Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СТРУКТУРАТА НА НАСАЖДЕНИЯ С ОПРЕДЕЛЕНИ ОВОЩНИ ВИДОВЕ

Приета с ПМС № 293 от 01.11.2006 г.

Обн. ДВ. бр.91 от 10 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за провеждане на статистически изследвания на структурата на насаждения със следните овощни видове:
1. ябълки, в т.ч. десертни;
2. круши, в т.ч. десертни;
3. праскови;
4. кайсии;
5. череши;
6. вишни;
7. сливи;
8. орехи;
9. бадеми.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Статистическите изследвания се провеждат от отдел "Агростатистика" към Главна дирекция "Земеделие и регионална политика" на Министерството на земеделието, храните и горите, която събира, обработва и съхранява статистически данни за структурата на насаждения с овощни видове.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министерството на земеделието, храните и горите предоставя статистическа информация на потребителите при условията на Закона за статистиката и обменя статистическа информация с международни организации.


Чл. 3. (1) Обект на наблюдение са земеделските стопанства, които отглеждат насаждения с овощни видове, определени в чл. 1.
(2) Ръководителите на земеделските стопанства по ал. 1 са задължени да предоставят достоверни данни.


Чл. 4. (1) Статистическите изследвания по чл. 1 са част от Националната програма за статистически изследвания.
(2) Резултатите от статистическите изследвания се представят в съответствие с изискванията на програмата.

Глава втора.
СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СТРУКТУРАТА НА НАСАЖДЕНИЯ С ОПРЕДЕЛЕНИ ОВОЩНИ ВИДОВЕ


Чл. 5. (1) Статистически изследвания на структурата на насаждения с определени овощни видове се извършват на всеки 5 години.
(2) Статистическите изследвания обхващат всички овощни видове по чл. 1, отглеждани в земеделски стопанства самостоятелно или в комбинация с други овощни видове.


Чл. 6. (1) Статистическите изследвания се провеждат под формата на изчерпателно преброяване или чрез извадка.
(2) При провеждането на извадкови изследвания изследваната площ трябва да е представителна поне за 95 на сто от засадените площи с овощни видове по чл. 1. За площите, които не са обхванати от извадката, се правят допълнителни оценки.
(3) Стохастичната грешка на резултатите от извадковите изследвания не трябва да превишава 3 на сто за всички площи, засадени с овощни видове от всеки вид по чл. 1, при гаранционна вероятност 68 на сто.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Отдел "Агростатистика" към Главна дирекция "Земеделие и регионална политика" предприема мерки за ограничаване на грешките при провеждане на изследванията и при необходимост изчислява ефекта на грешките върху резултатите за засадените площи по видове.


Чл. 7. Чрез статистическите изследвания се предоставят данни за структурата на овощните видове със следните характеристики:
1. сортове на овощните видове съгласно приложение № 1; за всеки овощен вид се изследват сортовете, които заемат 80 на сто от общата заета площ от съответния овощен вид или представляват най-малко 3 на сто от площта на вида;
2. възрастова структура на дърветата съгласно приложение № 2; сезонът за засаждане от есента до пролетта се счита за един период;
3. засадена площ, брой дървета и гъстота на насажденията; гъстотата на насажденията може да бъде изследвана и посочена директно или да бъде изчислена от засадената площ и се определя съгласно приложение № 3.


Чл. 8. (1) Окончателните резултати от изследванията се представят по райони за планиране (NUTS2), определени съгласно Закона за регионално развитие.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Резултатите по ал. 1 за овощните видове по чл. 1, т. 1 - 4 се представят от отдел "Агростатистика" към Главна дирекция "Земеделие и регионална политика" на Европейската комисия не по-късно от 1 октомври на годината, следваща годината на изследването.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Грешки от извадката заедно с всякакви други грешки за резултатите по ал. 2, както и методологичен доклад за проведените изследвания се изпращат от отдел "Агростатистика" към Главна дирекция "Земеделие и регионална политика" на Европейската комисия не по-късно от 1 октомври на годината, следваща годината на изследването.
(4) При провеждане на изчерпателно преброяване резултатите се представят и по области.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Отдел "Агростатистика" към Главна дирекция "Земеделие и регионална политика" изготвя ежегодно оценка за:
1. площите с овощни видове, които са изкоренени, и
2. площите с новозасадени овощни видове на територията на страната и я предоставя на Европейската комисията не по-късно от 31 октомври на годината, следваща годината, за която се отнася оценката.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Земеделско стопанство" е технико-икономическа единица под единно управление, която произвежда земеделски продукти изцяло или предимно за пазара и отговаря на изискванията за минимален праг от последното преброяване на земеделските стопанства.
2. "Структура на насажденията с овощни видове" включва следните характеристики: засадена площ, сортов състав, възраст и гъстота на засаждане.
3. "Ръководител на земеделското стопанство" е физическо лице, което осъществява непосредственото ежедневно управление на дейността на стопанството.
4. "Стохастична (случайна) грешка" е грешка, характерна за извадковите наблюдения и е резултат от действието на случайни фактори при изготвянето на извадката.
5. "Гаранционна вероятност" е вероятността, с която се гарантира надеждността на оценената стохастична грешка.


§ 2. С наредбата се въвеждат изискванията на Директива 2001/109/ЕО.

Заключителни разпоредби


§ 3. Наредбата се приема на основание § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за статистиката.


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на земеделието, храните и горите.


§ 5. Първото изследване по тази наредба се осъществява през 2007 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 ОТ 23 ЮЛИ 2007 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРИТЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 19.07.2007 Г.)

§ 6. В нормативните актове на Министерския съвет:
1. Думите "министърът на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите" се заменят съответно с "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието".
2. Думите "Министерството на земеделието и горите" и "Министерство на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието".
3. Думите "Националното управление по горите" и "Национално управление по горите" се заменят съответно с "Държавната агенция по горите" и "Държавна агенция по горите".
4. Думите "ръководителят на Националното управление по горите" и "началникът на Националното управление по горите" и думите "ръководителя на Националното управление по горите" и "началника на Националното управление по горите" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция по горите" и "председателя на Държавната агенция по горите".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 9. Постановлението влиза в сила от 19 юли 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 ОТ 5 АВГУСТ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО И ФУРАЖИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2008 Г.)

§ 5. В нормативните актове на Министерския съвет:
1. Думите "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните".
2. Думите "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните" и "Министерство на земеделието и храните".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 29 ЮНИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.07.2017 Г.)

§ 51. В Наредбата за статистическите изследвания на структурата на насаждения с определени овощни видове, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 91 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 62 от 2007 г. и бр. 71 от 2008 г.), се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Навсякъде в наредбата думите "дирекция "Агростатистика" се заменят с "отдел "Агростатистика" към Главна дирекция "Земеделие и регионална политика".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 70. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 7, т. 1

Кодове за вида и сорта, които да се използват при изпращане на резултатите за Европейската комисия от статистическите изследвания на структурата на насажденията от определени овощни видове


Вид/сорт Код Код
  на вида на сорта
1 2 3
Ябълки    
Десертни сортове ябълки 01  
Кардинал - Cardinal   001
Джонатан - Jonathan   010
Червена превъзходна - Red Delicious,    
др. (група) и Старкинг делишес -    
Starking Delicious   011
Златна превъзходна - Golden Delicious,    
и Голден спър/Golden Spur   012
Канадска ренета - Reinette du Canada   014
Грени Смит - Granny Smith   019
Глостър - Gloster   031
Криспин/Муцу - Crispin/Mutzu   033
Мелроуз - Melrose   034
Джонаголд - Jonagold   044
Айдъред - Idared   046
Елстар - Elstar   047
Старкримсон - Starkrimson и clones    
(Coopers)   051
Група Гала/Groupe Gala   054
Бребърн - Braeburn   055
Прима - Prima   056
Акане - Akane   057
Джърси Мак - Jersey Mac   065
Група Фуджи - Groupe Fuji   068
Джонагоред - Jonagored   073
Пинова - Pinova   074
Топаз - Topaz   075
Ърли голд - Early Gold   080
Други сортове 900 - 998    
Молиз делишез - Molis Delicious   901
Бернска розова - Bernska Rosova   902
Шарден - Sharden   903
Златна резистентна - Golden Resisten   904
Зимна бананова - Zimna Bananova   905
Ервин Баур - Ervin Bauer   906
Виста бела - Vista Bella   907
Флорина - Florina   908
Чадел - Chadel   909
Карастоянка - Karastoyanka   910
Зимна златна пармена - Zimna    
Zlatna Parmena   911
Тетовка - Tetovka   912
Жълт бял фльор - Zhult Byal Flour   913
Сортове, непосочени на друго място   999
Ябълки, чиято продукция се използва    
основно за употреба, различна от    
тази на десертните ябълки 02  
Други сортове 900 - 998    
Сортове, непосочени на друго място   999
Круши    
Десертни сортове круши 03  
Ранна на Моретини - Butirra Precoce    
Morettini   003
Санта Мария Моретини - Santa    
Maria Morettini   006
Вилямова масловка - William's   008
Клапов любимец - Clapps Favourit   010
Александрийн Дуяр - Alexandrine    
Douillard   013
Добра Луиза - Louise Bonne    
d'Avranches   017
Абат Фетел - Abbe Fetel   018
Конференция - Confеrence   019
Кайзер Александър - Kaiser Alexander   021
Деканка на комисията - Doyenne    
du Comice   022
Пакъмс Триумф - Packam's Triumph   026
Попска круша - Cure   030
Други сортове 900 - 998    
Жифардова масловка - Beuree Giffard   901
Юбилеен дар - Yubileen dar   902
Хубава юнска - Bella di Gigio   903
Трапезица - Trapezitsa   904
Ранна болярка - Ranna Bolyarka   905
Старкримсон - Starkrimson   906
Пас Красан - Passe Crassane   907
Сортове, непосочени на друго място   999
Круши, чиято продукция се използва    
основно за употреба, различна от    
тази на десертните круши 04  
Други сортове 900 - 998    
Сортове, непосочени на друго място   999
Праскови    
Сортове праскови с бяло плодово    
месо 05  
Други сортове 900 - 998    
Сортове, непосочени на друго място   999
Сортове праскови с жълто плодово    
месо 06  
Група Майкрест/Group Maycrest    
(ранно узряване/earliness 1 или    
много ранна):   510
Майкрест - Maycrest   511
Други   519
Група Кардинал (ранно узряване    
3 или по-рано):   530
Кардинал   531
Джун голд - June Gold   533
Други   539
Група Редхевън (ранно узряване 4    
или сезонно/or season):   540
Редхевън - Redhaven   541
Други   549
Група Глоухейвън/Group Glohaven    
(ранно узряване 5 или сезонно/    
or season):   560
Голдхейвън - Glohaven   561
Редтоп   562
Елегант лейди - Elegant Lady   564
Други   569
Група Крестхейвън/Group Cresthaven    
(ранно узряване 6 и 7 или по-късно):   570
Крестхейвън - Cresthaven   571
Андрос - Andros   572
Лоадел/Loadel   573
Сънкрест - Suncrest   574
Други   579
Група Хале - Group J.H. Hale (ранно    
узряване 8, 9 и 10 или много късно):   580
Хале - J.H. Hale   581
Елберта - Elberta   583
Файет - Fayette   584
Други   589
Група Пави Перкочи - Group Pavi/    
Percoche:   600
Бейбиголд - Babygold, 5, 6 и 7   605
Лоадел - Loadel   613
Други   609
Нектарини   700
Група Аркинг-Майред - Group    
Armking-Mayred (ранно узряване 1    
и 2 или много рано):   710
Група Гримсън-Мейгранд - Group    
Grimson-Maygrand (ранно узряване 3    
или по-рано):   720
Гримсън-Мейгранд - Grimson -    
Maygrand   721
Други   729
Група Старк ред голд - Group Stark    
Red gold (earliness 4, 5 and 6 or season):   730
Индепендънс - Independance   732
Нектаред - Nectared   733
Други   739
Група Фантазия/Group Fantasia    
(ранно узряване 7 и 8 или по-късно):   740
Фантазия - Fantasia   741
Други   749
Други сортове 900 - 998    
Сентри - Sentry   901
Съмърсет - Summerset   902
Ламоне - Lamona   903
Петричка - Petrichka   904
Пловдив 2 - Plovdiv 2   905
Ахелой - Aheloy   906
Червена куртовка - Chervena kurtovka   907
Йонета - Yoneta   908
Юлска едра - Yulska edra   909
Пловдив 3 - Plovdiv 3   910
Тунджа 2 - Tundzha 2   911
Стойка - Stoyka   912
Сортове, непосочени на друго място   999
НЕКТАРИНИ    
Сънфрий - Sunfree   913
Голденгранд - Golden Grand   914
Сортове праскови с друг цвят или с    
неспецифичен цвят на плодовото месо 07  
Други сортове 900 - 998    
Сортове, непосочени на друго място   999
Кайсии 08  
Други сортове 900 - 998    
Модесто - Modesto   901
Харкот - Harcot   902
Силистра 252 - Silistra 252   903
Силистренска късна - Silistrenska kasna   904
Силистренска компотна - Silistrenska    
kompotna   905
Кишиневска ранна   906
Кастелтон - Castleton   907
Караскал - Carrascal   908
Мъркулещи - Marculesti   909
Старк ърли ориндж - Stark early orange   910
Албена - Albena   911
Роксана - Roxana   912
Раковски - Rakovsky   913
Сортове, непосочени на друго място   999
Череши 14  
Бигаро Бюрола - Bigarreau Burlat   901
Ранна черна едра - Ranna Cherna Edra   902
Ван - Van   903
Бинг - Bing   904
Стела - Stella   905
Козерска - Kozerska   906
Гермерсдорфска - Germersdorfer   907
Хеделфингенска - Hedelfinger   908
Ламберт (в т.ч. компакт    
Ламберт) - Lambert   909
Риван - Rivan   910
Налина - Nalina   911
Лапинс - Lapins   912
Регина - Regina   913
Кордия - Kordia   914
Каталин-Katalin   915
Сънбърст - Sunburst   916
Сортове, непосочени на друго място   999
Вишни 15  
Облачинска - Oblachinska   901
Сенчеста морела - Schattenmorelle   902
Фанал - Fanal   903
Нефрис - Nefris   904
Хейманов рубин - Heimanns   905
М15 - Erdi nagygyumolsu   906
Ерди юбилеум - Erdi jubileum   907
Ерди бьотермо - Erdi Botermo   908
Уифертьой фуртош - Ujfehertoi furtos   909
Сортове, непосочени на друго място   999
Сливи 16  
Стенлей - Stenley   901
Чачанска лепотица - Cacanska lepotica   902
Тулеу тимпуриу - Tuleu timpuriu   903
Габровска - Gabrovska   904
Зелена ренклода - Greengage   905
Алтанова ренклода - Altan's Gage   906
Опал - Opal   907
Нансийска мирабела - Mirabelle    
de Nancy   908
Карловска червена афъзка -    
Karllovska chervena afuska   909
Жълта афъзка - Zhulta afuska   910
Рут гещетер - Ruth Gerstetter   911
Чачанска найболя - Cacanska najbolia   912
Пасифик - Pasific   913
Блек стар - Black Star   914
Блек даймънд - Black Diamond   915
Анджелино - Angelino   916
Блек голд - Black Gold    
Сортове, непосочени на друго място   999
Орехи 17  
Извор 10 - Izvor 10   901
Шейново - Sheynovo   902
Сливенски - Slivenski   903
Силистренски - Silistrenski   904
Лара - Lara   905
Чандлър - Chandler   906
Ю ЕС 61-25 - UC 61-25   907
Сортове, непосочени на друго място   999
Бадеми 18  
Нонпарел - Nonpareil   901
Никитски 526 - Nikitski 526   902
Никитски 584 - Nikitski 584   903
Старт - Start   904
Аспарух - Asparuh   905
Юбилей - Yubiley   906
Сортове, непосочени на друго място   999
     


Приложение № 2 към чл. 7, т. 2


Възрастова структура на овощните дървета (1), (2)
 
    (години)
Категория Ябълки и круши Праскови,
    кайсии,
    череши,
    вишни,
    сливи, орехи
    и бадеми
1 0 - 4 0 - 4
2 5 - 9 5 - 9
3 10 - 14 10 - 14
4 15 - 24 15 - 19
5 25 и повече 20 и повече
     
(1) Площите за всяка възрастова категория се представят в арове (100 m2).
(2) Присаждането няма влияние за възрастта на дърветата.


Приложение № 3 към чл. 7, т. 3

Категоризация по гъстота на насажденията на определени овощни видове


Гъстота на засаждане - дървета на хектар (ha) Код
   
Ябълки и круши:  
по-малко от 400 1
400 до 799 2
800 до 1599 3
1600 до 2399 4
2400 до 3199 5
3200 до 3999 6
4000 и повече 7
Общо 10
   
Праскови и кайсии:  
по-малко от 300 1
300 до 599 2
600 до 899 3
900 до 1199 4
1200 до 1499 5
1500 и повече 6
Общо 10
   
Череши, вишни, сливи, орехи и бадеми:  
по-малко от 200 1
200 до 499 2
500 и повече 3
Общо 10
   


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти