Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И ДЕЛАТА НА ТЪРГОВЦИТЕ ПО СЛУЖЕБЕН ПЪТ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 104 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 27.12.2011 Г.)

В сила от 01.07.2007 г.
Приета с ПМС № 304 от 14.11.2006 г.

Обн. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2011г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 27.12.2011 г.) С наредбата се уреждат редът и начинът на осъществяване на достъп до търговския регистър и делата на търговците по служебен път на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и на лицата, осъществяващи публични функции.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 27.12.2011 г.) Достъпът до търговския регистър и делата на търговците по служебен път е безплатен.

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 27.12.2011 г.) Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието, наричана по-нататък "агенцията", осъществява за органите и лицата по чл. 1, ал. 1 достъп до търговския регистър и регистриран достъп до делата на търговците по служебен път само за служебни цели в техните структури без право за предоставяне на информацията възмездно или безвъзмездно или прехвърляне на правата за служебен достъп по наредбата на трети лица.
(2) Осигуряването на достъп по наредбата се извършва при спазване изискванията на специалните закони за събиране, съхраняване, използване и разкриване на защитена от закона информация.
(3) Агенцията е първичен администратор на данни, събиращ, създаващ или изменящ за първи път установени със закон данни за вписваните в търговския регистър търговци или клонове на чуждестранни търговци.


Чл. 3. (1) Агенцията осигурява автоматизирано извършване на следните видове основни справки за вписани обстоятелства или обявени актове въз основа на информацията, съхранявана в търговския регистър:
1. справка по име, фирма или единен идентификационен код (ЕИК) на търговеца или клона на чуждестранен търговец;
2. справка по име, съответно фирма, или ЕИК на съдружник или едноличен собственик на капитала;
3. справка по име, съответно фирма, или ЕИК на член на органи на юридическо лице - търговец.
(2) При указване на ЕИК справка може да бъде направена за всяко вписано обстоятелство или обявен акт в партидата на съответния търговец, съответно клон на чуждестранен търговец, и на неговите праводатели и правоприемници.


Чл. 4. Агенцията осигурява автоматизирано извършване на следните видове справки въз основа на информацията, съхранена в списъка на запазените фирми в търговския регистър:
1. справка по азбучен ред на всички вписани фирми;
2. справка по хронологичен ред на извършване запазването на фирма в търговския регистър или за определен период;
3. справка по правната форма на търговеца или клона на чуждестранен търговец.


Чл. 5. Когато органите и лицата по чл. 1, ал. 1 са заявили това, агенцията осъществява:
1. автоматизирано подаване на информация за вписвания, заличавания и обявявания в базата данни по чл. 2 от Закона за търговския регистър;
2. автоматизирано подаване на информация за вписани обстоятелства, заличени вписвания и обявени актове по фирменото дело на посочен търговец или клон на чуждестранен търговец.


Чл. 6. Когато закон предвижда специални правомощия на определени органи за достъп до информация, съхранена в търговския регистър, агенцията може да осъществява предоставяне на специализирани справки чрез интерфейси, определени съгласувано със съответния орган.

Раздел II.
Ред и начин за осъществяване на достъп до търговския регистър и делата на търговците (Загл. доп. - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 27.12.2011 г.)


Чл. 7. Достъпът до търговския регистър по служебен път се осъществява в съответствие с установените правила за оперативна съвместимост и информационна сигурност за всички органи и лица по чл. 1, ал. 1 чрез формализираните описания на информационните обекти, интерфейсите и стандартите.


Чл. 8. Заявките за получаване на справки и предоставянето на данните се извършват автоматизирано по електронен път.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) Достъпът се осъществява чрез интерфейс, определен от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, чрез стандарти за пренос на информация, вписани в регистъра на стандартите към Държавната агенция по информационни технологии и съобщения.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) Органите и лицата по чл. 1 трябва да заявяват получаването на отдалечените справки до агенцията чрез подаване на стандартизирана заявка въз основа на технологичното й описание, вписано в регистъра на електронните услуги към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(2) Агенцията осъществява услугата в определения за вътрешни електронни услуги стандартизиран формат, вписан в регистъра на стандартите към Държавната агенция по информационни технологии и съобщения.
(3) Информацията по чл. 5 се подава във формата по ал. 2 освен в случаите по чл. 6.


Чл. 11. Технологичните, техническите и комуникационните средства в приемащата страна за ползване на достъпа и получаване на информацията по чл. 5 се осигуряват от приемащите органи и лица по чл. 1, ал. 1.


Чл. 12. Общото ръководство при осъществяването на достъпа до търговския регистър по служебен път се извършва от изпълнителния директор на агенцията и съответните органи или лица по чл. 1, ал. 1.

Раздел III.
Ред и начин за осъществяване на регистриран достъп до делата на търговците (Нов - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 27.12.2011 г.)


Чл. 13. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 27.12.2011 г.) (1) Агенцията осигурява достъп до делата на търговците на органите и лицата по чл. 1, ал. 1, регистрирани по реда на наредбата.
(2) Ръководителите на органите и лицата по чл. 1, ал. 1 определят:
1. служителите/лицата, които ще осъществяват достъп до делата на търговците;
2. регистраторите - служители, които ще регистрират лицата по т. 1.
(3) Ръководителите на органите и лицата по чл. 1, ал. 1 отправят до агенцията искане по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията, за предоставяне на права на определените от тях регистратори, съответно за тяхното преустановяване.
(4) Агенцията уведомява по електронен път регистраторите за предоставените им права.
(5) Регистраторите въвеждат индивидуализиращите данни на служителите/лицата по чл. 13, ал. 2, т. 1 и изпращат до агенцията по електронен път заявка за регистрацията им.
(6) Агенцията изпраща на регистрираните служители/лица по електронен път код за еднократно активиране на сертификат за регистриран достъп.
(7) Сертификатът за достъп до делата на търговците се получава на електронната страница на търговския регистър след въвеждане на кода по ал. 6.
(8) Достъпът на регистрираните служители/лица се преустановява от регистраторите при възникване на основания, определени от ръководителите на органите и лицата по чл. 1, ал. 1, чрез изпращане на заявка към информационната система на търговския регистър.
(9) Агенцията осигурява възможност за установяване на всеки осъществен достъп до делата на търговците.


Чл. 14. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 27.12.2011 г.) Ръководителите на органите и лицата по чл. 1, ал. 1 упражняват контрол върху дейностите по чл. 13, ал. 5 и 8 на регистраторите, както и върху дейността на служителите/лицата, получили достъп до делата на търговците.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Лица, осъществяващи публични функции" са лица или сдружения на юридически или физически лица, организационно обособени въз основа на закон, на които със закон е възложена публична функция за трайно задоволяване на обществени интереси от национално значение.
2. "Оперативна съвместимост" е способността на информационните системи да обработват, съхраняват и обменят електронни документи и данни помежду си, използвайки единни технологични стандарти и процеси.
3. "Информационна сигурност" е защитата на информацията от неправомерен или случаен достъп, използване, правене достояние на трети лица, промяна или унищожаване.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (1) До установяване на формализираните описания на информационните обекти, интерфейсите и стандартите за оперативна съвместимост, задължителни за цялата администрация, агенцията осъществява достъп по служебен път до търговския регистър чрез интерфейси и стандарти, установени съгласувано с ползващия орган и доколкото е налице технологична готовност на двете страни.
(2) След установяване на условията по ал. 1 изпълнителният директор на агенцията издава заповед за предоставяне на достъп до търговския регистър.


§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 12, ал. 3 от Закона за търговския регистър.


§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на влизане в сила на Закона за търговския регистър.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147 ОТ 23 ЮЛИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 30.07.2010 Г.)

§ 18. Навсякъде в Наредбата за реда и начина на осъществяване на достъп до търговския регистър по служебен път, приета с Постановление № 304 на Министерския съвет от 2006 г.(ДВ, бр. 95 от 2006 г.), думите "министъра на държавната администрация и административната реформа" се заменят с "министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147 ОТ 23 ЮЛИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 30.07.2010 Г.)

§ 29. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 361 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР ПО СЛУЖЕБЕН ПЪТ


(ОБН. - ДВ, БР. 104 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 27.12.2011 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти