Logo Петък, 23 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОВЕЖДАНИ В СВИНЕВЪДСТВОТО, ГОВЕДОВЪДСТВОТО, БИВОЛОВЪДСТВОТО, ОВЦЕВЪДСТВОТО, КОЗЕВЪДСТВОТО И В ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЕСО, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

Приета с ПМС № 301 от 06.11.2006 г.

Обн. ДВ. бр.93 от 17 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за провеждане на статистически изследвания в свиневъдството, говедовъдството, биволовъдството, овцевъдството, козевъдството и в производството на месо, мляко и млечни продукти.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Статистическите изследвания се провеждат от отдел "Агростатистика" към Главна дирекция "Земеделие и регионална политика" на Министерството на земеделието, храните и горите, която:
1. събира, обработва и съхранява статистически данни за свиневъдството, говедовъдството, биволовъдството, овцевъдството, козевъдството и за производството на месо, мляко и млечни продукти;
2. (В сила от 01.01.2007 г.) представя информация на Националния статистически институт и на Европейската комисия за резултатите от изследванията по чл. 1, както и всяка методологична или друга промяна, която би повлияла съществено на събирането на статистическите данни, не по-късно от 3 месеца от момента на прилагане на промяната.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министерството на земеделието, храните и горите предоставя статистическа информация на потребителите при условията и по реда на Закона за статистиката и обменя статистическа информация с Националния статистически институт и с международни организации.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Отдел "Агростатистика" към Главна дирекция "Земеделие и регионална политика" предприема мерки за ограничаване на грешките при провеждане на изследванията и при необходимост изчислява ефекта на грешките върху резултатите за броя на животните и за производството на месо, мляко и млечни продукти.


Чл. 3. (1) Обект на наблюдение са:
1. земеделските стопанства, които отглеждат поне един от следните видове животни: свине, говеда, биволи, овце или кози;
2. кланиците;
3. предприятията за събиране и преработка на мляко.
(2) Ръководителите на обектите на наблюдение по ал. 1 са задължени да предоставят достоверна статистическа информация.


Чл. 4. (1) Статистическите изследвания по чл. 1 са част от Националната програма за статистически изследвания.
(2) Резултатите от статистическите изследвания се представят в съответствие с изискванията на програмата.

Глава втора.
СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОВЕЖДАНИ В СВИНЕВЪДСТВОТО


Чл. 5. (1) Статистически изследвания на популацията от свине се извършват два пъти годишно - през май и през ноември.
(2) Статистическите изследвания обхващат всички свине, отглеждани в земеделски стопанства.
(3) Изследванията трябва да отчитат най-малко 95 на сто от популацията от свине съгласно резултатите от последното изследване на структурата на земеделските стопанства.
(4) Резултатите от статистическите изследвания се допълват с оценка на популацията от свине, която не е обхваната от изследванията.


Чл. 6. Чрез статистическите изследвания се предоставят данни, разпределени в следните категории:
1. прасенца с живо тегло, по-малко от 20 kg;
2. свине с живо тегло 20 kg или повече, но по-малко от 50 kg;
3. свине за угояване, включително бракувани нерези и бракувани женски свине, с живо тегло:
а) 50 kg или повече, но по-малко от 80 kg;
б) 80 kg или повече, но по-малко от 110 kg;
в) 110 kg или повече;
4. свине за разплод с живо тегло 50 kg и повече:
а) нерези;
б) заплодени свине майки;
в) млади женски свине, заплодени за първи път;
г) други свине майки;
д) млади женски свине, още незаплодени.


Чл. 7. (1) Статистическите изследвания се провеждат под формата на изчерпателно преброяване или чрез извадка.
(2) Стохастичната грешка на резултатите от извадковите изследвания не трябва да превишава 2 на сто от общия брой на свинете при гаранционна вероятност 68 на сто.


Чл. 8. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) Предварителните резултати от изследването през ноември се предоставят на Европейската комисия на национално ниво не по-късно от 15 февруари следващата година.
(2) Окончателните резултати и допълнителните оценки от изследването през ноември се предоставят на Европейската комисия на национално ниво не по-късно от 1 април следващата година.


Чл. 9. (1) Окончателните резултати от изследването през ноември се представят по райони за планиране (NUTS2), определени съгласно Закона за регионалното развитие.
(2) (В сила от 01.01.2007 г.) Резултатите по ал. 1 се предоставят на Европейската комисия не по-късно от 15 май следващата година.


Чл. 10. (1) Окончателните резултати от изследването през ноември за всяка нечетна година се отчитат по класове за размер на стадата съгласно приложение № 1.
(2) (В сила от 01.01.2007 г.) Резултатите по ал. 1 се предоставят на Европейската комисия не по-късно от 15 май следващата година.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Отдел "Агростатистика" към Главна дирекция "Земеделие и регионална политика" ежемесечно събира от кланиците данни за броя и за кланичното тегло на свинете, заклани в кланици, чието месо е годно за човешка консумация.
(2) Данните по ал. 1 се допълват с оценка на броя и кланичното тегло на животните, заклани извън кланиците, с цел да се обхванат всички заклани животни на територията на страната.
(3) Данните по ал. 1 се събират за кланичните трупове на свине - общо.
(4) (В сила от 01.01.2007 г.) Данните по ал. 1, 2 и 3 се предоставят на Европейската комисия в рамките на два месеца след месеца, за който се отнасят данните.


Чл. 12. (1) За всяко тримесечие въз основа на резултатите от изследванията и друга налична информация се изготвят прогнози за предлагането на свине общо на пазара.
(2) (В сила от 01.01.2007 г.) Прогнозите по ал. 1 се предоставят на Европейската комисия в следните срокове:
1. до 15 февруари - за прогнозите до третото тримесечие на текущата година (включително);
2. до 15 юни - за прогнозите до първото тримесечие на следващата година (включително);
3. до 15 октомври - за прогнозите до второто тримесечие на следващата година (включително).

Глава трета.
СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОВЕЖДАНИ В ГОВЕДОВЪДСТВОТО И БИВОЛОВЪДСТВОТО


Чл. 13. (1) Статистически изследвания на популациите от говеда и от биволи се извършват два пъти годишно - през май и през ноември.
(2) Статистическите изследвания обхващат всички говеда и биволи, отглеждани в земеделски стопанства.
(3) Изследванията трябва да отчитат най-малко 95 на сто от популациите от говеда и биволи съгласно резултатите от последното изследване на структурата на земеделските стопанства.
(4) Резултатите от статистическите изследвания се допълват с оценка на популациите от говеда и биволи, които не са обхванати от изследванията.


Чл. 14. Чрез статистическите изследвания се предоставят данни, разпределени в следните категории говеда и биволи съгласно приложение № 2:
1. говеда под една година:
а) телета за клане;
б) други:
аа) мъжки;
бб) женски;
2. говеда от една до две години:
а) мъжки;
б) женски:
аа) животни за клане;
бб) други;
3. говеда на две и повече години:
а) мъжки;
б) женски:
аа) юници:
ааа) юници за клане;
ббб) други юници;
бб) крави:
ааа) млечни крави;
ббб) други крави;
4. биволи:
а) биволици за разплод;
б) други биволи.


Чл. 15. (1) Статистическите изследвания се провеждат под формата на изчерпателно преброяване или чрез представителна извадка.
(2) Стохастичната грешка на резултатите от извадковите изследвания не трябва да превишава 1 на сто от общия брой на говедата и 1,5 на сто от общия брой на кравите при гаранционна вероятност 68 на сто.


Чл. 16. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) Предварителните резултати от изследването през ноември се предоставят на Европейската комисия на национално ниво не по-късно от 15 февруари следващата година.
(2) Окончателните резултати и допълнителните оценки за изследването през ноември се предоставят на Европейската комисия на национално ниво не по-късно от 1 април следващата година.


Чл. 17. (1) Окончателните резултати от изследването през ноември се отчитат по райони за планиране (NUTS2), определени съгласно Закона за регионалното развитие.
(2) (В сила от 01.01.2007 г.) Резултатите по ал. 1 се предоставят на Европейската комисия не по-късно от 15 май следващата година.


Чл. 18. (1) Окончателните резултати от изследването през ноември за всяка нечетна година се отчитат по класове за размер на стадата съгласно приложение № 3.
(2) (В сила от 01.01.2007 г.) Резултатите по ал. 1 се предоставят на Европейската комисия не по-късно от 15 май следващата година.


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Отдел "Агростатистика" към Главна дирекция "Земеделие и регионална политика" ежемесечно събира от кланиците данни за броя и за кланичното тегло на говедата и на биволите, заклани в кланици, чието месо е годно за човешка консумация.
(2) Данните по ал. 1 се допълват с оценка на броя и кланичното тегло на животните, заклани извън кланиците, с цел да се обхванат всички заклани животни на територията на страната.
(3) Данните по ал. 1 се събират за кланични трупове на:
1. телета;
2. юници;
3. крави;
4. бици;
5. волове;
6. биволи.
(4) (В сила от 01.01.2007 г.) Данните по ал. 1, 2 и 3 се предоставят на Европейската комисия в рамките на два месеца след месеца, за който се отнасят данните.


Чл. 20. (1) За всяко полугодие въз основа на резултатите от изследванията и друга налична информация се изготвят прогнози за предлагането на говеда на пазара.
(2) Прогнози за предлагането на пазара се изготвят за следните категории:
1. телета;
2. юници;
3. крави;
4. бици;
5. волове.
(3) (В сила от 01.01.2007 г.) Прогнозите по ал. 1 се предоставят на Европейската комисия в следните срокове:
1. до 15 февруари - за прогнози до края на първото полугодие на следващата година (включително);
2. до 1 октомври - за прогнози до края на второто полугодие на следващата година (включително).

Глава четвърта.
СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОВЕЖДАНИ В ОВЦЕВЪДСТВОТО И КОЗЕВЪДСТВОТО


Чл. 21. (1) Статистически изследвания на популациите от овце и от кози се извършват два пъти годишно - през май и през ноември.
(2) Статистическите изследвания обхващат всички овце и кози, отглеждани в земеделски стопанства.
(3) Изследванията трябва да отчитат най-малко 95 на сто от популациите от овце и кози съгласно резултатите от последното изследване на структурата на земеделските стопанства.
(4) Резултатите от статистическите изследвания се допълват с оценки на популациите от овце и кози, които не са обхванати от изследванията.


Чл. 22. Чрез статистическите изследвания се предоставят данни, разпределени в следните категории овце и кози съгласно приложение № 4:
1. общо овце:
а) овце майки и заплодени дзвизки:
аа) млечни овце майки и млечни заплодени дзвизки;
бб) други овце майки и други заплодени дзвизки;
б) други овце;
2. общо кози:
а) кози майки и заплодени млади кози:
аа) кози майки;
бб) млади кози, заплодени за пръв път;
б) други кози.


Чл. 23. (1) Статистическите изследвания се провеждат под формата на изчерпателно преброяване или чрез извадка.
(2) Стохастичната грешка на резултатите от извадковите изследванията не трябва да превишава 2 на сто от общия брой на овцете и на козите при гаранционна вероятност 68 на сто.


Чл. 24. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) Предварителните резултати от изследванията през ноември и допълнителните оценки се предоставят на Европейската комисия на национално ниво не по-късно от 1 март следващата година.
(2) Окончателните резултати от изследванията през ноември и допълнителните оценки се предоставят на Европейската комисия на национално ниво не по-късно от 1 април следващата година.


Чл. 25. (1) Окончателните резултати от изследванията през ноември се представят по райони за планиране (NUTS2), определени съгласно Закона за регионалното развитие.
(2) (В сила от 01.01.2007 г.) Резултатите по ал. 1 се предоставят на Европейската комисия не по-късно от 15 май следващата година.


Чл. 26. (1) Окончателните резултати от изследванията през ноември за всяка нечетна година се отчитат по класове за размер на стадата съгласно приложение № 5.
(2) (В сила от 01.01.2007 г.) Резултатите по ал. 1 се предоставят на Европейската комисия не по-късно от 15 май следващата година.


Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Отдел "Агростатистика" към Главна дирекция "Земеделие и регионална политика" ежемесечно събира от кланиците данни за броя и за кланичното тегло на овцете и козите, заклани в кланици, чието месо е годно за човешка консумация.
(2) Данните по ал. 1 се допълват с оценка на броя и кланичното тегло на животните, заклани извън кланиците, с цел да се обхванат всички заклани животни на територията на страната.
(3) Данните по ал. 1 се събират за кланични трупове на:
1. овце, от които - агнета;
2. кози.
(4) (В сила от 01.01.2007 г.) Данните по ал. 1, 2 и 3 се предоставят на Европейската комисия в рамките на два месеца след месеца, за който се отнасят данните.


Чл. 28. (1) За всяко полугодие въз основа на резултатите от изследванията и друга налична информация се изготвят прогнози за предлагането на овце и кози на пазара.
(2) (В сила от 01.01.2007 г.) Прогнозите по ал. 1 се предоставят на Европейската комисия до 1 март след провеждане на изследването за двата 6-месечни периода на текущата година.

Глава пета.
СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ


Чл. 29. (1) Статистически изследвания на производство на мляко в земеделските стопанства и употребата му се извършват веднъж годишно.
(2) Статистически изследвания за събраното и преработеното мляко се извършват ежемесечно, годишно и на 3 години за следните обекти:
1. предприятия или земеделски стопанства, които изкупуват и/или събират пълномаслено мляко или млечни продукти директно от земеделските стопанства или от предприятията по т. 2 с цел преработката им в млечни продукти;
2. предприятия, които събират мляко или сметана с цел да ги предадат изцяло или отчасти, без преработка, на предприятията по т. 1.
(3) Годишните и тригодишните изследвания се правят за събраното и преработеното мляко и за продукти от мляко от крави, овце, кози и биволици. Месечните изследвания се правят за краве мляко и за продукти от краве мляко. Продуктите от мляко са определени съгласно приложение № 6.
(4) Не се допуска дублиране на резултатите от изследването на обектите по ал. 2.


Чл. 30. Данните от статистическите изследвания се отчитат по следния начин:
1. при ежемесечните изследвания:
а) количество, масленост и съдържание на протеин на събраните краве мляко и сметана;
б) количество на определените в приложение № 7 преработени и налични за доставка пресни продукти от мляко и произведени млечни продукти;
2. при годишните изследвания:
а) количество, маслено съдържание и съдържание на протеин на наличното за преработка мляко и сметана;
б) количество на преработени и налични за доставка пресни продукти от мляко и на други произведени млечни продукти, разпределени по видове, съгласно приложение № 7;
в) количество на суровини под формата на пълномаслено и обезмаслено мляко и количество на мазнини, използвани при производството на млечни продукти;
г) съдържание на протеин на основните млечни продукти, изчислено по методи, гарантиращи надеждност на данните;
д) количество краве мляко, произведено от земеделските стопанства по райони за планиране (NUTS2), изчислено по методи, гарантиращи надеждност на данните;
3. при тригодишните изследвания - брой на изследваните единици, определени в чл. 29, ал. 2, разпределени по категории големина, съгласно приложение № 7.


Чл. 31. (1) Статистическите изследвания за събраното и преработеното мляко трябва да бъдат изчерпателни и да обхващат най-малко 95 на сто от събраното краве мляко, като остатъкът се изчислява на базата на извадки или други източници.
(2) Месечните изследвания могат да се провеждат под формата на извадкови проучвания. Стохастичната грешка на резултатите от извадковите изследвания не трябва да превишава 1 на сто от общото количество събрано мляко на национално ниво при гаранционна вероятност 68 на сто.
(3) (В сила от 01.01.2007 г.) Ежегодно не по-късно от 30 септември на Европейската комисия се представя методологичен доклад съгласно приложение № 8.


Чл. 32. (В сила от 01.01.2007 г.) Информацията от статистическите изследвания се обобщава и се предоставя на Националния статистически институт и на Европейската комисия във формата, определена в приложение № 7, не по-късно от:
1. четиридесет и пет дни след края на месеца на предаване на резултатите от месечните изследвания по чл. 30, т. 1 (таблица А от приложение № 7);
2. месец юни от годината, следваща годината на предаване на резултатите от годишните изследвания по чл. 30, т. 2, букви "а", "б", "в" и "г" (таблици Б, В и З от приложение № 7);
3. месец септември от годината, следваща годината на провеждане на изследването, за резултатите от годишните изследвания по чл. 30, т. 2, буква "д" и т. 3 (таблици Г, Д, Е, Ж1, Ж2, Ж3, Ж4, Ж5 от приложение № 7).

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Свине" са домашни животни от вида Sus.
2. "Говеда и биволи" са домашни животни от видовете Bos taurus, Bubalus bubalus и Beefalo.
3. "Овце" са домашни животни от вида Ovis.
4. "Кози" са домашни животни от вида Capra.
5. "Земеделско стопанство" е технико-икономическа единица под единно управление, която стопанисва над 1 ha използвана земеделска площ (ИЗП) или под 1 ha ИЗП, но чиято продукция е предназначена напълно или предимно за пазара, и отговаря на изискванията за минимален праг от последното преброяване на земеделските стопанства.
6. "Структурата на земеделските стопанства" включва характеристиките съгласно чл. 5 от Закона за преброяване на земеделските стопанства.
7. "Стохастичната (случайна) грешка" е грешка, характерна за извадковите наблюдения, която е резултат от действието на случайни фактори при изготвянето на извадката.
8. "Гаранционна вероятност" е вероятността, с която се гарантира надеждността на оценената стохастична грешка.
9. "Кланични трупове на свине" са охладени трупове на свине, които са обезкръвени и почистени от вътрешностите, цели или разделени наполовина по дължина, без езика, четината, копитата, външните полови органи, салото, бъбреците и диафрагмата.
10. "Кланични трупове на говеда" са охладени трупове на говеда, които са обезкръвени, одрани, почистени от вътрешностите и на които са отстранени главата (отрязана на тилната връзка), краката (отрязани в китковата и скакателната става), външните полови органи, опашката, вимето, бъбреците и околобъбречните тлъстини.
11. "Кланични трупове на овце и кози" са охладени трупове на овце и кози, които са обезкръвени, одрани, почистени от вътрешностите и на които са отстранени главата (отрязана между тилната кост и първия шиен прешлен), краката (отрязани в китковата и скакателната става, съответно над метакарпалните и метатарзалните кости), опашката (отрязана между шестия и седмия опашен прешлен), външните полови органи и вимето. Бъбреците и околобъбречните тлъстини се включват в трупа.
12. "Предлагането на свине на пазара" се изразява като брутно вътрешно производство, което включва броя на всички заклани свине в страната плюс салдото от търговията с живи свине в рамките на Европейския съюз и външната търговия със страни извън Европейския съюз.
13. "Предлагането на говеда на пазара" се изразява като брутно вътрешно производство, което включва броя на всички заклани животни в страната плюс салдото от търговията с живи животни в рамките на Европейския съюз и външната търговия със страни извън Европейския съюз.
14. "Предлагането на овце и кози на пазара" се изразява като брутно вътрешно производство, което включва броя на всички заклани животни в страната плюс салдото от търговията с живи животни в рамките на Европейския съюз и външната търговия със страни извън Европейския съюз.


§ 2. С наредбата се въвеждат изискванията на директиви 93/23/ЕЕС, 93/24/ЕЕС и 93/25/ЕЕС, последващо изменени с Директива 97/77/ЕО, и на Директива 96/16/ЕС, последващо изменена с Директива 2003/107/ЕО.

Заключителни разпоредби


§ 3. Наредбата се приема на основание § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за статистиката.


§ 4. Член 2, ал. 1, т. 2, чл. 8, чл. 9, ал. 2, чл. 10, ал. 2, чл. 11, ал. 4, чл. 12, ал. 2, чл. 16, чл. 17, ал. 2, чл. 18, ал. 2, чл. 19, ал. 4, чл. 20, ал. 3, чл. 24, чл. 25, ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 27, ал. 4, чл. 28, ал. 2, чл. 31, ал. 3 и чл. 32 влизат в сила от 1 януари 2007 г.


§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на земеделието, храните и горите.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 ОТ 23 ЮЛИ 2007 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРИТЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 19.07.2007 Г.)

§ 6. В нормативните актове на Министерския съвет:
1. Думите "министърът на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите" се заменят съответно с "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието".
2. Думите "Министерството на земеделието и горите" и "Министерство на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието".
3. Думите "Националното управление по горите" и "Национално управление по горите" се заменят съответно с "Държавната агенция по горите" и "Държавна агенция по горите".
4. Думите "ръководителят на Националното управление по горите" и "началникът на Националното управление по горите" и думите "ръководителя на Националното управление по горите" и "началника на Националното управление по горите" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция по горите" и "председателя на Държавната агенция по горите".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 9. Постановлението влиза в сила от 19 юли 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 ОТ 5 АВГУСТ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО И ФУРАЖИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2008 Г.)

§ 5. В нормативните актове на Министерския съвет:
1. Думите "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните".
2. Думите "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните" и "Министерство на земеделието и храните".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 29 ЮНИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.07.2017 Г.)

§ 50. В Наредбата за статистическите изследвания, провеждани в свиневъдството, говедовъдството, биволовъдството, овцевъдството, козевъдството и в производството на месо, мляко и млечни продукти, приета с Постановление № 301 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 93 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 62 от 2007 г. и бр. 71 от 2008 г.), се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Навсякъде в наредбата думите "дирекция "Агростатистика" се заменят с "отдел "Агростатистика" към Главна дирекция "Земеделие и регионална политика".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 70. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1


Класове размер на стадата със свине
 
Кате- Брой свине/ Брой Брой Брой Брой Брой Брой Брой Брой
гории стопанство стопан- живот- женски свине стопан- живот- свине за стопан- живот-
    ства ни за разплод ства ни угояване ства ни
        >=50 kg/     >= 50 kg/    
        стопанство     стопанство    
I 1- 2     1- 2     1- 2    
II 3 - 9     3 - 4     3 - 9    
III 1 - 9     5 - 9     1- 9    
IV 10 - 49     1 - 9     10 - 49    
V 50 - 99     10 - 19     50 - 99    
VI 100 - 199     20 - 49     100 - 199    
VII 200 - 399     50 - 99     200 - 399    
VIII 400 - 999     100 -     400 - 999    
IX 1000 -     100 - 199(1)     1000 -    
X 1000 - 1999 (1)     200 - 499(1)     1000 - 1999(1)    
ХI 2000 - 4999 (1)     500 - (1)     2000 - (1)    
ХII 5000 - (1)           2000 - 4999(1)    
ХIII             5000 - (1)    
  Общо     Общо     Общо    
 
(1) Разпределението не е задължително.
 


Приложение № 2 към чл. 14 и чл. 19, ал. 3


Категории говеда
 
Категория Говеда Кланични трупове
Телета 1. а) 1. Телета
    Говеда под една година, предназна-   Домашни животни от вида говеда с живо тегло, по-
    чени за клане като телета   малко или равно на 300 kg, и нямат постоянни зъби
Бици     4. Бици
        Мъжки некастрирани говеда, които не са включени в т. 1
Волове     5. Волове
        Мъжки кастрирани говеда, които не са включени в т. 1
Юници 3. б) аа) 2. Юници
    Женски говеда на две и повече го-   Женски говеда, които още не са раждали и не са
    дини, които още не са раждали   включени в т. 1
Юници за клане 3. б) аа) ааа)    
    Юници, които се отглеждат за месо    
Други юници 3. б) аа) ббб)    
    Разплодни юници, предназначени    
    за ремонт на основното стадо млечни крави или други крави    
Крави 3. б) бб) 3. Крави
    Женски говеда, които вече са раж-   Женски говеда, които вече са раждали
    дали (включително тези под две години)    
Млечни крави 1. б) бб) ааа)    
    Крави, които изключително или ос-    
    новно се отглеждат за производство    
    на мляко, предназначено за храна на    
    хората и/или за преработка в млечни    
    продукти, включително бракуваните    
    млечни крави (независимо дали се    
    угояват или не между последната    
    лактация и предаването в кланица)    
Други крави 3. б) бб) ббб)    
    Други крави освен млечните, включително кравите за работа    
         


Приложение № 3 към чл. 18, ал. 1


Класове за размер на стадата с говеда и биволи
 
Кате- Брой говеда Брой Брой Брой Брой Брой Брой Брой Брой
гории и биволи/ стопан- живот- млечни крави стопан- живот- други крави/ стопан- живот-
  стопанство ства ни и биволици/ ства ни стопанство ства ни
        стопанство          
I 1 - 2     1 - 2 (а)     1 - 2    
II 3 - 9     3 - 9 (а)     3 - 9    
III 1 - 9     1 - 9     1 - 9    
IV 10 - 19     10 - 19     10 - 19    
V 20 - 29     20 - 29     20 - 29    
VI 30 - 49     30 - 49     30 - 49    
VII 50 - 99     50 - 99     50 - 99    
VIII 100 -     100 -     100 - (1)    
IX 100 - 199(1)     100 - 199(1)     100 - 199(1)    
X 200 - 299(1)     200 - 299(1)     200 - 299(1)    
ХI 300 - 499(1)     300 - (1)     300 - (1)    
ХII 500 - (1)                
  Общо     Общо     Общо    
 
(1) Разпределението не е задължително.
 


Приложение № 4 към чл. 22

Категории овце

Заплодени овце майки и дзвизки
Женски овце, които вече са раждали поне веднъж, както и заплодените за първи път.
Млечни овце майки
Женски овце, които се отглеждат изключително или основно за производство на мляко, предназначено за храна на хората и/или за преработка в млечни продукти. Включват се и бракуваните млечни овце (независимо дали се угояват или не между последната лактация и предаването в кланица).
Други овце майки
Овце майки, различни от категорията млечни овце майки.
Агнета
Млади мъжки или женски овце на възраст до около 12 месеца.


Приложение № 5 към чл. 26, ал. 1


Таблица 1
Класове за размер на стадата с овце
 
  Стопанства с овце Стопанства с овце Стопанства с млечни Стопанства с други
  (общо) майки и заплодени овце майки и заплодени овце майки и заплодени
    дзвизки млечни дзвизки(1) дзвизки(1)
Ка- брой овце брой брой овце майки брой брой млечни брой брой други брой брой
те- (общо)/ сто- жи- и дзвизки/ сто- жи- овце майки сто- жи- овце майки сто- жи-
го- стопанство пан- вот- стопанство пан- вот- и дзвизки/ пан- вот- и дзвизки/ пан- вот-
рии   ства ни   ства ни стопанство ства ни стопанство ства ни
I 1 - 9     1 - 9     1 - 9     1 - 9    
II 10 - 19     10 - 19     10 - 19     10 - 19    
III 20 - 49     20 - 49     20 - 49     20 - 49    
IV 50 - 99     50 - 99     50 - 99     50 - 99    
V 100 -     100 -     100 -     100 -    
VI 100 - 199(1)     100 - 199(1)     100 - 199(1)     100 - 199 (1)    
VII 200 - 499(1)     200 - 499(1)     200 - 499(1)     200 - 499(1)    
VIII 500 - 999(1)     500 - 999(1)     500 - 999(1)     500 - 999(1)    
1000 - (1)     1000 - (1)     1000 - (1)     1000 - (1)    
  Общо     Общо     Общо     Общо    
 
(1) Разпределението не е задължително.
 
Таблица 2
Класове за размер на стадата с кози
 
  Стопанства с кози (общо) Стопанства с кози майки
    и заплодени млади женски кози
Категории кози (общо)/ брой брой кози майки и брой брой
  стопанство стопанства животни заплодени млади стопанства животни
        женски кози/    
        стопанство    
I 1 - 9     1 - 9    
II 10 - 19     10 - 19    
III 20 - 49     20 - 49    
IV 50 - 99     50 - 99    
V 100 -       100 -      
VI 100 - 499(1)     100 - 499(1)    
VII 500 - (1)     500 - (1)    
VIII 500 - 999(1)     500 - 999(1)    
1000 - (1)     1000 - (1)    
    Общо         Общо      
 
(1) Разпределението не е задължително.
 


Приложение № 6 към чл. 29, ал. 3


Списък на млечните продукти
 
Код Наименование на продукта
на  
про-  
дукта  
1 2
1 Пресни продукти
11 Мляко за пиене
111 Сурово мляко
112 Пълномаслено мляко
1121 Пастьоризирано
1122 Стерилизирано
1123 Уперизирано (UHT-мляко)
113 Полуобезмаслено мляко
1131 Пастьоризирано
1132 Стерилизирано
1133 Уперизирано (UHT-мляко)
114 Обезмаслено мляко
1141 Пастьоризирано
1142 Стерилизирано
1143 Уперизирано (UHT-мляко)
12 Мътеница
13 Сметана
  С тегловно съдържание на мазнини
131 По-малко или равно на 29 %
132 Над 29 %
14 Заквасени млека (кисело мляко, заквасени млека за пиене и др.)
141 С добавки
142 Без добавки
15 Напитки на млечна основа
16 Други пресни млечни продукти (желирани млека, кремове, мусове и др.)
2 Преработени продукти
21 Кондензирано мляко
211 Неподсладено
212 Подсладено
22 Млечни продукти на прах
221 Млечна сметана на прах
222 Пълномаслено мляко на прах
223 Частично обезмаслено мляко на прах
224 Обезмаслено мляко на прах
225 Мътеница на прах
226 Други продукти на прах
23 Млечно масло и други млечни пасти за намазване
231 Млечно масло
2311 Традиционно масло(1)
2312 Рекомбинирано масло(1)
2313 Суроватъчно масло(1)
232 Топено масло и масло от сметана
233 Други продукти с млечни мазнини
2331 Нискокалорично масло(1)
2332 Други(1)
24 Сирене
241 Сирене в зависимост от вида на млякото
2411 Сирене от краве мляко (чисто)
2412 Сирене от овче мляко (чисто)
2413 Сирене от козе мляко (чисто)
2414 Други (смес и сирене само от биволско мляко)
242 Сирене (всички видове млека) според категорията:
2421 Меко сирене
2422 Полумеко сирене
2423 Полутвърдо сирене
2424 Твърдо сирене
2425 Много твърдо сирене
2426 Прясно сирене
25 Преработено сирене (топено сирене)
26 Казеин и казеинати
27 Суроватка, общо
271 Суроватка, доставяна в течно състояние
272 Суроватка, доставяна в концентрирано състояние
273 Суроватка на прах или на блокчета
274 Лактоза (млечна захар)
275 Лакталбумин
28 Други преработени продукти
 
(1) Събирането и предоставянето на данните не е задължително.
 

Обяснителни бележки

Мляко за пиене (11)
Мляко за пиене: сурово мляко, пълномаслено мляко, полумаслено и обезмаслено мляко, несъдържащо добавки:
- отнася се само до мляко, което е предназначено за директна консумация, обикновено в опаковки до 2 литра;
- включва също така мляко с добавка на витамини.
Сурово мляко (111): мляко, произведено чрез секрецията на млечните жлези на една или повече крави, овце, кози или биволици, което не е загрято над 40 °C, нито е подлагано на друга обработка със същия ефект.
Пълномаслено мляко (112): мляко, което е било подложено в някое млекопреработвателно предприятие най-малко на една термична обработка или на друга позволена обработка със същия ефект, при което естествената масленост е по-голяма или равна на 3,0 % или при което маслеността е намалена най-малко на 3,0 %.
Полуобезмаслено мляко (113): мляко, което е било подложено в някое млекопреработвателно предприятие на поне една термична обработка или на друга разрешена обработка с подобен ефект и чиято масленост е била доведена най-малко до 1,50 % и най-много до 1,80 %.
Обезмаслено мляко (114): мляко, което е било подложено в някое млекопреработвателно предприятие поне на една термична обработка или на друга разрешена обработка с подобен ефект и чиято масленост е била доведена до не повече от 0,30 %.
Пастьоризирано мляко: пастьоризираното мляко трябва да се получи чрез термична обработка, която включва висока температура за кратко време (най-малко 71,7 °C в продължение на 15 секунди или някоя подобна комбинация), или чрез друг метод за пастьоризиране, при който се използват различни комбинации от време и температура за постигане на същия ефект.
Стерилизирано мляко: стерилизираното мляко трябва:
- да е загрято и стерилизирано в херметически затворени съдове или контейнери, чието запечатване трябва да остане цяло;
- при вземане на случайна проба да има такава съхраняемост, че да не се наблюдава разваляне след поставяне в затворен контейнер за 15 дни при температура над 30 °C.
Уперизирано мляко (UHT-мляко): уперизираното мляко (UHT-мляко) трябва да бъде произведено чрез прилагане на непрекъснат поток от топлина с използване на висока температура за кратко време (не по-малко от 135 °C за не по-малко от 1 секунда) (Директива 92/46/ЕИО на Съвета от 16 юни 1992 г., ОВ № L 268, 14.09.1992 г., стр. 24);
- държавите членки, които не правят разлика между стерилизирано и уперизирано мляко, могат да ги групират заедно.

Мътеница (12)
Мътеница: Остатъчен продукт (може дори да бъде кисел или подкиселен) от преработката на мляко или сметана в масло (чрез постоянно биене и отделяне на твърдите мазнини);
- мътеницата с добавки трябва да се включва в напитките на млечна основа.

Сметана (13)
Сметана: слой мазнина, който се оформя естествено на повърхността на млякото чрез бавна агломерация на емулсираните маслени клъбца. Ако се отнеме от повърхността на млякото или се отдели от млякото чрез центрофугиране в сметаноотделител, тя има освен останалите компоненти на млякото сравнително висока масленост (обикновено превишаваща 10 % от теглото на продукта).
Сметана (13): сметана, която е била преработена и е налична за доставка извън млекопреработвателните предприятия (за консумация от човека, суровина за производство на шоколад, сладолед и т.н.). По същия начин както за останалите продукти тук не се включват междинните продукти, предназначени за производството на други млечни продукти.
Сметана с тегловно съдържание на масленост, по-малко или равно на 29 % (131).
Сметана с тегловно съдържание на масленост над 29 % (132):
- таблица A от приложение № 7 - "Събиране": (в млечен еквивалент) суровина, доставяна в млекопреработвателните предприятия от земеделските стопанства;
- таблица Б от приложение № 7 - "Наличности": сметана, отделена в земеделското стопанство и доставена в млекопреработвателното предприятие;
- таблица A от приложение № 7 - "Получени продукти", и таблица Б от приложение № 7 "Използване":
- пастьоризирана, стерилизирана или уперизирана;
- включва също заквасената сметана;
- включва също сметана в картонени или метални кутии.

Заквасени млека (14)
Заквасени млека: млечни продукти с pH между 3,8 и 5,5;
- включва кисело мляко, айрян, термично обработено ферментирало мляко и други;
- включва също продукти на основата на или съдържащи бифидус.
Заквасени млека с добавки (141): подсладеното кисело мляко се включва в позиция 142.
Заквасени млека без добавки (142): включва също така кисело мляко с добавка на захар и/или подсладители.

Напитки на млечна основа (15)
Напитки на млечна основа: други течни продукти, съдържащи най-малко 50 % млечни продукти, включително продукти на основата на суроватка;
- включва шоколадови млека, мътеница с добавки или ароматизирана и др.

Други пресни продукти (16)
Отнася се за пресни млечни продукти, които не са посочени по-горе, предимно десерти на основата на мляко (желирани млека, кремове, мусове и др.) и сладоледи (и сходните му продукти), произведени в представените предприятия:
- включва също млечни десерти в метални кутии или други видове разрешени опаковки;
- включва също пресните продукти, произведени във фермите, събрани от земеделските стопанства (по позиция Наличност/III.4) и предлагани на пазара без допълнителна преработка (като се изключи пакетирането).

Кондензирано мляко (21)
Кондензирано мляко: продукт, получен чрез частично отстраняване на водата само от пълномаслено, полуобезмаслено или обезмаслено мляко:
- включва също така изпарено мляко (термично обработено) и кондензирано мляко с добавка на захар;
- включва също така кондензирано мляко, което се използва за производството на "chocolate crumb" - сух продукт, който съдържа мляко, захар и какаова паста в следните пропорции:
- млечна мазнина: над 6,5 % (тегловно съдържание), но по-малко от 11 % (тегловно съдържание);
- какао: над 6,5 % (тегловно съдържание), но по-малко от 15 % (тегловно съдържание);
- захароза (включително инвертна захар, изразена като захароза): над 50 % (тегловно съдържание), но по-малко от 60 % (тегловно съдържание);
- сухо вещество от млякото, без съдържание на мазнини: над 17 % (тегловно съдържание), но по-малко от 30 % (тегловно съдържание);
- вода: над 0,5 % (тегловно съдържание), но по-малко от 3,5 % (тегловно съдържание).
Този състав е според приложение № I на Регламент (ЕИО) № 380/84 на Комисията (ОВ № L 46 от 16.II.1984 г., стр. 26).

Млечни продукти на прах (22)
Млечни продукти на прах: продукт, получен чрез отстраняване на водата от сметаната, пълномасленото, полуобезмасленото, обезмасленото мляко, мътеницата и заквасеното мляко;
- включва също вложените добавки към суровината, преди продуктът да бъде преработен в прах;
- включва също млякото на прах, което се съдържа в храни за бебета и в храни за животни, произведени в млекопреработвателните предприятия.
Сметана на прах (221): мляко на прах с масленост, по-голяма или равна на 42 % от теглото на продукта.
Пълномаслено мляко на прах (222): мляко на прах с масленост, по-висока или равна на 26 %, но по-ниска от 42 % от теглото на продукта.
Частично обезмаслено мляко на прах (223): мляко на прах с масленост, по-висока или равна на 1,5 %, но по-ниска от 26 % от теглото на продукта.
Обезмаслено мляко на прах (224): мляко на прах с масленост, по-ниска от 1,5 % от теглото на продукта.
Мътеница на прах (225): млечен продукт на прах, произведен от мътеница.
Други продукти на прах (226): извара, сметана, кефир и други ферментирали или заквасени млека с добавка на захар или други подсладители или ароматни вещества, плодове или какао на прах;
- включва също така смес от сметана на прах, мляко на прах, мътеница и/или суроватка на прах;
- включва също така продукти на прах на основата на протеини.

Млечно масло (23)
Млечно масло, общо, и други продукти с млечни мазнини (23): включва млечно масло, традиционно масло, рекомбинирано масло, суроватъчно масло, топено масло и масло от сметана и други продукти с млечни мазнини, изразени в маслен еквивалент със съдържание на млечна мазнина, равно на 83 % от теглото на продукта;
- таблица A: Дания: включва само масло (231),
- таблица B: позиции 231 (млечно масло), 2311 (традиционно масло), 2312 (рекомбинирано масло), 2313 (суроватъчно масло), 232 (топено масло и масло от сметана), 233 (други продукти с млечна мазнина), 2331 (нискокалорично масло) и 2332 (други) трябва да бъдат записани като тегло продукт. Само позиция 23 трябва да бъде представена в маслен еквивалент.
Млечно масло (231): продукт с масленост, по-висока или равна на 80 %, но по-ниска от 90 %, при максимално съдържание на вода до 16 % и на сухи немастни вещества до 2%;
- включва също така масло, което съдържа малки количества билки, подправки, ароматни вещества и т.н., при условие че продуктът запазва характеристиките на млечното масло.
Традиционно масло (2311): продукт, получен директно и само от пастьоризирана сметана, със съдържание на млечна мазнина, по-високо или равно на 80 %, но по-малко от 90 %, водно съдържание не повече от 16 % и сухи немастни вещества не повече от 2 %.
Рекомбинирано масло (2312): продукт, получен от бутер-ойл (масло от сметана), сух немастен млечен екстракт и вода, със съдържание на млечна мазнина, по-високо или равно на 80 % и по-ниско от 90 %, водно съдържание до 16 % и сухи немастни вещества не повече от 2 %.
Суроватъчно масло (2113): продукт, получен от суроватъчна сметана или смес от суроватъчна сметана и сметана, със съдържание на млечна мазнина, по-високо или равно на 80 % и по-ниско от 90 %, водно съдържание до 16 % и сухи немастни вещества не повече от 2 %.
Позиции 2311, 2312 и 2313 включват също така млечно масло, което съдържа малки количества билки, подправки и ароматни вещества и др., при условие че продуктът запазва характеристиките на млечното масло.
Топено масло и масло от сметана (232):
Топено масло: топеното масло (пречистеното масло) има съдържание на млечна мазнина, превишаващо 85 % от теглото на продукта. Наименованието обхваща освен топеното (пречистеното) масло като такова и някои други сходни дехидратирани масла, които са известни под различни генерични наименования, като "дехидратирано масло", "безводно (анхидратно) масло", "масло от сметана", "млечна мазнина" и "концентрирано масло".
Масло от сметана: продукт, получен от мляко, сметана или млечно масло чрез екстрахиране на водата и на сухия немастен остатък, с минимално съдържание на млечна мазнина 99,3 % от общото тегло и с максимално водно съдържание до 0,5 % от общото тегло;
- включва също "гий" (индийско топено масло);
- за да се избегне двойно отчитане, масло от сметана се отнася само до пряко произведеното масло от сметана.
Други продукти от млечни мазнини (233):
Нискокалорично масло (2331): продукт, сходен с млечното масло със съдържание на млечна мазнина, по-ниско от 80 % от теглото на продукта (като се изключва всяка друга мазнина) (търговско описание "три четвърти маслено масло", "полумаслено масло" и "млечен пастет").
Други (2232): по-специално мазнини, съставени от растителни и/или животински продукти: продукти под формата на нетечна, мека емулсия, най-често от типа вода в масло, получени от твърди и/или течни растителни и/или животински мазнини, годни за човешка консумация, със съдържание на млечна мазнина между 10 и 80 % от съдържанието на мазнини (търговско описание "смес", "три четвърти маслена смес", "полумаслена смес" и "смесен пастет").
Таблица Б: ако нискокалоричното масло (2331) и/или "други" (2332) са произведени от масло, добито в едно и също млекопреработвателно предприятие, а типът на маслото не може да се установи (2311, 2312 или 2313), данните се вземат от позиция 23, като се посочва количеството на въпросното масло.

Сирене (24)
Сирене: твърд или полутвърд продукт, пресен или отлежал, получен чрез (коагулация) пресичане на мляко, на обезмаслено мляко, на частично обезмаслено мляко, на сметана, суроватъчна сметана или мътеница, взети отделно или в комбинация, под действието на сирищен ензим или други подходящи коагулиращи агенти и чрез частично отцеждане на суроватката, получена в резултат на коагулацията.

- Таблица A: - само от краве мляко;
  - включва също така сирене, използвано за производството на топено сирене, но изключва топеното сирене.
- Таблица Б: - включва всички възможни видове сирена (и извара), получени от всички видове млека (242);
  - включва също така рикота;
  - от количествата сирене трябва да се изключат количествата сирене, използвани за производство на топени сирена;
  - разделянето на категории по твърдост зависи от водното съдържание в обезмасленото сирене (ВСОС):
   
         
    тегло на водното съдържание    
ВСОС =
___________________________________________________________________________
x 100.
    общо тегло - тегло на мастното съдържание    
         

Меко сирене (2421): узряло сирене, при което ВСОС е по принцип по-високо или равно на 68 %.
Полумеко сирене (2422): узряло сирене, при което ВСОС е по принцип по-високо или равно на 62 %, но по-ниско от 68 %.
Полутвърдо сирене (2423): узряло сирене, при което ВСОС е по принцип по-високо или равно на 55 %, но по-ниско от 62 %.
Твърдо сирене (2424): узряло сирене, при което ВСОС е по принцип по-високо или равно на 47 %, но по-ниско от 55 %.
Много твърдо сирене (2425): узряло сирене, при което ВСОС е по принцип по-ниско от 47 %.
Прясно сирене (2426): продукт, получен от подквасено мляко, от което е отнета по-голямата част от суроватката (напр. чрез отцеждане или пресоване). Включва също така натурална извара без добавки и извара (различна от тази на прах), съдържаща до 30 % от теглото си захар и плодове;
- включва прясно сирене от суроватка (сирене, получено чрез концентриране на суроватка и добавяне на мляко или млечна мазнина).

Топено сирене (25)
Топено сирене: продукт, получен чрез смилане, смесване, топене и емулгиране под действието на топлина и с помощта на емулгиращи агенти на един или повече видове сирене, със или без добавянето на млечни компоненти и/или други хранителни продукти.

Казеини и казеинати (26)
Казеини: казеинът е основната протеинова съставка на млякото. Получава се от обезмаслено мляко чрез утаяване (пресичане), обикновено с помощта на киселини или сирищен ензим. Тук се включват различни видове казеини, които се различават по начина на пресичане, напр. кисел казеин, сирищен казеин (параказеин). (Обяснителни бележки от хармонизираната система - раздел VI, глава 35 (позиция 35.01).
Казеинати: казеинатите (казеиновите соли) включват натриев казеинат или амониев казеинат, известни като "разтворими казеини"; тези соли обикновено се използват за приготвяне на концентрирани храни или на фармацевтични продукти. Калциевият казеинат в зависимост от особеностите му се използва за приготвяне на хранителни продукти или като лепило. (Обяснителни бележки от хармонизираната система - раздел VI, глава 35 (№ 35.01).

Суроватка (27)
Суроватка: остатъчен продукт, който се получава при производството на сирене или казеин. В течна форма суроватката съдържа естествени съставки (средно 4,8 % лактоза, 0,8 % протеини и 0,2 % мазнини спрямо теглото на продукта), които остават след отделянето от млякото на казеина и на по-голямата част от мазнината.
Суроватка, общо (27): включва също така суроватката, използвана в млекопреработвателното предприятие за производството на храни за животни;
- позициите 271 (течна суроватка), 272 (концентрирана суроватка), 273 (суроватка на прах или блокчета), 274 (лактоза), 275 (лакталбумин) се представят в тяхното действително тегло. Само позиция 27 (суроватка, общо) се представя в еквивалент на течна суроватка и не трябва в никакъв случай да е сборът от посочените по-горе количества.
Течна суроватка (271): суроватка, използвана предимно за хранене на животни. Количествата, използвани като суровина за други производства, трябва да се изключат.
Концентрирана суроватка (272).
Суроватка на прах или блокчета (273).
Лактоза (млечна захар) (274).
Лакталбумин (275): една от основните съставки на суроватъчния протеин.

Други преработени продукти (28)
- тази позиция се отнася до преработени млечни продукти (следва да се уточнят), които не са упоменати другаде, предимно лактоферини;
- включва също произведени във фермите продукти, събрани от земеделските стопанства (по позиция Наличност/III.4) и предлагани на пазара без допълнителна преработка (с изключение на пакетирането или зреенето).


Приложение № 7 към чл. 30 и 32


Таблица A
Месечни статистически данни за събраните количества краве мляко и за получените продукти


Таблица Б
Годишно производство и използване на млякото (всички видове) в млекопреработвателните предприятия(1) Събирането и предоставянето на данните не е задължително.

Таблица В
Годишно производство и използване на млякото (всички видове мляко) във фермите
Държава: .........................................................................................................................................................
Година: ............................................................................................................................................
A. Налични количества (1000 t)
    Пълномаслено     Обезмаслено
    мляко     мляко и мътеница
1. Краве мляко
....................................................
1. Върнато от млекопреработ-  
        вателните предприятия
......................................................................
  - в това число мляко от млечни
....................................................
2. Остатък от предадената  
  крави     сметана
......................................................................
2. Овче мляко
....................................................
3. От производството на масло  
3. Козе мляко
....................................................
  и сметана в земеделското  
4. Биволско мляко
....................................................
  стопанство  
  Общо
....................................................
  Общо
......................................................................
Б. Използване (1000 t)
    Пълномаслено     Обезмаслено
    мляко     мляко и мътеница
1. Мляко за пиене
....................................................
1. Мляко за пиене
......................................................................
  а) за лична консумация
....................................................
2. Сирене във фермите
......................................................................
  б) за директни продажби
....................................................
3. Храна за животни
......................................................................
2. Производство на масло и сметана   4. Доставено в млекопреработ-  
  във фермите
....................................................
  вателните предприятия
......................................................................
3. Производство на сирене във  
  фермите
....................................................
4. Други продукти
....................................................
5. Храна за животните
....................................................
6. Доставено в млекопреработвател-  
  ните предприятия:
....................................................
  а) мляко
....................................................
  б) сметана (в млечен еквивалент)
....................................................
  в) други продукти (да се посочат)
....................................................
7. Разлики и загуби
....................................................
  Общо
....................................................
  Общо
......................................................................
В. Получени продукти (1000 t)
1. Мляко за пиене
....................................................
 
  а) лична консумация
....................................................
 
  б) директни продажби
....................................................
 
2. Сметана във фермите
....................................................
 
  от която доставена в млекопрера-    
  ботвателните предприятия
....................................................
 
3. Масло във фермите
....................................................
 
  от което доставено в млекопрера-    
  ботвателните предприятия
....................................................
 
4. Сирене във фермите
....................................................
 
  от което доставено в млекопрера-    
  ботвателните предприятия
....................................................
 
5. Други продукти (да се посочат)
....................................................
 
  от които доставени в млекопрера-    
  ботвателните предприятия
....................................................
 
       
Таблица Г
Разпределение на млекопреработвателните предприятия(1) според годишния обем събрано мляко
Държава: .........................................................................................................................................................
Към 31 декември ........ г.
Класове за големина според събран обем Брой предприятия Събрано мляко
(t/година)   (1000 t)
5000 и по-малко  
.........................................................................
.........................................................................
5001 до 20 000  
.........................................................................
.........................................................................
20 001 до 50 000  
.........................................................................
.........................................................................
50 001 до 100 000  
.........................................................................
.........................................................................
100 001 до 300 000  
.........................................................................
.........................................................................
  над 300 000  
.........................................................................
.........................................................................
      Общо
.........................................................................
.........................................................................
(1) Посочени в чл. 29, ал. 2 от наредбата.
 
Таблица Д
Разпределение на центровете за събиране на мляко(1) според годишния обем събрано мляко
Държава: .........................................................................................................................................................
Към 31 декември ........ г.
Класове за големина според събран обем Брой предприятия Събрано мляко
(t/година)   (1000 t)
1000 и по-малко  
.........................................................................
.........................................................................
1001 до 5000  
.........................................................................
.........................................................................
  над 5000  
.........................................................................
.........................................................................
      Общо
.........................................................................
.........................................................................
(1) Посочени в чл. 29, ал. 2 от наредбата.
 
Таблица Е
Разпределение на предприятията според обема на преработеното мляко
Държава: .........................................................................................................................................................
Към 31 декември ........ г.
Класове за големина според обема Брой предприятия Обем (1000 t)
на преработеното мляко (t/година)    
5000 и по-малко  
.........................................................................
.........................................................................
5001 до 20 000  
.........................................................................
.........................................................................
20 001 до 50 000  
.........................................................................
.........................................................................
50 001 до 100 000  
.........................................................................
.........................................................................
100 001 до 300 000  
.........................................................................
.........................................................................
  над 300 000  
.........................................................................
.........................................................................
      Общо
.........................................................................
.........................................................................
           
Таблица Ж.1
Разпределение на предприятията според обема на годишното производство на определени групи млечни продукти
Държава: .........................................................................................................................................................
Към 31 декември ........ г.
Групи продукти: ПРЕСНИ ПРОДУКТИ (1)
Класове според обема произведени Брой предприятия Годишно производство
продукти (t/година)   (1000 t)
1000 и по-малко  
.........................................................................
.........................................................................
1001 до 10 000  
.........................................................................
.........................................................................
10 001 до 30 000  
.........................................................................
.........................................................................
30 001 до 50 000  
.........................................................................
.........................................................................
50 001 до 100 000  
.........................................................................
.........................................................................
  над 100 000  
.........................................................................
.........................................................................
      Общо
.........................................................................
.........................................................................
           
Таблица Ж.2
Разпределение на предприятията според обема на годишното производство на определени групи млечни продукти
Държава: .........................................................................................................................................................
Към 31 декември ........ г.
Групи продукти: МЛЯКО ЗА ПИЕНЕ (11)
Класове според обема произведени Брой предприятия Годишно производство
продукти (t/година)   (1000 t)
1000 и по-малко  
.........................................................................
.........................................................................
1001 до 10 000  
.........................................................................
.........................................................................
10 001 до 30 000  
.........................................................................
.........................................................................
30 001 до 100 000  
.........................................................................
.........................................................................
  над 100 000  
.........................................................................
.........................................................................
      Общо
.........................................................................
.........................................................................
           
Таблица Ж.3
Разпределение на предприятията според обема на годишното производство на определени групи млечни продукти
Държава: .........................................................................................................................................................
Към 31 декември ........ г.
Групи продукти: МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ НА ПРАХ (22)
Класове според обема произведени Брой предприятия Годишно производство
продукти (t/година)   (1000 t)
1000 и по-малко  
.........................................................................
.........................................................................
1001 до 5000  
.........................................................................
.........................................................................
5001 до 20 000  
.........................................................................
.........................................................................
  над 20 000  
.........................................................................
.........................................................................
      Общо
.........................................................................
.........................................................................
           
Таблица Ж.4
Разпределение на предприятията според обема на годишното производство на определени групи млечни продукти
Държава: .........................................................................................................................................................
Към 31 декември ........ г.
Групи продукти: МАСЛО (23)
Класове според обема произведени Брой предприятия Годишно производство
продукти (t/година)   (1000 t)
100 и по-малко  
.........................................................................
.........................................................................
101 до 1000  
.........................................................................
.........................................................................
1001 до 5000  
.........................................................................
.........................................................................
5001 до 10 000  
.........................................................................
.........................................................................
  над 10 000  
.........................................................................
.........................................................................
      Общо
.........................................................................
.........................................................................
           
Таблица Ж.5
Разпределение на предприятията според обема на годишното производство на определени групи млечни продукти
Държава: .........................................................................................................................................................
Към 31 декември ........ г.
Групи продукти: СИРЕНЕ (24)
Класове според обема произведени Брой предприятия Годишно производство
продукти (t/година)   (1000 t)
100 и по-малко  
.........................................................................
.........................................................................
101 до 1000  
.........................................................................
.........................................................................
1001 до 4000  
.........................................................................
.........................................................................
4001 до 10 000  
.........................................................................
.........................................................................
  над 10 000  
.........................................................................
.........................................................................
      Общо
.........................................................................
.........................................................................
           
Таблица З
Дейности на млекопреработвателните предприятия
Съдържание на млечни протеини в основни млечни продукти


Таблица И
Производство на краве мляко по райони за планиране


(*) Отнася се за общо произведеното краве мляко, с изключение на директно избозаното от телетата. Включва се издоеното мляко (включително коластрата), използвано за храна на животни (например дадено с кофи или по друг начин).

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Таблица A
Данните за тази таблица се отнасят само до краве мляко както по отношение на събраните количества, така и по отношение на получените продукти (следователно смесите се изключват).
При ежеседмично отчитане резултатите за седмиците, които обхващат текущия и следващия месец, трябва да са разделени и разпределени в съответствие с броя на дните във всеки от двата месеца.
Масленост:
- масленост на млякото като процент от теглото на продукта;
- среднопретеглена стойност за страната, получена въз основа на данните по метода на Rоse-Gottlieb (FIL/IDF/МАМ код (Международна асоциация по млекарство) 1C:1987).
Белтъчини:
- протеини на млякото като процент от теглото на продукта;
- среднопретеглено за страната въз основа на данните, получени по метода на Kjeldahl.
Получени продукти: количествата преработени пресни млечни продукти се разбират като налични за доставка извън млекопреработвателните предприятия.

Таблица Б
За избягване на двойното отчитане млечните продукти, използвани от едно и също млекопреработвателно предприятие за производството на други млечни продукти, не се вземат предвид.
Данните, посочени в тази таблица, се отнасят до понятието "национално млекопреработвателно предприятие". Всяка размяна на суровини или продукти между млекопреработвателните предприятия вътре в страната трябва да се изключат от националното производство.
Налични количества/I и II - Събрано мляко: отнася се до изкупуването на всички видове пълномаслено мляко (краве, овче, козе и биволско) и млечни продукти директно от земеделските стопанства.
Налични количества/II.6: отнася се до другите млечни продукти (сирене, масло или кисело мляко), събирани от земеделските стопанства. Тези продукти, независимо дали са преработени или не, са предназначени да влязат в процеса на производство в млекопреработвателните предприятия и трябва да се посочат в раздел "Б/Използване" на таблицата.
Налични количества/III.4: отнася се до другите млечни продукти (сирене, масло или кисело мляко), внасяни от други страни. Тези продукти, независимо дали са предназначени за включване в производството на предприятията или не, трябва да се посочат в раздел "Б/Използване" на таблицата.
Ако са предназначени за предлагане на пазара без преработка (с изключение на пакетирането и зреенето), тези продукти трябва да се посочат в позиция 16 (когато става въпрос за пресни продукти от земеделското стопанство) или 28 (когато става въпрос за преработени продукти от земеделското стопанство).
Налични количества/III - Внос и вътрешнообщностни доставки: на едро или в опаковки от 2 литра или повече.
Колона 1 - Количество: ако не е указано друго, количествата, които се вписват, трябва да отразяват нетното тегло на суровината/крайния продукт (в 1000 t).
Под количества преработени пресни млечни продукти трябва да се разбират наличните количества за доставка извън млекопреработвателните предприятия.
Колона 2/Б. Използване - млечна мазнина: количествата млечна мазнина (в t), използвани за производството на съответния продукт, включително възможните загуби по време на производствения процес.
Колона 3/A. Наличности - белтъчини: количествата млечни протеини (в t), съдържащи се в събраното краве мляко.
Колона 3/Б. Използване - вложено пълномаслено мляко: количествата пълномаслено мляко (в 1000 t), използвани за производството на даден продукт, включително възможните загуби по време на производствения процес.
Колона 4/Б. Използване - вложено обезмаслено мляко:
- положително: количествата обезмаслено мляко (в 1000 t), което се използва за производството на даден продукт, включително възможните загуби по време на производствения процес;
- отрицателно: количествата обезмаслено мляко (в 1000 t), което се събира по време на производството на даден продукт (например обезмаслено мляко, което се събира по време на производството на масло от пълномаслено мляко или от сметана).
Друго използване (кодове 3 - 6):
Обезмаслено мляко и мътеница, върнати във фермите (3): обезмаслено мляко и мътеница, които се връщат обратно във фермите.
Износ и доставка на мляко и сметана в насипно състояние за страни от Европейската общност (4): износ и вътрешнообщностни доставки на пълномаслено мляко, на обезмаслено мляко и на течна сметана в насипно състояние или в опаковки от 2 литра и повече от млекопреработвателните предприятия на страната.
Друга употреба (5): включва пълномаслено и обезмаслено мляко в насипно състояние или в опаковки от 2 литра и повече, доставени на хранително-вкусовата промишленост (например за производство на сладолед) или предназначени за храна на животни под всякаква форма, с изключение на позиция 3.
Разлики (6): отнася се до статистическите разлики.

Таблица В
A. Наличности:
Краве мляко: отнася се до цялото краве мляко, с изключение на директно избозаното от телетата мляко, включително издоеното мляко (и коластрата), което се използва за хранене на животни (например в кофи или по друг начин).
Млечни крави: крави, които се използват изключително или основно за производството на мляко, предназначено за храна на хората и/или за преработка и производство на млечни продукти, включително бракувани млечни крави (угоявани или не между последната им лактация и клането).
"Пълномаслено мляко": отнася се до количествата издоено мляко.
"Обезмаслено мляко и мътеница":
- върнато от млекопреработвателните предприятия на фермите (1): виж определението в таблица Б/3;
- остатък от доставките на сметана (2).
Б. Използване:
Пълномаслено мляко/лична консумация: пълномаслено мляко, консумирано от домакинството на стопанина (единствено за храна на хора).
Пълномаслено мляко/директни продажби: пълномаслено мляко за човешка консумация, което е продадено или предадено от производителя директно на крайния консуматор.
Пълномаслено мляко/масло и сметана, произведени в земеделското стопанство: пълномаслено мляко (всички видове мляко), което се използва за производството на масло и на сметана в земеделското стопанство.
Пълномаслено мляко/сирене, произведено в земеделското стопанство: пълномаслено мляко (всички видове мляко), което се използва за производството на сирене във фермата.
Пълномаслено мляко/други продукти: пълномаслено мляко (всички видове мляко), което се използва за производството на млечни продукти за консумация от човека (напр. кисело мляко).
Пълномаслено мляко/храна за животни: пълномаслено мляко, което се използва за храна на животни в земеделското стопанство под каквато и да е форма (мляко или като смесени храни за животни, произвеждани в земеделското стопанство).
Пълномаслено мляко/доставено в млекопреработвателните предприятия:
- включва количествата:
- на всички видове пълномаслено мляко (краве, овче, козе и биволско), предоставено на млекопреработвателните предприятия (в рамките на или извън страната), както и на земеделските стопанства или предприятия, посочени в чл. 29, ал. 2 от наредбата;
- други продукти (да се посочат) в млечен еквивалент;
- доставките на сметана са изразени в млечен еквивалент.
Пълномаслено мляко/разлики и загуби:
- отнася се до статистически разлики и до загубите по време на производствения процес;
- общата сума за колоната "Използване на пълномаслено мляко" трябва да е равна на общата сума от наличните количества.
Обезмаслено мляко и мътеница/мляко за пиене: обезмаслено мляко и мътеница, които се използват в земеделските стопанства за храна на хората и по-специално за лична консумация в стопанствата и за директна продажба на консуматорите.
Обезмаслено мляко и мътеница/сирене в земеделското стопанство: количеството обезмаслено мляко и мътеница, които се използват за производството на сирене в земеделското стопанство.
В. Получени продукти:
Количествата, които трябва да се посочат, се отнасят до нетното тегло на готовия продукт (в 1000 t).
Мляко за пиене = лична консумация + директна продажба.
Сметана в земеделското стопанство: сметана, произведена в земеделските стопанства.
Масло в земеделското стопанство: масло, произведено в земеделските стопанства.
Сирене в земеделското стопанство: сирене, произведено в земеделските стопанства.
Други продукти: други продукти (да се посочат), произведени в земеделските стопанства.
От които доставени в млекопреработвателните предприятия: отнася се до доставките на сметана, масло, сирене и други продукти, произведени в земеделското стопанство, в млекопреработвателните предприятия (в рамките на или извън страната).

Таблици Г и Д
Събрано мляко: количества мляко и сметана (в млечен еквивалент), които се събират директно от фермите.

Таблица Д
Центрове за събиране на мляко: отнася се само до онези предприятия, които изкупуват мляко от земеделските стопанства и го продават от свое име на преработвателни предприятия. Центровете за събиране на мляко, които са местни структури на млекопреработвателните предприятия и са зависими от тях, трябва да се изключат.
Счетоводните центрове, които извършват национално отчитане на събраните количества мляко на територията на страната от някое млекопреработвателно предприятие на друга страна, също трябва да се включат.

Таблица Е
Обем: общият обем на преработената суровина = количеството пълномаслено мляко (или млечен еквивалент), използван за производството на млечни продукти в предприятието.

Таблици Г, Д, Е и Ж
Предприятие: предприятието е най-малката организационна юридическа единица, която произвежда стоки или услуги и се ползва с определена степен на автономност при вземането на решения, особено за разпределяне на текущите ресурси. Предприятието осъществява една или повече дейности на едно или повече места. Предприятието може да е и самостоятелна юридическа единица.
Подаваните данни, които са обект на статистическа тайна, трябва ясно да се посочат като такива.
Таблиците трябва да бъдат попълнени за всички предприятия, действащи към 31 декември на съответната година. Те трябва да отразяват дейността на предприятията, включително дейността на млекопреработвателните предприятия, които те евентуално са присъединили през отчетната година.


Приложение № 8 към чл. 31, ал. 3


Методология (Страните членки трябва да изпратят попълнения въпросник от приложение № 8 в срок заедно с таблица Б от приложение № 7) на статистическите изследвания на производството на мляко и млечни продукти
 
Въпроси
Данни за анкетирания (Идентификация на респондентите)
 
1. Обща информация
2. Събиране на основната информация
  (А) от млекопреработвателни предприятия
  (Б) от земеделски стопанства
3. Таблица Б от приложение № 7
  Част А: Налични ресурси
  Част Б: Употреба
4. Коментари и препоръки
Период на наблюдение
Има ли промени в методологията в сравнение с миналата година?
0 ДА 0 НЕ
 
Данни за лицето, което ще контактува с Евростат
 
Име и фамилия: г-н/г-жа/г-ца
Длъжност:
Институция:
Звено:
Адрес:
Телефон/факс:
Електронен адрес (e-mail):
 
1. Обща информация
1.1. Отговорност за предоставянето на информация
- Кой в страната ви е отговорен за изготвяне на законодателството за статистиката на млечните продукти?
 
Таблици от прило- Име Данни за лицето/
жение № 7   институцията
ТАБЛИЦА А:    
Месечни данни (мандри)    
ТАБЛИЦА Б:    
Годишни данни (мандри)    
ТАБЛИЦА В:    
Годишни данни    
Земеделски стопанства    
ТАБЛИЦИ от Г до Ж:    
Структура на предприятията    
Таблица З:    
Съдържание на протеини в    
основните продукти от кра-    
ве мляко    
Годишни данни по райони    
     
- Участва ли друга институция в осъществяването на статистика на млякото?
0 ДА(*) 0 НЕ
(*)Ако ДА, посочете наименование и данни за институцията:
1.2. Конфиденциалност на предаваните данни
Имате ли проблем с конфиденциалността на данните?
0 ДА(*) 0 НЕ
(*) Ако ДА, опишете го.
 
2. Събиране на основната информация
А. От мандри
(таблици А и Б от приложение № 7)
 
2.А.1. Общи характеристики
Брой на млекопреработвателните предприятия към 1 януари 20..... г. (не се включват тези, които осъществяват САМО млекосъбирателна дейност)
Брой на млекосъбирателните пунктове (определени по чл. 29, ал. 1, т. 2 от наредбата)
2.А.2. Произход на списъка (наблюдаваните единици), използван за месечни и годишни наблюдения
Какъв е неговият произход?
0 От националния бизнес регистър
0 Специално направен за наблюдение на
  млякото
0 Предоставен от професионални органи-
  зации(*)
0 Използван за други наблюдения(*)
0 Друг(*)
(*) Уточнете източника:
2.А.3. Как и колко често се обновява списъкът?
Обновявате ли използвания списък:
0 Непрекъснато
0 Месечно
0 На 3 месеца
0 Годишно
0 На всеки 3 години
0 Повече от 3 години
2.А.4. Месечен въпросник (мандри: таблица А от приложение № 7)
Брой на наблюдаваните единици
Дял на наблюдаваните единици (%)
- Метод на наблюдение:
0 Чрез анкетьори
0 По пощата
0 По телефона
0 По електронната поща (е-mail)
0 Друг, уточнете:
- Дял на получените отговори (%)
- Какъв метод използвате, за да оцените данните от отказите?
- Използвате ли допълнителни източници на информация?
0 ДА(*) 0 НЕ
(*) Ако ДА, какви?
2.А.5. Годишни въпросници (мандри: таблици Б, В, З и И от приложение № 7)
ВАЖНО: Годишното наблюдение е изчерпателно!
- Метод на наблюдение:
0 Чрез анкетьори
0 По пощата
0 По телефона
0 По електронната поща (е-mail)
0 Друг, какъв?
- Дял на получените отговори ( % )
- Какъв метод използвате, за да оцените данните от отказите?
- Използвате ли допълнителни източници на информация?
0 ДА(*) 0 НЕ
(*) Ако ДА, какви?
 
Б. Земеделски стопанства
(ферми) (таблица В от приложение № 7)
Брой земеделски стопанства (ферми) към 1 януари 20.......г.
 
2.Б.1. Наличие на наблюдение за производство и употреба на мляко в земеделското стопанство
Извършва ли се такова наблюдение?
0 ДА (моля преминете 0 НЕ (моля преминете
  на въпрос 2.Б.2)   на въпрос 2.Б.5)
2.Б.2. Ако ДА, опишете:
- Метод на наблюдение:
0 Чрез анкетьори
0 По пощата
0 По телефона
0 По електронната поща (е-mail)
0 Друг, какъв?
- Дял на получени отговори (%)
- Описание на използваната методология:
2.Б.3. Използван метод за оценка на количеството произведена продукция и нейното използване във фермите при отказите
- Какъв метод използвате, за да оцените количеството произведена продукция и нейното използване във фермите при отказите?
2.Б.4. Използвате ли допълнителни източници на информация?
0 ДА(*) 0 НЕ
(*) Ако ДА, какви?
2.Б.5. Ако не, обяснете и опишете използвания метод за пресмятане или оценяване на млечната продукция в стопанството:
2.Б.6. Краве мляко
Като се изключи директно избозаното мляко от телетата, цялото ли мляко (включително коластра), което е издоено и е използвано за храна на животните, е включено в количеството на наличното мляко?
0 ДА(*) 0 НЕ
 
3. ТАБЛИЦА Б от приложение № 7 (данни от мандрите)
Част А: Събрано мляко
 
3.А.1. Внос на мляко, сметана и други млечни продукти
- Има ли покупки на сурово мляко от лицензирани продавачи от други държави?
0 ДА(*) 0 НЕ
(*) Ако ДА, включени ли са тези покупки към вноса? (таблица Б от приложение № 7, колона Б)
0 ДА 0 НЕ
- Използвате ли данните, получени директно от мандрите при отразяване на търговията извън страната?
0 ДА(*) 0 НЕ
(*) Ако ДА:
0 От месечния въпросник
0 От други източници
- Използвате ли данни от статистиката на външната търговия?
0 ДА(*) 0 НЕ
(*) Ако ДА, обяснете как разграничавате вноса за млечната индустрия от другия внос:
- Как процедирате с доставките на междинни продукти от едно стопанство в една страна до стопанство в друга страна, но принадлежащо към същото предприятие?
0 Включват се в данните за външната тър-
  говия
0 Включват се в доставките на предприятието
0 Друго, уточнете
   
Част Б: Употреба
(произведени продукти)
 
3.Б.1. Основни продукти (колона 1 в таблицата)
- Има ли връзка между наблюденията за статистика на млякото и наблюденията на Продком?
0 ДА 0 НЕ
Ако ДА, осъществяват ли се от една и съща институция?
0 ДА 0 НЕ
3.Б.2. Дублиране на резултатите
Б.2.1. В мандрите
За да се избегне дублирането на резултатите, кои променливи се наблюдават?
0 Получените продукти, преди да са прерабо-
  тени (съставките на продукта)
0 Преработените продукти (доставка на про-
  дукция)
Б.2.2. Сирене - топено сирене
Провеждате ли специално наблюдение, касаещо суровите материали, използвани за получаване на топено сирене? (сирене, масло, сметана, други млечни продукти)
0 ДА 0 НЕ
Включени ли са тези материали в колона 1 на таблица Б от приложение № 7?
0 Не се включват 0 Включват се
3.Б.3. Пресмятане на вложеното пълномаслено/обезмаслено мляко
Как се изчисляват вложените суровини от таблица Б от приложение № 7 за следните продукти:
 
Код Наименование Директно Употреба
    наблю- на коефи-
    дение циенти
11 - 12 Течно мляко и мъте- 0 0
  ница    
13 Сметана 0 0
14 - 15 - 16 Други пресни продук- 0 0
  ти (кисело мляко, на-
  питки на млечна ос-    
  нова и др.)    
21 Кондензирано мляко 0 0
22 Продукти на прах 0 0
23 Общо масло и продук- 0 0
  ти с млечни мазнини  
24 Сирена 0 0
2411 Сирена от краве мляко 0 0
25 Топени сирена 0 0
27 Суроватка 0 0
       
3.Б.4. Изчисляване на вложените мазнини
- Как се изчисляват вложените мазнини в таблица Б от приложение № 7?
0 Като вложени (на базата на използваните
  суровини при производството)
0 Като получени (на базата на съдържанието
  им в готовия продукт)
Някои страни може да използват и двата метода (самоконтрол): уточнете
- Използвате ли данните от мандрите като източник на информация?
0 ДА 0 НЕ(*)
(*) Ако не, какъв източник на информация използвате?
3.Б.5. Протеини (таблица З от приложение № 7)
Какъв метод използвате за оценка на протеините?
- Като вложени? (на базата на използваните суровини при производството)
0 ДА 0 НЕ
- Като получени? (на базата на съдържанието им в готовия продукт)
0 ДА 0 НЕ
Коментари:
3.Б.6. Данни по райони (таблица И от приложение № 7)
- Оценка на продукцията по райони
- Има ли източник на данни
0 ДА 0 НЕ
- Изчисляват ли се данните вторично
0 ДА 0 НЕ
- Ако данните се изчисляват, какъв метод използвате?
0 Наблюдение на структурата на земеделски-
  те стопанства
0 Наблюдение на говедовъдството
0 Друг, уточнете:
4. Коментари и предложения
Какви са вашите коментари и предложения за подобряване на методологията?
Добавете всяка информация, която считате, че ще бъде полезна.
 


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти