Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 30 ОТ 10 НОЕМВРИ 2006 Г. ЗА УСТАНОВЯВАНЕТО НА ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ШУМА В ГРАЖДАНСКИТЕ ЛЕТИЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 55 ОТ 2018 Г.)

Издадена от министъра на транспорта

Обн. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 3 Юли 2018г.

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 1. (1) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Тази наредба се отнася за летищата за обществено ползване под 50 000 движения на граждански въздухоплавателни средства за една календарна година.
(2) (Предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) С тази наредба се определят:
1. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) експлоатационни ограничения за намаляване вредното въздействие на шума;
2. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) експлоатационните ограничения за защита от шума, съобразени с изискванията за равен достъп до пазара на въздушните превозвачи;
3. мерките за насърчаване развитието на летищната инфраструктура в съответствие с хармоничното развитие на околната среда;
4. мерките за намаляване на негативното шумово въздействие от въздухоплавателни средства на летища със специфични шумови проблеми;
5. оценката на шумовото въздействие на дадено летище с оглед предприемане на мерки за намаляването му.
6. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) За летища за обществено ползване с над 50 000 движения на граждански въздухоплавателни средства за една календарна година се прилага Регламент (ЕС) № 598/2014 от 16 април 2014 г. за определяне на правила и процедури за въвеждането на свързани с шума експлоатационни ограничения на летищата в Съюза в рамките на балансирания подход и за отмяна на Директива 2002/30/ЕО (ОВ, L 173, 12/06/2014, стр. 65 - 78).

Раздел II.
Компетентни органи

Чл. 2. (1) Министърът на транспорта чрез Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД "ГВА") осъществява контрол и координация върху:
1. въздухоплавателните средства относно шума, излъчван от тях в околната среда;
2. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) летищата за обществено ползване относно шума, излъчван в околната среда в резултат на тяхната дейност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" координира действията между летищните администрации и Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" (ДП "РВД") относно наложените експлоатационни ограничения за защита от шума в гражданските летища за обществено ползване.
(3) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Компетентен орган по Регламент (ЕС) № 598/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за определяне на правила и процедури за въвеждането на свързани с шума експлоатационни ограничения на летищата в Съюза в рамките на балансирания подход и за отмяна на Директива 2002/30/ЕО е Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация".
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Главният директор на ГД "ГВА" със заповед въвежда експлоатационните ограничения, свързани с шума, в гражданските летища за обществено ползване след провеждане на консултации със заинтересованите страни.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Заповедта по ал. 3 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел III.
Правила при въвеждането на експлоатационни ограничения за защита от шума на територията на летищата (Загл. изм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г.)

Раздел III.
Правила при въвеждането на оперативни ограничения за защита от шума на територията на летищата


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Експлоатационните ограничения за защита от шума на територията на гражданските летища за обществено ползване се разработват въз основа на:
1. балансиран подход като мярка за намаляване на шума на летищата, който включва и икономически стимули;
2. отчитане на възможните ползи, загуби и разходи от прилаганите мерки, съобразени със специфичните характеристики за дадено летище;
3. прилагане на изискванията, използвани при сертифициране на въздухоплавателно средство, определени в Приложение № 16 на Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване (ДВ, бр. 55 от 1994 г.).


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Експлоатационни ограничения за защита от шума на територията на летищата се разработват в съответствие с техническите, експлоатационните, икономическите и екологическите характеристики за съответното летище.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Ако за дадено летище е изготвена оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), тази оценка може да служи при налагане на експлоатационни ограничения за защита от шума на територията на летището.

Раздел IV.
Правила за въвеждане на експлоатационни ограничения на гранично съобразени въздухоплавателни средства (Загл. изм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г.)

Раздел IV.
Правила за въвеждане на оперативни ограничения на гранично съобразени въздухоплавателни средства


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Когато се въвеждат експлоатационни ограничения на гранично съобразени въздухоплавателни средства:
1. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) не се допуска извършване на полети от и до съответното летище с гранично съобразени въздухоплавателни средства, надвишаващи извършените за същия период на предходната година полети, 6 месеца след въвеждане на експлоатационни ограничения за шум; и
2. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) една година след налагане на експлоатационни ограничения за шум от всеки въздушен превозвач може да се изиска намаляване на извършваните от него полети с гранично съобразени въздухоплавателни средства от и до съответното летище с не повече от 20 %.

Раздел V.
Съществуващи оперативни ограничения (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г.)

Раздел V.
Съществуващи оперативни ограничения


Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г.)

Раздел VI.
Освобождаване от оперативни ограничения на гранично съобразени въздухоплавателни средства, регистрирани в развиващи се страни (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г.)

Раздел VI.
Освобождаване от оперативни ограничения на гранично съобразени въздухоплавателни средства, регистрирани в развиващи се страни


Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г.)

Раздел VII.
Освобождаване по изключение от експлоатационни ограничения на гранично съобразени въздухоплавателни средства (Загл. изм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г.)

Раздел VII.
Освобождаване по изключение от оперативни ограничения на гранично съобразени въздухоплавателни средства


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Гранично съобразени въздухоплавателни средства могат да бъдат освободени от експлоатационни ограничения за шум по изключение в следните случаи:
1. за единични полети поради причини, свързани с безопасността и сигурността на полета;
2. за извършване на технически прелитания.

Раздел VIII.
Предварително известяване


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" и съответната летищна администрация уведомяват заинтересованите страни за наложените експлоатационни ограничения за шум в следните срокове:
1. не по-късно от 6 месеца преди влизането в сила на мерките, предвидени в чл. 5, т. 1;
2. не по-късно от една година преди влизането в сила на мерките, предвидени в чл. 5, т. 2.
(2) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" уведомява държавите - членки на Европейския съюз, и Европейската комисия за всяко ново експлоатационно ограничение по тази наредба.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г.)
2. "Гранично съобразено въздухоплавателно средство" са граждански дозвукови реактивни самолети, които са сертифицирани съгласно изискванията в том 1 "Авиационен шум", част II, глава 3 на Приложение № 16 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване с обща разлика от не повече от 5EPNdB (Ефективно ниво на измервания шум в децибели), където общата разлика е цифрата, изразена в EPNdB, получена чрез събиране на отделните разлики (т.е. разликите между регистрираното шумово ниво и максимално позволеното шумово ниво) във всяка една от трите указани точки за измерване на шума, както е определено в том 1 "Авиационен шум", част II, глава 3 от Приложение № 16 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване.
3. "Граждански дозвукови реактивни самолети" са самолети с максимална излетна маса 34 000 kg или повече или способни да поместят повече от 19 пътнически седалки, с изключение на местата на екипажа.
4. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) "Експлоатационни ограничения" означава свързано с шума действие, с което се ограничава достъпът или се намалява експлоатационният капацитет на летище, включително експлоатационни ограничения, целящи извеждането от експлоатация на слабо съобразените въздухоплавателни средства на конкретни летища, както и експлоатационните ограничения с частичен характер, които се прилагат например през дадени часове от денонощието или само за определени писти на летището.
5. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) "Заинтересовани страни" са физически или юридически лица, засегнати или за които е вероятно да бъдат засегнати, или имащи правен интерес от въвеждането на мерки за намаляване на шума, включително експлоатационни ограничения.
6. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) "Балансиран подход" е процесът, разработен от Международната организация за гражданско въздухоплаване, при който наборът от налични мерки - намаляване на шума от въздухоплавателни средства при източника, планиране и управление на използването на територията, работни процедури и експлоатационни ограничения за намаляване на шума, се вземат предвид по последователен начин с оглед справяне с проблема с шума по най-ефективен от гледна точка на разходите начин, като се съобразяват условията на всяко летище.
7. (нова - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) "Свързано с шума действие" означава всяка мярка, която оказва въздействие върху шумовата обстановка около летищата, за която се прилагат принципите на балансирания подход, включително други неоперативни действия, които могат да засегнат редица хора, изложени на въздействието на шума от въздухоплавателни средства.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Член 9, ал. 2 влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 16а, т. 17 във връзка с § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за гражданското въздухоплаване.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 30 ОТ 2006 Г. ЗА УСТАНОВЯВАНЕТО НА ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЪВЕЖДАНЕТО НА ОПЕРАТИВНИ ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ШУМА В ГРАЖДАНСКИТЕ ЛЕТИЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Приложение към чл. 4, ал. 1

(Отм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г.)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти