Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 7 НОЕМВРИ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ И ПУСКАНЕ В УПОТРЕБА НА ПОЩЕНСКИ МАРКИ, НА ПОЩЕНСКИ ПРОДУКТИ И НА СПЕЦИАЛНИ ПОЩЕНСКИ ПЕЧАТИ И ЗА ИЗВАЖДАНЕ ОТ УПОТРЕБА НА ПОЩЕНСКИ МАРКИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 11 ОТ 2012 Г.)

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.93 от 17 Ноември 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.11 от 7 Февруари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.37 от 17 Май 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.64 от 13 Август 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 4 Декември 2020г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) условията и редът за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати;
2. (нова - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) условията и редът за изваждане от употреба на пощенски марки;
3. (предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) условията и редът за използване на специални пощенски печати.

Раздел II.
Издаване на пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати

Чл. 2. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) Пощенските марки, пощенските продукти и специалните пощенски печати се издават от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията в изпълнение на годишен тематичен план.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г.) Проектът на годишния тематичен план се изготвя от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по определените от специализирания експертен съвет по маркоиздаване теми.
(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2020 г.) Темите се определят въз основа на писмени предложения от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, държавни и общински органи, обществени организации и съюзи и други, представени не по-късно от края на месец август на предходната календарна година.
(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2016 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 103 от 2020 г.) Предложенията трябва да отговарят най-малко на един от следните критерии:
1. да популяризират развитието на обществото в областта на науката, културата, изкуството, икономиката, техниката, спорта и др.;
2. да популяризират международното сътрудничество, свободата, сближаването между народите;
3. да отразяват събития и/или техни годишнини, които имат висока обществена, национална или световна значимост;
4. да отразяват кръгли годишнини, кратни на числото 25, от рождението на значими личности с принос за развитието на обществото, науката, културата, изкуството, икономиката, техниката, спорта, утвърждаването на националната идентичност и др.;
5. да са привлекателни и да удовлетворяват пощенските и филателните потребности, свързани с използването, разпространението и колекционирането на пощенските марки и пощенските продукти;
6. да се вписват в тематичните раздели на годишните тематични планове - "България - наша родина", "България и Европа" и "България и светът";
7. да не бъдат свързани с въпроси, събития или личности, които биха предизвикали обществено напрежение, политически пристрастия, спорове или разделение, да не подтикват към расизъм, дискриминация и други обществено неприемливи явления;
8. да не бъдат свързани с извършването на търговска реклама в полза на физически или юридически лица;
9. да не са били обект на интерпретация чрез пощенска марка или пощенски продукт през предходните най-малко 10 календарни години.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 37 от 2016 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 103 от 2020 г.) Проектът на годишния тематичен план се утвърждава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията не по-късно от края на месец октомври на предходната календарна година.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 37 от 2016 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 103 от 2020 г.) Годишният тематичен план в срок до 5 работни дни след утвърждаването му се предоставя на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга и се публикува на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в интернет.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 37 от 2016 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г.) Пощенските марки могат да се издават самостоятелно, в серии, с винетки, в блок и като специален знак, отпечатан върху пощенските продукти. Видът на изданията се определя с решение на специализирания експертен съвет по маркоиздаване.
(8) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2020 г.) Начинът на отпечатване на изданията по ал. 7 се определя от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга и се съобщава на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.


Чл. 3. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2016 г.) Годишният тематичен план съдържа наименования на темите, вид на изданията и срок (месец) за пускане в употреба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) В годишния тематичен план се включват и:
1. до 4 броя пощенски марки с променлив тираж за нуждите на пощенския оператор със задължение на извършване на универсалната пощенска услуга;
2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г.) до 7 броя пощенски марки и до 5 броя пощенски продукти като резерв за непланирани теми, възникнали през годината.
(3) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2016 г.) В годишния тематичен план може да бъдат включвани до 15 броя допълнителни издания, извън предвидения резерв по ал. 2, т. 2.
(4) (Предишна ал. 3, изм. и доп. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г.) Тиражите и номиналните стойности на пощенските марки, както и тиражите на пощенските продукти, се определят от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията със заповедта по чл. 18, ал. 1 след писмено предложение от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, направено в следните срокове:
1. за номиналните стойности на пощенските марки - до 2 месеца преди предвидената дата за пускане в употреба;
2. за тиражите - до 5 работни дни за пощенски марки и до 10 работни дни за пощенски продукти след първото представяне на проектите за разглеждане от специализирания експертен съвет по маркоиздаване.
(5) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2020 г.) Предложените по ал. 4 номинални стойности и тиражи при необходимост могат да бъдат променяни с решение на специализирания експертен съвет по маркоиздаване.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) Годишният тематичен план може да се изменя и допълва със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.


Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията в дейността си по издаването на пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати се подпомага от специализиран експертен съвет по маркоиздаване.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) Специализираният експертен съвет по маркоиздаване е в състав от 9 до 12 членове, включително председател, заместник-председател и секретар.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) Председателят, заместник-председателят и секретарят на специализирания експертен съвет по маркоиздаване са служители в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) Останалите членове на специализирания експертен съвет по маркоиздаване са служители на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, художници, изкуствоведи, представители на Съюза на българските филателисти и др.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) Съставът и броят на членовете на специализирания експертен съвет по маркоиздаване се определят със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за срок две години.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) Членовете на специализирания експертен съвет по маркоиздаване, които не са служители в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, се определят след предложение на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, Съюза на българските филателисти и други организации и институции, дейността на които е свързана с изкуство и култура.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) Съставът, функциите, устройството, организацията на дейността и финансирането на специализирания експертен съвет по маркоиздаване се определят с вътрешни правила, утвърдени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.


Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)


Чл. 9. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г.) Пощенските марки, пощенските продукти и специалните пощенски печати се изработват по приети от специализирания експертен съвет по маркоиздаване проекти на художници, подпомагани при необходимост от консултанти. Художниците и консултантите се определят с решение на специализирания експертен съвет по маркоиздаване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) Проектите по ал. 1 трябва да отговарят на технически изисквания, предложени писмено от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга. При промяна на тези изисквания пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга незабавно уведомява министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2020 г.) Въз основа на решението по ал. 1 министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощено от него лице сключва договори с художниците и с консултантите за изработване на проектите за пощенски марки, за пощенски продукти и за специални пощенски печати, както и за извършване на консултантската дейност по тях.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 103 от 2020 г.) Разходите за възнаграждения за изработване на проектите на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати, както и за извършване на консултантска дейност по тях са за сметка на:
1. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за изданията, включени в годишния тематичен план;
2. лицата, направили предложения за допълнителни издания по чл. 3, ал. 3.
(5) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2020 г.) Приетите от специализирания експертен съвет по маркоиздаване проекти на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати са окончателни и не могат да бъдат променяни.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) Приетите от специализирания съвет по маркоиздаване проекти на пощенски марки и на пощенски продукти, подписани от художника, консултанта и секретаря на специализирания експертен съвет по маркоиздаване, се утвърждават от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от упълномощено от него лице.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2016 г.) Утвърдените проекти на пощенски марки и на пощенски продукти се предават за отпечатване от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга с приемно-предавателен протокол и възлагателно писмо, подписано от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от упълномощено от него лице.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) Предаването и приемането по ал. 1 се извършва от оправомощени служители от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2016 г.) С приемно-предавателния протокол по ал. 1 се предават и технически носител, съдържащ утвърдените проекти, както и декларация от автора, че проектът е единствен.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) Във възлагателното писмо по ал. 1 се определят техниката на отпечатване, видът на използваната хартия, формата (размерът), видът на перфорирането, номиналната стойност, тиражът, видът на изданието и срокът за отпечатване.


Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2020 г.) (1) До 10 работни дни след отпечатване на съответното пощенско-филателно издание утвърденият проект, заедно с техническия носител, с изключение на проектите и техническите носители на пощенските марки с променлив тираж, се предава от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията с приемно-предавателен протокол.
(2) За пощенските марки с променлив тираж, които не са извадени от употреба, утвърденият проект заедно с техническия носител се предават от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията с приемно-предавателен протокол до 10 работни дни след тяхното изваждане от употреба.
(3) Предаването и приемането по ал. 1 се извършват от оправомощени служители от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга и от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(4) Редът, начинът на съхранение и на използване на утвърдените проекти на пощенски марки и на пощенски продукти по ал. 1 и 2 се определят със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 64 от 2019 г.)

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга разработва Инструкция за реда на отпечатване и контрол на пощенски марки и пощенски продукти, тяхното съхранение, отпускане, снабдяване, продажба и изтегляне от пощенската мрежа.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) Инструкцията по ал. 1 се предоставя на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за сведение.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга отпечатва пощенските марки в срок до 20 работни дни, а пощенските продукти в срок до 15 работни дни, считано от датата на получаване на проектите.
(2) Пощенските марки и пощенските продукти се отпечатват след писмено одобрение на пробния машинен отпечатък от автора на проекта или упълномощено от него лице.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) Разходите по отпечатването на пощенските марки и пощенските продукти са за сметка на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга.


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) Допълнителни тиражи за пощенски марки с променлив тираж се отпечатват по инициатива и за сметка на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга. В края на всяко тримесечие пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга предоставя на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията справка за отпечатаните допълнителни тиражи.
(2) За пощенски марки с фиксиран тираж не се допуска отпечатване на допълнителни тиражи.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) Контролът по отпечатването на пощенските марки и пощенските продукти се осъществява от главния изпълнителен директор на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга.


Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) (1) Приетите от специализирания експертен съвет по маркоиздаване проекти на специални пощенски печати се предават за изработване на външен изпълнител от оправомощен служител на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(2) Разходите за изработване на специалните пощенски печати са за сметка на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Раздел III.
Пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати (Загл. изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)


Чл. 18. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) Пощенските марки, пощенските продукти и специалните пощенски печати се пускат в употреба със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. В заповедта се определят основните характеристики на изданието: тема, автор, вид, населено(и) място(а), пощенска(и) станция(и), дата и час на пускане в употреба, вид на използваната хартия, номинална стойност, тираж, срок за използване на специалния пощенски печат и други специфични данни.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) Копие от заповедта по ал. 1 се предоставя от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга в срок не по-кратък от 3 работни дни преди определената дата за пускане в употреба.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) Информация за пусканите в употреба пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати се публикува на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в интернет и в пощенските служби на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) Пуснатите в употреба пощенски марки, с изключение на тези по чл. 22, ал. 1, се използват като знак и като доказателство за платена цена за пощенски услуги, извършвани от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга.


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) Пощенските марки и пощенските продукти се продават от датата на пускането им в употреба. Продажбата се осъществява от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга и от други лица по договор с него.


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2016 г.) Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга предоставя за нуждите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията пощенски марки за международен обмен, за представителни цели и за депозиране в маркохранилището, както и пощенски продукти за представителни цели в срок до 20 работни дни от датата на пускане в употреба на всяко издание.
(2) Редът, броят, начинът на използване и съхранение на пощенските марки и на пощенските продукти по ал. 1 се определят със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(3) Пощенските марки и пощенските продукти по ал. 1 се заплащат от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по тяхната себестойност.

Раздел IV.
Изваждане от употреба на пощенски марки (Загл. изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)


Чл. 23. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) Пощенските марки се изваждат от употреба със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията след мотивирано писмено предложение от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, в което се посочва дата за изваждане от употреба.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) Копие от заповедта по ал. 1 се предоставя на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга в срок до 30 дни преди посочената в предложението дата за изваждане от употреба.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) Информация за предстоящото изваждане от употреба на пощенски марки се публикува на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в интернет най-малко 30 дни преди датата на изваждането им от употреба.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга поставя на видно и достъпно място във всички пощенски служби информацията по ал. 4.
(6) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга уведомява писмено лицата, сключили договор за продажба на пощенски марки, за предстоящото изваждане от употреба на пощенски марки в срок до 20 дни преди определената дата.
(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) Пощенските марки с фиксиран тираж се изваждат от употреба след изтичане на 3 години от датата на пускането им в употреба, освен в случаите, когато са извадени от употреба по реда на ал. 1.
(8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) Пощенските марки с променлив тираж се използват до изчерпването им в пощенската мрежа на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, освен в случаите, когато са извадени от употреба по реда на ал. 1.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) Използването на пощенските марки като знак и като доказателство за платена цена на пощенски услуги, извършвани от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, се преустановява от датата на изваждането им от употреба.


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) Пощенските марки, които към датата на изваждането им от употреба се намират в пощенската мрежа на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга и в лицата по чл. 21, се инвентаризират и изтеглят от пощенската мрежа.


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2016 г.) Извадените от употреба пощенски марки се продават от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга по пазарни цени за филателни и колекционерски цели.

Раздел V.
Използване на специални пощенски печати (Загл. изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) Специалните пощенски печати се използват за поставяне на отпечатък при пускане в употреба на пощенски марки и на пощенски продукти.


Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) Специалните пощенски печати се предават от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за използване от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга за срок, определен в заповедта по чл. 18, ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) Специалните пощенски печати могат да се използват от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга и за изработване на филателни продукти за срок до 4 работни дни преди датата на пускането им в употреба. Тези продукти могат да се пускат за продажба от датата, определена в заповедта по чл. 18, ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) Поставянето на техните отпечатъци може да се извършва само от определени длъжностни лица на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) След изтичане на срока, определен със заповедта по чл. 18, ал. 1, пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга връща специалните пощенски печати на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за съхранение.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) След изтичане на срока, определен със заповедта по чл. 18, ал. 1, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията може да разреши въз основа на мотивирано писмено предложение на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга специални пощенски печати да се предадат за използване от пощенския оператор за определени цел и срок. След изтичане на този срок специалните пощенски печати се връщат на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за съхранение.


Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) Предаването и приемането на специалните пощенски печати се извършва от оправомощените служители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, като:
1. се регистрират в дневник за предаване-приемане на специални пощенски печати, съхраняван в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, или
2. се удостоверяват с приемо-предавателен протокол, съставен в два екземпляра.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) В случаите по ал. 1 в дневника или върху приемо-предавателния протокол се поставя отпечатък от предавания, съответно приемания специален пощенски печат и подписите на оправомощените служители.


Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)

Раздел VI.
Изработване и отпечатване на пощенски марки с персонализирани винетки (Нов - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)


Чл. 31. (Нов - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) (1) Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга може да допечатва пуснати в употреба пощенски марки с променлив тираж с персонализирани винетки към тях.
(2) Изработването на пощенските марки по ал. 1 е по заявка и за сметка на клиенти - физически или юридически лица.
(3) Отпечатването на пощенските марки по ал. 1 се осъществява с решение на органа за управление на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга.


Чл. 32. (Нов - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) (1) Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга изготвя вътрешни правила за реда и условията за изработване и отпечатване на пощенски марки с персонализирани винетки. С вътрешните правила се определят редът и изискванията за приемане и изпълнение на заявки за изработване и отпечатване на пощенски марки с персонализирани винетки.
(2) Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга изготвя общи условия на договор за изработване на пощенски марки по чл. 31, ал. 1. С всеки клиент се сключва индивидуален договор. При подписването на договор клиентът задължително представя писмена декларация по образец, че предоставеното от него изображение на персонализираната винетка не противоречи на действащото законодателство, включително не нарушава авторските и сродните им права и изискванията на Закона за защита на личните данни.
(3) Вътрешните правила по ал. 1 и общите условия на договора по ал. 2 се предоставят на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за сведение и се публикуват на страницата на оператора в интернет.


Чл. 33. (Нов - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) Заплащането на пощенските марки по чл. 31, ал. 1 се осъществява по цена, определена в договора между клиента и пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга. В цената се включва номиналната стойност на пощенските марки.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) "Пощенска марка" е знак за цена за заплащане на пощенски услуги, извършвани от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, с отпечатана номинална стойност, който се поставя върху пощенски пратки като доказателство за платена цена на пощенски услуги. Пощенската марка задължително съдържа надписите "България", "Bulgaria", "Поща", име на автора на проекта, годината на издаване. Пощенската марка може да съдържа и други текстове, дати и цифри, свързани с тематиката и.
2. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) "Специален знак" е пощенска марка, която се отпечатва върху пощенските продукти като знак и като доказателство за платена цена на пощенски услуги, извършвани от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга.
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) "Пощенски продукт" е илюстрован пощенски плик или пощенска карта с отпечатани върху тях: специален знак за цена за заплащане на пощенски услуги, извършвани от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, и цената на пощенския плик или пощенската карта.
4. "Специален пощенски печат" е печат, който се издава за поставяне на отпечатък от него при пускане в употреба на пощенски марки и пощенски продукти. Специалният пощенски печат съдържа датата на пускане в употреба, кода и наименованието на пощенската станция, където се осъществява пускането в употреба, пояснителни текстове, илюстрации и друга информация, свързана с темата на пусканите в употреба пощенски марки и пощенски продукти.
5. "Винетка" е допълнителна част към пощенска марка, отделена от нея с перфорация, без номинална стойност. Тя съдържа изображение или текст, тематично свързани с пощенската марка.
6. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2016 г.) "Серия" са две или повече различни пощенски марки, издавани по определена тема, които се отпечатват и пускат в употреба едновременно или по различно време.
7. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) "Блок" е малък по размери лист, който съдържа една или повече тематично свързани пощенски марки, разположени една до/под друга на разстояние или отделени само с рамковидна перфорация, с различни изображения върху тях. Пространството извън марките се използва за пояснителни текстове или за доразвиване на темата. Марките в блока може и да не са перфорирани, но в този случай те трябва да са рамкирани.
8. (изм. и доп. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2016 г., отм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г.)
9. "Пощенски марки с фиксиран тираж" са пощенски марки, които се издават и пускат в употреба, без възможност за допечатване.
10. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) "Пощенски марки с променлив тираж" са пощенски марки, които се издават и пускат в употреба, с възможност за допечатване, според нуждите на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга.
11. "Филателен продукт" е продукт, който се използва само за филателни и колекционерски цели.
12. (нова - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) "Персонализирана винетка" е допълнителна част към пощенска марка с променлив тираж, отделена от нея с перфорация, без номинална стойност. Тя съдържа изображение или текст, заявени от физическо или юридическо лице.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Приетите проекти на пощенски продукти и утвърдените проекти на специални знаци преди влизане в сила на тази наредба се предават на основния пощенски оператор за отпечатване по досегашния ред.


§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 3 от 2001 г. за условията и реда за издаване, пускане и изваждане от употреба на пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати (ДВ, бр. 54 от 2001 г.).


§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 76 във връзка с чл. 78 от Закона за пощенските услуги.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ, ПУСКАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ ОТ УПОТРЕБА НА ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПОЩЕНСКИ ПРОДУКТИ И СПЕЦИАЛНИ ПОЩЕНСКИ ПЕЧАТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 11 ОТ 2012 Г.)

§ 34. Навсякъде в наредбата:
1. Думите "председателят на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения" и "председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения" се заменят съответно с "министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията" и "министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията".
2. Думите "Държавната агенция за информационни технологии и съобщения" и "Държавна агенция за информационни технологии и съобщения" се заменят съответно с "Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията" и "Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията".
3. Думите "основният пощенски оператор" и "основния пощенски оператор" се заменят съответно с "пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга" и "пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга".
4. Думите "специализиран експертен съвет", "специализираният експертен съвет" и "специализирания експертен съвет" се заменят съответно със "специализиран експертен съвет по маркоиздаване", "специализираният експертен съвет по маркоиздаване" и "специализирания експертен съвет по маркоиздаване".

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ, ПУСКАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ ОТ УПОТРЕБА НА ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПОЩЕНСКИ ПРОДУКТИ И СПЕЦИАЛНИ ПОЩЕНСКИ ПЕЧАТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 11 ОТ 2012 Г.)

§ 35. В 3-месечен срок от влизането в сила на тази наредба пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга изготвя документите по чл. 14, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 и 2.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ И ПУСКАНЕ В УПОТРЕБА НА ПОЩЕНСКИ МАРКИ, НА ПОЩЕНСКИ ПРОДУКТИ И НА СПЕЦИАЛНИ ПОЩЕНСКИ ПЕЧАТИ И ЗА ИЗВАЖДАНЕ ОТ УПОТРЕБА НА ПОЩЕНСКИ МАРКИ


(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2019 Г.)

§ 5. В 6-месечен срок от влизането в сила на наредбата проектите на пощенски марки и на пощенски продукти, съхранявани в Министерството на финансите, се предават на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга. Предаването и приемането се извършват от оправомощени служители на двете страни.

§ 6. Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга изменя инструкцията по чл. 14, ал. 1 в 6-месечен срок от влизането в сила на наредбата.

§ 7. До привеждането на инструкцията по чл. 14, ал. 1 в съответствие с наредбата се прилага действащата инструкция.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ И ПУСКАНЕ В УПОТРЕБА НА ПОЩЕНСКИ МАРКИ, НА ПОЩЕНСКИ ПРОДУКТИ И НА СПЕЦИАЛНИ ПОЩЕНСКИ ПЕЧАТИ И ЗА ИЗВАЖДАНЕ ОТ УПОТРЕБА НА ПОЩЕНСКИ МАРКИ


(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2020 Г.)

§ 6. В 6-месечен срок от влизането в сила на наредбата:
1. пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга предава на оправомощени служители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съхраняваните от оператора проекти на пощенски марки и на пощенски продукти, заедно с техническия носител, по ред, определен със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
2. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията издава заповедта по чл. 11а, ал. 3.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти