица за даване на становища и информация по конкретни въпроси.
(4) Лицата по ал. 3 участват в заседанията без право на глас.


Чл. 9. (1) Заседанията на съвета се считат за редовни, ако в тях участват най-малко трима от членовете му. При липса на кворум се насрочва ново заседание.
(2) Заседанията на съвета се ръководят от председателя, а в негово отсъствие - от друг член на съвета, определен от председателя.
(3) Националният съвет по безопасност на храните взема решения с единодушие. В случай че по даден въпрос не се постигне единодушие, въпросът се разглежда на следващо заседание на съвета и в този случай съветът взема решение с обикновено мнозинство.
(4) При необходимост съветът може да взема решенията си неприсъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове.


Чл. 10. (1) За всяко заседание секретарят на съвета води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове на съвета.
(2) Към протоколите с приетите решения се прилагат и документите, обсъдени на заседанието на съвета.
(3) Протоколите и внесените за обсъждане материали по дневния ред и останалата документация, свързана с дейността на Националния съвет по безопасност на храните, се съхраняват от секретаря на съвета.
(4) В срок 5 дни след провеждане на всяко заседание копие от протокола и приложените към него документи се изпращат от секретаря на всеки член на съвета.


Чл. 11. (1) За проучване и решаване на отделни проблеми по решение на съвета могат да се създават временно действащи комисии и работни групи, които подготвят материалите за обсъждане.
(2) Материалите по ал. 1 се представят на секретаря най-късно 10 дни преди заседанието, на което ще се обсъждат, или в срок, определен по решение на съвета.


Чл. 12. Председателите на съвета представят в Министерския съвет ежегоден доклад за работата на съвета.


Чл. 13. Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и храните осигуряват материално-технически дейността на съвета.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 34, ал. 4 и чл. 36, ал. 1 от Закона за храните.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)

§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти